Merck-insider: Covidvacciner designades för att orsaka allvarlig sjukdom och resistens mot antikroppar

NewsVoice är en oberoende nättidning med utgivningsbevis som startade 2011. Syftet är att publicera nyheter, debattartiklar, kommentarer och analyser. Stöd vårt arbete genom att donera, sponsra (tex granskningar, utlandsreportage) eller annonsera.
publicerad 29 november 2022
- NewsVoice redaktion
Karen Kingston. Foto: eget verk
Karen Kingston.

Data publicerade av uppfinnarna bakom spikproteinerna från covidvacciner Barney Graham och Jason McLellan visar att mRNA-vacciner är målmedvetet utformade för att inte skydda mot SARS-CoV-2. Det skriver Karen Kingston på Substack. Hon var tidigare klinisk analytiker på läkemedelsjätten Merck.

Barney Graham från NIAID och Jason McClellan från University of Texas, är uppfinnarna av de S-2P spikproteiner som i kroppen produceras av Covid-19 mRNA-vacciner.

I en publikation från den 19:e februari 2020 i Science uppger författarna att S-2P “spikprotein” har starkare bindningsaffinitet till ACE-2-receptorerna (i hjärtan, lungorna, njurarna och endotelcellinjen i blodkärlen) än det ursprungligen SARS-CoV-2 (S) spikproteinet.

Graham och McLellan testade också syntetiskt återskapade antikroppar mot coronavirus (SARS-CoV-2) mot S-2P-spikproteinerna. Deras forskning visade att ingen av antikropparna mot coronavirus band till den “trimeric two-proline spike” (S-2P) och ingen kunde neutralisera den.

Detta vetenskapliga bevis (författat av uppfinnarna av spikproteinerna) bekräftar att COVID-19 mRNA-vaccinerna:

 • inte producerar antikroppar mot SARS-CoV-2, och
 • är resistenta mot antikropparna mot SARS-CoV-2.

Därför är det vetenskapligt och kliniskt omöjligt för Pfizers FDA-godkända mRNA-vacciner att tillhandahålla något skydd överhuvudtaget mot SARS-CoV-2-infektion, eller något annat coronavirus, inklusive “varianter” av det, hävdar Karen Kingston.

“Den starka bindningen av S-2P-spikproteinerna till ACE-2-receptorerna (producerade av mRNA-vaccinerna), är ytterligare vetenskapligt bevis på att COVID-19-mRNA-vaccinerna utformades för att orsaka sjukdom.”

Karen Kingston redovisar mer i detalj sina datafynd i sin artikel “Intended Consequences: mRNA Vaccines were Designed to Cause Severe Disease and Be Resistant to Antibodies” på Substack.

Sammandrag och översättning: NewsVoice

Relaterat

Tidigare Pfizer-anställd: Covidacciner innehåller giftig grafenoxid


Så här kan du stötta Newsvoice

Stöd NewsVoice 2024
 • Skriver i anslutning till denna artikel men det finns säkert mer passande som jag inte orkar leta upp. Diskussionen om covids ursprung och egentliga förekomst är intressant. Jag har i min närhet flera som insjuknat i en annorlunda sjukdom med ett förlopp och utveckling som överensstämmer med den beskrivna covid. Definitivt inte influensa. I synnerhet det här med större svårigheter efter en vecka men andningsproblem är talande (allergisk reaktion på spikarna?). Jag tror inte det är så enkelt som ett virus, men jag har ingen annan förklaring. Var observanta att det finns kunskap och teknik som inte är i offentligheten ljus och blicka tillbaka i historien – när kan vi förklara det som ligger utanför vår kunskapssfär med förlegade kunskapsmodeller? Utifrån det tror jag vi kan närma oss sanningen.

  För 1 månad sedan drabbades jag av feber, enbart feber, hög stundtals, men inte andra symtom. Omgående drog jag igång det batteri med tillskott som anses hjälpa mot covid -ni vet, quercetin, NAC, höga doser C- och D-vitamin osv. Jag tillhör ingen riskgrupp, är storväxt med mycket god fysik (medicinskt påpekande ;-)), är mycket hälsomedveten, men jag blev sjuk för första gången på åratal. Märkligt förlopp, ganska hög ett feber par dagar, kraftiga svettningar på nätterna och det över en vecka efter temperaturhöjningen gått tillbaka. Underlig känsla i kroppen under sjukdom och ett tag efteråt. Har aldrig varit med om liknande. Inte för jag mådde särskilt dåligt men just en besynnerlig känsla. Förmodligen var detta covid men vad var bakgrunden, skriver jag retoriskt. Ett par dagar innan sjukdomen bröt ut besökte jag en större stad för ovanlighetens skull, med allt vad det innebar, samt en stor grupp halvgalna skolungar som for runt om mig vid ett besök på ett museum. Annars lever jag en bit från städer sedan fler år, vid ett mindre samhälle men en å annan mobilmast, dock på hyfsat avstånd.

 • Skriver i anslutning till denna artikel men det finns säkert mer passande som jag inte orkar leta upp. Diskussionen om covids ursprung och egentliga förekomst är intressant. Jag har i min närhet flera som insjuknat i en annorlunda sjukdom med ett förlopp och utveckling som överensstämmer med den beskrivna covid. Definitivt inte influensa. I synnerhet det här med större svårigheter efter en vecka men andningsproblem är talande (allergisk reaktion på spikarna?). Jag tror inte det är så enkelt som ett virus, men jag har ingen annan förklaring. Var observanta att det finns kunskap och teknik som inte är i offentligheten ljus och blicka tillbaka i historien – när kan vi förklara det som ligger utanför vår kunskapssfär med förlegade kunskapsmodeller? Utifrån det tror jag vi kan närma oss sanningen.

  För 1 månad sedan drabbades jag av feber, enbart feber, hög stundtals, men inte andra symtom. Omgående drog jag igång det batteri med tillskott som anses hjälpa mot covid -ni vet, quercetin, NAC, höga doser C- och D-vitamin osv. Jag tillhör ingen riskgrupp, är storväxt med mycket god fysik (medicinskt påpekande ;-)), är mycket hälsomedveten, men jag blev sjuk för första gången på åratal. Märkligt förlopp, ganska hög ett feber par dagar, kraftiga svettningar på nätterna och det över en vecka efter temperaturhöjningen gått tillbaka. Underlig känsla i kroppen under sjukdom och ett tag efteråt. Har aldrig varit med om liknande. Inte för jag mådde särskilt dåligt men just en besynnerlig känsla. Förmodligen var detta covid men vad var bakgrunden, skriver jag retoriskt. Ett par dagar innan sjukdomen bröt ut besökte jag en större stad för ovanlighetens skull, med allt vad det innebar, samt en stor grupp halvgalna skolungar som for runt om mig vid ett besök på ett museum. Annars lever jag en bit från städer sedan fler år, vid ett mindre samhälle men en å annan mobilmast, dock på hyfsat avstånd.

 • Denna komentar inkom anonymt (also in English below, as quick translation)

  “Det verkar som att Karen Kingston missförstått det mesta av denna studie.

  Studien går ut på att de tillverkat rekombinant S-protein motsvarande den publicerade sekvensen för SARS-CoV-2 (kallas 2019-nCoV i artikeln). De bestämmer strukturen med cryo-elektronmikroskopi och de undersöker också bindningsaffiniteten till ACE2. Slutligen undersöker de om rekombinant tillverkade monoklonala antikroppar mot S-proteinet för ett annat coronavirus, SARS-Cov, binder till S-proteinet för 2019-nCoV eller ej.

  Deras slutsatser:
  ACE2 binder cirka 15-20 ggr starkare till 2019-nCoV S än till SARS-CoV S
  Ingen bindning av SARS-CoV S antikroppar kunde detekteras till 2019-nCoV S

  Karen har uppenbarligen blandat ihop SARS-CoV-2 och SARS-CoV när hon hävdar att studien visar att “vaccinerna inte producerar antikroppar mot SARS-CoV-2”. Studien handlar inte alls om det och har inte undersökt det. Om antikroppar mot ett annat protein binder till S för SARS-CoV-2 eller ej säger ju ingenting om hur väl vaccinet ger upphov till antikroppar mot SARS-CoV-2. På samma sätt så är det fel att säga att studien visar att “Covid mRNA-vaccinerna är resistenta mot antikroppar mot SARS-CoV-2”. Det är alltså inte ens testat i studien och när denna studie gjordes fanns inte vaccinet.

  Slutligen är väl den huvudsakliga verkningsmekanismen för mRNA-vaccinerna att de drar igång ett T-cellssvar, dvs antikropparna är väl inte det primära? Dock fokuserar ofta artiklar och vaccintillverkare på antikroppar eftersom det är mycket enklare och billigare att mäta, men vad säger det egentligen om hur väl skyddad patienten blir mot infektion? Nu vet vi ju från Covid att det inte behöver korrelera alls till hur bra bra skyddet blir. mRNA-vaccinerna ger ju upphov till antikroppar men “vaccinerna” skyddar ändå inte mot infektion.”

  • “It seems that Karen Kingston misunderstood most of this study.

   The study assumes that they produced recombinant S protein corresponding to the published sequence for SARS-CoV-2 (called 2019-nCoV in the article). They are determining the structure by cryo-electron microscopy and they are also investigating the binding affinity to ACE2. Finally, they are investigating whether recombinantly produced monoclonal antibodies against the S protein of another coronavirus, SARS-Cov, bind to the S protein of 2019-nCoV or not.

   Their conclusions: ACE2 binds approximately 15-20 times stronger to 2019-nCoV S than to SARS-CoV S.No binding of SARS-CoV S antibodies could be detected to 2019-nCoV S

   Karen has obviously mixed up SARS-CoV-2 and SARS-CoV when she claims that the study shows that “the vaccines do not produce antibodies against SARS-CoV-2”. The study is not about that at all and did not examine it. Whether or not antibodies against another protein bind to S for SARS-CoV-2 says nothing about how well the vaccine gives rise to antibodies against SARS-CoV-2. Likewise, it is wrong to say that the study shows that “the Covid mRNA vaccines are resistant to antibodies against SARS-CoV-2”. So it is not even tested in the study and when this study was done the vaccine did not exist.

   Finally, surely the main mechanism of action for the mRNA vaccines is that they trigger a T-cell response, ie the antibodies are not the primary thing, are they? However, articles and vaccine manufacturers often focus on antibodies because it is much easier and cheaper to measure, but what does that really say about how well the patient is protected against infection? Now we know from Covid that it doesn’t have to correlate at all to how good the protection is. The mRNA vaccines give rise to antibodies, but the “vaccines” still do not protect against infection.”

 • Denna komentar inkom anonymt (also in English below, as quick translation)

  “Det verkar som att Karen Kingston missförstått det mesta av denna studie.

  Studien går ut på att de tillverkat rekombinant S-protein motsvarande den publicerade sekvensen för SARS-CoV-2 (kallas 2019-nCoV i artikeln). De bestämmer strukturen med cryo-elektronmikroskopi och de undersöker också bindningsaffiniteten till ACE2. Slutligen undersöker de om rekombinant tillverkade monoklonala antikroppar mot S-proteinet för ett annat coronavirus, SARS-Cov, binder till S-proteinet för 2019-nCoV eller ej.

  Deras slutsatser:
  ACE2 binder cirka 15-20 ggr starkare till 2019-nCoV S än till SARS-CoV S
  Ingen bindning av SARS-CoV S antikroppar kunde detekteras till 2019-nCoV S

  Karen har uppenbarligen blandat ihop SARS-CoV-2 och SARS-CoV när hon hävdar att studien visar att “vaccinerna inte producerar antikroppar mot SARS-CoV-2”. Studien handlar inte alls om det och har inte undersökt det. Om antikroppar mot ett annat protein binder till S för SARS-CoV-2 eller ej säger ju ingenting om hur väl vaccinet ger upphov till antikroppar mot SARS-CoV-2. På samma sätt så är det fel att säga att studien visar att “Covid mRNA-vaccinerna är resistenta mot antikroppar mot SARS-CoV-2”. Det är alltså inte ens testat i studien och när denna studie gjordes fanns inte vaccinet.

  Slutligen är väl den huvudsakliga verkningsmekanismen för mRNA-vaccinerna att de drar igång ett T-cellssvar, dvs antikropparna är väl inte det primära? Dock fokuserar ofta artiklar och vaccintillverkare på antikroppar eftersom det är mycket enklare och billigare att mäta, men vad säger det egentligen om hur väl skyddad patienten blir mot infektion? Nu vet vi ju från Covid att det inte behöver korrelera alls till hur bra bra skyddet blir. mRNA-vaccinerna ger ju upphov till antikroppar men “vaccinerna” skyddar ändå inte mot infektion.”

  • “It seems that Karen Kingston misunderstood most of this study.

   The study assumes that they produced recombinant S protein corresponding to the published sequence for SARS-CoV-2 (called 2019-nCoV in the article). They are determining the structure by cryo-electron microscopy and they are also investigating the binding affinity to ACE2. Finally, they are investigating whether recombinantly produced monoclonal antibodies against the S protein of another coronavirus, SARS-Cov, bind to the S protein of 2019-nCoV or not.

   Their conclusions: ACE2 binds approximately 15-20 times stronger to 2019-nCoV S than to SARS-CoV S.No binding of SARS-CoV S antibodies could be detected to 2019-nCoV S

   Karen has obviously mixed up SARS-CoV-2 and SARS-CoV when she claims that the study shows that “the vaccines do not produce antibodies against SARS-CoV-2”. The study is not about that at all and did not examine it. Whether or not antibodies against another protein bind to S for SARS-CoV-2 says nothing about how well the vaccine gives rise to antibodies against SARS-CoV-2. Likewise, it is wrong to say that the study shows that “the Covid mRNA vaccines are resistant to antibodies against SARS-CoV-2”. So it is not even tested in the study and when this study was done the vaccine did not exist.

   Finally, surely the main mechanism of action for the mRNA vaccines is that they trigger a T-cell response, ie the antibodies are not the primary thing, are they? However, articles and vaccine manufacturers often focus on antibodies because it is much easier and cheaper to measure, but what does that really say about how well the patient is protected against infection? Now we know from Covid that it doesn’t have to correlate at all to how good the protection is. The mRNA vaccines give rise to antibodies, but the “vaccines” still do not protect against infection.”

  • Det är företagsekonomiskt rimligt eftersom en död människa inte konsumerar läkemedel, men en skadad människa kan bli en livslång kund av läkemedel. Det svåra för satanistiska läkemedelsbolag är antagligen att hitta den rätta nivån på skadligheten, inte för mycket så att folk dör och inte för lite så att de förblir friska, utom lagom sjuka storkonsumenter av läkemedel bör vara det efterlängtade resultatet.

 • När liknande påståenden publicerats tidigare har MSM/Public Service i Västvärlden framgångsrikt kunnat tysta publiceringens innehåll. Likaså har de individer som publicerat, och som uppenbart inte inte tystnat utan snarare framhärdat, efter en tid “dött plötsligt”.

  Kingston lever sannolikt farligt just nu!

 • Vi är många som är medvetna om injektionernas skadlighet, vi känner till syftet och en del av den struktur som ligger bakom denna agenda. Vi genomskådar vansinnet som rullas ut oavsett om det rör dödliga stick, framkallandet av kriser eller annat som avser göras om medgörliga för fler övergrepp. Men det är långt ifrån alla som nått dit. Glöm aldrig att det är också vi som kan sätta stopp. Det kan hända idag, i morgon eller när som helst om tillräckligt många säger nej och stopp. Där tar det slut och det vi upplever är den medvetandehöjning som pågår och väcker upp allt fler. Var ett föredöme för dom som fortfarande sover.

  Så jag hoppas alla som har sanningen vågar stå upp för den, inte viker ned sig för grupptryck, kan klara av att möta hånflabbarna med fast blick och plockar fram lite jävlaranamma om så krävs. Det handlar inte om att fightas mot någonting egentligen utan snarare för. Det vi fokuserar på får vi mer utav.

  När jag var 19 hade jag dubbla svarta bälten i ett par kampsporter. Den stora behållningen har inte varit kraftfulla slagtekniker utan en mentalitet där dels motståndarens energi används för att neutralisera denne och dels ha ett stilla sinne i alla stunder. Möts man av vrede eller destruktiva angrepp löser man bäst upp det genom att inte ge det bränsle, dvs. möt det stilla utan sinnesrörelser. Ur det tillståndet uppstår äkta kraft och allt sker i harmoni med ett inre lugn.

  Det till synes ett angrepp som sker på mänskligheten kräver kraft att stå emot i största medvetenhet utan att falla ned i hat för det stärker angriparen. Människan är bra på att kriga och slå ihjäl varandra, i denna tid handlar det mer om att förstå sig själv, andra och den skaparkraft vi besitter genom att lösa upp skuggsidorna vi bär inom oss. Det är så kampen avgörs. Hur tror ni WEF uppstod? Egentligen. Det börjar alltid inom oss, aldrig utanför och det vi ser nu är det vi skapade igår. Morgondagen skapar vi nu.

  • >>>DEL 1
   
   Kriget är WWIII – kriget om föreställningarna – Hybrid-war – permanent krig på alla fronter – 5 – 8 GW
   Det syftar till att genomföra the Great Reset – Agenda 2030 – 4IR – Teknokrati
   I denna process skall den naturliga människan avslutas och transmänniskan införas
   Integriteten – det genuina och Suveräna och själva Själen hos människor skall bort.
   En ny global ordning skall etableras med pseudo-vetenskaplig diktatur – Teknokrati med boskap på farmen.
    
   Det enda som står emot denna attack är den Europeiska – Västerländska kulturen med Individ och Individ i Sammanhang som grund.
   Det är mycket imponerande hur denna Europeiska – Västerländska människa har reagerat och agerat hittills
   (även i andra delar av världen också naturligtvis) – Parasit-oligark-kulten har inte fått ner denna karaktär i boxen än och den lär aldrig få det heller…
   (Jämför med Kina och även Ryssland och andra ställen hur det fungerat mycket bättre där.)

  • >>>DEL 2
   
   Strategi (formulerat på många olika orsaker som jag inte går in på närmare här)
    
   Låt Parasit-oligark-kulten med fronter och nyttiga idioter koka i sin egen destruktiva – parasiterande – bedrägliga och självförstörande okultur.
   Fokus på att FASA UR SYSTEMET! Sekundärt taktiskt fokus bara på att slänga skiftnycklar i maskinen.
    
   Primär strategi och högsta fokus på att bygga egen ny – i början informell kultur – en slags parallell struktur – decentraliserad eller ännu bättre distribuerad – i nätverks och mindre packs. Då hela dagens problem har emanerat ur Parasit-oligark-kulten och Kulturmarxismen – dvs. – den Kollektivistiska ideologin som i än bedrägligare form idag genomsyrar alla institutioner och verksamheter som Kommunitarism – För allas bästa – scammen.
    
   Denna kollektivistiska scam är i grunden den Kvinnliga Principen vilket ger att den nya kultur som måste byggas upp som strategi – måste vara en ny form av KREATIV MANLIG KULTUR – med Individ i Sammanhang. Denna kännetecknas av INDIVID – BYGGANDE – PRODUKTION – EGEN VERKSAMHET – FÖRSVAR – AKTION – AGENCY – LOGIK OCH VETENSKAPLIG METOD – UTFORSKANDE – VISION OCH MISSION – för att nämna några få egenskaper. Pendeln har redan börjat svänga kraftfullt och tydligt!

  • >>> DEL 3

   Denna nya form av manlig kultur måste också vara kreativ och kvalitativ och inte bara kvantitativ – i grunden talar vi om en ny slags konstnärlig entreprenör med själ.
   Det är också sant att alla har olika uppgift i händelserna – en del sätter målen – en del är krigare – andra är företagare och en del skapar innovationer osv. – det räcker med att ärligt vilja ansluta sig med det som man kan och vill och det man känner är uppgiften och missionen – alla är med i gemenskapen.

   Taktiken i den vanliga givna overkligheten som vi har nu är att samlas – samlas tillräckligt många – så rubbar man absolut momentum.
   Det är stor kraft i siter online – kan lätt expandera potentiellt – att skapa siter med rätt innehåll – tydligt och enkelt – för att samlas kring är kraftfullt på denna nivån.
    
   De – kulten – kommer att misslyckas men stora skador kommer uppstå på vägen.
   Tänk också på att det nästan alltid finns en strategisk uppsida på allting som händer.
   Som exempel – antagligen var det nödvändigt med WWIII för att Europeiska – Västerländska kulturen och resten av världen skulle kunna förvandlas och skapa kulturen och strukturen för den nya epoken som nu håller på att fasa in.

    • Häftig intervju… sett den förut – reportern på tå…uppmärksam på varje nyans i legendens nådiga svar från – som det synes – en annan och högre dimension…
     Dylan är naturligtvis ett musikaliskt geni som också tycker om att blanda den givna overklighetens vardag med den konstnärliga holistiska dimensionens härlighet… spännande saker uppstår i mötet… mycket intressant – och det har anslutningar till det som händer idag.
     Han gör detta hela tiden…
     Ett vackert uttryck för detta är naturligtvis Rolling Thunder Revue där han själlv körde bussen.

     https://youtu.be/g0Pf2M6GJfk
     Rolling Thunder Revue

     Fler konstnärer har gjort detta och försökt detta och förgäves men ändå ett försök.

     Självklart anser jag inte att Dylan skulle ha förmågan att leda världen till ett bättre ställe och det finns också negativa aspekter på Dylan – men har är ett musikaliskt geni och jag använder honom som ett collage-klipp på mina kommentarer utan att omfattta precis allting han gör och är.

  • Sten B, det är så mycket klokhet i det du skriver. 

   Jag skulle vilja ta upp några av de tankar du framför. 

   1. Vi ska stå emot, i största medvetenhet, utan att falla ned i hat! Min inställning är att många av de människor vi har emot oss är förslavade – de som ingår samarbete med ondskans makter blir helt bundna. Det är synd om dem. De har hamnat i en fälla. Vi kan bara hoppas på att de får kraft att frigöra sig.
   1. Vi behöver använda oss av motståndarens energi / momentum för att övervinna honom. Här är en ENORMT upplysande genomgång av hur subversion går till och vad vi kan göra för att försvara oss:

   https://www.youtube.com/watch?v=5gnpCqsXE8g
   Yuri Bezmenov: Psychological Warfare Subversion & Control of Western Society (Complete)

   Jag har tidigare hänvisat till detta så klargörande – och till och med rätt humoristiska – föredrag, trots sitt ytterst allvarliga innehåll, men det verkar inte ha varit särskilt många som tagit det till sig hittills.

   Jag hoppas att några till lyssnar den här gången, trots den dåliga bildkvaliteten! 

   • Tack! Du uppfattar det nog som klokt för du har liknande tankegångar inom dig.

    Det får bli ett kort svar så här på lunchen i väntan på den beställda maten. Jag delar din uppfattning om att de som går ondskans ärenden är förslavade. I den ondska som spelas ut är det ingen människa som egentligen tjänar på det, om man nu tänker i termer utanför det materiella. Ja, de är lurade, en mycket mörk energi har fördunklat deras sinnen till den grad att de är omedvetna. Varför inte jämföra med Nazityskland där stora delar av ett kulturellt, bildat folk förleddes in i mörka handlingar och var övertygade om att det var rätt?

    Denna ondska som påverkar verkar ytterst vara ett extern fenomen, dvs. bortom människan. Går inte in på det närmare och det finns säkert andra som kan berätta bättre om det. Den andra punkten får jag fördjupa mig i vid ett annat tillfälle.

    • Ett ständigt tillämpat sätt att förslava människor, som inlett sig i att gå ondskans ärenden, är att förleda dem att svära obetingad, förbehållslös, fullständig lydnad.

     Det sker såväl i Maffian som i hemliga sällskap – och även i andra terrororganisationer.

     De som ingår sådana avtal förstår kanske, till en början, inte vidden av sin ed, men så småningom står det nog klart för var och en som sålt ut sin egen vilja, sitt eget rättsmedvetande, sitt samvete att de reducerats till verktyg i det ondas tjänst.

     När det gäller ondskan som ett extern fenomen, tror jag att den här diskussionen kan vara intressant för djupare förståelse:
     https://rumble.com/v1xulqe-wup-144.html

  • Tack, du bidrar med konstruktiva tankar. “Det vi fokuserar på får vi mer utav.”
   Alla som göder rädsla och målar upp skräckscenarion är medskapare till dessa.

   Vad fokuserar vi på?

   • Nu får du förklara vad du menar med: “Det där resonemanget stinker ju av New-Age ock Ockultism.”
    Vad menar du att New-Age är?
    Vad menar du att Ockultism är?
    Vilket resonemang menar du?
    På vilket sätt “stinker” det?

    På vilket sätt menar du att ditt resonemang sprider kärlek?

   • Tack! Det skadar inte om människor tar ansvar för sina tankar och intentioner i högre grad och förstår att det skapar ett gensvar. Många behöver lära sig tänka självständigt och inte falla dit på yttre manipulation. Rädslopropagandan syftar att få människor att falla ned i rädslor och det driver uppmärksamheten i den riktningen. Det är en ytterst medveten strategi. Utöver att folk försvagas så ger de energi till propagandan och därmed stärks denna.

    Sedan århundraden har människan förringats och förvillats och den förminskningen har gjort av vi tappat kontakten inåt, där visdom och styrka finns. Vi kan använda den för att skapa och var vill du lägga din energi, vad vill du uppleva? Vi har en inneboende valmöjlighet och frihet. Många har svårt att förstå att livet bär på en inneboende intelligens och livsåskådningen är ytlig och vilar gärna på andras ortodoxa dogmer. Ofta är det dom som blir omedvetna bundsförvanter till okunskap och mörker eftersom de deltar i spelet där människor blir obetydliga varelser som måste förlita sig på annat för att bli fria, frälsta, upplysta eller fullkomliga.

  • Det är företagsekonomiskt rimligt eftersom en död människa inte konsumerar läkemedel, men en skadad människa kan bli en livslång kund av läkemedel. Det svåra för satanistiska läkemedelsbolag är antagligen att hitta den rätta nivån på skadligheten, inte för mycket så att folk dör och inte för lite så att de förblir friska, utom lagom sjuka storkonsumenter av läkemedel bör vara det efterlängtade resultatet.

 • När liknande påståenden publicerats tidigare har MSM/Public Service i Västvärlden framgångsrikt kunnat tysta publiceringens innehåll. Likaså har de individer som publicerat, och som uppenbart inte inte tystnat utan snarare framhärdat, efter en tid “dött plötsligt”.

  Kingston lever sannolikt farligt just nu!

 • Vi är många som är medvetna om injektionernas skadlighet, vi känner till syftet och en del av den struktur som ligger bakom denna agenda. Vi genomskådar vansinnet som rullas ut oavsett om det rör dödliga stick, framkallandet av kriser eller annat som avser göras om medgörliga för fler övergrepp. Men det är långt ifrån alla som nått dit. Glöm aldrig att det är också vi som kan sätta stopp. Det kan hända idag, i morgon eller när som helst om tillräckligt många säger nej och stopp. Där tar det slut och det vi upplever är den medvetandehöjning som pågår och väcker upp allt fler. Var ett föredöme för dom som fortfarande sover.

  Så jag hoppas alla som har sanningen vågar stå upp för den, inte viker ned sig för grupptryck, kan klara av att möta hånflabbarna med fast blick och plockar fram lite jävlaranamma om så krävs. Det handlar inte om att fightas mot någonting egentligen utan snarare för. Det vi fokuserar på får vi mer utav.

  När jag var 19 hade jag dubbla svarta bälten i ett par kampsporter. Den stora behållningen har inte varit kraftfulla slagtekniker utan en mentalitet där dels motståndarens energi används för att neutralisera denne och dels ha ett stilla sinne i alla stunder. Möts man av vrede eller destruktiva angrepp löser man bäst upp det genom att inte ge det bränsle, dvs. möt det stilla utan sinnesrörelser. Ur det tillståndet uppstår äkta kraft och allt sker i harmoni med ett inre lugn.

  Det till synes ett angrepp som sker på mänskligheten kräver kraft att stå emot i största medvetenhet utan att falla ned i hat för det stärker angriparen. Människan är bra på att kriga och slå ihjäl varandra, i denna tid handlar det mer om att förstå sig själv, andra och den skaparkraft vi besitter genom att lösa upp skuggsidorna vi bär inom oss. Det är så kampen avgörs. Hur tror ni WEF uppstod? Egentligen. Det börjar alltid inom oss, aldrig utanför och det vi ser nu är det vi skapade igår. Morgondagen skapar vi nu.

  • >>>DEL 1

   Kriget är WWIII – kriget om föreställningarna – Hybrid-war – permanent krig på alla fronter - 5 – 8 GW
   Det syftar till att genomföra the Great Reset – Agenda 2030 – 4IR – Teknokrati
   I denna process skall den naturliga människan avslutas och transmänniskan införas
   Integriteten – det genuina och Suveräna och själva Själen hos människor skall bort.
   En ny global ordning skall etableras med pseudo-vetenskaplig diktatur – Teknokrati med boskap på farmen.
    
   Det enda som står emot denna attack är den Europeiska – Västerländska kulturen med Individ och Individ i Sammanhang som grund.
   Det är mycket imponerande hur denna Europeiska – Västerländska människa har reagerat och agerat hittills
   (även i andra delar av världen också naturligtvis) – Parasit-oligark-kulten har inte fått ner denna karaktär i boxen än och den lär aldrig få det heller…
   (Jämför med Kina och även Ryssland och andra ställen hur det fungerat mycket bättre där.)

  • >>>DEL 2

   Strategi (formulerat på många olika orsaker som jag inte går in på närmare här)
    
   Låt Parasit-oligark-kulten med fronter och nyttiga idioter koka i sin egen destruktiva – parasiterande – bedrägliga och självförstörande okultur.
   Fokus på att FASA UR SYSTEMET! Sekundärt taktiskt fokus bara på att slänga skiftnycklar i maskinen.
    
   Primär strategi och högsta fokus på att bygga egen ny – i början informell kultur – en slags parallell struktur - decentraliserad eller ännu bättre distribuerad – i nätverks och mindre packs. Då hela dagens problem har emanerat ur Parasit-oligark-kulten och Kulturmarxismen – dvs. – den Kollektivistiska ideologin som i än bedrägligare form idag genomsyrar alla institutioner och verksamheter som Kommunitarism – För allas bästa – scammen.
    
   Denna kollektivistiska scam är i grunden den Kvinnliga Principen vilket ger att den nya kultur som måste byggas upp som strategi – måste vara en ny form av KREATIV MANLIG KULTUR – med Individ i Sammanhang. Denna kännetecknas av INDIVID – BYGGANDE – PRODUKTION – EGEN VERKSAMHET – FÖRSVAR – AKTION – AGENCY – LOGIK OCH VETENSKAPLIG METOD – UTFORSKANDE – VISION OCH MISSION – för att nämna några få egenskaper. Pendeln har redan börjat svänga kraftfullt och tydligt!

  • >>> DEL 3

   Denna nya form av manlig kultur måste också vara kreativ och kvalitativ och inte bara kvantitativ – i grunden talar vi om en ny slags konstnärlig entreprenör med själ.
   Det är också sant att alla har olika uppgift i händelserna – en del sätter målen – en del är krigare – andra är företagare och en del skapar innovationer osv. – det räcker med att ärligt vilja ansluta sig med det som man kan och vill och det man känner är uppgiften och missionen – alla är med i gemenskapen.

   Taktiken i den vanliga givna overkligheten som vi har nu är att samlas – samlas tillräckligt många – så rubbar man absolut momentum.
   Det är stor kraft i siter online – kan lätt expandera potentiellt - att skapa siter med rätt innehåll – tydligt och enkelt – för att samlas kring är kraftfullt på denna nivån.
    
   De – kulten – kommer att misslyckas men stora skador kommer uppstå på vägen.
   Tänk också på att det nästan alltid finns en strategisk uppsida på allting som händer.
   Som exempel – antagligen var det nödvändigt med WWIII för att Europeiska – Västerländska kulturen och resten av världen skulle kunna förvandlas och skapa kulturen och strukturen för den nya epoken som nu håller på att fasa in.

    • Häftig intervju… sett den förut – reportern på tå…uppmärksam på varje nyans i legendens nådiga svar från – som det synes – en annan och högre dimension…
     Dylan är naturligtvis ett musikaliskt geni som också tycker om att blanda den givna overklighetens vardag med den konstnärliga holistiska dimensionens härlighet… spännande saker uppstår i mötet… mycket intressant – och det har anslutningar till det som händer idag.
     Han gör detta hela tiden…
     Ett vackert uttryck för detta är naturligtvis Rolling Thunder Revue där han själlv körde bussen.

     https://youtu.be/g0Pf2M6GJfk
     Rolling Thunder Revue

     Fler konstnärer har gjort detta och försökt detta och förgäves men ändå ett försök.

     Självklart anser jag inte att Dylan skulle ha förmågan att leda världen till ett bättre ställe och det finns också negativa aspekter på Dylan – men har är ett musikaliskt geni och jag använder honom som ett collage-klipp på mina kommentarer utan att omfattta precis allting han gör och är.

  • Sten B, det är så mycket klokhet i det du skriver. 

   Jag skulle vilja ta upp några av de tankar du framför. 

   1. Vi ska stå emot, i största medvetenhet, utan att falla ned i hat! Min inställning är att många av de människor vi har emot oss är förslavade – de som ingår samarbete med ondskans makter blir helt bundna. Det är synd om dem. De har hamnat i en fälla. Vi kan bara hoppas på att de får kraft att frigöra sig.
   1. Vi behöver använda oss av motståndarens energi / momentum för att övervinna honom. Här är en ENORMT upplysande genomgång av hur subversion går till och vad vi kan göra för att försvara oss:

   https://www.youtube.com/watch?v=5gnpCqsXE8g
   Yuri Bezmenov: Psychological Warfare Subversion & Control of Western Society (Complete)

   Jag har tidigare hänvisat till detta så klargörande – och till och med rätt humoristiska – föredrag, trots sitt ytterst allvarliga innehåll, men det verkar inte ha varit särskilt många som tagit det till sig hittills.

   Jag hoppas att några till lyssnar den här gången, trots den dåliga bildkvaliteten! 

   • Tack! Du uppfattar det nog som klokt för du har liknande tankegångar inom dig.

    Det får bli ett kort svar så här på lunchen i väntan på den beställda maten. Jag delar din uppfattning om att de som går ondskans ärenden är förslavade. I den ondska som spelas ut är det ingen människa som egentligen tjänar på det, om man nu tänker i termer utanför det materiella. Ja, de är lurade, en mycket mörk energi har fördunklat deras sinnen till den grad att de är omedvetna. Varför inte jämföra med Nazityskland där stora delar av ett kulturellt, bildat folk förleddes in i mörka handlingar och var övertygade om att det var rätt?

    Denna ondska som påverkar verkar ytterst vara ett extern fenomen, dvs. bortom människan. Går inte in på det närmare och det finns säkert andra som kan berätta bättre om det. Den andra punkten får jag fördjupa mig i vid ett annat tillfälle.

    • Ett ständigt tillämpat sätt att förslava människor, som inlett sig i att gå ondskans ärenden, är att förleda dem att svära obetingad, förbehållslös, fullständig lydnad.

     Det sker såväl i Maffian som i hemliga sällskap – och även i andra terrororganisationer.

     De som ingår sådana avtal förstår kanske, till en början, inte vidden av sin ed, men så småningom står det nog klart för var och en som sålt ut sin egen vilja, sitt eget rättsmedvetande, sitt samvete att de reducerats till verktyg i det ondas tjänst.

     När det gäller ondskan som ett extern fenomen, tror jag att den här diskussionen kan vara intressant för djupare förståelse:
     https://rumble.com/v1xulqe-wup-144.html

  • Tack, du bidrar med konstruktiva tankar. “Det vi fokuserar på får vi mer utav.”
   Alla som göder rädsla och målar upp skräckscenarion är medskapare till dessa.

   Vad fokuserar vi på?

   • Nu får du förklara vad du menar med: “Det där resonemanget stinker ju av New-Age ock Ockultism.”
    Vad menar du att New-Age är?
    Vad menar du att Ockultism är?
    Vilket resonemang menar du?
    På vilket sätt “stinker” det?

    På vilket sätt menar du att ditt resonemang sprider kärlek?

   • Tack! Det skadar inte om människor tar ansvar för sina tankar och intentioner i högre grad och förstår att det skapar ett gensvar. Många behöver lära sig tänka självständigt och inte falla dit på yttre manipulation. Rädslopropagandan syftar att få människor att falla ned i rädslor och det driver uppmärksamheten i den riktningen. Det är en ytterst medveten strategi. Utöver att folk försvagas så ger de energi till propagandan och därmed stärks denna.

    Sedan århundraden har människan förringats och förvillats och den förminskningen har gjort av vi tappat kontakten inåt, där visdom och styrka finns. Vi kan använda den för att skapa och var vill du lägga din energi, vad vill du uppleva? Vi har en inneboende valmöjlighet och frihet. Många har svårt att förstå att livet bär på en inneboende intelligens och livsåskådningen är ytlig och vilar gärna på andras ortodoxa dogmer. Ofta är det dom som blir omedvetna bundsförvanter till okunskap och mörker eftersom de deltar i spelet där människor blir obetydliga varelser som måste förlita sig på annat för att bli fria, frälsta, upplysta eller fullkomliga.

 • >>> BOOOM!!!

  https://www.ukcolumn.org/video/toxic-by-design-big-pharma-experts-speak-out
  Sasha Latypova, originally from Ukraine, has been living in the USA since the 1990s. After founding a number of successful companies focusing on clinical trial reviews, she decided to sell her companies and retire to concentrate on her art.

  Sasha Latypova soon discovered that Pfizer and Moderna had effectively formed a cartel whose contracts were being treated as military and who, as such, were released from all liability, as long as those involved followed commands under the PREP Act, which lays the framework for American emergency preparedness.

  Her testimony is essentially this: the safeguards, checks and regulations that the public rely on to keep them safe from harm have been removed in the name of Covid. A prototype (defined in the pharmaceutical industry, as in other industries, as a usually working model of a new product, or new version of an existing product) for each brand’s Covid injection was manufactured under a US Department of Defense prototype agreement, and as such has no accountability or requirement for safety or efficacy.

  Sasha Latypova makes her case for concluding that the manufacturers and pharmaceutical brands have colluded to commit what she refers to as “regulatory and manufacturing fraud”.

  With so much information buried in this deep seam of knowledge, this interview is just a taster. Sasha has kindly agreed to talk to us again and to reveal more. We thank both Sasha and Hedley for shining a light on an area that most of us would not even know exists: how a ‘vaccine’ is born.

  DEPARTMENT OF DEFENCE I USA KONTROLLERADE KAMPANJEN OCH PRODUKTIONEN FRÅN MÅNGA UNDERLEVERANTÖRER OCH KRINGGICK LAGAR.
  BIG PHARMA BARA BIDROG MED BRANDET OCH MARKETI

  • https://odysee.com/@StayFree:1/VID_20211104_005753_157:0
   I can’t believe my eyes.. Pfizer promotion video for kids to Volunteer in the ‘vaccine’ trials 
   This makes me so fucking speechless. They are sick beyond words
   This is an advert telling children that they get superpowers from taking the injection and make them fully aware that they are volunteering (without informed consent ofcourse) in trials to “help the entire world”.

   Manipulation of magnitudes beyond belief and the fact that this is even a real thing being aired on TV..

   https://www.friatider.se/pfizer-ljog-om-att-coronavaccin-var-bra-barn-falls
   Pfizer ljög om att coronavaccin var bra för barn – fälls
   Publicerad 27 november 2022 kl 17.27
   VETENSKAP. Pfizers vd Albert Bourla prickas av en brittisk tillsynsmyndighet för vilseledande reklam efter att ha påstått att coronavaccinering fungerar bra på barn. Det rapporterar The Telegraph.

   NEVER FORGET!

   Få den senaste informationen från Folkhälsomyndigheten om COVID-19

   • https://www.youtube.com/watch?v=t_rhDk_GPQg
    Corona: Nya restriktioner i Sverige – det här gäller nu
    Expressen
    18 538 visningar 10 jan. 2022

    NYA RESTRIKTIONER FRÅN 12 JANUARI
    • Alla som kan ska arbeta hemifrån.
    • Allmänt råd om att vuxna ska begränsa antalet kontakter införs.
    • Krogar och restauranger med serveringstillstånd ska stänga senast klockan 23 och en begränsning om högst åtta personer per sällskap införs.
    • För universitet och högskola kan distansundervisning användas som verktyg.
    • Maxtak på 50 personer om man inte har ett vaccinbevis.
    • Samtidigt förlängs åtgärder gällande cuper och turneringar, samt krav på sittplats på kollektivtrafik.
    • Vaccinationsbevis gäller på mässor om antalet deltagare överstiger 50 personer.
    Nya åtgärder som kräver förordningar och därför kommer vidtas inom kort
    • Deltagartak på 500 personer för allmänna sammankomster och offentliga tillställningar.
    • Antalet personer på sammankomster på uthyrda lokaler sänks från 50 till 20 deltagare.
     Kravet på att utländska medborgare över 12 år ska uppvisa ett max 48 timmar gammalt negativt covidtest vid inresa till Sverige tas bort, men covidpass återinförs som krav för inresa från 18-års ålder.
     
     
    NEVER FORGET!
     
    Få den senaste informationen från Folkhälsomyndigheten om COVID-19

   • “Superhero shot!”.

    Så jävla vidrigt……

    Ja nog får man vara en superhjälte för att överleva globalist sprutan.

   • Du tror alltså eller tror dig veta, att virus inte finns.

    Frågor till dig:
    Om virus inte finns vad är det då som kan orsaka tillexempel mässling, influensa, och sorkfeber?

    Själv kan jag intyga att många fick covid-19 under 2020 och 2021 och en del blev rejält sjuka medan andra blev lindrigt sjuka. Och uppenbart var att den kunde smitta. Den som har haft denna sjuka vet att det var en konstig sjukdom och absolut inte en vanlig influensa. Så kanske det stämmer det många säger nämligen att covid orsakades av ett biovapen.

    Sedan i övrigt var den s.k. pandemin överdriven och många dog på grund av felbehandling, men fortfarande så anser jag att covid var en verklighet.

    Nästa fråga till dig. Om virus inte finns vad var det då som orsakade covid? Var det spikproteiner? Och i isåfall hur kom de in i kroppen? Satt spikproteinerna på ett virus eller finns spikrpoteinerna inte heller, enligt dig?

    Frågor som jag gärna vill ha svar på. Jag har frågat ganska många som liksom dig inte tror att virus finns – vad är det då som orsakar mässling, influensa och sorkfeber. Och jag har inte fått ett endaste vettigt svar. Kanske du kan ge mig ett?

    • Tack för dina frågor.
     För att veta var ska ska börja så undrar jag; hur mycket har du själv satt dig in i ämnet, förutom att du frågat andra?
     Har du t ex satt dig in i hur s k virologer gör när de påstår sig ha isolerat virus?

     “Covidviruset” och alla andra s k virus har aldrig kunnat påvisas i några påstått sjuka människor, dur, växter. Det är även alla s k virologer överens om.
     Att därför kalla en mängd symptom för covid, då den påstådda orsaken: ett påstått s k “covidvirus” aldrig visats existera är missvisande och felaktigt.

     I forskning använder man sig av placeboeffekten därför att tron har en effekt. Folk som t ex tror att virus finns och som dessutom är rädda för att smittas blir lättare sjuka. Man skulle kunna se covid som influensa+tro på virus+rädsla. Vad är då influensa? Influensa är de symptom som uppstår då kroppen behöver rensa ut gifter, dvs en reningsprocess. Studera “the terrain model”, eller the terrain theory”. Enligt denna modell så har sjukdomar med miljön att göra, både den inre och yttre. Gifter, näringsbrist, stress, emotioner, rädslor, trauman, tankar, “det man tror på”, har inverkan på våra kroppar.

     DrTom Cowan, är kunnig, finns på youtube och bitchute. https://www.bitchute.com/channel/CivTSuEjw6Qp/

     Lysande föredrag:Weston Price Conference 2022 – Part 1: What Doesn’t Make You Sick https://www.bitchute.com/video/6ZxrGwYNENjq/Part 2: What Does Make You Sick https://www.bitchute.com/video/0fjkKKumxxIJ/

     • Utöver att jag tycker mina undringar mest besvarades med ludd så uppstod en ny fråga. Och den lyder: Varför skriver du att alla virologer är överens att virus inte är påvisat? Vad jag vet så ligger det väl snarare i en virologs arbetsuppgift att arbeta med virus.

      • Hur mycket har du själv satt dig in i ämnet, förutom att du frågat andra?
       Har du t ex satt dig in i hur s k virologer gör när de påstår sig ha isolerat virus?
       Ditt svar tillbaka visar att du inte är verkar vara insatt. Börja med att hämta in information från Tom Cowans kanal och se och lyssna på föredraget jag länkade till.
       “Covidviruset” och alla andra s k virus har aldrig kunnat påvisas i några påstått sjuka människor, djur, växter. Det är även alla s k virologer överens om.” Det skrev jag för att det är så. De säger att virusen i påstått sjuka individer är för små och för få för att upptäckas! Men mindre partiklar än så, t ex bakteriofager har man uppräckt. Med dagen teknik och metoder skulle man kunna upptäcka virus i påstått sjuka individer om de skulle finnas. Men det gör man inte. Varför tror du?

 • >>> BOOOM!!!

  https://www.ukcolumn.org/video/toxic-by-design-big-pharma-experts-speak-out
  Sasha Latypova, originally from Ukraine, has been living in the USA since the 1990s. After founding a number of successful companies focusing on clinical trial reviews, she decided to sell her companies and retire to concentrate on her art.

  Sasha Latypova soon discovered that Pfizer and Moderna had effectively formed a cartel whose contracts were being treated as military and who, as such, were released from all liability, as long as those involved followed commands under the PREP Act, which lays the framework for American emergency preparedness.

  Her testimony is essentially this: the safeguards, checks and regulations that the public rely on to keep them safe from harm have been removed in the name of Covid. A prototype (defined in the pharmaceutical industry, as in other industries, as a usually working model of a new product, or new version of an existing product) for each brand’s Covid injection was manufactured under a US Department of Defense prototype agreement, and as such has no accountability or requirement for safety or efficacy.

  Sasha Latypova makes her case for concluding that the manufacturers and pharmaceutical brands have colluded to commit what she refers to as “regulatory and manufacturing fraud”.

  With so much information buried in this deep seam of knowledge, this interview is just a taster. Sasha has kindly agreed to talk to us again and to reveal more. We thank both Sasha and Hedley for shining a light on an area that most of us would not even know exists: how a ‘vaccine’ is born.

  DEPARTMENT OF DEFENCE I USA KONTROLLERADE KAMPANJEN OCH PRODUKTIONEN FRÅN MÅNGA UNDERLEVERANTÖRER OCH KRINGGICK LAGAR.
  BIG PHARMA BARA BIDROG MED BRANDET OCH MARKETI

  • https://odysee.com/@StayFree:1/VID_20211104_005753_157:0
   I can’t believe my eyes.. Pfizer promotion video for kids to Volunteer in the ‘vaccine’ trials 
   This makes me so fucking speechless. They are sick beyond words
   This is an advert telling children that they get superpowers from taking the injection and make them fully aware that they are volunteering (without informed consent ofcourse) in trials to “help the entire world”.

   Manipulation of magnitudes beyond belief and the fact that this is even a real thing being aired on TV..

   https://www.friatider.se/pfizer-ljog-om-att-coronavaccin-var-bra-barn-falls
   Pfizer ljög om att coronavaccin var bra för barn – fälls
   Publicerad 27 november 2022 kl 17.27
   VETENSKAP. Pfizers vd Albert Bourla prickas av en brittisk tillsynsmyndighet för vilseledande reklam efter att ha påstått att coronavaccinering fungerar bra på barn. Det rapporterar The Telegraph.

   NEVER FORGET!

   Få den senaste informationen från Folkhälsomyndigheten om COVID-19

   • https://www.youtube.com/watch?v=t_rhDk_GPQg
    Corona: Nya restriktioner i Sverige – det här gäller nu
    Expressen
    18 538 visningar 10 jan. 2022

    NYA RESTRIKTIONER FRÅN 12 JANUARI
    • Alla som kan ska arbeta hemifrån.
    • Allmänt råd om att vuxna ska begränsa antalet kontakter införs.
    • Krogar och restauranger med serveringstillstånd ska stänga senast klockan 23 och en begränsning om högst åtta personer per sällskap införs.
    • För universitet och högskola kan distansundervisning användas som verktyg.
    • Maxtak på 50 personer om man inte har ett vaccinbevis.
    • Samtidigt förlängs åtgärder gällande cuper och turneringar, samt krav på sittplats på kollektivtrafik.
    • Vaccinationsbevis gäller på mässor om antalet deltagare överstiger 50 personer.
    Nya åtgärder som kräver förordningar och därför kommer vidtas inom kort
    • Deltagartak på 500 personer för allmänna sammankomster och offentliga tillställningar.
    • Antalet personer på sammankomster på uthyrda lokaler sänks från 50 till 20 deltagare.
     Kravet på att utländska medborgare över 12 år ska uppvisa ett max 48 timmar gammalt negativt covidtest vid inresa till Sverige tas bort, men covidpass återinförs som krav för inresa från 18-års ålder.
     
     
    NEVER FORGET!
     
    Få den senaste informationen från Folkhälsomyndigheten om COVID-19

   • “Superhero shot!”.

    Så jävla vidrigt……

    Ja nog får man vara en superhjälte för att överleva globalist sprutan.

   • Du tror alltså eller tror dig veta, att virus inte finns.

    Frågor till dig:
    Om virus inte finns vad är det då som kan orsaka tillexempel mässling, influensa, och sorkfeber?

    Själv kan jag intyga att många fick covid-19 under 2020 och 2021 och en del blev rejält sjuka medan andra blev lindrigt sjuka. Och uppenbart var att den kunde smitta. Den som har haft denna sjuka vet att det var en konstig sjukdom och absolut inte en vanlig influensa. Så kanske det stämmer det många säger nämligen att covid orsakades av ett biovapen.

    Sedan i övrigt var den s.k. pandemin överdriven och många dog på grund av felbehandling, men fortfarande så anser jag att covid var en verklighet.

    Nästa fråga till dig. Om virus inte finns vad var det då som orsakade covid? Var det spikproteiner? Och i isåfall hur kom de in i kroppen? Satt spikproteinerna på ett virus eller finns spikrpoteinerna inte heller, enligt dig?

    Frågor som jag gärna vill ha svar på. Jag har frågat ganska många som liksom dig inte tror att virus finns – vad är det då som orsakar mässling, influensa och sorkfeber. Och jag har inte fått ett endaste vettigt svar. Kanske du kan ge mig ett?

    • Tack för dina frågor.
     För att veta var ska ska börja så undrar jag; hur mycket har du själv satt dig in i ämnet, förutom att du frågat andra?
     Har du t ex satt dig in i hur s k virologer gör när de påstår sig ha isolerat virus?

     “Covidviruset” och alla andra s k virus har aldrig kunnat påvisas i några påstått sjuka människor, dur, växter. Det är även alla s k virologer överens om.
     Att därför kalla en mängd symptom för covid, då den påstådda orsaken: ett påstått s k “covidvirus” aldrig visats existera är missvisande och felaktigt.

     I forskning använder man sig av placeboeffekten därför att tron har en effekt. Folk som t ex tror att virus finns och som dessutom är rädda för att smittas blir lättare sjuka. Man skulle kunna se covid som influensa+tro på virus+rädsla. Vad är då influensa? Influensa är de symptom som uppstår då kroppen behöver rensa ut gifter, dvs en reningsprocess. Studera “the terrain model”, eller the terrain theory”. Enligt denna modell så har sjukdomar med miljön att göra, både den inre och yttre. Gifter, näringsbrist, stress, emotioner, rädslor, trauman, tankar, “det man tror på”, har inverkan på våra kroppar.

     DrTom Cowan, är kunnig, finns på youtube och bitchute. https://www.bitchute.com/channel/CivTSuEjw6Qp/

     Lysande föredrag:Weston Price Conference 2022 – Part 1: What Doesn’t Make You Sick https://www.bitchute.com/video/6ZxrGwYNENjq/Part 2: What Does Make You Sick https://www.bitchute.com/video/0fjkKKumxxIJ/

     • Utöver att jag tycker mina undringar mest besvarades med ludd så uppstod en ny fråga. Och den lyder: Varför skriver du att alla virologer är överens att virus inte är påvisat? Vad jag vet så ligger det väl snarare i en virologs arbetsuppgift att arbeta med virus.

      • Hur mycket har du själv satt dig in i ämnet, förutom att du frågat andra?
       Har du t ex satt dig in i hur s k virologer gör när de påstår sig ha isolerat virus?
       Ditt svar tillbaka visar att du inte är verkar vara insatt. Börja med att hämta in information från Tom Cowans kanal och se och lyssna på föredraget jag länkade till.
       “Covidviruset” och alla andra s k virus har aldrig kunnat påvisas i några påstått sjuka människor, djur, växter. Det är även alla s k virologer överens om.” Det skrev jag för att det är så. De säger att virusen i påstått sjuka individer är för små och för få för att upptäckas! Men mindre partiklar än så, t ex bakteriofager har man uppräckt. Med dagen teknik och metoder skulle man kunna upptäcka virus i påstått sjuka individer om de skulle finnas. Men det gör man inte. Varför tror du?

 • Lämna ett svar

  Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *