Hur många fler allvarliga biverkningar av covidvaccinerna är acceptabla innan riskerna bedöms som större än nyttan?

publicerad 20 oktober 2022
- Gästskribent
Andreas Sidkvist, Observatorielunden, 30 mars 2022. Foto: T. Sassersson

OPINION. Vi som skriver till er är läkare, sjuksköterskor och engagerade medborgare som är mycket oroade över de exceptionellt många allvarliga biverkningar som redan i april 2021 hade rapporterats in med anledning  av covid-19 vaccinen.

I juni skrev Dagens Medicin om den tiofaldiga ökningen av rapporterade biverkningar för 2021 som nästan uppgick till 100 000. Det är 10 gånger fler än normalt. Antalet allvarliga biverkningsrapporter som avser covidvaccinen var fram till 6 oktober 2022  11 832 varav drygt 400 rapporter avsåg dödsfall visar siffror från Läkemedelsverkets numera månatliga rapporter.

Viktigt att känna till är också att studier visar att högst 10 procent av alla biverkningar rapporteras i Sverige. Vid samma tidpunkt var 7,8 miljoner personer vaccinerade vilket innebär att 0,15 procent eller 1 vaccinerad av 661 misstänks ha drabbats av en allvarlig biverkning utan att det då tagits höjd för underrapportering. Utifrån dessa siffror finns skäl att ompröva vaccinets nytta och säkerhet.

Samma mönster ses över hela världen varför forskare, läkare och sjuksköterskor försöker framföra sin oro bland annat via filmer som Safe and effective – a second opinion, upprop och skrivelser. Människor samlas även på sociala medier för att få stöd när de inte får stöd via sjukvården eller via den politiska ledningen.

Att vaccinen mot covid-19 tyvärr inte har varit säkra visar även det faktum att två av de tre covidvaccin som lanserades i Sverige som säkra och effektiva senare stoppades eftersom de gav för många allvarliga biverkningar; Astra Zenecas stoppades helt och Modernas för alla under 30 år.

Även då covid-19 från och med den 1 april enligt Socialstyrelsen inte klassas som allmänfarlig sjukdom rekommenderas fortsatt vaccinering för unga, friska, gravida samt ammande trots nästan 12 000 rapporterade misstänkta allvarliga biverkningar. Siffran kan jämföras med narkolepsiskandalen som orsakades av svininfluensavaccinet och ledde till att minst 400 unga människor i Sverige nu har ett livslångt handikapp.

Läkemedelsverket definierar begreppet ”allvarlig biverkning” så här:

”En allvarlig biverkning är en sådan som leder till döden, är livshotande, nödvändiggör sjukhusvård eller förlängd sjukhusvård, leder till invalidisering, medför missbildning eller är annan medicinskt viktig händelse.”

Anmärkningsvärt är att gravida i både Danmark och Sverige fortfarande rekommenderas att vaccinera sig mot covid-19 trots de alarmerande rapporterna om minskat barnafödande och höga antal dödsfall bland bebisar under 4 veckor som rapporterats från bland annat Skottland. Om möjligt ännu mer alarmerande är den drastiska minskningen av barnafödandet från januari 2022 enligt bland annat DN, Hufvudstadsbladet och Epoch Times.

Läkare i USA och i Sverige larmar också om att en ny aggressiv form av cancer har ökat explosionsartat och att den kan ha ett samband med covidvaccinen. Läkaruppropet skriver på sin hemsida att statistiken senaste åren skapar misstankar om att bröstcancer ökar.

I Danmark rekommenderas nu endast covidvaccination för de som är äldre än 50 år eller tillhör särskilda riskgrupper. Men i Sveriges fortsätter Folkhälsomyndigheten att rekommendera alla friska mellan 18-64 år att fortsätta ta minst tre sprutor med covidvaccin, vilket förklaras på hemsidan för 1177. För friska som är äldre än 65 år rekommenderas fem doser.

Narkolepsiskandalen visar på stora brister hos myndigheterna att fatta oberoende beslut när det gäller folkhälsan under en pandemi. Det finns även allvarliga brister när det gäller ansvarsutkrävande när det har gått fel. I SvDs granskning av svininfluensavaccineringen framstår en bild av de inblandade aktörerna som mest kan liknas vid en kartell av myndigheter som är tätt sammankopplade med läkemedelsbolag och överstatliga organ som Världshälsoorganisationen. Alla aktörer tycktes ha massvaccinering som gemensam drivkraft oavsett om det var motiverat utifrån en risk-nytta analys för den enskilde medborgaren eller inte.

Samma läkemedelsindustriella komplex är nu ansvariga för den ofattbara tragedin med de omfattande misstänkta biverkningarna efter covidvaccineringen. Ingen ansvarig myndighet har gjort tillräckligt för att stoppa massvaccineringen trots de tidiga varningssignalerna.

För både narkolepsiskandalen och covidvaccinskadorna är de ansvariga aktörerna framförallt EU, regeringen, statliga och överstatliga myndigheter och läkemedelsbranschen som har arbetat tätt ihop och mot ett gemensamt mål om massvaccination som enda sättet att hantera pandemierna.

I Sverige vilar ett särskilt tungt ansvar på regeringen, som under pandemin oftast har representerats av socialministern eller statsministern samt den nationella vaccinsamordnaren Richard Bergström (tidigare VD för Läkemedelsindustriföreningen),  Läkemedelsverket (finansieras till 75 procent av läkemedelsindustrin), Folkhälsomyndigheten (som i regel följer WHO:s råd) samt läkemedelsbranschen som ofta har representeras av Matti Sällberg (delägare i Svenska Vaccinfabriken Produktion AB) eller kollegan Ali Mirazimi från Karolinska institutet (koordinator för ett 68 miljonersprojekt om covidvaccin finansierat av läkemedelsindustrin och EU).

Richard Bergström, Matti Sällberg och Ali Mirazimi har i rikstäckande medier återkommande fått uttala sig som experter om covidvaccinens säkerhet och effektivitet utan att deras uttalanden granskats eller ifrågasatts.

Med anledning av antalet anmälda misstänkta allvarliga biverkningar av covidvaccinen anser vi att följande behöver ske:

 • Vaccineringen mot covid-19 behöver stoppas omedelbart för alla grupper i Sverige tills en oberoende risk-nytta analys har presenterats.

 • En oberoende covidvaccinkommission behöver tillsättas som kartlägger alla de fel som begåtts när människor uppmanades att ta de osäkra mRNA-vaccinen mot covid, som felaktigt sålts in som säkra och effektiva baserat på vilseledande siffror som inte stämmer med verkliga data. Vi kan inte acceptera att fler mänskliga tragedier inträffar på grund av medicinskt tveksamma beslut.

 • Skydd för visselblåsare bör omedelbart upprättas.

 • Omfattande resurser behöver avsättas för att säkerställa att de som blivit sjuka av sprutorna får adekvat vård, stöd och ersättning.

 • Läkemedelsbolagen som sålt produkterna skall hållas ytterst ansvariga för de skador deras medicinska behandlingar åsamkat människor i Sverige. Hemliga juridiska avtal som slutits mellan läkemedelsbolag och EU-kommissionen med oproportionellt låga krav på tillverkarna får inte hindra att ansvar utkrävs av de signerande parterna. Även EU-kommissionen som slutit de hemliga avtalen behöver ställas till svars.

 • Finansieringen av Läkemedelsverket behöver ses över. En tillsynsmyndighet kan inte finansieras av den bransch vars produkter skall granskas. Detta kan innebära en otillbörlig påverkan och risk för korrupta beslut vilket Riksrevisionen påpekade redan 2016 i sin rapport Säkra och effektiva läkemedel – hur hanterar staten läkemedelsindustrins inflytande?

 • Långsiktig folkhälsa bör vara ledstjärnan för Folkhälsomyndighetens arbete. All statistik med rådata från myndigheten bör vara tillgänglig för oberoende analyser för att rekommendationer och beslut inte skall vara färgade av definitions- eller tolkningsbias. Det behöver säkerställas att politiker, lobbyister, sponsrade forskare eller läkemedelsbolag inte kan få avgörande inflytande på myndighetens beslut eller rekommendationer.

 • Covidvaccinkommissionen behöver också få mandat att göra en bedömning av vilka experter och myndighetspersoner som kan ställas till svars för att har medverkat till att människor har uppmanats eller i värsta fall pressats att ta covidvaccinen utan tillräcklig information om riskerna för att kunna ge ett informerat samtycke.

Signerat:

Andreas Sidkvist, ordförande partiet MoD – Mänskliga rättigheter och Demokrati

Sture Blomberg, docent i Anestesi och Intensivvård, Läkaruppropets Bio-Medico Legala Nätverk

Lotta Harming, specialistsjuksköterska, Sjuksköterskeupproret

Relaterat


Så här kan du stötta Newsvoice

Stöd NewsVoice 2024
 • Stämmer det verkligen att 7,8 miljoner människor i Sverige har tagit injectionen?!?
  Det vore ju en katastof utan dess like.
  Jag vägrar tro att den siffran kan stämma.

 • Stämmer det verkligen att 7,8 miljoner människor i Sverige har tagit injectionen?!?
  Det vore ju en katastof utan dess like.
  Jag vägrar tro att den siffran kan stämma.

 • Man kan ju undra om dessa beställnings-/ ombudsmord hade varit lika möjliga om vi hade haft kvar tjänstemannaansvaret.

  • De har ju friskrivit sig från ansvar i hela ledet, även Von Der Leyen kommer nog gå fri. Men även om de haft tjänstemannaansvar så hade de nog i Svensk byråkratisk anda kunnat friskriva sig eftersom vi lever i en gränslöst ansvarslös stat. Ingen har ju tagit beslutet att du måste ta skiten, så du får helt enkelt skylla dig själv.

   Därför de är så noga med ett indirekt tvång. Du måste inte, men gör du det inte så blir det si och så. Det Svenska “expertväldet” är massa människor som tycker väldigt mycket, och massa tjänstemänn som tillämpar deras tyckande helt utan ansvar eftersom de bara gör det “experterna” “rekomenderat”.

   Myndigheter brukar tala om hur viktigt det är med förtroende, och hur farligt det är om tilliten försvinner. Själv skulle jag väl säga att det bästa som kunde hände vore om Svenska myndigheter förlorade hela sitt förtroendekapital. Så kan de stå där och rabbla nonsensgoja och religösa övertygelser för sig själva medans Svenska folket utbildar sig självt.

 • Man kan ju undra om dessa beställnings-/ ombudsmord hade varit lika möjliga om vi hade haft kvar tjänstemannaansvaret.

  • De har ju friskrivit sig från ansvar i hela ledet, även Von Der Leyen kommer nog gå fri. Men även om de haft tjänstemannaansvar så hade de nog i Svensk byråkratisk anda kunnat friskriva sig eftersom vi lever i en gränslöst ansvarslös stat. Ingen har ju tagit beslutet att du måste ta skiten, så du får helt enkelt skylla dig själv.

   Därför de är så noga med ett indirekt tvång. Du måste inte, men gör du det inte så blir det si och så. Det Svenska “expertväldet” är massa människor som tycker väldigt mycket, och massa tjänstemänn som tillämpar deras tyckande helt utan ansvar eftersom de bara gör det “experterna” “rekomenderat”.

   Myndigheter brukar tala om hur viktigt det är med förtroende, och hur farligt det är om tilliten försvinner. Själv skulle jag väl säga att det bästa som kunde hände vore om Svenska myndigheter förlorade hela sitt förtroendekapital. Så kan de stå där och rabbla nonsensgoja och religösa övertygelser för sig själva medans Svenska folket utbildar sig självt.

 • Vad är det för skillnad på beställningsmord utfört i första person kontra samma gärning gjord i “tredje” person? Det är bara ett extra via med att göra en försäkring mot att personligen stå för effekten. (Tredje person är här ett kontrakt mellan två imaginära entiteter).
  Intentionen samt effekten är den samma, eftersom ingen handling kan ske utan personliga initiativ.
  I detta fallet är dimensionen och intentionen en krigshandling.
  Man bollar enbart med definitioner, medans “tiden” dödar folket.

  • Ja, den enkla defenitionen på hela spektaklet är Folkmord!

   Men vissa tycker det är hårt, inte jag dock.Sen kan man ju ha deltagit frivilligt eller ofrivilligt, eller vetandes eller ovetandes. Det är en annan sak.

   Ett beställt folkmord helt klart!

  • Har också att göra med karma. En som mördar en annan människa måste ge livsenergi ftån din själ till den man dödat. Har man dödat många då kan livsenergin j ens själ ta slut så ens skäl försvinner.

   Ens själ är inte odödlig. Om man gör onda handlingar så skadar man sin själ och högre medvetande (ande) och själen kan dö. Bra att tänja på om medvetet skadar andra, som exempel medvetet sänkte båten Estonia eller går uppdrag att mörda “tankebrottrottslinfar”.

   Så de som utför denna agenda försöker alltid få andra att utföra deras handlingar och även säga till oss vad som kommer ske (madonna på melodifestivalen…) för att få på energiplan (tror de) får vårt godkännande till deras onda handlingar.

 • Det finns inget samlat vetenskapligt underlag som visar att en myndighet någonsin haft fel. Med “statistisk significans” kan man alltså säga att en myndighet inte KAN ha fel.

  Jag är ledsen att säga det, men de kommer aldrig sluta!

  För oss som faktiskt tittat efter så kan man konstatera att myndigheter endast i undantagsfall faktiskt säger något som är sant. Deras existensberättigande vilar på blind tro från befolkningen Ibland är lögnerna väldigt komplicrade, men likväl lögner..

  Men jag beundrar er som fortfarande försöker. Om inte annat så förstår fler och fler vad en myndighetsrekommendation innebär. Tyvärr ofta först när lidandet är omfattande.

  • Jag instämmer Josef, det kommer inte upphöra. Förrän upphovsmakarna är destruerade eller och bakom lås och bom. Detta kommer troligtvis inte ske, därför förövarna gömmer sig bakom lager på lager x faktor 1000, dvs det finns uppemot 400milj sociopater som “skyddar” dom/psykopaterna, via feta belöningar eller utpressning. De har existerat i minst 2000år (psykopaterna) men de har inte förrän nu nått sin nuvarande spridning (en psykopat bland vanliga människor, kan ge sociopatspridning). Det är alltså grundpsykopaterna, orsakandes allt havoc ftf, som skall tas ut. Det är det sk huvudet. Har inte samhällenasinfektion spridit sig ytterligare, så blir det enklare att ta sig an de andra värdelösa, eftersom de inte kommer ha samma penning- o ‘media’förmåga. Chain if any command..is broken.

   Newsvoice, nu tror jag inte ni kommer posta repliken till Josef. Men det är isåfall ok. Bara ni läser den. F ö har jag kommenterat mejlet ang..ja ni vet, men jag fick tillbaka mejlet med beskedet; ben ben hittas inte..

   Men tack för mejlet iallafall. Ni är hederliga

   • SSM, dåvarande SSI hade en gång en “Vaccinera mot myter kampanj”.

    https://www.stralskyddsstiftelsen.se/2021/04/28/stralsakerhetsmyndigheten-anlitade-telekombolags-pr-byra/

    Äkta propaganda på bästa maner. Kanske borde alternativmedia, eller riktig media kanske man skall säga, dra igång en liknande kampanj. “Vaccinera mot sociopater/psykopater” kampanj. Hur man på bästa sätt detekterar en notoriskt ljugande makttagande myndighetsutövare.

    Själv har jag länge velat göra en serie med “Folkmördare vi kommer minnas” med de finaste individerna från de förtappades skara. Fast kanske skulle det heta “folkmördare ingen kommer minnas” eftersom de så lättvindigt gör det de gör och sen går fria. Men “The ral Anthony Fauci” var bra.

 • Vad är det för skillnad på beställningsmord utfört i första person kontra samma gärning gjord i “tredje” person? Det är bara ett extra via med att göra en försäkring mot att personligen stå för effekten. (Tredje person är här ett kontrakt mellan två imaginära entiteter).
  Intentionen samt effekten är den samma, eftersom ingen handling kan ske utan personliga initiativ.
  I detta fallet är dimensionen och intentionen en krigshandling.
  Man bollar enbart med definitioner, medans “tiden” dödar folket.

  • Ja, den enkla defenitionen på hela spektaklet är Folkmord!

   Men vissa tycker det är hårt, inte jag dock.Sen kan man ju ha deltagit frivilligt eller ofrivilligt, eller vetandes eller ovetandes. Det är en annan sak.

   Ett beställt folkmord helt klart!

  • Har också att göra med karma. En som mördar en annan människa måste ge livsenergi ftån din själ till den man dödat. Har man dödat många då kan livsenergin j ens själ ta slut så ens skäl försvinner.

   Ens själ är inte odödlig. Om man gör onda handlingar så skadar man sin själ och högre medvetande (ande) och själen kan dö. Bra att tänja på om medvetet skadar andra, som exempel medvetet sänkte båten Estonia eller går uppdrag att mörda “tankebrottrottslinfar”.

   Så de som utför denna agenda försöker alltid få andra att utföra deras handlingar och även säga till oss vad som kommer ske (madonna på melodifestivalen…) för att få på energiplan (tror de) får vårt godkännande till deras onda handlingar.

 • Det finns inget samlat vetenskapligt underlag som visar att en myndighet någonsin haft fel. Med “statistisk significans” kan man alltså säga att en myndighet inte KAN ha fel.

  Jag är ledsen att säga det, men de kommer aldrig sluta!

  För oss som faktiskt tittat efter så kan man konstatera att myndigheter endast i undantagsfall faktiskt säger något som är sant. Deras existensberättigande vilar på blind tro från befolkningen Ibland är lögnerna väldigt komplicrade, men likväl lögner..

  Men jag beundrar er som fortfarande försöker. Om inte annat så förstår fler och fler vad en myndighetsrekommendation innebär. Tyvärr ofta först när lidandet är omfattande.

  • Jag instämmer Josef, det kommer inte upphöra. Förrän upphovsmakarna är destruerade eller och bakom lås och bom. Detta kommer troligtvis inte ske, därför förövarna gömmer sig bakom lager på lager x faktor 1000, dvs det finns uppemot 400milj sociopater som “skyddar” dom/psykopaterna, via feta belöningar eller utpressning. De har existerat i minst 2000år (psykopaterna) men de har inte förrän nu nått sin nuvarande spridning (en psykopat bland vanliga människor, kan ge sociopatspridning). Det är alltså grundpsykopaterna, orsakandes allt havoc ftf, som skall tas ut. Det är det sk huvudet. Har inte samhällenasinfektion spridit sig ytterligare, så blir det enklare att ta sig an de andra värdelösa, eftersom de inte kommer ha samma penning- o ‘media’förmåga. Chain if any command..is broken.

   Newsvoice, nu tror jag inte ni kommer posta repliken till Josef. Men det är isåfall ok. Bara ni läser den. F ö har jag kommenterat mejlet ang..ja ni vet, men jag fick tillbaka mejlet med beskedet; ben ben hittas inte..

   Men tack för mejlet iallafall. Ni är hederliga

   • SSM, dåvarande SSI hade en gång en “Vaccinera mot myter kampanj”.

    https://www.stralskyddsstiftelsen.se/2021/04/28/stralsakerhetsmyndigheten-anlitade-telekombolags-pr-byra/

    Äkta propaganda på bästa maner. Kanske borde alternativmedia, eller riktig media kanske man skall säga, dra igång en liknande kampanj. “Vaccinera mot sociopater/psykopater” kampanj. Hur man på bästa sätt detekterar en notoriskt ljugande makttagande myndighetsutövare.

    Själv har jag länge velat göra en serie med “Folkmördare vi kommer minnas” med de finaste individerna från de förtappades skara. Fast kanske skulle det heta “folkmördare ingen kommer minnas” eftersom de så lättvindigt gör det de gör och sen går fria. Men “The ral Anthony Fauci” var bra.

 • Lämna ett svar

  Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *