Studie: Fler vaccindoser kopplade till högre spädbarnsdödlighet

publicerad 26 maj 2023
- av Gästskribent
Temabild: Vaccinering av barn.

En nyligen publicerad studie i den medicinska tidskriften Cureus visar att det finns ett samband mellan antalet vaccindoser som ges till spädbarn och spädbarnsdödligheten.

Textutdrag från Thevaccinereaction.org

Studien bekräftar en studie från 2011 utförd av samma forskare, som fann ett positivt samband mellan det större antalet vacciner som ges till spädbarn i de mest utvecklade länderna och en högre spädbarnsdödlighet.

Den första studien som publicerades 2011 i Human and Experimental Toxicology utvärderade data från 2009 från i-länder och utvecklingsländer runt om i världen och fann att det största antalet spädbarnsdödsfall inträffade i utvecklade länder där spädbarn fick det högsta antalet vaccindoser, totalt mellan 21 och 26 doser.

I USA ges spädbarn under ett år 26 vaccindoser, det högsta antalet vaccindoser av alla länder.

Kritiker av den ursprungliga studien hävdade att forskarna inte använde "hela den tillgängliga datamängden" för alla 185 nationer för att komma fram till sina slutsatser.

I den nya studien genomförde författarna till båda studierna, Gary Goldman, PhD och Neil Miller, flera undersökningar för att testa tillförlitligheten i sina tidigare resultat mot bakgrund av kritikernas påståenden.

Båda studierna bekräftar att fler vaccinationer är förknippade med högre spädbarnsdödlighet.

Författarna till studien replikerade också sin tidigare studie genom att använda både det ursprungliga datasetet från 2009 och uppdaterade data från 2019. Alla analysmetoder bekräftade resultaten från författarnas ursprungliga studie från 2011.

Studien som undersökte det rapporterade sambandet mellan vaccination och spädbarnsdöd inkluderade uppgifter om vaccinationsscheman för spädbarn som tillhandahölls av Världshälsoorganisationen (WHO), Europeiska centret för förebyggande och kontroll av sjukdomar (ECDC) och olika nationella regeringar.

I den 2023 publicerade studien utvärderades uppgifter från 185 länder, medan den ursprungliga studien från 2011 innehöll uppgifter från endast 30 länder.

Även om man använde data från alla 185 länder kunde författarna upprepa sitt ursprungliga resultat som visade att ju fler vaccindoser som ges till spädbarn, desto högre är landets spädbarnsdödlighet.

Analys av VAERS-rapporter tyder på ett orsakssamband mellan vaccin och småbarnssjuka.

I en studie från 2021 (som också utfördes av Miller) undersöktes det potentiella sambandet mellan vaccination och plötslig spädbarnsdöd (SIDS).

Genom att granska fall av spädbarnsdödsfall som rapporterats till det amerikanska systemet för rapportering av biverkningar av vacciner (VAERS) från 1990 till 2019, fann han "att en betydande andel av spädbarnsdödsfallen och SIDS-fallen inträffade i tidsmässig närhet till vaccinadministrering".

Cirka 58 procent av de 2 605 rapporterna till VAERS om spädbarnsdöd efter vaccination från 1990 till 2019 inträffade inom tre dagar (72 timmar) efter vaccinationen och 78,3 procent inträffade inom sju dagar efter vaccinationen.

I studien drogs slutsatsen att även om den inte bevisar att vacciner orsakar plötslig spädbarnsdöd, visar den på säkerhetssignaler som i hög grad tyder på ett orsakssamband mellan vaccination och plötslig spädbarnsdöd.

Textutdrag från Thevaccinereaction.org.  Läs hela artikeln

Referenser