Ahlmark: WHO vill med det nya pandemiavtalet dämpa yttrandefrihet och personlig frihet

Analys och debatt

publicerad 11 januari 2024
- Dan Ahlmark
Dan Ahlmark, 2018. Privat foto.

I maj 2024 kommer ett pandemiavtal och ett stort antal förändringar i det Internationella HälsoReglementet (IHR) att beslutas av Världshälsoorganisationens (WHOs) medlemsstater. Förslagen är många, har stora konsekvenser och kommer – ifall de godtas –  att under pandemier inverka kraftigt på svenskt självbestämmande och betydelsen av vår demokrati samt ett flertal mänskliga rättigheter.

Detta sker genom att WHOs beslutade åtgärder under pandemier inte längre kommer att vara frivilliga för medlemsstaterna utan blir bindande. WHO kommer därigenom periodvis helt styra hälsoarbetet i jordens länder. Samtidigt kommer man att påverka många andra samhällsområden.

Den omedelbara bakgrunden är viruset Covid 19, som av WHO beskrevs som en pandemi med ödesdigra verkningar, vilket påstods kräva, att jordens människor måste underkasta sig drakoniska skyddsåtgärder. Sådana genomfördes också. Men det visade sig så småningom att, förutom för gamla människor, smittan inte var farligare än en allvarlig säsonginfluensa.

Denna felbedömning har för världen medfört ett oerhört ingrepp i mänsklig frihet, enorma välfärdsförluster och djupt skadat de flesta länders länders ekonomier. Att WHOs beslutsfattande och krafterna bakom detta inte noggrant har analyserats genom en offentlig undersökning är svårförståeligt.

WHOs hantering av Covidkrisen har kritiserats av många. Organisationen  medverkade exempelvis till att medicin som Ivermectin, som bevisligen var effektiv och kunde ha räddat ett stort antal människor, inte tilläts. Detta var märkligt.

Förklaringen till att resurserna istället helt inriktades på att snabbt ta fram nya vacciner kan bl a vara, att dessa utvecklades av läkemedelsbolag, som deltar i den privata delen av finansieringen av WHO.

Denna finansiering har kritiserats utifrån farhågor, att privata aktörer därigenom kan påverka utformningen av vald politik. Den betydande omfattningen av lobbying och sådan finansiering har väckt farhågor.

Vaccinernas effektivitet har sedan klandrats liksom deras biverkningar. WHO rekommenderade också kritiserade åtgärder av karantän-natur genom alltför omfattande fysisk nedstängning av viktiga aktiviteter i länder (även skolor drabbades); krav på munskydd trots bristande medicinsk grund osv.

Att nu ge en organisation med ett så pass diskutabelt track-record avseende pandemier mycket större makt bör egentligen vara uteslutet.

Förslagen bygger på felaktiga principer

De förslag, som framlagts, ger en vidsträckt beslutanderätt till WHO och låter organisationen utfärda bestämmelser, som djupt påverkar nationalstaternas självständighet vid pandemier och potentiellt deras mänskliga fri- och rättigheter.  Några få viktiga konsekvenser visas nedan.

En grundläggande princip för demokratier är, att dessa inte kan överlåta sina vitala rättigheter till stater eller församlingar, som domineras av diktaturer.

I sådana länder bestämmer inte medborgarna, och staterna använder genomgående en politisk styrning, som kränker mänskliga rättigheter. De är frihetligt och moraliskt inte respektabla nog att på något sätt få inverka på demokratiers fri- och rättigheter eller aktiviteter.

Globala organisationer som FN har tidigare huvudsakligen begränsat sina aktiviteter till åtgärder, som inte inverkat på verkliga demokratiers inrikespolitik, och har därför kunnat godtas.

Tedros A. Ghebreyesus
WHO:s generaldirektör Tedros A. Ghebreyesus. Foto: Monusco Photos. Licens: CC BY-SA 2.0

Då WHOs medlemsstater i mycket är desamma som FNs, står diktaturer och halvdiktaturer för en majoritet av medlemsstaterna (1). De kan alltså bestämma över demokratierna om WHO ges sådan rätt.

Genom de föreslagna ändringarna av regelsystemet ger man dessutom WHOs ledning makten att bestämma över demokratier, och den kan därmed under pandemier eliminera  – förutom staternas suveränitet och beslutsrätt – en rad av medborgarnas rättigheter.

Detta är förkastligt, och kommer sannolikt att leda till en rad mycket allvarliga kränkningar av exempelvis svenska medborgare – för att inte tala om den svenska nationen.

Om svenska regeringsledamöter och svenska riksdagsmän av flathet, rädsla eller globalistisk övertygelse accepterar detta, bryter de mot vår författning och ett antal allmänt accepterade politiska principer i Sverige.

Friheten – grunden för demokratin – får inte potentiellt pga politikers bristande engagemang eller ideologisk okunnighet slarvas bort – och för vad?  Ja, en mycket olämplig lösning att bemästra pandemier! Ändringar av denna ytterst viktiga natur bör kräva en folkomröstning i Sverige.

Några av de potentiellt viktigaste förändringarna av Hälsoreglementet (IHR) har skett i Article 3. Där sades tidigare:

“The implementation of these Regulations shall be with full respect for the dignity, human rights and fundamental freedoms of persons” (människans värdighet, mänskliga rättigheter och grundläggande friheter).

Dessa formuleringar överensstämmer med traditionella principer inom FN.

Detta förestås nu ändras till att tillämpning istället ska ska utifrån ” equity, coherence, inclusivity”.  Men detta innebär en fundamental ändring av syftet för genomförandet av åtgärder. Termen ”equity” är den absolut viktigaste termen här och används ofta av kulturmarxister och betyder då inte rättvisa utan specifikt ”lika resultat eller lika utfall”.

Gällande ett område som löner innebär equity exempelvis att, oavsett personernas ansträngningar och prestationer, ska utfallet vara detsamma för alla.

Det är alltså bara en koncentrerad omformulering (här inriktad på hälsovård) av den traditionella marxistiska formuleringen: ”Av var och en efter förmåga, åt var och en efter behov”.

Man omvandlar här dolt på kulturmarxistiskt sätt FNs ideal till ett kommunistiskt syfte genom en till synes oskyldig formulering. Det är också en term utnyttjad pga sitt innehåll för att skapa konflikter – och helst hat – mellan grupper och i detta fall nationer.

Innebörden av ord som inclusivity eller inclusion baseras numera ofta på kulturmarxistisk ideologi (se t ex inclusivity training) och kan kopplas till kritisk rasteori (CRT), som är tillämpad postmodernism. Det har politiska konsekvenser såsom exkludering av s k förtryckare (vita) samt censur av dessa.

Västerländska politikers ideologiska okunnighet kan – om förslaget godtas – därför skapa stora svårigheter för framtiden, när vänstern börjar använda syftesformuleringen.

Bild: WHO. Foto: SwebbTV
Bild: WHO. Foto: SwebbTV

Det är inte svårt att se vilken effekt sådana mål kan ha, när WHO under en pandemi har total makt. Den svenska regeringen kan då inte fatta en rad viktiga beslut gällande sjukvården, som inte är godkända av WHO. Svenskar tillåts troligen inte att ha bättre eller mera eller annorlunda medicin och andra produkter av intresse än andra i världen. Speciell planekonomi kommer också att råda enligt förslagen.

Relevanta svenska lager och reserver samt lämpliga produktionsresurser inkl immateriell egendom av intresse gällande läkemedel kommer att planekonomiskt kunna disponeras av WHO för att hjälpa alla världsmedborgare. Organisationen bestämmer allt. Alla dess bestämmelser, som har samband med pandemin, har legal kraft i Sverige.

Att den svenska regeringen blir maktlös på aktuella områden innebär också, att dess skyldighet att ta hand om sina medborgare, minskar.

Den tillåts inte längre ha den förmågan och det ansvaret. Bl a detta kräver naturligtvis författningsförändringar, men en nation har en oavvislig rätt att ta hand om sina medborgare på sitt sätt. Att detta kanske är bättre än andra staters är inte negativt: allt bör ske utifrån målet att öka de egna medborgarnas välfärd.

Hjälp ges och hänsyn tas naturligtvis till andra länder men är inte det primära målet. Det är varje lands rätt att skaffa relevanta resurser och mediciner och därför kunna sköta sina medborgare utifrån sin kunskap och förmåga.

Att eliminera den rätten och så att säga tvinga fram en uniform världsbehandling lika för alla är en abnormitet. Lärdomarna från Covid-19 avråder också från det.

Bortfallen av ord som mänskliga rättigheter och grundläggande friheter i syftet har konsekvenser. Beträffande rättigheter föreslås ingrepp i yttrandefriheten och rätten till att motta information dvs censur, ingrepp gällande individers fysiska rörelsefrihet, vissa ingrepp i rätten till den egna kroppen och till egendom inklusive immateriell sådan samt andra.

Detta är naturligtvis avsiktligt och riktat mot dessa den västerländska civilisationens landvinningar. De gamla målen anses säkert utgöra hinder för vissa framtida syften och handlingar av WHO.

Det konstitutionella sättet att genomföra dessa långtgående förändringar av Sveriges författning och sedvänjor har på ett ytterst förrädiskt sätt utformats som en modernisering av det internationella hälsoreglementet.

Med det semantiska tricket att påstå att det bara gäller ändringar i detta, kommer man att undvika kravet att samtliga medlemsländer ska godkänna det. Det innebär, att om bara hälften av medlemsländerna behöver säg ja till förslaget är detta antaget, och alla medlemsstater är bundna av det!

Alla konstitutionella skydd för svenskars rättigheter och nationens suveränitet under pandemier bortfaller alltså.

Men majoriteten av FNs medlemsstater är hel- eller halvdiktaturer. Man menar alltså, att världens diktaturer och politiskt diskutabla länder ska få besluta om att Sveriges suveränitet och författning ska potentiellt få sättas ur spel genom att sådana stater beslutat om regler gällande möjliga pandemier.

Hur kan man acceptera att svensk demokrati och medborgarnas mänskliga rättigheter potentiellt sätts ur spel på detta vis?

De aktuella ändringsförslagen gällande WHO leder under alla förhållanden till krav på ändringar av Sveriges  författning. En folkomröstning är väl motiverad.

Ett betydande antal andra djupt skadliga ändringar i regelsystemet avses införas. Hoppet är nu, att ländernas krav på ändringar kommer eliminera svagheterna, men är detta troligt?

Den föreslagna utformningen av WHO och dess befogenheter skulle – om den godtogs av demokratiska stater – helt enkelt vara det värsta av den indirekta demokratins missfoster, som skapats internationellt. 

 

Text: Dan Ahlmark är ekon lic och jur kand. Efter arbete i industrin och konsultföretag i Sverige och utlandet samt forskning vid EFI/HHS startade han ett konsultföretag 1980 med inriktning på affärsutveckling och konkurrensstrategi. Han publicerade tidigare boken ”VAKNA UPP! DAGS ATT DÖ! Libertarianism och den Civila VälfärdsStaten”. Hans publicerade artiklar finns samlade på Vaknaupp.dinstudio.se

Relaterat


Du kan stötta Newsvoice via MediaLinq

 • Glöm aldrig Marx’/Engels’ Kommunistiska Manifest. Det inleds med orden “Ett spöke går runt i Europa…”. Ahlmarks beskrivning, av hur WHO nu skall ges diktatorisk makt över hela världen, är en utmärkt illustration av hur detta Spöke faktiskt ser ut.

  Den engelska versionen av kommunistmanifestet börjar med “A spectre is haunting Europe…”. Det var ingen tillfällighet att Ian Fleming valde att kalla sin världomspännande konspiration mot mänskligheten, mot vilken hans hjälte Bond kämpade, för just Spectre. Detta hjärnspöke har fungerat klockrent i över etthundra år och bit för bit brutit ned den västerländska kulturen. Merparten av människorna i Västvärlden är drabbade av detta spökes nedbrytande effekt på mänskligt tänkande.

  Klaus Schwab (någon som kommer att tänka på Flemings “count Blofeld”, månne?) har i snart femtio år hjärntvättat ärelystna rekryter i sin skola “Young Global Leaders” och sett till att placera dessa i alla parlament och regeringar. Exempelvis hävdar han att mer än halva Kanadas parlament består av hans femtekolonnare.

  Schwab är nu på gång med att etablera sin vision – “You will own nothing and you will be happy” – vilken är som tagen direkt ur det Kommunistiska Manifestet. Självklart med att mänskligheten kommer att styras av en superrik härskarelit, för vilken helt andra regler gäller än de, som populasen kommer att styras av.

  Marx/Engels glömde visst att, i sitt manifest och övriga skrifter, nämna att det självklart kommer att finnas en sådan styrande elit, även i deras kommunistiska samhälle. Om de hade gjort det skulle förstås inte deras hjärnspöke haft lika lätt att slå rot i människors hjärnor.

  Men nu har hjärnspöket gjort det och bevis, för dettas nedbrytande effekt på människors tänkande, ser vi numera varje dag. Fullständiga vansinnigheter går numera att presentera för människor – HBTQ-fjoll, Genus-galenskap, Klimat-lögner och Corona-hysteri, för att nämna några – utan att folk slår dem vilt ifrån sig. Intellektuella verkar vara särskilt svårt drabbade, vilket är förödande för vår civilisation.

 • Du som är neoliberal borde jubla över detta. Detta har ju nästan allt av det som Mont Pelerin Club önskade. Du kanske inte har läst Hayek? Att du inte har läst Karl Marx, framgår tydligt av det du skriver.

 • Till er som ännu inte har förstått: Sverige och resten av Norden har redan avstått sin självständighet och självbestämmande!

  Att låta WHO avgöra hur pandemier och klimatkriser ska hanteras är en naturlig del av denna process och kommer att vara den avgörande organisationen. Beslutet är redan taget och klart. Resten är bara en teater för den hypnotiserade massan som KOMMER ATT accepterar alla möjliga bisarra absurditeter.

  Det största problemet idag är de som kallar sig “vakna”. Alla dessa “vakna” tror fortfarande på att det finns “demokrati”, “yttrandefrihet”, “rättsstat” …… utan att inse att västvärlden redan är totalitär.

  När 10% av dessa “vakna” verkligen VAKNAR, finns det kanske en liten chans att göra något åt det rådande totalitära systemet och engagera sig i verkligt motstånd.

 • Det är oerhört skrämmande med den tystnad som omger hela det här förfarandet med att Sveriges nuvarande ledning är på väg att lämna över makten till en fullständigt odemokratisk organisation, WHO, – en organisation med starka kopplingar till den finanselit, som sannerligen inte tjänar för mänsklighetens bästa.

  Det är att likna vid en statskupp med syftet att införa diktatur.

  Och alla tiger!

  • En annan, parallell, kupp mot fridsamma svenskar är att, utan någon som helst politisk debatt eller något som helst ifrågasättande i statsfinansierad media, underordna Sverige världens i särklass mest krigiska nation under de senaste hundra åren, USA, och dess släptåg av lydnationer (alla dessa nationer, varav flertalet styrs av lamt medjamande nationella ledare, bekvämt uppkrupna i knät på terrorstiftaren, där de, med Mammon som nappflaska, får alla sina köttsliga begär rikligt tillgodosedda under en tid, som belöning för att hålla köttkvarnen i gång) med syftet att införliva Sverige med krigsmakten Nato.

   Hela det här krigsutspelet med brytandet av Sveriges flerhundraåriga neutralitet bygger på retoriken att Ukraina angripits och att Sverige behöver leverera vapen till en part i denna krigshärd – och kanske snart även ännu mer aktivt delta i krigsvansinnet.

   Men är det sant att Ukraina har angripits?

   Kriget i Ukraina (nu i det 21. århundradet) började för tio år sedan.
   Många anser att det var en så kallad “false-flag -operation” (falskflaggade attentat) som triggade igång kriget.

   Det har förekommit väldigt många sådana “angrepp” i historien. Det är ju praktiskt, när man vill försöka rättfärdiga orättfärdigt mördande och krigande, att använda sig av det.

   Här är en intressant artikel om falskflaggade attentat:
   https://www.vaken.se/kanda-false-flag-operationer-i-historien/

   Den elfte september 2001 utfördes ett attentat i New York som ledde till (och “rättfärdigade”) en rad krig i Mellanöstern därefter.
   Därför skulle jag vilja påminna om följande tänkvärda fakta i det sammanhanget:
   Since 1968, the telephone number 911 has been the emergency phone number for Americans to call when tragedy strikes in the USA. On 9/11/01 the tragedy struck.
   – Vilken tillfällighet!

   Corona och kriget i Ukraina: Två agendor, varav det ena ska rättfärdiga en WHO-diktatur och det andra ännu ett land ödelagt och plågat av krigets fasor, vårt land – och vi som finns här!

   Var och en behöver vi begrunda följande fråga:

   – Är detta ondskefulla falskflaggade operationer i syfte att ta ifrån oss vanliga medborgare vår frihet (och även vårt ägande, för allt tycks också gå i den riktningen – med skenande inflation, enorma bostadsbubblor, nationell ofattbart gigantisk skuldsättning (huvudsakligen genererad under de två senaste decennierna) till multinationella storbanker – och kanske ha ihjäl många av oss på kuppen?

  • Hans Dahl skriver: 11 januari 2024
   Sverige är redan en diktatur, och diktatorn sitter i Washington. Svenskarna tycks varken förstå vad som pågår, eller vilja ha förändringar, eller än mindre avsätta diktatorn och de lokal lakejerna. Man fortsätter att rösta på Socialdemokraterna, som fortfarande är det största partiet. Antingen fortsätter diktaturen, och det blir bara värre, eller så avskaffar svenskarna diktaturen och inför folkstyre.

   • Det är tyvärr inte särskilt sannolikt i nuläget att det svenska folket skulle avskaffa den rådande diktaturen.

    Vladimir Lenin: “Give me four years to teach the children and the seed I have sown will never be uprooted.”

    Det svenska folket har sedan åtskilliga årtionden utsatts för indoktrinering.

    – Dagis, Lekis, Skolis, Unis, MSM:is – listan kan göras lång.

    Hoppet står till barnen, som kan se om “Kejsaren” är naken”.

    Om barnen förstår, startas en kedjereaktion.

 • Codid 19 var bara en försmak av vad som komma skall. Se det som en test hur
  långt en bedräglighet kan gå. Paranoia, masspsykos, underkastelse,
  ett dividerat folk. WHO är inget annat än ett instrument för olika
  världsledare att få sin vilja genomförd. I grunden en anti-demokratisk verksamhet som slukar ekonomiska resurser. Våra svenska politiker de
  folkvalda är villiga att underkasta sig WHO och dess diktaturfasoner.
  Hur kan man det, jo de har tagit ställning för alla globaliseringens
  konsekvenser, krig, aktoritär hälsovård(vaccinering), matproduktion,
  bedräglig misinformation, lögn och propaganda i globalismens tjänst.
  Hegeliansk taktik, där Marxismen övertagit dialektiken. Idag har
  världen i stort fångats av kommunismens ledband. Denna indoktrinereing
  började för flera årtionden sedan. Till slut blev den självgående och
  mycket synbar i Sverige, vare sig de politiker vi har vet om det eller ej.
  Globaliseringsinstrumentet har nått samtliga folkvalda partier vilket
  gör partitillhörighet närmast onödig, de har unisont förklarat krig
  mot nationen.

 • WHO är, en av, US/UKs oligarki’s mellanhänder för att, genom ombud, driva igenom den världsregering de strävat efter sen över hundra år
  US/UKs hittills viktigaste hjälpmedel, reservvalutan, har inte samma gynnsamma prognos för dem längre.
  Så genom konstgreppet att utnyttja hälsan som förevändning tar de ett nytt strypgrepp.
  Ett annat går via maten.
  Allt som går att monopolisera utnyttjas.
  WHO har sen länge även en inblandning i att ‘polio’ fortsätter att drabba människor genom att dölja den verkliga orsaken till såna förlamningar.

  Och parallellt med all annan propaganda sprider USA genom NTD News ut ‘information’ om kommunismens historia.
  Utan att berätta att USA och Storbritannien låg bakom det avsiktliga stödet till alla kommunistrevolutioner.
  De få amerikaner som ens nuddar vid sanningen undviker att förklara att ‘kommunistinfiltrationen’ i USA var understödd av deras egna anglofila elitnätverk.
  En amerikansk gren av dessa anglofiler utgick dessutom från dialektik enligt Hegel, samme filosof som inspirerade Karl Marx.
  Syftet var att skapa splittring som var tänkt att utmynna i en världsregering styrd av US/UK och mänskligheten förväntades begära det för att det skulle bli fred.
  Man skapar ett onödigt problem och erbjuder en lösning som gynnar förövaren.
  Libertarianer vill ha svaga nationalstater.
  Det är precis vad US/UK vill.

 • Lämna ett svar

  Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *