Stöd NewsVoice så att vi säkrar verksamheten tom juni!

23%

23.000 kr av behovet 100.000 kr är insamlat. Stöd kampanjen via Swish 123 530 2005 eller donera på ett annat sätt. Det smartaste för företag är att annonsera.

Olaglig hjärnteknologi har sedan decennier testats på människor

publicerad 28 augusti 2022
- Gästskribent
Digital mind. Foto: Metamorworks. Licens: Shutterstock.com

TEKNIK & OPINION. I anslutning till valet 2022 har dokumentärfilmen Absolute Brain idag publicerats i en kortversion på 50 minuter med ett tillägg inför riksdagsvalet 2022. Filmen utgör ett svensk-amerikanskt samarbete om hur olaglig hjärnteknologi sedan deccenier har testats på människor utan deraa medgivande, hävdar debattören bakom artikeln.

Text: Eric Petterson | Redigering: NewsVoice

Filmen skickas ut till de svenska politiska partiernas ledningar, till samtliga ackrediterade utrikeskorrespondenter i Sverige, till FN:s avdelningar för mänskliga rättigheter i Geneve och New York, samt till svenska tidningar och organisationer.

Filmen visar upp ämnet politisk hjärnteknologi – ett ständigt mer omfattande och viktigt område politikerna vare sig har kunskap om eller lägger sig i. Det handlar om påverkan av våra hjärnor och gener, en utveckling som öppnades upp av Alva Myrdal i den statliga utredningen Att välja framtid, SOU 1972:59.

Myrdal skrev att vi skulle få svårt att freda våra hjärnor och gener undan ingrepp och förändring. Ämnet är helt oreglerat, som både statliga utredningar, EU-kommissionens etikråd, professorer, USA-politiker och till viktiga delar nu även EU-kommissionen visat.

Den svenska professorn Lars Lönnroth skrev:

”… kritiken mot forskningen borde snarast skärpas och mediernas representanter har ännu inte förvärvat nog kunskaper och civilkurage för att genomföra sitt granskande uppdrag när det gäller vetenskapliga projekt med vittgående konsekvenser för människans livsvillkor.”

Denna anklagan gäller lika mycket politikerna för att de inte tagit upp den tekno-politiska utvecklingen.

I filmen kan vi se hur illa det går för människan när dolda statliga intressen gör ingrepp i våra hjärnor och gener för storskalig forskning, något som innefattar majoriteten av befolkningens livs- omständigheter.

Vi förlorar allt skydd, både till vår självklara rätt att få leva som att ha de uppfattningar man har. Den militära myndigheten FOI som tillsammans med Försvarsdepartementet leder projekt Människa-System-Interaktion förklarar i sin agenda att huvudprogrammet innebär kontroll av människans kognitiva funktioner, att vi under hela livstiden skall vara inordnade i deras verksamhet.

Denna forskning innebär hårda fysiska belastningar på människan med risk för allvarliga skador, samtidigt som professorer förklarar de inte kan undgå att skapa sjukdom och död för de som utnyttjas i experimenten. Detta styrks dessutom med  fakta.

Men allt det här är bara början på den mest omänskliga statliga utveckling som ännu hålls bortom befolkningens kännedom. Dessutom kan det vara en överraskning att just dessa ord användes av justitiedepartementet i den statliga utredningen SOU 1972:47 när inledningen tog plats:

”I informationsbehandlingens förlängning anas konturerna av en oangriplig polisstat med en absolut effektiv och till sina verkningar omänsklig förvaltning”, skrev man.

För att inget skall komma ut om de brutala hjärnexperimenten har socialstyrelsen med psykiatrin sedan ca 1970, när projektet blev omfattande, låtit sinnessjukförklara alla de som försöker komma ut med vad de utsätts för.

Det har antagit så stor omfattning att man sedan 10-15 år producerat en seriebok, Hjärnchipsets hemlighet, vilken på 50 sidor med tecknade serier förklarar att alla som antar sig utsatta för hjärnchip är sinnessjuka och i behov av vård. Det här är en internationell metod att tysta offer och har fått allvarliga protester bl.a. från USA:s ledande vetenskapliga organ, The American Association for the Advancement of Science.

Allt detta framgår av filmen där också de senaste åtta generaldirektörerna för socialstyrelsen, som deltagit i den här direkt brottsliga verksamheten visas upp. Det här var något som redan den 28 mars 2022 inlämnades till JO och JK emot dessa generaldirektörer.  Dessutom utgavs det till Riksdagens talman, till Högsta Domstolens ledamöter, till advokatsamfundet, FN- förbundet och några fler institutioner.

‘Flera har tagit sina liv för de hjärnexperiment de utsatts för när de i stället för hjälp av socialstyrelsen/psykiatrin blivit sinnessjukförklarade, som Gustav Wollgarth (2017), Martin Lindersten (2019) och Sebastian Manitski (2015). Alla i 20-30-årsåldern. De är bara några få exempel av något som ofta offer finner som sista utväg.

Filmen utgör en anmälan emot Sverige för kränkningar av de mänskliga rättigheterna, för att ha inlett ett politiskt projekt med en dold uppkoppling av människans hjärna till statens superdatorer för medicinsk forskning, beteendemanipulation och hjärnexperiment.

Allt detta verifieras av professorer, av EU- råd, av EU-kommissionen och U.S. Department of Health verifierar att den här tekniken skapar ökad risk för alla kvinnor att föda genskadade bebisar. Att just det även gäller för Sverige förstår man från avhandlingar vid Uppsala universitet som 2021 meddelade att genskador i småbarn är mycket vanliga och ofta förekommande.

En sammanställningen av politisk hjärnteknologi visar också inse att många av de akuta problem de politiska partierna vill åtgärda är följder av den tekno-politiska utvecklingen.

Uppkopplingen av befolkningens hjärnor till statens superdatorer skedde under 1970-1980-talen och det var ett förhållande som tog plats i både Europa som USA. I den statliga utredningen, SOU 1991:17 från Socialstyrelsen, förklarades att ett nytt sjukdomspanorama hade dragit in över hela den industrialiserade världen under de senaste årtiondena och att det kännedtecknades av kroniska och långvariga sjukdomar.

Sedan dess är den psykiska ohälsan inne i samma spiral, likaså beteenderubbningar, hjärnsjudomar och 10% av småbarnen måste inta psykomediciner innan skolåldern. Att allt det har samma orsak får man förståelse för i både filmen och det bif informationsmaterialet.

Filmen inleder med en återblick av hur hur artificiell intelligens, informationstekniker och fjärrkontroll av hjärnan utvecklats. Mycket av inledningen refereras från New York Times avslöjande artiklar, bl.a. när president Ford omtalade CIA:s mord på utländska statsöverhuvuden och en annan när man kommit över CIA-dokument som visade på att man redan från 1950-talet hade projekt med att skapa ofrivilliga mördare, möjliga att styra till olika mål.

Vi kan också se det från svenska säkerhetspolisens aktiviteter och en av de viktigaste förändringarna som måste ske är förståelsen av gängkriminalitet och skjutningar, något SÄPO har del i. Det får man en god förståelse av genom EU-kommissionens förbud till den svenska regeringen 2021, att programmera hjärnor för att skapa våld.

Även den franske professorn Jean-Pierre Changeux ifrågasätter om de dömda egentligen kan ses som skyldiga till brotten de anklagats för. New York Times tog upp det i en ledare och krävde att de utnyttjade måste få skadestånd.

Dessutom ger den amerikanske professorn James Giordano uppfattningen där han kallar teknologin för neuro weapon emot människan och förklarar att den stör av tankar, känslor och normala beteenden. “A weapon of mass disruption”, är hans ord och det svenska Vetenskapsrådet omtalar att teknologin missbrukas när den förändrar oskyldiga ungdomars beteenden.

En avgörande fråga är vem som skall anses skyldig till vad som sker efter att staten tagit sig i i människans hjärna.

Vad som behandlas i filmen innefattar allt mellan medicinsk forskning, hjärnexperiment och beteendemanipulation med människor utan deras kännedom. Det börjar med att staten genom dolda metoder; under operationer, vid nedsövningar på häkten och mentalsjukhus samt genom uppblandade medicinprodukter med biochip och nanomaterial kommer in i våra hjärnor.

Dessutom tar sig utvecklingen av mikrosystemteknik in i våra kroppar genom lungorna och stressar inre organ, vilket vetenskaprådet framför. I filmen kan man se militära FOI:s ord om sin mikrosystemteknik man skriver kan spridas som pollen eller bakterier. Den viktigaste protesten kommer från EU-kommissionens vetenskapliga råd med deras deklaration Ethical aspects of ICT-implants in the human body.

I den redogörs för att man styr människors viljeprocesser, fullständiga beteenden, förändrar människors identitet, minnesfuktioner, självuppfattning och uppfattningar av andra. Man indikerar också som den Franska Bioetiska Kommissionen 1998, att staten sprider rasism med dessa system.

Den franske parlamentsledamoten, Claude Goasguen, tog upp ämnet i ett tal i Nationalförsamlingen i december 2004 och sade att verksamheten inte var begränsad av några geografiska gränser. Han åsyftade att utländska makter kunde inta människor och utnyttja dem för experimentell verksamhet.

I filmen kan vi se att den amerikanske professorn James Giordano förklarar att USA byggt ut internationella neuro-weapon-system, att de därmed kan påverka andra nationers befolkningars beteenden och hälsa, något som även ledande USA- politiker uttryckt.

Professor Göran Hermerén gav i sin bok Kunskapens Pris redan 1987 information om att man utvecklat metoder för att skapa förstörelse och lidande för människor samt att den dolda staten utarbetat metoder för att neutralisera demokratiska beslut ifall dessa går emot deras intressen.

Det är med de metoderna man också lyckats hålla den här frågan bortom publicitet. Ett annat sätt som visas i filmen utgör kontrollen av våra tankar där professor Jens Schouenborg tar upp möjligheten att inducera nya minnen medan andra forskare förklarar att man kan avlägsna minnen.

Kanske ändå en av de största sensationerna är att säkerhetspolisen programmerar människor att skapa våld. Det var något EU-kommissionen tog upp i sitt förbud till den svenska regeringen och då handlade det om att med subliminala budskap in i hjärnor programmera människor till våld.

Man skrev bl.a:

”… AI-system som används för att utnyttja sårbarheten hos en specifik grupp av människor, om sårbarheten beror på ålder, mental eller fysisk funktionsnedsättning, och syftet är att väsentligt förändra beteendet hos en person som tillhör gruppen på ett sätt som innebär eller sannolikt kan innebära att den personen eller annan person orsakas fysisk eller psykisk skada.”

I filmen kan vi se exempel av mord som begåtts i följderna av dessa projekt och det här finns med som orsak till de gängkriminellas skjutningar.

När den tidigare talmannen i riksdagen Urban Ahlin 2018 gav en intervju till Jan Scherman sa han, ”vi lever i en brytningstid” och fortsatte med, ”jag tror det finns ett stort hot emot demokratin”. Liknande ord uttryckte Håkan Juholt i SvD 2016 när han framförde:

”Jag är ledsen att säga det, men jag är 100% säker, vi håller på att avveckla demokratin.”

Professor Peter Westerholm sade i ett tal på justitiedepartementet att den dolda staten har upprättat ett försvar att inget skall komma ut till befolkningen om den biomedicinska forskningen som utnyttjar människor utan sin vetskap.

Undersökningar som gjordes för 40 år sedan såg att både mentalpatienter och häktade nedsövdes utan sin vetskap för att därefter inplanteras med transmitters i sina hjärnor och huvuden. Det fanns några som följde upp det och tillställde Riksåklagare Magnus Sjöberg en skrivelse undertecknad av 50 personer, varav två professorer.

Den inlämnades den 15.1. 1985 och ställde frågan om det var legalt att nedsöva intagna på häkten och mentalsjukhus för att därefter utsätta dem för implantat. RÅ överförde ärendet till Stockholms Överåklagare där Jonny Järlefält och Cleas Zeime den 15 maj gav utlåtande att det inte fanns några lagar som förbjöd det, att därför inga förundersökningar skulle inledas av de utsatta offren som omtalades. Vi ser exempel av nedsövningarna i filmen.

Det finns ett mycket omfattande informations- och källmaterial i olika sammanställningar, redigerade och lättlästa som den bif Vad är politisk hjärnteknologi.

Dessutom finns en mångfald av ytterligare klarlägganden beträffande de två här mest kritiska frågorna, säkerhetspolisens mord och socialstyrelsens brottsliga sinnessjukförklaringar.

För de partier som önskar ytterliga dokumentaion, om dessa eller andra delar av vad som tas upp som anklagan emot olika myndigheter och deras aktiviteter kan vi ge dessa med bästa klarlägganden.

För att ta till sig all informtion som finns i filmen måste man vid några tillfällen stoppa filmen för att hinna läsa dokumenten. Likaså skall man veta att säkerhetspolisen ofta spärrar av både inkommande och utgående email och mobilkommunikation.

Det här är den absolut mest avgörande frågan för politikerna att ta tag i. Så länge den undanhålls befolkningen kan vi inte tala om att vi lever i en demokrati eller i ett land där befolkningen äger några mänskliga rättigheter.

Text: Eric Petterson, för ytterligare information kontakta oss med ett sms till 073788 6182 – eller email: medidics@gmail.com


Du kan stötta Newsvoice via MediaLinq