Behöver vi GMO? Fler länder tar avstånd från GMO – Del 2

publicerad 27 april 2014
- Kerstin Unger-Salén
Kerstin Unger-Salén

Ett växande antal länder, till dags dato 26 länder, är kritiska mot GMO och har delvis eller helt har förbjudit sådana odlingar. Dessa länder är bla: Schweiz, Tyskland, Australien, Österrike, Luxembourg, Grekland, Bulgarien, Polen, Ungern Mexico, Bolivia, Ryssland, Tyskland, Italien, Kina och Indien. Ytterligare restriktioner finns i ett 60-tal andra länder.

Text: Kerstin Unger Salén | Läs även: Effekten på miljö och hälsa – Del 1

I Filterartikeln “Konsten att leka Gud” hävdar man lättvindigt och dessutom något som är klart missvisande och tillrättalagt:

”Idag har människor ätit genmodifierad mat i 20 år och utan dokumenterade fall där någon tagit skada.”

Det finns inget som understödjer ett sådant påstående, tvärtom. Det säger sig självt att inte är så lätt att dokumentera akuta effekter av genmodifierad mat och hur de påverkar människors hälsa. Av naturliga skäl får man inte utföra studier på människor genom att uteslutande ge dem genmodifierad mat.

Lika lite som man kan föda människor med tungmetaller eller gifter för att se hur det påverkar en cancerutveckling. Däremot har det gjorts många olika forskningsstudier på råttor, vars resultat i högsta grad är alarmerande och som visar på tumörväxt och andra kroniska skador i kroppen hos dessa försöksdjur.

Vi ska inte glömma hur lång tid tog att bevisa cancerrisken med tobaksrök. Där fanns, precis som med genmodifierade frön, stora ekonomiska intressen och lobbyister som under lång tid motarbetade sanningen om hälsorisker.

I Ryssland har forskare bevisat att GMO-föda är skadligt för däggdjur genom att de inte längre kan reproducera sig. Experimenten utfördes av både ”The National Association for Gene Security”, och ”The Institute of Ecological and Evolutional Problems”. Kanske finns det ett samband mellan minskad fertilitet och det faktum att GMO produkter blir att vanligare på våra matbord?

Miljöproblem

Sedan urminnes tider har bonden sparat sina egna frön för nästa års sådd. Detta tillät människor samla en fantastisk mångfald av frön som man utvecklat och delat med sig av. Frön sparades från de plantor som blev godast på matbordet, som var härdiga mot lokal torka eller regn, och gav riklig skörd med hög näringshalt. Som ett resultat finns det i Indien 100 000 tals rissorter!

 • GMO-odlingar är ett fruktansvärt ekologiskt slag mot jordens livskraft.
 • Ju mer varierat ett ekosystem är, ju större biologisk mångfald uppstår, och desto bättre blir motståndskraften mot miljöstress. 
 • Biologisk mångfald innebär att vi har fri tillgång till många olika frösorter.

Denna mångtusenåriga tradition är under attack sedan några decennier. Sex multinationella företag äger numera ungefärligen 60 % av den kommersiella frömarknaden.

GMO-företagen försöker förhindra den biologiska mångfalden genom att köpa upp världens olika fröföretag, och därmed skaffa sig monopol över utbudet av varierade frösorter som är klimatiskt anpassade och vars grödor utgör en del av den lokala matkulturen Bonden och konsumenten, får allt färre valmöjligheter av vilka frön som går att köpa och vilka produkter som finns på våra matdiskar.

Till slut tvingas vi in i GMO-fällan

Ett hot för framtiden som snabbt håller på att bli realitet. Gradvis kommer länder och deras befolkningar inte längre ha rätt att äga sina egna lokala frön. Är det verkligen så vi vill ha det?

Miljökontaminering via kors pollinering är oundvikligt och utgör därför är ett allvarligt hot mot biodynamisk mångfald.

Vanliga skördar blir kontaminerade p.g.a. korspollinering från GMO-växter. Den lokala bonden bli ofta stämd av Monsanto som har polispatruller ute för att sätta fast de som olovandes har sått GMO-frön. I själva verket är det frön som kan ha blåst kilometervis långt ifrån där de såddes. Korspollinering gör att ju mer genmodifierade frön odlas i monokulturer, ju mer tar de över varierade, kulturellt och klimatiskt anpassade, lokala växter. De blandar de sig med normala grödor och blir snabbt dominerande. GMO-frön slår ut mångfalden av frön från samma art. Minst 95 % av jordens sojaproduktion numera är genmanipulerad. Detta betyder att vi som inte vill äta GMO-mat, får helt enkelt avstå från sojaprodukter. Snart är det likadant med majs.

Fridfull samexistens mellan GMO och konventionella grödor är och förblir en myt.

GMO-odlingar leder till ökad förgiftning av jord, djur och människor

Roundup som är stjärnan av bekämpningsmedel hos Monsanto och som används vid GMO-odlingar, innehåller Bisfenoler. Forskningen börjar bli alltmer klar över att dessa gifter är skadliga för människor och djur. En studie visar hur gravida rhesus apor, som exponerats för Bisfenol A, fick förändrade bröstkörtlar hos sin avkomma.

GMO-frön har manipulerats genetiskt för att plantorna ska kunna motstå ökad användning av herbicider och pesticider. 

Odlingar med GMO visar sig behöva mer bekämpningsmedel eftersom både insekter och ogräs lärt sig bli härdiga. En av argumenten för genmodifierade grödor var att de kunde stå emot starka och giftiga bekämpningsmedel såsom Roundup och att sådana odlingar skulle förbruka mindre bekämpningsmedel. Verkligheten är den motsatta.

Numera har vi fått ”superbugs” (insekter), och ”superweeds” (ogräs) som lärt sig stå emot gifter. Problemet är så pass allvarligt att USA ´s kongress tillsatte en undersökningskommitté vars uppdrag var att ta reda på: “Are Superweeds an Outgrowth of USDA Biotech Policy”. Industrin för Bioteknik håller på att utveckla ett jordbruk som är än mer pesticidberoende, istället för tvärtom.

Enligt Bill Freese på “the Center for Food Safety på The U.S. Department of Agriculture (USDA), har man funnit att GMO-odlingar använde 26 % mer pesticider (Roundup) än konventionella odlingar. I Argentina rapporteras en ökning av agrokemikalier från 30 till 270 miljoner liter mellan åren 1996 och 2007!  Inte undra på att både jorden och vi själva håller på att bli förgiftade.

Egentligen är det samma fenomen som med överanvändning av antibiotika. Resultatet är “superbakterier” som blivit resistenta vilket numera har blivit ett stort hälsoproblem.

Glyfosat

Mercola-Roundup-MonsantoOch nu till nästa avslöjande. Minns du pesticiden DDT? Den var så destruktiv mot allt liv på jorden att den slutligen blev förbjuden över hela världen. Glöm bort DDT för det finns något mycket mer destruktivt och farligt som sprayas över hela världen nuförtiden. DET ÄR GLYFOSAT! En av den mest använda kemikalien i det västerländska jordbruket.

Den ger fenomenala vinstinkomster för dess tillverkare Monsanto, som lyckats övertyga EU att glyfosat är ofarligt. Men, alltmer vetenskapliga bevis visar att det är allt annat än säkert. Trots detta har EU liberaliserat GMO-odlingar och dessutom höjt nivån för hur mycket rester av glyfosat får finnas kvar i vår föda. Vems ärenden företräder EU?

Glyfosat finns i hög koncentration i bekämpningsmedlet Roundup. Enligt Monsanto saluförs produkten som helt ofarlig för människor och djur, men enligt en tysk studie som färdigställdes i juni 2013 fann man signifikant mängd glyfosat i urinen hos människor och djur över hela Europa. Senaste forskning föreslår t.o.m. att glyfosat kan vara den viktigaste faktorn I utvecklingen av flera olika kroniska sjukdomar som blivit allt vanligare i västvärlden.

Vilka hälsoproblem medför glyfosat?

 1. Glyfosat uppträder som en antibiotika och stör den normala balansen i tarmarnas bakterieflora hos både djur och människor.
 2. Glyfosat åstadkommer D vitamin brist hos människor eftersom det stör vitaminets aktivering i levern.
 3. Det finns ett perfekt samband mellan glyfosat och den epidemiska ökningen av autism i världen.
 4. Man har upptäckt ett starkt sammanhang mellan fetma och glyfosat.
 5. Glyfosat åstadkommer svampinfektioner hos djur och människor.
 6. Glyfosat skapar hormonella störningar hos djur och människor.
 7. Mat som odlats med glyfosat innehåller mindre mineraler.
 8. Glyfosat underminerar immunförsvaret. Varför?

Det bidrar till att slå ut den goda bakteriefloran i tarmarna vilket har negativa effekter på immunförsvaret. Glyfosat har patenterats som antibiotika, och följdriktigt agerar det också som sådant. Det dödar således väsentliga mikroorganismer, och inte bara människor och djur drabbas, utan glyfosat underminerar också jordens bakterieflora som är oumbärlig för hälsosamma och näringsrika plantor. Enligt en tysk studie undertrycks den goda bakteriefloran av Roundup.

Detta i sin tur leder till att patogeniska bakterier såsom Pseudomonas aeruginosa får övergrepp och utvecklas i snabb takt i tarmarna. Det är inte svårt att räkna ut konsekvenser av detta. En av många anledningar varför vi ska avstå från att äta GMO-plantor eller i kött från djur som uppfötts på GMO-plantor, beror på att vi får i oss ännu mer glyfosat rester i maten jämfört med konventionella odlingar.

BT-gifter skadar insekter, andra djur och människor

I Filterartikeln talar man om hur bra det är med BT-grödor (Bacillus thuringensis, BT-toxin), för de behöver inte besprutas med insektsgift. Man förklarar däremot inte att genom att stoppa in gener från en bakterie, Bacillus thuringiensis i majs, har man de facto gjort själva plantan till ett insektsgift. I god tro tror vi oss äta en majsprodukt, men i själva verket äter vi ovetandes insektsgift, gömt i majskorn. Det är naturligtvis inte heller så att dessa majsplantor bara skadar ”dåliga” insekter utan alla drabbas.

Man har t.ex. börjat inse att en av anledningarna varför det uppstått en massdöd av livsviktiga pollineringsbin, beror på att de också förgiftas. Undersökningar har utförts av bin som försöker samla pollen, och vad man fann var allvarliga sjukdomar i binas matsmältningssystem. Forskare misstänker att den kolossala förlust av bin som numera rapporteras världen över är kopplad till GMO-odlingar. Man vet att Bt gifter är skadliga.

GMO-förespråkare påstod först att Bt toxiner enbart var giftiga för insekter, men det fick de ta tillbaka. Därefter hävdade man att de Bt gifter som förekommer i deras genmodifierade Bt grödor, inte innebär någon hälsorisk eftersom proteinet skulle brytas ner i människans matsmältnings system. Olika forskningsstudier har däremot visat att inte heller detta stämmer med verkligheten. Bt toxinet från Monsantos Bt majs bröts inte ner utan fanns i blodet hos 93 % av de gravida kvinnor som undersöktes. Hos 80 % upptäcktes giftet även i navelsträngen och fostrets blod.

Detta visar klart och tydligt att gifterna inte bara försvinner av sig själva utan uppför sig som alla andra kemiska, främmande och giftiga substanser som vi får i oss. Kroppen har svårt att göra sig av med dem varpå de bidrar till alla möjliga kroniska sjukdomar. I blodet hos däggdjur (så även människan) medverkar Bt gifter till att förstöra röda blodkroppar. Vi behöver dessa röda blodkroppar för de utför en livsviktig uppgift vilket är att leverera syre till kroppens alla celler. Långvarig syrebrist kan bl.a. leda till cancer.

Vad är det som händer med vår tokiga värld?

Bristen på helhetssyn och systemiskt tänkande med en insikt att inget sker isolerat har ännu inte trängt in i den moderna vetenskapen. De flesta besluten fattas som om det inte finns ett sammanhang. Kortsiktiga kommersiella intressen tycks alltid ha företräde.

BT-grödor (Bacillus thuringensis, BT-toxin) är ett av otaliga exempel på hur ett snävt seende styrt av rent kommersiella intressen, kan bli ett rejält problem för mänskligheten. Man har redan tvingats transportera speciella bin för pollinering till vissa jordbruksfält i USA för att det helt enkelt saknas bin i omgivningen.

Att myndigheter tillåter mat med främmande och otjänliga kemikalier, gifter, antibiotika och jag vet inte vad, är för de flesta precis som för mig, helt obegripligt. Tanken att vi ska kunna äta mat som är fri från farliga gifter och fyllt med näringsrika och hälsosamma ämnen, borde vara en självklarhet och inte en försvinnande dröm.

GMO räddar världen från svält?

Ett argument som ofta förs fram av en av Monsantos största pådrivare, Bill Gates, är att endast GMO kan rädda världen från svält. Det kan vara bra att veta att en stor del av GMO-grödor går åt till framställning av biogas och inte för att föda mänsklighetens svältande befolkning. Inget fel på biogas men det har onekligen lett till än mer GMO-odlingar och hungersnöden växer.

Jordar där man odlar GMO visar sig bli alltmer förbrukade och förgiftade varpå produktiviteten gradvis sänks. Jordens bördighet blir sämre och skörden minskar.

Så kallade genmanipulerade “Terminator” grödor kan endast producera infertila frön. Det kommersiella upplägget går ut på att bonden blir beroende av att köpa nya frön, istället för att använda optimala frön från föregående skörd. GMO försäkrar också att bonden tvingas använda nödvändiga tillbehör i form av Roundup (ägs av Monsanto). En lönsam teknik som skyddar patentägarna men är dyrbar för bonden. Blir det dessutom missväxt, vilket skett på flertalet platser i Indien, har den redan fattige bonden påtagit stora skulder som inte kan betalas tillbaka.

Vandana Shiva beskriver tragiken för de bönder som övergått till GMO-odlingar av exempelvis bomull, och hur de drivits till ruinens brant p.g.a. ständigt ökade kostnader för bekämpningsmedel och en felaktig skörd.  Idag räknar man med att minst 200 000 bönder begått självmord för att de inte kunnat betala sina skulder. På vilket sätt? Genom att dricka pesticiden Roundup.

Konklusion:

SÄG NEJ TILL GMO PRODUKTER

 • Rädda framtiden åt våra barn och barnbarn.
 • Säg JA till ett miljövänligt jordbruk med biologisk mångfald, och säg NEJ till GMO odlingar som är förödande för miljö och hälsa.
 • Vi vill inte ha mer gifter i vår mat.
 • Naturen och människorna är redan tillräckligt hårt belastade och av kemikalier och toxiska ämnen.
 • Roundup gör väsentligen mer skada än vad någon kunde förväntat sig, och det är dags att dra i bromsen innan det är för sent.

Kräv av Sveriges EU representanter att de verkar för ett totalförbud av GMO. Att de ska stå emot USA:s påtryckningar och göra Europa till en fristad från GMO. Flera länder har redan börjat.

Text: Kerstin Unger Salén | Läs även: Effekten på miljö och hälsa – Del 1

Referenser 

 • ”Seeds of Deception”, Jeffrey Smith, Responsibletechnology.org
 • Megan Westgate, executive director of the Non-GMO Project, and Courtney Pineau, assistant director of the Non-GMO Project
 • Aris A, Leblanc S, “Maternal and fetal exposure to pesticides associated to genetically modified foods in Eastern Township of Quebec, Canada”, Reproductive Toxicology, May 31, 2011 (4) 526- 33, Epub 2011 Feb/8.
 • Dr. Mezzomo och hans vetenskapliga kollegor från the Department of Genetics and Morphology och the Institute of Biological Sciences, at University of Brasilia publicerade nyligen en annan studie om Bacillus thuringensis (Bt toxin) och dess effekt på blod hos däggdjur. Enligt studien som publicerades i “the Journal of Hematology and Thromboembolic Diseases”, visade sig Bt toxiner vara mycket mer giftiga än vad man först trott.
 • Professor Joe Cummins, Professor Emeritus of Genetics at the University of Western Ontario har också studerat Bt toxiner har kommit till konklusionen att detta gift skadar slutet av tunntarmen som är ansvarig för upptagning av det viktiga vitaminet. B 12.
 • I en artikel i The Daily Mail, den 8nde februari, 2014, skriver man om den franske forskaren Gilles Eric Seralini, och hans forskningsstudie och hur den klart visar sambandet mellan GMO och cancer. Undersökningen utfördes på råttor som uppfötts på Monsantos bästsäljande genmodifierade majsprodukt, NK603.
 • Mustafa Djamgoz, professor i Cancer Biologi vid “the Imperial College, London”, anser resultaten vara signifikanta och de bästa av sitt slag hittills. Detta glömde man att nämna I Filtertidningens artikel. Inte heller nämner man:
 • Dr Michael Antoniou, molekylär biolog vid King’s College, London, och expert på genmodifierad mat, som uttalar följande: “Studien visar en osedvanlig mängd tumörer som utvecklas tidigare och mer aggressivt än väntat. Speciellt hos hondjur”. Han vara chockerad över i vilken hög utsträckning GMO påverkar hälsan negativt.
 • The European Food Safety Authority’s riktlinjer för långsiktiga GMO studier validerar Professor Seralinis studie vilken visade på allvarliga hälsoeffekter av NK603 majs. The European Food Safety Authority (EFSA) har framställt riktlinjer för 2 års mätningsstudier med GMO för att kunna utforska långtidseffekten av gifter i GMO växter.
 • Longest-Running GMO Safety Study Finds Tumors in Rats
 • Dr Natasha Campbell-McBride är läkare och Master of Medical Sciences in Neurology and Master of Medical Sciences in Human Nutrition. Författare till åtskilliga böcker, bl.a. till den utmärkta boken ”Put your heart in your mouth”. Hon leder också verksamheten på The Camebridge Nutrition Clinic sedan år 2000.
 • Brandli D, Reinacher S, “Herbicides found in Human Urine”, Ithaka Journal 1/2012: 270–272 (2012), editor: Delinat – Institute for Ecology and Climate – farming, CH-1974 Arbaz, Delinat-institut.org, Ihaka-journal.net. ISSN 1663-0521
 • “Assessing the safety and nutritional quality genetically engineered foods”, John B. Fagan, Ph.D.
  “The use of genetic engineering in agriculture and food production has impacts, not only on the environment and biodiversity, but also on human health. Therefore, thorough bio-safety assessment requires, not only evaluation of environmental impacts of genetically engineered organisms, but also assessment of the risks that genetically engineered foods pose for the health of consumers”.
 • “The GMO emperor has no clothes”,  A Global Citizens Report on the State of GMOs – False Promises, Failed Technologies “.


Så här kan du stötta Newsvoice

Stöd NewsVoice 2024
 • Tack för alla värdefulla kommentarer.Bt giftet i Majs fortsätter in i människokroppen och gör skada.Det finns forskningsstudier på detta.
  Har just haft en dialog med Jordbruksverket och de svarar att man inte måste GMO märka kött eller fisk som producerats fram med GMO foder.Svenskt kött verkar hittills inte ha framställts med GMO foder men enligt uppgift är det bara en tidsfråga.I Europa och i Spanien, Mallorca, där jag bor, finns inget annat foder av majs och soja och annat än det som är GMO foder.Så illa är det. Jag skulle önska att man i Sverige fattade ett ,för en gångs skull, självständigt beslut som såg till att allt kött och fisk ,speciellt importerat kött, ska GMO märkas.Varför inte. Vilka hinder finns?
  Till sist, håller jag verkligen med om att GMO är ett hot mot själva livet, för livet är mångfald och GMO slår ut mångfalden. En vansinnig miljökatastrof bortsett från att mänsklighetens hälsa utsätts för enorma risker med GMO produkter.
  När startar man en stort uppror och marscherar till Riksdagen och kräver ett GMO fritt Sverige och bättre GMO märkning?Jag uppmanar alla att skriva till alla partier, bombardera dem med brev och ring Miljöpartiet och be dem agera högljutt.
  Med vänliga hälsningar Kerstin

 • Det man från Monsanto är mest rädd för är dels stora demonstrationer mot GMO från gräsrotsnivå och när man medvetandegör varandra vad GMO och Monsanto är för något.

  Det finns inget som slår köpbojkott mot GMO- mat.

  Vi här i Sverige har ju allaredan tränat på sådant. Och företagen har lärt sig läxan att det är farligt att gå emot konsumenterna.

  Det var när Arla ville slänga ut sina konkurrenter i butiken och bli ensamma. ( Om jag inte minns fel).

  Det blev i alla fall ett himla liv här på internet och köpbojkott lite varstans här i Sverige.

  M.a.o. med datorn och internet är vanligt folk en enorm maktfaktor.

 • I USA har storföretagen fullständigt tagit över makten. De är växelvis politiker och anställda vid storföretagen. Detta gäller på allra högsta nivå.
  Att gå in i Ukraina är uppgjort långt i förväg. I boken “Hotet mot livet” nämns att man ska ge sig in i Ukraina, Östeuropa och Sydamerika. Det som är underförstått är att man även ska ge sig in i Ryssland också. Det företag som kör på hårdast här är Monsanto. Att ljuga och hålla på med bedrägeri är helt normalt för dem.
  För dem gäller att tvinga alla människor att till varje pris äta GMO-mat.

  Bakom Monsanto som är ett företag styr familjen Rockefeller. De har som agenda att få bort huvuddelen av mänskligheten.

  De flesta länder har stora oersättliga banker med egna fröer som utsäde. USA och Monsanto är extra angelägna att fördärva dessa frölager och därefter tvinga på dem GMO-fröer.

  Alla länder där USA har tvingat sig in i har man raserat deras egna frölager.

 • Man kan ju hoppas det finns ingen IDIOT i Sverige eller övriga världen, som skulle vilja befatta sig med detta.
  Eller finns det?
  Hur gör vi i så fall? Vilka röstar för vad i EU och i Sverige?

 • Tack för ännu en fantastiskt bra artikel Kerstin – och för (som alltid) Ivan Bs och Mariann Ns (och andras) bra kommentarer.

  Hur kan man ha mage att säga:
  — ”Idag har människor ätit genmodifierad mat i 20 år och utan dokumenterade fall där någon tagit skada.” — ..?!!
  Att det inte finns några dokumenterade fall är inget bevis på att ingen tagit skada! Speciellt inte om man helt enkelt valt att blunda för studier som faktiskt finns!
  Jag ska inte upprepa allt som redan sagts här utan säger bara:
  — NEJ GMOs BEHÖVS VERKLIGEN INTE!! —

 • Instämmer helt i artikelns synpunkter. Ytterligare en mycket anmärkningsvärd maktfaktor som är helt tyst är faktiskt Vatikanen, påven och alla kyrkor o samfund som har skapelseberättelsen som en fundamental grund för sina läror.
  Här går några kemiföretag in och manipulerar med gener i växter, djur och inte minst människor och det är helt tyst !! Är dom med i spelet och tjänar på det, eller är dom helt korkade??
  Förändrade organismer kommer förr eller senare att på biologisk nivå uppfattas som skadlig och onaturlig för individen som äter det. Därmed uppkommer en immunologisk reaktion och en ökning av infektion, nedsatthet i immunförsvar mm blir en naturlig följd. Ex majs innehåller dessutom gener som skapar gifter för att reducera insektsangrepp. Jag har ingenstans kunnat hitta om denna giftproduktion stannar av vid skörden eller fortfarande är aktiv vid intagandet av födan. Finns risken att vissa gener överlever och fortsätter skapa gifter i oss? Vem fan behöver äta gmo-mat egentligen =INGEN !!

 • Bra artikel, tar upp dels de hälsoeffekter av den glyfosattåligas enzymacceleration och de giftproducerande med Bt och olika Cry med andra ord effekt av GMO. Bt har hittats på de mest skrämmande ställen (och kineserna har hittat Cry vilket skrämt dem – men undrar hur de gör med sin egen omfattande GMO-utveckling.

  Därtill behandlas glyfosatets verkan; molekylen som i i ett förvånansvärt litet antal har homonell verkan långt under gränsvärdets förmodade säkerhet långt från vanlig förgiftning.

  Sedan kan ju verkan av t ex Bt-gift OCH SAMTIDIGT glyfosat ha effekter, men det är ju en del av pågående forskning om jag förstod rätt. GMO för sig och glyfosat för sig har undersökts av Seralinis långtidsstudie,

  MEN – vad som bör göras OCH DÄR MYNDIGHETERNA SKA PÅVERKAS är ju vilken giftverkan handelsämnena har. Inte t ex glyfosat men ROUNDUP. Även om glyfosat är giftigt i sig så har det enligt en undersökning som refereras i en tråd idag ROUNDUP sin toxitet GÅNGER 125. Alltså ska ju alltid Roundup analyseras, dvs glyfosat tillsammans med sina tillsatsämnen (vart och ett med långa namn…).

  Dessa undersökningar bör nog göras i Sverige så de inte manipukeras. Eller i Frankrike (Seralini).

  Tillsatsämnen för olika ämnen kontrollerades och verkan var från 2-3 till över 1000 gånger (svampmedel; tänker på varan från Grekland som testades med 600 ggr gränsvärdet. Lägg sedan tillsatsämnets effekt till det. Man svindlar). Så, mäter man “bara” glyfosatet så missar man den effekt x 125 som Raoundup har. Vi ska alltid begära att det är Rounup man testar.

  (Sedan finns det test av tillsatsämnena i sig, bl a ytspännigsändrande. De var inte så trevliga i sig heller).

 • Jag läste någonstans (sparade tyvärr ej länken) att ca. 60 nya småpartier ska ställa upp i årets val. Samtidigt som det är glädjande att se viljan till förändring och få möjlighet att rösta på något som passar ens övertygelse måste ju chansen att något av de nya partierna kommer över 4% spärren minska pga utspädningseffekten.
  Som jag ser det borde vi gå samman så mycket det går för starkare slagkraft. Några punkter är väl de flesta småpartier ändå överens om? Det ger också andra synergieffekter.
  Vidare tycker jag vi borde träffas mer för att ge varandra energi och kunna diskutera strategier, politik mm.

 • Mycket bra och välinformerad artikel. Det är precis vad som behövs just nu, fler och fler måste bli informerade gällande vad som händer i världen. Vi måste stå upp mot alla dessa sociopater som endast agerar utifrån sitt eget vinstintresse utan några som helst samvetskval.
  En annan supporter av GMO är Nestles vd, som öppet pratar om sina åsikter via den här länken: https://www.youtube.com/watch?v=4C29_U0Ksao&feature=share
  Vi måste komma ihåg den makt vi har som konsumenter, dessa människor skulle inte sitta på den sits de gör om vi helt enkelt slutade köpa deras produkter.

 • Ivan Björn@ håller helt med. De som planlägger allt detta lider av psykopatologi som bl a kännetecknas av en terminatorinstinkt. Allt som lever eller rör på sig av egen hand, utan ett varumärke på, måste tillintetgöras. De närs av ett grundmurat hat mot naturen för dess starka aktörsroll i att skapa och styra över planeten för att hålla den i ett equilibrium. De sinnesförvridna är Trans-humanister, dvs de identifierar sig med något långt bortom det mänskliga. De säger själva att de inte är säkra på att människan kommer att överleva deras experiment men säger att ”det är värt risken”. De är inte ångerköpta.
  FN är transhumanisternas ”gangster” som använder klimathot och Agenda 21 som knogjärn för att driva på agendan. Vi kan således inte förvänta oss någon hjälp av vare sig dem eller våra politiker. Valets viktigaste frågor borde vara demokrati och utveckling av ett starkare civilsamhälle samt vår mat och rätten till liv. Makten måste återtas för att det inte ska gå helt åt pipan.
  Vi får se vem som får sista ordet när det gäller manipulation av livet in i minsta detalj – naturen eller transhumanismen? Fram till dess måste alla deras vansinniga idéer bemötas med ett ”hasta la vista”.

 • Kräv av Sveriges EU representanter att de verkar för ett totalförbud av GMO – Självklart man ska göra det men finns det någon protest lista som man kan skriva under för att kunna protestera i grupp eftersom om vi protesterar som ensamma individer kommer vi inte uppnå något.Det är avskyvärt att våra politiker presenterar inte oss istället de presenterar USA och dess NWO ledning.

 • Tack för en mycket bra och sammanfattande artikel om det allvarliga dagsläget betr GMO och det hot mot livet som de utgör. Självklart säger vi nej till GMO – om man är normalt funtad vill säga. De som behöver GMO är transnationella kemi- och livsmedelsföretag och intellektuellt klonade politiker som strävar efter en totalitär global stat. Våra? politiker är karriärslystna och fikar efter extrainkomster och lyssnar dessvärre då mer på lobbyister än på sina väljare.

  2010 föreslog EU-kommissionen att unionens länder skulle ha rätt att förbjuda GMO-grödor inom sina nationsgränser. Idag odlas GMO-majs och -potatis inom EU. I mars 2014 var frågan uppe igen för beslut om att tillåta GMO-odling i större skala. Flera ledamöter i kommissionen, inkl Sveriges representant, Birgitta Ohlsson, röstade för GMO. Kommissionen kunde dock inte fatta ett majoritetsbeslut eftersom Tyskland avstod från att rösta för ett GMO-positivt beslut. Vissa ministrar är bekymrade över förhållandet att nationella beslut om GMO-odling strider mot WTO:s bestämmelser.

  Ett nej mot GMO-produkter räcker inte. Det måste med all nödvändighet till ett NEJ till till GMO-vänliga partier och -politiker och ett rungande NEJ till EU!!!

  http://www.euractiv.com/cap/majority-eu-countries-favour-gmo-news-533900
  http://forum.kostdoktorn.se/topic/4321-gmo-majs-i-europa-sverige-s%C3%A4ger-ja/

 • En fantastisk artikel. När jag såg en film om chemtrails klagade bönderna i denna film på att deras ekologiska skörd är 30% lägre. GMO är anpassad för att klara av en förgiftat miljö. Jag tror att GMO måste man se tillsammans med andra åtgärder från makten så som chemtrails, GMO, en inbiten idé om att minska jordbefolkningen med 90%, vaccination, tillsatser i maten, fluor i tandkräm = allt detta hör ihop.

  I artikel ovan står det att det finns helt naturligt 100 tusen tals rissorter. Översatt till ett annat språk visar detta att LIVET gestaltar sig i en sprakande fyrverkeri Här och Nu. Med andra ord = Livet kan man inte kontrollera! Det samma gäller för oss människor också. Vi har rätt att gestalta oss så som vi känner i Nuet och på så vis berika i denna sprakande mångfald Livets gestaltning.

  Vem som helst kan förstå att ett Liv som bara Är kan man inte kontrollera och styra. Därför är det så viktig att förstöra Livet och mångfalden genom manipulation och styrning. För att detta ska kunna lyckas fullt ut behöver man förstöra all Liv på jorden och sedan bygga upp enbart ett kontrollerad liv som man kan styra. Denna plan sker inte enbart på GMO fälten, men genom livs begränsande lagar (rädsla) och systematisk förgiftning handlar det i högsta grad om människas Frihet.

  Med andra ord och om man så vill så handlar det om att skapa ett artificiellt liv utanför Livets Blomma, d.v.s. utanför den villkorslösa och Livs älskande energifält från vilket allt Liv uppstår och till vilket allt Liv går tillbaka i form av den VILLKORSLÖSA OCH ALLOMFATTANDE TILLVARO

 • Lämna ett svar

  Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *