Stöd NewsVoice så att vi säkrar verksamheten tom juni!

31%

31.000 kr av behovet 100.000 kr är insamlat. Stöd kampanjen via Swish 123 530 2005 eller donera på ett annat sätt. Det smartaste för företag är att annonsera.

SMHI kan varken förklara eller bortförklara chemtrails

publicerad 24 april 2014
- Mona Nilsson
Chem- or contrails
Atmosfärisk besprutning

SMHI har på sin webbplats lagt ut en text om chemtrails där dessa avfärdas och påstås vara vanliga kondensstrimmor, men SMHI saknar nödvändig kunskap för att bedöma om det är kondens eller avsiktliga utsläpp av aerosoler/chemtrails. I stället gissar SMHI.

Den som börjar undersöka frågan om de ökande utsläppen från flyg som av flera myndigheter, bland annat av SMHI, bestämt påstås vara vanliga kondensstrimmor, upptäcker snart också att kondensstrimmor enligt vedertagen kunskap bildas på 7-12 km höjd. Deras förmåga att dröja kvar på himlen kräver hög luftfuktighet.

Citat från Nationalencyklopedien 1991:

”Kondensationsstrimma, K-strimma, smal strimma av moln som uppstår då kondensation och frysning av vattenånga sker i samband med utsläpp från flygplan. Kondensationsstrimmor består av iskristaller och förekommer på ca 7-12 km höjd. Dess varaktighet beror främst på hur hög luftfuktigheten är i omgivande luft.”

Beskrivningen ”smal strimma” stämmer inte längre med med vad vi kan observera bland annat över Stockholm i dag den 24 april 2014. I dag släpper flygplan ut breda och feta, inte smala, strimmor som efterhand breder ut sig och bildar långsmala strimmiga dismoln.

Clifford Carnicom, forskare och fd myndighetsperson som forskat på chemtrails aerosolbesprutningarnas innehåll konstaterade 2001 att det är väldigt ovanligt att tillräckligt hög luftfuktighet, dvs över 70% , råder på de höjder som civilflygen trafikerar för att långlivade kondensstrimmor överhuvudtaget ska kunna uppstå:

”It is not uncommon for the relative humidity at flight altitude to range between 10 and 60 percent. This should not be surprising in any particular way, since it is easily established that most cloud layers form at lower altitudes where the moisture levels commonly exceed relative humidity levels of 70%.

This is not the case for upper regions of the atmosphere, which is the favored domain of jet aircraft traffic. As a case in point, during congressional hearings regarding the environmental effects of projected supersonic flight traffic at 65,000 ft., the expert testimony explained that ”persistent contrails” would not be a factor as the relative humidity at that level commonly is approximately 5%.”

SMHI: ”Det är kondensstrimmor”

SMHI menar emellertid att de nya feta molnbildande flygutsläppen är vanliga kondensstrimmor. I en text på smhi.se författad av Weine Josefsson med rubriken ”Inga vetenskapliga belägg för chemtrails” står det att det inte finns belägg ”ur ett vetenskapligt perspektiv” för existensen av chemtrails:

”Det finns en del personer som anser att dessa k-strimmor är storskaliga utsläpp av ämnen från flygplan, med en medveten avsikt att i hemlighet påverka människor, påverka radiotrafiken och påverka klimatet eller vädret. De kallar dessa strimmor för chemtrails. Exakt vad avsikten med detta skulle vara framkommer inte.”

Först finns det en ”avsikt” som människor uppgivit men i nästa mening har den inte framkommit. Lite längre ner i texten står det att:

”Allt sedan flygets barndom har man noterat att det ibland bildas k-strimmor (eng. condensation trails, contrails) av avgaserna. Detta sker framförallt när flygplanen flyger ganska högt. Om fuktighet och temperatur är lämpliga kan de finnas kvar en längre tid. I dessa fall bidrar de till ökad molnighet…. Det är vattenångan som bildar de moln vi ser i form av k-strimmor när ångan snabbt kyls.”

SMHI: ”Du kan höra med flygvapnet”

SMHI känner alltså till att kondensstrimmor kan dröja kvar vid specifika förhållanden mellan luftfuktighet och lufttemperatur. Vid flera tillfällen har jag observerat att himlen helt täckts med ”k-strimmor” vissa dagar medan andra närliggande dagar varit fria från kondensstrimmor, trots att vädret varit identiskt.

Skilda väderförhållanden har alltså inte kunnat förklara de skilda uttrycken på himlen. Inte heller skillnader i flygtrafiken. Därför ställde jag frågan till Weine Josefsson på SMHI om han kände till under vilka förhållanden som kondensstrimmor bildas och om han i så fall kunde sända dessa uppgifter till mig?

Till min förvåning blev svaret att SMHI inte har tillgång till dessa uppgifter:

”Så vitt jag vet gör SMHI inga prognoser för k-strimmor. Detta är nog mer intressant för flygvapnet. Du kan höra med dem”, svarade Weine Josefsson.

Eftersom jag inte fick ett svar på min fråga så upprepade jag den:

Känner ni på SMHI till under vilka förhållanden som kondensstrimmor från flyg bildas och under vilka förhållanden de är mer långlivade?

”Som sagt ovan visade det sig att vi inte gör några prognoser av k-strimmor. Det har skrivits en artikel i Svenska Meteorologiska Sällskapets tidning Polarfront Nr 137 december 2009 av Tomas Mårtensson. Den innehåller en del av det du frågar om och dessutom referenser till fler artiklar i ämnet. För artikel kontakt via Svemet.org, svarade Weine Josefsson då.

Beskedet blev alltså att jag själv får leta reda på uppgifterna.

”Vi har inget sparat som kan visa temperatur och fuktighet.”

Jag ställde även en fråga om SMHI kunde ge mig uppgifter om skillnader i luftfuktighet och lufttemperatur som kunde förklara att vissa dagar fylldes hela himlen av ”kondensstrimmor”, bland annat den 24 och den 26 augusti 2013, medan mellandagen den 25 augusti, var ”kondensfri” trots identisk flygtrafik. Ett annat exempel jag gav var den 11-12 mars respektive 13 mars 2014. (bilden tagen den 12 mars 2014)

Det häpnadsväckande beskedet blev att SMHI saknar dessa nödvändiga uppgifter, eller ”inte har kvar” uppgifter om luftfuktighet och lufttemperatur för att bedöma om kvardröjande kondensbildning från flyg överhuvudtaget var möjlig under de aktuella dagarna:

”Jag har inte tillgång till de data du frågar efter så jag skickade frågan till vår prognosenhet. Det visade sig dock att även de inte har kvar något material”.

SMHI:s prognosenhet hade i sin tur gett Weine Josefsson följande besked:

”Vi har inget sparat som kan visa vad det var för temperatur och fuktighet på K-strimmenivåer dessa datum.”

SMHI: ”En gissning är att det var gynnsamma förhållanden”

”En gissning är att det var gynnsamma förhållanden för bildning av k-strimmor den 11-12 och ogynnsamma den 13. Men det material som beskriver luftfuktighet och vertikala rörelser är inget som jag har lätt tillgängligt därtill krävs en mindre utredning”, fortsatte Weine Josefsson.

Jag frågade också om SMHI kan förklara de avbrutna korta utsläppen från flyg som detta foto ger ett exempel på till höger.

Kan ni förklara hur det kommer sig att bilagda ”kondensstrimmor” kunder bildas på det begränsade område i luften som bilden visar den 24 mars 2014 över Ekerö kommun, som därefter bredde ut sig över en mycket stor yta?

”Nej. Detta då vi inte har direkt tillgång till metoder och lämpligt underlag kan vi bara uttala oss i allmänna ordalag och inte i specifika fall”, svarade Weine Josefsson.

Saknar alltså SMHI nödvändig kunskap för att bedöma om kondensstrimmor kan bildas?

”SMHI har inte haft uppgiften att bedöma enskilda k-strimmor i detalj. SMHI har som en av sina arbetsuppgifter att lämna väderunderlag för civil flygverksamhet. I denna uppgift ingår inte att exempelvis prognosera k-strimmor då dessa inte har någon betydelse för den civila luftfarten”, svarade Weine Josefsson

SMHI gissar om misstänkt chemtrails-foto på SMHI.se

Trots bristen på kunskap har SMHI i anslutning till sin text om chemtrails en bild, tagen av Weine Josefsson, som visar feta utsläpp från flyg som täcker nästan hela himlen, typiska för chemtrails.

Kondensstrimma enligt SMHI. Foto: Weine Josefsson, SMHI
Kondensstrimma enligt SMHI. Foto: Weine Josefsson, SMHI

Bildtexten för fotot på SMHI:s hemsida lyder: ”Utbredda kvarliggande k-strimmor räknas in i molnigheten och då till de höga molnen. Foto Weine Josefsson”

Har du i detta fall haft tillgång till nödvändiga uppgifter så att du har kunnat fastställa att bilden visar kondensstrimmor som påstås i bildtexten och inte avsiktliga utsläpp av aerosoler?

 ”Jag vill påtala svårigheten i att kunna bedöma moln på enskilda bilder. Vi kan bara uttala oss generellt om vilka moln som syns och hur de kan tänkas bildas. Det går aldrig att med 100% säkerhet säga vad som finns på en bild. Om vi får en bild på en k-strimma är den mest naturliga förklaringen att det är just en k-strimma, men det finns alltid en möjlighet att det är något annat.”

SMHI saknar alltså nödvändiga uppgifter för att avgöra om bilder visar kondensstrimmor eller avsiktliga utsläpp av aerosoler?

”För att avgöra om det är en vanlig k-strimma eller avgaser/utsläpp som innehåller ämnen som inte härrör från vanligt flygbränsle krävs direkta mätningar. SMHI har inga flygplan eller mätinstrument som kan utföra denna typ av mätningar”, svarade Weine Josefsson.

Gissande myndigheter hånar whislteblowers

Det här visar att SMHI gissar när det påstår att bilder visar ”vanliga kondensstrimmor”. Det är bland annat från  SMHI:s gissande som mytbildningen om att chemtrails är konspirationsteori eller en stollig teori sprids och får fäste i den allmänna opinionen, bland media och politiker.Weine skrev också i ett av sina svar:

”Sedan några år tillbaka har det främst via nätet spritts en konspirationsteori populärt kallat chemtrails.”

SMHI har gott rykte. De flesta svenskar, andra myndigheter och politiker har stort förtroende för institutet och kan nog inte föreställa sig att SMHI gissar.

Det mest obehagliga i denna fråga är ju inte att myndigheter vilseleder allmänhet, beslutsfattare och media. Det har de gjort i många år särskilt när viktiga ekonomiska eller försvarsintressen är berörda.

Det allvarliga är att vi har fått en samhällsstruktur som tillåter att man från flyg kan spraya ut gifter över i stort sett hela svenska folket, med synliga och kännbara konsekvenser, utan att någon instans (tongivande media, myndighet, ledande politiker) reagerar eller ens besvärar sig med göra mätningar eller noggrant undersöka det misstänkta brottet.

I stället hånas och förlöjligas de whistleblowers som pekar på problemet eller de som går så långt att de bara vill ställa en fråga i riksdagen.

Vi har nått dithän att vi har ett samhällsklimat som vi som barn lärde oss hånskratta åt i Sagan om Kejsarens Nya Kläder. Hur kunde de vara så dumma tänkte vi som barn när vi hörde sagan! Förklaring var ju att experterna hade förklarat att alla var stolliga som inte litade på dem, de som pekat på att han inga kläder hade på sig.


Du kan stötta Newsvoice via MediaLinq

Tags: SMHI