Kinas president Xi Jinpings tal till världens ledare “Tillsammans på vägen mot modernisering”

publicerad 23 mars 2023
- Gästskribent
Kinas president Xi Jinping.
Kinas president Xi Jinping.

NewsVoice publicerar Kinas president Xi Jinpings tal till världens ledare från den 15 mars 2023. Jinping är generalsekreterare för centralkommittén för Kinas kommunistiska parti och vid KKP:s toppmöte rubricerat “KKP i dialog med världens politiska partier” talade han om en gemensam väg för världens ledare och folk.

Översättningen har tillhandahållits av Stephen Brawer ordförande för Belt och Road Insitutet i Sverige

Talet

Ledare för politiska partier från hela världen,

Mina damer och herrar,

Vänner,

ArcanumSkolan 2024

Det är ett stort nöje för mig att få delta i diskussionen om “Vägen mot modernisering: De politiska partiernas ansvar”.

Den mänskliga utvecklingens historia är lång och slingrig. Varje lands resa på väg mot modernisering är likaså mödosam. I dagens värld är flera utmaningar och kriser sammanflätade med varandra.

Den globala ekonomiska återhämtningen är fortsatt trög, utvecklingsklyftan ökar, den ekologiska miljön försämras och den kalla krigsmentaliteten lever kvar. Mänsklighetens moderniseringsprocess har återigen nått ett historiskt vägskäl.

Polarisering eller gemensamt välstånd? Ren materialistisk strävan eller samordnat materiellt och kultur-etiskt framåtskridande? Tömma dammen för att fånga fisken eller skapa harmoni mellan människa och natur? Nollsummespel eller win-win-samarbete? Kopiera andra länders utvecklingsmodell eller uppnå en självständig utveckling med hänsyn till nationella förhållanden?

Vilken typ av modernisering behöver vi och hur kan vi uppnå den? Inför dessa frågor är de politiska partierna i egenskap av en viktig kraft som styr och driver moderniseringsprocessen skyldiga att ge svar. Jag vill här dela med mig av några av mina iakttagelser.

Vi måste sätta folket i första rummet och se till att moderniseringen är människocentrerad. Folket är historiens skapare och utgör den starkaste grunden och kraften för att främja modernisering. Moderniseringens yttersta mål är människornas fria och fulländade utveckling.

För att en moderniseringsväg ska fungera och fungera väl måste den sätta folket i centrum. Modernisering handlar inte bara om indikatorer och statistik på pappret utan mer om att tillhandahålla ett lyckligt och stabilt liv för människor.

Med fokus på folkets längtan efter ett bättre liv och fortsatta framsteg i civilisationsutvecklingen bör de politiska partierna sträva efter materiellt överflöd, politisk integritet, kultur-etiskt berikande, social stabilitet och trevliga livsmiljöer, så att moderniseringen bättre kan ta hänsyn till folkets intressen och tillgodose dess mångsidiga behov.

På detta sätt kommer moderniseringen att främja en hållbar utveckling av mänskligheten genom att inte bara öka den här generationens välbefinnande utan också genom att skydda framtida generationers rättigheter och intressen.

Vi måste upprätthålla principen om oberoende och utforska olika vägar mot modernisering. Modernisering är inte “ett exklusivt patent” som tillhör en liten handfull länder, och det är inte heller en fråga med ett enda svar.

Den kan inte förverkligas genom någon slags generisk strategi eller genom att bara “kopiera och klistra in”. För att ett land skall kunna modernisera sig måste det inte bara följa de allmänna lagar som styr processen, utan framför allt ta hänsyn till sina egna nationella förhållanden och unika särdrag.

Det är folket i ett land som är bäst lämpat att avgöra vilken typ av modernisering som passar dem bäst. Utvecklingsländerna äger både rätten och förmågan att självständigt utforska sin väg mot modernisering på sitt sätt med utgångspunkt i sina nationella realiteter.

Vi måste utveckla vårt land och vår nation med vår egen styrka, och vi måste bibehålla ett fast grepp om framtiden när det gäller vårt lands utveckling och framsteg. Vi bör respektera och stödja de utvecklingsvägar som olika folk självständigt valt för att gemensamt inleda ett nytt perspektiv för mänsklighetens modernisering som är som en trädgård där hundra blommor står i blom.

Vi måste upprätthålla grundläggande principer och bryta ny mark och säkerställa kontinuiteten i moderniseringsprocessen. Inför olika nya frågor, villkor och utmaningar i moderniseringsprocessen bör de politiska partierna modigt ta på sig ansvar och utmärka sig i sitt arbete.

Vi bör bryta de bojor som ett föråldrat tankesätt innebär, undanröja institutionella hinder, utforska nya metoder och nya tillvägagångssätt och bryta ny mark beträffande teorier och praxis för att ingjuta en oavbruten dynamik i moderniseringsprocessen.

Vi bör arbeta tillsammans för att reformera och utveckla systemet för global styrning och göra den internationella ordningen mer rättvis och jämlik när vi driver mänsklighetens modernisering framåt i en miljö med lika rättigheter, lika möjligheter och rättvisa regler för alla.

Vi måste hjälpa andra att lyckas samtidigt som vi strävar efter vår egen framgång och se till att alla kan dra nytta av moderniseringen.

Mänskligheten lever i en gemenskap med en gemensam framtid där vi både reser oss och faller tillsammans. För att ett land ska kunna uppnå modernisering bör det sträva efter gemensam utveckling genom solidaritet och samarbete och följa principerna om ömsesidigt bidrag, gemensamma fördelar och win-win-resultat.

De som ligger i framkant bör uppriktigt stödja andra länder i deras utveckling. Man kommer inte att ses i ett mer gynnsamt ljus om man blåser ut andras lampor, och man kommer inte heller att gå längre om man hindrar andras framfart.

Vi bör gemensamt ta del av möjligheter, skapa en framtid tillsammans och göra mänsklighetens moderniseringsfördelar större för att se till att fler människor får ta del av moderniseringsresultaten på ett mer rättvist sätt. Vi motsätter oss bestämt metoden att vidmakthålla sitt eget utvecklingsprivilegium genom att undertrycka och begränsa andra länders strävan efter modernisering.

Vi måste gå vidare med entreprenöriellt driv och säkerställa ett fast ledarskap i fråga om modernisering. Moderniseringen faller inte per automatik ned i vårt knä. Den är resultatet av hårt arbete genom ett starkt historiskt initiativ.

De politiska partierna är den ledande och drivande kraften för moderniseringen. Deras värderingar, förmåga att leda och styra, ethos, viljestyrka och karaktär har en direkt betydelse för moderniseringsprocessens riktning och framtid. Som en gammal kinesisk filosof sade: “Den som erövrar sig själv är stark”.

De politiska partierna bör integrera partibyggande med nationell modernisering, gå framåt med entreprenöriellt driv och beslutsamhet och utmärka sig. På så sätt kommer de att ha självförtroendet, beslutsamheten och förmågan att bemöta de utmaningar och frågor som tiden ställer, möta folkets förväntningar, styra kursen och samla krafter för moderniseringssaken.

Mina damer och herrar,

Vänner,

Att uppnå modernisering är en dröm som det kinesiska folket har strävat efter att uppfylla under modern tid. Den resa på över 100 år som partiet har genomfört för att ena och leda det kinesiska folket i strävan efter nationell föryngring innebär också ett sökande efter en väg mot modernisering.

Tack vare de outtröttliga ansträngningarna från generation efter generation har vi hittat vår egen väg till modernisering.

KKP:s 20:e nationalkongress föreslog att den kinesiska nationens föryngring ska främjas på alla fronter genom en kinesisk väg till modernisering.

Den kinesiska moderniseringen omfattar en enorm befolkning, gemensamt välstånd för alla, materiellt och kultur-etiskt framåtskridande, harmoni mellan människa och natur samt fredlig utveckling.

Den har sina rötter i våra nationella förhållanden och bygger också på andra länders erfarenheter. Den bär historiens och den traditionella kulturens prägel men innehåller också moderna element. Den är till gagn för det kinesiska folket och främjar också den gemensamma utvecklingen i världen. Den utgör en säker väg för oss att bygga en starkare nation och förverkliga den kinesiska nationens föryngring.

Det är också en väg vi måste gå för att nå framsteg för mänskligheten och harmoni för hela världen. Vi kommer att förbli hängivna till den rätta riktningen, de rätta teorierna och den rätta vägen. Vi kommer inte att avvika från kursen genom att ändra vår natur eller överge vårt system.

Eftersom vår egen framtid är tätt sammankopplad med andra länders och folks framtid, kommer vi att sträva efter att skapa nya möjligheter för världens utveckling, stimulera mänsklighetens utforskande av vägar mot modernisering och ge nya bidrag till teori och praktik för mänsklighetens modernisering samtidigt som vi gör nya framsteg i den kinesiska moderniseringen.

KKP kommer att fortsatt sträva efter en högkvalitativ utveckling och främja global tillväxt och globalt välstånd. Vi kommer att påskynda uppbyggnaden av ett nytt utvecklingsparadigm som främjar öppenhet och en stadig utvidgning av en högkvalitativ marknadstillväxt.

Kinas dörr kommer bara att öppnas än vidare. I takt med att vi moderniserar vårt industriella system ytterligare kommer vi att förse världen med fler och bättre produkter som tillverkas och skapas i Kina, och med kinesisk marknad i större skala och med starkare efterfrågan.

Vi kommer fortsätta att stödja och hjälpa utvecklingsländerna i deras strävan efter snabbare utveckling, industrialisering och modernisering och erbjuda kinesiska lösningar och styrka för att minska klyftan mellan nord och syd och uppnå gemensam utveckling.

KKP är redo att samarbeta med politiska partier i alla andra länder för att främja högkvalitativt Belt and Road-samarbete1, påskynda det handfasta genomförandet av det globala utvecklingsinitiativet, främja nya drivkrafter för global utveckling och bygga upp en global utvecklingsgemenskap.

KKP kommer att fortsätta att värna om internationell rättvisa och att främja fred och stabilitet i världen. När det gäller att främja moderniseringen kommer Kina varken att gå den gamla vägen med kolonisering och plundring eller den krokiga väg som vissa länder tar för att söka hegemoni när de väl blir starka. Vad Kina eftersträvar är den rätta vägen för fredlig utveckling.

Vi strävar efter att lösa meningsskiljaktigheter genom dialog och tvister genom samarbete. Vi motsätter oss bestämt hegemoni och maktpolitik i alla dess former. Vi förespråkar solidaritet och en win-win-mentalitet när det gäller att hantera komplexa och sammanflätade säkerhetsutmaningar för att skapa en rättvis säkerhetsarkitektur som byggs upp och delas av alla.

Världen behöver inget nytt kallt krig. Att i demokratins namn underblåsa splittring och konfrontationer är i sig självt ett brott mot den demokratiska andan.

Detta kommer inte att få något stöd. Det leder bara till oändlig skada. Ett moderniserat Kina kommer att stärka kraften för världsfred och internationell rättvisa. Oavsett vilken utvecklingsnivå Kina uppnår kommer landet aldrig att sträva efter hegemoni eller expansion.

KKP kommer att fortsätta att främja utbyte mellan civilisationer och ömsesidigt lärande och främja de mänskliga civilisationernas utveckling. Runt om i världen har länder och regioner valt olika vägar till modernisering, som har sina rötter i deras unika och långvariga civilisationer.

Alla civilisationer som skapats av det mänskliga samhället är praktfulla. Det är ur dem som varje lands moderniseringsdrift hämtar sin styrka och som dess unika särdrag kommer ifrån. De har, över tid och rum, gemensamt gett viktiga bidrag till mänsklighetens moderniseringsprocess.

Den kinesiska moderniseringen, som en ny form av mänskligt framåtskridande, kommer att dra nytta av andra civilisationers förtjänster och göra världscivilisationernas trädgård mer levande.

Mina damer och herrar, Vänner,

En enda blomma gör ingen vår, medan hundra blommor i full blom tar våren till trädgården. Eftersom alla länders framtider är nära förknippade med varandra spelar tolerans, samexistens, utbyte och ömsesidigt lärande mellan olika civilisationer en oersättlig roll i främjandet av mänsklighetens moderniseringsprocess och får trädgården av världens civilisationer att blomstra.

Här vill jag föreslå det globala civilisationsinitiativet.

Vi förespråkar respekt för civilisationernas variation och mångfald. Länderna måste upprätthålla principerna om jämlikhet, ömsesidigt lärande, dialog och inkluderande av olika civilisationer, och låta kulturellt utbyte överträffa främlingskap, ömsesidigt lärande överträffa sammandrabbningar och samexistens överträffa känslor av överlägsenhet.

1 År 2013 lanserade kinas president Xi Jinping BRI (Belt and Road Initiative) för att understryka betydelsen av länders infrastruturella utveckling och en gemensam framtid för mänskligheten.

Vi förespråkar mänsklighetens allmänna värderingar. Fred, utveckling, jämlikhet, rättvisa, demokrati och frihet är alla människors gemensamma strävan. Länderna måste ha ett öppet sinne när det gäller att uppskatta olika civilisationers uppfattning om värderingar och avstå från att påtvinga andra sina egna värderingar eller modeller och från att underblåsa ideologiska konfrontationer.

Vi förespråkar betydelsen av arv och innovation mellan civilisationer. Länderna måste till fullo utnyttja den relevans som deras historia och kulturer har för nutiden och driva på för en kreativ omvandling och innovativ utveckling av sina fina traditionella kulturer.

Vi förespråkar ett starkt internationellt utbyte och samarbete mellan människor. Länderna måste utforska möjligheten att bygga upp ett globalt nätverk för dialog och samarbete mellan civilisationer, berika innehållet i utbytena och utvidga samarbetsmöjligheterna för att främja ömsesidig förståelse och vänskap mellan människor i alla länder och gemensamt främja de mänskliga civilisationernas framsteg.

Vi är beredda att arbeta tillsammans med det internationella samfundet för att öppna upp nya utsikter till ökat utbyte och ökad förståelse mellan olika folk och bättre samspel och integration av skilda kulturer. Tillsammans kan vi göra världens civilisationers trädgård färgstark och levande.

KKP är fast beslutet att stärka utbytet och samarbetet med andra politiska partier för att tillsammans driva den rättvisa saken. Vi är beredda att fördjupa interaktionen med politiska partier och organisationer i andra länder för att utvidga konvergensen av idéer och intressen.

Låt oss utnyttja styrkan i en ny typ av relationer mellan partierna för att bygga upp en ny typ av internationella relationer och utvidga globala partnerskap genom att främja starkare partnerskap med världens politiska partier.

KKP är redo att dela med sig av erfarenheter av styrning med politiska partier och organisationer i andra länder så att vi tillsammans kan göra stora framsteg på vägen mot modernisering mot målet att bygga en gemenskap med en gemensam framtid för mänskligheten.

Mina damer och herrar, Vänner,

Det kommer oundvikligen att finnas bakslag på mänsklighetens resa mot modernisering, men framtiden är ljus.

KKP är villigt att samarbeta med er alla för att se till att olika strävanden efter modernisering bildar en mäktig kraft som driver välstånd och framsteg i världen och som outtröttligt tar sig framåt på historiens långa flod!

Tack.

Donera till NewsVoice

Du kan stötta Newsvoice via MediaLinq

 • Ett vackert tal och sant i den bemärkelsen att samexistens är bättre än krig. USA erbjuder världen krig och död eller underkastelse, Kina erbjuder världen utveckling och välstånd i samexistens. Nya världsordningen är ett faktum och knappast vad Klaus Schwab väntat sig.

 • En ulv i fårakläder. Han verkar använda samma retorik som det fallande anglosaxiska imperiet. Hur är uttrycket på engelska ‘the lesser of two evils’. Frågan är vilken av dessa sidor som är minst ondskefullt eller är det i själva verket två sidor av samma mynt som så många gånger förr.

  • Vad skulle han säga som fick dig att inte hålla fast vid din kålsuparteori?
   Kina var för länge sen och bedrev fredlig handel tex med Afrika utan att kränka folken där. Empiriskt framstår Kina som trovärdigt förutom att den ömsesidighet Kina och Ryssland pläderar för verkar vara det enda vettiga. Anglosaxerna däremot framstår i samma empiriska betraktelse som utomordentligt perfida.

   • Jag instämmer att Kina/Ryssland agerar klart mest trovärdigt. Samtidigt ser jag en stor risk att de kommer att använda samma totalitära metoder som de använder mot sin egen befolkning även mot sina handelspartners. Kanske inte i det korta perspektivet, men när väl vågskålen har svängt till deras favör – min bild är att de jobbar metodiskt och långsiktigt. Jag har svårt att se att de skulle agera annorlunda i handelsrelationerna än mot sin egna befolkning i långa loppet.

 • Lämna ett svar

  Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *