Global Preparedness Monitoring Board (GPMB) förbereder oss på nästa pandemi

publicerad 27 mars 2023
- av NewsVoice
Munskydd. Foto: Engin Akyurt. Licens: Unsplash.com

Övervakningsnämnden för global beredskap, vilket på engelska lyder "Global Preparedness Monitoring Board" (GPMB), är ett globalt övervakningsprogram sammanställt av Världshälsoorganisationen (WHO) och Världsbanken. Syftet är att styra upp hanteringen av kommande pandemier. Organet gör gällande att beredskap, kontroll och effektivitet gällande hanteringen av nästa pandemi måste förbättras. NewsVoice har översatt GPMB:s statusbeskrivning från februari 2023.


Övervakningsnämnden för global beredskap beskriver tre tester av reformer av den globala hälsovården

Världen överskuggas av risken för pandemier. H5N1 cirkulerar i stor omfattning i de globala djurpopulationerna, m-pox [apkoppor] utgör fortfarande en nödsituation för folkhälsan av internationellt intresse, utbrott av ebola har inträffat regelbundet, coronavirus fortsätter att utgöra ett hot om spridning och Covid-19-pandemin orsakar fortfarande förödelse i hela världen, men det kan vara värre än så. Även om vi inte kan säga exakt vilken form den kommer att ta, vet vi att nästa pandemi är på väg.

Global Preparedness Monitoring Board (GPMB) har i dag [23 februari 2023] presenterat ett manifest för beredskap. I detta manifest betonar styrelsen att världen, trots de hårda lärdomarna från Covid-19, fortfarande är oförberedd på en global hälsokris, utan de resurser, det ledarskap och den samordning som krävs.

Det pågår flera kritiska reformer av förebyggande, beredskap och insatser vid pandemier (PPPR) under 2023. GPMB anser att dessa reformer, om de utnyttjas fullt ut, har potential att åtgärda de långvariga brister som har lett till misslyckade reaktioner på på varandra följande hälsokriser och nödsituationer.

De viktigaste reformerna omfattar följande:

 • FN:s generalförsamling [UNGA] kommer att hålla ett högnivåmöte om förebyggande, beredskap och insatser vid pandemier i september 2023.
 • Förhandlingar om ett "zero draft" kommer att utvecklas mot antagandet av ett WHO-avtal om pandemier 2024.
 • Pandemifonden, som lanserades av Världsbanken i november 2022, kommer att utfärda en första finansieringsrunda 2023.
 • De stater som är parter i det internationella hälsoreglementet kommer att arbeta med förslag till riktade ändringar av det internationella hälsoreglementet (2005) för ett antagande 2024.
 • Länder och andra intressenter kommer att samråda och utarbeta förslag till styrning och finansiering av en rättvis plattform för motåtgärder.
 • G7-länderna driver "100 Days Mission" för att påskynda utvecklingen av diagnostik, terapi och vaccin för pandemisk beredskap.
 • G20-länderna har inrättat en arbetsgrupp för att stärka samarbetet mellan finans- och hälsovårdsministerierna när det gäller PPPR.
 • Universal Health and Preparedness Review (UHPR) är ett pilotprojekt som en mekanism för kollegial granskning för att stärka ansvarsskyldigheten för beredskap.

Styrelsen anser att framgången för dessa reformer till stor del kommer att vara beroende av att man antar en samordnad strategi för PPPR inom ramen för "One Health" som omfattar alla länder, internationella och regionala organisationer, finansiella institutioner och den privata sektorn. För att bedöma hur framgångsrika de är har GPMB identifierat tre centrala tester av de grundläggande kraven för global beredskap:

 1. Är reformerna kraftfulla för att hantera det katastrofala hotet från pandemier?
 2. Är reformerna utformade för att ge rättvisa i fråga om tillgång och resultat, och för att säkerställa samstämmighet inom ekosystemet för offentlig-privata partnerskap och förebyggande åtgärder?
 3. Är övervakning och ansvarsskyldighet integrerade i reformerna?

Styrelsen anser att dessa grundläggande tester måste antas av alla relevanta intressenter för att undvika fragmentering och bryta den cykel av panik och försummelse som har undergrävt våra reaktioner på tidigare hälsokriser.

Joy Phumaphi, medordförande för GPMB, sa:

"Omvandlande förändringar kräver djärva ambitioner. För att dessa viktiga reformer ska lyckas krävs starkt ledarskap, kollektiva åtgärder och tydlig ansvarsskyldighet. Om ledare i alla länder, internationella och regionala organisationer, finansiella institutioner, det civila samhället och den privata sektorn engagerar sig för att uppfylla dessa viktiga krav, kan vi nå en säkrare värld."

Medordförande Bente Angell-Hansen tillade:

"Eftersom jag tidigare varit med och lett förhandlingarna om att anta ramverket för pandemisk influensa har jag på nära håll sett vad som kan åstadkommas när länder går samman för att utveckla innovativa och rättvisa lösningar på ett gemensamt hot. I en tid då vi står inför flera kriser som korsar varandra behövs djärva åtaganden och multilateral samordning mer än någonsin."

Det fullständiga manifestet finns här.

Om GPMB

Global Preparedness Monitoring Board (GPMB) är ett oberoende övervaknings- och ansvarighetsorgan för att säkerställa beredskap för globala hälsokriser. GPMB, som är sammankallad av Världshälsoorganisationens generaldirektör och Världsbankens ordförande, består av globalt erkända ledare och experter från ett stort antal sektorer, bland annat hälsa, djurhälsa, miljö, mänskliga rättigheter, ekonomi, juridik, genus och utveckling.

GPMB har till uppgift att ge beslutsfattare och världen en oberoende och omfattande bedömning av framstegen i fråga om ökad beredskap och insatskapacitet för sjukdomsutbrott och andra nödsituationer med hälsokonsekvenser. Kort sagt är GPMB:s arbete att utarbeta en färdplan för en säkrare värld.