Europeisk dödstatistik 2022 och vaccinrelaterade dödsfall

publicerad 13 december 2022
- Gästskribent
Covid-vaccin. Foto och licens: Rawpixel.com

ANALYS. Det har på alternativa medier sedan sommaren 2021 förekommit tusentals anekdoter, många med bifogade videoklipp, där man sett ungdomar och också vuxna och gamla segna ner på grund av snabbt påkomna hjärtattacker. Oftast inom några dagar efter de tagit mRNA-injektioner.

Text: Ingemar Ljungqvist, Dr Sc, Glenn Dormer, Leg läkare och Husein Naser grafik

Den vetenskapliga pressen ligger också efter och där kan man högst få in publikationer där man gör undersökningar på detaljer, samtidigt som dessa använder ett fackspråk som gör de svåråtkomliga för allmänheten.

Elefanten i rummet

Ännu mindre försöker man få man få till en förklaring till dessa dödsfall utan förklaringen man uppger blir oftast den som levereras av någon professor som står etablissemanget nära.

Man undviker nästan helt att se elefanten i rummet, det vill säga om inte dessa dödsfall, som nu inträffar runtom i världen har ett samband med de massinjiceringar som utfördes främst under 2021, men också vår – vintern 2022.

Inrapporteringen har tappat fart – dödstalen håller i sig

När det gäller myndigheterna och deras handläggande av de inrapporterade dödsfallen som man exempelvis tar emot på Läkemedelsverkets biverkningsenhet så har en annan egendomlighet inträffat. När man startade upp biverkningsregistret fick man omedelbart in flera rapporter, cirka hälften från personal, andra hälften från anhöriga som drabbats.

Antal inrapporterade steg i början ganska kontinuerligt och den nådde efter kort tid sammanlagda tal över 300 rapporterade dödsfall, där Pfizers vaccin Comirnaty klart dominerade. Däremot har dödstalen sedan våren stigit mycket långsamt och i nuläget december 2022 nått till 415.

I detta fall är misstanken mycket stark att viljan att rapportera in dödsfallen på grund av vaccinbiverkan starkt avtagit. Huruvida det varit en påverkan på personal att inte fullgöra sin rapporteringsuppgift eller om det är ett förnekande av alla de som tagit vaccinerna, dvs en skygglappseffekt eller ett utslag av Stockholmssyndromet lämnar vi därhän.

Däremot säger den kraftigt ökande dödsstatistiken i Sverige med fler länder att det knappast skett en avmattning av antalet vaccinrelaterade dödsfall.

Vi valde därför att utvärdera om det fanns en kausalitet mellan injektioner och ökande dödstal. Som variabler valdes därför på x-axeln antal injektioner som genomförts i landet delat med invånarantalet.

Extremfallen i detta fallet utgörs av Bulgarien där man enbart har tagit 0,65 injektioner per capita. Högst hamnar Portugal och Malta där man i genomsnitt tagit 2,41 respektive 2,45 injektioner av de 3-4 sprutor som erbjudits befolkningen.

Källa: Statista.com

Detta antal är de injektioner som givits fram till augusti 2022. De länder som medtagits är 28 europeiska stater med en total befolkning på över 400 miljoner invånare. Ett fåtal större nationer ingår inte i statistiken såsom Ryssland, Storbritannien och Serbien.

X-axeln svarar mot antalet vaccinationer. Y-axeln redovisar skillnaden i överskjutande dödlighet och den förändring som skett i mortalitet under perioden april 2022 till september 2022. I råstatistiken redovisades varje månad för sig. Då kunde variationerna vara mycket stora.

Genom att addera de sex månaderna fick vi ett stabilare värde. Det jämförelsetal vi erhöll var alltså en ökning i procent jämfört med ett normalhalvår, ett medelvärde över tidigare års statistik . I denna numeriska beräkning erhåller man då omgående den procentuella ökningen eller minskningen.

Källa: Ec.europa.eu: Excess mortality by month

Länderna markerades sedan på diagrammet. Det är av vikt att notera att inget land hade en minskning av mortaliteten. Två länder Bulgarien och Rumänien utmärker sig dock genom att ha nästan normala antalet dödsfall.

Samtidigt är dessa två länder de med lägst grad av vaccinationer. Korrelationen mellan vaccinationsgrad och ökad mortalitet är mycket tydlig. Dessutom bygger statistiken på så många länders värden att den knappast kan betraktas som anekdotisk.

Denna statistiska analys får stöd av denna italienska studie där man hos de som vaccinerats funnit en uppsjö med sjukdomsbilder: Dark – Field Microscopic Analysis On The Blood of 1,006 Symptomatic Persons After Anti-COVID mRNA Injections From Pfizer/BioNtech or Moderna.

Diskussion

Vår artikel med jämförande undersökning har med mycket stor kraft verifierat de otaliga anekdoterna. Vi har gjort denna bekräftelse med en statistik som vilar på 400 miljoner invånare. Denna analys skulle också kunna sporra till att utöka undersökningen till övriga världens länder förutsatt man kan erhålla tillförlitlig statistik.

Det skulle också vara intressant att se om vaccinationerna i sig uppvisar någon skillnad, dvs om det finns länder där man företrädesvis använt sig av reguljära vacciner istället för metoden med mRNA-injektioner. Självfallet är det viktigt att denna analys upprepas när man kan sammanfatta resultaten vid halvårsskiftet.

I fallet med vaccinering har det också rapporterats att man från vaccintillverkarna använt sig av olika batcher, där det uttalat visat sig att vissa av dessa varit mycket mer skadliga för de som injicerats. Huruvida dessa batcher distribuerats jämnt över Europa saknar vi uppgift om.

Slutsatser

Vår slutsats blir att det måste betraktas som ett kraftfullt brott mot mänskligheten att man drivit vaccinationshysterin till den grad att man nu kan redovisa såväl ett samband med ökad dödlighet.

Samtidigt har dominerande media, sjukvårdsprofessionen och även de vetenskapliga institutionerna istället för att tidigt öppna för en debatt om detta förhindrat de läkare, forskare och andra som tidigt varnat för detta. Det har bidragit till en markant ökad dödlighet.

För Sveriges del så innebär det i absoluta tal att i storleksordningen 6000 människor avlidit av sina vacciner. Då är ändå alla de som skadats oräknade. Motsvarande dödsiffror för Europa borde landa på att mer än 300 000 människor avlidit under 2022 och då av experimentinjektionerna.

Text: Ingemar Ljungqvist, Dr Sc, Glenn Dormer, Leg läkare och Husein Naser grafik

ArcanumSkolan 2024

Du kan stötta Newsvoice via MediaLinq