Analys: Den nya världsordningen etableras – Del 4 – Hur skapa ett gulag utan taggtråd?

publicerad 21 maj 2023
- Dan Ahlmark
Temabild: Övervakning. Licens: Elements.envato.com

Det finns vissa likheter mellan politiken avseende klimatpolitiken och Covid-19. Pandemin gav dock många fler möjligheter att direkt bestämma över människor och pröva vilka argument och åtgärder, som fungerar och åstadkommer ändringar i folks beteende.  Just betoningen av teknologi, som ger möjligheter till kontroll av människor, är ett starkt inslag i World Economic Forums (WEF) förkunnelse.

Text: Dan Ahlmark är ekon lic och jur kand. Se även övriga artiklar i serien: Den nya världsordningen etableras (Del 1), Fem utvecklingsförlopp mot absolut makt (Del 2) och Synen på människan och samhället (del 3)

Makteliten förutser ett stort behov av övervakning och kontroll i den Nya Världsordningen (NWO). Eftersom det moderna kontrollsamhället nästan helt bygger på den digitala revolutionen inklusive internet är det också logiskt, att man av det skälet avser att överföra en så stor del som möjligt av mänsklig aktivitet till nätet.

Idag normal och till synes oskyldig teknisk utveckling blir en del av den kommande och allt övervakande teknologin, som kanske i effektivitet överträffar beskrivningarna i sådan dystopisk framtidslitteratur som ”1984”.

Övervakningen av människor i framtiden kan vid behov gälla dygnets alla timmar och de flesta mänskliga aktiviteter. Den kommer att fundamentalt kränka den mänskliga integriteten och därmed mänskliga rättigheter. Legala inskränkningar av just fri- och rättigheter måste därför motarbetas oavbrutet, när förslag läggs fram.

Den kontaktspårning pga smittspridning, som skedde under pandemin, var bara ett exempel på en specialiserad tillämpning av just kontaktspårning.

ArcanumSkolan 2024

Vad man kan förutse är en omfattande kartläggning, som kommer att ske gällande stora grupper av medborgare, vilka bjuder motstånd mot övergången till ett auktoritärt, så småningom måhända totalitärt, samhälle.

Olika metoder att kontrollera befolkningen

Bland de åtgärder, som torde bli av intresse, märks följande:

  • Kontroll av för regimen intressanta personers geografiska rörelsemönster och kontakter bedöms naturligtvis som viktig. Det sker genom mobilen eller andra bärbara plattformar med kommunikationsmöjlighet.
  • Geografiskt omfattande biometriska kamerasystem med förvånande igenkänningskapacitet innebär att man kan följa enskilda människors förflyttning. Under sommaren 2022 sattes exempelvis ytterligare två miljoner nya kameror upp på offentliga platser i Storbrittaniens städer. Tidigare fanns 6 miljoner. Systemet sattes dessutom upp av ett kinesiskt övervakningsföretag. (Sedan förbjöds ironiskt nog av säkerhetsskäl användning av kameror från Kina avseende offentliga myndigheter i Storbritannien).
  • Man kan också ibland genom realtidsinformation från kreditkort följa resande och andra aktiviteter. Övergången till nästan uteslutande digitala betalningar ger staten information om intressanta personers samlade konsumtionsbeteende liksom deras finansiella aktiviteter.
  • Avlyssningen och övervakning av internet och kontroll av deras aktiviteter på sociala medier ger en bild av deras åsikter.

Tillsammans skapar detta ett underlag för regimens bedömning av aktuella personer [person of interest].

Antalet sätt, på vilka detta kränker människans rätt till privatliv, är ansenligt.

Utegångsförbud kan vid behov användas för individer eller särskilda grupper, liksom rörelseförbud av olika slag.

"Covid-19-drönare" - Foto: France24.com
“Covid-19-drönare” – Foto: France24.com

Förvisning till vissa områden av politiska opponenter sker idag i Kina. Man hindrar eller minskar människors resande nu i västvärlden genom skatter på resande, eventuellt hälsopass o dyl. Kina tillämpar redan idag hinder för resande pga att personen ifråga anses politiskt suspekt. En variant är hinder för individen att beställa eller köpa flyg- eller tågbiljetter.

Biometrisk kameraövervakning för igenkänning/identifiering på många platser kompletterar alltså den allomfattande och ständiga digitala övervakningen. Identifiering är en mycket viktig fråga för övervakarna. En så kallad ”smart stad” är ett sätt att åstadkomma ”a gulag without physical walls” (1).

I exempelvis ett kinesiskt bostadsområde idag måste boende och besökare visa sina ansikten för de AI-styrda kamerorna för att bli insläppta i husen, och varje dörr där är kopplad till en kamera.

”Vi kan se hur ofta de boende kommer och lämnar sina hem och hur ofta icke registrerade personer kommer och går”, berättar en bostadsförvaltare i området.

Denne säger att man varje månad skriver en rapport över de boendes aktiviteter och rörelsemönster och lämnar över denna till överordnade (2).

Globala organisationer (GO) kommer att pressa hårt för att få igenom först nationella system som vårt svenska BankID för att sedan utveckla dessa till ett gemensamt och likartat internationellt system.

När detta sedan ersätter de nationella, och mängder av tjänster och nödvändiga levnadsfunktioner blir beroende av, att man kan i olika situationer elektroniskt identifiera sig – vilket kommer att föras in som krav på område efter område – är individen helt i händerna på den internationella myndigheten.

Sätten att konstatera sann identitet växer: även beteendedata beträffande enkla ting, som sätt att gå eller hanteringen av en dators tangentbord, kan avslöja identiteten.

Kina använder redan och fortsätter att utveckla sitt Sociala Kreditsystem, vilket ger staten möjlighet att kontinuerligt bedöma índivider på basis av deras allmänna beteende i olika sammanhang inkl viss konsumtion, hantering av sin ekonomi, uttryckta åsikter om allehanda områden på t ex sociala media.

Kweilin Street i HongKong - Photo: Sham Shui Po, Commons, CC BY-NC-SA 2.0
Temabild: Socialt kreditsystem. Montage: NewsVoice. Foto: Sham Shui Po, Commons, CC BY-NC-SA 2.0

Bestraffningsystem

Straff som förvisning, förbud att resa med offentliga transportmedel nämndes ovan. Viktiga repressalier är här exempelvis åtgärder som oförmåga att få lån, ej få olika tillstånd av myndigheter osv. En persons övertramp kan samtidigt leda till bestraffningar av dennes barn och föräldrar. Att kunna straffa tre generationer är en accepterad princip i landet.

Även om Kina idag är ett extremt exempel, kommer förslag om mildare sociala kreditsystem säkert att framföras i västvärlden. Men alla typer av offentliga myndigheters bedömning av enskilda medborgare beroende på dennes åsikter eller beteende (brott mot lagar beivras på annat sätt) bör vara förbjudna. De kränker på flera sätt den drabbades rättigheter.

Vid sidan av fängelsesystemet i kriminalvårdens regi kan så småningom tillkomma någon variant av privatfängelse. I dagens läge gäller vid smittsamma sjukdomar, att människor tvingas sitta hemma, praktiskt sett acceptera ett näringsförbud o dyl. Man hindrar då också människor att fysiskt träffa varandra.

Ett liknande men utökat, som då kan kallas samhällsfängelse, kan införas i framtiden för grupper av personer med fel åsikter. Det kan också användas temporärt mot olika kategorier av människor vid akuta politiska oroligheter.

I USA har FBI tydligen i en del fall använt brottsprovokationer för att skapa politiska brott. Domstolar har i uppmärksammade fall av det skälet underkänt brottsanklagelsen. Att angiveri under covidutbrottet använts i världen för att få fast människor, som bryter myndigheternas regler, syns ha förekommit.

Risken är, att vid dagens alltmer ökade politiska motsättningar provokationer och angiveri kan komma att användas av myndigheter även i Sverige.

Under de första åren av ovanligt hög invandring till vårt land tipsade exempelvis personer arbetsgivare eller förvaltningar/företag mm om sådana anställda eller leverantörer, vilka protesterade mot massinvandringen. Avsikten var naturligtvis att tillfoga de senare en ekonomisk eller karriärmässig skada. Att i ett för regeringen allvarligt politiskt läge angiveri sker och även uppmuntras av myndigheterna syns tyvärr möjligt även i Sverige.

En drivande kraft och Zyklon B-företag

Multinationella teknikföretag är den viktigaste faktorn för att driva på icke-diktaturers beslut att använda övervaknings/kontrollutrustning. Företagen har ekonomiska drivkrafter, och i dessa fall finns ingen motivering såsom ökning av konsumenters välfärd etc. Det gäller helt enkelt ett från etik avskalat vinstmotiv beträffande produkter eller användningar.

När man har utvecklat ett sådant kontrollsystem kommer företag, vars ledningar eller styrelser inte har någon moralisk kompass, att stimulera och försöka övertyga offentliga kunder om köp och utnyttjande av utrustningen. Den enda fråga, som företagen i sådana fall beaktar, är egentligen, ifall det finns en monetär efterfrågan.

Om systemet har både för acceptabla och oacceptabla tillämpningar, bör företaget kräva garantier för att det inte används för felaktiga syften. Politiskt bör system, som kan användas för oacceptabla syften av offentliga myndigheter, naturligtvis vara förbjudna för dessa.

De företag, som inte följer sådana regler, står på liknande moralisk nivå som de, vilka under andra världskriget utvecklade och producerade gasen Zyklon B för förintelselägren. De förra bolagen utvecklar ju förtryckarinstrument. Därför är det idag lämpligt att allmänt börja kalla dessa företag, som tar fram elektronisk kontrollutrustning för staters övervakning av allmänheten, för Zyklon B-företag (3).

Möjligen kan det dämpa deras iver att marknadsföra sådana produkter.

Digital mind. Foto: Metamorworks. Licens: Shutterstock.com
Digital mind. Foto: Metamorworks. Licens: Shutterstock.com

Invasiva metoder och inverkan på att vara människa

En viktig del av teknologiutvecklingen genomförd bl a av WEF:s medlemmar avser personers kroppar och hjärnor. Man kommer här in på områden, som naturligtvis är ytterst känsliga gällande mänsklig integritet. Det finns därför alla skäl att noga uppmärksamma de ideer, förslag och produkter, som alstras i detta arbete.

WEF talar om viktiga områden att utveckla såsom: implanterbara teknologier, ett bärbart internet och neuroteknologier. Man använder också formuleringar som att ”förändra människan genom neuro- och bioteknologier”.

WEF:s ledare säger (4):

Ytterst kommer den fjärde industriella revolutionen leda till en sammansmältning av våra fysiska, digitala och biologiska identiteter.

Man avser då bl a att integrera den mänskliga kroppen med internet. Det kan ske genom att människan genom implantat eller bärbar utrustning är – kanske ständigt – uppkopplad mot ett internet dvs Internet of Bodies (IoB), vilket kompletterar Internet of Things (IoT).

Vad man här talar om är t ex implantat bestående av mikrochips, som kan nås från omvärlden genom radiovågor. Bärbar utrustning är självfallet mycket mera accepterad än sådana ingrepp i kroppen.

När man kan börja att införa chips etc i hjärnan, vilka exempelvis kan påverka beteendet, tas ett gigantiskt språng gällande möjligt mänskligt förtryck.

Avsikten med Internet of Bodies beskrivs naturligtvis i positiva ord, men för kritiker syns möjligheterna till brott mot mänskliga rättigheter oändliga.

Apparater i vår kropp för kontroll och sannolikt övervakning är alltså en del av den teknikutveckling, som ska utföras. Man ser en sammankoppling mellan teknologi och människa, vilken ändrar människans kropp men också kan påverka uppförandet. Sådana förändringar sägs i framtiden kunna försvåra, att man talar om just ”människan”.

WEF är medvetet om att problem finns, men syns med välbehag tala om att utvecklingen kommer att ”utmana vår uppfattning om vad som menas med att vara en människa”. Detta är då ett fullständigt explosivt område, där teknologi självfallet inte får tillämpas i praktiken bara för att den finns. Dessa produkter närmast kräver, att stränga etiska regler för försäljningen formuleras.

Försäljning till offentliga och privata kunder från teknologiföretagen, som tar fram sådana produkter och system, kommer att ske, eftersom möjligheter till utveckling finns och företagen agerar av vinstskäl, men dessa måste allmänt hindras sälja produkter, som bryter mot människors rättigheter.

Vi kan räkna med att vissa företag i väst då ändå säljer sina produkter för användning i diktaturer. Detta bör medföra nämnvärda legala konsekvenser för dessa företag.

Text: Dan Ahlmark är ekon lic och jur kand.

Relaterat

Dan Ahlmark är ekon lic och jur kand. Efter arbete i industrin och konsultföretag i Sverige och utlandet samt forskning vid EFI/HHS startade han 1980 ett konsultföretag med inriktning på affärsutveckling och konkurrensstrategi. Han haer gett ut boken ”Vakna upp – dags att dö! Libertarianism och den Civila VälfärdsStaten”.

Donera till NewsVoice

Du kan stötta Newsvoice via MediaLinq