Varför växer inte alternativa medier snabbare? En lösning för dig som vill ha oberoende medier

publicerad 18 augusti 2023
Jan Norberg, Arne Weinz, Hans Erixon, Stefan Rosenberg, Lars Bernhoff och Hans Jensevik.

Idag är det nog många som känner sig alienerade med de 8 partier som skall företräda dem i Sveriges riksdag. Många av dem läser/tittar och lyssnar sannolikt på någon eller några av de alternativa mediekanalerna, frågan uppstår därmed hur många dessa besvikna svenskar egentligen är i antal?

En inte alltför vetenskapligt underbyggd uppskattning indikerar att det torde röra sig om minst 100.000 svenskar som redan idag hellre läser alternativa/fria medier, vi har främst baserat vårt antagande på det faktum att cirka 1,5 % av de röstberättigade lade sin röst på något av partierna utanför den s.k. 8-klövern som idag utgör regeringsunderlaget. SD får tyvärr numera räknas som en del av 8-klövern.

ENKÄT: Svara på 2 frågor om ditt intresse för alternativmedia

Alternativmedia leds idag av individer starkt präglade av stora egon, mindre av ordentligt marknadsorienterade entreprenörer med syfte att erbjuda sina läsare/tittare/lyssnare ett utbud som de under sina knappa ekonomiska förutsättningar kan producera.

De olika alternativa mediaaktörerna behöver få ekonomisk och organiserad hjälp med att utveckla sina respektive verksamheter för att tillsammans kunna konkurrera med de stora och globaliststyrda mediehusen.

Tyvärr är vi som läser och tar del av alternativmedia inte beredda att i någon större utsträckning donera eller på annat sätt stötta dessa alternativmedia aktörer. Vi tänker då på donationer, prenumerationer, avgifter för att ta del av låst innehåll hos dessa alternativa mediekanaler, osv.

De alternativa mediekonsumenterna behöver via aktieinnehav i ett alternativmedieägt och gemensamt bolag få ett medinflytande så att den sammantagna kraften kan spräcka det mediala glastaket, och det är bråttom!

Vad fan får vi för pengarna MPRT?

MSM/SVT får nästintill villkorslösa och frikostiga ekonomiska bidrag av skattebetalarna. Vi tänker då på den av regeringen styrda och kontrollerade myndigheten Myndigheten för Press Radio TV (MPRT) som generöst, på riksdagspolitikernas uppdrag (Kulturdepartementet), strör miljardbelopp i olika bidragsformer över kapitalstinna och globalistägda publikationer som Expressen, Aftonbladet, DN, SvD, mfl.

Glöm inte SVT/SR-koncernen som tvångsmässigt, numera enligt lag, finansieras av cirka 9 miljarder kronor tagna från de svenska skattebetalarna.

Med nya regler införda av Regering och Riksdag så har nu MPRT också fått legalt utrymme för det godtycke som behövs för att kunna utestänga de flesta av de alternativa mediekanaler som ansöker om de olika formerna av statligt mediestöd. Vad gör då den alternativa medievärlden för att möta detta bisarra faktum?

Vi hoppas att de flesta som läser detta stödjer vår uppfattning att alla partistöd liksom alla former av press och mediestöd måste stoppas. Självklart slår detta hårt mot de 8 partier som, via olika kanaler, dessutom tar emot olika former av ”mutor” från olika särintressen. Särintressen som på olika sätt skickar fram lobbyister för att påverka politikens innehåll och utformning.

Sätten är många för att köpa sig till påverkan och makt över det politiska skeendet i såväl Sverige som inom EU och FN. Behöver vi nämna tex WEF, Bill Gates, George Soros, Romklubben, Bilderberg-gruppen m.fl. men för all del också Wallenbergsfären här hemma i Sverige.

Det vi nu riktar in oss på är de miljardbelopp av skattebetalarnas pengar som på godtyckliga grunder öses ut till redan välbeställda mediehus med stora starka internationella ägare.

Globalisterna, som icke parlamentariskt valda aktörer, kontrollerar och finansierar på olika sätt detta i olika former på samma sätt som en självutnämnd maffia, allt för att de politiska partierna och medierna skall springa deras ärenden i en lång rad frågor som avgörs av olika politiska församlingar, både i Sverige men framför allt via EU och FN samt deras olika associerade organisationer typ World Economic Forum, WHO, WTO, mfl.

Detta måste få ett stopp, frågan blir hur vi får stopp på detta som så många svenskar tyvärr inte ens vet om existerar?

Ta upp kampen om folkflertalets intressen på marknadsmässiga villkor

Vi kan inte få en ändring till stånd om vi inte samarbetar inom den s.k. alternativmediasfären, dvs vi måste öka folkflertalets insiktsnivå genom smartare samarbeten. Om vi tar upp kampen på ett mer organiserat sätt så att det blir attraktivt för alla de svenskar som idag känner att de inte har något tydligt alternativ till den 8-klöver vilka i dag tillsammans med MSM gör allt för att hålla medelsvensson okunnig så stärker vi medborgarnas reala inflytande.

Det gäller att göra alternativmedia så attraktivt att alla missnöjda medborgare med kritik mot etablissemanget börjar inse att det är samverkan på riktigt som är lösningen för att få bort den globaliststyrda svenska politikerkåren.

Alternativmedia måste därför ha något attraktivt att erbjuda medelsvensson så att oddsen kan jämnas ut mellan den globaliststyrda maffia som i dag regerar landet Sverige och ett verkligt medborgarinflytande på riktigt.

Ny affärsmodell för alternativmedia lockar alla missnöjda

Swebb TV har med sin satsning på bok och vinförsäljning visat prov på en viss förnyelse, man kan som tittare med sina köp visa uppskattning för det Swebb TV gör och därmed stärka Swebb TV som en av de alternativa medieaktörerna. Tyvärr hjälper inte detta alternativmedia i sin helhet, det behövs mer radikala grepp.

Inom den globalistdominerande industrin agerar man via samarbeten och förvärv för att kunna öka sitt ägarinflytande, varför tror ni att Vanguard, Blackrock, State Street, m.fl. köper in sig i olika företag?

De vill självklart kunna påverka dessa företag för att öka sin makt, sin ekonomiska kraft och därmed sin vinst, detta vittnar dagens ökande globalistiska andel företag om på världens olika börser.

När narrativen sätts för hur till exempel olika MSM aktörer skall pumpa ut sina globalistiska herrars budskap så sker detta enligt en i förväg bestämd gemensam mall för hur vinklingen skall ske och hur detta på ett samfällt sätt skall kommuniceras till tittarna/läsarna/lyssnarna.

Vi är därför alla utsatta för en kontinuerlig påverkan, något som tyvärr många av oss inte förmår att förstå eller ta in då majoriteten av det svenska folket huvudsakligen bara tar del av SVT och /eller MSM:s globaliststyrda agenda, såsom den presenteras för oss.

Vi föreslår

Vårt förslag blir därför att alla alternativa/fria medieaktörer måste gå samman för att nå ut på ett mer samordnat sätt. Detta skulle kunna ske genom att alla olika fria medier går samman i ett gemensamägt bolag som enligt samma metodik som MSM samordnar sina agendor för att bättre kunna trumma ut sina alternativa budskap, läs tex Tidningarnas Telegrambyrå (TT).

Kampanjer som kan samordnas så att budskapen når ut till flera, behöver inte nödvändigtvis innebära total likriktning men av oss medborgare kan detta då uppfattas som ett ordentligt alternativ till vad olika fulmedieaktörer inom MSM trummar ut till aningslösa och dåligt informerade svenskar.

Folkupplysning som kan uppnås genom samordning i olika kampanjer, något som sannolikt skulle provocera MSM att bemöta alternativ/fri media i en mer öppen debatt. Tystnadens tid är därmed över.

Finansiering kan ske genom att tittare och läsare visar sin uppskattning genom köp av de produkter och tjänster som erbjuds konsumenterna från valfri medieaktör. I praktiken kan då de som till exempel gillar SwebbTV köpa sitt vin från Systembolaget via valfri kanal och då intäkterna tas in i det gemensamägda bolaget så kan vinsten senare regleras mellan de olika medieaktörerna i förhållande till de ägarandelar respektive aktör har i detta bolag.

Vill man tex köpa en intressant bok av Elsa Widding så väljer man som konsument att köpa den från någon av medieaktörerna och gynnar därför det gemensamma intresset. Annonsörer når därför också ut med sitt budskap till betydligt fler än om dessa annonsörer tvingas välja vilken specifik aktör de vill stödja. Win-Win!

Vi har noterat en viss rivalitet mellan de olika medieaktörerna inom alternativa/fria medier, det tycker vi är synd och då särskilt som att detta gör det svårare för varje enskild aktör att växa på egen hand. Glöm inte hur våra motståndare inom MSM/SVT agerar, där är det minsann samordning som gäller.

För de vilka vill visa sin uppskattning för alternativa/fria medier vill vi föreslå att ett medlemskap eller för all del en aktiepost i detta gemensamägda bolag, något som bör kunna ge en viss rabatt i en stafflad skala på de köp av produkter och tjänster som uppnåtts under året, dvs en retroaktiv rabatt.

Vi behöver komma ur vår roll som snåla och passiva mediekonsumenter och visa de globaliststyrda medieaktörerna att vi menar allvar med vår kritik av den förda politiken. Att bojkotta alla MSM aktörer kan bara ske om det finns ett friskt och expansivt alternativmedia som till slut kan mäta sig med globalisternas totala dominans.

Marksänd TV

Alternativmedia saknar idag realistiska möjligheter att rapportera om och påverka opinionsbildningen på grund av bristande samordning men framförallt för att man saknar tillgång till det digitalt marksända TV-nätet.

Youtube, Twitter, Instagram, Poddar och alla de andra proprietära aktörerna på Internet behandlar sina respektive målgrupper mycket styvmoderligt, något som politikerkretsen världen över stödjer och uppmuntrar så länge Big Tech agerar som marknadsaktörer till förmån för den styrande globalisteliten och dess politiska marionetter i regeringsställning (inte minst den så kallade 8-klövern i Sverige).

För att få igång sändningar i det numera helt digitaliserade mark TV-nätet behövs först och främst tillstånd från myndigheten MPRT, men även en del andra statliga myndighetsaktörer såsom bland andra PTS är också en del av tillståndsprocessen.

Myndigheten MPRT som har sin organisatoriska hemvist under Kulturdepartementet har ett uppdrag där de numera, på synnerligen godtyckliga grunder, kan agera med helt fritt tolkningsföreträde. Alldeles oavsett deras rätt till tolkningsföreträde så blir man förskräckt när man läser följande från MPRT:s årsredovisning för 2022.

”En viktig komponent för att kunna värdera ett innehåll och skilja på åsikt och fakta är att veta vem som står bakom innehållet”. Vart tog yttrande och åsiktsfriheten vägen?

MPRT:s roll är att dels vara tillståndsgivande myndighet men att också samtidigt vara tillsynsmyndighet, det strider mot all normal doktrinär rättspraxis.

Förenklat kan det sägas att, om Alternativmedia i en gemensam bolagsansökan skulle ansöka om sändningstillstånd för marksänd TV och på godtyckliga grunder få avslag på sin ansökan, så är det samma myndighet (MPRT) som utgör tillsynsmyndighet. Rättsvidrigt om vi uttrycker oss försiktigt.

Det som trots allt förvånar oss mest är det faktum att MPRT har en styrelse dit svenska riksdagspolitiker nominerats. Varför har inga politiker där någonsin reagerat och försökt få genomgripande förändring till stånd?

Vi tar oss för pannan när man läser lite mer på djupet om hur totalt ointresserade svenska riksdagsledamöter är att jämna ut konkurrensvillkoren mellan den numera skattefinansierade SVT-koncernens otillbörliga särbehandling. Den kostar oss skattebetalare cirka 9 miljarder.

Vi uppmanar alla som läser detta att omgående tillskriva sina partiers olika riksdagsledamöter så att de börjar agera. Eller tänker SD med sin förestående bolagsbildning av youtube kanalen RIKS själva ansöka om sändningstillstånd och lämna övriga alternativmedier kvar i youtube träsket?

”Ledamöterna till förvaltningsstiftelsens styrelse utses av regeringen efter nominering av politiska partier representerade i Riksdagen”

Sammanfattning

Det finns anledning till en gemensam kraftsamling för att kunna jämna ut förutsättningarna och villkoren mellan massmedia och Alternativmedia. Vi som redan är frekventa konsumenter av Alternativmedia måste öka trycket på alla de aktörer inom alternativmedia som står och stampar och lever under ytterst knappa ekonomiska förhållanden.

Som ett exempel kan vi ta annonsintäkter, Samnytt har den senaste tiden fått utstå kritik för att de dribblat med annonsörer som kräver artikelliknande annonser inom ett ganska suspekt område. Vi vill inte försvara Samnytts agerande men om de bojkottas av olika annonsförmedlare blir de till slut offer för mindre nogräknade annonsförmedlare.

Om alla alternativmedias annonser förmedlades i ett gemensamägt bolag så ökar ju också attraktionen för alla annonsörer då man når ut till en betydligt större krets mediekonsumenter. Vi bedömer att de sammantagna annonsintäkterna skulle göra livet betydligt enklare för de olika alternativmedieaktörerna.

Ett mindre aktieinnehav i detta gemensamma Alternativmediabolag skulle på lite sikt kunna bli den framtida folkaktien. Låt oss ta ett räknexempel.

Om vi cirka 100.000 människor som dagligen tar del av alternativmedias utbud köper en aktiepost för tex 5.000 kr så får plötsligt alternativmedia ingående i detta bolags konsortium plötsligt 500 miljoner tillgängliga för att på allvar kunna ta upp konkurrensen med de globalistägda massmediaaktörerna.

Om dessutom en aktiepost kopplas till en rabatt på de varor och tjänster som alternativmedia kan leverera till sina konsumenter så ökar sannolikt försäljningen ganska snabbt. Alla förstår då att ökade intäkter från såväl annonser som försäljning av böcker och annat gör att det över tid blir ett win-win-förhållande som alltfler sannolikt kommer att ansluta sig till.

Endast genom ekonomiska muskler kan alternativmedia på allvar ta upp kampen med massmedia.

Är du med på alternativmediatåget?

Svara på 2 frågor om ditt intresse för alternativmedia

Signerat: Jan Norberg, Hans Erixon, Stefan Rosenberg, Hans Jensevik, Arne Weinz och Lars Bernhoff

Uppdatering 25 aug 2023: Resultat av enkätundersökning:



Så här kan du stötta Newsvoice

 • Artikeln är uppdaterad 25 aug 2023 med slutresultatet av enkätundersökningen. Se ovan i artikeln. 233 personer svarade.

  Resultatet är positivt:

  93% av de svarande tycker att altmedia ska samarbeta mer.
  43% kan tänka sig att betala 5000 kr i aktier.
  40% är intresserade av en aktielösning och vill veta mer.
  18% vill inte betala 5000 kr.

 • Alla organisationer har stor risk att komma under attack, infiltreras och tas över. Har erfarenhet av detta och det är inte roligt att se att ens arbete tas över av de med ont uppsåt.

  Alternativmedia är mycket infiltrerad och till stor del i kontroll av dessa krafter. Samnytt och nyheteridag är de två mest kända exempel med SwebbTV också infiltrerat. Partiet De Fria infiltrerades och togs över. Qanon är kontrollerad opposition med Cornelia unfiltered i Sverige påstås vara ledare här.

  På 10 år har alternativmedia och konspirationsvärlden ändrats. Från att presentera bra information som öppnade sinnet till idag bara kommenterar det som händer. Det var mycket mer intressant förr denna värld.

  Det pratades om allt möjligt om hur planteten skapades/växer, ringarna runt Saturnus, oförklarliga konstruktioner på planeten som inte går ihop med evolutionsteorin, antigravitation, kriget på planeten Mars, implantat, aliens, fri energi.

  Idag är det bara kommenterande. Vi vet att samma krafter som styr väst styr öst. Det vi ser i media är skådespel. Vi vet att eldandet av Koraner har med Albert Pikes brev om tre världskrig men det nämns ingen stans om detta i alternativmedia.

  Alternativmedia försöker vara som MSM men samma sterila rapportering. Varför rapportera om kriget i Ukraina när vi vetat om att det skulle bli krig där sedan 2014? Vi vet att om det blir ett stort krig att det kommer starta senast 2025 och att värsta tiden kommer vara 2027. Vi vet detta.

  Det hjälper inte mänskligheten att ta sig framåt. Vi har skapat detta helvete som är på denna planet idag.

  Det som hade varit bra att skriva om för att öppna alla sinne är att vi hela tiden skapar vår framtid. Det vi fokuserar på är det vi skapar. Den energi vi bär på i själen är det vi skapar. Väljer vi att läka det eller följa det negativa och skapa mer av det negativa och skapa ner av detta helvete på denna planet? Vi alla har ett val. Vi vet vad som hände förra gången när mänskligheten hade skapat så mycket negativitet att det inte gick att räddas.

  Mänskligheten måste ta sig ut det ateistiska meteriella tänket när rädda sig själv. De mörka krafterna vill att vi skall vara ateister. Se hur kommunismen har tvingat på befolkningen ateismen.

  Det är idag så låg energi på denna planet för vi har skapat då mycket av det och detta gör att vi har svårt att få kontakt med det högre. Detta har också gjort att vi mår sämre och tar till droger eller bli extremister av olika slag för att kunna överleva.

  Att rapportera vad som sker i kriget i Ukraina hjälper inte. Inte heller att rapportera Rysslands krigspropaganda. Vi vet att MSM i väst ljuger och vi vet att Ryssland är mycket bra på propaganda. Ryssland har lyckats med Russia Today med sin rapportering av hur dåligt det i väst få folks förtroende och på så vis kan injesera sina lögner.

  Väljer man någon sida av kriget i Ukraina så har man valt den negativa vägen och skapar mer av denna energi som får mer människor att dras med i denna negativa spiraal som gör att om det blir ett stort krig kan bli ännu större.

  Det finns så mycket mer att säga men avslutar med att den materiella och ateistiska tänket måste expanderas för att förstå den stora bilden, men tyvärr är det väldigt få som verkar förstår detta.

  • Samnytt är ett SD forum.
   Styrt av bla.Ekeroth.
   Swebbtv har en Gud som heter Bern som är kommunist!
   Känner mig inte hemma där heller.
   Även om de har många bra program o gäster.
   Ser på youtube där Andreas Johansson delar från Swebbtv.
   Ekeroth dyker upp med ngt bra 2ggr om året.

  • När den kristna tron var starkare och mer utbredd i vårt land, bl a gnm den obligatoriska Kristendomsundervisningen i skolorna med morgonbön, frikyrkornas framväxt mm mm, var vårt land bra och mycket tryggare än i dag. För de flesta, även ateister, fanns en självklar medvetenhet om vad som var rätt och fel, och människor (de flesta) levde enligt dessa normer.
   Allt var väl inte bra då heller, men ändå så pass bra att vårt land ansågs som ett av de tryggare länderna i världen då.
   I dag, när de kristna värdena till stor del förkastats, ser vi ett annat resultat.
   Vi hade inga större behov av s k “alternativa medier” på den tiden.

 • Varför växer inte alternativa medier snabbare?

  Vad menas med växer? Ekonomisk? Antal läsare? Eller donationsbenägenheten?

  Det är svårt att jämföra ett vinstdrivande företag som en
  entreprenör startat i en ny växande bransch, mot ett mediahus.

  En mediakanal (tidning, TV-kanal, Youtube kanal etc) är ingen neutral vara som kan köpas och säljas som vilken produkt som helst, utan är ofta ideologiskt styrd – driven av ideer, tankar och analyser och politisk, sett till sitt innehåll. Därför blir det missvisande att jämför med vilket företag som helst på en växande marknad. Växer en marknad ska ett företag växa med marknaden, annars är det något fel på företaget.

  “Mediamarknaden är varken en ny marknad, växande och det är tveksamt om det ens kan ses som en marknad, så varför skulle då altmedia växa? Hur skulle man göra för att med en marknadsundersökning kunna konstatera att marknaden eventuella växer, när dominerande mediahus underhålls av statliga bidrag? Det blir som att ställa dig frågan om barnbidragsmarknaden växer?

  Det räcker inte med att hävda att det finns en marknad för mediahusets åsikter och tyckande, just för att tyckande eller för den delen avslöjanden inte är neutrala varor som kan köpas och säljas.

  Om läsarna betalar för altmedia, vad är det man då köper? Vad är det man får för pengarna?

  • Intressant; att säga sig vilja ge bort hela 5000 till ett beaktansvärt ändamål är en sak – det kostar ingenting, men att göra det är något annat.

   • Staten delar ut våra surt förvarvade skattepengar till höger och vänster.
    För en gång skulle så vore skattekistans utbetalning till något positivt, om det gick till att rädda sverige.
    Men det är nog bara att glömma.
    Men enighet är en stor styrka, så 5000 kronor från dom som förstår allvaret kommer att betala för friheten.
    Det är ett lågt pris!

 • Nog växer alt-media, men något långsamt. Det var väl i slutet på nittiotalet då SVD ännu var en tidning som Zervenka skrev något om bankernas svindel. Citat:skuldmyntfoten.
  Sen försvann det kommentarsfältet snabbt.
  Men från den punkten till nu finns en stor utveckling.

 • Bland dom “vaknade” så finns en misstanke om en del “alternativa” att dom är egentligen betald opposition, som oxå existerar.
  En alternativ media som verkligen skriver nåt nytt som dom vaknade inte vet om kan få uppmärksamhet, att bara upprepa vad som redan är allmänt känt betyder inte att man är alternativ media
  Dom sovande vet inte ens att det finns alternativ media.

 • Hehe, ja varför tänka sig växer inte det äkta. Ja, därför det sjuka, det riiktigt sjuka har ett grepp om 75% av folket (75% av jordens befolkning lät el tvingades injicera sig). Så inte märkligt att 75% ‘anser'(oanat) att ‘allt är friskt o är tiptop’. Cabalen äger allt/alla (av de 75%,n), de pushar ju, t ex nyheter”..rakt in I telefonen, ‘de’ behöver ju inte trycka ngt längre (jo folk måste ju prenumerera på det ‘exklusiva innehållet’,. såklart).

  Därför växer inte altmedia. Jo altmedia växer helt klart, riktigt ordentligt, men inte i den takt (ännu) som är viktig.

  Allt nytt är beroende av nytt vaknade/uppvaknande. Ooh det är definitivt inte folks fel att de blir blåsta; de har ju fått “undervisning” sedan barnsben att vara tillitliga, dvs Naiva, Rättrogna, välvilliga och eftergivna. Det är ‘kuren’ för samhällen i förfall, o passar perfekt parasitglobalisternas plan om konsekvenser. Dvs så de ‘lugnt’ kan trava in o ta över i spillrorna, av ett en gång fungerande samhällsliv som hade..förtroende..för ‘makten’

  Men Nejj, det är ju naturligtvis inte Vi Vikingars Väg (oavsett vaar vi kommer ifrån, europa-asien-afrika-sydamerika-nordamerika-månen-mars-orion. Alla är nödvändiga i den här kampen för Jordens överlevnad och för den delen i övrigt i Universum, ja absolut, faktiskt. Det är på den nivån, vare sig man tror det el inte

 • Mitt förslag till artikelförfattarna är att starta bolag inom livsmedel, bank, byggvaruhandel, restauranger, kaféer, energibolag, drivmedelsbolag, bilhandel osv. Bolag som är på riktigt med lönsamhetsmål som annonserar via bolag där likasinnade driver. Som anställer folk på rätt sida av verkligheten. Det behövs även investerare på vår sida som kan investera både tid, pengar och kunskaper till entreprenörer på rätt sida om verkligheten.

  • Ett tillägg. Jag vet att pengar och kunskap finns bland oss. Jag vet att allt som behövs finns. Frågan är varför vi alla står och stampar som internetkrigare?

  • Vi behöver bygga webbläsare med tillhörande servicetjänster såsom bla mail samt sökmotorer långt ifrån dom med roliga hattar.

  • 🙂 🙂 🙂
   Investeringar i alla de områden du nämner, ingår i planeringen, dock efter att en halv miljard kronor plockats in från 100.000 Altmedia användare!
   🙂

   • Om det fanns med i planeringen så skulle dessa herrar kunnat vara öppna med deras ambitioner. Jag är övertygad om att detnär lättare att få in kapital om man på ovan branscher. Jag själv skulle kunna driva igång ett bolag inom ovan branscher om jag dvs får lön och delägarskap.

    • Är det självaste Magnus Stenlund (mannen, myten samt legenden) som gömmer sig bakom “Magnus”? I så fall är det förståeligt om det föreligger en vis tveksamhet här; detta då det nya mediahuset kommer att svälja hela Swebbtv. Riskens finns nämligen att Magnus röst möjligen kommer att tonas ner en smula.

 • Hamilton (L) lämnar riksdagen efter kritiken
  Liberalernas riksdagsledamot lämnar sin riksdagsplats. Arkivbild.
  Liberalernas riksdagsledamot lämnar sin riksdagsplats. Arkivbild. Foto: Bertil Ericson / TT
  Efter en uppmärksammad och kritiserad tv-intervju lämnar liberalernas Carl B Hamilton riksdagen, meddelar partiet.

  Undrar vilket slags hot ovannämnde LIBERAL känner?
  Är det från kompisar partigängare eller något annat?
  Mvh
  SafU

 • Inte en enda kommentar ovan kan en svensk SOCIALISTISK politiker betrakta som ett hot att vid nästa möjliga VAL mista sin plats i den s k RIKSDAGEN. De enda som kan sätta verkliga hot mot skamlösa svenska politiker i verket är partiet “NYANS”.
  Hur kan det komma sig?

  • Det beror nog på att frihetstänkande libertarianer lämpar sig illa för ideologiska grupparbeten av det slaget. Och en del är även “bakvänt” inställda till allt vad manipulation eller “realism” heter. But when push comes to shove, så tror jag de kommer finnas där 🙂

 • Det viktigaste jag lärt mig de senaste 25åren är att en individ inte kan förstå mer än hon har ryggrad till. Är sanningen för obekväm, och kanske leder till sociala problem så kommer hon ej förstå ämnet. Denna sociala spärr är så stark att individen inte ens kommer leta efter informationen. MSM tränar folk till denna ryggradslösa existens. Man blir bestraffad för obekväma åsikter. Jag kunde beskriva hur detta går till i detalj, och vilka som ligger bakom. Men E Michael Jones gör det bättre.

  Så länge som folk inte lider kommer ingen förändring ske. Smärta är det enda som kan motivera till förändring. Folket har inga moraliska värderingar alls. Att injicera sig med biovapen och hugga ballen av barn tycker folk är helt OK så länge som dom får behålla sin ekonomiska välfärd.

  • Det handlar väl inte dock om att folk måste lida, handlar det inte mer om att avskaffa ett korrupt system? Nu har ju dock systemet körts till sin gräns (verar det som?), så då blir det dags att lida… vilken överliggande “rationale” man väljer gör stor skillnad men jag menar “gemene man” har aldrig gjort några störra anspråk utöver att “sköta sitt” och “göra ett bra jobb”. Hur korrupt det nu än är i vissa delar tror jag att för de allra flesta har det inte varit så speciellt komplicerat från något djupare perspektiv. Och det kommer det nog inte att vara framöver heller.

    • De som förtjänar surhet om några är isåfall lagstiftande beslutsfattare och en del ockulterande elitistiska element… som ingen behövde, eller ens visste om. Att sura över “folk” är lamt som fan.

      • Men du är läskunnig iallafall?
       Nej jag ställde mig lite frågande till ditt resonemang också och bemödade mig åtminjstone med ett par motargument.
       “Så länge som folk inte lider kommer ingen förändring ske”.
       Det vet jag inte riktigt om det stämmer…? 🙂

  • ”En individ inte kan förstå mer än hon har ryggrad till”
   Väl spenderade 25år!
   Tack, den stjäl jag. Förklarar med en enkel mening mer än en hel bok om massformation.

  • LibertarianHitlerian tycks ha huvudet på skaft – helt rätt. Good Thinking.

   Sedan bör vi problematisera begreppet frihet också. Ovan nämnda människor som verkar sakna ryggrad (finnas bara en sena som på sin höjd håller arslet på plats) upplever också begreppet frihet skrämmande.

   Frihet är det där otäcka oförutsägbara: fy fan för folk som bara säger vad de tycker (fakta eller ej spelar ingen roll) utan att ta minsta hänsyn till att somliga kan bli ledsna och känna sig kränkta. Bättre vara tyst, böja nacke och lyda, tills alla blir nöjda.

   Faktum är att driften att vara till lags är mycket starkare än lyckokänslan friheten kan ge. Tänk så praktiskt och ljuvligt att lyda, vara foglig och bli omtyckt, då måste man väl göra rätt, då det känns så bra att vara tillhörande. Att få förbli ett outvecklad barn hela livet. Slippa ta ansvar och bli vuxen.

   • Är det inte lite konstiga motsatsförhållanden du målar upp..? “att vara foglig” och “att “bli omtyckt”, i motsats till vad? Frihet? Du kan vara fri och samtidigt med en vilja att vara både foglig och att blir omtyckt. Ibland kan du till och med inte vilja vara foglig, eller om,tyckt, men du är ändå fri. Jag har läst ett par av dina obegripliga klrönikor så hade ju inte direkt förväntat mig någon “spjutspets”… men du kanske kan förklara lite närmre 🙂

    • Jag skulle nog säga som så att i princip alla vill bli omtyckta och vara fogliga… hela tiden. Men det är såklart som så att en dysfunktionell värld inte alltid premierar den typen av strävanden 🙂

    • Hur kan man vara foglig samtidigt som man står fri? Vet du vad frihet är? Fri, är mer motsatt foglig. Eller menar du att foga sig är frihet? Låter lite Orwellsk i mitt tycke.

  • Såna anglosaxare förklarar inte objektivt vem som har makten i den mån de förstår det. De är alla partiska för sitt imperium. Från vänster till höger.
   Alternativet för dem är sannolikt att falla i onåd värre än nu.
   Vi har i Europa hamnat i elände därför att vi är fast i ett stockholmssyndrom visavi imperiet och omfamnar anglosaxernas verklighetsuppfattning. Trots deras mediokra utbildningssystem.
   Det är inte samma som att de skulle vara dumma
   Men dåliga på att självkritiskt undersöka sina uppfattningar.
   Dom är försäljare av image och pokerspelare. Dom bluffar.
   Till sist talar de alla i eget intresse och drar dig med.
   Så länge du måste lita på anglosaxerna är du kvar i syndromet.
   Utan den tryggheten trillar du antagligen dit på någon annan som också befinner sig i syndromet även om de inte själva är anglosaxare.
   Kill your darlings brukar man säga när man menar att man ska våga lämna sina omhuldade teser.
   Sen blir du friare

 • Att byta ut en toppstyrd, korrumperad koloss mot något nytt som snart befinner sig på samma löjliga nivå låter som en dålig idé tycker jag. Vore nog bättre att istället försona sig vid tanken på många, små och disparata ideströmningar/”nyhetskällor”. Man hade tillochmed kunnat lägga ner all nyhetsrapportering helt och hållet, och förbjuda större företagsimperium kanske… på sikt 🙂 Varför ska man “rapportera” om saker hela tiden? Sen kan robotarna fixa maten osv hehe.

  • Jag tror nog att det kunnat bli bättre ett tag iaf. Allt är väl cykliskt också och då är det svårt att föreställa sig ett HELT annat tänk. Det blir typ samma, fast nu är det “vår tur” typ. Egentligen behövs det inte så mycket media öht.

   • Eller ja, om man tänker som så att saker och ting sker i cykler, som i sin tur ingåt i större cykler. Ja det är ju inget fel med koordination såklart men samtidigt, egentligen är hela informationsbombardemanget en lite märklig grej i sig.

   • Kul att ni flyttar runt kommentarer och svar helt självsvåldigt från en plats till en annan men funkade ju rätt bra denna gången. Ovanligt och orginellt ingrepp måste jag säga (LOL) 🙂

 • Ligger det inte i sakens natur att de alternativa idéerna och lösningarna till det etablerade är väldigt många?
  Att då som ni föreslår satsa på att toppstyra fram en enda alternativ lösning måste vara fel väg att gå.
  Åtminstone vi till höger i politiken brukar gilla konkurrens som instrument för kvalitetsförbättring och urval. Låt det fungera här också.
  Min sajt Frihetsportalen.se står öppen för artiklar och förslag sedan 2010.

 • Här gäller pastor Janssons edikt, “livet är som en påse, tom om man inte fyller den med något”. alltså hur många vet att newsvoice överhuvudtaget finns. I mina gammelkretsar – ingen. Att muntligen förmedla dess existens glöms nästan omgående, så annan teknik måste till, bumperstickers t.ex.

 • Artikelförfattarna har god intention men uppenbarligen inte förstått vad dagens “Alternativ media” betyder samt totalt saknar kunskaper om vad bolagsbildning, speciellt mellan olika bolag innebär.

  Om 100,000 köper aktiepost för 5000:-kr, får vi en halv miljard!!!!!!!! Wow 🙂 🙂 🙂 (Påminner om de mest listiga och minst begåvade politiker i en annan artikel!)

  Dagens Alternativa medier kan vara bloggar, Poddar, sociala medier-konton, Twitter, Youtube, Rumble, Telegram eller andra former av digitala plattformar och är inte begränsade till Alternativ medier som publiceras digitalt i form av en traditionell tidning.

  Att med gemensamma och inriktade Kampanjer samordna så att ett specifikt budskap når ut till alla läsare inom olika Alternativ medier, är nåt som är bland de viktigaste åtgärden som Dr Desmet anser vara ett krav i kampen mot det nya totalitära systemet.

  Att “VAKNA” läsare aktivt deltar i kampen och “delar” dessa budskap i olika plattformar som Twitter, Facebook, Instagram och kommentarsfälten i olika traditionella tidningar ….. är lika avgörande.

  Twitter är idag enda plattformen som respekterar yttrandefrihet och det räcker att ha 10 populära Twittare på sin sida med totalt 50,000 följare för att enkelt nå en halv miljon twittare med ett specifikt budskap varje dag.

  När det gäller den ekonomiska situationen och Newsvoice, tycker jag att Torbjörn ska börja med riktade insamlingar i still med Nya Dagbladet i sin kamp mot bankerna.

  Exempelvis behöver vi ett nytt kommentarsfält med betydligt mer funktioner och även funktioner som tillåter att användare (Vakna) som samarbetar i lika former ska kunna utbyta filer och dokument av olika slag i ett säkert och krypterad miljö och övrigt kommunikation.

  Med det sagt, vill jag be alla 6 artikelförfattarna att donera 20,000:-kr var för detta ändamål.
  (Ni, alla 6 av er, är tillräckligt rika och 20.000:- är ingenting för er! Har redan kollat!)

  Med 120,000:-kr och hjälp och insats från frivilliga utvecklare kan Newsvoice utveckla världens bästa och säkraste kommentarsfält med stor potential att även kunna säljas vidare till andra Alternativ Medier i Sverige och internationellt och på det sättet kunna bli även inkomstkälla för Newsvoice efteråt!


  Jan Norberg, Arne Weinz, Hans Erixon, Stefan Rosenberg, Lars Bernhoff och Hans Jensevik: Vänta inte!
  Donera 20,000:- idag och gör en god insats för Sveriges frihet och kampen mot tyranni!

 • detta med rädsla som jag sett upprepande under flera år bland min egen generation, är rädslan för datorn. Hur många pansjos vågar inte inte ens starta en dator. De tror att något hemskt kan inträffa om de gör fel. Där finns inte ens mod att göra fel!
  Förändringen blir mer påtaglig, som väl är, med att nya pansjos kommer med på tåget. När mormor kör datorn med lätthet och barnbarn ser det rullar snöbollen.

 • Numera är det mesta inom politiken baserat på rädsla. Rädsla är en emotion (känsla sämre uttryckt).
  När något inte fungerar inom kommunikation, har man startat på en för hög medvetande-nivå – det hela blir ett blankt sinne av missförstånd.
  Personer flyktar eller gömmer sig på något sätt. T.ex ögonen blir livlösa.
  Medicinen är att gå ned under den emotionella nivån man nu försöker förmedla.
  För normalt uppvuxna är detta en ganska lätt match, att komma till rätta med, men tyvärr för barn, som varit rädda före 4 års åldern är det tuffare, det visste redan Lenin bl.a.
  Rädslan tar man hand om med en jämförande teknik med 2 poler.
  Den Hz-frekvenssallad vi i dag lever i, får först kroppen och sedan sinnet ned i apati och blir knepig att härleda.
  Rädsla är inledning till apati, så på den nivån måste man börja.
  Många har set mig tjata om detta, men det tar tid att konfrontera sin egen rädsla.

 • Artikeln bjuder in till ett tämligen brett meningsutbyte; för att förstå, gå först till botten: varför läsa nyhetsmedia och analyser överhuvudtaget, inget tvingar dig? Tänk efter här: kan man leva i samhället och samtidigt inte följa media överhuvudtaget? Pröva.

  Vad betyder det att äga media? Vad vill ägarna och reaktionerna med ett ägarskap?

  Skulle ett modernt samhället fungera utan media? Självklart, men makten skulle inte kunna idka någon tankekontroll, utan skulle tvingas utse/muta inflytelserika i Communityn som en slags ambassadörer för makten (med förmåner så klart) som såg till att samtalen handlar om elitens intresse. Media är maktens organ att se till att vanliga människors intresse överensstämmer med maktens intresse, vilket naturligtvis inte är samma sak – det är här media kommer in.

  När Sverige genomförde skolreformen med målet att göra medborgarna läskunniga, så var det för att öka kontrollen. Det är nu din skyldighet som läskunnig att läsa lagen och följa den. Med icke läskunniga, måste makten sända ut härolder som proklamerar maktens ingressen ut i byarna, och alla kanske inte sluter upp och då når inte makten ut med sitt budskap.

  Alltså påverkan. Media handlar om påverkan.

  Har som ett projekt försökt att undvika läsa något överhuvudtaget och världen förändrades drastiskt. Förr, när jag slaviskt följe altmedia och media, ändra jag min uppfattning, vilket jag inte gör nu. Så fort man fått lite distans till media tappar man lätt intresset för samhället, påverkan uteblir, men övertygelsen finns kvar och saker och ting ter sig klarare i dag.

  Det finns inget verkligt bakom ordet “den allmän opinion” utan opinion är ett annat ord för att en part felaktigt påstår, utan någon som helst grund, att folk har samstämmiga uppfattningar, vilket det naturligtvis inte har. Människor är upptagna av att klara av livet här oh nu, med allt vad det innebär, det är vad som pågå i människor, absolut ingen samstämmig mening kring en trivial pseudofråga. När man påstår att det finns opinionsvindar reducerar man människor brokiga och individuella uppfattningar till passiva och viljelösa luftmolekyler.

  Den största vinsten skulle vinnas genom att alla slutade läsa nyheter och media. Då skulle den nuvarande maktkoncentrationen få det riktigt svettigt att påverka.

 • Tror inte aktieinnehav för oss “upplysta” är rätt väg att gå för då kommer så klart de lögnaktiga konkurrenterna att köpa in sig och sedan påverka riktningen. Det är ju så här det går till hela tiden.

 • Det är mer än 10år sedan jag helt till 100% slutade att titta på, läsa och lyssna på vanlig lögnmedia och jag har varit konsekvent under alla år och har aldrig “trillat dit”. Det jag inte förstår är alla de som klagar på lögnmedia men ändå fortsätter att betala för skiten och klickar in på deras betal länkar. Har sedan papperstidningen Nya Tider kom ut för många år sedan prenumererat på den, innan dess var det Dispatch International, tror det var Ingrid Carlqvist som gav ut den. Vad gäller Alternativ media så kämpar ju staten för fullt med att tysta dem vilket i mina ögon bara ger dem större legitimitet. Staten har i snart 30år haft fel i alla beslut de tagit för Sverige och det svenska folket om de då kritiserar och försöker tysta alternativmedia så är det denna media jag ska tillgodo göra mig. Mitt motto är, gör alltid tvärtemot det lögnmedia och staten säger åt dig att göra för de går inte att lita på.

 • “Tyvärr är vi som läser och tar del av alternativmedia inte beredda att i någon större utsträckning donera eller på annat sätt stötta dessa alternativmedia aktörer. Vi tänker då på donationer, prenumerationer, avgifter för att ta del av låst innehåll hos dessa alternativa mediekanaler, osv.”

  Jag svarade nej på frågan i formuläret om att satsa 5000 kr. Detta är en väldigt stor summa för mig, och säkert många andra. Jag gör mitt genom att donera till några olika FRIA media. Dessvärre blir det snart stora summor om man skulle skänka till alla man egentligen vill, men inte har råd att, stötta.

 • Det är inte media i första hand som ni skall spilla krut på.
  Det är de korrupta s k RIKSDAGSMÄNNEN som skall känna hotet ifrån valmanskåren att de när som helst gärna vid allmänna val kan bli avsatta, sparkade och mista sina pekuniära förmåner.
  Skatteutplundringen måste få ett slut.
  Riksdagen är i dagsläget den största varbölden och måste spricka, en skymf och skam för Sverige och svenska folket.

 • Lämna ett svar

  Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *