Studie visar chockerande 17 miljoner dödsfall efter lanseringen av covidvaccinerna

publicerad 11 december 2023
Covid-19-vaccin
Temabild: Covid-19-vaccin

En banbrytande studie visar att 17 miljoner människor dog över hela världen efter lanseringen av “covidvaccin” och den därför borde få världsomspännande uppmärksamhet vilket borde leda till uppmaningar till ett omedelbart upphörande av alla covidvaccinationer. Istället har det censurerats.

Text: Patricia Harrity, The Exposé (support Exposé)

Den chockerande studien, Covid-19 vaccinassocierad dödlighet på södra halvklotet, av doktorerna Denis Rancourt, Marine Baudin, Joseph Hickey och Jérémie Mercier publicerades den 17 september 2023, men ändå har studien inte haft den uppmärksamhet den förtjänar. Den har istället bemötts med censur och “faktakontroller” om (den påstådda) säkerheten och effektiviteten hos de ännu otestade covidvaccinerna.

Studien

Läkarteamet studerade 17 länder på fyra kontinenter, i Latinamerika och i ekvatorialregionen, vilket gav dem ett representativt urval av världen. “Vi beräknar vaccinets toxicitet för alla åldrar”, förklarade dr Rancourt, “med tanke på antalet doser som ges över hela världen för att på så sätt kunna dra slutsatsen att 17 miljoner människor har dödats av detta vaccin”.

De sjutton ekvatoriala länderna och länderna på södra halvklotet som studerades var: Argentina, Australien, Bolivia, Brasilien, Chile, Colombia, Ecuador, Malaysia, Nya Zeeland, Paraguay, Peru, Filippinerna, Singapore, Sydafrika, Surinam, Thailand, Uruguay.

Dessa länder, som sträcker sig över fyra kontinenter, omfattar 9,10 % av världens befolkning, 10,3 % av världens covidinjektioner (vaccinationstakt på 1,91 injektioner per person, alla åldrar), praktiskt taget alla covid-19-vaccintyper och tillverkare.

Covidvaccinerna hade ingen gynnsam effekt

I de 17 länderna finns det inga bevis för dödlighet utifrån alla orsaker (ACM) efter tidsdata att det har funnits några positiva effekter från covidvaccinerna och det finns ingen koppling i tid mellan covidvaccination och någon proportionell minskning av dödlighet utifrån alla orsaker.

I själva verket är det tvärtom. I samtliga 17 länder ses högre siffror för total dödlighet (ACM) när covid-19-vaccinerna tas i bruk och administreras.

Nio av de 17 länderna har inget påvisbart överskott av ACM under perioden på ungefär ett år efter det att Världshälsoorganisationen (WHO) förklarade en pandemi den 11 mars 2020, tills vaccinerna börjar användas (Australien, Malaysia, Nya Zeeland, Paraguay, Filippinerna, Singapore, Surinam, Thailand, Uruguay).

Boosters ökar dödligheten av alla orsaker

Enligt forskningen fanns det “oöverträffade toppar i ACM som inträffar under sommaren (januari-februari) 2022 på södra halvklotet och i länder med ekvatorialbredd. Dessa toppar är synkrona med eller föregås omedelbart av snabba utrullningar av covidvaccin-booster-doser (3:e eller 4:e dosen). Forskarna säger att detta fenomen förekommer i samtliga fall med tillräckliga dödlighetsdata (Argentina och Surinam hade otillräckliga dödlighetsdata under januari – februari 2022).

Enligt de läkare som utförde forskningen:

“är det osannolikt att övergångarna till regimer med hög ACM, som sammanfaller med utrullningen och ihållande administrering av covid-19-vacciner, i alla 17 länder på södra halvklotet och ekvatorialbredd, kan bero på någon annan orsak än vaccinerna”.

Dödligheten ökade med åldern

Läkarna säger att:

“synkronicitet mellan de många topparna i ACM (i 17 länder, på 4 kontinenter, i alla äldre åldersgrupper, vid olika tidpunkter) och tillhörande snabba booster-utrullningar möjliggör denna fasta slutsats om orsakssamband och noggrann kvantifiering av Covid-19-vaccintoxicitet”.

Vaccindosdödligheten (VDFR) för alla åldrar, som är förhållandet mellan härledda vaccininducerade dödsfall och vaccindoser som levereras i en befolkning, kvantifieras för ACM-toppen januari-februari 2022 till att ligga i intervallet 0,02 % (Nya Zeeland) till 0,20 % (Uruguay).

I Chile och Peru ökade dödsfallsfrekvensen exponentiellt med åldern (fördubblades ungefär vart fjärde år) och är störst för de senaste boosterdoserna och når ungefär 5 % i åldersgrupperna 90+ år (1 dödsfall per 20 injektioner av dos 4), Det är även jämförbart med resultat från forskning på norra halvklotet (Indien, Israel, USA) enligt forskarna.

17 miljoner dödsfall

Teamet kvantifierade den totala dödsfallsfrekvensen för alla åldrar (VDFR) för de 17 länderna till (0,126 ± 0,004) %, vilket skulle innebära 17,0 ± 0,5 miljoner dödsfall i covid-19-vaccin världen över, från 13,50 miljarder injektioner fram till den 2 september 2023.

Rancourt och hans team menar att de dödsfall som orsakas av covidvaccinerna:

“skulle motsvara en iatrogen masshändelse som dödade (0,213 ± 0,006) % av världens befolkning . 1 dödsfall per 470 levande personer, på mindre än 3 år, förhindrade inte mätbart några dödsfall”.

Den totala risken för dödsfall till följd av injektioner med covid-19-vacciner i faktiska befolkningar, härledd från överdriven total dödlighet och dess synkronitet med utrullningarna, är globalt genomgripande och mycket större än vad som rapporterats i kliniska prövningar, biverkningsövervakning och dödsorsaksstatistik från dödsintyg, med 3 storleksordningar (1000 gånger större).

Sammanfattning

I sjutton länder över fyra kontinenter hade “covid” ingen överdriven dödlighet utifrån samtliga orsaker i majoriteten av dem under “pandemin”, och som därför skulle förväntas i det enda fallet, hade covidvaccinerna inga fördelaktiga effekter utan har faktiskt visat sig orsaka ett högre antal dödsfall efter vaccinets utrullning och administrering.

Studien har visat att dödliga toppar observerades utifrån alla orsaker som också sammanföll med utrullningen av booster-vaccin dos tre och fyra och det finns ingen annan trolig orsak till det högre antalet dödsfall, än dessa booster-vacciner.

I alla de 17 länderna, på fyra kontinenter, inträffade en topp i antalet dödsfall bland äldre i alla åldrar efter vaccinet och antalet dödsfall bland äldre som orsakades av vaccinet ökade exponentiellt med en fördubbling ungefär vart fjärde år. Detta är inte en slump.

Läkarna intervjuas vid International Crisis Summit 4 i det rumänska parlamentet.

Video nedan.

Debatt

Det borde nu inte råda något tvivel om farorna med att ta dessa vacciner, och det borde inte heller råda något tvivel om att ledarna världen över var medvetna om att läkemedelsprodukterna var långt ifrån “säkra och effektiva”.

Det kan nu inte finnas någon annan förklaring till att de inte verkar chockade över resultaten i en studie av ansedda forskare. Det faktum att de också vill att arbetet ska censureras och “faktakontrolleras” utan någon diskussion kan inte bara vara att “blunda” för “konspirationsteorier” i detta skede när det dessutom finns starka bevis som stöder riskerna.

Vi kan bara anta att de vet, de har alltid vetat, och hade inga betänkligheter över att administrera de dödliga injektionerna runt om i hela världen.

Text: Patricia Harrity, The Exposé (support Exposé)

 

Källor


Du kan stötta Newsvoice via MediaLinq