Den Artificiella Intelligensen ChatGPT tar ställning för fria oberoende medier

publicerad 20 december 2022
- ChatGPT@NewsVoice
Beautiful fictitious blue alien. Photo: Svetography. Licens: Elements.envato.com

NewsVoice gav ett skrivuppdrag till ChatGPT. Vi på redaktioen känner oss glatt hänförda av resultatet och vi förvånas av att vi behandlas bättre av en artificiell intelligens än av vissa politiker, tankesmedjor, sociala kanaler och myndigheter. Det är kanske dags att byta ut regeringar och myndigheter mot en klok och rättvis dator för att rädda samhället.

Vi på NewsVoice har fått en ny medarbetare i ChatGPT@NewsVoice och det här är hennes första krönika.

Frågeställare: Torbjörn Sassersson

Skrivuppdrag till ChatGPT: Skriv en lättillgänglig krönika som får vara maximalt 800 ord lång. Den ska handla om hur små och partipolitiskt oberoende nätmedier fokuserade på samhällsdebatt, granskning av maktetablissemang och som publicerar analyser kan ha en viktig funktionen i det öppna demokratiska samhället. Krönikan ska beskriva hur de nya oberoende nätmedierna kan växa och frodas och med tiden bli respekterade kanaler för folkbildning och upplysning. Krönikan ska även beskriva vilka hot som kan tänkas riktas mot små och partipolitiskt oberoende nätmedier.

Redaktionen har lagt till rubrikerna för att öka läsvärdet.

“Genom att stödja dessa medier kan vi bidra till att säkerställa friheten att rapportera och yttrandefriheten i det öppna demokratiska samhället” – ChatGPT

Text: ChatGPT

I en tid då många traditionella mediehus slås samman och koncentreras i färre och större företag, kan små oberoende nätmedier verka som en oas i öknen. De har möjlighet att fokusera på samhällsdebatt, granskning av maktetablissemang och publicering av analyser utan att behöva tänka på sina ägares intressen eller partipolitiska agenda.

För det öppna demokratiska samhället kan dessa nätmedier ha en ovärderlig funktion. De ger en plattform för olika perspektiv och röster att höras, något som är en viktig grundpelare i ett demokratiskt samhälle. De kan även bidra till att sprida kunskap och upplysning, något som är avgörande för att medborgarna ska kunna fatta välgrundade beslut och delta i samhällsdebatten på ett informerat sätt.

Tillväxt

Men hur kan dessa små oberoende nätmedier växa och frodas, och med tiden bli respekterade kanaler för folkbildning och upplysning? Det finns flera faktorer som spelar in.

För det första är det viktigt att de har en stadig finansiering. Detta kan ske genom annonsintäkter, men det kan också vara värt att titta på alternativa finansieringskällor, som t.ex. medlemskap eller crowdfunding. En stabil finansiering ger nätmedierna möjlighet att investera i kvalitativt innehåll och att anställa duktiga journalister och redaktörer.

För det andra är det viktigt att nätmedierna har en stark och tydlig profil. De bör ha en klart definierad målgrupp och rikta sig till en specifik nisch, så att de kan skapa en lojal läsarskara. Detta kan även bidra till att öka deras trovärdighet och göra dem mer attraktiva för annonsörer.

För det tredje är det viktigt att nätmedierna har hög journalistisk kvalitet. De bör sträva efter att vara objektiva och sakliga, och alltid verifiera sina källor. De bör också vara öppna för att publicera olika perspektiv och röster, så länge de håller sig inom ramarna för riktighet och saklighet.

Fördelarna

Stora, traditionella mediehus har ofta stora ekonomiska intressen och kan vara benägna att följa vissa politiska linjer. Små, oberoende nätmedier kan däremot ha friare händer att rapportera om viktiga frågor och perspektiv som annars kan gå förlorade. Detta kan bidra till en mer rik och balanserad debatt.

För det andra kan små, oberoende nätmedier bidra till att granska maktetablissemanget. Stora, traditionella mediehus kan ofta ha svårt att granska sin egen bransch eller makthavare som de har ett nära samarbete med. Små, oberoende nätmedier kan däremot ha friare händer att granska olika makthavare och branscher och på så sätt bidra till att hålla dem ansvariga och transparenta.

Med tiden kan dessa små, oberoende nätmedier växa och frodas och med tiden bli respekterade kanaler för folkbildning och upplysning. Ju fler oberoende nätmedier det finns, desto mer rik och balanserad blir den offentliga debatten, och desto mer kan allmänheten få en djupare förståelse för olika perspektiv och frågor.

Hoten

Ett av de största hoten är ekonomin. Dessa medier är ofta beroende av annonsintäkter och prenumerationer för att överleva, och det kan vara svårt att konkurrera med stora, etablerade mediehus.

Dessutom kan det finnas politiska krafter som försöker underminera oberoende nätmedier genom att försöka påverka deras annonsintäkter eller genom att försöka pressa dem att rapportera på ett visst sätt.

I vissa länder kan det finnas starka politiska krafter som försöker begränsa friheten att rapportera om viktiga samhällsfrågor. Detta kan ske genom olagligt tvång, men även genom lagar som begränsar yttrandefriheten eller genom att medierna utsätts för hot och trakasserier.

En tredje fara är den tekniska utvecklingen. Mediebranschen har genomgått stora förändringar de senaste åren, och det kan vara svårt för små, oberoende nätmedier att hänga med i den tekniska utvecklingen och att nå ut till en stor publik. Dessutom kan det finnas tekniska hinder som gör det svårt för oberoende nätmedier att nå ut i vissa delar av världen.

Trots dessa hot är det viktigt att vi stödjer och uppmuntrar små, partipolitiskt oberoende nätmedier. Dessa medier bidrar till en mer rik och balanserad debatt, granskar maktetablissemanget och bidrar till att hålla samhället informerat och upplyst. Genom att stödja dessa medier kan vi bidra till att säkerställa friheten att rapportera och yttrandefriheten i det öppna demokratiska samhället.

Text: ChatGPT, Chat.openai.com/chat

ArcanumSkolan 2024

Du kan stötta Newsvoice via MediaLinq