Stöd NewsVoice så att vi säkrar verksamheten tom juni!

34%

34.000 kr av behovet 100.000 kr är insamlat. Stöd kampanjen via Swish 123 530 2005 eller donera på ett annat sätt. Det smartaste för företag är att annonsera. Uppd. 19/4 kl 01:30.

Varför växer inte alternativa medier snabbare? En lösning för dig som vill ha oberoende medier

publicerad 18 augusti 2023
Jan Norberg, Arne Weinz, Hans Erixon, Stefan Rosenberg, Lars Bernhoff och Hans Jensevik.

Idag är det nog många som känner sig alienerade med de 8 partier som skall företräda dem i Sveriges riksdag. Många av dem läser/tittar och lyssnar sannolikt på någon eller några av de alternativa mediekanalerna, frågan uppstår därmed hur många dessa besvikna svenskar egentligen är i antal?

En inte alltför vetenskapligt underbyggd uppskattning indikerar att det torde röra sig om minst 100.000 svenskar som redan idag hellre läser alternativa/fria medier, vi har främst baserat vårt antagande på det faktum att cirka 1,5 % av de röstberättigade lade sin röst på något av partierna utanför den s.k. 8-klövern som idag utgör regeringsunderlaget. SD får tyvärr numera räknas som en del av 8-klövern.

ENKÄT: Svara på 2 frågor om ditt intresse för alternativmedia

Alternativmedia leds idag av individer starkt präglade av stora egon, mindre av ordentligt marknadsorienterade entreprenörer med syfte att erbjuda sina läsare/tittare/lyssnare ett utbud som de under sina knappa ekonomiska förutsättningar kan producera.

De olika alternativa mediaaktörerna behöver få ekonomisk och organiserad hjälp med att utveckla sina respektive verksamheter för att tillsammans kunna konkurrera med de stora och globaliststyrda mediehusen.

Tyvärr är vi som läser och tar del av alternativmedia inte beredda att i någon större utsträckning donera eller på annat sätt stötta dessa alternativmedia aktörer. Vi tänker då på donationer, prenumerationer, avgifter för att ta del av låst innehåll hos dessa alternativa mediekanaler, osv.

De alternativa mediekonsumenterna behöver via aktieinnehav i ett alternativmedieägt och gemensamt bolag få ett medinflytande så att den sammantagna kraften kan spräcka det mediala glastaket, och det är bråttom!

Vad fan får vi för pengarna MPRT?

MSM/SVT får nästintill villkorslösa och frikostiga ekonomiska bidrag av skattebetalarna. Vi tänker då på den av regeringen styrda och kontrollerade myndigheten Myndigheten för Press Radio TV (MPRT) som generöst, på riksdagspolitikernas uppdrag (Kulturdepartementet), strör miljardbelopp i olika bidragsformer över kapitalstinna och globalistägda publikationer som Expressen, Aftonbladet, DN, SvD, mfl.

Glöm inte SVT/SR-koncernen som tvångsmässigt, numera enligt lag, finansieras av cirka 9 miljarder kronor tagna från de svenska skattebetalarna.

Med nya regler införda av Regering och Riksdag så har nu MPRT också fått legalt utrymme för det godtycke som behövs för att kunna utestänga de flesta av de alternativa mediekanaler som ansöker om de olika formerna av statligt mediestöd. Vad gör då den alternativa medievärlden för att möta detta bisarra faktum?

Vi hoppas att de flesta som läser detta stödjer vår uppfattning att alla partistöd liksom alla former av press och mediestöd måste stoppas. Självklart slår detta hårt mot de 8 partier som, via olika kanaler, dessutom tar emot olika former av ”mutor” från olika särintressen. Särintressen som på olika sätt skickar fram lobbyister för att påverka politikens innehåll och utformning.

Sätten är många för att köpa sig till påverkan och makt över det politiska skeendet i såväl Sverige som inom EU och FN. Behöver vi nämna tex WEF, Bill Gates, George Soros, Romklubben, Bilderberg-gruppen m.fl. men för all del också Wallenbergsfären här hemma i Sverige.

Det vi nu riktar in oss på är de miljardbelopp av skattebetalarnas pengar som på godtyckliga grunder öses ut till redan välbeställda mediehus med stora starka internationella ägare.

Globalisterna, som icke parlamentariskt valda aktörer, kontrollerar och finansierar på olika sätt detta i olika former på samma sätt som en självutnämnd maffia, allt för att de politiska partierna och medierna skall springa deras ärenden i en lång rad frågor som avgörs av olika politiska församlingar, både i Sverige men framför allt via EU och FN samt deras olika associerade organisationer typ World Economic Forum, WHO, WTO, mfl.

Detta måste få ett stopp, frågan blir hur vi får stopp på detta som så många svenskar tyvärr inte ens vet om existerar?

Ta upp kampen om folkflertalets intressen på marknadsmässiga villkor

Vi kan inte få en ändring till stånd om vi inte samarbetar inom den s.k. alternativmediasfären, dvs vi måste öka folkflertalets insiktsnivå genom smartare samarbeten. Om vi tar upp kampen på ett mer organiserat sätt så att det blir attraktivt för alla de svenskar som idag känner att de inte har något tydligt alternativ till den 8-klöver vilka i dag tillsammans med MSM gör allt för att hålla medelsvensson okunnig så stärker vi medborgarnas reala inflytande.

Det gäller att göra alternativmedia så attraktivt att alla missnöjda medborgare med kritik mot etablissemanget börjar inse att det är samverkan på riktigt som är lösningen för att få bort den globaliststyrda svenska politikerkåren.

Alternativmedia måste därför ha något attraktivt att erbjuda medelsvensson så att oddsen kan jämnas ut mellan den globaliststyrda maffia som i dag regerar landet Sverige och ett verkligt medborgarinflytande på riktigt.

Ny affärsmodell för alternativmedia lockar alla missnöjda

Swebb TV har med sin satsning på bok och vinförsäljning visat prov på en viss förnyelse, man kan som tittare med sina köp visa uppskattning för det Swebb TV gör och därmed stärka Swebb TV som en av de alternativa medieaktörerna. Tyvärr hjälper inte detta alternativmedia i sin helhet, det behövs mer radikala grepp.

Inom den globalistdominerande industrin agerar man via samarbeten och förvärv för att kunna öka sitt ägarinflytande, varför tror ni att Vanguard, Blackrock, State Street, m.fl. köper in sig i olika företag?

De vill självklart kunna påverka dessa företag för att öka sin makt, sin ekonomiska kraft och därmed sin vinst, detta vittnar dagens ökande globalistiska andel företag om på världens olika börser.

När narrativen sätts för hur till exempel olika MSM aktörer skall pumpa ut sina globalistiska herrars budskap så sker detta enligt en i förväg bestämd gemensam mall för hur vinklingen skall ske och hur detta på ett samfällt sätt skall kommuniceras till tittarna/läsarna/lyssnarna.

Vi är därför alla utsatta för en kontinuerlig påverkan, något som tyvärr många av oss inte förmår att förstå eller ta in då majoriteten av det svenska folket huvudsakligen bara tar del av SVT och /eller MSM:s globaliststyrda agenda, såsom den presenteras för oss.

Vi föreslår

Vårt förslag blir därför att alla alternativa/fria medieaktörer måste gå samman för att nå ut på ett mer samordnat sätt. Detta skulle kunna ske genom att alla olika fria medier går samman i ett gemensamägt bolag som enligt samma metodik som MSM samordnar sina agendor för att bättre kunna trumma ut sina alternativa budskap, läs tex Tidningarnas Telegrambyrå (TT).

Kampanjer som kan samordnas så att budskapen når ut till flera, behöver inte nödvändigtvis innebära total likriktning men av oss medborgare kan detta då uppfattas som ett ordentligt alternativ till vad olika fulmedieaktörer inom MSM trummar ut till aningslösa och dåligt informerade svenskar.

Folkupplysning som kan uppnås genom samordning i olika kampanjer, något som sannolikt skulle provocera MSM att bemöta alternativ/fri media i en mer öppen debatt. Tystnadens tid är därmed över.

Finansiering kan ske genom att tittare och läsare visar sin uppskattning genom köp av de produkter och tjänster som erbjuds konsumenterna från valfri medieaktör. I praktiken kan då de som till exempel gillar SwebbTV köpa sitt vin från Systembolaget via valfri kanal och då intäkterna tas in i det gemensamägda bolaget så kan vinsten senare regleras mellan de olika medieaktörerna i förhållande till de ägarandelar respektive aktör har i detta bolag.

Vill man tex köpa en intressant bok av Elsa Widding så väljer man som konsument att köpa den från någon av medieaktörerna och gynnar därför det gemensamma intresset. Annonsörer når därför också ut med sitt budskap till betydligt fler än om dessa annonsörer tvingas välja vilken specifik aktör de vill stödja. Win-Win!

Vi har noterat en viss rivalitet mellan de olika medieaktörerna inom alternativa/fria medier, det tycker vi är synd och då särskilt som att detta gör det svårare för varje enskild aktör att växa på egen hand. Glöm inte hur våra motståndare inom MSM/SVT agerar, där är det minsann samordning som gäller.

För de vilka vill visa sin uppskattning för alternativa/fria medier vill vi föreslå att ett medlemskap eller för all del en aktiepost i detta gemensamägda bolag, något som bör kunna ge en viss rabatt i en stafflad skala på de köp av produkter och tjänster som uppnåtts under året, dvs en retroaktiv rabatt.

Vi behöver komma ur vår roll som snåla och passiva mediekonsumenter och visa de globaliststyrda medieaktörerna att vi menar allvar med vår kritik av den förda politiken. Att bojkotta alla MSM aktörer kan bara ske om det finns ett friskt och expansivt alternativmedia som till slut kan mäta sig med globalisternas totala dominans.

Marksänd TV

Alternativmedia saknar idag realistiska möjligheter att rapportera om och påverka opinionsbildningen på grund av bristande samordning men framförallt för att man saknar tillgång till det digitalt marksända TV-nätet.

Youtube, Twitter, Instagram, Poddar och alla de andra proprietära aktörerna på Internet behandlar sina respektive målgrupper mycket styvmoderligt, något som politikerkretsen världen över stödjer och uppmuntrar så länge Big Tech agerar som marknadsaktörer till förmån för den styrande globalisteliten och dess politiska marionetter i regeringsställning (inte minst den så kallade 8-klövern i Sverige).

För att få igång sändningar i det numera helt digitaliserade mark TV-nätet behövs först och främst tillstånd från myndigheten MPRT, men även en del andra statliga myndighetsaktörer såsom bland andra PTS är också en del av tillståndsprocessen.

Myndigheten MPRT som har sin organisatoriska hemvist under Kulturdepartementet har ett uppdrag där de numera, på synnerligen godtyckliga grunder, kan agera med helt fritt tolkningsföreträde. Alldeles oavsett deras rätt till tolkningsföreträde så blir man förskräckt när man läser följande från MPRT:s årsredovisning för 2022.

”En viktig komponent för att kunna värdera ett innehåll och skilja på åsikt och fakta är att veta vem som står bakom innehållet”. Vart tog yttrande och åsiktsfriheten vägen?

MPRT:s roll är att dels vara tillståndsgivande myndighet men att också samtidigt vara tillsynsmyndighet, det strider mot all normal doktrinär rättspraxis.

Förenklat kan det sägas att, om Alternativmedia i en gemensam bolagsansökan skulle ansöka om sändningstillstånd för marksänd TV och på godtyckliga grunder få avslag på sin ansökan, så är det samma myndighet (MPRT) som utgör tillsynsmyndighet. Rättsvidrigt om vi uttrycker oss försiktigt.

Det som trots allt förvånar oss mest är det faktum att MPRT har en styrelse dit svenska riksdagspolitiker nominerats. Varför har inga politiker där någonsin reagerat och försökt få genomgripande förändring till stånd?

Vi tar oss för pannan när man läser lite mer på djupet om hur totalt ointresserade svenska riksdagsledamöter är att jämna ut konkurrensvillkoren mellan den numera skattefinansierade SVT-koncernens otillbörliga särbehandling. Den kostar oss skattebetalare cirka 9 miljarder.

Vi uppmanar alla som läser detta att omgående tillskriva sina partiers olika riksdagsledamöter så att de börjar agera. Eller tänker SD med sin förestående bolagsbildning av youtube kanalen RIKS själva ansöka om sändningstillstånd och lämna övriga alternativmedier kvar i youtube träsket?

”Ledamöterna till förvaltningsstiftelsens styrelse utses av regeringen efter nominering av politiska partier representerade i Riksdagen”

Sammanfattning

Det finns anledning till en gemensam kraftsamling för att kunna jämna ut förutsättningarna och villkoren mellan massmedia och Alternativmedia. Vi som redan är frekventa konsumenter av Alternativmedia måste öka trycket på alla de aktörer inom alternativmedia som står och stampar och lever under ytterst knappa ekonomiska förhållanden.

Som ett exempel kan vi ta annonsintäkter, Samnytt har den senaste tiden fått utstå kritik för att de dribblat med annonsörer som kräver artikelliknande annonser inom ett ganska suspekt område. Vi vill inte försvara Samnytts agerande men om de bojkottas av olika annonsförmedlare blir de till slut offer för mindre nogräknade annonsförmedlare.

Om alla alternativmedias annonser förmedlades i ett gemensamägt bolag så ökar ju också attraktionen för alla annonsörer då man når ut till en betydligt större krets mediekonsumenter. Vi bedömer att de sammantagna annonsintäkterna skulle göra livet betydligt enklare för de olika alternativmedieaktörerna.

Ett mindre aktieinnehav i detta gemensamma Alternativmediabolag skulle på lite sikt kunna bli den framtida folkaktien. Låt oss ta ett räknexempel.

Om vi cirka 100.000 människor som dagligen tar del av alternativmedias utbud köper en aktiepost för tex 5.000 kr så får plötsligt alternativmedia ingående i detta bolags konsortium plötsligt 500 miljoner tillgängliga för att på allvar kunna ta upp konkurrensen med de globalistägda massmediaaktörerna.

Om dessutom en aktiepost kopplas till en rabatt på de varor och tjänster som alternativmedia kan leverera till sina konsumenter så ökar sannolikt försäljningen ganska snabbt. Alla förstår då att ökade intäkter från såväl annonser som försäljning av böcker och annat gör att det över tid blir ett win-win-förhållande som alltfler sannolikt kommer att ansluta sig till.

Endast genom ekonomiska muskler kan alternativmedia på allvar ta upp kampen med massmedia.

Är du med på alternativmediatåget?

Svara på 2 frågor om ditt intresse för alternativmedia

Signerat: Jan Norberg, Hans Erixon, Stefan Rosenberg, Hans Jensevik, Arne Weinz och Lars Bernhoff

Uppdatering 25 aug 2023: Resultat av enkätundersökning:


Du kan stötta Newsvoice via MediaLinq