Djurstudie visar att 5G skadar hjärnan – Minne och inlärning påverkas negativt

publicerad 31 oktober 2022
- Mona Nilsson
Mobilmast (cell-tower) med 5G-sändare. Foto: 9 Fingers. Licens: Elements.envato.com

TELEKOM & HÄLSA. Den hittills första studien som studerat effekter av 5G-liknande mobilstrålning på djur observerade allvarliga skador i hjärnan efter endast en månads exponering under 2 timmar per dag. Hos de exponerade djuren sågs en ökad förekomst av skadade nervceller i den del av hjärnan (hippocampus) som bland annat är viktig för minne och inlärning. På lång sikt ökar risken för demenssjukdomar.

Text: Strålskyddsstiftelsen

Artikeln i sammanfattning:

 • Sammanlagt ingick 28 råttor i försöken. Hälften exponerades för 5G-liknande strålning. Resultaten visar att 5G-exponeringen leder till att nervceller skadades i den del av hjärnan som är viktig för bland annat minne och inlärning.
 • Forskarna observerade även att strålningen påverkade halterna av nesfatin, irisin och ghrelin. Ghrelin är ett hormon som stimulerar aptiten. Forskare har bedömt att strålning från trådlös teknik kan ha bidragit till den epidemi av övervikt som ses i stora delar av världen.
 • Den svenska forskargruppen vid Lunds Universitetssjukhus publicerade redan 2003 resultat som visade att GSM-strålning orsakade nervcellsdöd i hjärnan hos försöksdjur.
 • Nästan 800 studier visar att strålning från trådlös teknik orsakar oxidativ stress, genetiska effekter/DNA-skador eller skadliga effekter på hjärnan.
 • Dessa allvarliga resultat har sedan 2003 och fortsatt under alla år förkastats och förringats av ansvariga myndigheter i Sverige,.
 • 5G har byggts ut i stor skala under de senaste två åren utan att någon forskning som visar att tekniken inte skadar människors och djurs hälsa har gjorts. I ljuset av de två första studierna som överhuvudtaget gjorts på 5G borde forskarnas uppmaning om moratorium hörsammas och utbyggnaden stoppas.

https://youtu.be/22s4GarQyo0?t=39

Försök på råttor

Forskargruppen som utförde försöken är verksamma vid olika universitet i Turkiet och resultaten publicerades i oktober 2022 i den vetenskapliga tidskriften Journal of Chemical Neuroanatomy.

Sammanlagt ingick 28 råttor i försöken. Hälften exponerades för 5G-liknande strålning (3,5 GHz, GSM-modulerad). Hälften var oexponerade kontroller. Hälften av de exponerade och oexponerade hade diabetes medan de övriga var friska. Anledningen var att forskarna ville undersöka om 5G påverkade diabetes i särskild grad. De exponerade djuren exponerades under två timmar per dag, 5 dagar i veckan under en månad.

Exponering långt under gällande tillåtna strålningsnivåer

Exponeringsnivån 1,6 W/m² var klart under gällande referensvärden för tillåten strålning från 5G, 4G och 3G som rekommenderas av Strålsäkerhetsmyndigheten på 10 W/m² och som tagits fram av den kontroversiella organisationen ICNIRP.

Strålsäkerhetsmyndigheten påstår att 10 W/m² som genomsnitt över 6 minuter skulle skydda alla med god marginal till påvisade skadliga hälsoeffekter, trots de omfattande beläggen för motsatsen och trots att det helt saknas vetenskapliga belägg för att så hög exponering inte leder till skadlig hälsopåverkan då människor exponeras under längre tid som i verkligheten.

Kan orsaka demenssjukdomar

Resultaten av denna första 5G-djurstudie visar att 5G-exponeringen ledde till att nervceller skadades i den del av hjärnan som är viktig för bland annat minne och inlärning (hippocampus). Skadorna ökade i de båda exponerade grupperna jämfört med de oexponerade kontrollerna och skadorna var värre i diabetesgruppen.

Hos de båda exponerade grupperna (friska samt diabetes) sågs ökad oxidativ stress i hjärnan och effekten var större i den exponerade diabetesgruppen.

”Detta visar att långvarig exponering för 3,5 GHz kan leda till demens i senare ålder” skriver forskarna.

Påverkade hormoner som reglerar aptit

Forskarna observerade även att strålningen påverkade halterna av nesfatin, irisin och ghrelin. Nivåerna av hormonet ghrelin ökade i de båda exponerade grupperna medan nivåerna av hormonerna nesfatin och irisin minskade.

Ghrelin är ett hormon som stimulerar aptiten. Tidigare forskning har visat samband mellan ökat födointag och exponering för liknande strålning och forskare har bedömt att strålning från trådlös teknik kan ha bidragit till den epidemi av övervikt som ses i stora delar av världen. Vikten ökade mer i den friska 5G-exponerade gruppen jämfört med den oexponerade, men däremot inte i diabetesgruppen.

Även nesfatin är inblandat i reglering av födointaget, men hormonet har även betydelse för andra funktioner i hjärnan som stress, sinnesstämning, sömn och har dessutom en skyddande effekt på nervsystemet.

Irisin har uppmärksammats för sin betydelse gällande behandling av metabola sjukdomar exempelvis övervikt och diabetes men även för behandling av degenerativa sjukdomar.  Irisin som produceras vid motion, har antiinflammatoriska effekter, motverkar oxidativ stress och anses generellt ha en skyddande effekt på det centrala nervsystemet.

Svensk forskning visade nervcellsdöd 2003

Den svenska forskargruppen vid Lunds Universitetssjukhus med bland annat hjärnkirurgen professor Leif Salford publicerade redan 2003 resultat som visade att GSM-strålning orsakade nervcellsdöd i hjärnan hos försöksdjur.

Resultaten publicerades i den vetenskapliga tidskriften Environmental Health Perspectives i artikeln Nerve cell damage in mammalian brain after exposure to microwaves from GSM mobile phones

I en intervju med BBC i artikeln ”Mobile phones ’may trigger Alzheimer’s’” sa professor Leif Salford år 2003 att resultaten visar att strålningen skulle kunna orsaka Alzheimers sjukdom som inträffar tidigare i livet. Liksom i den nya 5G-studien exponerades djuren för strålning som var rejält under gällande tillåtna strålningsnivåer under endast 2 timmar om dagen under 50 dagar.

800 studier

Nästan 800 studier visade enligt professor Henry Lai’s sammanställning att strålning från trådlös teknik orsakar oxidativ stress, genetiska effekter/DNA-skador eller skadliga effekter på hjärnan, vilket Strålskyddsstiftelsen rapporterade om under sommaren 2022.

Redan 2004 visade ett stort EU-finansierat forskningsprojekt kallat REFLEX, övertygande att mobilstrålning orsakar DNA-skador i celler.

Har förkastats av myndigheterna i alla år

Dessa allvarliga resultat har sedan 2003 och fortsatt under alla år förkastats och förringats av ansvariga myndigheter i Sverige, bland annat med hänvisning till sina expertutvärderingar som alltid dominerats av individer med intressekonflikter i form av medlemskap i ICNIRP och/eller finansiering från telekombolagen.

ICNIRP har som tidigare nämnts fastställt gällande referensvärden av mycket stor ekonomisk betydelse för telekombolagen som skulle visa sig otillräckliga om skadliga effekter under referensvärdet skulle medges.

ICNIRP har kritiserats under många år. Senast i en artikel från den nya strålskyddskommissionen ICBE-EMF som konstaterar att ICNIRP:s referensvärden för tillåten strålning vilar på föråldrade felaktiga antaganden som utgår från att strålningen endast kan skada om den är så intensiv att den leder till omedelbar uppvärmning – trots att detta motbevisats under senare år av hundratals forskningsresultat. ICBE-EMF begär därför att nya betydligt lägre gränsvärden tas fram och att 5G:s vidare utbyggnad stoppas.

Strålskyddsstiftelsen: 5G är ett brott mot folket

5G har byggts ut i stor skala under de senaste två åren utan att någon forskning som visar att tekniken inte skadar människors och djurs hälsa har gjorts.

Ingen forskning hade fram till i februari 2022 gjorts på 5G:s påverkan på människor, djur eller miljön i allmänhet. Den franska myndigheten ANSES drog i januari 2020 slutsatsen att det inte fanns någon forskning överhuvudtaget på effekter av de frekvenser 5G använder (frekvenser mellan 3 och 4 GHz samt 26 GHz). Den första studien hittills som studerat effekter av 5G är en svensk fallstudie som Strålskyddsstiftelsen rapporterade om i februari 2022. Den visade att en basstation för 5G orsakade en dramatisk ökning av strålningsexponeringen i en bostad samt så svåra symptom på kort tid att fortsatt boende i bostaden blev omöjligt.

Många forskare och organisationer som arbetar med frågan om hälsorisker med denna form av strålning har protesterat och varnat. Över 400 vetenskapsmän och läkare har sedan 2017 undertecknat 5G Appeal som konstaterar att det helt saknas forskning som studerat effekter av 5G och att ett moratorium för 5G bör införas då det kan befaras att 5G kan orsaka allvarliga potentiella hälsokonsekvenser. Detta då 5G kommer att leda till en massiv ökning av strålning som redan bevisats vara skadlig vid andra frekvenser.

I ljuset av de två första studierna som överhuvudtaget gjorts på 5G borde forskarnas uppmaning om moratorium hörsammas och utbyggnaden stoppas. Att fortsätta att tvångsutsätta människor för bevisat skadlig strålning – som samtidigt aldrig visats vara oskadlig – måste betraktas som ett grovt brott mot folkrätten. Exponeringen är inte frivillig och har inte tillkommit efter informerat samtycke. En basstation kan sättas upp i närheten av människors bostäder från en dag till en annan utan att de berörda närboende informeras i förväg. Endast avtal med fastighetsägaren till platsen där basstationen ska uppföras krävs.

Att massexponera människor för en strålning som upprepat visats kunna orsaka sådana skador som i förlängningen kan leda till degenerativa sjukdomar och cancer är tveklöst ett allvarligt brott och att detta kan fortsätta visar att något är allvarligt fel i det svenska samhällssystemet.

Text: Strålskyddsstiftelsen

Källor


Så här kan du stötta Newsvoice

Stöd NewsVoice 2024
 • Eftersom hela kroppen är en elektromagnetisk “maskin” och då påverkas hela organismen av strålningen, även särskild då leder. Men ledproteser är big business, så där lär det väl mörkas. Och mäns egen lilla “sjukdom” prostatan.
  Detta kan man bevisa för sig själv med någon 2-polsterapi (EFT) och med de resultat man får kan ingen propagandist i h/ve ta ifrån en.

 • Eftersom hela kroppen är en elektromagnetisk “maskin” och då påverkas hela organismen av strålningen, även särskild då leder. Men ledproteser är big business, så där lär det väl mörkas. Och mäns egen lilla “sjukdom” prostatan.
  Detta kan man bevisa för sig själv med någon 2-polsterapi (EFT) och med de resultat man får kan ingen propagandist i h/ve ta ifrån en.

 • Jag börjar faktiskt undra om detta är satt i system att skylla på 5G på ett sätt som täcker upp för mäktiga affärsintressen, som Monsanto när ni påstår att 5G dödar diverse djurarter stora och små.
  Diverse industrimaterial när ni skyller på 5G för skadad fortplantning.
  Och täcker upp för Big Pharma och Big Food när övervikt diskuteras.
  Är det verkligen en slump att det alltid kommer såna övertramp?

 • Forskare har bedömt att strålning från trådlös teknik kan ha bidragit till den epidemi av övervikt som ses i stora delar av världen
  Där kom den, den obligatoriska överdriften som i en eller annan form alltid slinker med därför att ni har en 5G-agenda.
  Fel kost ger övervikt och detta stimuleras av mäktiga affärsintressen som dessutom som en följd får ännu mer profit genom de medicinska konsekvenserna av den olämpliga kosten.

  • Kost har ingen betydelse alls Peter, ALLT beror på solen!

   Lyssna på Dr Jack Kruse så får du höra!

   Skämt åsido, vi har haft den här diskussionen förr.Det ena utesluter väl inte det andra. Samverkanseffekter.

   “Obligatoriska överdriften”? Enligt min mening är vår elektromagnetiska miljö och dess påverkan på ämnesomsättningen gravt underskattad. Jag har studerat frågan nu i ca 15 år på hobbynivå, och blir fortfarande förvånad över hur mycket mer det påverkar än jag tror. Kanske är det ingen slump att människor fastnar vid sina dumburkar, stirrar och äter?

   https://iowaclimate.org/2021/10/15/crabs-are-just-another-victim-of-wind-turbines-thanks-to-emf-pollution-from-undersea-cables/

   Eller så är Mona årets Monsanto lobbyist…..Trick or treat, det är väl allhelgona! Många monster i garderoben.

   • Jag tror inte Mona är köpt men hon marknadsför ett budskap och marknadsföring bygger ofta på känslor.
    Vill hon göra anspråk på att vara vetenskaplig bör hon filtrera bättre.

    • Du passar på, när vi andra, som inte är köpta, är irriterade på varandra, PG!

     “So in war, the way is to avoid what is strong, and strike at what is weak.”
     – Sun Tzu, The Art of War

     • Du i din tur passar på att uttrycka dig tvetydigt eller hur?
      Jag har varit konsekvent med att peka på kemiska orsaker när det är väl dokumenterat.
      Därför är det en brist att enbart peka på elektromagnetisk strålning!
      För en tid sen visade newsvoice att altmedier breddar och fördjupar debatten. Försök därför bidra till en seriös ton som inte kräver kollektivanslutna uppfattningar.

 • Jag börjar faktiskt undra om detta är satt i system att skylla på 5G på ett sätt som täcker upp för mäktiga affärsintressen, som Monsanto när ni påstår att 5G dödar diverse djurarter stora och små.
  Diverse industrimaterial när ni skyller på 5G för skadad fortplantning.
  Och täcker upp för Big Pharma och Big Food när övervikt diskuteras.
  Är det verkligen en slump att det alltid kommer såna övertramp?

 • Forskare har bedömt att strålning från trådlös teknik kan ha bidragit till den epidemi av övervikt som ses i stora delar av världen
  Där kom den, den obligatoriska överdriften som i en eller annan form alltid slinker med därför att ni har en 5G-agenda.
  Fel kost ger övervikt och detta stimuleras av mäktiga affärsintressen som dessutom som en följd får ännu mer profit genom de medicinska konsekvenserna av den olämpliga kosten.

  • Kost har ingen betydelse alls Peter, ALLT beror på solen!

   Lyssna på Dr Jack Kruse så får du höra!

   Skämt åsido, vi har haft den här diskussionen förr.Det ena utesluter väl inte det andra. Samverkanseffekter.

   “Obligatoriska överdriften”? Enligt min mening är vår elektromagnetiska miljö och dess påverkan på ämnesomsättningen gravt underskattad. Jag har studerat frågan nu i ca 15 år på hobbynivå, och blir fortfarande förvånad över hur mycket mer det påverkar än jag tror. Kanske är det ingen slump att människor fastnar vid sina dumburkar, stirrar och äter?

   https://iowaclimate.org/2021/10/15/crabs-are-just-another-victim-of-wind-turbines-thanks-to-emf-pollution-from-undersea-cables/

   Eller så är Mona årets Monsanto lobbyist…..Trick or treat, det är väl allhelgona! Många monster i garderoben.

   • Jag tror inte Mona är köpt men hon marknadsför ett budskap och marknadsföring bygger ofta på känslor.
    Vill hon göra anspråk på att vara vetenskaplig bör hon filtrera bättre.

    • Du passar på, när vi andra, som inte är köpta, är irriterade på varandra, PG!

     “So in war, the way is to avoid what is strong, and strike at what is weak.”
     – Sun Tzu, The Art of War

     • Du i din tur passar på att uttrycka dig tvetydigt eller hur?
      Jag har varit konsekvent med att peka på kemiska orsaker när det är väl dokumenterat.
      Därför är det en brist att enbart peka på elektromagnetisk strålning!
      För en tid sen visade newsvoice att altmedier breddar och fördjupar debatten. Försök därför bidra till en seriös ton som inte kräver kollektivanslutna uppfattningar.

 • In line with previous reports, the animal study section reports observed increased oxidative stress due to weak radio wave exposure, some even below the reference levels. Oxidative stress is a natural biological process that can sometimes be involved in pathogenesis, but under what circumstances oxidative stress due to weak radio wave exposure may affect human health remains to be investigated.”

  Från SSMs “Resent Research” rapport 2021:8

  Ja till och med mobilindustrins egna lilla lobbyistgrupp, det “vetenskapliga rådet”, på Strålsäkerhetsmyndigheten erkänner nu att strålningen ger oxidativ stress. Att exponeras för något som ger oxidativ stress 24 timmar om dygnet resten av livet i ständigt ökande utsträckning verkar dock inte vara något större problem.

  Strålning bevisat farligt sedan över 100 år. Bygg ut så fort det går!

  Klimatkris! Potentiell risk i framtiden baserat på modeller. Stänk ner samhället NU!

  Ja fast inte tekniken som drar ström 24 timmar om dygnet, och till största delen helt i onödan. Då är det OK.

  Visste man inte bättre skulle man ju kunna tro att de vill döda oss.

 • Elektromagnetisk strålning attackerar våra energikroppar som finns utanför den fysiska kroppen. Att skydda sig med strålningsblockerande tyg skyddar bara fysiska kroppen.

  Det strålningen från 4G, 5G också gör är att det attackerar tallkottskörteln så vår kontakt till själ och högre medvetande blir ännu sämre.

  Också onaturlig belysning (Lysrör, led, kvicksilverlampor, urladdningslampor…) stör också vår kropp till själ och högre medvetande.

 • Men ändå? Varför skulle just 5G-strålning vara så farlig?

  Mät t ex i ett normalt kök där det ingår el-värmeelement, elspis, kylskåp, frys, lysrör, diskmaskin. I ett normalt 4-ledarsystem för el, så kommer el-nätet att varje gång spisen (eller el-elementet) slås på att bli i “obalans”, vilket resulterar i en massa strålning. Rena “grillen” faktiskt.

  Så länge oberoende forskning inte tar ett samlat grepp om HELA strålnings-situationen, så får just den lilla del av strålning som tillhör lobbygruppernas 5G knappast tilltro.

  Idag är i stort all 5G-utrustning Kinesisktillverkad (även om det står “Ericson”, som varumärke). USA har fört en kampanj för att hindra 5G-utbyggnader tills amerikanska företag lärt sig teknologin. Det är bara det att Kineserna utvecklar sin 5G-teknologi snabbare och håller relativt allt lägre priser. 5G innebär enorma avlyssningsmöjligheter (och annat) för Kina.

  • Strålning från vår vanliga el är också skadlig men för de flesta är nog trådlösa tekniken skadligare.

   Har hört att det är två länder i världen som har 4-ledarsystem. Sverige och Albanien. Det skapar vagabonderande strömmar när nollan och jorden är samma ledare.

   Egentligen bör nog bostädernas installation vara strålningsskyddade. Mandlade kablar/tvinnade kablar och rör, dosor, brytare, lampor bör vara så isolerade/skyddade att så lite av det som kommer från dessa läcker ut.

   Bästa att laga mat på är eld och gas. Elens inverkan på maten från elspis eller induktion är inte bra. Sämsta att värma maten på är troligen induktion.

   Jag stod en gång vid en joicepress av högre kvalitet och pressade äpplen. Kände mig inte bra efter att stått nära denna motor i en timma.

   Har mätt strålningen från en telefon med 3G och sedan aktiverat 4G. Det är markant skillnad i strålning. 3G ökar inte mycket strålningen alls medan 4G blir direkt hälsofarligt. Så högt att jag själv känner av det efter en kort stund.

  • “5G innebär enorma avlyssningsmöjligheter (och annat) för Kina.”
   Bra skämt att inte nämna dom som verkligen spionerar på allt

 • In line with previous reports, the animal study section reports observed increased oxidative stress due to weak radio wave exposure, some even below the reference levels. Oxidative stress is a natural biological process that can sometimes be involved in pathogenesis, but under what circumstances oxidative stress due to weak radio wave exposure may affect human health remains to be investigated.”

  Från SSMs “Resent Research” rapport 2021:8

  Ja till och med mobilindustrins egna lilla lobbyistgrupp, det “vetenskapliga rådet”, på Strålsäkerhetsmyndigheten erkänner nu att strålningen ger oxidativ stress. Att exponeras för något som ger oxidativ stress 24 timmar om dygnet resten av livet i ständigt ökande utsträckning verkar dock inte vara något större problem.

  Strålning bevisat farligt sedan över 100 år. Bygg ut så fort det går!

  Klimatkris! Potentiell risk i framtiden baserat på modeller. Stänk ner samhället NU!

  Ja fast inte tekniken som drar ström 24 timmar om dygnet, och till största delen helt i onödan. Då är det OK.

  Visste man inte bättre skulle man ju kunna tro att de vill döda oss.

 • Elektromagnetisk strålning attackerar våra energikroppar som finns utanför den fysiska kroppen. Att skydda sig med strålningsblockerande tyg skyddar bara fysiska kroppen.

  Det strålningen från 4G, 5G också gör är att det attackerar tallkottskörteln så vår kontakt till själ och högre medvetande blir ännu sämre.

  Också onaturlig belysning (Lysrör, led, kvicksilverlampor, urladdningslampor…) stör också vår kropp till själ och högre medvetande.

 • Men ändå? Varför skulle just 5G-strålning vara så farlig?

  Mät t ex i ett normalt kök där det ingår el-värmeelement, elspis, kylskåp, frys, lysrör, diskmaskin. I ett normalt 4-ledarsystem för el, så kommer el-nätet att varje gång spisen (eller el-elementet) slås på att bli i “obalans”, vilket resulterar i en massa strålning. Rena “grillen” faktiskt.

  Så länge oberoende forskning inte tar ett samlat grepp om HELA strålnings-situationen, så får just den lilla del av strålning som tillhör lobbygruppernas 5G knappast tilltro.

  Idag är i stort all 5G-utrustning Kinesisktillverkad (även om det står “Ericson”, som varumärke). USA har fört en kampanj för att hindra 5G-utbyggnader tills amerikanska företag lärt sig teknologin. Det är bara det att Kineserna utvecklar sin 5G-teknologi snabbare och håller relativt allt lägre priser. 5G innebär enorma avlyssningsmöjligheter (och annat) för Kina.

  • Strålning från vår vanliga el är också skadlig men för de flesta är nog trådlösa tekniken skadligare.

   Har hört att det är två länder i världen som har 4-ledarsystem. Sverige och Albanien. Det skapar vagabonderande strömmar när nollan och jorden är samma ledare.

   Egentligen bör nog bostädernas installation vara strålningsskyddade. Mandlade kablar/tvinnade kablar och rör, dosor, brytare, lampor bör vara så isolerade/skyddade att så lite av det som kommer från dessa läcker ut.

   Bästa att laga mat på är eld och gas. Elens inverkan på maten från elspis eller induktion är inte bra. Sämsta att värma maten på är troligen induktion.

   Jag stod en gång vid en joicepress av högre kvalitet och pressade äpplen. Kände mig inte bra efter att stått nära denna motor i en timma.

   Har mätt strålningen från en telefon med 3G och sedan aktiverat 4G. Det är markant skillnad i strålning. 3G ökar inte mycket strålningen alls medan 4G blir direkt hälsofarligt. Så högt att jag själv känner av det efter en kort stund.

  • “5G innebär enorma avlyssningsmöjligheter (och annat) för Kina.”
   Bra skämt att inte nämna dom som verkligen spionerar på allt

 • Lämna ett svar

  Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *