Dr Stefan Lanka: Virus är kanske inte vad vi tror – En omvälvande virusteori

publicerad 4 februari 2023
- av Erik Forsman
Dr Stefan Lanka. Foto: WIR - Wissen ist relevant

VETENSKAP. Vetenskapen har mycket tydliga regler: den som gör påståenden måste bevisa dem tydligt, begripligt och verifierbart. Endast påståenden som är verifierbara får kallas vetenskapliga, allt annat faller inom trons område. Dr Stefan Lanka säger sig kunna visa att hela virusteorin har stora svagheter. Istället föreslår han en annan förklaringsmodell.

Källdokument: “The causers of the corona crisis are clearly identified” och “Dismantling the Virus Theory” av dr Stefan lanka

Den moderna virologin bygger på teorin att liv härstammar från en cell. Cellen var den minsta, odelbara livsenheten, som samtidigt orsakar alla sjukdomar genom bildandet av påstådda sjukdomsgifter – virus (latin gift). Detta lade grunden för teorierna om gener, infektioner, immunitet och cancer som måste utvecklas för att kunna förklara processerna för liv, sjukdom och läkning inom samma teori.

Om man tror att alla processer endast orsakas av materiella interaktioner och att allt liv härstammar från en cell, tvingas man samtidigt anta en konstruktion samt funktionsplan för livet.

Om cellen påstås producera virus (sjukdomsgifter) som orsak till sjukdom samt även distribuera dem (i och utanför kroppen) måste först en plats i individen tas i anspråk varifrån sjukdomstoxin (viruset) först måste lokaliseras.

Upphöjs teorin till dogm får inget annat läras ut. Trots detta övergavs teorin om virus som gift året mellan 1951 och 1952. Tanken blir här i stället att virus är en samling farliga gener. Att det skulle finnas några solida vetenskapliga bevis för antagandet om sådana genansamlingar, som skulle kunna kallas virus talade man mycket tyst om, om att det inte fanns alltså.

Övergången från toxinvirologi till dagens genetiska virologi

Vad virologer, läkare och vetenskapsjournalister håller väldigt tyst om är att virus definierades som proteingifter gällande fram till 1951, sedan helt övergavs. Men det stannar inte här: två kontrollexperiment genomfördes för att testa påståendet:

 1. Frisk vävnad exponerades för nedbrytning, inte bara vävnad som antogs skadats av virus. Det visade sig emellertid att proteinerna som frigörs eller produceras genom nedbrytning av frisk vävnad är desamma som de som produceras genom nedbrytning av “virusskadad” vävnad. Detta faktum i sig motbevisade virusantagandet.
 2. Antagandet om protein-toxin-virus motbevisades dessutom av det faktum att i elektronmikroskopering av “virussjuka” människor, djur och deras vätskor aldrig hittat virus, än mindre fotograferats – vad man än fann och fotograferade, fann man även detta i friska människor. Så är det fortfarande fram tills idag.

Eftersom förklaring inom den rent materiella cellteorin för sjukdomar måste hållas fast, tvingades   deltagarna uppfinna en ny teori om vad virus skulle vara i framtiden. De anpassade sig till faktiskt existerande strukturer, som kallas fager och som bildas av bakterier när de tas bort från sin miljö.

Här beskriver Stefan Lanka att som ung student hade han turen att isolera en sådan fagliknande struktur från havet, för att studera dess struktur, sammansättning och interaktion med miljön. Detta ledde direkt in på virologiområdet; han trodde sig upptäckt ett ofarligt virus i sin ”virus-värd-relation” för att vidare undersöka ursprunget till virus.

Trettio år senare har nya strukturer av vad som nu kallas “jättevirus” upptäckts och det upptäcks hela tiden nya. Under tiden har det tydligt bevisats att det är i början av dessa processer biologiskt liv tar sin börjar och blir synligt för oss. Franska virologer inser att dessa strukturer bildar livets fjärde rike, bredvid urbakterierna, bakterierna och eukaryoterna.

De strukturer som felaktigt kallas fager, det vill säga bakterieätare och jättevirus, kan också beskrivas som en typ av sporer, bakterier som helt enkelt organiserar levande varelser som bildas när deras livsvillkor förändras på ett sådant sätt att de inte längre kan fortplanta sig eller överleva på ett idealiskt sätt.

Beroende på art består dessa hjälpsamma strukturer alltid av en sträng av det så kallade ärftliga ämnet DNA med exakt samma längd och exakt samma sammansättning. Denna typ av DNA är alltid omgiven av ett skal av den täta substansen från vilket biologiskt liv har sitt ursprung.

Detta är anledningen till att “fager” och “jättevirus” – låt oss hellre kalla dem bionter – är lätta att isolera, dvs att berika och separera från alla andra komponenter i livet. I denna isolerade form kan och analyseras de regelbundet biokemiskt.

Varje biokemisk karakterisering avslöjar att nukleinsyran i en typ av “fag” eller “jättevirus” alltid har exakt samma längd och alltid exakt samma sammansättning.

Faktum är att i årtionden var fager den enda källan till ren nukleinsyra (DNA) i biokemiska studier. Processen med absorption och frisättning av DNA in i och ut ur bakterier, dokumenterad under elektronmikroskop, tolkades som en infektion.

Det har utan bevis hävdats att fager attackerar bakterier, våldtar dem, tvingar på dem sina nukleinsyror och att bakterierna dör på grund av detta. Endast bakterier som är extremt inavlade, det vill säga ständigt reproduceras utan att ha kontakt med andra bakterier eller mikrober, omvandlas till fager i en metamorfoshandling.

Denna transformation tolkas fel som att bakterierna dör av fager.

Å andra sidan omvandlas bakterier som nyligen isolerats från sin miljö aldrig till fager och dör inte om fag appliceras i vilken mängd som helst. Detta är också anledningen till att den ofta citerade fagterapin som ersättning för antibiotika, till exempel för att dämpa smärta och andra symtom – som vid vilken annan förgiftning som helst – aldrig kan och kommer att fungera med “fager” i önskad mening.

Biologi av fager och jättevirus och den resulterande vederläggningen av cellteorin om liv

Så här är situationen med algerna (ectocarpus siliculosus), från vilka Stefan Lankan isolerade deras “jättevirus”: algernas rörliga former, könscellerna och sporerna, söker efter “jättevirusen” i sin miljö med sina mobila flageller och absorberar dessa “jättevirus”.

Stöd NewsVoice genom att köpa kaffe

De växande algerna integrerar nukleinsyran från “jättevirusen” i sina egna kromosomer. Det observerades att alger med “jättevirus” har det bättre än de utan. Det har aldrig observerats att alger med “jättevirus” har det sämre än de utan.

Nya och mer och fler fantastiska “jättevirus” med alltmer fantastiska egenskaper hittas ständigt och fler och fler bevis skapas för att bakterier och mikroorganismer, amöbor och encelliga organismer skapas av “jättevirus”.

Jättevirus skapas tydligen av och runt nukleinsyror, som utvecklar katalytiska aktiviteter (frigör energi) syntetiserar molekyler ytterligare och genererar andra därigenom hela tiden nya egenskaper och förmågor.

De särskilt reaktiva och mångsidiga nukleinsyraformerna av RNA, nyckelordet “RNA-världen”, som kan omvandlas till DNA och omvandlas tillbaka till DNA; skapas också i processen för självorganisering av livet, utan någon vetenskapligt fastställd anledning eller orsak.

Med upptäckten av fager, som bara skapas genom omvandlingen av extremt inavlade (incest-) bakteriekulturer, och jättevirus, som underhåller sig själva, förstorar och aktivt metaboliserar sig själva, och upptäckten av nya organismer bestående av jättevirus, har tre saker har bevisats hittills:

 1. Cellteorin att biologiskt liv endast existerar i form av celler och enbart uppstår från celler har motbevisats.
 2. Påståendet att biologiskt liv har sitt ursprung i en grå urtid har motbevisats. Livet uppstår ständigt på nytt och framför våra ögon, om vi bara ser på livet objektivt och begränsat av inga dogmer och ogrundade teorier. Det är bevisat att biologiskt liv som vi känner det nu kan uppstå varhelst där det finns vatten och kanske även förhållanden som är desamma eller liknande de på vår moderplanet jorden.
 3. Den negativa tolkningen att upptaget av nukleinsyror från “fager” och “jättevirus” till andra organismer har tolkats som infektion. Denna observation var dock anledningen att från 1952 och framåt tro att det fanns var genetiska virus hos människor som orsakade sjukdomar genom att överföra deras “farliga” nukleinsyror och kan hållas ansvarig för död och förstörelse.Hittills har inget virus setts i eller isolerats från människor, djur eller växter eller deras vätskor. Det har inte ens varit möjligt att isolera en nukleinsyra som skulle motsvara längden och sammansättningen av de genetiska strängarna av den påstådda sjukdomen orsakad av virus, även om isolering, presentation och analys av sammansättningen av nukleinsyror av denna längd har länge varit möjlig med de enklaste standardteknikerna.

Ett nobelpris och dess ödesdigra konsekvenser

I isolerad form kan “fager” och “jättevirus” (bionter) snabbt och enkelt fotograferas i stort antal i elektronmikroskop och deras renhetsgrad dokumenteras. Isoleringen och fotograferingen av isolerade och karakteriserade strukturer har aldrig varit framgångsrik med något av de påstådda patogena virusen!

Bionter (alias fager och jättevirus) ses och fotograferas regelbundet i stort antal under elektronmikroskopet i de organismer genom vilka de produceras eller som producerar dem.

Å andra sidan har fotograferingen av strukturer i elektronmikroskopet, som påstås vara sjukdomsframkallande virus, inte framgångsrikt dokumenterats hos någon människa, djur, växt eller i vätskor från dem, såsom blod, sperma, saliv etc. hittills. Varför är det inte så?

Elektronmikroskopbilderna av påstådda virus visar bara strukturer som alltid är det hämtade från helt andra källor.

Dessa strukturer har aldrig isolerats, varken biokemiskt karakteriserade eller använts som en källa för de korta bitarna av nukleinsyror, från vilka virologer ENDAST TEORETISKT konstruerar en lång nukleinsyra, som sedan förs vidare som den påstådda genetiska strängen av ett virus.

Från alla typer av “fager” och “jättevirus” kan nukleinsyror av exakt samma längd och exakt samma sammansättning erhållas. Aldrig tidigare har det varit möjligt att isolera en nukleinsyra (DNA eller RNA) från en struktur eller från en vätska vars längd och sammansättning skulle motsvara vad virologer hävdar vara den genetiska strängen av ett sjukdomsframkallande virus.

Varför och av vilken anledning har virologerna helt förlorat sig i ett antivetenskapligt förhållningssätt som är helt verklighetsfrånvänt? Svaret blir tydligt om man granskar vad som hände mellan 1951 och 10 december 1954.

Efter kontrollexperiment 1951, blev bakteriernas fager modellen för den ihärdiga ideologin om hur “patogena virus” skulle se ut: en nukleinsyra av en viss längd och sammansättning, omgiven av ett skal bestående av ett visst antal vissa proteiner.

I brist på elektronmikroskopiska bilder av “sjukdomsframkallande virus” i växter, hos människor, hos djur och avsaknad av biokemisk karakterisering av komponenterna i “sjukdomsframkallande virus” och på grund av bristen på isolering har virologer varit och är fortfarande tvungna att sätta ihop enskilda komponenter av förment “viralt” sjuk vävnad till virus i sina tankar och grafik och att fejka dessa intellektuella produkter för sig själva och allmänheten som existerande virus!

De virologer som hävdar att virus orsakar sjukdom hänvisar centralt till en enda publikation som de motiverar vad de gör och framställer som vetenskapligt. Detta är lätt att känna igen som vansinnigt och antivetenskapligt. Författarna, som publicerade dessa överväganden den 1 juni 1954, har uttryckligen beskrivit sina iakttagelser som spekulationer och som har motbevisats.

Till denna dag har denna framtida verifiering inte ägt rum, eftersom den första författaren till denna studie, professor John Franklin Enders, tilldelades Nobelpriset i medicin den 10 december 1954. Han fick Nobelpriset för en annan spekulation inom det gamla, 1951 motbevisade teorin “Virus är farliga proteingifter”.

Nobelpriset hade två effekter: Den gamla, motbevisade toxinvirusteorin fick en pseudovetenskaplig nimbus och den nya genvirologin den högsta, uppenbarligen vetenskapliga äran.

Den nya genetiska virologin från 1952 och framåt hade två centrala grundprinciper: virus som orsakar sjukdom är i princip uppbyggda som fager och dessa skulle skapas när celler dör i provröret, efter att infekterat provmaterial lagts till dem.

Enders och hans kollegor utvecklade med sin enda publikation från den 1 juni 1954 idén att celler som dör i provröret, efter att infekterat material tillsatts, skulle förvandlas till virus.

Detta döende utförs samtidigt som de påstods att isolation av viruset skett – eftersom något tas in i laboratoriet utifrån; reproduktionen av det misstänkta viruset sker i den döende cellmassan kunde detta användas som ett vaccin.

Vad Enders kollegor och alla virologer förbisåg (på grund av Nobelprisets blindhet) var att celldöden i laboratoriet inte orsakas av ett virus, utan för att cellerna oavsiktligt och obemärkt men systematiskt dödas i laboratoriet. Genom förgiftning med celltoxiska antibiotika och genom extrem svält via uttag av näringslösning.

Komponenter från sådana celler som dör i laboratoriet framställs mentalt än idag till att vara virus och presenteras som verklighet. Virologin kring sjukdomsalstrande virus är inte svårare än så här.

Enders och “virologerna” har aldrig, förrän idag, genomfört kontrollexperiment för att “infektera” cellerna i laboratoriet med sterilt material. De dör i kontrollexperimentet på exakt samma sätt som med påstådd “viralt” material.

Kort, lättförståelig förklaring av påståendena om alla virus som orsakar sjukdom

Fel och självbedrägeri är mänskligt, begripligt och ursäktligt. Vad som inte är ursäktligt är virologernas ständiga påståenden om att deras uttalanden och deras handlingar är vetenskapliga. Det är helt klart fel, lätt bevisbart och begripligt för alla.

Därför ska de virologer som hävdar coronavirus eller andra patogena virus kallas anställningsbedragare och åtalas med lagliga medel så att de drar tillbaka sina falska, motbevisade och farliga påståenden.

Coronakrisen och andra “virala” katastrofer med dödliga konsekvenser som “AIDS”, “Ebola” och andra ogrundade “virala” pandemier kan och kommer inte bara att stoppas, förhindras i framtiden, utan förvandlas till en möjlighet istället.

Definitionen av vad som kan kallas ett vetenskapligt uttalande och de skyldigheter som följer av detta är tydligt definierade. Sammanfattat:

 1. Varje vetenskapligt påstående måste vara verifierbart, begripligt och vederläggbart.
 2. Endast om vederläggningen av ett vetenskapligt påstående genom tankelagar, logik och, i förekommande fall, genom kontrollexperiment inte har lyckats, kan ett påstående kallas vetenskapligt.
 3. Varje vetenskapsman är skyldig att själv kontrollera och ifrågasätta sina uttalanden.

Eftersom virologer aldrig har gjort detta själva och av förståeliga skäl är ovilliga att göra det, gör vi detta offentligt med sju argument.

Varje enskilt argument i sig är tillräckligt för att motbevisa existenspåståenden om alla “patogena virus” och detta är vad virologer inom denna disciplin gör (förutom forskare som hanterar de existerande “fagerna” och “jättevirusen”).

I följande 7 punkter används ordet “virus” istället för ordkombinationen “patogent virus”.

1. Anpassning

Virologer har aldrig isolerat en fullständig genetisk sträng av ett virus och visat den direkt, i hela dess längd. De använder alltid mycket korta bitar av nukleinsyror, vars sekvens består av fyra molekyler för att bestämma dem och kalla dem sekvenser.

Från en mängd miljoner sådana specifika, mycket korta sekvenser sammanställer virologer mentalt en fiktiv lång genomsträng med hjälp av komplexa beräkningsmetoder och statistiska metoder. Denna process kallas anpassning.

Resultatet av denna komplexa anpassning, den fiktiva och mycket långa genetiska strängen, presenteras av virologer som kärnan i ett virus och de hävdar att de har bevisat att det finns ett virus.

En sådan komplett sträng förekommer dock aldrig i verkligheten, och i vetenskaplig litteratur som helhet, även om de enklaste standardteknikerna länge har funnits tillgängliga för att enkelt och direkt bestämma längden och sammansättningen av nukleinsyror.

Genom anpassningen, i stället för att presentera en nukleinsyra av lämplig längd direkt, har virologerna motbevisat sig själva.

2. Avsaknad av kontrollexperiment för anpassning

Virologer har aldrig utfört och dokumenterat en anpassning med lika korta nukleinsyror från kontrollexperiment.

För att göra detta MÅSTE de isolera de korta nukleinsyrorna från exakt samma cellodlingsförfarande, med skillnaden att den misstänkta “infektionen” inte uppstår genom att lägga till förment “infekterade” prover, men med sterila material eller steriliserade prover som har “kontrollinfekterats”.

Dessa logiska och obligatoriska kontrollexperiment har aldrig utförts och dokumenterats. Virologerna ensamma har alltså bevisat att deras uttalanden inte har något vetenskapligt värde och INTE får framstå som vetenskapliga uttalanden.

3. Inriktning görs endast med hjälp av mentala konstruktioner

För att mentalt och beräkningsmässigt kunna sätta ihop de mycket korta sekvenserna av de nukleinsyror som används till ett långt genom, behöver virologerna en mall för att anpassa de korta sekvenserna till en mycket lång, förment viral genomsträng.

Utan en sådan given, mycket lång sekvens är det inte möjligt för en virolog att genomgå teoretiskt och beräkningsmässigt. Virologer hävdar att det konstruerade genomet är från ett virus eftersom anpassningen gjordes med ett annat, givet viralt genom.

Virologernas argument motbevisas kort och otvetydigt av det faktum att alla mallar med vilka nya genetiska materialsträngar genererats teoretiskt och beräkningsmässigt inte härstammar från ett virus.

4. Virus har aldrig setts i en människa, djur, växt eller i tillhörande vätskor

Virologer hävdar att infektiösa, dvs intakta virus antas finnas i stora mängder i blod och saliv. Det är därför, till exempel i Coronakrisen, alla människor bär en mask.

Hittills har dock inte ett enda virus fotograferats i saliv, blod eller andra platser i människor, djur, växter eller vätskor, även om elektronmikroskopisk avbildning nu är en enkel och rutinmässig standardteknik.

Bara detta entydiga och lätt verifierbara faktum, att det inte finns några bilder av virus i människa, djur, växt eller vätskor motbevisar alla viruspåståenden. Något som aldrig har setts hos människa, djur, växt eller vätskor kan därför inte tas som ett vetenskapligt bevisat faktum.

5. Sammansättningen av strukturer som påstås vara virus har biokemiskt aldrig blivit karaktäriserade

Det finns två olika tekniker som virologer använder för att skapa foton av påstådda virus. För transmissionselektronmikroskopi använder de cellkulturer som de bäddar in i syntetiskt harts, skrapats i tunna lager och tittar igenom. Partiklar som visas på sådana bilder har aldrig isolerats och deras sammansättning har aldrig bestämts biokemiskt.

När allt kommer omkring skulle alla proteiner och den långa genomsträngen som tillskrivs virusen behöva hittas; varken detta, eller isoleringen av sådana inbäddade partiklar och den biokemiska karakteriseringen av deras sammansättning, har visats i en enda publikation av virologer. Detta motbevisar virologernas påstående att vad de visar är virus.

Den andra metoden som används av virologer för att fotografera virus under elektronmikroskopet är den enkla och snabba observationselektronmikroskopin som kallas negativ färgning.

Dessa två fakta motbevisar virologerna. För att koncentrera faktiskt existerande strukturer, såsom “fager” och “jättevirus”, och för att separera dem från alla andra komponenter, som då kallas “isolering”, används en standardteknik, densitetsgradientcentrifugering.

Synligheten av närvaro, utseende och renhet av dessa isolerade strukturer i elektronmikroskopet uppnås genom att belägga dessa partiklar med ett metallinnehållande ämne och få de underliggande strukturerna att framstå som skuggor i elektronstrålen.

Den andra delen av de isolerade partiklarna, som gjordes synliga genom “negativ färgning”, karakteriseras biokemiskt. När det gäller alla fager och ”jättevirus” visar sig nukleinsyrorna alltid vara intakta, alltid desamma, alltid mycket långa och sammansatta på samma sätt och resultaten av den biokemiska karakterisering dokumenteras.

I fallet med alla virus, som utges som virus med hjälp av denna teknik, “negativ färgning”, har följande gjorts. Dessa partiklar anrikas, renas och isoleras inte genom densitetsgradientcentrifugering som tillhandahålls för detta ändamål, utan sedimenteras genom enkel centrifugering på botten av centrifugröret, vilket kallas “pelletering” och sedan observeras under elektronmikroskop.

Sammansättningen av sådana strukturer, som presenteras som virus, har aldrig bestämts biokemiskt. Med detta lätt verifierbara och begripliga uttalande baserat på alla publikationer av virologer, där strukturer identifieras som virus med hjälp av elektronmikroskopet, har virologerna också motbevisat detta argument om virusens existens på ett enkelt och elegant sätt – utan att märka det själva.

6. Elektronmikroskopiska bilder, som matas ut som virus, är kända typiska artefakter eller cellspecifika strukturer

Virologer publicerar ett stort antal elektronmikroskopiska bilder av strukturer som de skickar ut som virus. De nämner inte det faktum att ALLA dessa bilder är typiska strukturer för döende cellkulturer eller är laboratorieproducerade protein-fett-såpbubblor och har aldrig fotograferats i människa, djur, växt eller vätskor från dem.

Andra forskare än virologer hänvisar till samma strukturer som virologer presenterar som virus som antingen typiska cellkomponenter som villi (amöbaliknande utsprång med vilka celler klänger sig fast vid ytan och rör sig), exosomer eller “virusliknande partiklar”.

Detta är ytterligare ett oberoende bevis på att virologernas påståenden om att virus kan ses i elektronmikroskop har motbevisats vetenskapligt.

7. Virologernas djurförsök motbevisar påståendena om virusexistens

Virologer genomför djurförsök för att bevisa att ämnena de arbetar med är virus och kan orsaka sjukdomar. Det framgår av varje enskild publikation där sådana djurförsök har utförts, att sättet som djuren behandlas på ger exakt de symtom som påstås vara orsakade av viruset.

I var och en av dessa publikationer är det tydligt att inga kontrollexperiment har utförts där djuren skulle ha behandlats på samma sätt med steriliserat utgångsmaterial. Dessa två öppet uttalade fakta motbevisar virologerna som hävdar att de upptäckte förekomst och effekt av virus i djurförsök.

Text, översättning och sammanställning: Erik Forsman

Relaterat


Så här kan du stötta Newsvoice

 • Skulle vara intressant at få någon motivering till att ni censurerar mina kommentarer.
  mvh

 • Märkligt att endast kommentarer för John Blaid godkänds, men inte en enda för Niclas Holmsten som jag skulle säga ha haft absolut största inverkan på svenska folket kring detta ämne.

 • Skulle vara intressant at få någon motivering till att ni censurerar mina kommentarer.
  mvh

 • Märkligt att endast kommentarer för John Blaid godkänds, men inte en enda för Niclas Holmsten som jag skulle säga ha haft absolut största inverkan på svenska folket kring detta ämne.

 • Naturvetenskapen eller det naturvetenskapliga forskningsidealet har många brister, men är trots allt det bästa vi har, som gett oss kunskaper om hållfasthet i till exempel i en flygplansvinge.

  Bara för att man kan identifiera faktor 1, 2 och 3 som när det blandas leder till samma resultat, innebär det inte samtidigt att kan finns ytterligare faktorer vi inte kan identifiera och som kan ligga bortom både diktering, vårt språk och fantasi.

  Tar vi askorbinsyra som ett exempel, som är identiskt med c-vitamin, så är det en isolation av en kemikalie. Det man då bortser ifrån är de ytterligare ca 400 fytokemikalier som tillsammans egentligen utgör är c-vitamin, om då samtidigt kan tala om en vitamin på det sätt som vi gör i dag? Så rullar det på: cannabinoider som vi nu vet är ett helt eget system i kroppen (upptäckte så sent om i början av 90-talet) som är med och styr sömn, hunger smärta osv kan vi identifiera THC, CBN … I själva verket har finns ca tusentals olika cannabinoider.  

  Hur fytokemikalier samverkar med andra fytokemikalier i våra kroppar med vilka system i kroppen som vi kanske ännu inte känner till och vet något om säger sig själv är skrivet i stjärnorna. Vad kemikalieindustrin och läkemedelsindustrin lyckats är att förändra vårt synsätt i så kallade verksamma beståndsdelar som i själva verket är en enorm förenkling av ett oöverskådligt komplext system som samverkar med andra överskådliga system.

  Av detta kan man dra slutsatsen att bland annat äta så oprocessad mat man bara kan, som innehåller omvänt mycket mer kemikalier än vad processad mat gör. Ställer er frågan varför man har tillsatser i maten? Borde detta egentligen inte vara förbjudet?

  • Ascorbinsyra är inte en fytokemikalie. Den skapas biologiskt i naturen i sin aktiva form l-ascorbinsyra och syntetisk ascorbisyra innehåller även den overksamma enantiomeren d-ascorcinsyra i en racemisk mix på ca 50-50.

 • Det råder möjligen en viss förvirring om vad de naturvetenskapliga forskningsidealet egentligen innebär.

  Inom naturvetenskapen börjar man med observationer, klarläggning och dokumentation och sedan en lång väg ner till utkristallisering av lagar, så kallade naturlagar som bekräftas av experiment och resultaten av experimenten. 

  Om du nu som skeptiker följer metodetiken i detalj till punkt och pricka och får samma resultat från experimentet måste du överge din skepticism och bara acceptera. Vi har ett vetenskapligt svar. I själva verket är detta lika svårt för forskare som för alla andra människor.  

  Inom ett trobaserat system gör man tvärt om: man börjar med lagar, fastställda axiom för att sedan försöka hitta tecken och vittnesmål som bekräftar tron på dessa på förhand bestämda postulat.

  Bara för att man kan slå hål på en tes genom ett kontrollexprimnet, betyder inte att man godtyckligt kan ersätta med ett trobaserat system och sedan försöka hitta tecken och vittnesmål som bekräftar tron på det på förhand bestämda trobaserade systemets postulat.

  • Man får väl börja med en hypotes utgående från en observation eller en ide. Hypotesen måste vara bevisbar men minst lika viktigt, vara falsifierbar. Efter experiment för att visa din hypotes håller, måste andra replikera din forskning och försöka motbevisa. Sen, om allt går bra kan din hypotes upphöjas till en teori som ibland efter mycket konfirmerande kallas en lag. Inom vetenskapen skall man dock aldrig överge sin skeptiska hållning. Även “naturlagar” måste kunna ifrågasättas. Vetenskapen är en vandring med många återvändsgränder utan ngt fastslaget mål.

 • I kommentarer uppstår det ofta missförstånd för att man letar efter orsaker till sjukdom där ute. Den senaste handlar om öppna sår. När jag jobbade inom vården fanns där en människa med sina specifika känslor och tankesätt.

  Detta ledde slutligen till öppet sår som inte ville läka. inga läkemedel hjälpte så utom att hålla såret ren gjordes inget annat. Med denna erfarenhet har den vederbörande människa ändrat sin inställning till livet och då detta hände läkte såret inom loppet av några dagar. Personalen som i månader vårdade fattade ingenting.

  Ja kroppen innehåller mer bakterier än celler och allt detta väntar på dina känslor och tankar, vad vill du skapa?

  Gud har inte skapat en fientlig värld full av mördarbakterier och faror över allt.
  Världen är rik och vänlig, men människor vill uppenbarligen inte leva i en sådan värld.

 • Naturvetenskapen eller det naturvetenskapliga forskningsidealet har många brister, men är trots allt det bästa vi har, som gett oss kunskaper om hållfasthet i till exempel i en flygplansvinge.

  Bara för att man kan identifiera faktor 1, 2 och 3 som när det blandas leder till samma resultat, innebär det inte samtidigt att kan finns ytterligare faktorer vi inte kan identifiera och som kan ligga bortom både diktering, vårt språk och fantasi.

  Tar vi askorbinsyra som ett exempel, som är identiskt med c-vitamin, så är det en isolation av en kemikalie. Det man då bortser ifrån är de ytterligare ca 400 fytokemikalier som tillsammans egentligen utgör är c-vitamin, om då samtidigt kan tala om en vitamin på det sätt som vi gör i dag? Så rullar det på: cannabinoider som vi nu vet är ett helt eget system i kroppen (upptäckte så sent om i början av 90-talet) som är med och styr sömn, hunger smärta osv kan vi identifiera THC, CBN … I själva verket har finns ca tusentals olika cannabinoider.  

  Hur fytokemikalier samverkar med andra fytokemikalier i våra kroppar med vilka system i kroppen som vi kanske ännu inte känner till och vet något om säger sig själv är skrivet i stjärnorna. Vad kemikalieindustrin och läkemedelsindustrin lyckats är att förändra vårt synsätt i så kallade verksamma beståndsdelar som i själva verket är en enorm förenkling av ett oöverskådligt komplext system som samverkar med andra överskådliga system.

  Av detta kan man dra slutsatsen att bland annat äta så oprocessad mat man bara kan, som innehåller omvänt mycket mer kemikalier än vad processad mat gör. Ställer er frågan varför man har tillsatser i maten? Borde detta egentligen inte vara förbjudet?

  • Ascorbinsyra är inte en fytokemikalie. Den skapas biologiskt i naturen i sin aktiva form l-ascorbinsyra och syntetisk ascorbisyra innehåller även den overksamma enantiomeren d-ascorcinsyra i en racemisk mix på ca 50-50.

 • Det råder möjligen en viss förvirring om vad de naturvetenskapliga forskningsidealet egentligen innebär.

  Inom naturvetenskapen börjar man med observationer, klarläggning och dokumentation och sedan en lång väg ner till utkristallisering av lagar, så kallade naturlagar som bekräftas av experiment och resultaten av experimenten. 

  Om du nu som skeptiker följer metodetiken i detalj till punkt och pricka och får samma resultat från experimentet måste du överge din skepticism och bara acceptera. Vi har ett vetenskapligt svar. I själva verket är detta lika svårt för forskare som för alla andra människor.  

  Inom ett trobaserat system gör man tvärt om: man börjar med lagar, fastställda axiom för att sedan försöka hitta tecken och vittnesmål som bekräftar tron på dessa på förhand bestämda postulat.

  Bara för att man kan slå hål på en tes genom ett kontrollexprimnet, betyder inte att man godtyckligt kan ersätta med ett trobaserat system och sedan försöka hitta tecken och vittnesmål som bekräftar tron på det på förhand bestämda trobaserade systemets postulat.

  • Man får väl börja med en hypotes utgående från en observation eller en ide. Hypotesen måste vara bevisbar men minst lika viktigt, vara falsifierbar. Efter experiment för att visa din hypotes håller, måste andra replikera din forskning och försöka motbevisa. Sen, om allt går bra kan din hypotes upphöjas till en teori som ibland efter mycket konfirmerande kallas en lag. Inom vetenskapen skall man dock aldrig överge sin skeptiska hållning. Även “naturlagar” måste kunna ifrågasättas. Vetenskapen är en vandring med många återvändsgränder utan ngt fastslaget mål.

 • I kommentarer uppstår det ofta missförstånd för att man letar efter orsaker till sjukdom där ute. Den senaste handlar om öppna sår. När jag jobbade inom vården fanns där en människa med sina specifika känslor och tankesätt.

  Detta ledde slutligen till öppet sår som inte ville läka. inga läkemedel hjälpte så utom att hålla såret ren gjordes inget annat. Med denna erfarenhet har den vederbörande människa ändrat sin inställning till livet och då detta hände läkte såret inom loppet av några dagar. Personalen som i månader vårdade fattade ingenting.

  Ja kroppen innehåller mer bakterier än celler och allt detta väntar på dina känslor och tankar, vad vill du skapa?

  Gud har inte skapat en fientlig värld full av mördarbakterier och faror över allt.
  Världen är rik och vänlig, men människor vill uppenbarligen inte leva i en sådan värld.

 • John Blaid (gillar namnet låter lite som en science fiction film) hävdar att det inte fniss några farliga bakterier. Hur då förklara bakterien “nekrotiserande fasciit”  

  [chockernade bild från Internetmedicin som visar en extremt allvarlig bakterieinfektion]

  • Hur häver sjukvården detta?

   [chockernade bild från Sahlgrenska som visar en extremt allvarlig bakterieinfektion]

   Jo genom att ge det förbjudna ordet Antibiotika som skall sättas in omedelbart.

   Nej, nej.. Låt patienten vara. Allt kommer att lösa sig. Detta är bara kroppens sätt att göra sig av med gifter…

   I själva verket är detta är en livshotande mjukdelsinfektion med hög dödlighet. kan inom loppet av några timmar orsaka irreversibla skador och utvecklas till sepsis (blodförgiftning) och död.

   • tack o lov för John Blaids kommentarer, dom blir man ju klok av att läsa. vad är det du vill ha sagt med dessa otäcka bilder egentligen?

    • Framgår inte det?

     Resultat av den “ofarliga” bakterien nekrotiserande fasciit. Trosystem är en sak. Verkligen är en annan.

     • nekrotiserande fasciit är ingen bakterie. det är namnet på sjukdomen. och det är knappast så att antibiotika löser biffen, utan man skär bort den skadade vävnaden kirurgiskt. läste jag nyss på wikipedia. du kanske skulle läsa på lite innan du uttalar dig för mycket?

      mer från wikipedia:

      “Sjukdomen orsakas ofta av streptokocker, bland annat Streptococcus pyogenes[…]
      Streptococcus pyogenes kan orsaka en mängd andra sjukdomar som inte leder till nekrotiserande fasciit, exempelvis halsfluss[…]

      jag antar att jag inte har rätt utbildning för att förstå hur du med dessa otäcka bilder på den mycket ovanliga sjukdomen nekrotiserande fasciit leder i bevis att den i själva verket är orsakad av bakterier.

      • Ber om ursäkt, mitt fel. Du har alldeles rätt. Sjukdomen heter nekrotiserande fasciit och orsakas av bakterien streptokocker. En bakterie som i vissa fall är harmlös kan i andra fall åstadkomma vad vi ser på bilderna. Hur kan det komma sig? Ett svagt immunförsvar? Den behandlas på många olika sätt: i USA med klorin och här https://www.internetmedicin.se/behandlingsoversikter/hud-venereologi/allvarlig-mjukdelsinfektion-och-nekrotiserande-fasciit/ framkommer att den medicinsk behandlingen är att “antibiotika skall sättas in omedelbart”.

      • En av rollerna av bakterier är att bryta ned död och döende vävnad så det är inte förvånande att hitta bakterier vid död och döende vävnad. Att anklaga bakterierna för orsaken till det är som att anklaga brandmän för att orsaka bränder för att dom alltid är på plats vid bränder.

       Om bakterien hade varit orsaken så hade den även orsakat detta vid varje tillfälle den är på plats men som bakteriologerna själva erkänner, folk som är friska och inte uppvisar några symptom går runt med dessa bakterier vilket går emot all logik.

       Robert Koch som var en bakteriolog 4 regler för att reda ut om en bakterie är orsak till en sjukdom. Hans 4 postulat är i själva verket ren logik för hur vi reder ut orsak och effekt.

       Koch’s första regel säger: Mikroorganismen måste finnas i alla sjuka individer men inte hos friska individer. Låt oss titta på dessa streptokocker vad som sägs om dom.

       Dessutom kan människor bära på streptokocker av grupp A i halsen eller på huden utan att ha några sjukdomssymptom.
       https://www.health.ny.gov/diseases/communicable/streptococcal/group_a/fact_sheet.htm

       Men andra ord, det går emot Koch’s regler som anses vara guldstandarden inom bakteriologin.

      • Ja, det är lite besynnerligt med alla dessa “asymptomatiska bärarna”. Exempelvis ska ca 25% av världens befolkning vara bärare av tuberkulos bakterien. Men bara 5-10% utvecklar sjukdomen, Och en stor del rekryteras från icke kända bärare.

      • Nekrotiserande fasciit orsakas väl av de vävnatstoxiner bakterien produserar samt kroppens egna reaktion på dem. Gunden för behandlingen är snabb kirurgisk intervention. Hur skulle klorin hjälpa?

   • Många antibiotika är immunomodulerande, t.e.x tetracycliner. Ofta är det ett skenande immunfärsvar som leder till svåra symptom.
    Och är det inte lite fegt att plocka bort mina svar?

  • Nekrotiserande fascit är en biverkning av en medicin som kallas Forxiga eller dapaglifloxin. En mycket intressant kemisk sammansättning och indikation som är värd att analyserar.

 • Jag har tidigare försökt diskutera i den här tråden men det är som att stånga huvudet blodig mot en vägg. Det är diskussion mellan två ytterligheter. Antingen har man insett att virus inte finns, och anser sig vara sanningens ryttare. Eller också anses det att personen ännu inte ha förstått. Den som inte håller med till 100 procent peppras raskt med motförklaringar, som mer påminner om pekpinnar än inlägg i diskussionen.

  Jag anser att artikeln ovan inte har ett helhetsgrepp och jag köper den inte rakt av. Vi behöver nämligen höja oss ovan materiens gräns och förstå energiernas betydelse och vad de har för effekt på omgivningen. Allt liv har sin frekvens, också mikroorganismer. En utsöndring från kroppen, vi kan kalla den “virus”, exosom eller vad som helst, är inte död materia utan har även med sig en viss frekvens och en potentiell medvetenhet.

  Tänk, två stämgafflar som håller samma ton/frekvens. Slår man på den ena, så låter även den andra. Översätter man detta fenomen till sjukdomar som kan smitta, kan här finnas en analogi. Den person som får en smittsam sjukdom befinner sig på ungefär samma frekvens som den som smittar. Teoretiskt har de samma slags obalanser i sina kroppar. Detta gör att person 2 kan smittas av person 1. Orsaken till obalansen kan vara näringsfattig och dålig kost, eller andra påfrestningar i livet och även stress eller sorg m.m.. Detta gör människor mottagliga för varandras frekvenser(sjukdomsframkallande) och en infektionssjukdom kan därmed triggas igång. Och tvärtom en i grunden frisk och balanserad person suger inte åt sig dåliga frekvenser/sjukdomsframkallande mikroorganismer och håller sig därmed frisk.

  Jag håller med dem (som anser att virus inte finns), att sjukdomar kan uppstå för att kroppen behöver renas. Men jag menar också att en kropp med belastningar lätt kan triggas igång, om grogrunden finns. En “förgiftad” kropp, har en bra grogrund för sjukdomsframkallande frekvenser/mikroorganismer.

  • Tack. Intressant tankegång. Det jag önskar, är att vi ska förstå att vi inte behöver vacciner, därför behöver vi avslöja virusmyten.

  • Det du pekar på Szöges är mycket intressant och håller även med dig. Det är lätt att vi män snöar in på petitesser – en partikel och diskuterar hårklyverier i det oändliga. Livet är så mycket mer komplext. – Ju mer vi lär oss olika infallsvinklar ju mer inser man hur lite vi vet. Också det som Jhoguru tar upp är av yttersta vikt. 

   Ska man göra sig en någorlunda rättvis föreställning om livet, sjukdom och hälsa måste man anta ett tvärvetenskapligt perspektiv. Ber i mycket om ursäkt om du upplevt mina kommentarer som “pekpinnar” och ber i så fall om ursäkt för det och hoppas att du kan acceptera det och lovar att vara mer lyhörd och mindre kategorisk. 

  • Frekvensteorin har ingen vetenskaplig grund däremot finns många artiklar med feltolkningar av vad man mäter med bredbandiga förstärkare och det är själva förstärkaren som luras: den förändrar signalen när den är kopplad till kroppen och trollar fram massor med skenbart organspecifika signaler som finns listade i artiklar med allt från ELF till mikrovågor.
   Men det är naturligtvis av betydelse att emf kan värma upp en smula och det är nog det som utgör verkan inte frekvenserna i sig. Emf som är kopplat till en djurkropp överför energin en smula olika för olika frekvenser så det kan bli så att vissa frekvenser ger lite mer uppvärmning eller lite annorlunda distribuerad uppvärmning.

    • Jag menar det som rör sk frekvensmedicin där det hävdas att olika organ sänder ut olika angivna frekvenser och jag hävdar bestämt att det är misstolkade mätningar därför att de inte förstår hur mätutrustningen själv producerar skenbara bevis.
     När man diskuterar emf som skulle utsändas från tex cellernas innehåll är problemet att så små saker inte kan avge radiofrekvent energi effektivt. Om det skulle kunna ske behövs så enormt stor effekt att vävnaden runtomkring skulle brännskadas.
     Det finns fullt med emf överallt men det kommer utifrån.
     Då återstår att makroskopiska delar – organ – på något sätt skulle ha kommit i självsvängning på en hög frekvens men det är svårt att tro på. Hjärtat och nervsystemet genererar låga frekvenser men i frekvensmedicin påstår de att alla möjliga höga frekvenser ingår.

     • Kanske, men i mikrovärlden behövs kanske mycket minimala energier för att påverka, nära zero-point energy t.ex. Och “frekvensmedicin” kan väl inte avfärdas som ovetenskaplig. Alla molekyler inklusive DNA har en resonans frekvens. Hur molekyler organiseras i celler är fortfarabde en gåta, inklusive proteinsyntes och ffa chiralitet. Slumpen här är en matematisk omöjlighet, så något styr.

  • Svårt att säga vad som är levande eller ej. All materia har en frekvens, en resonans som interagerar med sin omgivning. Liv uppstår möjligen från en mall, ett frö. Men den mesta materian tillförs av energi från solen och atomer från Jorden, allt organiseras till vad vi kallar “liv”. Att allt med en frekvens skulle ha ett potentiellt medvetande är en kul tanke. Vad funderar en sten eller en stämgaffel på?

 • John Blaid (gillar namnet låter lite som en science fiction film) hävdar att det inte fniss några farliga bakterier. Hur då förklara bakterien “nekrotiserande fasciit”  

  [chockernade bild från Internetmedicin som visar en extremt allvarlig bakterieinfektion]

  • Hur häver sjukvården detta?

   [chockernade bild från Sahlgrenska som visar en extremt allvarlig bakterieinfektion]

   Jo genom att ge det förbjudna ordet Antibiotika som skall sättas in omedelbart.

   Nej, nej.. Låt patienten vara. Allt kommer att lösa sig. Detta är bara kroppens sätt att göra sig av med gifter…

   I själva verket är detta är en livshotande mjukdelsinfektion med hög dödlighet. kan inom loppet av några timmar orsaka irreversibla skador och utvecklas till sepsis (blodförgiftning) och död.

   • tack o lov för John Blaids kommentarer, dom blir man ju klok av att läsa. vad är det du vill ha sagt med dessa otäcka bilder egentligen?

    • Framgår inte det?

     Resultat av den “ofarliga” bakterien nekrotiserande fasciit. Trosystem är en sak. Verkligen är en annan.

     • nekrotiserande fasciit är ingen bakterie. det är namnet på sjukdomen. och det är knappast så att antibiotika löser biffen, utan man skär bort den skadade vävnaden kirurgiskt. läste jag nyss på wikipedia. du kanske skulle läsa på lite innan du uttalar dig för mycket?

      mer från wikipedia:

      “Sjukdomen orsakas ofta av streptokocker, bland annat Streptococcus pyogenes[…]
      Streptococcus pyogenes kan orsaka en mängd andra sjukdomar som inte leder till nekrotiserande fasciit, exempelvis halsfluss[…]

      jag antar att jag inte har rätt utbildning för att förstå hur du med dessa otäcka bilder på den mycket ovanliga sjukdomen nekrotiserande fasciit leder i bevis att den i själva verket är orsakad av bakterier.

   • Många antibiotika är immunomodulerande, t.e.x tetracycliner. Ofta är det ett skenande immunfärsvar som leder till svåra symptom.
    Och är det inte lite fegt att plocka bort mina svar?

  • Nekrotiserande fascit är en biverkning av en medicin som kallas Forxiga eller dapaglifloxin. En mycket intressant kemisk sammansättning och indikation som är värd att analyserar.

 • Jag har tidigare försökt diskutera i den här tråden men det är som att stånga huvudet blodig mot en vägg. Det är diskussion mellan två ytterligheter. Antingen har man insett att virus inte finns, och anser sig vara sanningens ryttare. Eller också anses det att personen ännu inte ha förstått. Den som inte håller med till 100 procent peppras raskt med motförklaringar, som mer påminner om pekpinnar än inlägg i diskussionen.

  Jag anser att artikeln ovan inte har ett helhetsgrepp och jag köper den inte rakt av. Vi behöver nämligen höja oss ovan materiens gräns och förstå energiernas betydelse och vad de har för effekt på omgivningen. Allt liv har sin frekvens, också mikroorganismer. En utsöndring från kroppen, vi kan kalla den “virus”, exosom eller vad som helst, är inte död materia utan har även med sig en viss frekvens och en potentiell medvetenhet.

  Tänk, två stämgafflar som håller samma ton/frekvens. Slår man på den ena, så låter även den andra. Översätter man detta fenomen till sjukdomar som kan smitta, kan här finnas en analogi. Den person som får en smittsam sjukdom befinner sig på ungefär samma frekvens som den som smittar. Teoretiskt har de samma slags obalanser i sina kroppar. Detta gör att person 2 kan smittas av person 1. Orsaken till obalansen kan vara näringsfattig och dålig kost, eller andra påfrestningar i livet och även stress eller sorg m.m.. Detta gör människor mottagliga för varandras frekvenser(sjukdomsframkallande) och en infektionssjukdom kan därmed triggas igång. Och tvärtom en i grunden frisk och balanserad person suger inte åt sig dåliga frekvenser/sjukdomsframkallande mikroorganismer och håller sig därmed frisk.

  Jag håller med dem (som anser att virus inte finns), att sjukdomar kan uppstå för att kroppen behöver renas. Men jag menar också att en kropp med belastningar lätt kan triggas igång, om grogrunden finns. En “förgiftad” kropp, har en bra grogrund för sjukdomsframkallande frekvenser/mikroorganismer.

  • Tack. Intressant tankegång. Det jag önskar, är att vi ska förstå att vi inte behöver vacciner, därför behöver vi avslöja virusmyten.

  • Det du pekar på Szöges är mycket intressant och håller även med dig. Det är lätt att vi män snöar in på petitesser – en partikel och diskuterar hårklyverier i det oändliga. Livet är så mycket mer komplext. – Ju mer vi lär oss olika infallsvinklar ju mer inser man hur lite vi vet. Också det som Jhoguru tar upp är av yttersta vikt. 

   Ska man göra sig en någorlunda rättvis föreställning om livet, sjukdom och hälsa måste man anta ett tvärvetenskapligt perspektiv. Ber i mycket om ursäkt om du upplevt mina kommentarer som “pekpinnar” och ber i så fall om ursäkt för det och hoppas att du kan acceptera det och lovar att vara mer lyhörd och mindre kategorisk. 

  • Frekvensteorin har ingen vetenskaplig grund däremot finns många artiklar med feltolkningar av vad man mäter med bredbandiga förstärkare och det är själva förstärkaren som luras: den förändrar signalen när den är kopplad till kroppen och trollar fram massor med skenbart organspecifika signaler som finns listade i artiklar med allt från ELF till mikrovågor.
   Men det är naturligtvis av betydelse att emf kan värma upp en smula och det är nog det som utgör verkan inte frekvenserna i sig. Emf som är kopplat till en djurkropp överför energin en smula olika för olika frekvenser så det kan bli så att vissa frekvenser ger lite mer uppvärmning eller lite annorlunda distribuerad uppvärmning.

    • Jag menar det som rör sk frekvensmedicin där det hävdas att olika organ sänder ut olika angivna frekvenser och jag hävdar bestämt att det är misstolkade mätningar därför att de inte förstår hur mätutrustningen själv producerar skenbara bevis.
     När man diskuterar emf som skulle utsändas från tex cellernas innehåll är problemet att så små saker inte kan avge radiofrekvent energi effektivt. Om det skulle kunna ske behövs så enormt stor effekt att vävnaden runtomkring skulle brännskadas.
     Det finns fullt med emf överallt men det kommer utifrån.
     Då återstår att makroskopiska delar – organ – på något sätt skulle ha kommit i självsvängning på en hög frekvens men det är svårt att tro på. Hjärtat och nervsystemet genererar låga frekvenser men i frekvensmedicin påstår de att alla möjliga höga frekvenser ingår.

     • Kanske, men i mikrovärlden behövs kanske mycket minimala energier för att påverka, nära zero-point energy t.ex. Och “frekvensmedicin” kan väl inte avfärdas som ovetenskaplig. Alla molekyler inklusive DNA har en resonans frekvens. Hur molekyler organiseras i celler är fortfarabde en gåta, inklusive proteinsyntes och ffa chiralitet. Slumpen här är en matematisk omöjlighet, så något styr.

  • Svårt att säga vad som är levande eller ej. All materia har en frekvens, en resonans som interagerar med sin omgivning. Liv uppstår möjligen från en mall, ett frö. Men den mesta materian tillförs av energi från solen och atomer från Jorden, allt organiseras till vad vi kallar “liv”. Att allt med en frekvens skulle ha ett potentiellt medvetande är en kul tanke. Vad funderar en sten eller en stämgaffel på?

 • Med förståelsen om att det saknas vetenskapliga bevis för existensen av “virus” men även att det inte finns dåliga eller onda bakterier, samt vad vaccin innehåller och hur kroppen svarar på förgiftning samt skador, så börjar vi även förstå att vi inte har ett “immunsystem” och kan därför inte bli “immuna” mot något. Saker som “naturlig immunitet” är alltså direkt vilseledande som sätter oss i ett mentalt fängelse där vi hamnar i krig med naturen och i slutändan oss själva.

  Vad vi däremot har är mer av ett hälsosystem eller toleranssystem som hela tiden söker balans genom skapandet av olika proteiner och enzymer vars syfte är att bryta ned gifter och återställa balansen och bistå läkningsprocessen av sår. Kroppen är inte ett slagfält med olika soldater, den består istället av medicinsk personal och olika städare som åker runt i kroppen och sätter upp olika triage och tar hand om avfall. Varför det är så viktigt att förstå detta är för att det även plockar bort den ogrundade rädslan för vår egen kropp som tyvärr alldeles för många går runt med idag vilket i sig kan skapa ohälsa och olika symptom. Hypokondriker är en av dom bästa bevisen på hur mycket vår tro över saker kan påverka vår hälsa.

  • Tack John för dina tydliga förklaringar. Det är fullständigt logiskt att kroppen har ett naturligt hälsosystem inbyggt i sig. Varför skulle naturen vara i krig med sig själv?

   • Vi kan byta namn från antikroppar till enzymer och från immunsystem till hälsosystem men om “systemet” i praktiken fungerar på liknande sätt har vi endast bytt synsätt eller ideologi.

    Faktum kvarstår att det blir svårt att runda antikroppar i ormserum om dess effekt i en inbiten kropp fungerar som antikroppar beskrivs fungera. Däremot är det intressant att man inte kan vaccinera mot ormgift och att ta man serumet för mycket och ofta kan kroppen bli överkänslig mot ormgiftet och serumet får motsatt effekt. Det utmanar toleranstesen.

    • På vilket sätt menar du att det i praktiken fungerar på liknande sätt?
     Hur vet vi om globulinerna i ormserum är specifika för just ormgift? De globuliner som finns i de s k gammaglobulin-sprutorna är ju inte specifika.
     “Antikroppar” påstås vara specifika, men det har inte bevisats.

     • Har du inte läst min kommentar om serum samt hur det tillverkas, så kommer det i repris här: 

      När man tillverkar ormserum injicera man en mycket, mycket lite mängd av ett specifikt ormgift på häst. Sedan ökar man på dosen ytterst lite i taget tills hästen utvecklat antikroppar mot giftet. Det betyder inte att hästen blir immun. Injiceringsdoserna är även på slutet av proceduren långt ifrån vad ett riktigt bett skulle ge.

      Det man gör är att extrahera antikropparna ur hästens blod, och via en komplicerad process får ut ett koncentrat av antikroppar. Detta är en lång och svår process”.

      Du kan döpa om ordet “antikroppar” till tomtebloss eller vad du vill, vad förändrar detta? Ingenting. Förfarandet är precis det som man beskriver med antikroppar.

      Sedan känns det lite Orwellskt att man inte får använda de ord man vill använda. Detta trix brukar annars maktens använda sig av. Har aldrig tidigare stött på att oppositionen velat att jag ändrar mitt språk. Sjukt.

      • Detta var inte svar på mina frågor. Du kanske kan länka till dina källor om ormserum?
       Om du menar att ett immunsystem är detsamma som hälsosystem; hur förklarar du då s k “autoimmuna” sjukdomar?
       Att kroppen skulle gå till angrepp mot sig själv, som den påstås göra i en s k “autoimmun sjukdom” där s k antikroppar (som kroppen själv skulle bilda) går till attack mot den egna kroppen, motsäger det du säger om att immunsystem är detsamma som hälsosystem.
       Jag är inte ute efter att ändra ditt språk. Jag vill bara reda ut begrepp och definition.

      • Jag har ingen skyldighet att svar på frågor däremot skulle jag vilja fråga dig: tror du på ormserum, att det fungerar? Tror du på att ormserum görs på det sätt jag beskrivit? Om du tror att ormserum fungerar förklara då varför det fungerar. Om du inte tror ormserum tillverkas på det sätt jag beskrivit det, förklara då hur serumet tillverkas. Och om du inte tror ormserum fungerar förklara varför. Jag har gjort efterforskning åt dig, är du inte nöjd med dessa, gör egna. 

       Sedan undrar jag precis som Szöges om har du någon slags medicinsk utbildning, i vart fall på minsta möjliga grundnivå? Har du inte det, hur ska du kunna förstå de svar trots allt får? 

       Din brist på kunskap och bildning skulle kunna förklara ditt beteende som liknar ett trotsigt litet barn som bara frågar: varför då, varför då… Detta leder till en oändlig regress ner till ingenting, där alla tydligen är skyldiga dig massor av svar hela tiden?

       Varför frågar du inte dig själv istället vad du har att komma med? Hur kan du bidra med något konstruktivt? 

      • Att du inte är skyldig att svara mina frågor behöver du knappast påpeka. Men bara för att du inte kan eller inte vill svara, behöver du inte vara otrevlig.
       Så om man inte är medicinskt utbildad så har man inte rätt att ställa frågor?
       Vilken medicinsk utbildning har du?
       Det torde vara uppenbart vid det här laget att jag drivs av min önskan att vi ska förstå varför vi inte behöver vacciner.

      • Varför ska han kunna förklara “autoimmuna sjukdomar”, om inte ens “konsensusvetenskapen” kan göra det ?

       Saxat från wiki:

       “The cause [of autoimmune disease] is unknown…There are many different theories as to how an autoimmune disease state arises”

       Kanske hypotesen/teorin om autoimmuna sjukdomar är delvis eller helt felaktig, liksom (möjligen) mikrob/virusteorin ?

      • Hela idén om att kroppen skulle angipa sig själv är uppfunnen av samma aktörer som tjänar pengar på denna uppfattning. Lösningen är ju deras produkter. Det är alltid så. Alla naturliga lösningar förbjuds eller bespottas.

       Att orsakerna till autoimmuna sjukdomar är okända passar även dessa aktörer eftersom de då obehindrat kan fortsätta kränga symptomdämpare eftersom det är bästa samtida vård och de kan även absobera miljardbelopp till forskningsindustrin som de själva kontrollerar.

       Gud vet vart alla pengar egentligen går som tex Cancerfonden drar in varje år (för att byta ämne till industrins största kassako).

       Relaterat:

       Industry review: Maximera vinsten på hjärntumörmarknaden
       https://newsvoice.se/2010/11/industry-review-maximera-vinsten-pa-hjarntumormarknaden/

      • Även om etiologin till autoimmuna sjukdima är oklar så vet vi mycket om mekanismerna bakom. Många av våra sjukdomar beror på ett dysregulerat immunförsvar. Detta ser vi vid många bristsjukdomar. Många sjukdomar behöver en co-faktor för att utlösas. Nästan alla sjukdomar är korrelerade till låga d-vit nivåer. T.ex. är tbc inverst korrelera till d-vit koncentrationen i blodet.

       Intressant är också samarbetet med vår microflora som producerar vitaminer som b och och k, neurotransmittorer som serotonin och dopamin, massor med neuroaktiva molekyler. Dessa mikrober är också intimt involverade med våra immunförsvar.

       Viktigt att behandla dem väl. Vid t.ex Auto Brewery Syndrom börjar en mikrob fermentera alkohol från socker och patiente blir berusad när han käkar socker. Sjukvårdsinustrin är klart korrumperad, men vi skall nog inte slänga ut barnet med badvattnet.

      • Frågan var tänkt som en tankeställare då han menade att det inte var någon skillnad på ett hälsosystem och ett immunsystem. Jag menar att det är en skillnad.
       Att kroppen skulle gå till angrepp mot sig själv, som den påstås göra i en s k “autoimmun sjukdom” där s k antikroppar (som kroppen själv skulle bilda) går till attack mot den egna kroppen, motsäger att immunsystem är detsamma som hälsosystem.

      • Jag gillar hypotesen att sjukdomar inte finns, det är symtom som blir ohälsa. Sjukindustrin är så korrumperad liksom den vetenskap som behandlar dessa sjukdomar med symtomdämpning vilket får till följd att symtomen går djupare in i organismen och ökad förgiftning som kan leda till organdöd eller ännu värre.

    • “Vi kan byta namn från antikroppar till enzymer och från immunsystem till hälsosystem men om “systemet” i praktiken fungerar på liknande sätt har vi endast bytt synsätt eller ideologi.”

     I praktiken så fungerar det inte alls likadant. Immunitet är inte detsamma som tolerans.

     Immunitet: Skydd mot saker oavsett mängd utan konsekvenser
     Tolerans: Tål saker baserat på mängd med konsekvenser som sker gradvis

     “Däremot är det intressant att man inte kan vaccinera mot ormgift och att ta man serumet för mycket och ofta kan kroppen bli överkänslig mot ormgiftet och serumet får motsatt effekt. Det utmanar toleranstesen.”

     Nej det utmanar inte toleranstesen då tolerans av något kan gå åt båda hållen beroende på andra faktorer än produktionen av globuliner och istället för minska känsligheten så ökar den.

     “Dessa två fall, oförändrad känslighet eller stabilitet och minskad känslighet eller tillvänjning, har varit kända sedan länge. Nu har jag visat att det finns en tredje möjlighet, som ofta kan observeras under vissa förhållanden som jag har specificerat: det är ökad känslighet. Den första injektionen, i stället för att skydda organismen, gör den skörare och mer mottaglig. Detta är anafylaxi.”
     https://www.nobelprize.org/prizes/medicine/1913/richet/lecture/

    • Jag måste fråga, har du någon slags medicinsk utbildning i alla fall minst på grundnivå? Om du har det så kan du säkert själv lista ut. Om du inte har det, så är du knappast kompetent att avgöra om Lankas hypotes har bäring eller inte.

 • För att bättre förstå vaccin så måste vi även förstå att dessa proteiner felaktigt kallade “antikroppar” är inte i självaste vaccinet som injiceras i oss, dessa proteiner skapas av våra egna kroppar när vi blir ursatta för dessa gifter(aluminium, kvicksilver mm) som dessa vaccin innehåller. Så det så kallade “immunsvar” är i verkligheten ett svar på förgiftning eller skada, inte på grund av skapad “immunitet”. December 2019 så hade WHO ett möte som dom kallade för “Globalt toppmöte om vaccinsäkerhet” där dom talade om dessa adjuvanser/gifter. Där erkändes det att dessa gifter är inte i vaccin av misstag utan tjänar ett syfte och syftet är att utan dessa gifter så skapas det inte ett “immunsvar” och falsk legitimitet av nytta. Ett “immunsvar” är i verkligheten en produktion av proteiner felaktigt kallade “antikroppar” vars roll är att bistå läkningsprocessen.

  Alltså, dessa proteiner skapar kroppen när vi blir utsatt för gifter men även vid skador.

  Dr Lanka nämner ett exempel som graviditet som i sig skapar dessa proteiner, han säger: “Blodet hos en gravid kvinna är fullt av globuliner för att försegla placentan, som ständigt växer för att ta emot barnet. Den gravida kvinnans blod måste spädas ut med 40 gånger för att undvika ett massivt positivt resultat vid tester som t.ex. ett hiv-test.”

  Han tar även upp ett annat exempel av fysiskt trauma där han säger detta om dessa proteiner: “De får blodet att koagulera och sår att läka, och de förseglar våra celler när gifter injiceras i kroppen. Även om du får ett slag på en muskel (som bildar ett blåmärke) eller ett slag på njurarna (särskilt känsliga) eller levern, ökar titerna omedelbart. Kroppen reagerar på detta genom att försegla de skadade cellerna och försegla växande celler.”

  “The Misinterpretation of Antibodies”
  https://truthseeker.se/the-misinterpretation-of-antibodies/

  Fortsättning i nästa kommentar

 • Förtydligande runt skapandet av konventionella vaccin, ej dessa nya experimentella injektioner. Skapandet av dessa vaccin sker genom samma procedur som felaktigt används i försök att påvisa existensen av “virus”.

  Enligt Dr Stefan Lanka och översatt:

  “Punkt 1. Virologer dödar oavsiktligt celler i provröret. De tar bort vävnadsprovet från matningslösningen och använder cytotoxiska antibiotika. Med andra ord svälter de och förgiftar de cellerna till döds. Och när provet väl har “förberetts” på detta sätt, så tillsätter dom vävnad som påstås vara infekterad med viruset. Men sanningen är att den ursprungliga vävnaden som påstås vara infekterad med viruset kommer att dö och förmultna även om sterilt material används. Sedan 1954 har det antagits att celldöd beror på förekomsten av viruset. Och man har förstått att viruset finns i provröret eftersom vävnaden har tagits från en infekterad patient. Från denna cell- och vävnadsmassa erhålls sedan genetiska fragment och som konceptuellt sorteras för att få fram “ett virusgenom”. De relevanta kontrollproverna för att se om den friska vävnaden dör och bryts ner utan att något tillförs utförs aldrig. Av detta döda organiska material tillverkas vacciner, om hela materialet används kallas de “levande försvagade vacciner” eller om endast vissa proteiner används så kallas de “inaktiverade” eller dödade vacciner”.”

  “Stefan Lanka DSalud Número 249 English (1 of 3)”
  https://truthseeker.se/stefan-lanka-dsalud-numero-249-english-1-of-3/

  Fortsättning i nästa kommentar.

 • Med förståelsen om att det saknas vetenskapliga bevis för existensen av “virus” men även att det inte finns dåliga eller onda bakterier, samt vad vaccin innehåller och hur kroppen svarar på förgiftning samt skador, så börjar vi även förstå att vi inte har ett “immunsystem” och kan därför inte bli “immuna” mot något. Saker som “naturlig immunitet” är alltså direkt vilseledande som sätter oss i ett mentalt fängelse där vi hamnar i krig med naturen och i slutändan oss själva.

  Vad vi däremot har är mer av ett hälsosystem eller toleranssystem som hela tiden söker balans genom skapandet av olika proteiner och enzymer vars syfte är att bryta ned gifter och återställa balansen och bistå läkningsprocessen av sår. Kroppen är inte ett slagfält med olika soldater, den består istället av medicinsk personal och olika städare som åker runt i kroppen och sätter upp olika triage och tar hand om avfall. Varför det är så viktigt att förstå detta är för att det även plockar bort den ogrundade rädslan för vår egen kropp som tyvärr alldeles för många går runt med idag vilket i sig kan skapa ohälsa och olika symptom. Hypokondriker är en av dom bästa bevisen på hur mycket vår tro över saker kan påverka vår hälsa.

  • Tack John för dina tydliga förklaringar. Det är fullständigt logiskt att kroppen har ett naturligt hälsosystem inbyggt i sig. Varför skulle naturen vara i krig med sig själv?

   • Vi kan byta namn från antikroppar till enzymer och från immunsystem till hälsosystem men om “systemet” i praktiken fungerar på liknande sätt har vi endast bytt synsätt eller ideologi.

    Faktum kvarstår att det blir svårt att runda antikroppar i ormserum om dess effekt i en inbiten kropp fungerar som antikroppar beskrivs fungera. Däremot är det intressant att man inte kan vaccinera mot ormgift och att ta man serumet för mycket och ofta kan kroppen bli överkänslig mot ormgiftet och serumet får motsatt effekt. Det utmanar toleranstesen.

    • På vilket sätt menar du att det i praktiken fungerar på liknande sätt?
     Hur vet vi om globulinerna i ormserum är specifika för just ormgift? De globuliner som finns i de s k gammaglobulin-sprutorna är ju inte specifika.
     “Antikroppar” påstås vara specifika, men det har inte bevisats.

     • Har du inte läst min kommentar om serum samt hur det tillverkas, så kommer det i repris här: 

      När man tillverkar ormserum injicera man en mycket, mycket lite mängd av ett specifikt ormgift på häst. Sedan ökar man på dosen ytterst lite i taget tills hästen utvecklat antikroppar mot giftet. Det betyder inte att hästen blir immun. Injiceringsdoserna är även på slutet av proceduren långt ifrån vad ett riktigt bett skulle ge.

      Det man gör är att extrahera antikropparna ur hästens blod, och via en komplicerad process får ut ett koncentrat av antikroppar. Detta är en lång och svår process”.

      Du kan döpa om ordet “antikroppar” till tomtebloss eller vad du vill, vad förändrar detta? Ingenting. Förfarandet är precis det som man beskriver med antikroppar.

      Sedan känns det lite Orwellskt att man inte får använda de ord man vill använda. Detta trix brukar annars maktens använda sig av. Har aldrig tidigare stött på att oppositionen velat att jag ändrar mitt språk. Sjukt.

      • Detta var inte svar på mina frågor. Du kanske kan länka till dina källor om ormserum?
       Om du menar att ett immunsystem är detsamma som hälsosystem; hur förklarar du då s k “autoimmuna” sjukdomar?
       Att kroppen skulle gå till angrepp mot sig själv, som den påstås göra i en s k “autoimmun sjukdom” där s k antikroppar (som kroppen själv skulle bilda) går till attack mot den egna kroppen, motsäger det du säger om att immunsystem är detsamma som hälsosystem.
       Jag är inte ute efter att ändra ditt språk. Jag vill bara reda ut begrepp och definition.

      • Jag har ingen skyldighet att svar på frågor däremot skulle jag vilja fråga dig: tror du på ormserum, att det fungerar? Tror du på att ormserum görs på det sätt jag beskrivit? Om du tror att ormserum fungerar förklara då varför det fungerar. Om du inte tror ormserum tillverkas på det sätt jag beskrivit det, förklara då hur serumet tillverkas. Och om du inte tror ormserum fungerar förklara varför. Jag har gjort efterforskning åt dig, är du inte nöjd med dessa, gör egna. 

       Sedan undrar jag precis som Szöges om har du någon slags medicinsk utbildning, i vart fall på minsta möjliga grundnivå? Har du inte det, hur ska du kunna förstå de svar trots allt får? 

       Din brist på kunskap och bildning skulle kunna förklara ditt beteende som liknar ett trotsigt litet barn som bara frågar: varför då, varför då… Detta leder till en oändlig regress ner till ingenting, där alla tydligen är skyldiga dig massor av svar hela tiden?

       Varför frågar du inte dig själv istället vad du har att komma med? Hur kan du bidra med något konstruktivt? 

      • Varför ska han kunna förklara “autoimmuna sjukdomar”, om inte ens “konsensusvetenskapen” kan göra det ?

       Saxat från wiki:

       “The cause [of autoimmune disease] is unknown…There are many different theories as to how an autoimmune disease state arises”

       Kanske hypotesen/teorin om autoimmuna sjukdomar är delvis eller helt felaktig, liksom (möjligen) mikrob/virusteorin ?

      • Frågan var tänkt som en tankeställare då han menade att det inte var någon skillnad på ett hälsosystem och ett immunsystem. Jag menar att det är en skillnad.
       Att kroppen skulle gå till angrepp mot sig själv, som den påstås göra i en s k “autoimmun sjukdom” där s k antikroppar (som kroppen själv skulle bilda) går till attack mot den egna kroppen, motsäger att immunsystem är detsamma som hälsosystem.

      • Jag gillar hypotesen att sjukdomar inte finns, det är symtom som blir ohälsa. Sjukindustrin är så korrumperad liksom den vetenskap som behandlar dessa sjukdomar med symtomdämpning vilket får till följd att symtomen går djupare in i organismen och ökad förgiftning som kan leda till organdöd eller ännu värre.

    • “Vi kan byta namn från antikroppar till enzymer och från immunsystem till hälsosystem men om “systemet” i praktiken fungerar på liknande sätt har vi endast bytt synsätt eller ideologi.”

     I praktiken så fungerar det inte alls likadant. Immunitet är inte detsamma som tolerans.

     Immunitet: Skydd mot saker oavsett mängd utan konsekvenser
     Tolerans: Tål saker baserat på mängd med konsekvenser som sker gradvis

     “Däremot är det intressant att man inte kan vaccinera mot ormgift och att ta man serumet för mycket och ofta kan kroppen bli överkänslig mot ormgiftet och serumet får motsatt effekt. Det utmanar toleranstesen.”

     Nej det utmanar inte toleranstesen då tolerans av något kan gå åt båda hållen beroende på andra faktorer än produktionen av globuliner och istället för minska känsligheten så ökar den.

     “Dessa två fall, oförändrad känslighet eller stabilitet och minskad känslighet eller tillvänjning, har varit kända sedan länge. Nu har jag visat att det finns en tredje möjlighet, som ofta kan observeras under vissa förhållanden som jag har specificerat: det är ökad känslighet. Den första injektionen, i stället för att skydda organismen, gör den skörare och mer mottaglig. Detta är anafylaxi.”
     https://www.nobelprize.org/prizes/medicine/1913/richet/lecture/

    • Jag måste fråga, har du någon slags medicinsk utbildning i alla fall minst på grundnivå? Om du har det så kan du säkert själv lista ut. Om du inte har det, så är du knappast kompetent att avgöra om Lankas hypotes har bäring eller inte.

 • För att bättre förstå vaccin så måste vi även förstå att dessa proteiner felaktigt kallade “antikroppar” är inte i självaste vaccinet som injiceras i oss, dessa proteiner skapas av våra egna kroppar när vi blir ursatta för dessa gifter(aluminium, kvicksilver mm) som dessa vaccin innehåller. Så det så kallade “immunsvar” är i verkligheten ett svar på förgiftning eller skada, inte på grund av skapad “immunitet”. December 2019 så hade WHO ett möte som dom kallade för “Globalt toppmöte om vaccinsäkerhet” där dom talade om dessa adjuvanser/gifter. Där erkändes det att dessa gifter är inte i vaccin av misstag utan tjänar ett syfte och syftet är att utan dessa gifter så skapas det inte ett “immunsvar” och falsk legitimitet av nytta. Ett “immunsvar” är i verkligheten en produktion av proteiner felaktigt kallade “antikroppar” vars roll är att bistå läkningsprocessen.

  Alltså, dessa proteiner skapar kroppen när vi blir utsatt för gifter men även vid skador.

  Dr Lanka nämner ett exempel som graviditet som i sig skapar dessa proteiner, han säger: “Blodet hos en gravid kvinna är fullt av globuliner för att försegla placentan, som ständigt växer för att ta emot barnet. Den gravida kvinnans blod måste spädas ut med 40 gånger för att undvika ett massivt positivt resultat vid tester som t.ex. ett hiv-test.”

  Han tar även upp ett annat exempel av fysiskt trauma där han säger detta om dessa proteiner: “De får blodet att koagulera och sår att läka, och de förseglar våra celler när gifter injiceras i kroppen. Även om du får ett slag på en muskel (som bildar ett blåmärke) eller ett slag på njurarna (särskilt känsliga) eller levern, ökar titerna omedelbart. Kroppen reagerar på detta genom att försegla de skadade cellerna och försegla växande celler.”

  “The Misinterpretation of Antibodies”
  https://truthseeker.se/the-misinterpretation-of-antibodies/

  Fortsättning i nästa kommentar

 • Förtydligande runt skapandet av konventionella vaccin, ej dessa nya experimentella injektioner. Skapandet av dessa vaccin sker genom samma procedur som felaktigt används i försök att påvisa existensen av “virus”.

  Enligt Dr Stefan Lanka och översatt:

  “Punkt 1. Virologer dödar oavsiktligt celler i provröret. De tar bort vävnadsprovet från matningslösningen och använder cytotoxiska antibiotika. Med andra ord svälter de och förgiftar de cellerna till döds. Och när provet väl har “förberetts” på detta sätt, så tillsätter dom vävnad som påstås vara infekterad med viruset. Men sanningen är att den ursprungliga vävnaden som påstås vara infekterad med viruset kommer att dö och förmultna även om sterilt material används. Sedan 1954 har det antagits att celldöd beror på förekomsten av viruset. Och man har förstått att viruset finns i provröret eftersom vävnaden har tagits från en infekterad patient. Från denna cell- och vävnadsmassa erhålls sedan genetiska fragment och som konceptuellt sorteras för att få fram “ett virusgenom”. De relevanta kontrollproverna för att se om den friska vävnaden dör och bryts ner utan att något tillförs utförs aldrig. Av detta döda organiska material tillverkas vacciner, om hela materialet används kallas de “levande försvagade vacciner” eller om endast vissa proteiner används så kallas de “inaktiverade” eller dödade vacciner”.”

  “Stefan Lanka DSalud Número 249 English (1 of 3)”
  https://truthseeker.se/stefan-lanka-dsalud-numero-249-english-1-of-3/

  Fortsättning i nästa kommentar.

 • Det har visat sig svårt få fram information hur serumtillvekning går till i detalj, ner i var specifik sekvens eller på partikelnivå. Du kan söka men du får inte svar ner på den detaljnivån du vill ha, hur exakt serum tillverkas och fungerar. 

  Min spontana tanke är att man inte vill belysa detta.

  Klart är att detta linkar något av en förlikning mellan två motsatta parter och som alla vet är en god förlikning mellan två antagonister kännetecknas av när bägge parter är missnöjda. 

  Jo det tillverkas visst antikroppar mot ett ormgift om du får ett serum och detta måste injiceras direkt in i blodbanan för att få effekt. Å andra sidan kan du inte vaccinera dig mot ett ormgift genom att injicera ett serum. 

  Människor har injicerat ormgift i sina kropp i hopp om att en dag bli immuna men vi kan inte utveckla full immunitet mot ormgift. Vissa har blivit bitna och klarat sig, och har utvecklat någon slags motståndskraft och kan överleva flera bett men till slut har kroppen istället blivit överkänslig mot giftet.

  När man tillverkar ormserum injicera man en mycket, mycket lite mängd av ett specifikt ormgift på häst. Sedan ökar man på dosen ytterst lite i taget tills hästen utvecklat antikroppar mot giftet. Det betyder inte att hästen blir immun. Injiceringsdoserna är även på slutet av proceduren långt ifrån vad ett riktigt bett skulle ge.

  Det man gör är att extrahera antikropparna ur hästens blod, och via en komplicerad process får ut ett koncentrat av antikroppar. Detta är en lång och svår process och det är därför som ormserum är så sanslöst dyrt.

  • Tack Torbjörn.

   Ja att få spinn på en artikel handhar mycket om att identifiera igenkänning; att ligga aningen steget före den allmänna opinionen, innan debatten briserar och blir viral. Här länkar sedan publikum referensen tillbaka till källan – NewsVoice.

 • I yoga kulturen så säger man att kroppen består av 5 lager,därav 3st lager är inblandade i individens hälsa.

  Pranamaya kosha-rörelse/andning/livskraft-energikroppen
  Manamaya kosha- mentala kroppen
  Anamaya kosha – fysiska kroppen

  Om pranamaya kosha (energi kroppen) är svag någonstans,detta kan bero på (attityd,livsstil,mat mm.)

  Så kommer cancerceller ansamlas just där svagheten finns.

  Om du har ”hål” i energikroppen så kommer det påverka dig,både fysiskt och psykiskt.

  Exempelvis,En rökare har dåligt energiflow vid lungorna,därför börjar lungcancer ansamlas och förökas där..

  Om din energikropp är i fullt flöde och rätt balanserad så kan det inte existera någon sjukdom i din fysiska eller mentala kropp.

  sett från yogi perspektivet så är alla sjukdomar som cancer och andra störningar/sjukdomar som din kropp producerar inifrån,orsakade av en störning i din energikropp (pranamaya kosha)

  Sjukdom är bara en manifestation av störningar i energikroppen.

 • Det har visat sig svårt få fram information hur serumtillvekning går till i detalj, ner i var specifik sekvens eller på partikelnivå. Du kan söka men du får inte svar ner på den detaljnivån du vill ha, hur exakt serum tillverkas och fungerar. 

  Min spontana tanke är att man inte vill belysa detta.

  Klart är att detta linkar något av en förlikning mellan två motsatta parter och som alla vet är en god förlikning mellan två antagonister kännetecknas av när bägge parter är missnöjda. 

  Jo det tillverkas visst antikroppar mot ett ormgift om du får ett serum och detta måste injiceras direkt in i blodbanan för att få effekt. Å andra sidan kan du inte vaccinera dig mot ett ormgift genom att injicera ett serum. 

  Människor har injicerat ormgift i sina kropp i hopp om att en dag bli immuna men vi kan inte utveckla full immunitet mot ormgift. Vissa har blivit bitna och klarat sig, och har utvecklat någon slags motståndskraft och kan överleva flera bett men till slut har kroppen istället blivit överkänslig mot giftet.

  När man tillverkar ormserum injicera man en mycket, mycket lite mängd av ett specifikt ormgift på häst. Sedan ökar man på dosen ytterst lite i taget tills hästen utvecklat antikroppar mot giftet. Det betyder inte att hästen blir immun. Injiceringsdoserna är även på slutet av proceduren långt ifrån vad ett riktigt bett skulle ge.

  Det man gör är att extrahera antikropparna ur hästens blod, och via en komplicerad process får ut ett koncentrat av antikroppar. Detta är en lång och svår process och det är därför som ormserum är så sanslöst dyrt.

  • Tack Torbjörn.

   Ja att få spinn på en artikel handhar mycket om att identifiera igenkänning; att ligga aningen steget före den allmänna opinionen, innan debatten briserar och blir viral. Här länkar sedan publikum referensen tillbaka till källan – NewsVoice.

 • I yoga kulturen så säger man att kroppen består av 5 lager,därav 3st lager är inblandade i individens hälsa.

  Pranamaya kosha-rörelse/andning/livskraft-energikroppen
  Manamaya kosha- mentala kroppen
  Anamaya kosha – fysiska kroppen

  Om pranamaya kosha (energi kroppen) är svag någonstans,detta kan bero på (attityd,livsstil,mat mm.)

  Så kommer cancerceller ansamlas just där svagheten finns.

  Om du har “hål” i energikroppen så kommer det påverka dig,både fysiskt och psykiskt.

  Exempelvis,En rökare har dåligt energiflow vid lungorna,därför börjar lungcancer ansamlas och förökas där..

  Om din energikropp är i fullt flöde och rätt balanserad så kan det inte existera någon sjukdom i din fysiska eller mentala kropp.

  sett från yogi perspektivet så är alla sjukdomar som cancer och andra störningar/sjukdomar som din kropp producerar inifrån,orsakade av en störning i din energikropp (pranamaya kosha)

  Sjukdom är bara en manifestation av störningar i energikroppen.

 • Jag är inte ute efter att stätta ditt någon som ifrågasätter virus, jag bara inte förstår hur man som skeptiker till virushypotesen menar att dom gör, när dom påstår sig tillverka ett traditionellt vaccin om det inte finns virus?

  Vi har förstått att isolation av ett virus inte rimligen kan vara en isolation i ordets rätta bemärkelse. Men varifrån tar man det de man kallar för ett virus, som man sedan sätter i ett vaccin?

  Som jag förstår det utsätter man en cellstruktur för en långsam död i till exempel ett provrör. Strax innan cellen ger upp, bildas globuliner alltså proteiner och oberoende vad dessa har för funktion, är det dessa partiklar man kallar för virus, är det rätt uppfattat? Men här förklarar Lanka att man skapar ett virus från serum som man tar ur en djurhjärna, och stoppar i ett provrör tillsammans med gifter: bekräftar man då inte samtidigt att virus existerar då kritikerna menar att antikroppar, som serum innehåller, bara kan skapas i ett provrör?

  Detta hävdar kritikerna:

  Reaktionen i cellen när det blandas in gifter kallar man för ett immunsvar eller bildandet av antikroppar. Kan vi inte bevisa att viruset framkallar den och den sjukdomen, vad är i så fall antikroppar? 
  De så kallade antikropparna skapas när kroppen utsätts för olika gifter – här skapas då proteiner alltså globuliner – som rätt eller fel kallas för antikroppar.

  Antikroppar kan alltså enligt kritikerna enbart bildas i provrör när cellen dör, men definitionen som av ett serum (som Stefan Lanka själv nämner) är att plasma som bland annat innehåller antikroppar som kroppen själv på egen hand bildat.
  
  För mig blir det rundgång här. 

  • Om kroppen på egen hand inte kan bilda antikroppar, som kritikerna hävdar utan enbart kan framställas i provrör, varför fungerar då ormserum som man skapar genom att infektera hästblod med ormgift, som i sin tur skapar antikroppar mot ormgiftet alltså ett serum? Detta serum ger man till människor som blivit huggna av ytterst giftiga ormar med lyckat resultat beroende när de ges. Det bevisar i så fall att kritikerna har fel. Kroppen kan visst skapa det man kallar för antikroppar.

   Metoderna för att framställa ormserum har inte förändrats mycket de senaste 50 åren. 

    • Men skulle du inte kunna översätta och förklara på ren svenska så alla förstår: varför förklarar Lanka att man måste blanda i ett serum i vaccinerna om det nu inte finns några antikroppar där? Varför göra sig omaket ta serum från ett djur och blanda in i vacciner? Räcker det inte med de globuliner som är proteiner som anses vara virus, tas direkt ur provröret, då du säger att dessa globuliner både kan skapas i provrör samt i kroppen?

     Varför gå en omväg? Varför blanda in serum, om det nu varken finns antikroppar eller virus den ska bekämpa?

     Samt dessutom förklara varför serum innehåller antikroppar som kan naturalisera till exempel ett ormgift i en kropp, som bevisligen fungerat?

     Om du anser att det inte finns antikroppar, var är det i så fall som skapas i ormserum som bryter ner ormgiftet i kroppen om det inte är just antikroppar?   

     • Är det inte enzymer och proteiner som bryter ner ormgiftet? och att det är det som finns i serumet och inte “antikroppar”?

      • samma produktion som likar just antikroppars effekt. Detta skapas i cellen. 

       Ett gift kan vara helt okänt för kroppen men i vart fall producerar något (ett försvar av någon art) ett motgift genom att analysera det kemiskt och komma upp med någon sorts anti partikel som neutraliserar giftet som t ex ett ormgift. Det blir ju smått absurt om vi inte får använda de ord vi vill, som försvar och anti osv. 

      • Helt rätt Kajsa. Idén av “antikroppar” är falsk men det är inte detsamma som att säga att dessa proteiner inte existerar för det gör dom men dom har en annan roll än den vi har blivit ledda att tro.

       Att använda sig av ordet “antikropp” är vilseledande och är baserat på en missuppfattning och ett bättre ord att använda sig av är globuliner vars produktion sker vi skada eller förgiftning av syfte av läkning.

       Motsatsen till vad vi alla har blivit ledda att tro, kroppen är inte i krig med sig själv. Den attackerar inte, istället producerar kroppen olika proteiner och enzymer i syfte med att återställa balansen i kroppen. Med andra ord, dessa proteiner felaktigt kallad “antikroppar” jobbar mer som medicinsk personal än det av soldater.

     • “Men skulle du inte kunna översätta och förklara på ren svenska så alla förstår”.

      Mitt fokus har varit att diskutera, debattera samt få ut info på den internationella nivån då globalt vi är extremt få och jag har hållit på med massor av översättningar från Tyska till Engelska dom senaste 2 åren. Om du klarar av Engelska och finner ett behov att få detta på Svenska så kan jag studsa tillbaka frågan till dig. Jag kan inte göra allt och har även ett liv utanför allt detta men alla kan göra något. Om det saknas något så uppmuntrar jag inte bara dig men människor i allmänhet att ta på sig rollen och fylla dom behov som finns.

      Jag gör min del även här i Sverige men återigen jag kan inte göra allt. Dom som kan Engelska finner mer än tillräcklig information för att förstå allt detta i mitt utbildningspaket som jag skapat av just denna anledning.

      • “Om du klarar av Engelska och finner ett behov att få detta på Svenska så kan jag studsa tillbaka frågan till dig”. 

       Vad menar du egentligen?

       Du är medveten om att du debatterar en artikel jag översatt till Svenska av Lanka…? Förstår därför inte riktig vad du vill ha sagt då vi inte skulle kunnat ha den här upplysande debatten om jag inte översatt artikeln? Har jag då inte dragit mitt stå till stacken vad gäller översättning. Har du översatt någon till svenska det Lanka publicerat?
        
       “Jag kan inte göra allt”. Du låter nästan lite irriterad? Anser att många haft silkesvantarna på (inte minst jag och du har fått många uppåtpuffar av mig) när det gället dig här. Det brukar annars gå oerhört mycket tuffare till här på NewsVoice. Jag bad dig bara förklara på ren svenska så folk förstår istället för att länka bort. 

       Du valde själv att delta här i debatten. 

       När du framställer du dig likt en auktoritet på området (“globalt vi är extremt få och jag har hållit på med massor av översättningar från Tyska till Engelska dom senaste 2 åren”) är det då så konstigt att du får frågor när du hänvisar till ditt “utbildningspaket” som låter väldigt proffsigt.

       Det övriga du nämner är trivialt: alla har ett liv utanför nätet och det är således onödigt informera om något alla redan känner till och ingen tvingar dig att vara aktiv på nätet. Om någon nu gör det, är de i så fall du själv.

      • “Vad menar du egentligen?”

       Jag uppfattade det som att du ville att jag skulle översätta olika artiklar till svenska, uppenbarligen så var hela min kommentar baserat på en missuppfattning av mig samt frustration som felaktigt kom ut och jag ber om ursäkt.

      • No hard feeling!
        
       Du är intelligent nog märker jag för att inse att man aldrig tjänar på att göra sig ovän med någon. Även jag ber här om ursäkt om jag uttryckt mig klumpigt.
        
       Den här artikeln är den mest debatterade på NewsVoice på mycket, mycket länge. Betänk samtidigt
       att tidningen har flera hundra tusen läsare per månad. Inser du vilken
       potential det innebär? Vad som går att åstadkomma men även vilka risker det
       också kan innebära att ”go public” och bli kändis på kontroversiella frågor?

     • Du blandar ihop globuliner med viruspartiklar. Och om man nu ska vara skeptisk så kan det ju finnas annat än antikroppar i serum som neutraliserar giftet.

  • När cellen dör faller de samman till microvecikler, tex exosomer. Dessa lånar cellmembran från cellen och kan innehålla protein,RNA,DNA osv. En exosom med t.ex RNA är förvillade lik ett s.k virus. Definitionen påstås vara att exosomen inte kan replikera sig. Lanka kallar dem exosomer, andra kallar dem virus. Normalt fungerar exosomer som ett slags internpost mellan celler, och skickar olika kemiska meddelanden mellan sig.
   Antikroppar bildas inte i denna kritiseade metod för att rena och isolera “virus”. Genom att använda en icke infekterad kontroll, visar lanka att samma “virusvesikler” bildas i båda odlingarna

 • Jag är inte ute efter att stätta ditt någon som ifrågasätter virus, jag bara inte förstår hur man som skeptiker till virushypotesen menar att dom gör, när dom påstår sig tillverka ett traditionellt vaccin om det inte finns virus?

  Vi har förstått att isolation av ett virus inte rimligen kan vara en isolation i ordets rätta bemärkelse. Men varifrån tar man det de man kallar för ett virus, som man sedan sätter i ett vaccin?

  Som jag förstår det utsätter man en cellstruktur för en långsam död i till exempel ett provrör. Strax innan cellen ger upp, bildas globuliner alltså proteiner och oberoende vad dessa har för funktion, är det dessa partiklar man kallar för virus, är det rätt uppfattat? Men här förklarar Lanka att man skapar ett virus från serum som man tar ur en djurhjärna, och stoppar i ett provrör tillsammans med gifter: bekräftar man då inte samtidigt att virus existerar då kritikerna menar att antikroppar, som serum innehåller, bara kan skapas i ett provrör?

  Detta hävdar kritikerna:

  Reaktionen i cellen när det blandas in gifter kallar man för ett immunsvar eller bildandet av antikroppar. Kan vi inte bevisa att viruset framkallar den och den sjukdomen, vad är i så fall antikroppar? 
  De så kallade antikropparna skapas när kroppen utsätts för olika gifter – här skapas då proteiner alltså globuliner – som rätt eller fel kallas för antikroppar.

  Antikroppar kan alltså enligt kritikerna enbart bildas i provrör när cellen dör, men definitionen som av ett serum (som Stefan Lanka själv nämner) är att plasma som bland annat innehåller antikroppar som kroppen själv på egen hand bildat.

  För mig blir det rundgång här. 

  • Om kroppen på egen hand inte kan bilda antikroppar, som kritikerna hävdar utan enbart kan framställas i provrör, varför fungerar då ormserum som man skapar genom att infektera hästblod med ormgift, som i sin tur skapar antikroppar mot ormgiftet alltså ett serum? Detta serum ger man till människor som blivit huggna av ytterst giftiga ormar med lyckat resultat beroende när de ges. Det bevisar i så fall att kritikerna har fel. Kroppen kan visst skapa det man kallar för antikroppar.

   Metoderna för att framställa ormserum har inte förändrats mycket de senaste 50 åren. 

    • Men skulle du inte kunna översätta och förklara på ren svenska så alla förstår: varför förklarar Lanka att man måste blanda i ett serum i vaccinerna om det nu inte finns några antikroppar där? Varför göra sig omaket ta serum från ett djur och blanda in i vacciner? Räcker det inte med de globuliner som är proteiner som anses vara virus, tas direkt ur provröret, då du säger att dessa globuliner både kan skapas i provrör samt i kroppen?

     Varför gå en omväg? Varför blanda in serum, om det nu varken finns antikroppar eller virus den ska bekämpa?

     Samt dessutom förklara varför serum innehåller antikroppar som kan naturalisera till exempel ett ormgift i en kropp, som bevisligen fungerat?

     Om du anser att det inte finns antikroppar, var är det i så fall som skapas i ormserum som bryter ner ormgiftet i kroppen om det inte är just antikroppar?   

     • Är det inte enzymer och proteiner som bryter ner ormgiftet? och att det är det som finns i serumet och inte “antikroppar”?

      • samma produktion som likar just antikroppars effekt. Detta skapas i cellen. 

       Ett gift kan vara helt okänt för kroppen men i vart fall producerar något (ett försvar av någon art) ett motgift genom att analysera det kemiskt och komma upp med någon sorts anti partikel som neutraliserar giftet som t ex ett ormgift. Det blir ju smått absurt om vi inte får använda de ord vi vill, som försvar och anti osv. 

      • Helt rätt Kajsa. Idén av “antikroppar” är falsk men det är inte detsamma som att säga att dessa proteiner inte existerar för det gör dom men dom har en annan roll än den vi har blivit ledda att tro.

       Att använda sig av ordet “antikropp” är vilseledande och är baserat på en missuppfattning och ett bättre ord att använda sig av är globuliner vars produktion sker vi skada eller förgiftning av syfte av läkning.

       Motsatsen till vad vi alla har blivit ledda att tro, kroppen är inte i krig med sig själv. Den attackerar inte, istället producerar kroppen olika proteiner och enzymer i syfte med att återställa balansen i kroppen. Med andra ord, dessa proteiner felaktigt kallad “antikroppar” jobbar mer som medicinsk personal än det av soldater.

     • “Men skulle du inte kunna översätta och förklara på ren svenska så alla förstår”.

      Mitt fokus har varit att diskutera, debattera samt få ut info på den internationella nivån då globalt vi är extremt få och jag har hållit på med massor av översättningar från Tyska till Engelska dom senaste 2 åren. Om du klarar av Engelska och finner ett behov att få detta på Svenska så kan jag studsa tillbaka frågan till dig. Jag kan inte göra allt och har även ett liv utanför allt detta men alla kan göra något. Om det saknas något så uppmuntrar jag inte bara dig men människor i allmänhet att ta på sig rollen och fylla dom behov som finns.

      Jag gör min del även här i Sverige men återigen jag kan inte göra allt. Dom som kan Engelska finner mer än tillräcklig information för att förstå allt detta i mitt utbildningspaket som jag skapat av just denna anledning.

      • “Om du klarar av Engelska och finner ett behov att få detta på Svenska så kan jag studsa tillbaka frågan till dig”. 

       Vad menar du egentligen?

       Du är medveten om att du debatterar en artikel jag översatt till Svenska av Lanka…? Förstår därför inte riktig vad du vill ha sagt då vi inte skulle kunnat ha den här upplysande debatten om jag inte översatt artikeln? Har jag då inte dragit mitt stå till stacken vad gäller översättning. Har du översatt någon till svenska det Lanka publicerat?
        
       “Jag kan inte göra allt”. Du låter nästan lite irriterad? Anser att många haft silkesvantarna på (inte minst jag och du har fått många uppåtpuffar av mig) när det gället dig här. Det brukar annars gå oerhört mycket tuffare till här på NewsVoice. Jag bad dig bara förklara på ren svenska så folk förstår istället för att länka bort. 

       Du valde själv att delta här i debatten. 

       När du framställer du dig likt en auktoritet på området (“globalt vi är extremt få och jag har hållit på med massor av översättningar från Tyska till Engelska dom senaste 2 åren”) är det då så konstigt att du får frågor när du hänvisar till ditt “utbildningspaket” som låter väldigt proffsigt.

       Det övriga du nämner är trivialt: alla har ett liv utanför nätet och det är således onödigt informera om något alla redan känner till och ingen tvingar dig att vara aktiv på nätet. Om någon nu gör det, är de i så fall du själv.

      • “Vad menar du egentligen?”

       Jag uppfattade det som att du ville att jag skulle översätta olika artiklar till svenska, uppenbarligen så var hela min kommentar baserat på en missuppfattning av mig samt frustration som felaktigt kom ut och jag ber om ursäkt.

      • No hard feeling!
        
       Du är intelligent nog märker jag för att inse att man aldrig tjänar på att göra sig ovän med någon. Även jag ber här om ursäkt om jag uttryckt mig klumpigt.
        
       Den här artikeln är den mest debatterade på NewsVoice på mycket, mycket länge. Betänk samtidigt
       att tidningen har flera hundra tusen läsare per månad. Inser du vilken
       potential det innebär? Vad som går att åstadkomma men även vilka risker det
       också kan innebära att “go public” och bli kändis på kontroversiella frågor?

     • Du blandar ihop globuliner med viruspartiklar. Och om man nu ska vara skeptisk så kan det ju finnas annat än antikroppar i serum som neutraliserar giftet.

  • När cellen dör faller de samman till microvecikler, tex exosomer. Dessa lånar cellmembran från cellen och kan innehålla protein,RNA,DNA osv. En exosom med t.ex RNA är förvillade lik ett s.k virus. Definitionen påstås vara att exosomen inte kan replikera sig. Lanka kallar dem exosomer, andra kallar dem virus. Normalt fungerar exosomer som ett slags internpost mellan celler, och skickar olika kemiska meddelanden mellan sig.
   Antikroppar bildas inte i denna kritiseade metod för att rena och isolera “virus”. Genom att använda en icke infekterad kontroll, visar lanka att samma “virusvesikler” bildas i båda odlingarna

 • Om människor är genuint intresserade av att lära sig om problemen inom “virologin” så har jag skapat ett utbildningspaket med mycket källmaterial.

  Det går att finna här:
  My education package to get up to speed when it comes to “virology”
  https://truthseeker.se/my-education-package-to-get-up-to-speed-when-it-comes-to-virology/

  Finns även intervjuer och paneldiskussioner med mig angående detta på både Svenska och Engelska.

  My Interviews
  https://odysee.com/@johnblaid:d

  • Här hittar man en guldgruva. Problemet är att alla människor inte är så förslagna i engelska. Översättningar kan här ses som ett form av service i tillägg den viktiga efterdebatten och NewsVoice är ett ypperligt plattform. Tidningen har både bredd och djup. Detta möjliggör spridning tilll grupper av människor som annars inte skulle kunna nås.

 • Om människor är genuint intresserade av att lära sig om problemen inom “virologin” så har jag skapat ett utbildningspaket med mycket källmaterial.

  Det går att finna här:
  My education package to get up to speed when it comes to “virology”
  https://truthseeker.se/my-education-package-to-get-up-to-speed-when-it-comes-to-virology/

  Finns även intervjuer och paneldiskussioner med mig angående detta på både Svenska och Engelska.

  My Interviews
  https://odysee.com/@johnblaid:d

  • Här hittar man en guldgruva. Problemet är att alla människor inte är så förslagna i engelska. Översättningar kan här ses som ett form av service i tillägg den viktiga efterdebatten och NewsVoice är ett ypperligt plattform. Tidningen har både bredd och djup. Detta möjliggör spridning tilll grupper av människor som annars inte skulle kunna nås.

  • “Virus” beskrivs som döda ting som smittar och sprider sjukdom. Hur beskriver och definierar du kärlek?

   Vilka skäl skulle finnas att “bevisa” kärlek “enligt vetenskapen, menar du?
   Varför blandar du in kärlek i frågan om virus?

   Det går att bevisa existensen av partiklar mindre än “virus”. Men de påhittade patogena virusen har man inte bevisat existensen av, fast man bedrägligt och falskeligen påstår sig ha gjort det. Då är det väl bra att det avslöjas och att vi istället ser på andra orsaker till sjukdom.
   Varför klamra fast vid ett falsarium? Vad för gott gör det? Vad tjänar det till? Att vi ska fortsätta att tro på vacciners berättigande? Att folk ska vara rädda för “farliga virus”? och att det är “säkrast att gå omkring med munskydd”?

   Är kärlek att undanhålla sanningen? Är kärlek att försvara narrativet och hålla människor kvar i virusmyten?

   • “Virus” beskrivs som döda ting som smittar och sprider sjukdom”.
     
    Virusivrarna beskriver virus mitt emellan något levande och dött eller bägge samtidigt. För att få igenom detta paradigmskifte i synsätt på livet och döden (antingen lever något eller är det dött, oberoende om det levde från början) tvingas man samtidigt förändra språkbruket för att få igenom paradigmskifte och i detta fall uppfinner man ordet: ”avdödat”. Vad är något som är avdödat? Kalle där är avdödad? Vad beskriver det om Kalle?  
     
    Som jag skrev tidigare använder även finansvärlden samma knep: bankerna utlovar stora vinster i deras fonder, men de lovar inget. Då säger man en sak samtidigt som man inte säger någonting.    

    • Tack för beskrivningen ! Javisst är det en fullständig paradox med dessa icke-levande men ändå “levande” virus. De är ena stunden döda ting, för att i en annan stund återuppstå från de döda och bli livfulla igen, i syfte att ta över våra celler och på så sätt reproducera sig och sprida sig. Den som reflekterar över detta inser hur befängt det är. Finns det något sådant förekommande i naturen? Vad får dessa virus att växla mellan död och liv?

     “En paradox är en oöverenstämmelse mellan vad en teori utsäger och vad sunda förnuftet förväntar. En paradox är en tillämpning av allmänt accepterade och till synes sunda premisser och regler som leder till oväntade motsägelser. Förekomsten av paradoxer hos en teori är förstås besvärande, men undviks ofta genom att inta positionen att sunda förnuftet formats av hur saker ser ut att vara, och inte av hur de (egentligen) är, dvs till teorins fördel.” (wikipedia).

     • Definitionen på liv är att något föds vis en process – skapas (livet börjar samt till sist upphör leva – dör)l även en ämnesomsättning samt en fortplantning. Saknas allt detta är det inte liv. Hur dödar man något som inte är vid liv? Jo, man “avdödar” alltså man dödar något som aldrig levat.

      • Orsaken till språkliga krumbukter och trixande är att man från virologins håll hävdar att vaccin innehåller avdödat virus som immunförsvaret (om det ens existerar beroende på vad man avser med begreppet?) skall identifiera viruset som just LEVANDE; vore det dött skulle samma immunförsvar betrakta det som ett passivt gift (gift lever väl inte?) vilket är precis vad man ursprungligen trodde virus var, just gift. Det händer mycket i kroppen när man applicerar gift till celler.

       Det är nämligen lättare att få acceptans att det onda som sprider sig och smittar lever mot om det vore dött, hur dödar man det som aldrig levt?

       Vi människor önskar döda och förgöra det onda, underförstått att det är vid liv. När hotet är dödat, är hotet över.

      • Hur kan människor vara så lättlurade så att de inte kan se igenom denna uppenbara paradox gällande virus?

      • Enligt Dr Lanka:

       Avdödat “virus” i vaccin är i själva verket ett vaccin som innehåller delar av protein istället för hela(levande “virus”) protein som felaktigt påstås vara en del av “viruset”.

      • I denna intervju talar han återigen om detta:

       “What is certain is that the unfiltered mixture in the test tube usually contains cellular debris from monkey kidneys – their tissue is frequently used in infection tests – and foetal bovine serum – extracted directly and without anaesthesia from the hearts of cow foetuses. This foetal serum is essential to their experiments because it allows cell cultures – of monkey kidney tissue, for example – to decompose more slowly and give them time work with them.

       And this mass of decomposed cellular material is the centrepiece of “live attenuated vaccines”. If, on the other hand, they take a particular protein out of the mix, and assume it to be belonging to a virus, they talk about “inactivated or killed vaccines”.”

       “Stefan Lanka DSalud Número 249 English (3 of 3)”
       https://truthseeker.se/stefan-lanka-dsalud-numero-249-english-3-of-3/

       Med andra ord, dessa proteiner är resultatet av nedbrytningen av cellkulturen som oftast består av njurceller från apor.

      • Det förefaller mig märkligt att Stefan Lanka skulle använda sig av begreppet serum; definitionen av ett serum är resultatet efter att man låtit blod koagulera och sedan avlägsnat blodkroppar och koagulationsproteiner, kvar blir ett en gulaktig transparent vätska. Dessutom innehåller serum en del proteiner, mestadels vatten och bland annat antikroppar. Hur menar Lanka att antikroppar bildas i serum som tas från ett ko-foster om det inte finns virus?

       I begreppet serum ingår antiserum som är ett serum som innehåller immunglobuliner som är Y-formade proteiner (även kallat antikroppar) som används av immunsystemet för att upptäcka och neutralisera främmande ämne som till exempel virus.

       Jag förstår inte hur man kan ifrågasätta virus när man samtidigt accepterar begreppet serum och jag förstår förfarande inte hur ett vaccin tillverkas, om det inte tillverkas av ett serum som innehåller antikroppar som enligt Lanka endast kan bildas när en cellstruktur utsätts för gifter och svält i ett provrör? Hur bildades i så fall serumet från början hjärnan i en kropp (i det här fallet från fosters av en ko) som inte utsätt för samma behandling som ett provrör?  

      • Ett bra sätt att tänka över detta med så kallade “antikroppar” är att om vi inte har en kropp(virus) så kan vi inte heller ha en antikropp(antivirus). Slutsatsen blir alltså att rollen av dessa proteiner är en helt annan än vad vi har blivit lärda att tro. Ja, kroppen kan producera dessa globuliner själv och ja, det går även att producera dessa i labb.

       När folk börjar förstå att dessa globuliner eller proteiner skapas som ett svar på förgiftning eller skada så förstår vi även varför alla vaccin måste innehålla gifter(kvicksilver, aluminium osv) och varför vaccin aldrig kan fungera eller vara säkra.

       Vad detta i slutändan även säger oss är att vi har inget “immunförsvar” då det inte finns något att bli immun emot. Vad vi däremot har är mer av ett hälsosystem som hela tiden söker balans eller toleranssystem där olika enzymer och proteiner produceras för rollerna av nedbrytning av gifter, läkande av sår och förtjockning av blodet.

       Vi vet t.ex att om du aldrig druckit alkohol och väl intar lite så tål du väldigt lite då kroppen inte har så mycket av dessa enzymer för att bryta ned alkoholen. Med konstant utsättande för detta gift så börjar kroppen producera mer av dessa enzymer för att bryta ned vilket skapar upplevelsen att vi helt plötsligt tål mer. Men under inga omständigheter blir vi immuna där vi kan inta hur mycket alkohol vi vill oavsett konsekvenser.

      • Tack. Bra att du tar upp detta. Vacciner innehåller gifter för att kroppen ska reagera och bilda “antikroppar” ( egentligen olika enzymer och proteiner) mot dessa gifter, men istället påstås det att vaccinet får kroppen att bilda “antikroppar” mot de påhittade virusen (fast det i själva verket är kroppens reaktion på gifterna). Det är kroppens hälsosystem som aktiveras. Det vore bra om vi kunde sluta försvara teorin om ett “immunförsvar” och “immunitet”, då det hör ihop med och understödjer virusmyten. Vi kan aldrig bli “immuna” mot någon sjukdom genom vacciner.

      • Så vad stoppar man in i ett vaccin vid sidan av gifterna? Lanka säger serum? Serum eller antiserum fungerar annars skulle inte ormserum fungera. Så vad stoppar man in ett vaccin anser kritikerna?

      • Är det inte mixen av allt i cellkulturen man stoppar i vaccinen? Är det det som kanske missvisande kallas serum i det sammanhanget?
       Jag är inte insatt vad gäller ormgift och ormserum, men kan inte dessa enzymer och proteiner som bildas för att bryta ner gifter, i detta fall ormgiftet, vara det verksamma i ormserumet?

      • Tack, tack men det förklarar fortfarande inte varför Lanka säger att man måste ta in serum i ett vaccin? Hur skapar ett vaccin enligt kritikerna? 

      • “Lanka säger att man måste ta in serum i ett vaccin?”

       Här tror jag det råder en missuppfattning.

       Anledningen av användandet av fetalt ko serum är till för att hålla cellerna i liv i cellkulturen då utan serum så dör cellerna alldeles för fort. Serumet används endast under tillverkningen av ett vaccin som sker genom användandet av en cellkultur.

      • Jag vill inte verka småakig och vi kan ta bort ordet antikroppar och emunglobeliner om du känner dig obekväm med det, men vi kommer inte problemet närmare sålänge man förnekar att funktionen är den samma.

       Kroppen kan på egen hand stimuleras till att producera motgift mot ormgift via ormserum som skapas genom att tillsätta ormgift i hästblod (lite mer komplext som vi nu bortser från).

       Sedan om du inte vill kalla det antikroppar gå det bra för mig.

       Observera att vi talar inte om virus och smitta här, utan serumets förmåga att stimulera kroppens egen produktion av ett motgift, mot ett gift kroppen aldrig tidigare stött på.

       Men virologer har ett narrativ hur vaccin skapas och kritikerna en anna. Vad jag vill ha svar på är hur bägge lägren menar att gör när man skapar ett vaccin?

      • “Kroppen kan på egen hand stimuleras till att producera motgift mot ormgift via ormserum som skapas genom att tillsätta ormgift i hästblod (lite mer komplext som vi nu bortser från).”

       Det är inte ett motgift, det är däremot proteiner/enzymer som bryter ned giftet precis som det produceras proteiner/enzymer som bryter ned alkoholen när vi utsätter kroppen för alkohol. Över tid skapar vi en högre och högre tolerans då mer och mer av dessa proteiner/enzymer produceras. Tolerans av något är inte detsamma som immunitet.

       Ett bättre sätt att förstå detta är om vi t.ex tittar på vad diplomatisk immunitet i lagspråk betyder. Det betyder att du kan utföra vilket brott som helst utan konsekvenser. Detsamma kan inte sägas när det gäller kroppen när den blir utsatt för något gift, gifter orsakar alltid skada och konsekvenser fast i olika grader.

       “Observera att vi talar inte om virus och smitta här, utan serumets förmåga att stimulera kroppens egen produktion av ett motgift, mot ett gift kroppen aldrig tidigare stött på.”

       Det intressanta här med “antikroppar” är att dom har aldrig bevisat sig vara specifika. Det har även pågått en hel del försök att manipulera dessa proteiner till att bli specifika som t.ex produktionen av “monoklonala antikroppar”. Men dom har inte lyckats bevisa detta trots olika påståenden då det saknats korrekt utförda kontrollexperiment. Om vi förstår att dessa proteiner har en annan roll så förstår vi även varför dom inte behöver vara specifika.

      • Tack, bra förklarat. Det är också vad jag är “påläst” i; att “antikroppar” inte bevisats vara specifika.
       Jag förstår också att de s k “gammaglobulin”-sprutorna torde innehålla ospecifika “antikroppar”, d v s i själva verket globuliner.

      • Tack John

       Mycket bra förklarat.
       Det uppstod diskussion i tråden om serum m.m.

       Det finns svar på det också men det är svårt att diskutera med fåtal ord.

       Nyckeln är dock att sjukdom är ett tillstånd som pekar på obalans hos individen eller i samhället.

       Därmed är sjukdom en vän för att en människa/ samhälle ska rätta till obalansen.

       Alla händelser inklusive ormbett sker inte av en slump. Inget sker av en slump. Det som dödar en människa är rädsla. Jag kommer från ett land med giftiga ormar och det fanns människor som efter ormbett inte uppsökte sjukvård och var helt opåverkade av händelsen.

       Att lita på kroppens läkande förmåga utan att koppla in huvud är nyckel till allt.

      • Låt mig omformulera frågan: om det inte finns virus (levande eller döda) var kommer delarna av ett protein som man stoppar i ett vaccin i då fall ifrån?

      • Den frågan bör du ställa till vaccinmånglarna och som inte är ett vaccin utan en experimentell injektion, för vad?

  • Jag såg längre ner att de hävdar att grafen kan stimuleras av 5G etc
   Det är visserligen sant att det går att påverka grafen så under laboratorieförhållanden då det krävs makroskopiska ledningar kopplade till de små tingestarna men detta är irrelevant i kroppen
   Det har inget med virus egenskaper att göra så det är ingen invändning men det visar att deras filtrering av information är av det våghalsiga slaget åtminstone i en del fall.

   En länk säger även att spikprotein inte finns men är grafen
   Låter osäkert? Grafen är ju oorganiskt. De menar väl att det är delvis grafen i så fall men jag lyssnade inte där.
   Men det är korrekt att grafenet används som ‘behållare’ för känsliga molekyler
   En länk med Tom Barnett hävdar att man inte kan fånga virus för att de inte är levande. Där slutade jag lyssna eftersom döda ting givetvis kan fångas om de verkligen är ting. Och kollade med vad överheten skriver.
   “Viruses are parasitic biological entities that have genetic material contained inside a protein coat or shell. They invade cells of other organisms and hijack them to reproduce themselves. The first virus know to affect humans, Yellow Fever, was discovered in 1901.”
   Det kanske är fel eller det kanske hittills inte gått att bevisa.
   Men i nuläget vågar jag inte lita på oppositionen trots att jag i andra sammanhang ofta motsäger det offentliga narrativet.
   Biomedicin är avancerad kunskap och kräver djupare studier innan man vågar ha en bestämd uppfattning.

   • “Överheten” har bevisats ha fel. Virus enligt den gängse definitionen har aldrig isolerats enligt ordets rätta betydelse och har aldrig visats orsaka sjukdom. Att “döda ting” skulle kunna invadera celler och kapa dem går helt emot naturen. Ingen har heller någonsin kunna bevisa att något sådant skulle ske.

    • Makromolekyler med liknande kodning som DNA RNA etc kan nog ha möjlighet att koppla ihop sig med andra liknande tingestar oavsett om man definierar dem som liv eller inte.
     Kvicksilver kan ju ta samma plats som väteatomer i arvsmassan. Biokemi är komplext och har inget perfekt inbyggt skydd.
     Det som gör att man kallar en del ting döda är väl för att dom inte kan fortplanta sig separat men kan i stället ha en parasitär eller symbiotisk funktion.

     • Fortfarande gäller att ingen har kunnat bevisa att virus invaderar och kapar våra celler för att föröka sig. Därför är det bara fantasifulla spekulationer.

      • Men utan såna spekulationer saknas förklaring till vad det är som gör att man erfarenhetsmässigt vet att smitta finns och sprids på någon väg.
       Några av trådarna här på Newsvoice borde inspirera åtminstone pensionerade journalister till att börja intervjua experter och gräva i litteraturen för att belysa den medicinska vetenskapens nuvarande tillstånd.
       Vi är amatörer men de som kan mest deltar nog inte om inte någon energisk journalist går in i detta.

      • Risken är att såna spekulationer görs till “sanningar” fast de inte är sanningar. “att man erfarenhetsmässigt vet att smitta finns och sprids på någon väg”, är just en sådan spekulation som du vill befästa som “sanning”, trots att det saknas vetenskapliga bevis för det. Man försökte få friska att smittas av sjuka i den s k spanska sjukan vilket inte lyckades, vilket visade att det inte fanns någon smitta som spreds.

      • spanska sjukan påstås ha orsakats av ngt i ett vaccin även om det inte erkännts officiellt så då är det ju inget bra exempel.

       Bättre exempel är det som Semmelweiss kämpade för att uppmärksamma att läkarna gick från obduktioner till födande kvinnor utan att tvätta händerna och det ledde till en hög ökning av kvinnor som dog i barnsängsfeber.
       Om det i samtliga fall var sånt som går att förklara utan att det behövs nåt annat än påvisbara bakterier vilket jag inte vet säkert så tjänar det likväl som mönster för hur man inser att det finns smitta. Man noterar vad som händer beroende på hygiennivån.
       Stridsmedel som sprids i luften gör att man har olika klasser av isolerade lab och skyddsutrustning.
       Man kan säga att både kemiska stridsmedel och radioaktiva molekyler behandlas som en sorts smitta som man vidtar hygieniska metoder mot. En analogi.
       Etablissemanget påstår att mässling är mkt smittosamt.
       Du tror inte på det så hur får man det?

      • Jag tog spanska sjukan därför att den påstås varit smittsam.
       Hur vet du att det inte var kemikalier på läkarnas händer som förgiftade kvinnorna? Hur vet du vad orsakade barnsängsfebern?
       Man har inte funnit några smittsamma “mässlingsvirus”, https://odysee.com/@drsambailey:c/themeaslesmyth:0
       Så nej, jag tror inte på några patogena virus som sprider mässling. Tror du på det?

  • “Virus” beskrivs som döda ting som smittar och sprider sjukdom. Hur beskriver och definierar du kärlek?

   Vilka skäl skulle finnas att “bevisa” kärlek “enligt vetenskapen, menar du?
   Varför blandar du in kärlek i frågan om virus?

   Det går att bevisa existensen av partiklar mindre än “virus”. Men de påhittade patogena virusen har man inte bevisat existensen av, fast man bedrägligt och falskeligen påstår sig ha gjort det. Då är det väl bra att det avslöjas och att vi istället ser på andra orsaker till sjukdom.
   Varför klamra fast vid ett falsarium? Vad för gott gör det? Vad tjänar det till? Att vi ska fortsätta att tro på vacciners berättigande? Att folk ska vara rädda för “farliga virus”? och att det är “säkrast att gå omkring med munskydd”?

   Är kärlek att undanhålla sanningen? Är kärlek att försvara narrativet och hålla människor kvar i virusmyten?

   • “Virus” beskrivs som döda ting som smittar och sprider sjukdom”.
     
    Virusivrarna beskriver virus mitt emellan något levande och dött eller bägge samtidigt. För att få igenom detta paradigmskifte i synsätt på livet och döden (antingen lever något eller är det dött, oberoende om det levde från början) tvingas man samtidigt förändra språkbruket för att få igenom paradigmskifte och i detta fall uppfinner man ordet: “avdödat”. Vad är något som är avdödat? Kalle där är avdödad? Vad beskriver det om Kalle?  
     
    Som jag skrev tidigare använder även finansvärlden samma knep: bankerna utlovar stora vinster i deras fonder, men de lovar inget. Då säger man en sak samtidigt som man inte säger någonting.    

    • Tack för beskrivningen ! Javisst är det en fullständig paradox med dessa icke-levande men ändå “levande” virus. De är ena stunden döda ting, för att i en annan stund återuppstå från de döda och bli livfulla igen, i syfte att ta över våra celler och på så sätt reproducera sig och sprida sig. Den som reflekterar över detta inser hur befängt det är. Finns det något sådant förekommande i naturen? Vad får dessa virus att växla mellan död och liv?

     “En paradox är en oöverenstämmelse mellan vad en teori utsäger och vad sunda förnuftet förväntar. En paradox är en tillämpning av allmänt accepterade och till synes sunda premisser och regler som leder till oväntade motsägelser. Förekomsten av paradoxer hos en teori är förstås besvärande, men undviks ofta genom att inta positionen att sunda förnuftet formats av hur saker ser ut att vara, och inte av hur de (egentligen) är, dvs till teorins fördel.” (wikipedia).

     • Definitionen på liv är att något föds vis en process – skapas (livet börjar samt till sist upphör leva – dör)l även en ämnesomsättning samt en fortplantning. Saknas allt detta är det inte liv. Hur dödar man något som inte är vid liv? Jo, man “avdödar” alltså man dödar något som aldrig levat.

      • Orsaken till språkliga krumbukter och trixande är att man från virologins håll hävdar att vaccin innehåller avdödat virus som immunförsvaret (om det ens existerar beroende på vad man avser med begreppet?) skall identifiera viruset som just LEVANDE; vore det dött skulle samma immunförsvar betrakta det som ett passivt gift (gift lever väl inte?) vilket är precis vad man ursprungligen trodde virus var, just gift. Det händer mycket i kroppen när man applicerar gift till celler.

       Det är nämligen lättare att få acceptans att det onda som sprider sig och smittar lever mot om det vore dött, hur dödar man det som aldrig levt?

       Vi människor önskar döda och förgöra det onda, underförstått att det är vid liv. När hotet är dödat, är hotet över.

  • Jag såg längre ner att de hävdar att grafen kan stimuleras av 5G etc
   Det är visserligen sant att det går att påverka grafen så under laboratorieförhållanden då det krävs makroskopiska ledningar kopplade till de små tingestarna men detta är irrelevant i kroppen
   Det har inget med virus egenskaper att göra så det är ingen invändning men det visar att deras filtrering av information är av det våghalsiga slaget åtminstone i en del fall.

   En länk säger även att spikprotein inte finns men är grafen
   Låter osäkert? Grafen är ju oorganiskt. De menar väl att det är delvis grafen i så fall men jag lyssnade inte där.
   Men det är korrekt att grafenet används som ‘behållare’ för känsliga molekyler
   En länk med Tom Barnett hävdar att man inte kan fånga virus för att de inte är levande. Där slutade jag lyssna eftersom döda ting givetvis kan fångas om de verkligen är ting. Och kollade med vad överheten skriver.
   “Viruses are parasitic biological entities that have genetic material contained inside a protein coat or shell. They invade cells of other organisms and hijack them to reproduce themselves. The first virus know to affect humans, Yellow Fever, was discovered in 1901.”
   Det kanske är fel eller det kanske hittills inte gått att bevisa.
   Men i nuläget vågar jag inte lita på oppositionen trots att jag i andra sammanhang ofta motsäger det offentliga narrativet.
   Biomedicin är avancerad kunskap och kräver djupare studier innan man vågar ha en bestämd uppfattning.

   • “Överheten” har bevisats ha fel. Virus enligt den gängse definitionen har aldrig isolerats enligt ordets rätta betydelse och har aldrig visats orsaka sjukdom. Att “döda ting” skulle kunna invadera celler och kapa dem går helt emot naturen. Ingen har heller någonsin kunna bevisa att något sådant skulle ske.

    • Makromolekyler med liknande kodning som DNA RNA etc kan nog ha möjlighet att koppla ihop sig med andra liknande tingestar oavsett om man definierar dem som liv eller inte.
     Kvicksilver kan ju ta samma plats som väteatomer i arvsmassan. Biokemi är komplext och har inget perfekt inbyggt skydd.
     Det som gör att man kallar en del ting döda är väl för att dom inte kan fortplanta sig separat men kan i stället ha en parasitär eller symbiotisk funktion.

     • Fortfarande gäller att ingen har kunnat bevisa att virus invaderar och kapar våra celler för att föröka sig. Därför är det bara fantasifulla spekulationer.

      • Men utan såna spekulationer saknas förklaring till vad det är som gör att man erfarenhetsmässigt vet att smitta finns och sprids på någon väg.
       Några av trådarna här på Newsvoice borde inspirera åtminstone pensionerade journalister till att börja intervjua experter och gräva i litteraturen för att belysa den medicinska vetenskapens nuvarande tillstånd.
       Vi är amatörer men de som kan mest deltar nog inte om inte någon energisk journalist går in i detta.

      • Risken är att såna spekulationer görs till “sanningar” fast de inte är sanningar. “att man erfarenhetsmässigt vet att smitta finns och sprids på någon väg”, är just en sådan spekulation som du vill befästa som “sanning”, trots att det saknas vetenskapliga bevis för det. Man försökte få friska att smittas av sjuka i den s k spanska sjukan vilket inte lyckades, vilket visade att det inte fanns någon smitta som spreds.

      • spanska sjukan påstås ha orsakats av ngt i ett vaccin även om det inte erkännts officiellt så då är det ju inget bra exempel.

       Bättre exempel är det som Semmelweiss kämpade för att uppmärksamma att läkarna gick från obduktioner till födande kvinnor utan att tvätta händerna och det ledde till en hög ökning av kvinnor som dog i barnsängsfeber.
       Om det i samtliga fall var sånt som går att förklara utan att det behövs nåt annat än påvisbara bakterier vilket jag inte vet säkert så tjänar det likväl som mönster för hur man inser att det finns smitta. Man noterar vad som händer beroende på hygiennivån.
       Stridsmedel som sprids i luften gör att man har olika klasser av isolerade lab och skyddsutrustning.
       Man kan säga att både kemiska stridsmedel och radioaktiva molekyler behandlas som en sorts smitta som man vidtar hygieniska metoder mot. En analogi.
       Etablissemanget påstår att mässling är mkt smittosamt.
       Du tror inte på det så hur får man det?

      • Jag tog spanska sjukan därför att den påstås varit smittsam.
       Hur vet du att det inte var kemikalier på läkarnas händer som förgiftade kvinnorna? Hur vet du vad orsakade barnsängsfebern?
       Man har inte funnit några smittsamma “mässlingsvirus”, https://odysee.com/@drsambailey:c/themeaslesmyth:0
       Så nej, jag tror inte på några patogena virus som sprider mässling. Tror du på det?

 • Vändningen kan ha tagit sin början. Rättegångar börjar. Stopp för mRNA-injektioner är livsavgörande. Planen från de omänskliga individer som inte syns har via sina “budbärare” meddelat att allt som industriellt vaccineras ska ges i form av mRNA i nano lipid förpackning. Här sägs det att “paketet” är giftet.
  https://rumble.com/v27qk8m–665-pfeizer-schweiz-stat-stms-uppror-i-thailands-ledarskikt.-nu-lossnar-de.html?
  https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34841223/

 • Vändningen kan ha tagit sin början. Rättegångar börjar. Stopp för mRNA-injektioner är livsavgörande. Planen från de omänskliga individer som inte syns har via sina “budbärare” meddelat att allt som industriellt vaccineras ska ges i form av mRNA i nano lipid förpackning. Här sägs det att “paketet” är giftet.
  https://rumble.com/v27qk8m–665-pfeizer-schweiz-stat-stms-uppror-i-thailands-ledarskikt.-nu-lossnar-de.html?
  https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34841223/

 • Märker här att det råder en del förvirring rörande ursprung till sjukdom. Inkommer med en uppföljande kvalitetsartikel rörande alternativa förklaringsmodeller.  

 • Vetenskapen, läkemedelsbolagen, är välkända för att INTE bota sjukdomar. Däremot skapar de behandlingar som tar bort “symptomerna” för sjukdom.

  Covid vaxx: botar ju inte, eller hindrar smittspridning. Det görs däremot när behandling sker med en kombination av “parasitmedixiner”, D- resp C-vitaminer och zinktillskott.

  INGEN har dött i Sverige AV Covid. Alla döda kategoriserades som döda MED Covid. Djäkla skillnad. I verkligheten dog alla av de vanliga sjukdomar som dödsfall registreras med.

  Indien var covidfritt för ett år sedan.

 • Märker här att det råder en del förvirring rörande ursprung till sjukdom. Inkommer med en uppföljande kvalitetsartikel rörande alternativa förklaringsmodeller.  

 • Vetenskapen, läkemedelsbolagen, är välkända för att INTE bota sjukdomar. Däremot skapar de behandlingar som tar bort “symptomerna” för sjukdom.

  Covid vaxx: botar ju inte, eller hindrar smittspridning. Det görs däremot när behandling sker med en kombination av “parasitmedixiner”, D- resp C-vitaminer och zinktillskott.

  INGEN har dött i Sverige AV Covid. Alla döda kategoriserades som döda MED Covid. Djäkla skillnad. I verkligheten dog alla av de vanliga sjukdomar som dödsfall registreras med.

  Indien var covidfritt för ett år sedan.

 • Nobelpriset verkar vara till för att lura oss att tro på en viss agenda.
  När fredspriset notoriskt har gått till de som krigar mest och som har en viss politisk agenda börjar man ifrågasätta Nobelprisets syfte även i fysik, biologi och kemi. Vi är så lurade.

  • Uppfinnare får Nobelpris för PCR test och virusvetenskap, för vi ska tro detta? Det finns många falska vetenskapliga pris? Det kallas för korruption!

     • Citerar från din länk till Sun
      “Kary had a six-way heart bypass when he was 60”
      [Det bör ha varit 2004].
      “..He had a lot of health issues over the years but he was tough and self-reliant and always thought he could overcome anything.

      The six-way open heart surgery led, over the years, to blood pressure problems, several ablations, a pacemaker inserted for erratic and low heart beat, and a stent. 
      Heart disease ran in his family, his mother had heart attacks and his two brothers had issues with their hearts too. 
      “Pneumonia probably just finished him off. He had it for a couple of weeks and was being treated at home by a nurse”
      Han var enligt frun kritisk mot Fauci 25-30 år före Covid angående Faucis agerande beträffande AIDS.
      Hon hävdar att det inte var fallet senare och att videoklipp används utan att nämna att det inte gällde Covid.

   • PCR-test detekterar detekterar ett mycket litet segment av nukleinsyran, och beroende på hur många cykler som körs kan man dekorera nukleinsya i princip från vad som helst: om du dubblar 30 gånger får du ungefär en miljard gånger mer material än vad du började med. Märk väl att nukleinsyran finns omkring oss, i haven i allt levande.

    Bedrägeriet är så monumentalt stort att människor inte tror på vad man säger när man berättar detta.

 • Uppfinnare får Nobelpris för PCR test och virusvetenskap, för vi ska tro detta? Det finns många falska vetenskapliga pris? Det kallas för korruption!

   • Citerar från din länk till Sun
    “Kary had a six-way heart bypass when he was 60”
    [Det bör ha varit 2004].
    “..He had a lot of health issues over the years but he was tough and self-reliant and always thought he could overcome anything.

    The six-way open heart surgery led, over the years, to blood pressure problems, several ablations, a pacemaker inserted for erratic and low heart beat, and a stent. 
    Heart disease ran in his family, his mother had heart attacks and his two brothers had issues with their hearts too. 
    “Pneumonia probably just finished him off. He had it for a couple of weeks and was being treated at home by a nurse”
    Han var enligt frun kritisk mot Fauci 25-30 år före Covid angående Faucis agerande beträffande AIDS.
    Hon hävdar att det inte var fallet senare och att videoklipp används utan att nämna att det inte gällde Covid.

  • PCR-test detekterar detekterar ett mycket litet segment av nukleinsyran, och beroende på hur många cykler som körs kan man dekorera nukleinsya i princip från vad som helst: om du dubblar 30 gånger får du ungefär en miljard gånger mer material än vad du började med. Märk väl att nukleinsyran finns omkring oss, i haven i allt levande.

   Bedrägeriet är så monumentalt stort att människor inte tror på vad man säger när man berättar detta.

 • Det biomedicinska systemet består som bekant av helixformade kemiska ‘vågor’.
  Jag tänker mig det som en sekvens av datakommandon och som en ögonblicksbild av universums väldiga datamängder.
  Då är iden som biomedicinska filosofer framfört att virus kanske är en process i stället för ett isolerbart ting förenlig med att små delar av koden kanske inte kan frigöras och existera stabilt.
  I analogi med att när en dator exekverar kod kan användaren inte komma åt mindre beståndsdelar än högnivåprogramvaran är designad för. Man ger ett kommando från den nivån och därefter följer en deterministisk serie lågnivåkommandon som man inte kommer åt som normal användare.
  Men man kan fortfarande med logisk analys komma fram till vad lågnivåkommandona gör.
  Att en del ting tex bakterier kan isoleras är då en följd av att naturen för sin funktion behöver komma åt datasegment av den storleken.
  Men det kan likväl existera undergrupper som naturen inte behöver komma åt och då kan de inte isoleras fysiskt.
  Om det ligger något i den analogin så går det kanske att förena det som Lanka beskriver med virusbegreppet eller nån vidareutveckling av det.
  Vetenskapen utvecklas vidare och tids nog vet vi mer.
  Men jag blir inte förvånad om det finns dom som redan vet mer.
  Eftersom jag redan tror att vi är AI-avatarer som spenderar våra ändliga liv i en slags simulering är det inte så långsökt för mig.

 • Det biomedicinska systemet består som bekant av helixformade kemiska ‘vågor’.
  Jag tänker mig det som en sekvens av datakommandon och som en ögonblicksbild av universums väldiga datamängder.
  Då är iden som biomedicinska filosofer framfört att virus kanske är en process i stället för ett isolerbart ting förenlig med att små delar av koden kanske inte kan frigöras och existera stabilt.
  I analogi med att när en dator exekverar kod kan användaren inte komma åt mindre beståndsdelar än högnivåprogramvaran är designad för. Man ger ett kommando från den nivån och därefter följer en deterministisk serie lågnivåkommandon som man inte kommer åt som normal användare.
  Men man kan fortfarande med logisk analys komma fram till vad lågnivåkommandona gör.
  Att en del ting tex bakterier kan isoleras är då en följd av att naturen för sin funktion behöver komma åt datasegment av den storleken.
  Men det kan likväl existera undergrupper som naturen inte behöver komma åt och då kan de inte isoleras fysiskt.
  Om det ligger något i den analogin så går det kanske att förena det som Lanka beskriver med virusbegreppet eller nån vidareutveckling av det.
  Vetenskapen utvecklas vidare och tids nog vet vi mer.
  Men jag blir inte förvånad om det finns dom som redan vet mer.
  Eftersom jag redan tror att vi är AI-avatarer som spenderar våra ändliga liv i en slags simulering är det inte så långsökt för mig.

 • För er som ännu tvekar, förstår jag ert tvivel. Något som definitivt fick måga att höja på ögonbrynen var belöningen.

  Stefan Lanka har nämligen utfäst en belöning på 100 000 Euro för den som kan bevisa att virus existerar på det sätt som virologer hävdar, är orsak till sjukdom samt smittar. I korta ordalag har många försökt men ingen inhöstat belöningen i den så kallade mässlingsrättegången. Den tyska Högsta domstolen har utdömt bevisen som virologer anfört som kan läsas mer om här https://feli-popescu.blogspot.com/2018/09/still-no-proof-for-measles-virus.html och här https://truthseeker.se/wp-content/uploads/2021/03/Measles-trial-article.pdf

 • En liten detalj glömdes bort i denna intressanta redogörelse – allt är LIV. Dvs, levande och i viss mån medvetet.
  Det jag saknat i den vetenskapliga avhandlingen är VARIFRÅN kom all den energi som behövdes för att skapa universum och varifrån kom medvetenhet som koncept? Och för den delen, varifrån kom alla de lagar som styr universums beteende? Först när vi förstått dessa aspekter kan vi börja begripa oss på det artikeln handlar om.

  • Vetenskapen kan bara utforska fysiska fenomen. Den kommer aldrig att kunna bevisa varifrån själva livet kommer ifrån. Det är på ett högre plan än det fysiska.
   Därför har de rätt att tex den andliga världen är ovetenskaplig.
   Men det betyder inte att den inte existerar.

 • Tror det viktigaste för läkemedelsindustrin är att banka in i oss att man dör av sjukdom: “du kan av det”.

  Kan man förknippa sjukdom med död (och sjukdom i sammanhanget betyder att läkarvetenskapen säger sig veta orsaken till sjukdomen och för att förstärka koppling till sjukdomens orsak döper man sjukdomen efter orsak) men samtidigt säger i stor utsträckning även ha en behandling mot sjukdom kan man få nästa alla att automatiskt besöka sjukvården vid obehag – “du kan ha en sjukdom – du kan dö av den. Sök sjukvården”.

  Döden måste alltid förknippas med eller av en sjukdom, aldrig av behandling av sjukdomen. Hur ofta hör man numera att “Kalle där dog av naturlig orsak”.

  Hur ska läkemedelsindustrin tjäna pengar om man dör frisk?

  Tänk om ingen skulle besöka sjukvården? Hur skulle läkemedelsindustrin då överleva?

  • Hur ofta läser vi inte på löpsedlar: “Du kan ha dold sjukdom – här är symtom”

   Söker vi sedan på nätet drycker nästan alltid mantrat upp: uppsök sjukvården.

  • Tack! Intressant! De flesta av både mina och min mans äldre släktingar har stilla avlidit utan sjukdom eller läkemedel när de varit gamla och levt färdigt. De har bara successivt minskat mat och dryck när de känt att deras tid rinner ut, för att sedan sluta äta och några dagar därefter sluta dricka. Då har vi närstående kunnat vara hos dem när de sedan stilla har somnat in.
   Vi har stroke i släkten, så några har avlidit av det eller tagit mediciner som avlivat dem. Läkarna har försökt påtvinga mig mediciner i “förebyggande syfte” och jag har tagit dessa vid ett par tillfällen, men fick snabbt sluta då medicinerna hade tagit livet av mig om jag fortsatt.
   Jag håller mig frisk med “mat som medicin” och behandlingar med Traditionell Kinesisk Medicin och vid undersökningar befinns jag fullt frisk 🙂
   Jag ser fram emot den dag då läkemedelsindustrin avslöjas. De har inget intresse av att bistå människor att vara friska, de vill bara sälja så mycket som möjligt av sina mediciner oavsett alla biverkningar. Men det finns personer som kan få ett bättre liv med vissa mediciner. Sannolikt skulle de flesta leva friskare och längre med rätt mat och livsstil istället!

   • Tack!

    Det måste vara både vackert och gripande att få vaka in döden, något man bär med sig och önskar alla borde få uppleva det, som en hyllning till livet.

    Tänk förr, om man dog frisk, somnade man in hemma omgiven av släkt och vänner. Nu dör våra anhöriga bort på sterila avdelningar med anonym personal i sina uniformer och döden kommer bara som omväxling för personalen.

   • Apropå ”ärftliga sjukdomar” barn som blev adopterade till familjer med ärftliga sjukdomar, vissa av dessas barn fick också dessa sjukdomar.

    Biologiska barn i familjer med ärftliga sjukdomar som mentalt frigjorde sig från berättelsen i familjen fick aldrig den ärftliga sjukdomen!

    Slutsats: ärftliga sjukdomar existerar inte. Det är tron på att saker är på ett visst sätt som sätter kursen.

    Källan: Bruce Lipton i boken: Tro, dogmer och biologi

    • Finns inga ärftliga sjukdomar mer än i de fallen människor väljer att fortsätta stoppa i dig samma skräpmat och andra gifter dom dina förfäder och föräldrar gjorde och gör och det orsakas då av näringsbrister. Ordssakerna till sjukdomar= symptom är inre oläkta sår och trauman från uppväxten och näringsbrister och skräpmat då vi alla är skapta för att inta frukt bär grönsaker rotfrukter örter rötter fröer nötter filtrerat virvlat/vispat vatten och röra på oss, umgås med varandra på riktigt , dansa sjunga vara hos glada lyckliga och det är dit vi är på väg med uppvaknandet och uppstigningen , trots det mörkret utgör mot folket med att manipulera dom att göra dig själva sjuka med symptom el. Ta livet av sig med olika giftpiller som ingen lider brist på oavsett och mörkret är på deras slutspurt för ljuset tar över helt strax , februari sägs det och därför behövs det städas som det håller på med nu efter mörkret och att återställa allt till det rätta normala som aldrig har varit då det kom av sig för ca 2000 år sen, dom äntligen är på gång att bli Himmlen/paradiset på jorden

   • Det stämmer. Det kallas för den passionerade (lidelsefulla) kärleken.

    Under romantikens storhetstid (i Frankrike så klart) när detta drogs till sin spets, betraktades kärlek likt en diagnos. Något man drabbades av som en farlig farsot som kunde ödelägga äktenskap. Här indelades kärlekssjukan i fyra huvudgrupper:
     
    1.) 

    Den passionerade (lidelsefulla) kärleken. Man led. Svartsjuka, obesvarad kärlek.

    2.)
     
    Den romantiska kärleken. Förälskelsens sjuka. Allt annat blir ointressant. Besatthet.

    3.) 

    Byxkärleken. Den sexuella lockelsens fördärv. Ett par kunde fungera perfekt tillsammans sexuellt, men hade inget annat gemensamt överhuvudtaget. Behövde inte ens tycka om eller respektera varandra (Pridefestival).
     
    4.) 

    Fåfängas kärlek. Den ouppnåeliga kärleken: exempelvis till kändisar, man inte ens känner.        

 • Förstår inte riktigt hur ni resonerar här. Dessutom tycker jag att artikeln är dåligt översatt och svår att greppa. Hur förklaras t.ex. att vissa sjukdomar har ett visst förlopp? Mässling med sina typiska utslag, feber och hosta, vattkoppor med vattenblåsor, feber, klåda, kikhosta, röda hund, alla har de karaktäristiska symptom och ett typiskt förlopp.Dessutom smittar ju barn varandra med dessa sjukdomar. Kanske inte så vanligt numera då de flesta minskat avsevärt men vanligt då jag var barn. Skulle det bero på dålig miljö,kroppsligt eller annat? Tycker det resonemanget är lite långsökt. Att inte alla blir sjuka samtidigt är inte heller konstigt, ibland kanske man varit utsatt för en liknande smitta och kroppen därför bildat ett försvar, ibland är immunförvaret starkare och lyckas därför mota olle i grind så att säga. Barn kan dessutom ärva antikroppar från sin mamma och har ett visst skydd under en tid. Ja, om någon har en rimlig förklaring så vill jag gärna höra den…

  • Ja artikel är svårt, för att det handlar om ett svårt ämne och ett svårt bedrägeri: ”the devil in in the detail”. Läs den här artikeln som ett komplement kanske sammanhanget klarnar. https://newsvoice.se/2021/07/covidvirusparadigmet-erik-forsman/

   Vad gäller översättningen så kan man alltid ha synpunkter. Ja artikeln kunde kanske översatts bättre, men du kan ju alltid läsa originalet och om det gör dig klockare så återkom gärna.  

   • Har redan läst den artikeln. Men frågan jag ställde förklaras ju inte av den, den handlar ju mer om coronaviruset och vaccin.

      • Borde jag ha förstått, ber om ursäkt om du uppfattade mig sin snorkig. Är lite osäker på vad du undrar över? Virus påstås döda friska celler om de appliceras med cellfragment från en host som antas ha smittats av virus man antar finns.

       Ja de friska cellstrukturer dör i experiment. Problemet är att de friska cellerna inte dör av att blandas med cellfragment från en värd som antas ha patogent virus i sig utan av alla gifter man samtidigt blandar i, samt att man dessutom svälter ut cellerna.

       Gör man om experimentet utan de påstådda viruset händer samma sak, cellerna dör. Blandar man bara över cellfragment man antar är kontaminerat med att smittosamt virus i den friska cellstrukturer händer ingenting.

       Det i sig visar att “virus” inte a.) Virus dödar andra celler b) inte smittar. Problematiken är att man vill bevisa att x orsaker y utan att man bevisat att x existerar, utan man upplyser om att man samtidigt blandar i halva alfabetet.

      • “utan att man upplyser om att man samtidigt blandar i halva alfabetet” ska det vara. Dessa självstavande mobiler.

      • Allt det du skriver har jag redan tagit till mig. Jag undrar bara hur man då tänker sig att olika sjukdomar uppstår? Om de inte smittar hur uppstår då t.ex. epidemier? Det måste ju finnas något som utlöser olika symptom. Jag frågar inte dig specifikt utan mer en undran hur detta kan förklaras.Visst, virus kanske inte kan bevisas utifrån de nämnda kriterierna men de kan ju finnas ändå. De kanske inte ens syns, men kan ändå invadera kroppen och skapa sjukdomar. Strålning syns inte heller men människor blir sjuka av den ändå.

      • Jag tror att naturen är mycket klokare än att det skulle finnas något sådant som skulle kunna “invadera” kroppen såsom patogena virus. Människan har överlevt och överlever utan påfund som vacciner.
       “virus kanske inte kan bevisas utifrån de nämnda kriterierna men de kan ju finnas ändå.”
       Så vilka kriterier vill du ha? Vilka “nämnda kriterier” menar du?
       Hur definierar du en epidemi?
       Varför måste det vara ett i imaginärt virus som utlöser olika symptom? Varför kan/vill du inte se andra orsaker?
       Strålning går enkelt att mäta, så det är uppenbart att den finns även om den inte syns.

       Lyssna gärna även på: DR COWAN DESTROYS the entire Mainstream Medical CONCEPT of CONTAGIOUS VIRUSES AND COVID19 – https://odysee.com/@AgentOfChange:e/DR-COWAN-DESTROYS-entire-Mainstream-Medical-CONCEPT-of-CONTAGIOUS-VIRUSES-AND-COVID19-72777:7

      • Och varför skulle det inte kunna finnas patogena virus? Menar du att det inte finns patogena bakterier heller då? Det finns alltså inga yttre orsaker till sjukdom. Har aldrig påstått att vi behöver vacciner, det gör vi verkligen inte, men det är en annan diskussion. Med nämnda kriterier avsåg jag de kriterier Stefan Lanka ställde upp för att bevisa ett virus existens. En epidemi är väl en spridning i en folkgrupp av en specifik sjukdom. Vet inte hur gammal du är men när jag var liten uppstod med jämna mellanrum mässling, påssjuka, röda hund, vattkoppor etc. det var alltid specifika symptom för varje sjukdom så en erfaren läkare kunde direkt se vad det rörde sig om. Det kunde f.ö. också de flesta mödrar vid den tiden. Man smittades alltid av någon som var sjuk, man blev inte sjuk p.g.a.inre konflikter, rädsla eller annat som påstås här. Dessutom åt man på den tiden renare mat, inte så mycket tillsatser, inte så mycket socker el.dyl. Även miljön var ju renare på den tiden. Ja, du får naturligtvis tro vad du vill men jag vet vad jag själv upplevt och det tror jag på.

      • Har du sett på de två videos jag gav dig länken till? Det verkar inte så på dina svar. Det tror jag skulle underlätta för din förståelse i ämnet och öka/bredda din kunskap.
       Det är inte Stefan Lanka själv som har satt upp kriterierna vilket förstår om du ser på rekommenderade videos. Känner du inte till Kochs postulat? Gör lite egen efterforskning och öka din kunskap, då förstår du mera.
       ” Har aldrig påstått att vi behöver vacciner, det gör vi verkligen inte, men det är en annan diskussion.” Nej, det är inte en annan diskussion, för det är tron på påhittade pateogena virus som rättfärdigar användandet av vacciner. Kan du se det? Så länge denna tro lever kvar, så lär vaccinerna finnas kvar. Vill du det?

      • Ingen ifrågasätter det du själv upplevt. Det vi ifrågasätter är den påhittade orsaken( något som smittar) till dessa erfarenheter. Ingen har kunnat visa på att det finns något som smittar. Det enda som finns är en tro på smitta. Att vi ser folk bli sjuka är inget bevis på att de har blivit smittade av något utifrån s k patogent virus. Men jag förstår den enkla förklaringsmodellen. Den är dock inte bevisad vara sann.

      • Då rekommenderar jag dig att titta på video Påhittade Epidemier, länk: https://www.bitchute.com/video/YxlTrhDIrVBV/

       Vi lever i en påhittad, virtuell värld som inte har med verklighet att göra och det är den vi tror på. Det som hände för i tiden är svårt att verifiera eftersom allt vrids så att det passar in i dagens berättelse. Om epidemier är så verkliga, varför i så fall blev WHO tvingat att ändra definitionen?

       Sjukdomar uppstår p.g.a. obalans! I orsaker till obalans räknas in: harmoni i sinnet, harmoni mellan kropp och själ, mental tillstånd eller tro (den som oroar sig ständigt blir knappast frisk), det sociala miljö, den omgivande miljö, matvanor m.m. och alla kemiska preparat.

       Det är människa själv som förgiftar sin kropp och hjälpmedel i detta är utom det ovan, den psykologiska tiden. Med det menar jag allt som en människa inte kan glömma och ältar ständigt och anklagar andra för de orättvisor som andra har orsakat till henne, sedan har vi rädsla, hat, hämnd, brist på självrespekt, självkärlek, listan skulle kunna göras lång

      • “Allt det du skriver har jag redan tagit till mig.”
       Vad är det du har tagit till dig? Kan du räkna upp/exemplifiera?

      • Allt detta som gör oss sjuka finns hela tiden runt oss och delvis i oss.
       Sjukdom handlar om obalans på något sätt så att tex vissa bakterier löper amok. Om du äter fel kan det gynna tillväxten av viss bakteriekultur. Ät då lite syrad vitkål, blir det bättre då så var det problemet.
       Sjukdom betyder att något är fel.

      • Precis. Det är av omvänd orsak som hela läkarutbildningens kostlära och matens betydelse för vår hälsa är så undermålig. Det lämnas över till dietister vars utbildning i ännu högre grad är styrd av Big Food och Big Pharma.
        
       På vårdavdelningar levereras matkantiner. För skoj skull räknade jag antalet kolhydrater under en vecka: både kötträtter och vegetariskt alternativ. Snittet hamnade på hela 85 procent kolhydrater (mycket lite fett och då främst fröoljor) på det vegetariska och och 60-75 procent på kötträtterna.
       
       Makalöst.    

      • Men Inga-Britt, vi gör det här tillsammans – det är bara tillsammans vi kan lägga pusslet. Du är i början av utveckling; allt har sin upprinnelse, tar sin börjar med att ställa frågor. Ställer vi frågor gläntar vi på dörren samt upptäcka rum; rum vi inte trodde fanns.  
        
       Berättelser som landar och tar from, för att sedan gå i spinn sker i våra sinnen. För att detta ska vara möjligt måste sinnet i förväg göras beredd, påverkas i god tid annars tar inte berättelsen skruv.
        
       Medias och underhållningsindustrins huvudsakliga uppgift är att förbereda oss och detta görs på flera olika sätt synkroniserat med budskap och symboler som påverkar
       oss. Upptäckten av detta är ofta en lång och ensam vandring.
        
       På samma sätt som produktplaceringar i filmer påverkar oss undermedvetet placeras också idéer, tankar och föreställningar och alltid i ett syfte.
        
       Hur och varifrån får vi vetskap om epidemier, hemska farsoter och dödliga virus? Jo genom berättelser från media. Epidemier kan planeras och skapas och det görs också. Coronapandemin kallas därför plandemin – planerad pandemin. 
        

               

      • Att frigöra sig från placerade idéer är förskräckligt svårt och logikens torftiga och fattiga verktyg är inte alltid tillräckligt.
        
       Skulle vilja tacka Ivan Björn och andra jobbiga excentriker men det är i anden, i medvetandet sinnet expanderar – upplysningen greppar och till slut anar vi påverkanskampanjernas oöverskådliga räckvidd och ser mönster. 
        

   • Har redan läst många artiklar om smittkoppor och hur vaccinet spred sjukdomen. Och hur vet vi förresten att smittkoppor försvunnit? Virus försvagas med tiden så det kanske finns kvar i en annan form, vattkoppor kanske? Dock besvaras inte min inledande fråga.

    • Detta är inte en artikel utan en mycket välgjord upplysande film och jag tror du kan få många svar om du ger dig tid att se, lyssna och ta in.

 • För er som ännu tvekar, förstår jag ert tvivel. Något som definitivt fick måga att höja på ögonbrynen var belöningen.

  Stefan Lanka har nämligen utfäst en belöning på 100 000 Euro för den som kan bevisa att virus existerar på det sätt som virologer hävdar, är orsak till sjukdom samt smittar. I korta ordalag har många försökt men ingen inhöstat belöningen i den så kallade mässlingsrättegången. Den tyska Högsta domstolen har utdömt bevisen som virologer anfört som kan läsas mer om här https://feli-popescu.blogspot.com/2018/09/still-no-proof-for-measles-virus.html och här https://truthseeker.se/wp-content/uploads/2021/03/Measles-trial-article.pdf

 • En liten detalj glömdes bort i denna intressanta redogörelse – allt är LIV. Dvs, levande och i viss mån medvetet.
  Det jag saknat i den vetenskapliga avhandlingen är VARIFRÅN kom all den energi som behövdes för att skapa universum och varifrån kom medvetenhet som koncept? Och för den delen, varifrån kom alla de lagar som styr universums beteende? Först när vi förstått dessa aspekter kan vi börja begripa oss på det artikeln handlar om.

 • Tror det viktigaste för läkemedelsindustrin är att banka in i oss att man dör av sjukdom: “du kan av det”.

  Kan man förknippa sjukdom med död (och sjukdom i sammanhanget betyder att läkarvetenskapen säger sig veta orsaken till sjukdomen och för att förstärka koppling till sjukdomens orsak döper man sjukdomen efter orsak) men samtidigt säger i stor utsträckning även ha en behandling mot sjukdom kan man få nästa alla att automatiskt besöka sjukvården vid obehag – “du kan ha en sjukdom – du kan dö av den. Sök sjukvården”.

  Döden måste alltid förknippas med eller av en sjukdom, aldrig av behandling av sjukdomen. Hur ofta hör man numera att “Kalle där dog av naturlig orsak”.

  Hur ska läkemedelsindustrin tjäna pengar om man dör frisk?

  Tänk om ingen skulle besöka sjukvården? Hur skulle läkemedelsindustrin då överleva?

  • Hur ofta läser vi inte på löpsedlar: “Du kan ha dold sjukdom – här är symtom”

   Söker vi sedan på nätet drycker nästan alltid mantrat upp: uppsök sjukvården.

  • Tack! Intressant! De flesta av både mina och min mans äldre släktingar har stilla avlidit utan sjukdom eller läkemedel när de varit gamla och levt färdigt. De har bara successivt minskat mat och dryck när de känt att deras tid rinner ut, för att sedan sluta äta och några dagar därefter sluta dricka. Då har vi närstående kunnat vara hos dem när de sedan stilla har somnat in.
   Vi har stroke i släkten, så några har avlidit av det eller tagit mediciner som avlivat dem. Läkarna har försökt påtvinga mig mediciner i “förebyggande syfte” och jag har tagit dessa vid ett par tillfällen, men fick snabbt sluta då medicinerna hade tagit livet av mig om jag fortsatt.
   Jag håller mig frisk med “mat som medicin” och behandlingar med Traditionell Kinesisk Medicin och vid undersökningar befinns jag fullt frisk 🙂
   Jag ser fram emot den dag då läkemedelsindustrin avslöjas. De har inget intresse av att bistå människor att vara friska, de vill bara sälja så mycket som möjligt av sina mediciner oavsett alla biverkningar. Men det finns personer som kan få ett bättre liv med vissa mediciner. Sannolikt skulle de flesta leva friskare och längre med rätt mat och livsstil istället!

   • Tack!

    Det måste vara både vackert och gripande att få vaka in döden, något man bär med sig och önskar alla borde få uppleva det, som en hyllning till livet.

    Tänk förr, om man dog frisk, somnade man in hemma omgiven av släkt och vänner. Nu dör våra anhöriga bort på sterila avdelningar med anonym personal i sina uniformer och döden kommer bara som omväxling för personalen.

   • Apropå “ärftliga sjukdomar” barn som blev adopterade till familjer med ärftliga sjukdomar, vissa av dessas barn fick också dessa sjukdomar.

    Biologiska barn i familjer med ärftliga sjukdomar som mentalt frigjorde sig från berättelsen i familjen fick aldrig den ärftliga sjukdomen!

    Slutsats: ärftliga sjukdomar existerar inte. Det är tron på att saker är på ett visst sätt som sätter kursen.

    Källan: Bruce Lipton i boken: Tro, dogmer och biologi

    • Finns inga ärftliga sjukdomar mer än i de fallen människor väljer att fortsätta stoppa i dig samma skräpmat och andra gifter dom dina förfäder och föräldrar gjorde och gör och det orsakas då av näringsbrister. Ordssakerna till sjukdomar= symptom är inre oläkta sår och trauman från uppväxten och näringsbrister och skräpmat då vi alla är skapta för att inta frukt bär grönsaker rotfrukter örter rötter fröer nötter filtrerat virvlat/vispat vatten och röra på oss, umgås med varandra på riktigt , dansa sjunga vara hos glada lyckliga och det är dit vi är på väg med uppvaknandet och uppstigningen , trots det mörkret utgör mot folket med att manipulera dom att göra dig själva sjuka med symptom el. Ta livet av sig med olika giftpiller som ingen lider brist på oavsett och mörkret är på deras slutspurt för ljuset tar över helt strax , februari sägs det och därför behövs det städas som det håller på med nu efter mörkret och att återställa allt till det rätta normala som aldrig har varit då det kom av sig för ca 2000 år sen, dom äntligen är på gång att bli Himmlen/paradiset på jorden

  • Det stämmer. Det kallas för den passionerade (lidelsefulla) kärleken.

   Under romantikens storhetstid (i Frankrike så klart) när detta drogs till sin spets, betraktades kärlek likt en diagnos. Något man drabbades av som en farlig farsot som kunde ödelägga äktenskap. Här indelades kärlekssjukan i fyra huvudgrupper:
    
   1.) 

   Den passionerade (lidelsefulla) kärleken. Man led. Svartsjuka, obesvarad kärlek.

   2.)
    
   Den romantiska kärleken. Förälskelsens sjuka. Allt annat blir ointressant. Besatthet.

   3.) 

   Byxkärleken. Den sexuella lockelsens fördärv. Ett par kunde fungera perfekt tillsammans sexuellt, men hade inget annat gemensamt överhuvudtaget. Behövde inte ens tycka om eller respektera varandra (Pridefestival).
    
   4.) 

   Fåfängas kärlek. Den ouppnåeliga kärleken: exempelvis till kändisar, man inte ens känner.        

 • Förstår inte riktigt hur ni resonerar här. Dessutom tycker jag att artikeln är dåligt översatt och svår att greppa. Hur förklaras t.ex. att vissa sjukdomar har ett visst förlopp? Mässling med sina typiska utslag, feber och hosta, vattkoppor med vattenblåsor, feber, klåda, kikhosta, röda hund, alla har de karaktäristiska symptom och ett typiskt förlopp.Dessutom smittar ju barn varandra med dessa sjukdomar. Kanske inte så vanligt numera då de flesta minskat avsevärt men vanligt då jag var barn. Skulle det bero på dålig miljö,kroppsligt eller annat? Tycker det resonemanget är lite långsökt. Att inte alla blir sjuka samtidigt är inte heller konstigt, ibland kanske man varit utsatt för en liknande smitta och kroppen därför bildat ett försvar, ibland är immunförvaret starkare och lyckas därför mota olle i grind så att säga. Barn kan dessutom ärva antikroppar från sin mamma och har ett visst skydd under en tid. Ja, om någon har en rimlig förklaring så vill jag gärna höra den…

  • Ja artikel är svårt, för att det handlar om ett svårt ämne och ett svårt bedrägeri: “the devil in in the detail”. Läs den här artikeln som ett komplement kanske sammanhanget klarnar. https://newsvoice.se/2021/07/covidvirusparadigmet-erik-forsman/

   Vad gäller översättningen så kan man alltid ha synpunkter. Ja artikeln kunde kanske översatts bättre, men du kan ju alltid läsa originalet och om det gör dig klockare så återkom gärna.  

   • Har redan läst den artikeln. Men frågan jag ställde förklaras ju inte av den, den handlar ju mer om coronaviruset och vaccin.

      • Borde jag ha förstått, ber om ursäkt om du uppfattade mig sin snorkig. Är lite osäker på vad du undrar över? Virus påstås döda friska celler om de appliceras med cellfragment från en host som antas ha smittats av virus man antar finns.

       Ja de friska cellstrukturer dör i experiment. Problemet är att de friska cellerna inte dör av att blandas med cellfragment från en värd som antas ha patogent virus i sig utan av alla gifter man samtidigt blandar i, samt att man dessutom svälter ut cellerna.

       Gör man om experimentet utan de påstådda viruset händer samma sak, cellerna dör. Blandar man bara över cellfragment man antar är kontaminerat med att smittosamt virus i den friska cellstrukturer händer ingenting.

       Det i sig visar att “virus” inte a.) Virus dödar andra celler b) inte smittar. Problematiken är att man vill bevisa att x orsaker y utan att man bevisat att x existerar, utan man upplyser om att man samtidigt blandar i halva alfabetet.

      • “utan att man upplyser om att man samtidigt blandar i halva alfabetet” ska det vara. Dessa självstavande mobiler.

      • Allt det du skriver har jag redan tagit till mig. Jag undrar bara hur man då tänker sig att olika sjukdomar uppstår? Om de inte smittar hur uppstår då t.ex. epidemier? Det måste ju finnas något som utlöser olika symptom. Jag frågar inte dig specifikt utan mer en undran hur detta kan förklaras.Visst, virus kanske inte kan bevisas utifrån de nämnda kriterierna men de kan ju finnas ändå. De kanske inte ens syns, men kan ändå invadera kroppen och skapa sjukdomar. Strålning syns inte heller men människor blir sjuka av den ändå.

      • Jag tror att naturen är mycket klokare än att det skulle finnas något sådant som skulle kunna “invadera” kroppen såsom patogena virus. Människan har överlevt och överlever utan påfund som vacciner.
       “virus kanske inte kan bevisas utifrån de nämnda kriterierna men de kan ju finnas ändå.”
       Så vilka kriterier vill du ha? Vilka “nämnda kriterier” menar du?
       Hur definierar du en epidemi?
       Varför måste det vara ett i imaginärt virus som utlöser olika symptom? Varför kan/vill du inte se andra orsaker?
       Strålning går enkelt att mäta, så det är uppenbart att den finns även om den inte syns.

       Lyssna gärna även på: DR COWAN DESTROYS the entire Mainstream Medical CONCEPT of CONTAGIOUS VIRUSES AND COVID19 – https://odysee.com/@AgentOfChange:e/DR-COWAN-DESTROYS-entire-Mainstream-Medical-CONCEPT-of-CONTAGIOUS-VIRUSES-AND-COVID19-72777:7

      • Och varför skulle det inte kunna finnas patogena virus? Menar du att det inte finns patogena bakterier heller då? Det finns alltså inga yttre orsaker till sjukdom. Har aldrig påstått att vi behöver vacciner, det gör vi verkligen inte, men det är en annan diskussion. Med nämnda kriterier avsåg jag de kriterier Stefan Lanka ställde upp för att bevisa ett virus existens. En epidemi är väl en spridning i en folkgrupp av en specifik sjukdom. Vet inte hur gammal du är men när jag var liten uppstod med jämna mellanrum mässling, påssjuka, röda hund, vattkoppor etc. det var alltid specifika symptom för varje sjukdom så en erfaren läkare kunde direkt se vad det rörde sig om. Det kunde f.ö. också de flesta mödrar vid den tiden. Man smittades alltid av någon som var sjuk, man blev inte sjuk p.g.a.inre konflikter, rädsla eller annat som påstås här. Dessutom åt man på den tiden renare mat, inte så mycket tillsatser, inte så mycket socker el.dyl. Även miljön var ju renare på den tiden. Ja, du får naturligtvis tro vad du vill men jag vet vad jag själv upplevt och det tror jag på.

      • Då rekommenderar jag dig att titta på video Påhittade Epidemier, länk: https://www.bitchute.com/video/YxlTrhDIrVBV/

       Vi lever i en påhittad, virtuell värld som inte har med verklighet att göra och det är den vi tror på. Det som hände för i tiden är svårt att verifiera eftersom allt vrids så att det passar in i dagens berättelse. Om epidemier är så verkliga, varför i så fall blev WHO tvingat att ändra definitionen?

       Sjukdomar uppstår p.g.a. obalans! I orsaker till obalans räknas in: harmoni i sinnet, harmoni mellan kropp och själ, mental tillstånd eller tro (den som oroar sig ständigt blir knappast frisk), det sociala miljö, den omgivande miljö, matvanor m.m. och alla kemiska preparat.

       Det är människa själv som förgiftar sin kropp och hjälpmedel i detta är utom det ovan, den psykologiska tiden. Med det menar jag allt som en människa inte kan glömma och ältar ständigt och anklagar andra för de orättvisor som andra har orsakat till henne, sedan har vi rädsla, hat, hämnd, brist på självrespekt, självkärlek, listan skulle kunna göras lång

      • “Allt det du skriver har jag redan tagit till mig.”
       Vad är det du har tagit till dig? Kan du räkna upp/exemplifiera?

      • Men Inga-Britt, vi gör det här tillsammans – det är bara tillsammans vi kan lägga pusslet. Du är i början av utveckling; allt har sin upprinnelse, tar sin börjar med att ställa frågor. Ställer vi frågor gläntar vi på dörren samt upptäcka rum; rum vi inte trodde fanns.  
        
       Berättelser som landar och tar from, för att sedan gå i spinn sker i våra sinnen. För att detta ska vara möjligt måste sinnet i förväg göras beredd, påverkas i god tid annars tar inte berättelsen skruv.
        
       Medias och underhållningsindustrins huvudsakliga uppgift är att förbereda oss och detta görs på flera olika sätt synkroniserat med budskap och symboler som påverkar
       oss. Upptäckten av detta är ofta en lång och ensam vandring.
        
       På samma sätt som produktplaceringar i filmer påverkar oss undermedvetet placeras också idéer, tankar och föreställningar och alltid i ett syfte.
        
       Hur och varifrån får vi vetskap om epidemier, hemska farsoter och dödliga virus? Jo genom berättelser från media. Epidemier kan planeras och skapas och det görs också. Coronapandemin kallas därför plandemin – planerad pandemin. 
        

               

      • Att frigöra sig från placerade idéer är förskräckligt svårt och logikens torftiga och fattiga verktyg är inte alltid tillräckligt.
        
       Skulle vilja tacka Ivan Björn och andra jobbiga excentriker men det är i anden, i medvetandet sinnet expanderar – upplysningen greppar och till slut anar vi påverkanskampanjernas oöverskådliga räckvidd och ser mönster. 
        

      • Precis. Det är av omvänd orsak som hela läkarutbildningens kostlära och matens betydelse för vår hälsa är så undermålig. Det lämnas över till dietister vars utbildning i ännu högre grad är styrd av Big Food och Big Pharma.
        
       På vårdavdelningar levereras matkantiner. För skoj skull räknade jag antalet kolhydrater under en vecka: både kötträtter och vegetariskt alternativ. Snittet hamnade på hela 85 procent kolhydrater (mycket lite fett och då främst fröoljor) på det vegetariska och och 60-75 procent på kötträtterna.

       Makalöst.    

   • Har redan läst många artiklar om smittkoppor och hur vaccinet spred sjukdomen. Och hur vet vi förresten att smittkoppor försvunnit? Virus försvagas med tiden så det kanske finns kvar i en annan form, vattkoppor kanske? Dock besvaras inte min inledande fråga.

    • Detta är inte en artikel utan en mycket välgjord upplysande film och jag tror du kan få många svar om du ger dig tid att se, lyssna och ta in.

 • “Påståendet att biologiskt liv har sitt ursprung i en grå urtid har motbevisats. Livet uppstår ständigt på nytt och framför våra ögon, om vi bara ser på livet objektivt och begränsat av inga dogmer och ogrundade teorier.”

  Lankas utsaga ger en intressant association till Jeremy Englands teori om livets ursprung. Han tror att i princip död materia under vissa omständigheter kan övergå i mer ordnat tillstånd under avgivande av energi och den egenskapen skulle kunna förklara vad som ligger bakom liv.

  En fråga som infinner sig beträffande utsagan att virus inte existerar är liksom Lisbeth och Red tar upp att man erfarenhetsmässigt kan hävda att något sprider smitta.

  Invändningar av psykologiserande art behövs inte.
  Eller 5G…

  Lankas översikt ger mig intrycket att den öppet publicerade biomedicinska vetenskapen är i sin linda och knappt har kommit igång om han har rätt. Total inkompetens låter det som.

  Om Lanka är en tillförlitlig källa så inställer sig frågan:
  Finns det mycket bättre kunskap som är hemligstämplad?

  Kunskap med militär användning inom andra områden än biomedicin finns patenterad men patenten är hemligstämplade.
  Tusentals såna finns.
  Dvs avancerad kunskap existerar och används hemligt men förnekas officiellt.

  • “erfarenhetsmässigt”. Visst det ligger lika mycket i vår kollektiva erfarenhet, lika mycket som det inte gör det. Hur ofta har det inte upprepats att man blir förkyld av att utsättas för kyla. Stämmer det? Blir vinterbadare ofta än andra förkylda?

   • Immunförsvaret minskar i effektivitet när man blir kall varvid det som orsakar sjukdom får lättare att inverka.
    Vinterbadare ligger inte i länge.

    • Att bli kall kan i vissa fall stressa kroppen, men vinterbadare som själva väljer att kallbada tycks må bra av det och tror att det är bra så det där med “immunförsvaret minskar i effektivitet när man blir kall”-argumentet håller då inte.

      • Varför skulle de behöva ligga länge i isvatten?! Det räcker med en minut i isvatten för att bli kall och vinterbadarna blir inte sjuka av det.

      • Du blir kallare om du ligger i längre.
       Efter ett tag kan du inte längre ta dig upp själv och sen dör du. Nazisterna lär ha testat kvantitativt men jag undrar om du verkligen är seriös.
       Jag får en känsla av att du driver med oss. Eller är en AI chat-bot?

  • Denna föreslår jag dig att lyssna på: DR COWAN DESTROYS the entire Mainstream Medical CONCEPT of CONTAGIOUS VIRUSES AND COVID19 – https://odysee.com/@AgentOfChange:e/DR-COWAN-DESTROYS-entire-Mainstream-Medical-CONCEPT-of-CONTAGIOUS-VIRUSES-AND-COVID19-72777:7

   Att man “erfarenhetsmässigt kan hävda att något sprider smitta”, är ett obevisat påstående som endast talar om att människor blir sjuka, men det talar inte om vad som gör dem sjuka.

   • Jag har ingen erfarenhet av Covid men av vanlig influensa som erfarenhetsmässigt sprider sig som IngaBritt tog upp.
    Semmelweiss förstod att det fanns ett smittämne utan att veta ngt i detalj men det klarnade senare.
    Influensa påstås spridas av virus och om det inte är virus är det ngt annat som kanske inte är klarlagt eller rent av hemlighålls. För jag har svårt att tro att det inte finns högt begåvade individer inom vetenskapen.
    Och eftersom det låter inkompetent om Lanka har rätt kanske det är avsiktlig desinformation för att hålla tillbaka befolkningstillväxten.
    Malthusianerna har systematiskt motverkat ekonomisk utveckling tillsammans med hälsovård för majoriteten.

     • absolut och erfarenheten visar att konspirationer är det normala för imperiet.
      Ufo-myterna som imperiet underblåser illustrerar hur mkt de vill förleda.
      Historievetenskapen utnyttjas för mörkläggning av helt avgörande fakta.
      Och en del mörkläggning kan mkt väl handla om kommersiella fördelar.
      Imperiets feodalherrar gillar inte att vetenskap ska vara känt för rivalerna.
      Men de har även förstört utbildningen av den egna befolkningen. De vill hålla oss i okunnighet och de har en stark vilja att depopulera. De ser en global hälsa som ett hot om överbefolkning. Fungerande medicinsk kunskap är därför logiskt sett ett hot.

      • Naturen är inte konspiratorisk och patogena virus har inte påträffats i naturen. Varför skulle dessa påhittade patogena muterande virus som påstås invadera våra celler, finnas i vår natur, som vi själva är en del av?
       Vad menar du att “imperiet” är?

      • Jag anser heller inte att naturen konspirerar.
       Jag syftade på anglosaxiska imperiet och dess lydiga vasaller.
       Jag har inte påstått ngt bestämt om hur smitta sprids bara att jag anser det logiskt nödvändigt att något sprider.
       Har du läst min kommentar där jag drar en parallell med hur datorer har högnivå och lågnivå kommandon där de sistnämnda inte går att ‘isolera’ för en vanlig användare men likväl spelar en viktig roll och där jag associerar det med biomedicinska filosofers ide om att virus är processer snarare än ting.
       I fysiken används begreppet kvarkar som anses rationellt representera vissa symmetriegenskaper hos subatomära fenomen och används trots att man inte kunnat isolera kvarkarna.
       Om parallellen med datorer har relevans innebär det att vi kan ha nått en nivå som kanske motsvarar att vi håller på att upptäcka ‘matrix’ dvs att vi lever i en datasimulering.

  • “..avancerad kunskap existerar och används hemligt men förnekas officiellt”. Vad syftar du på med detta påstående gällande “patogena virus”?

   • Att det skulle kunna finnas hemligheter beträffande hur sjukdomar sprids liksom det finns hemligheter om teknologi.
    Jag har svårt att tro att hela vetenskapseliten är inkompetent men jag vet att de ibland hålls i strama tyglar och inte är fria att informera.

    • “..jag vet att de ibland hålls i strama tyglar och inte är fria att informera”. Är du insatt? Kan du ge några exempel?

     • Tillämpningar som kommit att hemlighållas med förevändning om nationell säkerhet i väst för militära och civila syften, SENARE, var inte hemligt från början utan äldre artiklar visade vad som tidigare fanns och som senare tigs ihjäl eller förnekas. Pentagon finansierar mkt verksamhet även i Sverige och de strama tyglarna är till att börja med finansieringen.
      Nästa nivå är sanktioner mot nationella ekonomin.
      Den nuvarande Ukraina-krisen skulle nog inte ha inträffat om inte sanktionshotet mot vasallerna fanns.

 • Jag tror på virus. Min man är sjuk i hosta och dyl. Ligger och hostar på mig under natten. Någn dag efter är jag också sjuk. Med samma symtom som min man. dvs hosta och lite feber. “Clear as mud”. Klart som korvspad. Han smittade mig med detta. Och som på dagis och andra ställen. Snoriga ungar smittar varandra. Skulle dom alla lida av “Förgiftningar. Strålning. För mycket bakterier, mikrober och microsvampar där de inte ska vara.” SAMTIDIGT?
  Klart att det är nåt som sprider sig mellan människor och gör oss sjuka. Särskilt under vintertid.
  – flat earth?

  • Du glömde sinnet, tro, och det kollektiva medvetande. Vidare självkännedom. Jag känner fåtal människor som har självkännedom.
   Läs Bruce Lipton-Tro, Dogmer och Biologi då kommer det kanske att klarna. Dagens samhälle är tyvärr full av vidskeplighet.

   • Lisbeth nämner också “snoriga ungar som smittar varandra” menar du att de trots sin ringa ålder (skulle tro att Lisbeth menar förskolebarn) har fel tro och redan är inskolade i det kollektiva medvetandet och därför smittar varandra på grund av felaktig tro och någon slags miss i sin självkännedom?

    • Alla ungar är inte sjuka samtidigt och vissa blir inte sjuka alls. Ställ dig frågan varför? Allt handlar om balans.
     Allt jag skriver nedan gäller inte då man är stark i sitt sinne som är överordnat allt annat.

     Tillsatser i maten (E XXX) skapar obalans i kroppen.

     Disharmoni skapar obalans! (lever föräldrar i äkta villkorslös kärlek med varandra?, Går Tv hela tiden där hemma? Hur ställer sig de vuxna till det som påstås hända i världen? O.s.v.)
     Blir barnen uppfostrade som individer? Eller blir barnen uppfostrade för att passa in i kollektivet och anpassa sig trotts deras unika egenskaper som de får förneka och förtrycka för att passa in?

     Rädsla: Är föräldrarna rädda för det dom sker i världen? Är de rädda om sin existens, pengar, lån m.m.? Detta går över på barn!
     Adrenalin som aldrig avsätts förgiftar kroppen!

     Hur hanterar man sjukdomstillstånd i familjer? Litar man på sin kropp och dess läkande förmåga eller tron svag? Genast springer man till apotek och förtrycker symptom med kemiska preparat?
     Vad är det för vardagliga mediciner man stoppar i sig inkl. barn.

     Kan man leva med sig själv, sitt inre (gäller barn också) eller behöver man ha ständigt stimuli utifrån? Självkännedom!

     Listan skulle kunna göras längre men kort sagt.
     Lev i harmoni med dig själv utan rädsla för morgondagen, ägna varje dag lite tid år noll punkten i vilken alla möjligheter finns där du är enbart med dig själv och ta livet med lätthet.

     • Även om Pasteur hade fel i sin teori, vilket den här diskussionen mycket handlar om, betyder inte att smittsamma sjukdomar inte existerar.

      Varenda förälder med sunt förnuft har erfarenhet av att barnen kan få smitta av andra barn. Erfarenheter finns att barnen kan bli sjuka när de börjar på förskola eller skola. Sedan hänger det också på barnets motståndskraft (inre miljön den teori som Béchamp står för).

      Om man tänker fritt utanför både Pasteur och Béchamps teori kan man säga: den som har stark hälsa blir inte så lätt sjuk, men de som har sämre hälsa är mer offer för sjukdomsframkallande mikroorganismer. (Orsak till sämre hälsa=mindre motståndskraft kan givetvis vara det du nämner ovan, inklusive ärftlighet)

      Vidare, att mässling inte skulle finnas är helt befängt att påstå, som vissa gör. Mer rätt att säga är: barnsjukdomen mässling var mycket vanlig vid tiden slutet på 1800-talet fram till 1980-talet. Och den som inte tror att virus existerar, kan då istället säga att det är oklart vad som orsakade mässlingen. Den som förnekar denna barnsjukdom och håller med Stefan Lanka, att mässling är någon slags psykosocial åkomma, blundar för verkligheten.

      • betyder inte att smittsamma sjukdomar inte existerar”.

       Definiera sjukdomar. Definiera smitta.
       Den inverterade forman av ditt påstående blir att smittsamma sjukdomar existerar, eller hur?

       Du påstår, du visar.

       Hur smittar sjukdomar? Kan du inte bevisa hur sjukdom smittar, hur kan du då påstå att sjukdomar smittar?   

      • Svar på ditt inlägg nr 1: Om man tittar på verkligheten så är människors allmänna erfarenhet att sjukdomar som tillexempel mässling, influensa, vinterkräksjuka, vattkoppor m.m. är smittsamma. Alltså den som är mottaglig kan bli sjuk. Vi vet också att de som haft barnsjukdomar som mässling och vattkoppor är immuna, och får inte dessa igen.

       Inlägg 2: Det är känt inom alternativmedicinen (jag är homeopat) att barn om de får gå igenom barnsjukdomarna naturligt, kan efter det få ett språng i sin utveckling. (Det där med att man inte får cancer efter genomgången mässling, vet jag ingenting om).

       Eftersom barnet upplever att de mår dåligt när de har mässling (jag kommer själv ihåg att jag mådde dåligt) så kan man nog kalla mässlingen för en sjukdom, den kan också i sällsynta fall ge följdsjukdomar, men jag vet inga som fick det, när jag slutet på 60-talet hade mässlingen.

       Inlägg 3: Du frågar “Då blir följdfrågan hur skapas och av vem ett sunt förnuft?”

       Mitt svar till dig blir: Det sunda förnuftet är en individuell förmåga som varje individ själv behöver skapa, ju mognare själ desto mer förnuft. Med ett hyggligt sunt förnuft klarar man förhoppningsvis att kryssa mellan sanning och lögn, i det samhället vi nu lever i.

       Men vad är sunt förnuft för dig?

      • Barn som inte haft mässlingen drabbas oftare av cancer. Då blir ju mässlingen motsatsen till sjukdom om man nu med cancer menar sjukdom. Då blir ju mässlingen något annat än en sjukdom, eller hur? Snarare motsatsen.    

      • Varenda förälder med sunt förnuft har erfarenhet av att barnen kan få smitta av andra barn”.

       Men det är ett antagande. Då blir följdfrågan hur skapas och av vem ett sunt förnuft?

      • Du jämför det som inte går att jämföra. Människor levde under viss tid i historien i misär. Sjukdomar som uppstår p.g.a.detta är en varningsklocka till det kollektiva medvetande att rätta till det. På 40 talet och framåt är det användning av gifter. Nu är det utarmning av näringsämnen samt kemiska tillsatser.

       Se gärna föredrag av Anita Petek https://www.bitchute.com/video/TZ6XTu3TGrv4/

       Ditt sinne bestämmer ditt liv, tror du att saker och ting förhåller sig på ett visst sätt så blir det så tills du själv ändrar på det.

       Då upptäcker du att livet är så mycket mer. Läs Zacharias inlägg högre upp.

      • Denna föreslår jag dig att lyssna på: DR COWAN DESTROYS the entire Mainstream Medical CONCEPT of CONTAGIOUS VIRUSES AND COVID19 – https://odysee.com/@AgentOfChange:e/DR-COWAN-DESTROYS-entire-Mainstream-Medical-CONCEPT-of-CONTAGIOUS-VIRUSES-AND-COVID19-72777:7

       Rekommenderar också den här: https://odysee.com/@dharmabear:2/The-Truth-About-Smallpox-Kate-Sugak-720-Eng:e

       Den där David Pakman som Rena länkar till är inte bara okunnig, han undanhåller viktig information och kommer med falska påståenden, vilket visas i denna video, där även en snutt av David Pakman finns med.
       https://odysee.com/@drsambailey:c/Stefan-Lanka-Virus-Its-Time-To-Go:1

      • Var säger Stefan Lanka själv att mässling är någon slags psykosocial åkomma? Ange källa. Eller har du lyssnat på någon annan som påstår det om Stefan Lanka och tar det som sanning utan att själv undersöka om det stämmer?

      • Jag tror du förstod utan att behöva fråga vem “han” var. Det är inte så många i klippet som snackar om att mässling skulle vara psykosocial sjukdom.

    • Varför skulle inte barn ta in vad indoktrinerade föräldrar och övrig omgivning tror på? Barn om några är väl mottagliga. Det har ingenting med någon “miss i sin självkännedom” att göra!

     • Förtydligande: Jag menar att barn är mottagliga för omgivningens uppfattningar och propaganda. Att i det sammanhanget mena att det skulle bero på miss i barnens självkännedom, förstår jag inte. Kan du Szöges förtydliga hur du tänker?
      Szöges skrev:
      “Lisbeth nämner också “snoriga ungar som smittar varandra” menar du att de trots sin ringa ålder (skulle tro att Lisbeth menar förskolebarn) har fel tro och redan är inskolade i det kollektiva medvetandet och därför smittar varandra på grund av felaktig tro och någon slags miss i sin självkännedom?”

  • När man tänker på influensa tänker man ordet sjukdom; feber ont i leder hosta osv. Om inte virus finns som lärt oss finns det inte heller några virussjukdomar och följdaktligenföljdaktligen kan det inte heller smitta. Då faller även iden med immunförsvar då det inte finns något som attacker som man ska försvars sig mot. Det är en aningens magstarkt och svårt att ens tänka sig.

   Det finns alternativa ideer: att influensa skulle kunna vara en utrensning av diverse gifter. Kroppen utsätts för det vi kallar för gifter, kroppen måste också försöka göra sig av med dessa så gott det går. Sedan har fermentering i kroppen. Ph-nivåer. Vidare natrium, kalium balans osv.

   Jag tror mycket handlar om cellens normala funktion. Efter jag började med alla kosttillskott, vitaminer samt lade om kosten blir jag sällan sjuk som jag blev tidigare. Sist detta vad som styr kroppen: hormonell påverkan, under den nivån signalsubstanser. Så sent som början av 90-taket upptäcktes alla cannabinoider som styr kroppen som sömn, hunger, smärta osv. Hur många fler system finns som vi inte känner till eller känner till man etablissemang mörkar? Tron inverkan som Bruse Lipton visat på – tänker känslor och förväntningar.

   • Konstigt då att jag behövde rensa ut gifter, då just när min man var sjuk i influensa.Och han hade gifter i sig före mig. Jag köper inte de här ideerna. Visst finns virus eller vad man vill kalla dem. Något smittar oss , vi reagerar på detta och får sen antikroppar. Jag har haft både mässling och vattenkoppor och hade ganska mycket feber av mässlingen. Och dessutom har man utslag och röda prickar av båda dessa sjukdomar. Så inbillning är de inte.

    • Ingen påstår här att sjukdomar är inbillning. Det är inte konstigt att människor som vistas i samma miljöer i nära relationer kan bli sjuka i liknande symptom. Men att tro att det skulle orsakas av ett påhittat patogent virus är bara en tro, en inbillning. Hur var det med skörbjuggen?
     Denna föreslår jag dig att lyssna på: DR COWAN DESTROYS the entire Mainstream Medical CONCEPT of CONTAGIOUS VIRUSES AND COVID19 – https://odysee.com/@AgentOfChange:e/DR-COWAN-DESTROYS-entire-Mainstream-Medical-CONCEPT-of-CONTAGIOUS-VIRUSES-AND-COVID19-72777:7
     Hjälper det dig på något sätt att tro på patogena virus (fast de i själva verket bara existerar i folks föreställningar/sinnen och inte i verkliga naturen)?
     Rekommenderar också den här: https://odysee.com/@dharmabear:2/The-Truth-About-Smallpox-Kate-Sugak-720-Eng:e
     Kortare videos:
     https://odysee.com/@coronamirror:d/the-final-refutal-of-virology:c3
     https://odysee.com/@coronamirror:d/laboratories-in-germany-there-is-no-virus-and-covid-dose-not-exist:3

     Vacciner innehåller gifter för att kroppen ska reagera och bilda antikroppar mot dessa gifter, men istället påstås det att vaccinet får kroppen att bilda antikroppar mot de påhittade virusen (fast det i själva verket är kroppens reaktion på gifterna) Virusmyten är skälet till att det finns vacciner.

     Tror du på vacciner?

    • Ingen förnekar människors upplevelser eller att människor blir sjuka, det enda som förnekas är orsaken till det. Om det nu saknas direkta bevis för existensen av “virus” så kan vi inte gå runt och påstå att våra upplevelser är på grund av “virus”. För att bättre förstå detta så på samma sätt kan vi inte gå runt och anklaga enhörningar för att ha förstört folks gårdar när vi saknar direkta bevis för dess existens. En effekt, ett fenomen eller ett resulat kan aldrig bevisa en orsak eller existensen av något precis som att julklappar under julgranen inte är ett bevis för existensen av jultomten.

     Det vi kallar mässling, vattkoppor, röda hund, smittkoppor, apkoppor etc är symptom av utrensning genom huden som är ett av våra elimineringsorgan. Fenomenet som vi upplever som “smitta” kan förklaras på andra sätt.

    • Om jag är i ett rum av människor och jag gäspar eller ler så är det stor risk att andra börja gäspa eller le, det är uppenbarligen inte orsakat av något “virus” utan har med andra faktorer att göra.

     Det finns även studier på grupper av kvinnor som visat att när kvinnor spenderar mycket tid tillsammans så börjar dom synka sin mens, det är uppenbarligen inte orsakat av något “virus” utan har med andra faktorer att göra.

     En gång i tiden så trodde vi att skörbjugg, Beriberi & Pellagra var orsakat av något smittsamt eftersom det spreds bland människor men det visade sig att sådant var inte fallet. Poängen är den att bara för att något ser smittsamt ut så betyder inte det att det är det.

     Vi måste också förstå att på grund av att vetenskapen har gått fel håll i 150 år så har det inte gjorts tillräcklig med forskning av dom egentliga orsakerna till olika symptom vilket gör det svårt om inte omöjligt att säga vad exakt som utlöser dessa symptom där vi kan endast gå efter olika hypoteser som näringsbrist och förgiftning vilket är dom 2 vanligaste orsakerna till sjukdom.

 • “Påståendet att biologiskt liv har sitt ursprung i en grå urtid har motbevisats. Livet uppstår ständigt på nytt och framför våra ögon, om vi bara ser på livet objektivt och begränsat av inga dogmer och ogrundade teorier.”

  Lankas utsaga ger en intressant association till Jeremy Englands teori om livets ursprung. Han tror att i princip död materia under vissa omständigheter kan övergå i mer ordnat tillstånd under avgivande av energi och den egenskapen skulle kunna förklara vad som ligger bakom liv.

  En fråga som infinner sig beträffande utsagan att virus inte existerar är liksom Lisbeth och Red tar upp att man erfarenhetsmässigt kan hävda att något sprider smitta.

  Invändningar av psykologiserande art behövs inte.
  Eller 5G…

  Lankas översikt ger mig intrycket att den öppet publicerade biomedicinska vetenskapen är i sin linda och knappt har kommit igång om han har rätt. Total inkompetens låter det som.

  Om Lanka är en tillförlitlig källa så inställer sig frågan:
  Finns det mycket bättre kunskap som är hemligstämplad?

  Kunskap med militär användning inom andra områden än biomedicin finns patenterad men patenten är hemligstämplade.
  Tusentals såna finns.
  Dvs avancerad kunskap existerar och används hemligt men förnekas officiellt.

  • “erfarenhetsmässigt”. Visst det ligger lika mycket i vår kollektiva erfarenhet, lika mycket som det inte gör det. Hur ofta har det inte upprepats att man blir förkyld av att utsättas för kyla. Stämmer det? Blir vinterbadare ofta än andra förkylda?

   • Immunförsvaret minskar i effektivitet när man blir kall varvid det som orsakar sjukdom får lättare att inverka.
    Vinterbadare ligger inte i länge.

    • Att bli kall kan i vissa fall stressa kroppen, men vinterbadare som själva väljer att kallbada tycks må bra av det och tror att det är bra så det där med “immunförsvaret minskar i effektivitet när man blir kall”-argumentet håller då inte.

      • Varför skulle de behöva ligga länge i isvatten?! Det räcker med en minut i isvatten för att bli kall och vinterbadarna blir inte sjuka av det.

      • Du blir kallare om du ligger i längre.
       Efter ett tag kan du inte längre ta dig upp själv och sen dör du. Nazisterna lär ha testat kvantitativt men jag undrar om du verkligen är seriös.
       Jag får en känsla av att du driver med oss. Eller är en AI chat-bot?

  • Denna föreslår jag dig att lyssna på: DR COWAN DESTROYS the entire Mainstream Medical CONCEPT of CONTAGIOUS VIRUSES AND COVID19 – https://odysee.com/@AgentOfChange:e/DR-COWAN-DESTROYS-entire-Mainstream-Medical-CONCEPT-of-CONTAGIOUS-VIRUSES-AND-COVID19-72777:7

   Att man “erfarenhetsmässigt kan hävda att något sprider smitta”, är ett obevisat påstående som endast talar om att människor blir sjuka, men det talar inte om vad som gör dem sjuka.

   • Jag har ingen erfarenhet av Covid men av vanlig influensa som erfarenhetsmässigt sprider sig som IngaBritt tog upp.
    Semmelweiss förstod att det fanns ett smittämne utan att veta ngt i detalj men det klarnade senare.
    Influensa påstås spridas av virus och om det inte är virus är det ngt annat som kanske inte är klarlagt eller rent av hemlighålls. För jag har svårt att tro att det inte finns högt begåvade individer inom vetenskapen.
    Och eftersom det låter inkompetent om Lanka har rätt kanske det är avsiktlig desinformation för att hålla tillbaka befolkningstillväxten.
    Malthusianerna har systematiskt motverkat ekonomisk utveckling tillsammans med hälsovård för majoriteten.

     • absolut och erfarenheten visar att konspirationer är det normala för imperiet.
      Ufo-myterna som imperiet underblåser illustrerar hur mkt de vill förleda.
      Historievetenskapen utnyttjas för mörkläggning av helt avgörande fakta.
      Och en del mörkläggning kan mkt väl handla om kommersiella fördelar.
      Imperiets feodalherrar gillar inte att vetenskap ska vara känt för rivalerna.
      Men de har även förstört utbildningen av den egna befolkningen. De vill hålla oss i okunnighet och de har en stark vilja att depopulera. De ser en global hälsa som ett hot om överbefolkning. Fungerande medicinsk kunskap är därför logiskt sett ett hot.

      • Naturen är inte konspiratorisk och patogena virus har inte påträffats i naturen. Varför skulle dessa påhittade patogena muterande virus som påstås invadera våra celler, finnas i vår natur, som vi själva är en del av?
       Vad menar du att “imperiet” är?

      • Jag anser heller inte att naturen konspirerar.
       Jag syftade på anglosaxiska imperiet och dess lydiga vasaller.
       Jag har inte påstått ngt bestämt om hur smitta sprids bara att jag anser det logiskt nödvändigt att något sprider.
       Har du läst min kommentar där jag drar en parallell med hur datorer har högnivå och lågnivå kommandon där de sistnämnda inte går att ‘isolera’ för en vanlig användare men likväl spelar en viktig roll och där jag associerar det med biomedicinska filosofers ide om att virus är processer snarare än ting.
       I fysiken används begreppet kvarkar som anses rationellt representera vissa symmetriegenskaper hos subatomära fenomen och används trots att man inte kunnat isolera kvarkarna.
       Om parallellen med datorer har relevans innebär det att vi kan ha nått en nivå som kanske motsvarar att vi håller på att upptäcka ‘matrix’ dvs att vi lever i en datasimulering.

  • “..avancerad kunskap existerar och används hemligt men förnekas officiellt”. Vad syftar du på med detta påstående gällande “patogena virus”?

   • Att det skulle kunna finnas hemligheter beträffande hur sjukdomar sprids liksom det finns hemligheter om teknologi.
    Jag har svårt att tro att hela vetenskapseliten är inkompetent men jag vet att de ibland hålls i strama tyglar och inte är fria att informera.

    • “..jag vet att de ibland hålls i strama tyglar och inte är fria att informera”. Är du insatt? Kan du ge några exempel?

     • Tillämpningar som kommit att hemlighållas med förevändning om nationell säkerhet i väst för militära och civila syften, SENARE, var inte hemligt från början utan äldre artiklar visade vad som tidigare fanns och som senare tigs ihjäl eller förnekas. Pentagon finansierar mkt verksamhet även i Sverige och de strama tyglarna är till att börja med finansieringen.
      Nästa nivå är sanktioner mot nationella ekonomin.
      Den nuvarande Ukraina-krisen skulle nog inte ha inträffat om inte sanktionshotet mot vasallerna fanns.

 • Och med detta har det bevisats att eftersom viruset inte finns, har man inte kunnat utföra
  “Gain Of Function” och det var aldrig en labbläcka att tala om!
  Bra vetenskapligt jobbat!

   • Du måste istället fråga dig vad sjukdom är för något?
    Sjukdom är en diagnos som läkare ställer, eller den medicinska vetenskapen – varför finns det diagnoser för gifter?

    • Ja, finns det förgiftningsjukdomar? En definitionsfråga. Slutar t ex lever och njurar fungera bli vi förgiftade. I regel uppkallar man orsaken till att t ex inre organ hamnar i obalans som sjukdomen, fast orsaken kanske inte korrekt eller missförståtts. Själva sjukdomsnamnet uppfyller iden om orsaken och det hela blir cirkulärt.

     Frågan blir då hur man definierar sjukdom och med vilka kriterier?

   • Ja visst, människor blir sjuka, och tror man på virus behöver man inte ens ställa sig frågan varför. Finns det en definition av ordet sjukdom så beskriver definition orsaken. Smittar något? Hur smittar det i så fall? Ettt tag trodde man att skörbjugg (c-vitaminbrist) smittade. När Nixon förklarade krig mot cancern ville läkemedelsindustrin få det till att även cancer smittade (för att kränga vacciner) men fick ge sig.

    Betydligt färre är sjuka i dag än tidigare i historien trots att vi blivit fler, då se sanitära förhållandena blir så mycket bättre. Och som alla alternativa människor här vet dog det färre under år 2020 än under 2002 – 2003 fast vi då var en och en halv miljon färre medborgar. År 1993 dog det ännu fler i landet, sett till antalet döda per år, än 2020 trots vi då var vi två miljoner färre än i dag.

 • Jag tror på virus. Min man är sjuk i hosta och dyl. Ligger och hostar på mig under natten. Någn dag efter är jag också sjuk. Med samma symtom som min man. dvs hosta och lite feber. “Clear as mud”. Klart som korvspad. Han smittade mig med detta. Och som på dagis och andra ställen. Snoriga ungar smittar varandra. Skulle dom alla lida av “Förgiftningar. Strålning. För mycket bakterier, mikrober och microsvampar där de inte ska vara.” SAMTIDIGT?
  Klart att det är nåt som sprider sig mellan människor och gör oss sjuka. Särskilt under vintertid.
  – flat earth?

  • Du glömde sinnet, tro, och det kollektiva medvetande. Vidare självkännedom. Jag känner fåtal människor som har självkännedom.
   Läs Bruce Lipton-Tro, Dogmer och Biologi då kommer det kanske att klarna. Dagens samhälle är tyvärr full av vidskeplighet.

   • Lisbeth nämner också “snoriga ungar som smittar varandra” menar du att de trots sin ringa ålder (skulle tro att Lisbeth menar förskolebarn) har fel tro och redan är inskolade i det kollektiva medvetandet och därför smittar varandra på grund av felaktig tro och någon slags miss i sin självkännedom?

    • Alla ungar är inte sjuka samtidigt och vissa blir inte sjuka alls. Ställ dig frågan varför? Allt handlar om balans.
     Allt jag skriver nedan gäller inte då man är stark i sitt sinne som är överordnat allt annat.

     Tillsatser i maten (E XXX) skapar obalans i kroppen.

     Disharmoni skapar obalans! (lever föräldrar i äkta villkorslös kärlek med varandra?, Går Tv hela tiden där hemma? Hur ställer sig de vuxna till det som påstås hända i världen? O.s.v.)
     Blir barnen uppfostrade som individer? Eller blir barnen uppfostrade för att passa in i kollektivet och anpassa sig trotts deras unika egenskaper som de får förneka och förtrycka för att passa in?

     Rädsla: Är föräldrarna rädda för det dom sker i världen? Är de rädda om sin existens, pengar, lån m.m.? Detta går över på barn!
     Adrenalin som aldrig avsätts förgiftar kroppen!

     Hur hanterar man sjukdomstillstånd i familjer? Litar man på sin kropp och dess läkande förmåga eller tron svag? Genast springer man till apotek och förtrycker symptom med kemiska preparat?
     Vad är det för vardagliga mediciner man stoppar i sig inkl. barn.

     Kan man leva med sig själv, sitt inre (gäller barn också) eller behöver man ha ständigt stimuli utifrån? Självkännedom!

     Listan skulle kunna göras längre men kort sagt.
     Lev i harmoni med dig själv utan rädsla för morgondagen, ägna varje dag lite tid år noll punkten i vilken alla möjligheter finns där du är enbart med dig själv och ta livet med lätthet.

     • Även om Pasteur hade fel i sin teori, vilket den här diskussionen mycket handlar om, betyder inte att smittsamma sjukdomar inte existerar.

      Varenda förälder med sunt förnuft har erfarenhet av att barnen kan få smitta av andra barn. Erfarenheter finns att barnen kan bli sjuka när de börjar på förskola eller skola. Sedan hänger det också på barnets motståndskraft (inre miljön den teori som Béchamp står för).

      Om man tänker fritt utanför både Pasteur och Béchamps teori kan man säga: den som har stark hälsa blir inte så lätt sjuk, men de som har sämre hälsa är mer offer för sjukdomsframkallande mikroorganismer. (Orsak till sämre hälsa=mindre motståndskraft kan givetvis vara det du nämner ovan, inklusive ärftlighet)

      Vidare, att mässling inte skulle finnas är helt befängt att påstå, som vissa gör. Mer rätt att säga är: barnsjukdomen mässling var mycket vanlig vid tiden slutet på 1800-talet fram till 1980-talet. Och den som inte tror att virus existerar, kan då istället säga att det är oklart vad som orsakade mässlingen. Den som förnekar denna barnsjukdom och håller med Stefan Lanka, att mässling är någon slags psykosocial åkomma, blundar för verkligheten.

    • Varför skulle inte barn ta in vad indoktrinerade föräldrar och övrig omgivning tror på? Barn om några är väl mottagliga. Det har ingenting med någon “miss i sin självkännedom” att göra!

     • Förtydligande: Jag menar att barn är mottagliga för omgivningens uppfattningar och propaganda. Att i det sammanhanget mena att det skulle bero på miss i barnens självkännedom, förstår jag inte. Kan du Szöges förtydliga hur du tänker?
      Szöges skrev:
      “Lisbeth nämner också “snoriga ungar som smittar varandra” menar du att de trots sin ringa ålder (skulle tro att Lisbeth menar förskolebarn) har fel tro och redan är inskolade i det kollektiva medvetandet och därför smittar varandra på grund av felaktig tro och någon slags miss i sin självkännedom?”

  • När man tänker på influensa tänker man ordet sjukdom; feber ont i leder hosta osv. Om inte virus finns som lärt oss finns det inte heller några virussjukdomar och följdaktligenföljdaktligen kan det inte heller smitta. Då faller även iden med immunförsvar då det inte finns något som attacker som man ska försvars sig mot. Det är en aningens magstarkt och svårt att ens tänka sig.

   Det finns alternativa ideer: att influensa skulle kunna vara en utrensning av diverse gifter. Kroppen utsätts för det vi kallar för gifter, kroppen måste också försöka göra sig av med dessa så gott det går. Sedan har fermentering i kroppen. Ph-nivåer. Vidare natrium, kalium balans osv.

   Jag tror mycket handlar om cellens normala funktion. Efter jag började med alla kosttillskott, vitaminer samt lade om kosten blir jag sällan sjuk som jag blev tidigare. Sist detta vad som styr kroppen: hormonell påverkan, under den nivån signalsubstanser. Så sent som början av 90-taket upptäcktes alla cannabinoider som styr kroppen som sömn, hunger, smärta osv. Hur många fler system finns som vi inte känner till eller känner till man etablissemang mörkar? Tron inverkan som Bruse Lipton visat på – tänker känslor och förväntningar.

   • Konstigt då att jag behövde rensa ut gifter, då just när min man var sjuk i influensa.Och han hade gifter i sig före mig. Jag köper inte de här ideerna. Visst finns virus eller vad man vill kalla dem. Något smittar oss , vi reagerar på detta och får sen antikroppar. Jag har haft både mässling och vattenkoppor och hade ganska mycket feber av mässlingen. Och dessutom har man utslag och röda prickar av båda dessa sjukdomar. Så inbillning är de inte.

    • Ingen påstår här att sjukdomar är inbillning. Det är inte konstigt att människor som vistas i samma miljöer i nära relationer kan bli sjuka i liknande symptom. Men att tro att det skulle orsakas av ett påhittat patogent virus är bara en tro, en inbillning. Hur var det med skörbjuggen?
     Denna föreslår jag dig att lyssna på: DR COWAN DESTROYS the entire Mainstream Medical CONCEPT of CONTAGIOUS VIRUSES AND COVID19 – https://odysee.com/@AgentOfChange:e/DR-COWAN-DESTROYS-entire-Mainstream-Medical-CONCEPT-of-CONTAGIOUS-VIRUSES-AND-COVID19-72777:7
     Hjälper det dig på något sätt att tro på patogena virus (fast de i själva verket bara existerar i folks föreställningar/sinnen och inte i verkliga naturen)?
     Rekommenderar också den här: https://odysee.com/@dharmabear:2/The-Truth-About-Smallpox-Kate-Sugak-720-Eng:e
     Kortare videos:
     https://odysee.com/@coronamirror:d/the-final-refutal-of-virology:c3
     https://odysee.com/@coronamirror:d/laboratories-in-germany-there-is-no-virus-and-covid-dose-not-exist:3

     Vacciner innehåller gifter för att kroppen ska reagera och bilda antikroppar mot dessa gifter, men istället påstås det att vaccinet får kroppen att bilda antikroppar mot de påhittade virusen (fast det i själva verket är kroppens reaktion på gifterna) Virusmyten är skälet till att det finns vacciner.

     Tror du på vacciner?

    • Ingen förnekar människors upplevelser eller att människor blir sjuka, det enda som förnekas är orsaken till det. Om det nu saknas direkta bevis för existensen av “virus” så kan vi inte gå runt och påstå att våra upplevelser är på grund av “virus”. För att bättre förstå detta så på samma sätt kan vi inte gå runt och anklaga enhörningar för att ha förstört folks gårdar när vi saknar direkta bevis för dess existens. En effekt, ett fenomen eller ett resulat kan aldrig bevisa en orsak eller existensen av något precis som att julklappar under julgranen inte är ett bevis för existensen av jultomten.

     Det vi kallar mässling, vattkoppor, röda hund, smittkoppor, apkoppor etc är symptom av utrensning genom huden som är ett av våra elimineringsorgan. Fenomenet som vi upplever som “smitta” kan förklaras på andra sätt.

    • Om jag är i ett rum av människor och jag gäspar eller ler så är det stor risk att andra börja gäspa eller le, det är uppenbarligen inte orsakat av något “virus” utan har med andra faktorer att göra.

     Det finns även studier på grupper av kvinnor som visat att när kvinnor spenderar mycket tid tillsammans så börjar dom synka sin mens, det är uppenbarligen inte orsakat av något “virus” utan har med andra faktorer att göra.

     En gång i tiden så trodde vi att skörbjugg, Beriberi & Pellagra var orsakat av något smittsamt eftersom det spreds bland människor men det visade sig att sådant var inte fallet. Poängen är den att bara för att något ser smittsamt ut så betyder inte det att det är det.

     Vi måste också förstå att på grund av att vetenskapen har gått fel håll i 150 år så har det inte gjorts tillräcklig med forskning av dom egentliga orsakerna till olika symptom vilket gör det svårt om inte omöjligt att säga vad exakt som utlöser dessa symptom där vi kan endast gå efter olika hypoteser som näringsbrist och förgiftning vilket är dom 2 vanligaste orsakerna till sjukdom.

 • Intressant!
  Virus och bakterier har man ju blivit itutad som sjukdomsalstrare. Jag har på lärarutbildning fått lära mig precis det som Lanka säger är fel.
  Nu skulle jag vilja veta, vad ska man istället berätta för elever på högstadium och gymnasium?

  • Ja du… Det är väl för debatten borde ta sin början.

   Själv tror jag sju olika saker: brist på näringsämnen. Förgiftningar. Strålning. För mycket bakterier, mikrober och microsvampar där de inte ska vara. Den psykosociala miljön (särskilt under barndomen) och upplevelsen av samma miljö samt relationen till allt levande kring dig, inte minst till dig själv samt sist brist på hård och tung fysisk träning intill utmattningens gräns varvat med vila.

   • Jag skulle vilja lägga till att om vi tror på att det finns patogena virus som vi skräms upp till att vara rädda för och som vi tror måste skydda oss för, så tappar vi vår kraft/styrka och tro på naturen och oss själva. Det kan också inverka.

    • Ja rädsla är STRESS den största “sjukdomsorsaken”. Det finns dålig stress och det finns livsviktig stress, men vi som lever i västerlandet har för mycket av allt.
     Och förresten, dom utifrån invandrade som blir mer sjuka, är inte den dåliga maten enda orsak, det är stress som de utsätts för som gör dem sjukare med cancer som den största orsaken.

   • Tre saker slår mig när jag läser ditt svar.

    1. Man ska inte tro på allt man hör.
    2. Det känns rimligt att lägga sin förtröstan i tur och survival of the fittest. Alltså att tillhör den majoritet naturen utrustat för att klara livhanken så gör man det. Om inte så är det bara acceptera det naturliga urvalet. En trygg fatalism, med andra ord.
    3. Erfarenhet och beprövade metoder för renlighet och hälsa kan ge viss hjälp.
    • survival of the fittest tar avstamp från evolutionsteorin, som inte stämmer på en enda punkt, lättbevisat ( i en kommande artikel) men visst, det sker nu en anpassning. Det jag vill sätta fingret på är om överlevnad alltid är positivt? Om en cell dör, t ex genom syrebrist kan den övergå i en annan form nämligen fermentering – det är definitionen på en cancercell. Cellen överlever till varje pris. De som överlevde förintelsen var det de bästa människorna? Barn kan överleva ohyggligt trauman i barndomen men är det värt priset de senare i bästa fall får betala i form av kroniska depressioner eller i bästa fall blir tyranniska, psykopater eller mördare?

     Jag känner åtskilliga oerhört känsliga, fina människor som inte överlevde, medan Soros, Rockefeller, Rothschild, Churchill et concortes lever i hundra till ingen glädje för någon utom dom själva.

     • Ajdå, så du underkänner evolutionsteorin?
      Där tappade jag allt förtroende för dig.

      Vad är det för galen värld vi skapat där creationism och annat hokus pokus tillåts trumfa vetenskap?

      • Of topic:

       Vad är evolutionsteorin? Fråga: Vilka arter överlever? Svar: De bäst anpassade. Fråga: Vilka är bäst anpassade? Svar: De som överlever. Förklaringsvärdet av begreppet anpassning är alltså lika med noll. 
        
       Ser du rundgången?  
        
       Det finns inte tillstymmelse till vetenskapligt bevis för att evolution, i betydelsen fortgång från mindre till mera komplicerade organismer, har någonting med bättre anpassning att göra. Anpassning är möjlig på varje nivå. En amöba, en mask, en insekt eller ett däggdjur utan moderkaka (de flesta arter utvecklar ingen placenta, alltså moderkaka…) är lika väl anpassade som äkta däggdjur (äkta däggdjur och pungdjur föder levande ungar och hos dem måste navelsträngen gå av så att den nyfödda ungen skiljs från moderkakan som sitter i andra änden av navelsträngen) om de inte vore det, skulle de ha dött ut för länge sedan.

       Slutsatsen blir att moderkakan inte uppstod som ett resultat av anpassning.

       End of topic  

   • Instämmer helt utom den hårda träningen:)
    Det att det är så populärt med smittan – människor vill inte ta ansvar för sitt liv. Det är enklare att skylla på något osynlig eller att anklaga andra för sitt tillstånd.

  • Trevligt John att du hittat hit. Det var intervju med dig på Radio Cui Bono som fick mig på banan; sök i arkivet under mitt namn hittar du en sammanställningar.

   Du har betytt mycket för debatten, då är verbalt begåvad. Om man inte kan påverka med ditt språk kan man inte påverka.

   Tack!

   • Ah nu ser jag, visste inte om att du skrivit om detta tidigare. Det är bra att du lyfter fram denna fråga då det är alltför få som pratar om detta i Sverige.

    • Ja, det behöver lyftas fram, också med tanke på den smutskastning av vaccinkritiker som förekommer. Jag tänker på Linda Karlström t ex, som utsatts för detta. Finns det inga patogena virus behövs ju inte vacciner och det är skäl för att istället tacka och hylla våra vaccinkritiker.

    • Ja sant. Tror du var först i landet med att redogöra och informera.

     Det var din röst, dialekt, ordval, betoningar och liknelser som det inte gick att värja sig mot – som poesi lätt att bara skriva rakt av ifrån och texten blev kanonbra. Du har inte tänkt på en radiokarriär?

  • Ja, men det är lång väg dit. För många och stora guldkalvar behöver slaktas bland de medicinska, både alternativa och skolmedicinska paradigmerna, för att nå befrielsen från sjukdomsdiktaturen. Men vi börjar se strimorna i den nya ljusa upplysningstid som måste koma.

 • Och med detta har det bevisats att eftersom viruset inte finns, har man inte kunnat utföra
  “Gain Of Function” och det var aldrig en labbläcka att tala om!
  Bra vetenskapligt jobbat!

   • Du måste istället fråga dig vad sjukdom är för något?
    Sjukdom är en diagnos som läkare ställer, eller den medicinska vetenskapen – varför finns det diagnoser för gifter?

    • Ja, finns det förgiftningsjukdomar? En definitionsfråga. Slutar t ex lever och njurar fungera bli vi förgiftade. I regel uppkallar man orsaken till att t ex inre organ hamnar i obalans som sjukdomen, fast orsaken kanske inte korrekt eller missförståtts. Själva sjukdomsnamnet uppfyller iden om orsaken och det hela blir cirkulärt.

     Frågan blir då hur man definierar sjukdom och med vilka kriterier?

   • Ja visst, människor blir sjuka, och tror man på virus behöver man inte ens ställa sig frågan varför. Finns det en definition av ordet sjukdom så beskriver definition orsaken. Smittar något? Hur smittar det i så fall? Ettt tag trodde man att skörbjugg (c-vitaminbrist) smittade. När Nixon förklarade krig mot cancern ville läkemedelsindustrin få det till att även cancer smittade (för att kränga vacciner) men fick ge sig.

    Betydligt färre är sjuka i dag än tidigare i historien trots att vi blivit fler, då se sanitära förhållandena blir så mycket bättre. Och som alla alternativa människor här vet dog det färre under år 2020 än under 2002 – 2003 fast vi då var en och en halv miljon färre medborgar. År 1993 dog det ännu fler i landet, sett till antalet döda per år, än 2020 trots vi då var vi två miljoner färre än i dag.

 • Intressant!
  Virus och bakterier har man ju blivit itutad som sjukdomsalstrare. Jag har på lärarutbildning fått lära mig precis det som Lanka säger är fel.
  Nu skulle jag vilja veta, vad ska man istället berätta för elever på högstadium och gymnasium?

  • Ja du… Det är väl för debatten borde ta sin början.

   Själv tror jag sju olika saker: brist på näringsämnen. Förgiftningar. Strålning. För mycket bakterier, mikrober och microsvampar där de inte ska vara. Den psykosociala miljön (särskilt under barndomen) och upplevelsen av samma miljö samt relationen till allt levande kring dig, inte minst till dig själv samt sist brist på hård och tung fysisk träning intill utmattningens gräns varvat med vila.

   • Jag skulle vilja lägga till att om vi tror på att det finns patogena virus som vi skräms upp till att vara rädda för och som vi tror måste skydda oss för, så tappar vi vår kraft/styrka och tro på naturen och oss själva. Det kan också inverka.

    • Ja rädsla är STRESS den största “sjukdomsorsaken”. Det finns dålig stress och det finns livsviktig stress, men vi som lever i västerlandet har för mycket av allt.
     Och förresten, dom utifrån invandrade som blir mer sjuka, är inte den dåliga maten enda orsak, det är stress som de utsätts för som gör dem sjukare med cancer som den största orsaken.

   • Tre saker slår mig när jag läser ditt svar.

    1. Man ska inte tro på allt man hör.
    2. Det känns rimligt att lägga sin förtröstan i tur och survival of the fittest. Alltså att tillhör den majoritet naturen utrustat för att klara livhanken så gör man det. Om inte så är det bara acceptera det naturliga urvalet. En trygg fatalism, med andra ord.
    3. Erfarenhet och beprövade metoder för renlighet och hälsa kan ge viss hjälp.
    • survival of the fittest tar avstamp från evolutionsteorin, som inte stämmer på en enda punkt, lättbevisat ( i en kommande artikel) men visst, det sker nu en anpassning. Det jag vill sätta fingret på är om överlevnad alltid är positivt? Om en cell dör, t ex genom syrebrist kan den övergå i en annan form nämligen fermentering – det är definitionen på en cancercell. Cellen överlever till varje pris. De som överlevde förintelsen var det de bästa människorna? Barn kan överleva ohyggligt trauman i barndomen men är det värt priset de senare i bästa fall får betala i form av kroniska depressioner eller i bästa fall blir tyranniska, psykopater eller mördare?

     Jag känner åtskilliga oerhört känsliga, fina människor som inte överlevde, medan Soros, Rockefeller, Rothschild, Churchill et concortes lever i hundra till ingen glädje för någon utom dom själva.

     • Ajdå, så du underkänner evolutionsteorin?
      Där tappade jag allt förtroende för dig.

      Vad är det för galen värld vi skapat där creationism och annat hokus pokus tillåts trumfa vetenskap?

      • Of topic:

       Vad är evolutionsteorin? Fråga: Vilka arter överlever? Svar: De bäst anpassade. Fråga: Vilka är bäst anpassade? Svar: De som överlever. Förklaringsvärdet av begreppet anpassning är alltså lika med noll. 
        
       Ser du rundgången?  
        
       Det finns inte tillstymmelse till vetenskapligt bevis för att evolution, i betydelsen fortgång från mindre till mera komplicerade organismer, har någonting med bättre anpassning att göra. Anpassning är möjlig på varje nivå. En amöba, en mask, en insekt eller ett däggdjur utan moderkaka (de flesta arter utvecklar ingen placenta, alltså moderkaka…) är lika väl anpassade som äkta däggdjur (äkta däggdjur och pungdjur föder levande ungar och hos dem måste navelsträngen gå av så att den nyfödda ungen skiljs från moderkakan som sitter i andra änden av navelsträngen) om de inte vore det, skulle de ha dött ut för länge sedan.

       Slutsatsen blir att moderkakan inte uppstod som ett resultat av anpassning.

       End of topic  

   • Instämmer helt utom den hårda träningen:)
    Det att det är så populärt med smittan – människor vill inte ta ansvar för sitt liv. Det är enklare att skylla på något osynlig eller att anklaga andra för sitt tillstånd.

  • Trevligt John att du hittat hit. Det var intervju med dig på Radio Cui Bono som fick mig på banan; sök i arkivet under mitt namn hittar du en sammanställningar.

   Du har betytt mycket för debatten, då är verbalt begåvad. Om man inte kan påverka med ditt språk kan man inte påverka.

   Tack!

   • Ah nu ser jag, visste inte om att du skrivit om detta tidigare. Det är bra att du lyfter fram denna fråga då det är alltför få som pratar om detta i Sverige.

    • Ja, det behöver lyftas fram, också med tanke på den smutskastning av vaccinkritiker som förekommer. Jag tänker på Linda Karlström t ex, som utsatts för detta. Finns det inga patogena virus behövs ju inte vacciner och det är skäl för att istället tacka och hylla våra vaccinkritiker.

    • Ja sant. Tror du var först i landet med att redogöra och informera.

     Det var din röst, dialekt, ordval, betoningar och liknelser som det inte gick att värja sig mot – som poesi lätt att bara skriva rakt av ifrån och texten blev kanonbra. Du har inte tänkt på en radiokarriär?

  • Ja, men det är lång väg dit. För många och stora guldkalvar behöver slaktas bland de medicinska, både alternativa och skolmedicinska paradigmerna, för att nå befrielsen från sjukdomsdiktaturen. Men vi börjar se strimorna i den nya ljusa upplysningstid som måste koma.

 • Lämna ett svar

  Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *