Dan Ahlmark: WHO som exekutiv organisation kan bli förödande för Sverige

publicerad 13 januari 2024
- Dan Ahlmark
Tedros A. Ghebreyesus
WHO:s generaldirektör Tedros A. Ghebreyesus.

Det nya föreslagna pandemiavtalet och ett WHO som en ny maktfullkomlig institution kommer att få förödande konsekvenser. Sveriges regering förlorar sin rätt att fastställa svensk hälsopolitik. WHO kan påtvinga tvångsåtgärder mot svenska medborgare. Sveriges inflytande över WHO kommer att bli obefintligt. WHO kan till och med beordra medlemsstaterna att hindra ”desinformation”, varnar Dan Ahlmark.

Tidigare artiklar i serien: “WHO vill med det nya pandemiavtalet dämpa yttrandefrihet och personlig frihet” och “Ändringsförslagen avseende WHO:s pandemiavtal”

WHO bör inte omvandlas till en exekutiv organisation

I en tidigare artikel presenterades argument mot att göra WHO till en exekutiv organisation, som styr medlemsstaterna. Angivna skäl var då, främst men inte enbart, den auktoritära  karaktären hos många av de medlemmar, som accepterats, men dessutom tillkommer det i den artikeln ej berörda förhållandet, att slutsatsen gäller, även om den globala organisationen består enbart av demokratier.

Genom att Sverige är så litet, är också dess inflytande i en sådan global organisation i stort sett obefintligt. Men ett statsrättsligt krav, som kan ställas från demokratisynpunkt är, att Sveriges medborgare ska genom val kunna ha ett åtminstone nämnvärt inflytande på Sveriges styrelse gällande aktuellt område.  

Det kravet skulle då inte kunna uppfyllas gällande WHO. Allt tal om demokrati i ett sådant sammanhang är alltså enbart formellt dvs i detta sammanhang meningslöst. Men den svenska befolkningens vilja ska inte offras bara för att en politisk elit utifrån otillräckliga eller svaga skäl önskar, att Sverige ingår i en global organisation.

ArcanumSkolan 2024

Det nya syfte, som angetts för WHO, är också helt oacceptabelt, eftersom det i huvudsak är en kulturmarxistisk formulering, som bygger på och omformulerar traditionell marxism.

Även det dolska sättet att presentera förslag, som bryter mot många staters författningar, att genom en enkel röstmajoritet av WHO:s medlemsstater få ett godkännande med dess dramatiska politiska följder, tyder på förakt för den minoritet av medlemsstater, som är demokratier och upprätthåller frihetliga författningar och normer.

Under alla förhållanden borde en kvalificerad majoritet ha krävts, men inte ens en sådan är (enligt ovan) tillräcklig. Så – ett nytt auktoritärt globalt regelsystem för WHO, som troligen formulerats utifrån socialistiska grunder, kan inte accepteras. Utträde ur WHO torde aktualiseras, ifall vissa av dagens existerande förslag kvarstår i maj 2024.

Suveränitet

Vi bortser nedan från de avgörande argumenten ovan mot förändringarna av reglerna och granskar istället vissa av dessa förändringar mera i detalj ur en funktionell eller lämplighetssynvinkel. En observation är då att en uppbyggnad av en internationell dyr byråkrati för hantering av pandemier bör överhuvudtaget ifrågasättas.

Omhändertagandet av pandemier, vilka inte förekommit ofta, torde kunna ske på ett betydligt smidigare och billigare sätt än den omfattande, auktoritära och dyra lösning, som föreslås. Det innebär också att kostnaderna för medlemsstaterna kan kraftigt skäras ned.

Man bör vid bedömningen inte bortse från att uppbyggnaden av en större organisation i sig kan leda till ökad frekvens av pandemier. En existerande sådan organisation kommer nog inte acceptera att sällan vara aktiv och därför kanske hotas av nedläggning. En slimmad, rimligt resursuppbyggande och effektivare, men rådgivande organisation utan auktoritära drag och inslag är lämpligare.

En Emergency Committe inom WHO föreslås kunna besluta, att individuella regeringars beslut inte ska genomföras, och att istället WHO:s riktlinjer ska verkställas.

Det omfattar de områden, som tidigare angivits (samt ytterligare i IHR), vilket innebär en mycket vidsträckt rätt: nedstängningar, medicinska behandlingar, kontroller, viss produktion/distribution, fördelning osv.

Att vissa beslut, som ingriper i stater, också kan tas på basis av enbart förmodade eller potentiella händelser är otillfredsställande. Den i detta avseende styrande kommittens och generaldirektörens makt är för stor. Även beslut om krisers upphörande är beroende av WHO:s uppfattning.

Om man granskar vissa andra förslag avseende WHO:s funktion, finner man, att dessa ändringsförslag gällande hälsoreglementet (1) i olika avseenden syns vara så olämpliga, att de självfallet måste ändras innan omröstningen i maj. Några av dessa kommenteras nedan. Förhoppningsvis har många demokratiska länder sänt in sin detaljerade syn på den struktur och de polices, som föreslås, så att reviderade regler framkommer.

Vissa andra olämpliga regler

Tillsättandet av ledningen för WHO måste ske på ett öppet och transparent sätt, och ledningens beslutsrätt bör i vissa avseenden begränsas (se nedan). Mera specificerade  kriterier är önskvärda för utlysande och avslutning av hälsonödlägen.

En snävare bestämning av kraven på medlemsstater aktualiserade av ett potentiellt nödläge är önskvärd.

Rätten att med tvång ta över och bestämma hantering av produktionsmedel i medlemsstaterna bör ej godtas. Rätten att göra ingrepp i företags/medborgares immateriella rättigheter för utnyttjande i pandemi-sammanhang är allmänt diskutabel.

Under alla förhållanden måste full kompensation till ägaren ges. Rätten att beordra medicinska åtgärder mot svenskar kan inte accepteras. Svenska myndigheter bör vid sitt beslutsfattande i sådana frågor noggrant observera individens rätt att därvid själv besluta om sitt liv och sin kropp.

Regeln att WHO kan beordra medlemsstaterna att hindra ”desinformation” kan av mänskliga rättighetsskäl inte godtas. Att en global organisation på de svaga grunder, som angetts, ska kunna eliminera en oerhört viktig grund för frihet är oacceptabelt.

Regeln har säkerligen stöd hos många auktoritära medlemsstater, vilket också är skälet till att en global organisation med sådana medlemmar som WHO har, inte bör vara annat än rådgivande. Beträffande globala intyg gällande hälsan bör bara helt nödvändiga sådana bestämmas av WHO, och resten beslutas av medlemsstaterna.

Lockdowns bör inte bestämmas av WHO. Bara i specificerade undantagsfall får mänskliga rättigheter inskränkas av WHOs beslut.

Den svenska regeringen bör naturligtvis omedelbart klart redovisa för de svenska medborgarna i vilka avseenden våra grundlagar måste ändras pga de definitiva innehållet i pandemiavtalet och ändringarna i IHR. Dessa förändringar bör sedan underkastas folkomröstning, vilken då sker efter WHO-mötet i maj (såvida inte riksdagen innan dess osannolikt nog beslutar om utträde ur organisationen).

Att Sveriges regering delvis förlorar sin rätt att fastställa och genomföra svensk hälsopolitik (2) är – sammanfattningsvis – inte acceptabelt. Följden är ju ett extraordinärt och dramatiskt ingrepp i vår suveränitet och regeringens ansvar för hälsan hos landets medborgare.

Hur kan det ansvaret tillåtas bli eliminerat i de  avseenden, som föreslås? Beslutsrätten överlåts till en organisation, där auktoritära eller totalitära medlemsstater ingår och dominerar i antal, där mycket okontrollerad makt ges till ledningen.

Troligen finns också ett bakomliggande dolt syfte som motiv för den föreslagna omvandlingen av WHO. Dess största värde kanske uppfattas vara rollen som invänjning och inledning till ett globalt styre av en mycket mera omfattande art. Det är ju socialismens stora mål. Det överensstämmer även med de stora diktaturernas syften, eftersom det passiviserar och klavbinder västländerna.

 

Text: Dan Ahlmark är ekon lic och jur kand. Efter arbete i industrin och konsultföretag i Sverige och utlandet samt forskning vid EFI/HHS startade han ett konsultföretag 1980 med inriktning på affärsutveckling och konkurrensstrategi. Han publicerade tidigare boken ”VAKNA UPP! DAGS ATT DÖ! Libertarianism och den Civila VälfärdsStaten”. Hans publicerade artiklar finns samlade på Vaknaupp.dinstudio.se

Relaterat och referenser

 

 

 

 

 

Donera till NewsVoice

Du kan stötta Newsvoice via MediaLinq

 • Intressanta inblickar, i på vilket sätt den dolda makteliten söker skapa en viktig maktsektors totala kontroll över världens alla länder. Tyvärr väcker den fler frågeställningar än den besvarar.

  Om man ensidigt studerar den information, som makteliten förser oss med, så blir självklart den föreställning om världen, som man bygger upp åt sig, snedvriden. Om makteliten är intelligent och förslagen, vilket den är, så får den människors tankar att fastna i ett mönster, som gynnar dess intressen.

  Både marxismen och liberalismen – liksom även fascismen och nazismen – är socialistiska ideologier, med det uttalade målet att skapa samhällen med stark centralstyrning, om än med olika grad av styrning.

  Ahlmark säger sig vara libertarian, om jag minns rätt, men uppenbarligen har han, när det gäller WHO/FN, fastnat i att bara beskriva träden, i stället för den skog, som världseliten genom dessa organ nu låter växa upp runt omkring oss.

  Om vi inte ser till att skaffa oss den sanna historien, bakom hur våra nuvarande samhällen och stater har uppstått, samt sann information om hur de styrs och har styrts, så famlar vi i blindo och kan luras vart som helst. En politisk ideologi är som ett dataprogram: Shit in, shit out.

   • Det är inte känt för många att socialismen utprovades på sydamerikanska indianer under tvåhundra år.

    Från början av 1600-talet till slutet av 1700-talet utsattes guarani-indianerna i framför allt det dåvarande Paraguay (som var långt större än den nuvarande nationen Paraguay) för ett långvarigt socialistiskt experiment i det som på engelska benämns “Jesuit Reduktions”.

    Wikipedia skriver:
    “The Jesuit missions among the Guaraní were a type of settlement for the Guaraní people (“Indians” or “Indios”) in an area straddling the borders of present-day Argentina, Brazil and Paraguay (the triple frontier). The missions were established by the Jesuit Order of the Catholic Church early in the 17th century and ended in the late 18th century after the expulsion of the Jesuit order from the Americas.[1] The missions have been called an experiment in “socialist theocracy” or a rare example of “benign colonialism”. Others have argued that “the Jesuits took away the Indians’ freedom, forced them to radically change their lifestyle, physically abused them, and subjected them to disease””
    https://en.wikipedia.org/wiki/Jesuit_missions_among_the_Guaran%C3%AD

    En mer utförlig beskrivning av detta tvåhundraåriga utprovandet av socialismen som styresform får vi i denna pdf-bok, sidorna 55-58):
    https://www.spirituallysmart.com/Paris-The_Secret_History_of_Jesuits_1975.pdf

    Även Voltaire skrev om dessa plågade indianer i det påtvingade socialistiska styret i sin satiriska pikareskroman “Candide”.

    • Candide’s mentor Pangloss var en nidbild av Leibniz och Voltaire var anställd av Venedigs oligarki för att bekämpa Leibniz konstruktiva avsikter.
     Venedig var tidigare Europas stora slavhandlare. Och föredrog Storbritanniens behandling av infödingar.
     Även Rousseau hade sponsorer med liknande avsikter och berömde outvecklade ädla vildar (även om han inte använde det uttrycket) eftersom såna är lättare att kolonisera än utbildade.

      • Ändra attityd i stället för att raljera så du kommer ur programmeringen som du befinner dig i genom US/UK propagandan som du ensidigt litar på.
       Dom är röststarka medan oppositionen mot dem är röstsvag.
       Därför måste man anstränga sig mer för att frigöra sig från deras dominans.
       Steg 1 är att öppna sig för alternativ information i stället för att avfärda allt.

       Visste du tex att Lyndon Larouche anklagats av amerikanska jesuiterna för att vara agent för Vatikanen?
       Vatikanen har ju ibland gått emot US/UKs ensidigt ondskefulla behandling av USAs ‘bakgård’.
       Liksom Larouche har kritiserat detta.
       Därför är amerikanerna upprörda.
       Och dom är inte lojala mot någon annan än sitt lögn-imperium.
       Dom utnyttjar alla nätverk för att infiltrera alla andra!

       Och det faktum att de amerikanska jesuiterna så tydligt ibland är mot Vatikanen illustrerar att det är US/UK som infiltrerat katolska kyrkan hela tiden.
       Och jag påminner åter om att det var Venedigs oligarki som låg bakom Ignatius Loyola från starten och låg bakom hela splittringen av den kristna kyrkan.
       Och Venedig spred sitt system till England.
       Och både jesuiterna och CIA låg bakom att Fidel Castro förde kommunismen till Kuba.
       Det bekråftas ju även av USAs ambassadörer som inte föll i onåd efteråt.
       I och med att US/UK legat bakom all kommunism och att detta förtigs är det svårt att bedöma hur övriga kommer in i handlingen.
       Socialism i olika varianter har finansierats av angloamerikanska stiftelser och finns i många sammanhang antagligen så att katolska organisationer berörs.
       Imperiets sedelpress har kunnat styra över all opposition.
       Många människor med äkta engagemang får aldrig reda på den bakgrunden.

   • Anser du Tors Vrede att Påven borde fördöma något av länderna i listan nedan?

    Det som fördömdes tidigare av Vatikanen var frimurarrelaterat.
    Den länken du ger anger tex 1878 och Påven och andra katoliker gav 1884/85 ut avslöjanden om frimurarna och deras antikristna avsikter.

    När jag googlar tycks Påven eftersträva goda relationer till de flesta

    wikipedia listar som Marxist-Leninistiska
    Vietnam Laos Kuba och Kina

    Wiki listar länder som konstitutionellt refererar till socialism:
    En del är flerpartisystem men många har ett dominerande parti

    En-parti:
    Eritrea
    Nordkorea

    Ett dominerande parti:
    Nicaragua
    Tansania

    Flerparti:
    Algeriet
    Portugal
    Bangladesh
    Guinea Bissau
    Guyana
    Indien
    Nepal
    Sri Lanka

 • etta inlägg auto-censurerades, så vi försöker igen
  Vad som inte framgår av denna artikel är att USA ställde krav på WHO att WHO skulle bli den enda tillåtna distributören av Covid vacciner, och endast amerikanska vacciner skulle godkännas. Det gick inte, och USA agerade sedan kraftfullt i bakgrunden för att förhindra att vacciner från Ryssland och Kina inte skulle godkännas eller rekommenderas, eller att godkännandet skulle fördröjas, vilket var tydligt framgångsrikt. Propagandan mot ”fel” vacciner var intensiv. Även, och kanske speciellt, i Sverige.

  Producenter av det katastrofala och farliga så kallade mRNA ”vaccinet” fick i praktiken monopol i väst. Dessutom agerade USA politisk för att regeringarna, bland annat i Sverige, Tyskland, Australien och EU, via von der Leyen, skulle agera för att driva på vaccineringen med mRNA. Helst göra den obligatorisk under hot om straff. Detta har kraftigt stärkt misstankarna att covid var ett av USA planerat event med ekonomiska vinst syften.

  Kina ingrep och stoppade USAs tilltag att ta kontroll över WHO. När USA inte fick igenom sin vilja svarade USA med att strypa bidragen och finansieringen av WHO och anklagade WHO för att vara Kina-vänlig.

  Dessa förändringar vi ser just nu är ett tydligt förspel av USA att återigen försöka ta kontroll över WHO. Med en liten maktgrupp med obegränsad makt öppnar det för USAs välkända korruption. En sådan grupp kan lätt köpas , eller hotas, till följsamhet på olika sätt.

  Vi skall även komma ihåg att Bill Gates, som har stora ekonomiska intressen i att ta kontroll av WHO, vilka sammanfaller med USA regimens.

  Tillverkarna av mRNA preparatet tjänade USD1,000 i sekunden. Det finns enorma ekonomiska intressen i detta och USA och USA företagen kommer inte att missa tillfället av enorma vinster.

  Människoliv och hälsa finns inte med i ekvationen. Det är alltså viktigt att förhindra detta uppenbara maktövertagande av USA intressen.

  • Karl W skriver: “…Bill Gates, som har stora ekonomiska intressen i att ta kontroll av WHO”. Bill Gates har inte enbart ekonomiska intressen i att kontrollera WHO, han har mycket mera illavarslande ambitioner än “bara” det.

   Bill Gates’ far, William Gates II (WG Sr), var en av ledarna för ‘Planned Parenthood’, en organisation som i USA främst inriktat sig på att begränsa den färgade populationens nativitet. Den organisationen startades av sjuksköterskan Margaret Sanger, som bland annat lovordade Nazitysklands rasförädingsåtgärder. Hon höll även en föreläsning i den andan för Ku Klux Klan.

   Bill Gates var extremt bunden till WG Sr, vilket han gav uttryck för när denne avled 2020. WG Sr har uppenbarligen överfört sina rasförädlingsambitioner till Bill Gates. Bill&Melinda Gates Foundation (BMGF), för vilken WG Sr var chef fram till sin död, har ägnat sig åt ‘filantropisk’ – rättare ‘fobantropisk’ – verksamhet i U-länder, speciellt i Afrika. Speciellt känt är det steriliserings-vaxzin, föregivet mot stelkramp, som gavs till tiotusentals mörkhyade unga kvinnor i Kenya. I Indien vaxzinerades hundratusentals barn med ett poliovaxzin, som gav mängder av nervförlamning.

   Karl Marx har givit vår civilisation den illusionen, att det endast är ekonomi och produktionsfaktorer, som styr mänsklighetens samhällen. Det är en utomordentligt skickligt anlagd hjärntvätt, som nu nästan helt begränsar människors tankar och hindrar dem från att se den ondska, som i verkligheten slåss för att kontrollera vår värld, liksom även från att se den godhet, som söker stå emot denna ondska.

 • Den emotionella brytpunkten mellan gott och ont går vid uttråkning, som egentligen är emotionell obeslutsamhet. Kommunistens förtäckta antagonism ligger under den brytpunkten.

 • Eftersom en kommunist är en patologisk lögnare, kan denne aldrig vara uppriktig i sina avsikter (hör/se Yuri Bezmenov).
  Oftast är dennes visade avsikt förvrängd till dess motsats.
  Om då WHO bossen uttalar en avsikt, kan man förvänta sig, att dess mening är den motsatta.

 • Kan bli ett hot..who äär ett existentiellt hot mot fria Nationalstater..och det är det som är meningen från ‘city’agenten bill gates. Deras syfte är att utrota Fria Nationalstater. Det är inte mer konstigt..än så.

  Och det kommer ta slut med deras shittplan när/om västborna lyfter sig från tvsoffan, och inser..Kanske för mycket o tro på det..’haha’

 • Lämna ett svar

  Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *