“Silent Weapons for Quiet Wars” – Ett skakande dokument över maktens syn på mänskligheten

publicerad 7 september 2022
- Erik Forsman
Retrokontor. Montage: NewsVoice. Foto: Stokkete. Licens: Elements.envato.com

Följande dokument rubricerat “Silent Weapons for Quiet Wars – Operations Research Technical Manual TM-SW7905.1”, är daterat maj 1979 och hittades den 7 juli 1986 i en IBM-kopiator som hade köpts från ett statligt överskottsbolag. Så går historien. Erik Forsman har översatt dokumentet i sin helhet (ej ännu publicerat). Denna artikel består av en sammanfattning och Forsmans kommentarer om innehållet. NewsVoice har inte kunnat bekräfta dokumentets äkthet, men vi tycker att innehållet är av allmänt intresse och tankeväckande.

Dokumentet finns i olika versioner längst ner i denna artikel och översatt i sin helhet som PDF.

Tysta vapen för tysta krig

Detta är den topphemliga manualen som sägs ha hittats av en slump 1986 av en anställd hos Boeing Aircraft. Han köpte en begagnad IBM-kopiator och fann manualen utskriven i maskinen. Manualen beskriver en plan för att kontrollera massorna genom manipulation av industri, utbildning och politik samt för att avleda allmänhetens uppmärksamhet från vad som verkligen pågår.

Överraskande nog kan hävdas att mycket av det som beskrivs i manualen har blivit verklighet och det gör läsningen högintressant för den som vill utforska de djupare lagren av vår sociala struktur och hur den kan kontrolleras eller påverkas.

Detta är en fri översättning av de allra viktiga delarna. Det är alltså inte en exakt kopia av originalet med alla diagram och skisser. Vi kanske aldrig kan bli säkra på det verkliga ursprunget till detta dokument, trots att flera har klivit fram genom åren och hävdat att de sammanställt det från flera olika källor.

ArcanumSkolan 2024

Silent Weapons for Quiet Wars, är ett skakande dokument över maktelitens syn på mänskligheten samtidigt en övergripande plan för programmering och kontroll av både mänskligheten, produktionsmedel samt resurser som i slutändan motiverar folkmord på en aldrig tidigare skådad nivå. Frapperande är den totalt frånvaro av både moral eller för den delen frånvaron av religiösa föreställningar om vad sådan massiv ondska leder till i form av konsekvenser för de individer som så att säga ratificerar denna filosofin.

Iskall logik

Här finns inte ett spår av religiositet, inte ens satanismen finns representerad. Detta i sig ställer frågor huruvida eliten ens bryr sig om detta eller om myten om elitens satanism är just en myt, till skillnad från iskall logik och ett mekanisk och rationell syn på människan – här kallar man detta i manifestet för social ingenjörskonst eller automatisering av ett samhälle; det vill säga konstruktionen av sociala automationssystem (tysta vapen) på nationell eller världsomfattande skala med syftet förstörelse av mänskligt liv, slaveri, folkmord och ren utrotning som slutmål.

Slutmålet motiveras av att:

“all framtida världsordning skall bygga på fred och lugn samt att privat föra ett tyst krig mot i förta hand den amerikanska allmänheten för att gå vidare till att omfatta hela världen med slutmålet att permanent flytta den naturliga och sociala energin (rikedomen) hos de odisciplinerade och oansvariga till oss, de få självdisciplinerade, ansvarsfulla och värdiga”.

Dokumentet är intressant att studera ur ett makthistoriskt perspektiv – makten utvecklas alltså. Här tolkas västs hela industrialiseringshistoria enbart ur ett maktperspektiv. Hur kontrollera så mycket och många som möjligt med störta precision med så små medel som möjligt. Detta betraktelsesätt saknar en ideologi vi känner till och detta leder till en saknad termologi för oss att hänga upp förståelsen på. Det finns med andra ord ingen tidigare erfarenhet av denna människosyn som ger oss den förståelsehorisont vi behöver för att begripa oss på berättelsen som dokument trots att ger oss.

Det vi har av maktideologi eller filosofi finns delvis hos t ex filosofen Friedrich Nietzsches texter men framför allt inom vänsterns maktfilosofer sprungna från Frankfortskolans kulturmarxister och dess filosofer med bland annat Michel Foucault et consortes, men dessa är mer dimridåer än bruksanvisningar samt ämnat åt att hämma, påverka och upplösa den lilla människans lösningsfokuserade konservativa överlevnadsstrategier.

Rasism är ett överflödigt ord här: globalismen och dess maktkoncentration har i sin iver att bakbinda, passivisera samt kontrollera folken i var nation infört rasistisk lagstiftning som opererar i var och ens sinne – det är förbudet att ens tänka onda tankar om andra människor, emedan dokumentet “Silent Weapons for Quiet Wars” helt saknar dessa spärrar.

Här drar man alla människor över en kam och alla är vi lika värdelösa och ingen är värd att spara på – vi betraktas som värdelösa skadedjur. Det dom förbjuder oss att ha uppfattningar om, tar de sig själva rätt och drar detta till sin yttersta spets. Alltså: avväpna folket men omvänt beväpna sig själva med de vapen som de förbjuder oss att använda oss av.

Dokumentet börjar med en pedagogiskt genomgång och förklaring av “den enkel idén” om den dolda mekanism Mayer Amschel Rothschild fann och utnyttjade för full kontroll av hela nationer där skapande av världskrig enbart är en kugge i hela maskineriet och knyter samma den med allmänna kunskap om elektromagnetism och energikoncept.

Detta kallar man för “ekonomisk induktans” (induktans är då en elektrisk ström som flyter genom en krets orsakar ett magnetiskt fält och därmed ett magnetiskt flöde genom kretsen. Förhållandet mellan det magnetiska flödet och strömstyrkan kallas induktans eller kretsens självinduktans).

Sedan knyter man samma de tre förekommer elementära begreppen inom energisystem: potentiell energi, kinetisk energi och energiförlust med nationalekonomisk styrning.

Filosfosik fördjupning

Potentiell energi är lika med elasticitet eller styvhet och kan representeras av en spänd eller sträckt fjäder. Den potentiell energi kan lagras i en kondensator i stället för en fjäder och kallas då kapacitans i stället för elasticitet eller styvhet.

Kinetisk energi är lika med en fysisk egenskap som tröghet eller massa och kan representeras av ett svänghjul i rörelse. Kinetisk energi som lagras i en induktor (i ett magnetfält) i stället för en massa kallas då induktans i stället för tröghet.

Energiförlust är lika med en fysisk egenskap som kallas friktion eller motstånd och omvandlar energi till värme. Förlust av energi av ett element kallas för motstånd (eller en ledare) som till exempel en tråd som används för att överföra elektronisk energi från en plats till en annan. Egenskapen hos ett motstånd mäts som antingen resistans eller konduktans reciproka (ömsesidig, motsvarig).

Inom ekonomi är dessa tre energikoncept förknippade med:

  • Ekonomisk kapacitans lika med kapital så som pengar, lager, investeringar i byggnader och kapitalvaror, etcetera.
  • Ekonomisk uppförande: Varor (produktionsflödeskoefficienter)
  • Ekonomisk induktans: Tjänster (industribefolkningens inflytande på produktionen).

Rothschild upptäckt att valuta- eller inlåningskonton hade den kraft som krävs för att få människor (induktans = människor motsvarar här ett magnetfält) att ge upp sin verkliga rikedom i utbyte mot löfte om en ännu större rikedom i utbyte mot ett lån av skuldebrev. Rothschild fann att han kunde ge ut fler sedlar än han hade stöd för, så länge han hade någons lager av guld att visa sina kunder.

Rothschild lånade ut sina skuldebrev till enskilda och till regeringar. Detta skulle skapa en övertro samt brist på pengar, som i sig skärper kontrollen över systemet samt samla in alla säkerheter genom kontraktsskyldighet. Cykeln upprepades sedan.

Påtryckningar kan sedan användas för att antända eller skapa krig. På så sätt kontrollerade han tillgången på valuta som i sig bestämmer vem som skulle vinna kriget.

Den regering som gav honom kontroll över sitt ekonomiska system fick hans stöd och vann kriget. Detta genom indrivning av skulder som garanteras genom ekonomiskt stöd till gäldenärens fiende. Vinsten utökade Rothschilds rikedom.

Den offentliga girigheten skulle tillåta att valuta trycks på statlig order utöver totala värdet av varor och tjänster det vill säga skapa inflationen med stöd för detta i ädelmetall eller produktion av varor och tjänster, lika med så kallas ekonomiskt tillväxt.

Denna struktur med krediter är i själva verket inget annat än negativt kapital: det ser det ut som en tjänst men är i själva verket en skuld. Summan av alla varorna och tjänsterna representerar realkapital som här kallas bruttonationalprodukten.

Valuta kan tryckas upp till denna nivå och fortfarande representera en ekonomisk kapacitet; men all valuta som skrivs över denna nivå blir subtraktiv: representerar introduktionen av ekonomisk induktans och utgörs av skuldsättningssedlar.

Krig är därför balansering av systemet genom att döda de sanna fordringsägarna – allmänheten som detta system lärt att byta verkligt värde mot uppblåst valuta istället och allt återgår till sist det som finns kvar av naturens resurser och förnyelse av dessa resurser.

Rothschild upptäckt att kontrollen över valutan gav honom makten att omorganisera ekonomiska strukturer till sin egen fördel genom att flytta ekonomisk induktans till de ekonomiska positioner som skulle uppmuntra den största ekonomiska instabiliteten och svängningen.

Ekonomisk induktans

En elektrisk induktor (till exempel en spole eller tråd) har en elektrisk ström som sitt primära fenomen och ett magnetfält som sitt sekundära fenomen (tröghet). Motsvarande detta har en ekonomisk induktor ett flöde av ekonomiskt värde som sitt primära fenomen och ett befolkningsfält som sitt sekundära fältfenomen av tröghet.

När flödet av ekonomiskt värde (till exempel pengar) minskar, kollapsar det mänskliga befolkningsfältet för att hålla det ekonomiska värdet (pengar) flytande (extrema fall – krig). Denna offentliga tröghet är ett resultat av konsumenternas köpvanor, förväntad levnadsstandard etc och är i allmänhet ett fenomen av självbevarelsedrift.

Målet med förståelseöverföringen från fysiken till ekonomin till lika styrning är att få till ett fullständigt förutsägbart ekonomiskt system, likt en på- och avstängningsknapp.

Metoden att uppnå denna nivå av kunskap och kontroll bygger på två olika förutsättningar:

1.) Upptäckten samt tillämpning av chocktestning. En projektil avfyras från ett flygplan stående på marken och rekylens impuls övervakas av vibrationsgivare anslutna till en skrivare. Genom att studera ekon eller rekylimpulser upptäckas kritiska vibrationer i skrovets struktur; vilkas vibrationer kan resultera i självförstörelse av flygplanet. Ur ingenjörssynpunkt betyder detta att styrkorna och svagheterna hos flygplanets struktur i form av vibrationsenergi kan upptäckas och manipuleras.

2.) Insamling av samtliga ekonomiska aktiviteter hos befolkningen samt tillräckligt datorkapacitet för dels lagring av data dels analyser av chocktestning.

Chocktestning görs genom chockhöjning av priser av basvaror samt övervakning och analyser av konsumenternas reaktion (jämför med dagen el-priser). Denna form av chock testning är i dag standard till lika legio till exempel vid massvaccination. Ingen ska tro att de har övergivit idéerna om obligatoriskt massvaccination, utan vad vi hittills sett ha endast varit en chock testning.

Framtida chocker kan med denna metod förutsägas och manipuleras och samhället blir här ett välreglerat djur med strama tyglar under total kontroll av ett sofistikerat datorreglerat socialt energibokföringssystem – AI (Artificell Intelligens).

Systemets tillförlitlighet bygger på insamlandet av konsumentdatabas i form av: “UPC (Universal Product Code) zebrarandiga priskoder de så kallade streckkoder på förpackningar med identifierade konsumenter; identifierade med användningen av kreditkort och senare ett permanent inplanterat chip, osynligt under normal omgivningsbelysning”.

En ekonomi kan man alltså få att lydda samma lagar som elektricitet lyder under och studier av elektroniska fältet kan direkt tillämpas i studiet av ekonomi.

Denna upptäckt är inte offentlig, inte öppen och dess mer subtila implikationer behålls som en noga bevakad hemlighet; till exempel att i en ekonomisk modell mäts människoliv i dollar, och att den elektriska gnistan som genereras när man öppnar en strömbrytare kopplad till en aktiv induktor är matematiskt analog med initieringen av krig.

Får detta bara fortsätta tänker man sig att till sist att:

“Det finns till exempel ett mätbart kvantitativt samband mellan höjning av bensinpris och sannolikheten att en person skulle få huvudvärk, känna ett behov av att se en våldsam film, röka en cigarett eller gå till en krog för ett eller flera öl”.

Vidare:

“Det möjligt att programmera datorer för att förutsäga den mest sannolika kombinationen av skapade händelser (chocker) som kommer att åstadkomma en fullständig kontroll och underkuvande av allmänheten genom en subversion av den offentliga ekonomin (genom att skaka trädet)”.

Detta är möjlig och omvänt mot mängden insamlad “Big data” om oss, som nu galopperar. Det är själva tanke med övervakningssamhället, inte vår säkerhet, om nu någon trodde det.

På det här sätter rullar det på. Det gäller bara att hålla allmänheten i tillräcklig okunnighet och detta görs på flera olika sätt samtidigt:

“för att uppnå en totalt förutsägbar ekonomi måste de lågklassiga delarna av samhället bringas under total kontroll, dvs måste brytas ner, tränas och tilldelas ett ok och långsiktiga sociala plikter från mycket tidig ålder, innan de skaffar sig möjlighet att ifrågasätta sakens riktiga tillstånd. För att uppnå en sådan överensstämmelse måste den lägre klassens familjeenhet sönderfalla genom en process genom ökad oro från föräldrarna och inrättandet av statligt drivna daghem för de föräldralösa barnen”.

“Kvaliteten på den utbildning som ges till den lägre klassen måste vara av den fattigaste och sämsta sorten, så att okunnighetens vallgrav som isolerar den lägre klassen från den överlägsna klassen är och förblir obegriplig för den underlägsne. Med ett sådant initialt handikapp har till och med mer ljusa lägre klassindivider litet om inget hopp om att frigöra sig från sin tilldelade lott i livet. Denna form av slaveri är väsentlig för att upprätthålla ett visst mått av social ordning, fred och lugn för den härskande överklassen”.

Vidare:

“effektiviteten hos det tysta vapnet resulterar i att allmänheten inte kan förstå det här vapnet och just därför tror de inte att de blir attackerade och underkuvade. Allmänheten kan instinktivt känna att något är fel, men det är på grund av det tysta vapnets tekniska natur, som de inte kan ge uttrycka för sina känslor på ett rationellt sätt eller hantera problemet med intelligens. Därför vet de inte hur de ska ropa på hjälp”.

“När ett tyst vapen appliceras gradvis, anpassar sig allmänheten till dess närvaro och lär sig att tolerera dess intrång i deras liv tills trycket (psykologiskt via ekonomin) blir för stort och de spricker”.

“Därför är det tysta vapnet en typ av biologisk krigföring. Den angriper vitaliteten, valmöjligheterna och rörligheten hos individerna i ett samhälle genom att känna till, förstå, manipulera och attackera deras källor till naturlig och social energi, och deras fysiska, mentala och känslomässiga styrkor och svagheter. Ta kontroll över världen genom att använda ekonomiska “tysta vapen” i en form av “tyst krigföring” och minska världens ekonomiska induktans till en säker nivå genom en process av välvilligt slaveri och folkmord”.

“Vid det här laget borde det vara kristallklart för läsaren varför absolut sekretess kring de tysta vapnen är nödvändigt”.

Vad är motivet för att göra detta om det inte är religiöst drivet? Jo, synen på oss människor:

“Allmänheten vägrar att förbättra sin egen mentalitet och sin tro på sina medmänniskor. Det har blivit en flock av växande barbarer och, så att säga, en plåga på jordens yta. De bryr sig inte tillräckligt om ekonomisk vetenskap för att lära sig varför de inte har kunnat undvika krig trots religiös moral, och deras religiösa eller självtillfredsställande vägran att ta itu med jordiska problem gör lösningen av det jordiska problemet oåtkomlig för dem”.

Makten håller alltså oss medvetet i okunnighet samtidigt som de anklagar oss för okunnighet och varande oansvariga. En sorts dubbelbestraffning alltså med motivationen att: “människor som inte kommer att använda sin intelligens inte är bättre än djur som inte har intelligens. Sådana människor är enbart en börda, ett djur”.

Avslutningsvis – avledningsmanövrar

Media: Håll den vuxna allmänhetens uppmärksamhet borta från de verkliga sociala frågorna och fångas av saker som inte har någon egentlig betydelse.

Skolor: Håll den unga allmänheten okunnig om riktig matematik, verklig ekonomi, verklig juridik och verklig historia.

Underhållning: Håll den offentliga underhållningen under en sjätteklassnivå.

Arbete: Håll allmänheten upptagen, upptagen, upptagen, utan tid att tänka; tillbaka på gården med de andra djuren.

Hur kan det komma sig att vi tillåter detta? Att vi avsäger oss vår egenmakt till politiker som lovar oss det som de aldrig kan hålla?

1.) Svaret är att människor saknar inre vilja. De saknar ansvarskänsla, klarar inte att ta ansvar för sig själva. Klarar inte av att hantera sin egen makt, utan blir livrädda om de tvingas till ansvar och flyr heller och gömmer sig.

2.) De flesta människor vill vara fria att göra saker som att utforska, upptäcka osv, men de är samtidigt paniskt rädda för att misslyckas. Rädslan för att misslyckas manifesteras i ansvarslöshet, och de delegera då över det personliga ansvaret till andra i det fall där framgången är osäker.

Detta medför också skapade skyldigheter (lag) som människor inte är beredd att acceptera. De vill ha auktoritet men de vill samtidigt inte ta ansvar. De anställer politiker för att sköta verkligheten åt dem och sedan klagar det på korruption?

3.) Den främsta anledningen till att människor vill ha och skapar en politisk struktur är en undermedveten önskan att vidmakthålla sitt beroendeförhållande till föräldern, så väl under barndomen som i vuxen ålder.

Enkelt uttryckt är de beroende av ett en mänsklig gud ska eliminera alla risker i livet. Klappa dem på huvudet. Pyssla om deras små blåmärken. Få fram mat på middagsbord. Klä deras kroppar. Stoppa om dem på natten och berätta sagor för dem om att allt kommer att bli bra; kort sagt dom blir aldrig vuxna, klarar aldrig att ta ansvar.

Detta krav är så omätligt att den mänskliga guden (politikern) möter detta med samma omätliga lögner genom att lova att världen kommer att leverera om de bara lägger över allt makt till dem. Vem är den största lögnaren här? Allmänheten eller politikern? Detta beteende är fött av rädsla och lättja. Det är grunden för välfärdsstaten som framdriven en vidrig omogen allmänhet.

Text, kommentarer och översättning av utdrag: Erik Forsman

Referenser

Donera till NewsVoice

Du kan stötta Newsvoice via MediaLinq