Hjärnkontroll – EU:s hjärnprojekt

publicerad 7 maj 2013
- av Robert Naeslund

Under 50 år av statliga hjärnkontrollsprojekt har protester mot övergreppen inkommit från olika källor, men som media inte skrivit om. EU-kommissionens etikråd med den svenske professorn Göran Hermerén som ordförande är ett exempel. Etikrådet gav den 16 mars 2005 ut deklarationen "Etiska aspekter av implantat i människans kropp".

Text: Robert Naeslund | Se hela artikelserien

Dokumentet tog upp utnyttjandet av människor i forskningsprojekt, för beteendemanipulation och styrning av viljan. Man ställde frågan vilket hot militären utgjorde mot samhället, demokratin och mänskligt självbestämmande när dessa implantat används i våra hjärnor och fortsatte med att ge en idé av den planerade omfattningen:

”Hur gravt kan dessa implantat uppstå som ett hot emot mänskligt självbestämmande när de finns i våra hjärnor?”

Dokumentet inleddes med:

Robert-Naeslund-rontgen1

"Hjärna-datorinteraktion eller direkt hjärnkontroll utförs med kommunikationsteknologi vilken hämtar information från hjärnan och utvärderar den"

...och längre fram:

"Man kan även se denna utveckling som ett hot emot mänsklig värdighet och särskilt till människokroppens integritet… Idén med implantat ger uppkomst till vetenskapliga visioner med hotfulla och förtjänstfulla tillämpningar.”  Man ställde frågan: ”Upphör en mänsklig varelse att vara mänsklig i fall där vissa delar av hennes fysiska jag, i synnerhet hjärnan, är ersatt eller kompletterad av implantat?"

Bildtext: Om den här röntgenbilden som visar en inplanterad transmitter, insatt genom en näskanal i anslutning till hjärnan skrev den f.d. chefsläkaren vid Sahlgrenska sjukhusets röntgenklinik, Ingemar Wickbom: Denna röntgenbild visar ett främmande objekt, sannolikt en braintransmitter. Den transmittern hade tryckts in i huvudet på en person under operation vid Södersjukhuset i Stockholm. Nu kan implantaten injiceras och har utvecklats som biologiskt osynliga chips.

När inte längre tankar, uppfattningar eller hjärnfunktioner är individens egna har vi lämnat det mänskliga och blivit till statens komponenter. Hjärnexperiment och beteendeteknologi har också med vansinnesdådens uppkomst att göra.

Det är inte bara från biologiska eller personliga vinklar man kan skärskåda projektet utan politiskt-socialt utgör det inledningen till en helt förändrad framtid. En där vi spärras in bakom hjärnchips, mister rätten till våra egna liv. Här förlorar vi både mänskliga rättigheter, rätten till integritet, vara fria och EU-gruppen tog upp självbestämmande som ytterligare en del av det som går under.

EU-rådet skrev: "Hur långt kan implantaten ge en individ, eller en grupp, speciella möjligheter vilka kan bli ett hot emot samhället? Implantat kan påverka hjärnan och människans identitet som art liksom individuell självbestämmanderätt…"

Vi måste förstå att ingen demokrati kan samexistera med hjärnkontroll. Vad har röstande för betydelse när dolda maktgrupper kan manipulera åsikter och känslor. I beteendevetenskaparnas bibel, Hand Book of Behavior Modification and Behavior Therapy 1977, i kapitlet Behavioral Modification: Ethical Issues and Future Trends gav dr Leonard Krasner sin protest emot beteendemanipulering och skrev:

Robert-Naeslund-rontgen2

"Ämnet innefattar koncept av frihet, rättvisa, människans natur, vetenskap, mänskliga rättigheter och andra abstrakta men verkliga idéer och ideal… Det här är ett växande ämne som ständigt blir mer svårartat… Det nya i den här situationen är att det finns en grupp individer, självidentifierade som beteendevetenskapare, hävdandes sin rätt att i det dolda förändra, kontrollera, influera och manipulera mänskligt beteende… Vi är verkligen medvetna om att det inte finns några enkla svar eller recept…I förbindelse med människor är vi inblandade i en påverkande process som är allmänt utbredd men som inte är menad att bota eller hjälpa de olyckligt lottade."

Bildtext: Röntgenbild av kvinna som var intagen på Långbro mentalsjukhus 1970. Under de veckor hon var där nedsövdes hon och utan sin vetskap inplanterades elektroder i hennes hjärna. 

EU-rådet kallade det ett hot mot det demokratiska samhället och mot varje enskild människa:

"I sin värdering gör vi den allmänna slutsatsen att icke-medicinska tillämpningar av implantat är ett potentiellt hot emot mänsklig värdighet och det demokratiska samhället… Användandet av fjärrkontroll för att ta kontroll av människors vilja måste bli absolut förbjudet."

Det borde så klart tillhöra det mest förbjudna i ett demokratiskt samhälle. Men målsättningen FOI deklarerar i sin verksamhetsberättelse är att styra människans tänkande under hela livstiden.

EU-rådet uttrycker det uppenbara att:

"Den obegränsade friheten för vissa kan utgöra en fara för andras hälsa och säkerhet...Som inom andra områden, friheten att använda implantat i kroppar, som frihetens princip, kan kollidera med potentiellt negativa sociala effekter..."

De negativa sociala effekterna finns inom alla samhällsområden. Politiskt kan man se en allt sjukare utveckling, staten ser sin makt och säkerhet som avgörande, men ruinerar människan på sin rätt. Etikgruppen skrev att det förändrar vårt antropologiska väsen och FOI-tjänstemän håller föreläsningar om implantat och robotism.

Den statliga utredningen SOU 1972:47 varnade för att den här utvecklingen skulle föra med sig en omänsklig polisstat och det är den som utvecklas. Omänskligheten är ett med den även om begreppet militärstat är ett mer passande uttryck. Det har aldrig någonsin i historien funnits en mer totalitär uveckling än den som grundas på hjärnkontrollerade medborgare, som därmed omyndighetsförklaras att få ha sina egna åsikter.

Professor Malcolm Varner skrev i "The Data Bank Society" att projektet riskerar överträffa nazismen i destruktivitet och det är ingen överdrift. Hotet är inte bara teoretiskt utan drivs in emot en planerad riktning där helt andra idéer än mänskliga deklareras. Som biologiskt manipulerade komponenter finns inte heller de förutsättningar som skapar människor.

Som utnyttjade i medicinsk, social, neurologisk och psykologisk forskning genom direktkontakten till hjärnan kommer vi inte heller äga våra liv – dessa som övertas av anonyma makthavare för helt andra syften än de vi själva skulle välja.

Det finns utlåtanden från konferenser som säger att de inte kan undvika sjukdom och död vid experiment på oss. Vem vill leva med FOI-chips och med beteendemanipulering i sina hjärnor? Om inte så måste vi alla hjälpas åt till att få upp ämnet till debatt och därmed förändring. Det kan bara fortsätta så länge det pågår i det dolda.

Här har vi ett statligt program som vida överträffar rasism, kvinnoförakt och alla former av totalitär utveckling. En politik med "kannibalistiska" förtecken, som avser att omskapa både människan och samhället. Ett projekt Fredrik Reinfeldt är direkt ansvarig för, där staten konsumerar sina medborgare och genom brutala åtgärder lyckats hållas det dolt för media. EU-gruppen framförde att en allmän debatt måste uppstå och det är vad som måste neutralisera det militära hotet emot våra hjärnor och liv. 

Text: Robert Naeslund | Se hela artikelserien