Dan Ahlmark: En centralstyrd världsstat kan inte säkra ett folkstyre någonstans i världen

Sverige blir en tysk-fransk provins

publicerad 14 mars 2023
- av Dan Ahlmark
Temabild: Skyskrapor i Singapore.
Temabild: Skyskrapor i Singapore.

Den nya världsordningen, en centralstyrd världsstat (NWO), förs idag fram som det nödvändiga och självklara alternativet till dagens länder och system. Den typ av samhälle, som bland annat skisseras i World Economic Forum (WEF), i en tolkning av NWO är dock helt frånstötande.

Det är ju uppenbart, att oerhört viktiga livsfrågor slutligen ska bestämmas genom kollektiva beslut och då troligen i en världsförsamling, ledd av en världsregering. Att ingå i en sådan statsbildning innebär nog att nationell suveränitet, meningsfull demokrati och personlig frihet väsentligen kommer att försvinna.

Vi vet idag naturligtvis inte hur den kommande världsstaten ska se ut. Med tanke på att majoriteten av dagens medlemsstater i FN inte har demokratiskt representativa regeringar (1) är själva tanken, att FN och andra globala organisationer nu ska ha mera makt, fundamentalt fel.

Inga demokratier bör tillåta, att en majoritet av diktaturer i någon viktig beslutande internationell församling bestämmer över dem, men detta är vad man rent praktiskt gör idag i FN. Skälet att detta accepteras är, att frågorna där ofta är av mindre betydelse eller inte påverkar medlemsstaternas inrikespolitik. Så bli det uppenbart inte i NWO.

Konstruktionen med en säkerhetsventil genom ett veto i världsregeringen kan inte användas i en statsbildning, där det exekutiva organet antas ha en nämnvärd makt på många områden. Dessutom kan inte mindre demokratier ge förtroendet att utöva vetot till några stora demokratier, som på det viset permanent ska skydda dem mot skadliga beslut.

Världsregeringen kan antas agera på uppdrag av ett Världsparlament, som troligen ska kunna fatta beslut gällande ett stort antal områden av vikt för medlemsstaterna. Innan en mycket större del av världens stater är politiskt anständiga, är varje ansats till en ny världsordning egentligen meningslös, för det kan under dessa omständigheter inte existera några för demokratier aktningsvärda och godtagbara regelbeslutande och verkställande globala organ.

Att överföra betydande politisk makt till en sådan världsorganisation – ett exempel redan idag är WHO:s försök att få rätt att bestämma världens politik vid en pandemi – borde därför vara uteslutet.

Vi vet inte hur många decennier – eller kanske sekel – som måste förflyta, innan världens diktaturer försvinner. Några stora diktaturer med globala och aggressiva mål – som idag Kina – ska inte finnas.

Kina idag som är en auktoritär diktatur är på väg att bli totalitär och som dessutom har hegemoniska globala mål, antas kanske i planeringen för världsregeringen, att bli en demokrati. Det är en respektabel förhoppning – men tyvärr en fullständig illusion! Inga som helst sakliga argument för den tron finns.

Vad händer med folkstyret i en centralstyrd världsstat?

Om vi för ett ögonblick bara omfamnar den stora illusionen om en världsstat, som i framtiden huvudsakligen eller enbart består av riktiga demokratier, finns ändå inga skäl för Sverige att delta. Den tänkta världsstaten kan inte tillåtas ha någon väsentlig makt (såsom avsett) över medlemsstaterna bl a av skälet, att den erbjuder oss en undermålig version av demokrati.

En rättighet, som medborgarna i en stat (enskild eller federal) bör ha, är att de ska kunna delta i fria val, där de verkligen tillsammans utövar  något  nämnvärt  inflytande över den statens styrning. Annars är det inte fråga om demokrati i verklig mening utan bara ett sken; en formell röstningsprocess liknande den, som tillämpades i Sovjetunionens folkrepubliker.

Men det är inte genomförandet av en röstningsprocess, som definierar förekomsten av demokrati, utan det är graden av det folkets inflytande på den aktuella statsbildningens styrning.

Problemet med transnationella organisationer med nämnvärd beslutsmakt – ett federalt  EU och i extrem utsträckning den demokratiska världsstat, som NWO logiskt sett skulle bli förbunden med – är nämligen, att någon nämnvärd demokrati (i denna mening) för exempelvis svenska medborgare inte skulle existera i dessa statsbildningar.

Sverige blir en tysk-fransk provins

Beträffande EU utgör vi i Sverige 2 % av den statsorganisationens totala befolkning och är därmed en ointressant maktfaktor i de flesta politiska frågor. Vi blir praktiskt sett en tysk-fransk provins. Det gäller alltså underkastelse under länder, som inte är några särskilt attraktiva modeller för oss.

De allra flesta politiskt fattade beslut skulle bli mycket mera – ofta dramatiskt mycket mer – anpassade till den svenska befolkningens önskemål, ifall vi själva fattade besluten. Så varför ska svenskar acceptera medlemskap i ett federalt EU?

Både EU och särskilt en världsstat, i vilken vi representerar 1 promille av befolkningen, erbjuder ett så underlägset inflytande, att man inte kan tala om en praktiskt fungerande demokrati för svenskar. Samtidigt kommer en transnationell regering vilja bestämma över de fundamentala funktionerna försvar och statsbudgets/beskattning.

Det innebär praktiskt sett en förvandling av medlemsländernas status utan återvändo, även om dessa senare ångrar sig. Genom sådan makt råder den internationella regeringen över länderna alldeles oavsett vilken författning man kommit överens om.

I kriser och gällande viktiga maktfrågor kommer det på pappret skrivna alltid att kringgås.

Så denna klart underlägsna variant är inget alls att byta dagens politiska system mot. Inträde i EU eller en världsstat innebär, att vi förlorar den demokrati, som styrt oss i över 100 år, och innan dess haft millenier av styre från egna landsmän.

Det har varit en svår och lång kamp för den svenska befolkningen att under seklernas gång nå och upprätthålla vår nationella frihet. Att idag locka oss med att istället vara medlemmar i en omfattande federal EU-stat (kombinerad med att vi i mindre betydelsefulla frågor sannolikt får avgöra sådana själva) är ett direkt hån.

Hur klarar stora länder folkstyret?

De stora demokratierna som Indien och USA klarar av att kombinera demokrati och storlek av två skäl. Ett är att befolkningarna genom lång gemensam historia (Indien) eller annan upplevd intensiv gemenskap delar samma traditioner, kultur och värderingar, vilket medför att i mycket samma variation av åsikter förs fram i dessa länders alla delstater. Man möter alltså liknande religioner, attityder och åsikter var man än bor.

Det finns en samhörighet och gemenskap i hela landet. Men även en sådan känsla av samhörighet kan kanske upphöra. När skillnaden börjar växa i människors åsikter och bli så stor som den nu är i USA, börjar folk flytta till delstater med ”bättre” politik, tal startar om att dela landet osv. Och detta gäller ett land, kanske framgångsrikast i världen, men nu delat genom olika ideologier, vars skillnader det är oklart hur de ska överbryggas.

Det andra skälet är, att man inom det stora landets delstater har rätten att själva få bestämma över många av de viktigaste och mest fundamentala områdena. Det löser och tillfredsställer de många särskilda och olika behov, som delstatsbefolkningar upplever.

Problemet är dock, att centralregeringar trots fastställda regler ofta tar över allt mer och mer makt. Så har skett både i USA och EU, trots att EU ännu inte ens är en federal stat. Den krypande centraliseringen hotar det regionala/lokala självstyret och skapar missnöje.

Så ide´n om en Ny Världsordning är förkastlig av två skäl – den auktoritära naturen hos majoritetsländerna samt den principiella bristen på verklig  demokrati. Deltagande i ett federalt EU är förkastligt av demokratiska skäl, och därigenom praktiskt sett nog också snart av frihetsskäl.

Att kommande konkreta förslag om NWO och ett federalt  EU redan uppmärksammas, beror sannolikt på att det politiska tänkandet idag i så hög grad präglas av grov kollektivism. Man bortser från både folkgruppers och individers rätt till v e r k l i g t självbestämmande eller inflytande respektive individuell frihet.

Demokrati-index 2022
Demokrati-index 2022. Licens: Public Domain

Dan Ahlmark är ekon lic och jur kand. Efter arbete i industrin och konsultföretag i Sverige och utlandet samt forskning vid EFI/HHS startade han ett konsultföretag 1980 med inriktning på affärsutveckling och konkurrensstrategi. Han publicerade tidigare boken ” VAKNA UPP! DAGS ATT DÖ! Libertarianism och den Civila VälfärdsStaten”. Han arbetar idag som medborgarjournalist och publicerar i tryckta och elektroniska media.


Så här kan du stötta Newsvoice

 • Graham Fuller CIA analytiker jämför USA med Kina:
  “Our top diplomats seem not to understand what the meaning or purpose of diplomacy is.
  China, on the other hand “gains access through its ability to act without the ideological blinders with which Washington sees the world.”

 • Men varför inte ett kritiskt ord om anglosaxiska imperiet som är den enda part som sen länge drivit på för en världsregering under deras kontroll.
  En amerikan sade en gång att det som kännetecknar en bra företagsledning är hur fort dåliga nyheter når toppen. Jag är säker på att det är ett lika relevant kriterium för en politisk ledning. Mycket tyder på att kritik önskas och når upp till ledningen och att det gör Kina till ett mer folkstyrt land än våra marionetter

 • Det är svårt att förstå att inte 100% av alla svenskar inser vad en världsregering skulle innebära. speciellt eftersom vi nu i snart 30år sett vad EU inneburit för oss, eller vad WHO.s världsomspännande coronapolitik inneburit. Vi märker inte ens att WEF’s alla politiska ledare numera snart är i alla västerländska regeringar och där alla mystiskt och konstigt nog styr åt ett och samma håll. Inte heller ser vi att alla globala världs-organisationer styr åt samma håll de med. De alla är bevisat emot länder, frihet, fri vilja, självbestämmande, folk, människor, liv, natur. En sak som är säker är att mänskligheten absolut kommer förlora STORT och brett… mycket snart.

  Vi har på INGET sätt gagnats av EU, istället har vi sett svenska folkets frihet, trygghet, kultur monteras ned och vår makt skeppas till “Bryssel”. Vi har i hela väst påtvingats massinvandring till följd av NATOkrig, våra samhällen har till följd av det blivit kriminellt maxade, de är både otrygga och farliga. EU, globala världsorganisationer, storbolag, våra regeringar och media har alla drivit på agendan år efter år. Vi har också fått chemtrails med grå dimming över våra skyar som med sin Barium, Natrium och aluminium förstör våra luftvägar och tar sig in i blodomloppet med diverse sjukdomar som effekt, vi har fått HAARP och vädermodifikation där de nu kan kontrollera väder, skapa jorbävningar, skogsbränder och mycket mer, vi har fått 5-G och strålningssjukdomar, vi får fake vaccin som inte bara skadar och dödar utan även förstör och ändrar vårt DNA för alla generationer som kommer, vi har GMO besprutad skitmat som gör våra barn sjuka. Vita män är attackerade där spermakvaliteten försämrats så mycket så att fortplantningen för vår ras är på väg att sättas helt ur spel om bara en generation. Allt är redan dokumenterat och bevisat. Men vi tror inte på det då det inte är en rar tant på radion som berättar det. det är heller ingen myssoffa på tv4 som tar upp detta, därmed så finns alltså inte dessa problem.

  I EU sitter presidenter och politiker som inte ens är folkvalda och bestämmer över oss och vårt liv. Deras agenda sätts i sin tur av en osynlig grupp av människor vars syfte är att ta kontroll över hela världen och kontrollera och förslava ALLA människor. Det roliga är ju att tror man det inte så är det ju bara att läsa mellan raderna om agenda 2030 WEF. Eller för den som inte orkar det, se en video där Klaus Schwab talar om antingen vad som kommer hända eller deras framtidsplaner – han säger ju det rakt ut vad som skall hända. De bryr ju sig inte ens längre för att dölja deras onda agenda – de säger det rakt ut! Politikerna följer därefter trofast de direktiv de fått uppifrån, som de hundar de är. Vår NWO-ägda media agerar som propaganda-megafon och vilseledare åt det trötta, trötta folket. Allt medan vi lydigt tittar åt det håll som media säger åt oss att titta mot, samtidigt som vi plikttroget kavlar upp blusärmen på våra små könsneutrala barn för att ge dem välsignelsen i form av “vaccinen” och där vi sen går hem trötta, trogna och tittar på Melo.
  På måndagen åker vi sen självmant ut igen till våra slavarbeten… så att vi kan fortsätta jobba vidare på NWO’s plan med att förslava oss.
  “God have mercy on us all”

  • Steffo du har beskrivit situationen som den är och man förundras över varför det är så få som reagerar positiv på det du skriver. Är sanningen så dyster att många inte vill se det eller först ser det när det är försent. Jag har frågat mig detta de sista 30 år och försökt upplysa mot döva öron. Tydligen ändrar sig människan först när kniven tycks sitter mot strupen, i alla fall är det ju så inom folkhälsan och ibland inte ens det. Är det så att man vänta på “stålmannen” som skall reda oss? Men så fungerar inte verkligheten, vi har eget ansvar och borde börjar med oss själva innan vi pekar fingret mot andra. Att det finns ett ont i världen som långsamt men säkert förgör det normala människor anser är livet kan man inte längre diskutera bort. Man bör ha klart för sig att de icke valda styrande har haft bra hjälp att utveckla sina planer hur man psykologisk kan styra massan. Men det finns alltid en möjlighet att ändra både syn och ståndpunkt, kanske det viktigaste är att lyssna på kanariefågeln i kolgruvan som tidigare generationer var väl medveten om hur viktig de var för sin överlevnad.

 • Lämna ett svar

  Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *