CBx som till exempel CBD och effekterna på våra hjärnor – CBx del 2

publicerad 8 augusti 2022
- Gästskribent
Fytocannabinoider finns i minst 8 olika växter som tex: kakao, svart peppar, industrihampa och gröna alger.

ANALYS. En av de senaste produkterna som har blivit populär på marknaden är CBx. CBD är en av de 110+ cannabinoider terpener samt flavonoider som ingår i begreppet CBx. CBD är den mest kända av de 110+ cannabinoiderna som gett sitt namn till en helt ny industri.

Text: Lennart Fröderberg

CBD-industrin har fortsatt att växa i en häpnadsväckande takt sedan man upptäckte dess potentiella fördelar vid olika tillstånd. Forskare världen över har arbetat hårt med att forska och studera de mekanismer som spelar in mellan CBx komponenterna och människokroppen.

Samtliga komponenter som ingår i begreppet CBx samverkar i en form av hälsosymfoni där samtliga komponenter behövs och interagerar för den mest optimala effekt de kan tillföra ECS. Att tro att CBD själv utgör en hel hälsosymfoni är som att tro att en fiol räcker i en symfoniorkester.

Alla instrument i en symfoniorkester fyller sin funktion i samverkan med övriga instrument om liknelsen, mellan komponenterna som ingår i CBx jämförs med instrumenten i symfoniorkestern, förstås.

Världens ledande forskare har studerat ämnet ECS noga de senaste åren. Under det senaste decenniet har det kommit flera rapporter och peer-reviewed artiklar om ECS och dess effekter på människokroppen, inklusive hjärnan. Men även om det fortfarande finns mycket att upptäcka för att helt förstå denna fantastiska produkt från bl.a det gröna i toppen av grödan som benämns industrihampa men fytocannabinoider som även har sitt ursprung från minst 8 andra grödor, växter, kryddor och alger.

Dramatiska politiska förändringar har följt denna förståelse och acceptans av CBx inklusive CBD. Cannabidiol som härrör från bl.a industrihampa är nu lagligt i USA – men enskilda delstater har sista ordet – och det är tillåtet att odla i de flesta europeiska länder, inklusive Österrike, Storbritannien, Bulgarien, Cypern, Spanien, Sverige och Frankrike, för att bara nämna några länder. Listan med länder som inser fördelarna ökar kontinuerligt.

Men även om det finns bevis som tyder på att CBD, cannabidiol kan vara fördelaktigt för olika kognitiva hälsotillstånd som Epilepsi, ADHD hos barn, kognitiva symtom som MS, Parkinson, Alzheimer, depression och ångest, finns det fortfarande många frågor om CBx och dess interaktion med hjärnan och nervsystemet. Människor vill veta exakt hur CBx interagerar med hjärnan, om det är säkert och vilka eventuella fördelar det kan ge.

Tänk om befolkningen var lika intresserade av att veta vad Covid-19 injektionerna faktisk gör i våra kroppar på riktigt och vad injektionerna faktiskt innehåller.

Ingen har någonsin rapporterats avliden efter nyttjande av CBx produkterna.

I juli 2022, är antalet avlidna uppgående till miljoner enligt VAERS systemets rapportering som omfattar enbart avlidna och skadade i USA som direkt konsekvens av biverkningarna från de påstått ”säkra och effektiva” Covid-19 injektionerna.

Injektioner som tvingas på människor, utan något informerat samtycke, annars mister de sina jobb m.m så är faktiska läget i vissa länder på vår planet. Sverige är hittills förskonat från direkta s.k ”lockdows”

Det är CBx och bl.a in-vivo referenser vad den här artikeln kommer att fördjupa sig i. Men först ska vi lägga en grund för att du ska förstå mer exakt hur CBx och de 110+ endocannabinoiderna, terpener och flavonoider påverkar hjärnan genom de receptorer som finns i hjärnan och som är i behov av det CBx tillför bl.a de hormonella processerna.

Vaccinskadade barn återställda av CBx

Skador på nervtrådarnas skyddslager s.k myelin kan bl.a leda till epilepsi hos barn men kan även ge en fysisk symtom i form av skelögdhet hos barn.

Nedan visas exempel på bild på en pojke från Egypten som fått ögonskador efter barnvaccination, men som blev helt återställd efter det att kroppen med hjälp av naturprodukten CBx bl.a innehållande CBD och endast mängden 5gr behövdes vilket är ca 100 drp för att skapa följande odiskutabla förändring. CBx:s neuroregenererade effekt är det som 100% tillskrivs den remarkabla läkningen ni tar del av via bilderna nedan.

CBx, före och efter
CBx, före och efter

CBx med In-vivo resultat vid epileptiska anfall direkt efter s.k barn vaccinationer:

En mor till en flicka på 6 år som fått epileptiska anfall, EP anfall, några månader efter barnvaccin (de vaccinen var för MMR/MPR samt hepatit som modern kan sätta i samband som utlösande faktorer) och nu haft runt 300 EP-anfall nattligen, 1 anfall ungefär var 90:e sekund under sömnen under 3 års tid.

Anfallen var uppmätta / dokumenterade med s.k EEG som mäter hjärnaktivitet som nyttjas för att bl.a mäta s.k EP-anfall. Flickans mor kontaktade undertecknad (Lennart Fröderberg) för att höra om jag kunde hjälpa till. Jag gjorde som jag jag alltid gör nämligen att säga: jag lovar ingenting, jag kan inte garantera någonting det enda jag kan göra är mitt bästa med den kunskap och erfarenhet jag byggt upp under empirisk forskning och in-vivo studier med resultat som ingen annan kunnat överträffa.

Det enda som gäller är in-vivo resultaten som talar sitt tydliga språk. Resultat är det enda som gäller för mig. Allt annat än konkreta in-vivo resultat är teorier och hypoteser tills de bevisats fungera in-vivo.

Efter 24 månader så gick inte längre EP-anfallen att uppmätas längre med EEG. Det är nu över 2 år sedan flickan haft några EP anfall över huvudtaget. Flickans mor tillskriver CBx det som gjorde att EP-anfallen upphörde för att inte återkomma. En reparation av de skadade nervtrådarna hade bevisligen skett med resultatet att EP anfallen upphörde.

Jag har nu erfarit in-vivo resultat de senaste 10 åren som gör mig bekväm i mitt påstående att CBx har en neuroregenererande / neuro reparerande effekt på de nervtrådar som skadats genom påverkar av innehållet i injektionernas adjuvanser. Tills motsatsen / annat bevisats så är det tungmetallerna i adjuvanserna som skadar det isolerande och därmed skyddande myelin lager som omger de fina nervtrådarna i våra hjärnor.

Kognitiva besvär som Epilepsi, MS, Parkinson, Alzheimer, Bells Palsy samt andra paralyser samt s.k tremors m.fl kognitiva symtom som demens, depressioner, psykoser m.m verkar CBx komponenternas samverkan med ECS ge de gynnsamma kognitiva effekter som jag anser är odiskutabla in-vivo effekter/resultat som gäller tills motsatsen / annat bevisats.

Vad är CBx?

CBx är samtliga, 110+, fytocannabinoider som finns i minst 8 olika plantor/grödor/växter samt alger, de fytocannabinoiderna som utvinns/extraheras från grödorna/växterna omvandlas i kroppen till endocannabinoider.

Cannabidiol, även känt som CBD, är en av de vanligaste endocannabinoidmolekylerna ingående i CBx, som återfinns i de minst 8 olika grödorna, växter samt alger som naturen sett till att tillhandahålla däggdjuren de här, för ECS vitala fytocannabinoiderna. CBD, cannabidiol, är välkänt, näst efter tetrahydrocannabinol (THC), som till skillnad från bl.a CBD ger en ruseffekt.

Bl.a CBD har tvärtemot en dämpande effekt på psykoser/depressioner/smärtor och sömnbesvär. Trots att de är kemiska kusiner utmärker sig CBD eftersom cannabidiol, till skillnad från THC, inte ger upphov till något rus öht.

CBx inklusive CBD uppvisar inga effekter som tyder på någon som helst risk för något potentiellt beroende, men ännu viktigare är att de in-vivo uppvisar ett brett spektrum med odiskutabla hälsofördelar. Några av dessa fördelar kan vara att hjälpa till att lindra smärta, inflammation, kramper, tremors och symtom på ångest/depressioner men även för de som har sömnbesvär rapporteras en extremt välgörande och för välmåendet positiv effekt

Receptorsystemen i hjärnan

För att förstå CBD:s effekter på hjärnan måste man först förstå hur receptor systemen i hjärnan fungerar.

Hjärnan innehåller neuroner som är kopplade till andra strukturer som kallas synapser. Synapser är korsningar eller platser mellan två nervceller över vilka neuronerna kommunicerar med varandra genom spridning av kemiska budbärare som kallas neurotransmittorer.

En neurons känslighet för specifika neurotransmittorer beror på om neuronen i fråga innehåller en receptor som “passar” för den neurotransmittorn eller inte. Detta kan liknas vid hur en nyckel passar in i ett lås. Neuroner innehåller många receptorer, vilket gör att de kan reagera på vissa men inte alla neurotransmittorer. Om en neuron innehåller receptorer som “passar” en viss neurotransmittor kan den därför reagera direkt på den transmittorn. I annat fall kan de normalt sett inte göra det.

Det är känt att hjärnans receptorer är känsliga för kemiska budbärare (neurotransmittorer) som produceras i hjärnan, t.ex. serotonin. Och även för de som produceras utifrån som CBD, CBN och THC. Så när du tar CBD låter du fytocannabinoider (i det här fallet CBD) färdas genom ditt blodomlopp och slutligen komma in i din hjärna. När CBD väl når din hjärna påverkar den hjärnaktiviteten genom att interagera med receptorer som finns på neuroner. Men den interagerar inte med alla neuroner, bara de neuroner som har lämpliga receptorer.

Observera: Även om CBD är en endocannabinoid kan den interagera med andra receptor system utanför endocannabinoid systemet. Exempelvis receptorer för serotonin / melatonin.

Det endocannabinoida systemet

Om du nu har forskat lite om CBD och övriga endocannabinoider har du förmodligen stött på termen EndoCannaBinoidsystemet, ECS. CBD och andra cannabinoider kan interagera med kroppen genom ECS. Det kan lugnt sägas att ECS (endocannabinoidsystemet) är grunden för att förstå hur människokroppen och hjärnan bearbetar endocannabinoider. Och genom att titta på ECS kan du få en inblick i vilken positiv påverkan CBD har i din hjärna.

Så vad är Endocannabinoida systemet, egentligen?

Det endocannabinoida systemet, ECS,  är ett fysiologiskt system hos människor och andra däggdjur. ECS består av cannabinoid receptorer, enzymer och endocannabinoider som hjälper till att upprätthålla kroppens homeostas (balans).

Det endocannabinoida systemet finns i alla däggdjurs kroppar, även i de som aldrig tidigare har konsumerat fytocannabinoider. Det innebär att du har endogena cannabinoider (som tillverkas naturligt i kroppen) som 2-AG och anandamid och cannabinoid receptorer. Dessa cannabinoider och receptorer finns i hela kroppen, inklusive organ, bindväv, hjärna, nerver och till och med körtlar. ECS främjar homeostas på system- och cellnivå. Om en yttre kraft, till exempel smärta från ett sår, stör kroppens homeostas, ingriper därför ditt endocannabinoida system för att återställa kroppen till dess idealtillstånd.

ECS är ansvarigt för att hjälpa till att reglera smärtuppfattning, minne, hjärnans utveckling, ämnesomsättning, sömn, sexuell njutning / funktion, sensorisk bearbetning och många andra!

Hur fungerar ECS?

Som tidigare nämnts består ECS av endocannabinoider, enzymer och cannabinoidreceptorer. Endocannabinoider är små molekyler som produceras naturligt av din kropp. Endogena cannabinoider kan binda till cannabinoidreceptorer – ett fint sätt att säga att de kan interagera och stimulera cannabinoidreceptorerna och även överföra information till en rad olika celltyper om förändrade förhållanden i cellen.

De två primära cannabinoid receptorerna är:

 • CB-1-receptorer: finns främst i körtlar, könskörtlar, bindväv och det centrala nervsystemet.
 • CB-2-receptorer: finns främst i kroppens perifera nervsystem, särskilt i immunsystemet.

Dessutom kan enzymer i ECS producera, reglera och reducera endocannabinoider vid behov. Genom detta samspel mellan endocannabinoider och cannabinoidreceptorer antas endocannabinoidsystemet reglera smärta, inflammation och immunförsvar, vilket förklarar det plötsliga intresset för hur CBD påverkar ECS.

Vilka är effekterna av CBD på receptorer i det endocannabinoida systemet?

Nu när du har en bättre förståelse för ECS och cannabinoid receptorer är det dags att utforska hur CBD interagerar med detta system och hur denna interaktion kan relatera till din hälsa.

I likhet med endocannabinoider kan exogena eller växtbaserade cannabinoider interagera med cannabinoid receptorer. Fytocannabinoider (växtbaserade) kan till och med öka mängden av cannabinoider i din kropp, vilket kan bidra till att främja aktiviteten inom ECS. De mest kända och studerade av de cirka 110+ fytocannabinoiderna är THC och CBD (cannabinol).

Olika fytocannabinoider påverkar ECS på olika sätt. THC aktiverar till exempel CB-1-receptorer, vilket i viss mån förklarar THC:s psykoaktiva egenskaper. CBD har å andra sidan en mildare effekt på cannabinoid receptorer. Det interagerar eller binder inte direkt till CB-1- och CB-2-receptorer. Istället påverkar det indirekt signalering genom cannabinoid receptorer. Den här  indirekta påverkan förklarar delvis varför CBD är icke-intoxikerande vilket innebär att CBD inte ger något rus i form av en känsla av vara ”hög”.

För THC finns nämligen inte i närheten av samma mängd i de minst 8 grödor som innehåller fytocannabinoider ex. industrihampa som är av samma släkte som cannabis sativa växten.

Industrihampa har växtförädlats / utvecklats att innehålla en betydligt större mängd med CBD än THC. Definitionen av industrihampa är att den max innehåller 0.2% THC. Innehåller den mer är det istället definitionsmässigt och juridiskt sett den i Sverige olagliga plantan cannabis.

Förutom CBD:s milda interaktion med CB-1- och CB-2-receptorer kan CBD hämma monoacylglycerolsyralipas och fettsyraamidhydrolas. Dessa är ansvariga för att bryta ner endocannabinoider. Därför kan CBD också bidra till att öka nivåerna av endocannabinoider i kroppen.

Hur CBx påverkar din hjärna

Det faktum att bl.a CBD kan interagera med och verka på vårt nervsystem är avgörande för att förstå CBD:s effekter på din hjärna. Nu när du är mer bekant med hjärnans receptorsystem, ECS och hur CBD interagerar med cannabinoid receptorer (CB-1 och CB-2), ska vi titta på CBD:s effekter på din hjärna.

Även om det finns tillräcklig kunskap om de olika sätt på vilka bl.a CBD, cannabidiol kan påverka hjärnan, är den nuvarande förståelsen av ECS och CBx:s effekter på andra receptorsystem och hjärnan fortfarande i sin linda. Med det sagt, här är några undersökta interaktioner mellan CBx och hjärnan:

 1. CBx, bl.a CBD, kan begränsa smärtupplevelsen

Flera studier har visat att bl.a CBD kan bidra till att minska vissa underliggande orsaker till smärta. Det kan också begränsa smärtupplevelsen genom interaktion med vanilloidreceptorer.

 1. CBx, bl.a CBD, kan hjälpa mot symtom på ångest

Ett flertal studier har visat på bl.a CBD:s potentiella fördelar vid akut ångest, stress och till och med depression. CBD kan utlösa serotoninreceptorer, såsom serotonin 1A-receptorer i hjärnan, för att producera mer kortisol. Kortisol är ett hormon som ansvarar för känslor.

 1. CBx, bl.a CBD, kan minska oxidativa skador

Hur din kropp hanterar oxidativ stress har en betydande inverkan på din hälsa. B.la CBD kan indirekt verka på CB-2-receptorer för att verka för att minska oxidativ skada.

 1. CBx, bl.a CBD, har antipsykotiska egenskaper

Bl.a CBD:s potentiella antipsykotiska effekter kan spåras tillbaka till serotoninreceptorer och anandamid. CBD kan hämma fettsyraamidhydrolas (som ansvarar för att bryta ner anandamid). Detta innebär att anandamid förblir aktivt i det endocannabinoida systemet längre.

 1. CBx, bl.a CBD, kan störa opioidreceptorer

Opioidreceptorer spelar en viktig roll i smärtregleringen, men de tar också emot opiater, vilket ofta leder till beroendeframkallande beteenden. När bl.a CBD interagerar med opiatreceptorer har det inte bara potential att hjälpa till med ökad smärtreglering utan kan också ha potential att dämpa opiaternas beroendeframkallande karaktär.

 1. CBx, bl.a CBD, och minnet

Ännu mer fascinerande är att bl.a CBD kan bidra till att minska den kognitiva försämringen genom att sänka utdöendet i hjärnceller som orsakas av neurodegenerativa symtom som Parkinson, Alzheimers och multipel skleros, MS.

 1. CBx, bl.a CBD, för humöret

Bl.a CBD interagerar också med dopaminreceptorer, vilket hjälper till att reglera många aspekter av kognition och beteende, inklusive humör och motivation.

 1. Effekter av CBx i hjärnan: Spännande möjligheter

Att förstå bl.a CBD, cannabidiols, neurologiska effekter är komplicerat. Det finns trots allt många receptorer – de flesta är sannolikt fortfarande okända – som bl.a CBD interagerar med. Det behövs mer forskning för att bevisa och dra slutsatser om CBx:s effekter på hjärnan. Icke desto mindre har befintliga djurstudier utgjort grund för de första genombrotten; och de verkar alla ha en gemensam uppfattning – Bl.a CBD har en mängd potentiella hälsofördelar och väldigt få eller inga biverkningar.

Lagar och regler

Det krävs fortfarande ytterligare forskning för att få en bättre förståelse för hur CBD:s effekter kan påverka symtom på depression, men det anses generellt sett vara säkert att använda och utan de allvarliga biverkningar som är kända vid nyttjande av SSRI-preparat.

I vissa länder har CBD, INTE CBx, sedan 2017 klassats som läkemedel och får därför endast föreskrivas av läkare på recept. Problemet med det är att den generella kunskapsnivån bland västerländskt utbildade läkare är att kunskapsnivån gällande det endocannabinoida systemet, ECS, är ytterst låg för att inte säga i princip obefintlig.

Vilket innebär att väldigt få läkare vet något om hur CBx, CBD & ECS verkar i kroppen och skriver således INTE ut några recept. Utbildningsbehovet av västerländskt utbildade läkare i ett av kroppens mest vitala system, ECS, är alarmerande hög. Det inser nog de flesta som nu tagit del av artikelserien i ämnet.

När du har fått klartecken från din läkare eller fattar ett eget beslut utifrån din egen efterforskning kan du leta efter välrenommerade källor av CBx. Där CBD är en av de 110+ cannabinoider (x står för samtliga cannabinoider, terpener och flavonoider) som finns i de minst 8 grödor/växter, kryddor och alger som det extraherats ett fullspektrum extrakt från.

Notera även att de flesta leverantörer hittills av CBD späder ut sina produkter med olika typer av oljor, ex. Olivolja, kallpressad hampfröolja eller fett från kokos. Därför kallas de utspädda varianterna för CBD-olja.

Det anges ofta på förpackningar en %-andel CBD men vad det egentligen betyder är den %-andel av aktiv substans som produkten innehåller resterande del är någon form av utspädande olja. Ett 100% fullspektrum extrakt från hampa innehåller därför ingen egentlig olja per se utan enbart det som det gröna från plantan innehåller. Så 5% CBD-olja är 5% fullspektrum extrakt resterande del 95% en utspädande olja av de typer som beskrivits tidigare.

Många betrodda källor erbjuder ett analyscertifikat från laboratorietester från tredje part. Även om CBD är lagligt på central europeisk nivå, se till att kontrollera nationella och lokala lagar om CBD-användning i ditt område.

I bl.a de Nordiska länderna börjar nu Bodify Research lansera ett fullspektrum extrakt med 10gr aktiv substans i en 10ml flaska med en s.k pip-kork för enkel dropp, drp, dosering. En enhet om 10ml innehåller 200+ droppar.

En ny produkt lanseras, s.k CBx e-Juice, helt utan nikotin eller tobak men med 5gr fullspektrumextrakt och 5gr VG, vegetabiliskt glycerin som är livsmedelsklassat och som administreras via s.k vaporizor. Det är en e-Juice som nyttjas via en s.k Vape alt e-cigarett där egen e-Juice kan fyllas på.

CBx E-juicen innehåller ingen tobak eller nikotin, enbart fullspektrum extrakt med 50% aktiv CBx substans varav 17.2% CBD. Enligt uppgift den mest kraftfulla CBx e-Juicen som finns på den europeiska marknaden. Oftast mer än 3ggr så mycket aktiv substans i jämförelse med konkurenterna.

Ordinationen för oral administration är enligt modellen en stegvis ökning

 • Dag 1-4 1 drp morgon och kväll.
 • Dag 5-8 1 drp morgon, middag och kväll.
 • Från dag 9 kan kvällsdosen ökas till 5 drp första veckan och sedan en successiv ökning efter behov.

Alltid 1 drp morgon och 1 drp middag före respektive måltid.

Ökning av först middagsdosen och sist ökning av morgondosen. Allt efter behov.

De flesta märker omgående en markant förbättring av sömnkvaliteten. Det finns inga rapporterade biverkningar. Intar du du andra syntetiska s.k läkemedel rådfråga alltid din läkare. Bli INTE förvånad om läkaren INTE har någon kunskap i ämnet ECS och där tillhörande CBx av vilka CBD är en av 110+ s.k cannabinoider, terpener och flavonoider.

Text: Lennart Fröderberg (Bodify), bodify.research@protonmail.com


Så här kan du stötta Newsvoice

Stöd NewsVoice 2024

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *