Olaglig hjärnteknologi har sedan decennier testats på människor

publicerad 28 augusti 2022
- Gästskribent
Digital mind. Foto: Metamorworks. Licens: Shutterstock.com

TEKNIK & OPINION. I anslutning till valet 2022 har dokumentärfilmen Absolute Brain idag publicerats i en kortversion på 50 minuter med ett tillägg inför riksdagsvalet 2022. Filmen utgör ett svensk-amerikanskt samarbete om hur olaglig hjärnteknologi sedan deccenier har testats på människor utan deraa medgivande, hävdar debattören bakom artikeln.

Text: Eric Petterson | Redigering: NewsVoice

Filmen skickas ut till de svenska politiska partiernas ledningar, till samtliga ackrediterade utrikeskorrespondenter i Sverige, till FN:s avdelningar för mänskliga rättigheter i Geneve och New York, samt till svenska tidningar och organisationer.

Filmen visar upp ämnet politisk hjärnteknologi – ett ständigt mer omfattande och viktigt område politikerna vare sig har kunskap om eller lägger sig i. Det handlar om påverkan av våra hjärnor och gener, en utveckling som öppnades upp av Alva Myrdal i den statliga utredningen Att välja framtid, SOU 1972:59.

Myrdal skrev att vi skulle få svårt att freda våra hjärnor och gener undan ingrepp och förändring. Ämnet är helt oreglerat, som både statliga utredningar, EU-kommissionens etikråd, professorer, USA-politiker och till viktiga delar nu även EU-kommissionen visat.

Den svenska professorn Lars Lönnroth skrev:

”… kritiken mot forskningen borde snarast skärpas och mediernas representanter har ännu inte förvärvat nog kunskaper och civilkurage för att genomföra sitt granskande uppdrag när det gäller vetenskapliga projekt med vittgående konsekvenser för människans livsvillkor.”

Denna anklagan gäller lika mycket politikerna för att de inte tagit upp den tekno-politiska utvecklingen.

I filmen kan vi se hur illa det går för människan när dolda statliga intressen gör ingrepp i våra hjärnor och gener för storskalig forskning, något som innefattar majoriteten av befolkningens livs- omständigheter.

Vi förlorar allt skydd, både till vår självklara rätt att få leva som att ha de uppfattningar man har. Den militära myndigheten FOI som tillsammans med Försvarsdepartementet leder projekt Människa-System-Interaktion förklarar i sin agenda att huvudprogrammet innebär kontroll av människans kognitiva funktioner, att vi under hela livstiden skall vara inordnade i deras verksamhet.

Denna forskning innebär hårda fysiska belastningar på människan med risk för allvarliga skador, samtidigt som professorer förklarar de inte kan undgå att skapa sjukdom och död för de som utnyttjas i experimenten. Detta styrks dessutom med  fakta.

Men allt det här är bara början på den mest omänskliga statliga utveckling som ännu hålls bortom befolkningens kännedom. Dessutom kan det vara en överraskning att just dessa ord användes av justitiedepartementet i den statliga utredningen SOU 1972:47 när inledningen tog plats:

”I informationsbehandlingens förlängning anas konturerna av en oangriplig polisstat med en absolut effektiv och till sina verkningar omänsklig förvaltning”, skrev man.

För att inget skall komma ut om de brutala hjärnexperimenten har socialstyrelsen med psykiatrin sedan ca 1970, när projektet blev omfattande, låtit sinnessjukförklara alla de som försöker komma ut med vad de utsätts för.

Det har antagit så stor omfattning att man sedan 10-15 år producerat en seriebok, Hjärnchipsets hemlighet, vilken på 50 sidor med tecknade serier förklarar att alla som antar sig utsatta för hjärnchip är sinnessjuka och i behov av vård. Det här är en internationell metod att tysta offer och har fått allvarliga protester bl.a. från USA:s ledande vetenskapliga organ, The American Association for the Advancement of Science.

Allt detta framgår av filmen där också de senaste åtta generaldirektörerna för socialstyrelsen, som deltagit i den här direkt brottsliga verksamheten visas upp. Det här var något som redan den 28 mars 2022 inlämnades till JO och JK emot dessa generaldirektörer.  Dessutom utgavs det till Riksdagens talman, till Högsta Domstolens ledamöter, till advokatsamfundet, FN- förbundet och några fler institutioner.

‘Flera har tagit sina liv för de hjärnexperiment de utsatts för när de i stället för hjälp av socialstyrelsen/psykiatrin blivit sinnessjukförklarade, som Gustav Wollgarth (2017), Martin Lindersten (2019) och Sebastian Manitski (2015). Alla i 20-30-årsåldern. De är bara några få exempel av något som ofta offer finner som sista utväg.

Filmen utgör en anmälan emot Sverige för kränkningar av de mänskliga rättigheterna, för att ha inlett ett politiskt projekt med en dold uppkoppling av människans hjärna till statens superdatorer för medicinsk forskning, beteendemanipulation och hjärnexperiment.

Allt detta verifieras av professorer, av EU- råd, av EU-kommissionen och U.S. Department of Health verifierar att den här tekniken skapar ökad risk för alla kvinnor att föda genskadade bebisar. Att just det även gäller för Sverige förstår man från avhandlingar vid Uppsala universitet som 2021 meddelade att genskador i småbarn är mycket vanliga och ofta förekommande.

En sammanställningen av politisk hjärnteknologi visar också inse att många av de akuta problem de politiska partierna vill åtgärda är följder av den tekno-politiska utvecklingen.

Uppkopplingen av befolkningens hjärnor till statens superdatorer skedde under 1970-1980-talen och det var ett förhållande som tog plats i både Europa som USA. I den statliga utredningen, SOU 1991:17 från Socialstyrelsen, förklarades att ett nytt sjukdomspanorama hade dragit in över hela den industrialiserade världen under de senaste årtiondena och att det kännedtecknades av kroniska och långvariga sjukdomar.

Sedan dess är den psykiska ohälsan inne i samma spiral, likaså beteenderubbningar, hjärnsjudomar och 10% av småbarnen måste inta psykomediciner innan skolåldern. Att allt det har samma orsak får man förståelse för i både filmen och det bif informationsmaterialet.

Filmen inleder med en återblick av hur hur artificiell intelligens, informationstekniker och fjärrkontroll av hjärnan utvecklats. Mycket av inledningen refereras från New York Times avslöjande artiklar, bl.a. när president Ford omtalade CIA:s mord på utländska statsöverhuvuden och en annan när man kommit över CIA-dokument som visade på att man redan från 1950-talet hade projekt med att skapa ofrivilliga mördare, möjliga att styra till olika mål.

Vi kan också se det från svenska säkerhetspolisens aktiviteter och en av de viktigaste förändringarna som måste ske är förståelsen av gängkriminalitet och skjutningar, något SÄPO har del i. Det får man en god förståelse av genom EU-kommissionens förbud till den svenska regeringen 2021, att programmera hjärnor för att skapa våld.

Även den franske professorn Jean-Pierre Changeux ifrågasätter om de dömda egentligen kan ses som skyldiga till brotten de anklagats för. New York Times tog upp det i en ledare och krävde att de utnyttjade måste få skadestånd.

Dessutom ger den amerikanske professorn James Giordano uppfattningen där han kallar teknologin för neuro weapon emot människan och förklarar att den stör av tankar, känslor och normala beteenden. “A weapon of mass disruption”, är hans ord och det svenska Vetenskapsrådet omtalar att teknologin missbrukas när den förändrar oskyldiga ungdomars beteenden.

En avgörande fråga är vem som skall anses skyldig till vad som sker efter att staten tagit sig i i människans hjärna.

Vad som behandlas i filmen innefattar allt mellan medicinsk forskning, hjärnexperiment och beteendemanipulation med människor utan deras kännedom. Det börjar med att staten genom dolda metoder; under operationer, vid nedsövningar på häkten och mentalsjukhus samt genom uppblandade medicinprodukter med biochip och nanomaterial kommer in i våra hjärnor.

Dessutom tar sig utvecklingen av mikrosystemteknik in i våra kroppar genom lungorna och stressar inre organ, vilket vetenskaprådet framför. I filmen kan man se militära FOI:s ord om sin mikrosystemteknik man skriver kan spridas som pollen eller bakterier. Den viktigaste protesten kommer från EU-kommissionens vetenskapliga råd med deras deklaration Ethical aspects of ICT-implants in the human body.

I den redogörs för att man styr människors viljeprocesser, fullständiga beteenden, förändrar människors identitet, minnesfuktioner, självuppfattning och uppfattningar av andra. Man indikerar också som den Franska Bioetiska Kommissionen 1998, att staten sprider rasism med dessa system.

Den franske parlamentsledamoten, Claude Goasguen, tog upp ämnet i ett tal i Nationalförsamlingen i december 2004 och sade att verksamheten inte var begränsad av några geografiska gränser. Han åsyftade att utländska makter kunde inta människor och utnyttja dem för experimentell verksamhet.

I filmen kan vi se att den amerikanske professorn James Giordano förklarar att USA byggt ut internationella neuro-weapon-system, att de därmed kan påverka andra nationers befolkningars beteenden och hälsa, något som även ledande USA- politiker uttryckt.

Professor Göran Hermerén gav i sin bok Kunskapens Pris redan 1987 information om att man utvecklat metoder för att skapa förstörelse och lidande för människor samt att den dolda staten utarbetat metoder för att neutralisera demokratiska beslut ifall dessa går emot deras intressen.

Det är med de metoderna man också lyckats hålla den här frågan bortom publicitet. Ett annat sätt som visas i filmen utgör kontrollen av våra tankar där professor Jens Schouenborg tar upp möjligheten att inducera nya minnen medan andra forskare förklarar att man kan avlägsna minnen.

Kanske ändå en av de största sensationerna är att säkerhetspolisen programmerar människor att skapa våld. Det var något EU-kommissionen tog upp i sitt förbud till den svenska regeringen och då handlade det om att med subliminala budskap in i hjärnor programmera människor till våld.

Man skrev bl.a:

”… AI-system som används för att utnyttja sårbarheten hos en specifik grupp av människor, om sårbarheten beror på ålder, mental eller fysisk funktionsnedsättning, och syftet är att väsentligt förändra beteendet hos en person som tillhör gruppen på ett sätt som innebär eller sannolikt kan innebära att den personen eller annan person orsakas fysisk eller psykisk skada.”

I filmen kan vi se exempel av mord som begåtts i följderna av dessa projekt och det här finns med som orsak till de gängkriminellas skjutningar.

När den tidigare talmannen i riksdagen Urban Ahlin 2018 gav en intervju till Jan Scherman sa han, ”vi lever i en brytningstid” och fortsatte med, ”jag tror det finns ett stort hot emot demokratin”. Liknande ord uttryckte Håkan Juholt i SvD 2016 när han framförde:

”Jag är ledsen att säga det, men jag är 100% säker, vi håller på att avveckla demokratin.”

Professor Peter Westerholm sade i ett tal på justitiedepartementet att den dolda staten har upprättat ett försvar att inget skall komma ut till befolkningen om den biomedicinska forskningen som utnyttjar människor utan sin vetskap.

Undersökningar som gjordes för 40 år sedan såg att både mentalpatienter och häktade nedsövdes utan sin vetskap för att därefter inplanteras med transmitters i sina hjärnor och huvuden. Det fanns några som följde upp det och tillställde Riksåklagare Magnus Sjöberg en skrivelse undertecknad av 50 personer, varav två professorer.

Den inlämnades den 15.1. 1985 och ställde frågan om det var legalt att nedsöva intagna på häkten och mentalsjukhus för att därefter utsätta dem för implantat. RÅ överförde ärendet till Stockholms Överåklagare där Jonny Järlefält och Cleas Zeime den 15 maj gav utlåtande att det inte fanns några lagar som förbjöd det, att därför inga förundersökningar skulle inledas av de utsatta offren som omtalades. Vi ser exempel av nedsövningarna i filmen.

Det finns ett mycket omfattande informations- och källmaterial i olika sammanställningar, redigerade och lättlästa som den bif Vad är politisk hjärnteknologi.

Dessutom finns en mångfald av ytterligare klarlägganden beträffande de två här mest kritiska frågorna, säkerhetspolisens mord och socialstyrelsens brottsliga sinnessjukförklaringar.

För de partier som önskar ytterliga dokumentaion, om dessa eller andra delar av vad som tas upp som anklagan emot olika myndigheter och deras aktiviteter kan vi ge dessa med bästa klarlägganden.

För att ta till sig all informtion som finns i filmen måste man vid några tillfällen stoppa filmen för att hinna läsa dokumenten. Likaså skall man veta att säkerhetspolisen ofta spärrar av både inkommande och utgående email och mobilkommunikation.

Det här är den absolut mest avgörande frågan för politikerna att ta tag i. Så länge den undanhålls befolkningen kan vi inte tala om att vi lever i en demokrati eller i ett land där befolkningen äger några mänskliga rättigheter.

Text: Eric Petterson, för ytterligare information kontakta oss med ett sms till 073788 6182 – eller email: medidics@gmail.com

Bildannons för Dieseltrim.se

Så här kan du stötta Newsvoice

 • Det här ämnet är sannerligen ett med vår framtid. Vi är undandragna information i Sverige medan det i USA ses som den mest avgörande frågan för framtiden. Vem skall ha makten över våra hjärnor, AI och vårt centrala nervsystem, skall människor kunna utnyttjas i experiment. Det är frågor som också förändrar människans status, är det vi eller staten som är viktigast. Skrämmande att så få verkar inse storleken av vad den här fantastiska dokumentären berör. Ämnet är avgörande för våra liv. Bra att det finns de som vågar utmana makten!

 • Det här ämnet är sannerligen ett med vår framtid. Vi är undandragna information i Sverige medan det i USA ses som den mest avgörande frågan för framtiden. Vem skall ha makten över våra hjärnor, AI och vårt centrala nervsystem, skall människor kunna utnyttjas i experiment. Det är frågor som också förändrar människans status, är det vi eller staten som är viktigast. Skrämmande att så få verkar inse storleken av vad den här fantastiska dokumentären berör. Ämnet är avgörande för våra liv. Bra att det finns de som vågar utmana makten!

 • Det tycks mig som detta är ett ämne för tekniknördar. Det finns betydligt enklare, billigare och effektivare metoder för att styra massorna. Jag kommer i dagarna nära ut med en artikel här som verkligen belyser detta. 

  Makthavare har i alla tider aktivt arbetat med propaganda för att kapa våra mentala kartor och påverka hur vi orienterar oss och uppfattar verkligheten. Bara titta på pandemipropagandan. Det gick ganska enkelt att påverka 70 % av befolkningen, trots att propagandan var så usel genomförd och motstridig att en läskunnig 12åring kunde se igen detta efter en eller två dagars aktivt surfing i frågan.  

  Min tvekan gäller: varför få över ån efter vatten, när det redan finns så mycket effektivare metoder?  

  • Nej ämnet är mer för alla som vägrar staten i hjärnan, som vill ha frihet och inte implantat i hjärnan. Ämnet utgör inte bara kontroll av människor utan tillhör den biomedicinska forskningen, den mest omfattande medicinska, sociala och beteendevetenskapliga forskningen i Sverige. Det är med den man gör hjärnforskning, experiment och för att du skall förstå hur länge detta område funnits med, publ A method for the remote control and electrical stimulation of the nervous system, och även Electrical excitation of the nervous system – introduction of a new system of remote control. Bara som ytterligare ett exempel kom den amerikanske professorn, Ewen Cameron 1961 om att överföra budskap direkt in i mentalsjukas hjärnor, Study of factors which promote or retard personality change in individuals exposed to prolonged repetition of verbal signals. Dessa verbala signaler var datoriserade röster. Projekt som nu är omfattande i Sverige och internationellt. Nej ämnet är minst av allt tekniknördarnas. USA största vetenskapliga förbund, the AAAS, American Ass for the Advancement of Science publicerade en bok med titeln The Breaking of Bodies and Minds, och förklarade att när en gång vetskap finns är det både otänkbart och omoraliskt att inte agera. Ämnet övergår personliga tyckanden.

   • där det står publ

    skall det vara publicerades 1934 avhandlingarna (se ovan) i Yale Journal of Biology. Dessa är de första om fjärrkontroll av människans hjärna.

 • Det tycks mig som detta är ett ämne för tekniknördar. Det finns betydligt enklare, billigare och effektivare metoder för att styra massorna. Jag kommer i dagarna nära ut med en artikel här som verkligen belyser detta. 

  Makthavare har i alla tider aktivt arbetat med propaganda för att kapa våra mentala kartor och påverka hur vi orienterar oss och uppfattar verkligheten. Bara titta på pandemipropagandan. Det gick ganska enkelt att påverka 70 % av befolkningen, trots att propagandan var så usel genomförd och motstridig att en läskunnig 12åring kunde se igen detta efter en eller två dagars aktivt surfing i frågan.  

  Min tvekan gäller: varför få över ån efter vatten, när det redan finns så mycket effektivare metoder?  

  • Nej ämnet är mer för alla som vägrar staten i hjärnan, som vill ha frihet och inte implantat i hjärnan. Ämnet utgör inte bara kontroll av människor utan tillhör den biomedicinska forskningen, den mest omfattande medicinska, sociala och beteendevetenskapliga forskningen i Sverige. Det är med den man gör hjärnforskning, experiment och för att du skall förstå hur länge detta område funnits med, publ A method for the remote control and electrical stimulation of the nervous system, och även Electrical excitation of the nervous system – introduction of a new system of remote control. Bara som ytterligare ett exempel kom den amerikanske professorn, Ewen Cameron 1961 om att överföra budskap direkt in i mentalsjukas hjärnor, Study of factors which promote or retard personality change in individuals exposed to prolonged repetition of verbal signals. Dessa verbala signaler var datoriserade röster. Projekt som nu är omfattande i Sverige och internationellt. Nej ämnet är minst av allt tekniknördarnas. USA största vetenskapliga förbund, the AAAS, American Ass for the Advancement of Science publicerade en bok med titeln The Breaking of Bodies and Minds, och förklarade att när en gång vetskap finns är det både otänkbart och omoraliskt att inte agera. Ämnet övergår personliga tyckanden.

   • där det står publ

    skall det vara publicerades 1934 avhandlingarna (se ovan) i Yale Journal of Biology. Dessa är de första om fjärrkontroll av människans hjärna.

 • Du kan vara under Mind Control, jag kan vara det. Smaka på den: detta ledet bara till en karusell av misstänkliggörande anklagelser. Folk behöver något att skylla sitt dåliga mående på. Det är ett socialt handicap att tidvis tappa fotfästet samt dessutom stigmatiserande. Det spelar ingen roll hur mycket vi talar om det. Alla ser på psykiskt sjuka på ett särskilt sätt och ingen vill hamna utanför den sociala gemenskapen: “det är inget fel på mig, det är strålningen, implantaten eller psykiatrins mind-control-program som gjort mig sjuk – annars är jag frisk.

  I själva verket gör psykiatrin allt vad de kan för att föröka få människor att ta ett eget ansvar för sina liv. Borta är sedan länge psykavdelningarna. Nu gäller korta, korta behandlingstider på de olika “programmen”. Så fort psykosen klingat av (ett dygn, en vecka) skrivs du ut med en pillerburk. Sedan är det öppenvården eller vårdcentralen som gäller.

  • Jovisst är det även så. Men det har inte med kärnproblemet eller det filmen framför att göra. Vi lever i en värld där människans hjärna anknyts till statens forskningsdatorer. Det har skett med allt från elektroder i hjärnan till mikrosmå biologiska komponenter uppblandade i mediciner. Visst ämnet är okänt men har man sett filmen behöver man inte behandla det som ett vitt område av okända teoretiska implantat. De är verkliga och följderna av det är vad filmen beskriver. Alla hypoteser som du för fram kan då underordnas fakta. Verkligheten är inte vad den var 1970. Den har förändrats med implantaten. Med dessa kan dom där införa vad EU-kommissionens vetenskapliga etikråd beskrev som intrusive (inkräktande) technologi that by-passes normal sensory experiences. Det står för att kunna införa signaler, röster, syner, smaker och lukter i människors hjärnor med fjärrkontroll. Det är omfattande projekt och inga psykmediciner hjälper mot det. Men som EU-kommissionen vände sig till svenska referingen i april 2021, som ett förbud, handlade det om att införa subliminala budskap i människors hjärnor, för att få den att skada andra eller sig själva. Försök att se fakta och inte det du trodde. Det gäller inte.

   • Jovisst kan det även vara så. Jag förnekar inte. Jag delger bara min erfarenhet.

    Min fråga gäller: hur veta att man blivit drabbad? Borde inte “inplantörerna” sörja för att tanken inte ens väcks, för att dölja sin egen handel och vandel? Det tycks mig som kontraproduktivt att de drabbade vet om att de är drabbade? I så fall är ju tekniken inte så värst effektiv. Borde inte det omvända gälla i stället?

    Om man har dylik teknik, varför då inte se till att rösten eller vad det är säger med emfas att: “Nej du är inte drabbad”? Vilket ställer de ultimata frågan: vilken röst ska man lita på, om man hör röster? Tillhör röster dig? Om inte, vem tillhör dom i så fall? Och varför skulle det vara en omöjlighet för psykiskt sjuka att finna räddningen och tröst i att tänka att “jag är inte sjuk, utan det är inplantandet (fast det kanske inte finns något) som är orsaken till mitt psykiska lidande”? Och hur tycker du man ska bemöta dom som påstår att de är drabbade och tror du på alla som säger sig ha blivit drabbade? Om inte, var drar du i så fall gränsen? Är alla trovärdiga? Den som påstår har ju bevisbördan på sig sida, inte tvärt om. Eller menar du att omvänd bevisbörda gäller här?

    Läser man på om psykiatrins historia, så finns det nog inget som skulle kunna förvåna.

    Det jag undrar över är bara hur detta sker rent praktiskt, vad gäller avstånd när man reser till exempel? Skadas inte implantaten av ECT? Och ni ska vet att ECT är tämligen vanligt inom psykiatrin.

 • Man bör nog lyssna på alla som säger sig blivit drabbade, men med mina dryga 30 år inom psyk som mentalskötare har man hört allt. I slutet av 80-talet var KGB populärt, sedan ändras detta till gas, och sist kom implantaten och “mikrochipsen”. Flera patienter jag träffat på rättspsykiatriska enheter kallar det pontoner inopererade i tinningarna. När psykosen klingat av ville de inte tala om det de tidigare bara ville tala om.

  Patienter med paranoia psykos är tämligen narcissistiska och har inga problem med att vara fullständigt övergripande om att hela underrättelsetjänster jobbar i skift dygnet runt bara för att spionera på en liten harmlös stackare som knappt kan göra en fluga förnär och som är rädd för din egen skugga; dom blir liksom navet kring vilket universum kretsar kring.

  Ångest är ångest och alla kan inte hantera ångest.

  • Svaret ovan gäller även här. Vad dina patienter anade för 30 år sedan var mer än du tydligen själv kan ta till dig. Att inte människor kan hantera ångest eller dina beskrivningar om psykos har inte med filmen att göra. Vi lever alla med dessa implantat i ss. Många lider av dem. De har blivit sinnessjuka och EU-rådet med den svenske professorn Göran Hermeren skrev i deklarationen Ethical aspects of <ict-implants in the human body: ICT-implants influence, dtermine and change psychic functions… How far should we be subject to to the control of such devices by other people using these devices. Det finns så många bra böcker om ämnet. Lektor Curt R. Johansson och beteendevetaren Åke Grahm kom ut med Den datoriserade Prometheus och talade om vad varje politiker borde känna till: ”Den datoriserade framtiden gäller dig… Det minsta du kan begära är att dessa verktyg inte skall beröva dig dina tankar eller smyga värderingar på dig, utan helst ge dig möjlighet att bli lite klokare och insiktsfullare. För att inte tala om dina känslor.”  Därefter skrev man om psykiatrin som saknade medmänsklighet till sina patienter, man istället använder för medicinexperiment. Citatet talar om vad verkligheten är.

 • Du kan vara under Mind Control, jag kan vara det. Smaka på den: detta ledet bara till en karusell av misstänkliggörande anklagelser. Folk behöver något att skylla sitt dåliga mående på. Det är ett socialt handicap att tidvis tappa fotfästet samt dessutom stigmatiserande. Det spelar ingen roll hur mycket vi talar om det. Alla ser på psykiskt sjuka på ett särskilt sätt och ingen vill hamna utanför den sociala gemenskapen: “det är inget fel på mig, det är strålningen, implantaten eller psykiatrins mind-control-program som gjort mig sjuk – annars är jag frisk.

  I själva verket gör psykiatrin allt vad de kan för att föröka få människor att ta ett eget ansvar för sina liv. Borta är sedan länge psykavdelningarna. Nu gäller korta, korta behandlingstider på de olika “programmen”. Så fort psykosen klingat av (ett dygn, en vecka) skrivs du ut med en pillerburk. Sedan är det öppenvården eller vårdcentralen som gäller.

  • Jovisst är det även så. Men det har inte med kärnproblemet eller det filmen framför att göra. Vi lever i en värld där människans hjärna anknyts till statens forskningsdatorer. Det har skett med allt från elektroder i hjärnan till mikrosmå biologiska komponenter uppblandade i mediciner. Visst ämnet är okänt men har man sett filmen behöver man inte behandla det som ett vitt område av okända teoretiska implantat. De är verkliga och följderna av det är vad filmen beskriver. Alla hypoteser som du för fram kan då underordnas fakta. Verkligheten är inte vad den var 1970. Den har förändrats med implantaten. Med dessa kan dom där införa vad EU-kommissionens vetenskapliga etikråd beskrev som intrusive (inkräktande) technologi that by-passes normal sensory experiences. Det står för att kunna införa signaler, röster, syner, smaker och lukter i människors hjärnor med fjärrkontroll. Det är omfattande projekt och inga psykmediciner hjälper mot det. Men som EU-kommissionen vände sig till svenska referingen i april 2021, som ett förbud, handlade det om att införa subliminala budskap i människors hjärnor, för att få den att skada andra eller sig själva. Försök att se fakta och inte det du trodde. Det gäller inte.

   • Jovisst kan det även vara så. Jag förnekar inte. Jag delger bara min erfarenhet.

    Min fråga gäller: hur veta att man blivit drabbad? Borde inte “inplantörerna” sörja för att tanken inte ens väcks, för att dölja sin egen handel och vandel? Det tycks mig som kontraproduktivt att de drabbade vet om att de är drabbade? I så fall är ju tekniken inte så värst effektiv. Borde inte det omvända gälla i stället?

    Om man har dylik teknik, varför då inte se till att rösten eller vad det är säger med emfas att: “Nej du är inte drabbad”? Vilket ställer de ultimata frågan: vilken röst ska man lita på, om man hör röster? Tillhör röster dig? Om inte, vem tillhör dom i så fall? Och varför skulle det vara en omöjlighet för psykiskt sjuka att finna räddningen och tröst i att tänka att “jag är inte sjuk, utan det är inplantandet (fast det kanske inte finns något) som är orsaken till mitt psykiska lidande”? Och hur tycker du man ska bemöta dom som påstår att de är drabbade och tror du på alla som säger sig ha blivit drabbade? Om inte, var drar du i så fall gränsen? Är alla trovärdiga? Den som påstår har ju bevisbördan på sig sida, inte tvärt om. Eller menar du att omvänd bevisbörda gäller här?

    Läser man på om psykiatrins historia, så finns det nog inget som skulle kunna förvåna.

    Det jag undrar över är bara hur detta sker rent praktiskt, vad gäller avstånd när man reser till exempel? Skadas inte implantaten av ECT? Och ni ska vet att ECT är tämligen vanligt inom psykiatrin.

 • Man bör nog lyssna på alla som säger sig blivit drabbade, men med mina dryga 30 år inom psyk som mentalskötare har man hört allt. I slutet av 80-talet var KGB populärt, sedan ändras detta till gas, och sist kom implantaten och “mikrochipsen”. Flera patienter jag träffat på rättspsykiatriska enheter kallar det pontoner inopererade i tinningarna. När psykosen klingat av ville de inte tala om det de tidigare bara ville tala om.

  Patienter med paranoia psykos är tämligen narcissistiska och har inga problem med att vara fullständigt övergripande om att hela underrättelsetjänster jobbar i skift dygnet runt bara för att spionera på en liten harmlös stackare som knappt kan göra en fluga förnär och som är rädd för din egen skugga; dom blir liksom navet kring vilket universum kretsar kring.

  Ångest är ångest och alla kan inte hantera ångest.

  • Svaret ovan gäller även här. Vad dina patienter anade för 30 år sedan var mer än du tydligen själv kan ta till dig. Att inte människor kan hantera ångest eller dina beskrivningar om psykos har inte med filmen att göra. Vi lever alla med dessa implantat i ss. Många lider av dem. De har blivit sinnessjuka och EU-rådet med den svenske professorn Göran Hermeren skrev i deklarationen Ethical aspects of <ict-implants in the human body: ICT-implants influence, dtermine and change psychic functions… How far should we be subject to to the control of such devices by other people using these devices. Det finns så många bra böcker om ämnet. Lektor Curt R. Johansson och beteendevetaren Åke Grahm kom ut med Den datoriserade Prometheus och talade om vad varje politiker borde känna till: “Den datoriserade framtiden gäller dig… Det minsta du kan begära är att dessa verktyg inte skall beröva dig dina tankar eller smyga värderingar på dig, utan helst ge dig möjlighet att bli lite klokare och insiktsfullare. För att inte tala om dina känslor.”  Därefter skrev man om psykiatrin som saknade medmänsklighet till sina patienter, man istället använder för medicinexperiment. Citatet talar om vad verkligheten är.

  • Bra att du säger det. Det har aldrig tidigare funnits en film om den dolda samhällsutvecklingen som här exponeras med fakta ingen tidigare hört talas om. Uppkopplingen av våra hjärnor är det mest totalitära av alla pågående statliga projekt och förändrar vår status. Nu har vi blivit utnyttjningsbara i forskning och med förändring av våra beteenden. Inga politiska partier har haft det uppe, inga journalister har haft några artiklar utan det är okunskap, tystnad och oförmåga att inse något nytt och större som ännu styr mediedebatten.

  • Bra att du säger det. Det har aldrig tidigare funnits en film om den dolda samhällsutvecklingen som här exponeras med fakta ingen tidigare hört talas om. Uppkopplingen av våra hjärnor är det mest totalitära av alla pågående statliga projekt och förändrar vår status. Nu har vi blivit utnyttjningsbara i forskning och med förändring av våra beteenden. Inga politiska partier har haft det uppe, inga journalister har haft några artiklar utan det är okunskap, tystnad och oförmåga att inse något nytt och större som ännu styr mediedebatten.

 • Mycket bra med denna film. Självklart är det svårt att få den finansierad så att den blir proffsig helt igenom – Ämnet togs också upp på bokmässan förra lördagen av bla mig, Åke Blomdahl, Rikard Högberg och Lena Ohlson i panelen. Tidigare har jag och Sasserssom bidragit med denna artikel: Ljungqvist: 5G är globalisternas nya vapensystem – NewsVoice. Nu är frågan så het att fler alternativa skribenter måste bidra med mer. Pia Hellertz har i pdf-filer sammanfattat 2017 komplexet mycket bra. Grattis till signaturen Eric Pettersson!!

  • Hej och tack för orden. Filmen är kvalitetssäkrad och där har den i första hand har sin proffsighet. Den ger ett faktamaterial som aldrig tidigare uppvisats och det är den viktigaste delen när det handlar om att presentera ett okänt ämne.

   Kanske kan man kalla det ökänt eftersom alltför mycket rykten har gjort att det kommit in bland science-fiction och konspirationsteorier. Många gånger är det nödvändigt att skåda in i bakgrunden, det förflutna för att förstå nuet. Det är ju ändå där allt börjat och med AI, IT och alla moderna system av fjärrkontroll hade de sin uppkomst i cybernetiken och med professor Wieners arbeten.

   Man skall också förstå att det är militären som styr de nya vapensystemen mycket mer än andra. Bra med alla som har fakta att bidra med, för här ligger korsvägen om människan skall bli till en statlig komponent, en utveckling som inletts och kommer omskapa alla former av liv till digitalismens seger – om vi inte kan sprida kritik, rebellism och göra uppror. Det är vad filmen vill bidra till.

 • Till artikelförfattaren:

  Förklara gärna mer om filmsamarbetet med USA.

  Finns det något bra exempel på att ett olagligt inopererat mikrochip har grundligt undersökts och vad man kunde få fram för rådata om chippet?

  • Hej Torbjörn, jag lämnade i går ett svar här. Det fanns och kom in då men är borta nu. Kan du hitta det eller skall jag skriva om det?

   • Här kommer texten igen.
    Filmsamarbetet med USA består i första hand att ca 50% av innehållet kommer från New York Times, Science, professor Giordano med fler. Dessutom är det där den är avsedd att få sin omfattande spridning.
    Om grunddata från avlägsnade mikrochip. Tyvärr är det brist på avlägsnade implantat. Det existerar knappt några som lyckats med det. Men som man såg i den tidigare dokumentären Computerbrains, en svensk person inplanterad i Djakarta, han är undantaget. Den svampformade transmitter som insattes i hans huvud kunde senare analyseras och i utlåtandet om den fanns en hel del information. Man skrev av den hade tillverkats av de amerikanska medicinföretaget Dow-Corning och förklarade: Epidural peg electrodes are implantable mushroom shaped composites of silastic elastomer and a stainless steel or platium disc… Recording of cerebral activity from the extradural space is not a new concept. Extradural strip electrodes have excellent recording facilities.
    Andra exempel kan hämtas från forskningsrapporter. En från 1990-talet, Michigans University skrev om sin utveckling av Stimulating electrode arrays och förklarade: The shank which is the region of the probe that is inserted into the brain, contains the conductive sites. The thickness of the device is 15 micromillimeter (15 thousands of an millimeter) except at the tip where it thins to about 2 micromillimeter. Den electroden omtalas injiceras genom skallbenet. Man talar också om injicerbara Silicone Cables.

 • Hjärnforskare är vanligen dilletanter ifråga om avancerad elektronik och trådlös datakommunikation.
  Det dom använder är framtaget av andra specialister.
  Dom är dessutom sannolikt helt beroende av anglosaxiska imperiets teknologi, både hårdvara och mjukvara.
  Och finansiering ??
  Dvs jobb kanske försvinner om sanningar vädras?
  Forskare vet i alla fall inte säkert vilka andra som kan koppla upp sig.
  Dom andra kan vara specialstyrkor vars uppdrag kan vara att sabotera för de övriga så att teknologin skandaliseras och det blir svårt att tala om det.
  För makteliterna har egna maktmotiv för hemlighetsmakeriet medan hjärnforskningen samtidigt antagligen känner sig tryggare under den sekretessen även om det inte var deras ide från början.
  Det var 1968 i Storbrittannien som det utgick ett påbud om att inte låta allmänheten veta om teknologins existens.
  Förutom ovannämnda administrativa problematik är själva det vetenskapliga innehållet ju komplicerat.
  Eftersom det för närvarande och i linje med liberalismen, råder ett behaviouristiskt paradigm, har dom en tendens att se på människan som Pavlovs hundar dvs förutsägbart styrbara.

  • Om det här var en kommentar så kan jag bara instämma. Det är ju vad filmen visar upp, att vi lever i behaviorismens tid. Att det gått ut påbud om att inte låta allmänheten få kännedom om verksamheten refererades från New York Times i USA, det gavs ord på justitiedepartementet den 20.3. 1986 när professor Peter Westerholm sade: ”Vi måste söka oss till människors upplevelser av det som händer, kanske även deras åsikter, deras värderingar och det är klart att detta för oss in på områden som inte är oskyldiga och inte på något sätt generellt neutrala. Detta kan då upplevas som ett hot av många… I grunden handlar det om en politisk process. Det är interagerande mellan medborgarna och de institutioner samhället har byggt upp, nämligen forskningsinstitutioner eller tillsynsmyndigheter. Det är en interaktion. Vi har egentligen tre olika roller. Vi har de som gör forskningen, det är forskarna. Sedan har vi de som forskningen utförs på. Det är subjekten eller medborgarna. Därefter har vi den tredje gruppen vi kan kalla för grindvakterna, de som ser till att det läggs upp spärrar på vägen så att det inte går för tokigt.”
   Vad man kan tillägga om Grfstms inlägg är ju förhoppningen att vi ändå inte skall vara förutsägbart styrda människor utan att även journalister och riksdagsledamöter skall komma in i samhällsutvecklingen att den kan förändras.

 • Mycket bra med denna film. Självklart är det svårt att få den finansierad så att den blir proffsig helt igenom – Ämnet togs också upp på bokmässan förra lördagen av bla mig, Åke Blomdahl, Rikard Högberg och Lena Ohlson i panelen. Tidigare har jag och Sasserssom bidragit med denna artikel: Ljungqvist: 5G är globalisternas nya vapensystem – NewsVoice. Nu är frågan så het att fler alternativa skribenter måste bidra med mer. Pia Hellertz har i pdf-filer sammanfattat 2017 komplexet mycket bra. Grattis till signaturen Eric Pettersson!!

  • Hej och tack för orden. Filmen är kvalitetssäkrad och där har den i första hand har sin proffsighet. Den ger ett faktamaterial som aldrig tidigare uppvisats och det är den viktigaste delen när det handlar om att presentera ett okänt ämne.

   Kanske kan man kalla det ökänt eftersom alltför mycket rykten har gjort att det kommit in bland science-fiction och konspirationsteorier. Många gånger är det nödvändigt att skåda in i bakgrunden, det förflutna för att förstå nuet. Det är ju ändå där allt börjat och med AI, IT och alla moderna system av fjärrkontroll hade de sin uppkomst i cybernetiken och med professor Wieners arbeten.

   Man skall också förstå att det är militären som styr de nya vapensystemen mycket mer än andra. Bra med alla som har fakta att bidra med, för här ligger korsvägen om människan skall bli till en statlig komponent, en utveckling som inletts och kommer omskapa alla former av liv till digitalismens seger – om vi inte kan sprida kritik, rebellism och göra uppror. Det är vad filmen vill bidra till.

 • Till artikelförfattaren:

  Förklara gärna mer om filmsamarbetet med USA.

  Finns det något bra exempel på att ett olagligt inopererat mikrochip har grundligt undersökts och vad man kunde få fram för rådata om chippet?

  • Hej Torbjörn, jag lämnade i går ett svar här. Det fanns och kom in då men är borta nu. Kan du hitta det eller skall jag skriva om det?

   • Här kommer texten igen.
    Filmsamarbetet med USA består i första hand att ca 50% av innehållet kommer från New York Times, Science, professor Giordano med fler. Dessutom är det där den är avsedd att få sin omfattande spridning.
    Om grunddata från avlägsnade mikrochip. Tyvärr är det brist på avlägsnade implantat. Det existerar knappt några som lyckats med det. Men som man såg i den tidigare dokumentären Computerbrains, en svensk person inplanterad i Djakarta, han är undantaget. Den svampformade transmitter som insattes i hans huvud kunde senare analyseras och i utlåtandet om den fanns en hel del information. Man skrev av den hade tillverkats av de amerikanska medicinföretaget Dow-Corning och förklarade: Epidural peg electrodes are implantable mushroom shaped composites of silastic elastomer and a stainless steel or platium disc… Recording of cerebral activity from the extradural space is not a new concept. Extradural strip electrodes have excellent recording facilities.
    Andra exempel kan hämtas från forskningsrapporter. En från 1990-talet, Michigans University skrev om sin utveckling av Stimulating electrode arrays och förklarade: The shank which is the region of the probe that is inserted into the brain, contains the conductive sites. The thickness of the device is 15 micromillimeter (15 thousands of an millimeter) except at the tip where it thins to about 2 micromillimeter. Den electroden omtalas injiceras genom skallbenet. Man talar också om injicerbara Silicone Cables.

  • Man kan ha svårt med det mesta oavsett ifall det är lätt eller svårt. Det är så man ser eller inte ser. Det finns många som ofta talar om att de saknar något som egentligen ligger rakt framför dem. Det finns där bara man klarar av att se det. Allt i livet ställer krav på ens egen förmåga at förstå.
   Men eftersom ämnet är viktigt, som du själv säger, läs texten en gång till. Den som finns både som inledning till filmen på Newsvoice sida, för då blir det lättare att skilja ut de olika delarna och inte se det som rörigt. För då har man ingen chans att se djupen.

   • Ja nu pratade jag om filmen alltså, som är lite rörig imo. Att den berör viktiga frågeställningar det är jag helt med på.

 • Hjärnforskare är vanligen dilletanter ifråga om avancerad elektronik och trådlös datakommunikation.
  Det dom använder är framtaget av andra specialister.
  Dom är dessutom sannolikt helt beroende av anglosaxiska imperiets teknologi, både hårdvara och mjukvara.
  Och finansiering ??
  Dvs jobb kanske försvinner om sanningar vädras?
  Forskare vet i alla fall inte säkert vilka andra som kan koppla upp sig.
  Dom andra kan vara specialstyrkor vars uppdrag kan vara att sabotera för de övriga så att teknologin skandaliseras och det blir svårt att tala om det.
  För makteliterna har egna maktmotiv för hemlighetsmakeriet medan hjärnforskningen samtidigt antagligen känner sig tryggare under den sekretessen även om det inte var deras ide från början.
  Det var 1968 i Storbrittannien som det utgick ett påbud om att inte låta allmänheten veta om teknologins existens.
  Förutom ovannämnda administrativa problematik är själva det vetenskapliga innehållet ju komplicerat.
  Eftersom det för närvarande och i linje med liberalismen, råder ett behaviouristiskt paradigm, har dom en tendens att se på människan som Pavlovs hundar dvs förutsägbart styrbara.

  • Om det här var en kommentar så kan jag bara instämma. Det är ju vad filmen visar upp, att vi lever i behaviorismens tid. Att det gått ut påbud om att inte låta allmänheten få kännedom om verksamheten refererades från New York Times i USA, det gavs ord på justitiedepartementet den 20.3. 1986 när professor Peter Westerholm sade: “Vi måste söka oss till människors upplevelser av det som händer, kanske även deras åsikter, deras värderingar och det är klart att detta för oss in på områden som inte är oskyldiga och inte på något sätt generellt neutrala. Detta kan då upplevas som ett hot av många… I grunden handlar det om en politisk process. Det är interagerande mellan medborgarna och de institutioner samhället har byggt upp, nämligen forskningsinstitutioner eller tillsynsmyndigheter. Det är en interaktion. Vi har egentligen tre olika roller. Vi har de som gör forskningen, det är forskarna. Sedan har vi de som forskningen utförs på. Det är subjekten eller medborgarna. Därefter har vi den tredje gruppen vi kan kalla för grindvakterna, de som ser till att det läggs upp spärrar på vägen så att det inte går för tokigt.”
   Vad man kan tillägga om Grfstms inlägg är ju förhoppningen att vi ändå inte skall vara förutsägbart styrda människor utan att även journalister och riksdagsledamöter skall komma in i samhällsutvecklingen att den kan förändras.

  • Man kan ha svårt med det mesta oavsett ifall det är lätt eller svårt. Det är så man ser eller inte ser. Det finns många som ofta talar om att de saknar något som egentligen ligger rakt framför dem. Det finns där bara man klarar av att se det. Allt i livet ställer krav på ens egen förmåga at förstå.
   Men eftersom ämnet är viktigt, som du själv säger, läs texten en gång till. Den som finns både som inledning till filmen på Newsvoice sida, för då blir det lättare att skilja ut de olika delarna och inte se det som rörigt. För då har man ingen chans att se djupen.

   • Ja nu pratade jag om filmen alltså, som är lite rörig imo. Att den berör viktiga frågeställningar det är jag helt med på.

 • Det är hur vidrigt som helst. Människor inom staten beter sig som nazister, bolsjeviker, stalinister, mfl och begår fruktansvärda brott mot människor i vetenskapens namn. De vet att de begår brott och därför döljer man det. Verkligen obehagligt.

 • Det är hur vidrigt som helst. Människor inom staten beter sig som nazister, bolsjeviker, stalinister, mfl och begår fruktansvärda brott mot människor i vetenskapens namn. De vet att de begår brott och därför döljer man det. Verkligen obehagligt.

 • Stort tack!

  Oerhört viktig video, man hoppas alla ser den.

  Men måste tyvärr säga att jag är allergisk mor elektroniskt genererade röster. Det sänker helhetsintrycket rätt mycket.

  Några tankar bara. Hur kontrollerade är de själva egentligen? Som folkmördaren Micael Byden. Försvarsmakten övar nu igen.

  https://www.forsvarsmakten.se/sv/var-verksamhet/ovningar/marinens-hostovning-2022/

  Medans man fortsätter vräka ut gift på himmlen dagligen på Sveriges befolkning, så “övar” man på att försvara Sverige? Man använder radar osv så säkert 5-10% av befolkningen är helt utslagen av tekniken. Hur många som dör av hjärtatack osv av denna militära krigföring mot folket vet väl bara de själva. Men hur styrd är han egentligen? Eller hur efterbliven? De har ju vid upprepade tillfällen fått in läkarutlåtanden att de mer eller mindre torterar de känsliga i befolkningen.

  Väl upplysta människor måste sluta påstå att vi har eller har haft en demokrati! Folkstyre har aldrig existerat i nämnvärd utsträckning. Då hade vi inte varit där vi är nu där psykopater äger våra hjärnor.

  “Chippning” är viktig information i sammanhanget. Men det stora fokuset på chippningen vare sig genom ijicering, intag med munnen eller inandning tar helt bort fokus från det faktum att man idag med olika tekniker som mikrovågor och olika ljud osv kan påverka och styra människor vare sig de är chippade eller inte.

  Deras vapensystem sitter redan på vart och varanat hustak. Och Saurons öga kan ses på varenda höjd i landet snart. Ondskans röda ljus som lyser i natten.

  Du gamla du en gång fria, du fjäll förstörda nord.
  Där tystnaden inte längre bror, och där storebror styr vad du tänker och tror.

  Må människor vakna upp, gärna snarast innan sömnen blir evig…….

  • Sista meningen är just vad som måste ske. Vakna eller falla in i ett tillstånd som är lägre än djurens, att bli andras lydboskap. Leva med ett koppel runt hjärnan, som filmen refererar professor Rogers skrev 1956:

   We can choose to use our growing knowledge to enslave people in ways never dreamed of before, depersonalizing them, controlling them by means so carefully selected that they will perhaps never be aware of their loss of personhood.” Vi kan välja att använda vår växande kunskap till att förslava människor på sätt vi aldrig tidigare kunnat drömma om. Avpersonifiera dem, kontrollera dem med metoder så utvalda att de sannolikt aldrig blir medvetna om sin förlust av sitt jag.

   Med dessa hjärnsystem kan man kontrollera politikers biologi, mentalitet, psyke, val och har FOI/ÖB bara lite tid på sig kan man få dem att vända sig emot det som tidigare varit vad man strävade efter. Samma gäller för folket. Vi är inne på en katastrofkurs och det är svårt att få dom där, de som står på statens sida av hävd och vana, att vara mottagliga för några kloka argument. Vi kan vara den sista generationen med möjlighet att skapa förändring. Sprid filmen, sprid fakta, sprid förstånd för det är dårskapen vi måste besegra.

 • Tack för ett fantastiskt sammandrag i denna film. Att ämnet är väldigt känsligt internationellt sedan lång tid framgår klart av det som hände Norbert Wiener 1964. Scientismen av idag förutsätter att allt som sker kan kontrolleras via den fysiska hjärnan. Ingenting kunde vara mera felaktigt. Det är bara lite modern skallmätning som utförs med primitiva instrument. Redan Nikola Tesla visste bättre.

  • Jovisst inser vetenskaparna att allt kan kontrolleras gm hjärnan. Vår förmåga att vinna utmaningen beror på andra inblandade faktorer, som omständigheter, kalla det för ödet, det som styrs av högre makter eller något som kullkastar deras beräkningar. Nästa steg är att få med fler kategorier. Se professor Giordano i filmen som är ett exempel av en som deserterar från uppdragsgivarna. Vänder sig emot deras metoder.

   Det här är ett ämne man måste ha i sig, den stora utmaningen. Det behövs ingen tävlan om gener eller hjärnan, makten har metoderna för båda till modifiering och använder dem. I grunden handlar de om en ny status för människan. En där inte längre mänsklig självklar rätt har nåt värde. Man ser det från avslöjandet från Giertz, som omtalade att man förklarat att sjukdom och död inte kunde undvikas för de man utnyttjade. Det är allvar. Det är vi och dom. Man bygger vidare på omänsklighet, antidemokrati, senator Glenn kallade det för det mest oamerikanska, det svenska justitiedepartementet vågade uttrycka det som:

   ”I informationsteknikens förlängning anas konturerna av en oangriplig polisstat med en absolut effektiv och till sina verkningar omänsklig förvaltning.” (SOU 1972:47) Det är där vi är. Låt oss göra allt för att öppna upp det här området till bättre vetskap.

 • Stort tack!

  Oerhört viktig video, man hoppas alla ser den.

  Men måste tyvärr säga att jag är allergisk mor elektroniskt genererade röster. Det sänker helhetsintrycket rätt mycket.

  Några tankar bara. Hur kontrollerade är de själva egentligen? Som folkmördaren Micael Byden. Försvarsmakten övar nu igen.

  https://www.forsvarsmakten.se/sv/var-verksamhet/ovningar/marinens-hostovning-2022/

  Medans man fortsätter vräka ut gift på himmlen dagligen på Sveriges befolkning, så “övar” man på att försvara Sverige? Man använder radar osv så säkert 5-10% av befolkningen är helt utslagen av tekniken. Hur många som dör av hjärtatack osv av denna militära krigföring mot folket vet väl bara de själva. Men hur styrd är han egentligen? Eller hur efterbliven? De har ju vid upprepade tillfällen fått in läkarutlåtanden att de mer eller mindre torterar de känsliga i befolkningen.

  Väl upplysta människor måste sluta påstå att vi har eller har haft en demokrati! Folkstyre har aldrig existerat i nämnvärd utsträckning. Då hade vi inte varit där vi är nu där psykopater äger våra hjärnor.

  “Chippning” är viktig information i sammanhanget. Men det stora fokuset på chippningen vare sig genom ijicering, intag med munnen eller inandning tar helt bort fokus från det faktum att man idag med olika tekniker som mikrovågor och olika ljud osv kan påverka och styra människor vare sig de är chippade eller inte.

  Deras vapensystem sitter redan på vart och varanat hustak. Och Saurons öga kan ses på varenda höjd i landet snart. Ondskans röda ljus som lyser i natten.

  Du gamla du en gång fria, du fjäll förstörda nord.
  Där tystnaden inte längre bror, och där storebror styr vad du tänker och tror.

  Må människor vakna upp, gärna snarast innan sömnen blir evig…….

  • Sista meningen är just vad som måste ske. Vakna eller falla in i ett tillstånd som är lägre än djurens, att bli andras lydboskap. Leva med ett koppel runt hjärnan, som filmen refererar professor Rogers skrev 1956:

   We can choose to use our growing knowledge to enslave people in ways never dreamed of before, depersonalizing them, controlling them by means so carefully selected that they will perhaps never be aware of their loss of personhood.” Vi kan välja att använda vår växande kunskap till att förslava människor på sätt vi aldrig tidigare kunnat drömma om. Avpersonifiera dem, kontrollera dem med metoder så utvalda att de sannolikt aldrig blir medvetna om sin förlust av sitt jag.

   Med dessa hjärnsystem kan man kontrollera politikers biologi, mentalitet, psyke, val och har FOI/ÖB bara lite tid på sig kan man få dem att vända sig emot det som tidigare varit vad man strävade efter. Samma gäller för folket. Vi är inne på en katastrofkurs och det är svårt att få dom där, de som står på statens sida av hävd och vana, att vara mottagliga för några kloka argument. Vi kan vara den sista generationen med möjlighet att skapa förändring. Sprid filmen, sprid fakta, sprid förstånd för det är dårskapen vi måste besegra.

 • Tack för ett fantastiskt sammandrag i denna film. Att ämnet är väldigt känsligt internationellt sedan lång tid framgår klart av det som hände Norbert Wiener 1964. Scientismen av idag förutsätter att allt som sker kan kontrolleras via den fysiska hjärnan. Ingenting kunde vara mera felaktigt. Det är bara lite modern skallmätning som utförs med primitiva instrument. Redan Nikola Tesla visste bättre.

  • Jovisst inser vetenskaparna att allt kan kontrolleras gm hjärnan. Vår förmåga att vinna utmaningen beror på andra inblandade faktorer, som omständigheter, kalla det för ödet, det som styrs av högre makter eller något som kullkastar deras beräkningar. Nästa steg är att få med fler kategorier. Se professor Giordano i filmen som är ett exempel av en som deserterar från uppdragsgivarna. Vänder sig emot deras metoder.

   Det här är ett ämne man måste ha i sig, den stora utmaningen. Det behövs ingen tävlan om gener eller hjärnan, makten har metoderna för båda till modifiering och använder dem. I grunden handlar de om en ny status för människan. En där inte längre mänsklig självklar rätt har nåt värde. Man ser det från avslöjandet från Giertz, som omtalade att man förklarat att sjukdom och död inte kunde undvikas för de man utnyttjade. Det är allvar. Det är vi och dom. Man bygger vidare på omänsklighet, antidemokrati, senator Glenn kallade det för det mest oamerikanska, det svenska justitiedepartementet vågade uttrycka det som:

   “I informationsteknikens förlängning anas konturerna av en oangriplig polisstat med en absolut effektiv och till sina verkningar omänsklig förvaltning.” (SOU 1972:47) Det är där vi är. Låt oss göra allt för att öppna upp det här området till bättre vetskap.

 • Lämna ett svar

  Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *