Ungdomar som började använda smartmobil tidigt har sämre psykisk hälsa

publicerad 4 augusti 2023
- Mona Nilsson
Smartmobiler och psykisk hälsa
Smartmobiler och psykisk hälsa. Bild tillhandahållen av Strålskyddsstiftelsen.

En stor undersökning omfattande närmare 28 000 ungdomar 18-24 år visar att de som fick smartmobil vid 6 års ålder har sämre psykisk hälsa jämfört med ungdomar som började användningen först vid 18 års ålder. Resultaten bekräftar de varningar som många forskare och experter lämnat sedan många år.

Undersökningen är genomförd av Sapien Labs och publicerades i en rapport den 15 maj 2023 på Sapien Labs webbsida. Data från “the Global Mind Project eller Mental Health Million Project”, har använts i undersökningen.

Global Mind Project är en pågående undersökning av global psykisk hälsa. De data som samlats in har hittills pekat på att överlag har den psykiska hälsan försämrats i de yngre generationerna och försämringen har blivit särskilt tydlig sedan år 2010. Upprepade undersökningar från internationella forskare har beskrivit denna trend under senare år.

Forskarna från Sapien Labs ställde sig frågan vad som kan ha bidragit till försämringen. En faktor som sammanföll tidsmässigt var introduktionen av smartmobiler.

Smartmobil tidigt – sämre psykisk hälsa

Resultaten från den nya undersökningen bygger på data insamlade mellan januari och april 2023. Man har sammanställt uppgifter om psykisk hälsa och jämfört med data insamlade om ålder då de deltagande ungdomarna i åldern 18-24 år fick sin första egna smartmobil.

Forskarna fann då att den psykiska hälsan förbättrades ju äldre ungdomen var när de fick sin första smartmobil och omvänt var sämre yngre barnet var då smartmobilen började användas.

74% av de unga kvinnor som fick sin första smartmobil vid 6 års ålder upplevde besvär relaterade till psykisk ohälsa jämfört med 46% bland de unga kvinnor i undersökningen som fick smartmobil först vid 18 år. För de unga männen var skillnaden mindre tydlig, från 42% vid 6 års ålder till 36% vid 18 års ålder.

Problem med självmordstankar, känsla av aggressivitet gentemot andra, en känsla av att vara frånkopplad från verkligheten och hallucinationer var större ju yngre ungdomarna var när de fick sin första smartmobil. Även här var skillnaderna tydligare bland de unga kvinnorna jämfört med de unga männen.

Sambandet mellan psykisk ohälsa och ålder för den första smartmobilen kvarstod även när forskarna tog hänsyn till traumatiska händelser under barndomen.

Läs mer och se diagram.

Text: Mona Nilsson, Strålskyddsstiftelsen


Du kan stötta Newsvoice via MediaLinq