Fyra debattörer: Den svenska parlamentarismen behöver reformeras nu!

publicerad 21 juni 2023
Jan Norberg, Arne Weinz, Hans Erixon och Roger Richthoff
Jan Norberg, Arne Weinz, Hans Erixon och Roger Richthoff.

Den svenska parlamentarismen behöver reformeras. Portalparagrafen i vår svenska grundlag påstår helt oblygt att all makt utgår ifrån folket.

Frågan är hur väl detta stämmer med verkligheten samt vad som kan göras för att denna självklarhet skall kunna anses vara det axiom som vi alla tror att det är. Bråttom att rätta till är det i alla fall under alla omständigheter.

Varför har vi ingen författningsdomstol i Sverige?

Sverige saknar till skillnad från de flesta länder en ordentlig konstitution och en författningsdomstol, något som styrande riksdagspolitiker från alla dagens 8 partier är föga intresserade av. Dessa brister har över många årtionden satt den svenska demokratin helt ur spel.

Politiker har på ett mycket uppseendeväckande sätt flyttat makten från folket till sig själva, eller för att vara mer exakt till sina respektive partier.

Att Sveriges politiska partier på olika subversiva sätt tillskansat sig makten gör att de personer vilka med olika ränker kan ta kontroll över respektive parti i praktiken intar därefter en totalitär roll, inte helt olik den vi normalt ser i diktaturer.

Folkets inflytande över politiken finns bara tillgängligt som en formalitet vart fjärde år då vi förväntas rösta i tre olika val, men har vi som väljare överhuvudtaget något inflytande då vi lägger våra röster i ett manipulerat valsystem?

Enligt vår uppfattning är vårt (folkets) inflytande över politikens innehåll och tillämpning lika obefintlig som i Kina eller i USA, dvs en ren chimär.

I Sverige döljs dock detta apspel av en rad olika ”demokratiska” kulisser, allt för kunna upprätthålla illusionen av en folkstyrd demokrati.

Riksdagspolitikers roll är numera reducerad till att trycka på ”rätt” knapp anbefalld av respektive partis ledning

Den minnesgode läsaren kanske kan dra sig till minnes vad den f.d. moderata riksdagskvinnan Ann-Marie Pålsson skrev i sin berömda bok Knapptryckarkompaniet.

Hennes erfarenheter från riksdagsarbetet under perioden 2002 – 2010 visade tydligt hur partiledaren (Fredrik Reinfeldt) och dennes lojala hov av nära medarbetare kunde reducera riksdagsledamöternas inflytande över politikens konkreta utformning och tillämpning till att enbart trycka på den av partiledningen anvisade knappen vid alla omröstningar i plenisalen.

Att varje enskild riksdagsledamot enligt lag är vald av väljare i sin egen hemmavalkrets saknar därmed fullständigt betydelse. Det är partiledarens diktat som gäller och ve den riksdagspolitiker som skulle komma på tanken att också med sin röst representera sina väljare i hemmavalkretsen.

Då blir det respass från valbar plats på partiets lista vid nästa val.

Elsa Widding är urtypen för hur en riksdagspolitiker ska arbeta

Den senaste i raden av riksdagspolitiker som fått erfara denna stenhårda partidisciplin är Elsa Widding, SD:s partiledning offrade henne utan pardon. Mattias Karlsson, Henrik Vinge, et al kunde helt riskfritt precis som Fredrik Reinfeldt, Anna Kinberg-Batra, mfl hantera sina riksdagspolitiker på samma hänsynslösa sätt.

Att politiska partier fått denna makt strider så tydligt mot vad vår grundlag föreskriver, dvs att ”all makt utgår från folket”. För hur skall ”folket” kunna påverka den svenska partipolitiken om det är respektive partis ledning som rent diktatoriskt styr sina respektive riksdagsgrupper?

Sverige är en partidiktatur precis som i Kina

När blind lydnad krävs av partiledningen så går tankarna direkt till det kinesiska kommunistpartiets årliga kongresser där partiledningen excellerar i sin totala maktfullkomlighet, där avsaknaden av respekt för folkets representanter fullkomligt lyser igenom med bedövande kraft.

Sveriges Riksdag är bara en aning mer tillrättalagd kopia av den kinesiska modellen. De demokratiska ”gardinerna” förvillar folket som tror sig leva i en demokrati.

Än mer förvillande blir dessa ”demokratiska gardiner” när man beaktar att minst en tredjedel av Sveriges lagstiftning i Riksdagen kommer från beslut inom EU, ett EU med en kommissionsordförande som mer eller mindre står i direktkontakt med den överstatliga organisationen World Economic Forums exekutiva ordförande och på så sätt styrs direktiv och policy från denna organisation in i EU och dess medlemsstater. Sveriges politiker lyder som vi vet blint varje propå från EU.

Detta är ett faktum och en realitet som våra svenska regerings-, och riksdagspolitiker vill prata så lite som möjligt om och helst helt dölja. 

Detta måste få ett slut och vi tror därför att Sverige måste få en grundlagsändring där en Författningsdomstol ges den reala makten att kontrollera och pröva så att riksdagsarbetet följer lagar och inte styrs av 8 partiers ledningspersoner, folkets inflytande måste få större utrymme.

Dagens ordning med ett konstitutionsutskott är ett veritabelt skämt och ett hån mot grundläggande demokratiska principer.

En Författningsdomstol och ett återinfört Tjänstemannaansvar skulle också lösa regeringens åtagande gentemot Förenta Nationernas Agenda2030, där man har förbundit sig till delmålet 16.6 där det föreskrivs att bygga effektiva, tillförlitliga och transparenta institutioner med ansvarsutkrävande på alla nivåer.

Varför ska vi ha 290 kommuner utan möjlighet till självstyre?

Vi vill också nämna att det i realiteten är dags att inse hur betydelselöst det kommunala självstyret blivit efter Göran Perssons s.k. kommunreform för drygt ett par årtionden sedan (1998).

Kommunerna styrs i dag av riksdagen och det kommunala utjämningssystemet där Riksdagen fördelar skatteinkomsterna enligt en Robin Hood-princip. Detta gäller också på ungefär samma sätt för de s.k. regionerna (f.d. Landstingen).

Allt emedan folkets reala inflytande över politiken reducerats till nära nog noll.

Ta bort alla skattebetalda partistöd och återinrätta tjänstemannaansvaret

Avslutningsvis vill vi passa på att dra en lans för ett ökat medborgarinflytande så att våra globaliststyrda politiker inte kan strunta i sina medborgare för att i stället springa alla dessa globalistorganisationers ärenden.

Dra också tillbaka samtliga former av partistödspengar från skattebetalarnas medel. 

Reformera Grundlagen nu och inrätta en författningsdomstol så att politiker kan ställas till svars på ett personligt plan, där ett tjänstemannaansvar med fängelse i straffskalan avskräcker respektive riksdagspolitiker från att bli korrumperade av sina respektive partiers ledningspersoner, vilka helt struntar i sina medborgares uppfattning.

Med lite tur kan vi eventuellt få ett nyval före 2026 och då det krävs två på varandra följande riksdagsbeslut med ett mellanliggande riksdagsval så kan denna grundlagsändring vara ett faktum redan 2027.

 Signerat: Hans Erixon, Jan Norberg, Roger Richthoff och Arne WeinzSå här kan du stötta Newsvoice

 • Ja det är en gåta hur svensken låtit landet slinka ur hans fingrar. Det värsta är att det inte verkar finnas svenskar med integritet och samvete kvar inom landets gränser. Fega män har flytt fältet. Kvar finns åldringar som misshandlas i profitbaserade hem, och de sanna patrioterna som verkligen bryr sig om. Sverige har blivit en moder svea som lyft kjolarn för värsta sortens torskar.

  • Hoppet för väst består av att RFK Jr vinner valet i USA 2024.en man med hjärna. På egen hand är EU körd. Finns ingen normal människa kvar inom EU, alla är hjärntvättade och insugna i narcissistisk personlighetsstörning by proxy. Jag god, du ond. Psykoser av det slaget leder alltid till död.

   • Döden det leder till är “No people, no problem”. Sociopaterna kommer att göra sig av med alla vittnen. Det betyder du och jag. Så ungarna inte kan påverkas av någon form av sanning eller verklighetskontakt. Nu vet du. Lycka till med att fatta ett sansat beslut. Vid pärleporten måste vi alla stå för hur vi levde. Inga ursäkter accepteras.

 • Endast Schweiz har riktig demokrati, där folket bestämmer via bindande folkomröstningar som de själva kan initiera. En grundlagsskyddad konstitution som garanterar medborgarnas friheter och max 10% moms i skatt. Ingen överstatlighet från FN, WHO, IMF, EU, WEF, etc accepteras. Total yttrandefrihet och guld och silver som valuta. Samt alla andra bra idéer som garanterar folks frihet maximalt.

 • Parlamentarism är egentligen en diktatur. Det beror på att det är partiboken som bestämmer vad som parlamentarismen riksdagen/regeringen bestämmer.
  Partiboken är en diktatur. Partiboken har inget med landets bästa att göra. Det är bara en ideologi, alltså vad som är bäst för vissa grupper i samhället, inte för hela samhället.

 • Säkert har ni rätt
  Men ni skriver

  “Sverige är en partidiktatur precis som i Kina”

  Ja Sverige, liksom övriga Europa är en diktatur genom att USA med hög sannolikhet hotar med ekonomisk krigföring om deras mellanhänder inte gör som USA vill men i Kina är ledningen inte utsedd av USA utan agerar i den egna nationens intresse vilket ger tydligt utslag i landets framgångsrika utveckling.
  En av konsekvenserna av USAs hotande inflytande är att författarna måste skriva så om Kina.

  Kina har givit ut dokumentet betitlat Democracy that works som finns lätt tillgängligt på många webbsidor, Demokrati som fungerar och som förklarar hur det är upplagt.

  En liten detalj därur är att det under Mao handlade om jämlikhet medan det med Deng utvecklades till att handla om välstånd.
  En så försiktig formulering tycks ändå vara så svårsmält för en del socialister att de underkänner Kinas system.
  Men Kina har krängt av sig västvärldens ensidiga socialistiska tvångströja och praktiserar nu utbildad pragmatism. Deras system fungerar mkt bättre än Europas.
  Deras system levererar.
  Värt att lära av snarare än att låta sig styras av vad USA påstår.

  • Det var för kanske ett år sedan en statistisk undersökning, t.o.m. i EU’s regi om jag kommer ihåg rätt, där
   man skulle kartlägga olika länders befolkningar, hur nöjda eller missnöjda de är med sitt politiska
   system. Det var frågor som “anser ni att ert land är en demokrati?”, “fungerar ert politiska system
   bra eller dåligt?”, “tjänar ert lands politiska system medborgarnas intressen?”, “ger ert politiska system
   ökat välstånd?”. Kineserna låg allra högst i topp internationellt med att ge positiva svar på dessa frågor.
   Västländernas svar var som en bild i en spegel, alltså överallt precis lika mycket negativt som kineserna
   svarade positivt. Jag har inte sparat länken till undersökningen men den som är lite ambitiös kan
   säkert hitta den på internet.

 • I avtalet med EU förbinder sig Sverige bl a till att organisera en “Författningsdomstol”.

  Vi gräsrötter förstår ju att 8-klövern aldrig har haft för avsikt att fullfölja EU-avtalet, när de samtidigt “skräckslaget” och i panik kritiserat de nya medlemsländer som följt avtalet, bl a Polen, Ungern, Tjeckien, Slovakien, vilka reformerat sina rättssystem och bl a infört avtalad författningsdomstol. Dessa länder är demokratiska förebilder.

  Förutom (självständig) Författningsdomstol (som skall ha egna gripande-resurser, und.tjänst, administration), så krävs att tjänstemanna-ansvaret återinförs, resp att inga EU-lagar accepteras utan BINDANDE FOLKOMRÖSTNING.

  Dessutom måste genast lagarna om HTM avskaffas. Ja alla lagar som är avsedda att riktas enbart mot Sveriges etniskt inhemska befolkning måste avskaffas NU!

  Författningsdomstolen skall även fungera som revisionsmyndighet för hur av Riksdagen beslutade laga efterlevs. Inte minst skall den ingripa när s k “sharia-domar” fälls och ingripa enligt tjänstemanna-ansvaret.

  En författningsdomstol skall kunna ingripa när fall typ Karl Hedins påstådda varg-jakt åtalsprövas eller t ex den Amerikanska AI-specialisten förföljs rättsligt eller en hårfrisörska förföljs. Zozzarnas, på EU-kansliets uppmaning, informellt organiserade åsiktspoliser resp åsiktsåklagare skall fängslas och avsättas/dömas.

 • Nu var jag lite skämtsamt i min föregående kommentar, mest på grund av att jag inte känner tillräckligt ett par av herrarna och ogillar skarpt de 2 andra.
  Min fråga till skribenterna är följande:
  Varför inte jobba för att införa Direktdemokrati?

  Varför inte ge makten till folket så att folket kan bestämma själva i alla viktiga frågor som berör alla i landet och dess framtid?

  Precis som Martin här nedan säger finns inte en viktigare fråga
  och precis som SafUgglas säger:
  Hur kan en författningsdomstol lösa problemet när hela systemet är så korrumperade?

 • Lite nyfiken. Vem skall sköta utnämningar till en ev. “författningsdomstol”? Det är ju “utnämningssystemet” som ödelagt Sverige. “Folket” har ju överhuvudtaget inte varit inblandat. Allt i socialisternas Sverige kan köpas för en “sketen” papperslapp man kallar för “röstsedel”. Börja med att stryka rent demonstrativt alla korrumperade kandidater på de så kallade röstsedlarna så får vi se hur politikerna reagerar. Godkända röster kanske rentutav sjunker till under 35% om vi kan lita på resultatredovisningen förstås?
  Artikeln ovan är mycket efterlängtad och synnerligen behövlig. Stort tack till er alla fyra.

  • Man har tagit från röstarna rätten att stryka namn. Gör man det blir rösten
   ogiltig. Däremot får man kryssa eller skriva dit namn, i alla fall efter vad
   jag förstår. Skulle en kampanj göras så vore det att gå samman och skriva
   ett namn högst upp, skulle antagligen bara fungera lokalt. Men det finns
   säkert någon hake även här. Är någon dum nog att tro på ett system- eller
   rent av paradigmskifte genom något så banalt som folkröster? Det finns
   säkert någon “säkerhetsspärr” här som automatiskt blir utlöst. Var det vad
   som hände i riksdagsvalet 2014 — förlåt mig mitt korta minne, visst var det
   väl 2014 då SD seglade upp som största parti tills någon rösträkningsmaskin
   pajade (precis som hände i amerikanska presidentvalet senast) och staplar
   hade bytt plats när den kom igång? Letar förgäves på google men det finns
   inget där att se…. liksom.

   • Om antal ogiltiga röster är fler än giltiga, vad händer då? Rent hypotetiskt men “frågan” kräver gärna ett svar?
    I ett lokalt jordgubbsland för självplockning på självaste “midsommarafton” bröt “betalsystemet” samman. Springnotor lär ha förekommit. Mynt och sedlar sas det inget om.

    • Ja det där är ju hypotetisk — lite för hypotetiskt eftersom det aldrig kommer att hända. Valsystemet måst reformeras,
     t.ex. så att väljarna har möjlighet att stryka namn. Att avsätta de styrande är den viktigaste principen i en demokrati,
     inte att tillsätta. I vår tid måste det ju gå att bygga ett röstningssystem som är 100% säkert och omöjligt att manipulera,
     inte minst i slutändan då rösterna ska räknas. Varför har det inte gjorts redan? Är politikerna rädda för det? Måste
     det absolut finnas en möjlighet att ändra ett valresultat som skulle hota att vara paradigmförändrande, systemhotande?
     Om man kunde slå vad om detta skulle jag satsa alla pengar jag har på att det finns en sådan spärr. Att tro att
     väljarna kan rösta fram ett systemskifte, hur mycket det än skulle behövas, är en illusion. Så varför röstar vi alls?
     Det finns grupperingar som kallar sig partier och som tävlar med varandra om vem som kan lova rundligast, löften
     som de struntar i så fort de kommit till makten. Det liknar ett enpartisystem där själva Systemet är Partiet.

 • Varför har svenska folket fråntagits rätten att sparka KORRUPTA politiker och tjänstemän?
  Den frågan har jag ställt under större delen av mitt vuxna liv men aldrig fått något svar.
  Det är katastrofalt att partierna skall godkänna MINA representanter!

  • Svaret på din fråga är att detta skulle ha givit svenska folkets för mycket inflytande om det inte hade tagits bort och den perioden då dessa försämringar inträffat sammanfaller med USAs enormt genomgripande inflytande. Deras imperium vill inte ha självständiga nationer där befolkningens intressen representeras väl av de valda. Oavsett vilka svenska politiker som mer direkt spelat en roll för att strypa vårt inflytande så har det skett därför att vi samverkat med USA.

   Liksom nu!

 • Lämna ett svar

  Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *