Patrik Engellau: Sätt in Försvarsmakten mot de gängkriminella

"Förra gången saken låg på tapeten var i samband med den stora flyktinginströmningen 2016 då statsminister Löfven övervägde att mobilisera försvaret att hjälpa till med migrationspolitiken."

publicerad 29 september 2023
Försvarsmakten i samarbete med polisen och räddningstjänsten.
Försvarsmakten i samarbete med polisen och räddningstjänsten. Bild från övning Meteor 22.

Igår föreslog socialdemokraterna, troligen i hopp om att plocka poäng på den saktfärdiga och obeslutsamma regeringens bekostnad, att försvarsmaktens personal skulle kunna användas för polisiära uppgifter.

Text: Patrik Engellau. Artikeln har tidigare publicerats i Det Goda Samhället

Justitieminister Strömmer säger att även han kan tänka sig något sådant. Förra gången saken låg på tapeten var i samband med den stora flyktinginströmningen 2016 då statsminister Löfven övervägde att mobilisera försvaret att hjälpa till med migrationspolitiken.

Löfven tystades emellertid med argumentet att vi i Sverige, sedan militärens dödsskjutningar av strejkande arbetare i Ådalen år 1931, inte sätter in trupp mot civila. För övrigt ansåg sig polisen ha de resurser den behövde.

Numera har polisen inte längre folk nog att hantera varken de kriminella eller deras skjut- och sprängningar och övriga våldsdåd. Någon må påminna om Ådalen, men det är osannolikt att svåra hinder kommer att resas mot militär mobilisering mot kriminaliteten.

Det betyder att den statliga våldsapparaten disponerar ungefär, om jag fattat den oklara statistiken någorlunda rätt, 60 000 beväpnade personer som på kort varsel kan sättas in för att bekämpa brottsligheten.

Av dessa är 20.000 poliser och ungefär lika många soldater vartill kommer samma antal i hemvärnet. Hur många reservister som i övrigt kan inkallas är för mig oklart.

Räknat i antal stridsberedda personer bör detta räcka för att övervinna de individer som med olika grader av engagemang driver brottsligheten i Sverige. Men att den statliga svenska våldsapparaten är tillräckligt bemannad räcker inte.

Den måste också förmås att inse att kampen nu är på allvar. Det handlar inte längre om trivsel och att bygga kulturella broar utan om att med det våld som behövs ta kontrollen över Sveriges förbrytare och dessas alternativa våldsmakt.

Om jag vore statsminister skulle jag ställa militären och polisen under gemensam ledning vilket skulle bli svårt eftersom våldsapparater inte gärna ägnar sig åt frivilligt samarbete utan hellre bråkar om vem som ska bestämma.

Dessutom saknas allmänna insikter om hur illa det kan gå när rivaliserande beväpnade kårer ska försöka dra åt samma håll.

Ett ytterligare problem är att polisledningen hittills under många år uppvisat en sådan bedövande inkompetens att knappt någon skulle vilja ge den ett utökat uppdrag. Och det är svårt att ge militären befälsrätten över ett i grunden polisiärt projekt.

Vore jag statsminister skulle jag själv ta kommandot ungefär som Churchill under andra världskriget.

När den svenska våldsapparaten väl står redo att handla bör den genomföra en utvidgad variant av REVA-projektet som handlade om att hitta och utvisa de personer som inte hade rätt att vistas i Sverige. Ett till REVA närstående projekt som fortfarande är vid liv handlar om interna utlänningskontroller.

Det nu aktuella projektet skulle handla om att göra båda i stor skala, det vill säga att tills vidare göra om hela Sverige till en visitationszon.

När uppdraget är helt genomfört har befolkningen indelats i en grupp som ska dömas och sättas i fängelse eller redan sitter där, en grupp som snarast ska utvisas och en grupp som består av fria människor med medborgarskap eller annan sorts uppehållstillstånd.

Hur många som på något sätt skulle behöva omhändertas är oklart. Dagens fängelsepopulation motsvarar ungefär 6000 helårsklienter. Kanske kommer ytterligare hälften så många att behöva fängslas under detta projekt.

De utbyggnadsplaner som idag gäller för kriminalvården (ett ord som bör utrangeras eftersom syftet inte är vård utan straff) är troligen helt otillräckliga.

Om vi låtsas att projektet faktiskt skulle gå att genomföra utan att nationen – och då särskilt medlemmarna av det välfärdsindustriella komplexet – grips av oregerlig ilska till brottslingarnas försvar och lyckas använda sin samlade makt till att stoppa nyordningen och återföra Sverige till dagens tafatta kamp mellan kriminella och lågaffektiv polis så kommer det att bli nödvändigt att rätta till de förhållanden som gett upphov till det onda tillståndet.

Här vill jag bara ge exempel på angelägna åtgärder:

 • en ny immigrationspolitik som åtminstone sätter stopp för tillflödet av svårintegrerade personer med svag förmåga till självförsörjning (utom möjligen för Sverige värdefull arbetskraft);
 • upphävandet av mångfaldspolitiken och helst också ett officiellt avståndstagande från de gamla svenska ambitionerna att vara en humanitär stormakt;
 • en stor reform av välfärds- och bidragssystemet; dito avseende skolan och så vidare.

Med skicklighet och en himla massa tur skulle det här kunna bli inledningen till den kulturella återställning som Sverige så väl behöver.

Text: Patrik Engellau, Det Goda Samhället

Bildannons för Dieseltrim.se

Så här kan du stötta Newsvoice

 • Klanerna är vertikalt integrerade i samhället, från gatubrottslighet, grått och vitt småföretagande till byråkrati och myndigheter upp till riksdagen.

  Maffia handlar om familjen, att ta hand om sina egna och leva efter vissa regler, man håller samman och har rättigheter, förpliktelser och identitet.

  Sverige har också historiskt varit byggt på ett klan/stamsamhälle som allteftersom centralmakten etablerades utvecklades till ett klassamhälle med bönder, köpmän och adel och senare med industrialiseringen arbetare, tjänstemän och kapitalägare. Sammanhållningen var stor, arbetarrörelsen var väsentlig för utvecklingen men försvann allt mer i en ökad centralisering och byråkratisering. Som medborgare fann vi oss i allt högre grad som individualiserade konsumenter där sociala funktioner delegerades till olika myndigheter. Vår identitet är numera en vara som följer modets nycker, vilken musik man lyssnar på, vilken politik man tycker eller vilket kön man anser sig ha. Demoraliseringen efter Palmemordet accelererade identitetsupplösningen enligt min mening.

  När nu centralmakten blivit korrupt står vi som identitetskonsumenter med byxorna nere och är väldigt sårbara och ensamma, i det läget är en “klan” (i vid bemärkelse) sammansvetsad av blodsband eller tro med obrytbar lojalitet en överlägsen organisationsform. Vid monetär kollaps är det dessa klaner som har nödvändiga utrikes handelsförbindelser för att skaffa de varor vi behöver för att överleva, förutom knark även mat, maskindelar, diesel, vapen och medicin. Lägg märke till hur svårt det var att skaffa ivermektin under covid.

  Det är nog bra om svenskar också organiserar sig i nätverk runt såna basala funktioner och snabbt skaffar den nödvändiga erfarenheten så att man slipper köpa mjölk av hells angels. Att gå in i en informell ekonomi innebär att man måste vara beredd att i vissa fall lämna myndigheter och byråkratiska regler bakom sig och acceptera en tillvaro i skuggan av den sönderfallande statens våldsapparat, tänk Ryssland efter sovjetunionens kollaps och i ett senare skede den rysk-ortodoxa kyrkans funktion som symbol för överordnad gemenskap och sammanhållning, man behöver inte vara religiös för att se poängen med det.

 • VAD händer OM vi tar hand om individens speciella behov från start till mål och sätter Barnet i Centrum/BIC genom att tillsätta mer resurser till våra Barn&Unga med speciella behov (runt år 2000 drog regionerna ned rejält på resurserna, runt 2005 drog kommunerna in på etablerade boenden som kunde möta dessa barn + att resurser till Barn Habilitering och Barn Psykiatri inte nådde fram utan hamnade på annat håll.
  Ledningen lyssnade inte in kunnig personal!
  Kvaliteten på vården blev fruktansvärt urvattnad!) i GOD tid + ställer resurser & krav på svensktalande och på att föräldrar sätter gränser för sina barn (föräldragrupper stärker) – får vi samma utveckling av barn och unga då som vi nu ser att vi fått (och står handfallna inför !?

  Hur bra är det att arbeta i fel ände genom att, från början, inte göra någonting (i förskoleålder) och inte göra någonting (i lågstadieålder) samt inte göra någonting (i mellanstadieålder) för att sedan beskåda samhällets verk:

  gängkriminella Barn & Unga i Ungdomsfängelser !?

  Är det inte barn av vår tid, som samhället “fostrat” som vi nu står öga mot öga inför idag? Samhällets eget skapande!?

  VARFÖR fanns inte dessa gängkriminella för 15 år sedan?

 • För att komma till rätta med kriminaliteten används samma bakvända resonemang som sjukvården bygger på – symtomlindring utan tanke på bakomliggande orsak, eller är det fråga om en akutinsats? Att eliminera grunden skapar bestående effekt och symtomen upphör. Förvisso inte en helt given väg för det kräver egentligenen första insats i riksdagen där beslutsfattarna (orsaksgrunden) till problematiken huserat i decennier, men där är vi inte (ännu). Utan dem hade vi inte haft en härd av kriminella som härjar i landet.

  Det stora flertalet kriminella med invandrarbakgrund var för övrigt redan på inslagen bana innan de kom till Sverige. De såg en chans att börja på ny kula här efter ha gjort skit för sig i sina hemländer. Individer från Syrien beviljades permanenta uppehållstillstånd för ett antal år sedan och många av dem var grovt kriminella. Sverige har öppnat dörrarna för sanslöst mycket elände. Kriminaliteten är tydligt skönjbar, lägg därtill annan belastning i samhällssystemet så börjar helhetsbilden klarna.

  Hur skulle militären nyttjas? Vilka delar av Försvarsmakten? Bevakning vid utegångsförbud? Om man är beredd att använda samhällets yttersta förmåga till våld vore det rimligare att först vidta extraordinära åtgärder såsom att avgränsa de kriminella och förpassa dem ur riket för tid och evighet. Hur det praktiskt löses kan man diskutera med andra europeiska länder som brottas med motsvarande problem. Det är en akut åtgärd, därefter vidtar ett betydligt komplexare arbete som blir en annan diskussion.

 • Det tidiga 80-talets knarkrelaterade kriminalitet och brottslighet i NY USA “löstes” genom en polisiär visitations-kampanj där även enklare/mindre narkotika-innehav eller allmän småbrottslighet kunde ge långa fängelsestraff. Den s.k lagen om 3-brott “städade” effektivt bort de flesta missbrukare och småkriminella från gatorna men inte de egentliga ansvariga. Fängelser i privat regi blev en lönsam business då alltför många dömdes för hårt.

  Så länge inte gängen knarkar själva eller kan visiteras för andra lagstridiga innehav lär det bli svårt att komma åt dem utan bevis för uppsåt eller den direkta gärningen. Hur ska man t.ex stoppa flödet av “barnsoldater” till gängen om man inte finns på plats lokalt? Skolan utgör givetvis än källa till identifiering av potentiella kandidater men hur komma nära deras miljö? Klan-strukturerna försvårar nog också möjligheten att “få in info-inhämtare” i de lokala gängen.

 • Att sätta in militär personal och samtidigt ta bort deras våldskapital är ren resursslöseri. Vad skall Sverige göra nästa gång ökade resurser krävs. Nästa steg blir i så fall “inbördeskrig”!

  Det finns ett koncept att utnyttja! Hyr in 10000-15000 bevakningspersonal, och ge dem typ 3 månaders specialutbildning. Beväpna dem, samt para ihop en bevakare med varje polis i Yttre tjänst. Organisera även 2-4 kravallkompanier för att sättas in vid upplopp och börja gripa folk som begår upplopp och samhällsstörande aktioner typ stoppa våtmarker etc.
  När någon skurk grips, så måste samtidigt resten av klanen tas i förvar. Fälls skurken, så skall utvisning (för medborgare “förvisning”) vara obligatoriskt – OMGÅENDE. Åtminstone till en atoll i Stilla Havet el dyl, i väntan på att alla överklaganden avgörs. Detta innebär att även ett flertal “Förvar” av enklare typ behöver upprättas, på standardnivå UNHCR definierar. Men inga mobiler eller besökare.

  Dessutom måste Tull resp Kustbevakning bemannas upp och inre- resp yttre gränskontroller likaså, av den inhyrda personalen.

  Utan att klanerna utvisas resp att utan att ALL invandring t v stoppas, så är det meningslöst att överhuvudtaget försöka sig på åtgärder. Viktigt är också att alla de motkrafter mot Svenska Samhället motarbetas genom bl a att bidrag stoppas, uppdrag (jobb) stoppas för motkrafternas aktivister och att infiltrerad personal sägs upp UTAN att ekonomiska kompensationer tilldelas (en ny typ av “tjänstemanna-ansvar”)

  • Jag anser och tror att det viktigaste initialt är att identifiera samtliga medlemmar så långt som möjligt (nyckelpersoner på alla nivåer dvs inkl “farliga barn” osv) och därefter “punktmarkera” (såväl digitalt som fysiskt). Graden av beväpnad personal lokalt har jag inte förmåga att bedömma. Men att det handlar om ett slags krig i ny tappning känns helt nödvändigt. Det kommer att kosta att ta tillbaka samhällets våldsmonopol.

 • Ulf Kristersson: Försvarsmakten kan sättas in mot gängen

  https://www.friatider.se/forsvarsmakten-kan-sattas-mot-gangen

  Försvaret om Kristerssons gängförslag: “Vi har inte resurser över”

  https://www.friatider.se/forsvaret-om-ulf-kristerssons-gangforslag-vi-har-inte-resurser-over

  Är man konspiratorisk om man säger att statsupplösningen har varit planerad sedan länge och av samma orsak är de utspel vi nu ser är bara innantill läser repliker från samma agendamanus. Målet Statsupplösning. Mycket enklare och billigare än att kriga för att ta över ett land.

  • Statsupplösningen är planerad och har, enligt mina erfarenheter, pågått mycket aktivt sedan 1995 då man upphörde sätta in resurser till barn och unga med speciellt behov av bemötande. Allt eftersom drog man in på resurserna – inga specialresurser att ta emot flyktingströmnen märktes av, tvärtom lämnade kunniga ned erfarenhet och outbildad personal rådde sig billigare tillsätta… för att runt 2015 dra ned fullständigt på resurser som personal med erfarenhet efterfrågade. Psykiatri, liksom socialtjänst (och habilitering) var då helt urvattnad vad gäller mötet med dessa barn och unga.
   Se vidare i mitt eget inlägg från idag.

 • retrospektivt Ådalen; vad är en främmande makts kombattanter i civila kläder? Är en uniform och vissa symboler det enda som skiljer civilt från militärt?

  • Det är trist att en artikelförfattare inte reagerar på den unika möjlighet, som Newsvoice erbjuder, att gå i svaromål.

 • Skall det sättas in militär för att skydda den SVENSKA BEFOLKNINGEN skall det göras mot 348 GÄNGKRIMMINELLA i Sveriges riksdag. Elsa Widding vill inte deltaga i förödelsen av Sverige inifrån.
  Elsa vill nog svenskar mer än gärna beskydda.

 • Detta elände började när Moderaterna som ett krav från Liberalerna överförde försörjningsansvaret från kommuners socialtjänst till Arbetsförmedlingen.

  Enligt socialtjänstlagen kontrolleras bankkonton och andra innehav samt statliga bidrag som barn och bostadsbidrag tillfaller kommunen och räknas av.

  Förändringen var totalt ogenomtänkt även av juridiska aspekter. Det retroaktiva barnbidraget som enligt grundlagen började gälla för alla flyktingar som fick uppehållstillstånd därefter var det nåt igen hade tänkt på bland annat!

  Jag har själv inte kontrollerat uppgifter men enligt vad jag hört/läst:

  “friheten att kunna äga och ha egna pengar på banken samt den hutlösa utbetalningen av den retroaktiva barnbidraget gav många möjligheten att välja framgångsrika kriminella vägar att låta pengarna växa”

  Återigen jag har själv inte kontrollerat men vill minnas att den retroaktiva barnbidraget förändrades först efter flyktingkrisen 2015.

  Beslutet om tillfälligt uppehållstillstånd under flyktingkrisen 2015-16, hällde också bensin på eländet.

  Kraven för familjeförening var omöjliga för 99,99% av alla dessa män i närtid.
  För tusentals av dessa män som hade sin familj kanske halvvägs på väg till Sverige eller i krigsområden blev kriminalitet enda utvägen till snabba pengar för att finansiera återföreningen!

  Nån som vet vad är det som är tänkt att militären överhuvudtaget skulle kunna göra? Stationera beväpnade 18-åriga soldater i pansarvagnar runtom alla storstäder i Sverige kanske?

 • Normalt skulle jag vända mig emot att Försvarsmakten träder in och skapar ordning på samhällsnivån, men nuläget är för mig ett undantag. Som förälder och boende i ett utsatt område ser eller hör vi dagligen exempel på skjutningar och sprängningar nära eller i vårt område.

  Våra barn och ungdomar som är hederliga riskerar att dö av förlupna kulor vid gänguppgörelser på hamburgerbarer och cafeer.

  Eftersom polisen vingklippts av politikerna (läs Jan Eliasson) måste någon annan aktör gå in och göra jobbet. Låt mig ge ett exempel.

  Polisen hade tidigare en station i stadsdelen Rinkeby nära Hässelby där jag bor (Hässelby hör till postnummerområde Vällingby). Poliserna blev hotade och stängde stationen. Vilket nederlag! Det är kanske nu, tack vare räkan Kristersson och Moderaterna, som de boende i Rinkeby kan få tillbaka sin polisstation om stationen förslagsvis öppnas av polisen i samarbete med militären.

  När de boende (oftast hetlevrade gränslösa ungdomar) lärt sig att respektera ordningsmakten kan militären fasas ut. För att komma dit får militären/polisen förbereda sig på att det kan bli skottlossningar mot polisstationen och då måste de klara av det. De kan ju inte springa en gång till och denna gång är det militären som springer också? Sverige skulle då bli ett åtlöje inför hela världen.

  Invandrare jag känner säger att man inte kan få bort gängkriminalitet genom att bjuda på bullar och pizza eller dela ut armband med texten “sluta skjuta”. Dessa ungdomsbrottslingar kommer bara att skratta åt det.

  Det handlar om att sätta sig i respekt. Så är gatans lag och så var det i New York på 1980-talet när polisen där beslöt sig för att ta kontrollen från italienska maffian.

  • “Normalt skulle jag vända mig emot att Försvarsmakten träder in och skapar ordning på samhällsnivån, men nuläget är för mig ett undantag. Som förälder och boende i ett utsatt område ser eller hör vi dagligen exempel på skjutningar och sprängningar nära eller i vårt område.”

   Det är ju precis detta som de vill, d.v.s. att via myndigheter som polis och militär, skapa sig ännu mer anledningar och befogenheter att utöka sin makt över folket. För det stoppar ju förstås inte vid kriminella gäng utan kommer att dra med sig alla ner i abyssen på sikt. Det följer samma upplägg som att folk skrek efter vaccin för ett par år sedan. Jag är själv förälder och vet att det kan vara svårt att applicera i sin vardag men kan inte låta bli att referera till ett av Benjamin Fanklins mest berömda citat:

   “Those who would give up essential Liberty, to purchase a little temporary Safety, deserve neither Liberty nor Safety.”

 • Sätt in militären mot globalisterna istället, den största maffiahopen någon skådat. Däär finns den verkliga kriminaliteten. Allt annat är myggbett. Men troligen så är väl fd sv försvarsmakten, numera snart ‘sv’ krigsmakten, redan kapat.

 • Så jäkla dumt förslag.
  Detta är väl helt enligt regelboken på hur man skapar en mer totalitär stat.
  Först skapar man (statsmakten) medvetet ett elände. Sen tar man krafttag och lurar skjortan av medborgarna som går i fällan – statens makt ökar än mer.
  Hur mkt makt och frihet skall staten plocka av medborgarna . Vakna!

  Men sett i ljuset av hur ett antal västländer agerat under 2-3 år mot sina medborgare så är den sk Globalismen en täckmantel för Nazism i någon variant.

  • Sade redan för flera år sen att detta kommer ske. Skapa kaos och kom sen med en lösning på medborgarnas bekostnad.
   Inte första gången…

   Om militär ska sättas in så torde de även gå efter eliten som skapat denna oreda.

  • Osäker på vad du menar Erik? Menar du tidsmässigt t.ex eller att du ifrågasätter min karaktärisering? Varför kan också besvaras med att vi aldrig ställde tillräckliga krav/kontroll (bara rättigheter osv) samt tog in för många på en gång (utan kontroll)vilket utnyttjats av vissa grupper. Annars handlar det om en relativt liten grupp grovt kriminella som ställer till enorma skador på samhället. När väl medelsvensson blir inblandad och rädd har det gått alldeles för långt (där är vi snart). Men det gick nog att föreställa sig redan före 2015 då bostads-segregering och utanförskap osv skapar kriminalitet. Kulturskillnaderna (extremast i världen) dessutom svåra att överbrygga under nämnda förutsättningar (tar lång tid). Huruvida den kriminella verksamheten även styrs från utlandet låter jag vara osagt. Men förekommer förstås i viss grad pga narkotikans ev vertikala integrations-mönster (lika barn leka bäst).

   Narkotika är annars den enklaste vägen att skaffa inkomster på kriminell väg.
   Narkotika finns det gott om i klanernas hemländer. I flera av dem odlas/framställs den också. Våldets karaktär hänger ihop med hur kriminella klan-kulturer löser tvister. Ungefär som maffiaorganisationer. Den stora skillnaden är utnyttjandet av barn&ungdomar utan moralisk uppfostran och/eller helt enkelt unga med stora familjeproblem och rotlöshet, språkproblem och utanförskap osv. Snabba cash redan från början i livet! Som 10-åring? Närpolis-reformen och det sociala samarbetet dog föra att Kling&Klang (i positiv bemärkelse) hellre ville åka radiobil än att delta i och övervaka den sociala närmiljön.

   Nästa steg när väl klanerna börjar klämmas åt och de börjar att konsolidera sig mellan familjer/klaner likt maffian (professionalisering). Därefter kommer korruption och mutor/utpressning av myndighetspersoner osv. Allt om vi inte stoppar “olle i grind”. Kanske redan för sent om du frågar mig? Soros et al har förstås insett vad ett “Open Society” och öppna gränser får för konsekvenser. I USA (demokratiska storstäder) skenar kriminaliteten nu när politiker skär ner polis-resurserna (BLM-relaterat).

   Nu blev det långt/beklagar!

   //

   • “Varför har vi nu narkotikarelaterat klan-våld”?

    Det korta svaret är massinvandring av människor med annan kultur och annan syn och erfarenhet om hur samhället skulle kunna organiseras som vi inte visste något om; som vi därför trodde var som vi. Helt naturligt om man aldrig träffat andra än svenskar och därför tror att alla är som vi.

    Varför har vi haft massinvandring svara den på den Thorleif!

    • Svaret Erik är:

     1. Stort behov av människor som kan ta jobb som Svensson inte längre tar pga de dåliga villkoren.

     2. Pkt 1 hänger samman med kravet på tillväxtskapande åtgärder. Alltså att öka konsumtionen och antalet nya bankkunder t.ex.

     3. De politiska vänsterpartierna (röd&gröna) och då främst SAP behöver nya väljare. Nästan all invandring sedan 70-talet (multikulturell politik&lagstiftning) kommer från socialistiska länder.

     4. Soros et al bedriver en samhällsomstörtande finansiering via politiska grupper i syfte att mobilisera NWO etc. Fascism med hjälp av marxism. De bägge är ju kusiner och står varandra nära (centralisering).

     • 5. Glömde en viktig punkt och det var våra godhetsknarkare som gärna helt aningslöst skulle släppa in alla som vill komma. Men att upplåta sina hem till dessa flertalet ekonomiska flyktingar (de som borde fått störst hjälp var de som saknade kapital att fly Syrien). Sedan har det blivit alltför många permanenta uppehållstillstånd. T.ex till alla som gärna semestrar i sina hemländer.

      Glöm inte den politisk tillsatte migrationschefen (MV) ” Vi tar så många vi kan få “.

 • Ny lag om “preventiv avlyssning”, säger rikspolischefen medan länsstyrelserna förbereder sig på hela hotskalan, varningssystem samt storskalig utrymning och inkvartering. Hur naiv måste man vara att tro att staten vill rädda någon? De dödar miljoner med biovapeninjektioner, DEW och skyhögstrålning. Tänk 95% mindre befolkning till 2025. Det är ju vad statens agenda och mördarorganisationernas planer går ut på.

  • Helt riktigt LP. Det allra, allra värsta brotten har alltid utan undantag begåtts av staten. De ännu värre brotten som komma skall kommer också begås av staten.

 • Från Sydamerika vet vi vad knarkkarteller är kapabla till . Där har de haft problemet i årtionden utan att kunna lösa dem ? USA har vid flertal tillfällen “erbjudit hjälp” för att lösa problemen utan framgång . Är vi där nu ?
  Mvh Sjöström

 • “186 sprängningar på två år – bara 12 klarades upp. Det flesta sprängdåd förblir olösta, endast sex procent av sprängningarna leder till att någon döms i domstol för att ligga bakom explosionen”.

  Källa https://sverigesradio.se/artikel/186-sprangningar-pa-tva-ar-bara-12-klarades-upp

  Efter sprängningar som tidigare skett i t ex Israel så inleds närmast en haveriutredning där man går ner på submolekylär nivå och utreder allt i minsta detalj: vilken bomb var det? Hur var den konstruerad? Med vilken sprängkraft. Vilket sprängmedel har använts. Var kom dynamiten ifrån osv, osv och samlar in all material och fastställer varje lite del, var dessa kom ifrån för att kunna spåra tillbaka och hitta människor som man sedan griper och förhör och förhör tills man kartlagt allt som finns att kartlägga.

  Jämför nu mer svenska förhållanden där vi har kriminaltekniker och forskare osv samt resurser för att utreda, men det gör vi inte.

  De övriga 94 procenten av sprängningar vet vi inte vem eller vilka som ligger bakom; vi antar nog riktigt att det är kriminella gäng, men det säger inget om vem som ligger bakom sprängningarna utan vi nöjer oss med den allmänna uppfattningen är en räv från Turkiet ligger bakom?

  Är inte ovissheten och alla ouppklarade fall den perfekt grogrund för att först destabilisera samhället för att få mandat från folket att göra om samhället till en militärdiktatur, som man skyller just en räv från Turkiet för?

  Kan det finnas andra motiv till att sprängarna inte utreds?

   • Helt rätt. Till och med jag har av vana börjat använda ordet sprängning. Ändringen av terminologin är förödande.

    En kniv blir ett knivliknande föremål. En pistol bli ett pistolliknande föremål. En halsavskärning beskrivs som en skärskada. En våldtäkt fick polisen i Hässelby att sätta upp en skylt vid avspärrningen med ordet “Olycka” istället för “Brottsplats” (jag ringde till polisen och de bekräftade muntligt att det var en våldtäkt).

    Det blir värre än så. Jag skrev i NV en artikel om hur några personer från Mellanöstern på ett livsfarligt sätt körde motorcykel fram och tillbaka på bakhjulet vid en lekplats med barn. Jag ringde polisen, men när jag gav korrekt signalement avslutade polisens larmtjänst snorkigt och snabbt samtalet. De kom aldrig till platsen för kontroll!

    En annan gång såg jag ett gäng Mena-killar i Hässelby som jag misstänkte precis stulit ett fordon. Jag ringde polisen och gav signalementet: “vanliga svenskar”. Polisen kom på någon minut och grep killarna.

    Kanske vi kan bryta dödläget gällande bombdåden och dödsskjutningarna genom att enbart använda förvanskade ord och vilseledande beskrivningar?

    Hur ska Sverige lösa problemen med den sprängliknande händelserna, de skärliknande hals- och nackskadorna och de skjutliknande kulavlossningarna som utförs av vanliga svenskar som jagar bort polisliknande ordningsmän från polisliknande polisstationer i inte speciellt utsatta utvecklingsområden bestående av Sverigeliknande populationer?

  • Bra frågor, Erik, och kanske vi ska fråga oss var “Stay Behind” befann sig vid sprängningarna.

   Läser man William Engdahls böcker, så förstår man att migrations-kriminella/terrorister styrs av Rothschilds påläggskalv Soros, som i sin tur styrs av – ja, gissa vilka?!!!

   • ..Av rotschildarna själva, de styr allt på västra halvklotet (förutom 75%, skratt,..av resten av världen) o profetian uppfylls. 25% av jordens tillgångar ska övertas av hydran/springmaskarna (‘gissar’ det är rotschildarna och rockefellarna), och sedan är det ‘över’. Men när då..ja kanske när majoriteten av de 25% av västs befolkning vaknar, till bluffarna de utsatts för de senaste minst 300åren. Historien, aall historia, måste adderas med 200% av mer av undanskuffat material. Undanskyfflat av vem..

     • Ne, behövs inte. Behöver inte se bortom Roth..sorry..rotchildarna/rockefellarna. De styr rubbet på (nästan) västra halvan) Såvida vi inte alltså pratar om vem som styr dom..vilket är mer än troligt. Men det är isåfall inget vi känner till..om du förstår, såklart. Det här med globasluskismen är så raffinerat genomtänkt, att det omöjligt kan vara designat av dylika sunkiga individer som rotchildarna/rockefellersMen visst, förstår vad du menar..dvs bara du inte menar att ‘påven’..el ‘jesuiterna’ styr dom. Follow the money, o ingen resonerande individ kan landa i att det är..brittiska ‘hovet’ el ‘vatikanen’,,de är fattiga, riktigt fattiga jmf med hydraskurkarna. Det är bara så enkel helt enkelt

      • Menar alltså, jo..det kan finnas någon som styr dom. Men det är deefinitivt inget vi tidigare har stött på. Ja, förutom då alltså för ca 2000år sedan; the den of vipers..t ex. När Jesus, Johannes och Apostlarna yttrade detta, så var det inte oävet. Och det handlade iinte om ngt’huggormsnäste’, men om..ett näste. Men hade inget med ngt djurliv att göra. De talade i analogier, aforismer, liknelser osv,, men hade inte nödvändigtvis att göra med det jordiska. Människan har ett Jobb att göra, och det är fullbordat när det är klart. Sedan kan Vi traska vidare, Tillsammans

  • Visst är det så, Erik. Om man mer eller mindre kan påtvinga folk injektioner med potentiell dödsutgång så varför skulle man från DS sida inte kunna iscensätta ett (litet?) antal av dessa sprängningar för att hjälpa den accelererande förslavningen på traven ? Och vem är det som sammanställer alla skjutningar som äger rum ? Kan man verkligen lita på siffrorna som presenteras ?

   All that evil seeks is to destroy freedom.

 • Allt det här har ju varit några av huvudmålen med den sanslösa massinvandringen. Att dra igång ett kaos så befolkningen accepterar ett övervakningssamhälle med patrullerande militär på våra gator och torg.

  Ett annat alternativ skulle kunna vara att efter varje skjutning och/eller sprängning så är det ansvariga politiker som ska städa upp. Där dvärg-Uffe och testo-Magda får torka blod, plocka tomhylsor och sopa glassplitter m.m. helt ensamma utan något som helst personskydd. Med detta upplägg skulle vi nog få se snabba positiva förändringar.

 • Det var länge sedan vi förlorade kontrollen över denna typ av främst narkotikarelaterat klan-våld. Sakta har dock de kriminella nätverken expanderat till andra sektorer. Och får de hållas lär det på sikt handla om ytterligare en etablering av en konkurrerande maffia-organisation till de övriga etniska grupperna. Eller är den redan här?

  Kan vi lära av Tyskland som genom åren haft praktisk erfarenhet av domecil “terrorism”?
  Hur som helst måste eskalationen stoppas. Är inte polisen förmögen återstår militärt stöd. Kanske en nybildad miltär organisation då det finns stor risk för dödligt våld pga användandet av “barnsoldater”.

  • Låt geneme man få köpa vilka vapen de anser nödvändiga för att försvara sig. Först då kommer våldsspiralen att vända nedåt. Kan du ge ett exempel på en polis (eller militär) som har förhindrat ett mord ? Skulle inte den person som drabbas av våldet ha större möjlighet att begränsa det än en polis som befinner sig på 10 minuters avstånd ?

   • Österrike avväpnades av jesuiterna kort före invasionen under Andra världskriget. Därigenom omöjliggjördes allt försvar! Varför tror du att vissa politiker i Sverige argumenterar för avväpnandet av den civila befolkningen?

    Våra jägare (själv inte längre någon av dem) är kanske det viktigaste försvar vi har mot övermakten.

    Varför ALLA dessa “attentat” i USA av påstådda vapenfanatiker?

   • Andreas;

    Gäng-våldet har länge främst varit en “intern” uppgörelse (knarkdomäner). Att nu allt fler oskyldiga drabbas är väl att metoderna ändrats (sprängningar) och att antalet inblandade breddats (ny brottsinriktning också?)

    Däremot har gäng-våldet länge drabbat oskyldiga (företagare och boende) på lokal “hemma-nivå” genom t.ex hot/stölder och ev också utpressning osv (utövande av makt) där lokalpolisen tidigt saknats med tillräcklig fast bemanning. Allt detta har fått pågå i åratal i flera förorter utan att ordningsmakten brytt sig (bevakningsbolag etc som bara hotats och fått lämna).

    Det är lätt att i efterhand se orsak och verkan. Ta Balkan-krisen t.ex där statsminister Carlsson till slut bara stängde gränsen för att man insåg riskerna. Inom EU förändrades allt iom Syrien-kriget (Migrationsverkets chef yttrade “vi tar så många vi kan få”). Dublin-ök förkastades för att trycket blev för stort. Wellcome Refugees varifrån de än kom. Sveriges välfärdssystem t.o.m marknadsfördes utomlands av olika krafter.

    I UK har man sedan länge haft stora problem med gängkriminalitet. Där tog man ändå lokal kontroll relativt tidigt med fasta lokalpolis-resurser som känner alla familjer med problem. Och en massiv kameraövervakning. Man har bra koll på buset (barn&ungdomar) så snart något händer och det verkar dämpande. Riskerna att åka fast måste vara tillräckligt stora. Här ligger vi långt efter om inte decennier? De segregerade och drabbbade förorterna har nästan medvetet “lämnats därhän” när det gäller seriösa och verkningsfulla åtgärder.

    Att på amerikanskt vis (konstitutionellt) ge medborgarna rätt till skjutvapen för personligt försvar är nog inte rätt lösning här och nu. Organiserad gängkriminalitet kommer t.ex att “hämnas” i övermått. Vi får se hur man i USA löser den galopperande kriminaliteten i de demokratiskt styrda städerna. Det ser inte bra ut och med fortsatt öppen gräns i syd……

 • Lämna ett svar

  Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *