Bekämpningsmedel för GMO-mat skadar allvarligt hälsa och ekosystem

publicerad 28 maj 2014
- Kerstin Unger-Salén

Kerstin Unger-SalenDEBATT. Varför dör stora mängder pollineringsbin? Vilken relation har det till GMO odlingar och deras ökade användning av giftiga bekämpningsmedel? Alarmerande rapporter visar att antalet pollinerings bin i världen håller på att reduceras kraftigt. En nyckelfaktor är neonikotinoid.

Text och foto: Kerstin Unger Salén, blogg: Alltomcancer.com

Denna massdöd kallas for Colony Collapse Disorder, CCD, och har skett förut men inte i lika stor omfattning.

Biodlingar och deras honungsproduktion bidrar till stora inkomster i flertalet länder, inklusive Sverige. Enbart i USA har biodlingarnas population minskat med 30 % sedan 1990.

Utan dessa fantastiska medarbetare som ju bina är, kan inte jordens växtlighet eller produktivitet frodas. Minst 30 % av de grödor som produceras i jordbruket världen över är beroende av korspollinering och i vilda naturen är beroendet 90 %.

Situationen betraktas som så pass allvarlig att EU- kommissionen lagt fram ett förslag till medlemsstaterna att bli mer restriktiva i sin användning av de pesticider som tillhör neonikotinoid-familjen (clothianidin, imidacloprid och thiametoxam).

Som läsaren säkert kan ana, satte de stora kemikaliebolagen, sin vana trogen, igång en massiv kampanj för att förhindra att ett sådant förslag genomfördes. EU:s expertkommitté som behandlade EU-kommissionens förslag att under två år starkt begränsa användandet av tre neonikotinoider, slutade med att inget beslut fattades eftersom varken ja- eller nejsidan nådde kvalificerad majoritet. EU:s egen myndighet för livsmedelssäkerhet ansåg att neonikotinoider hotar de europeiska bina.

Vad beror binas massdöd på?

Människan är boven i dramat, för genom våra aktiviteter medverkar vi till deras massdöd. Utan tvekan är den katastrofala ökningen av bekämpningsmedel som används i det industrialiserade jordbruket, en starkt bidragande faktor till att bina försvinner.

I och med att produktionen av genmodifierade grödor blir allt vanligare över hela världen, även i Europa, ökar också förgiftningen.

Aldrig förr har så mycket bekämpningsmedel använts. GMO odlingar har förvärrat situationen anmärkningsvärt, eftersom de använder mer och starkare pesticider/herbicider än vanligt jordbruk gör.

De bekämpningsmedel som används alltmer sedan 1990-talet, och som nästan helt tagit över marknaden, är systemiska medel som innehåller nikotinyl (också känt som neonikotinoider, vilket intressant nog, är ett nervgift). Det är också dessa substanser som har återfunnits hos de bin man undersökt.

I en studie fann man hos vissa bikolonier, nivåer av bekämpningsmedel som direkt kan klassas som giftiga. Därför har man börjat undersöka närmare hur dessa neonikotinoider inverkar på den dramatiska massdöden av pollinerings bin. Harvard University har gjort en forskningsstudie som bekräftar länken mellan pesticider och Colony Collapse Disorder.

Andra studier visar direkta hälsorisker, speciellt för drottningbin. Man börjar också tro att dessa medel kan störa binas navigeringsförmåga när de ska hitta hem till sina kolonier. Eftersom neonikoinoider är ett nervgift, kan man ju förstå att de arma bina blir disorienterade.

Varför är GMO-plantor extra farliga för bina?

Mellan 1997 0ch 2003 har Monsanto (som äger den större marknaden av GMO-frön, samt är tillverkare av pesticider och herbicider såsom Roundup) introducerat 3 olika patenterade GMO-majskorn. Dessa frön omges av ett hölje som innehåller 5 gånger så höga nivåer av neonikotionoider. De tas sedan upp i plantan allteftersom den växer. Giftet finns i hela plantan för att ge skydd mot insekter, vilket är den effekt man vill åstadkomma. Ett utomordentligt begränsat seende kännetecknar de som tagit fram dessa frön, eftersom naturligtvis andra insekter och även djur och människor drabbas av att äta av dessa giftiga plantor.

Sådana GMO-frön är sålda även till Europa och dessa majsodlingar är vanliga i många EU-länder. Däremot har enskilda EU- länder såsom Italien, Frankrike, Slovenien, Schweiz och Ukraina förbjudit dessa planteringar. Vad gör Sverige? Mig veterligen är GMO-planteringar ännu inte vanliga i Sverige, men för varje år kommer nya planteringsförsök till stånd och hittills finns inga direkta förbud mot sådana typer av frön.

År 2007 används i USA (som nästan uteslutande odlar GMO-majs) tre olika systemiska bekämpningsmedel innan skörd. Bara för att läsaren ska förstå hur allvarlig situationen är, vill jag informera att under det senaste decenniet har användningen av giftiga kemikalier ökat, minst tio gånger så mycket.

GMO-odlingar ökar mängden gifter i miljön och i befolkningen

Vi måste ha klart för oss att allt eftersom fler GMO-produkter introduceras på marknaden, blir miljön mer och mer förgiftad, och därmed även vi själva. Inte undra på att många degenerativa sjukdomar, såsom exempelvis cancer, ökar.

Ett av de senaste exemplen är en ny GMO-produkt som skapats för att kunna stå emot allt starkare gifter. Det är ett genetiskt modifierat gräs. I juli 2011, övertygade Scotts Company och Monsanto, the U.S. Department of Agriculture (USDA), att ge dessa företag frisedel att marknadsföra Roundup-Ready Kentucky Bluegrass, utan att de ska behöva testa ev. hälsorisker hos produkten.

Ett sådant gräs skall sedan med all sannolikhet introduceras i offentliga parker, golfbanor och även för att odlas, varför inte, som gräsbete åt djur?

Man kan fråga sig hur hälsovådligt blir inte det för barn som frekventerar parker, när de leker på ett gräs som är dränkt i gifter?

Därutöver planerar USDA att godkänna ytterligare nya varianter av genetiskt modifierade soja- och majsfrön. De har tagits fram med syfte att kunna tolerera extra höga doser av 2, 4-D.

Vad är 2,4-D?

2,4-D användes för första gången I USA på 40-talet. Vad är det för fel på 2,4-D? Agent Orange sprejades över befolkningen i Vietnamkriget. Agent Orange är ett bekämpningsmedel som innehöll till hälften 2,4-D (Dichlorophenoxyacetic syra) och den andra hälften 2,4,5-T. I generationer efter kriget har Vietnams befolkning lidit av ökad cancerincidens.

Vem producerade Agent Orange?

Under 60-talet framställde före detta Monsanto företaget Agent Orange till militären i USA för att användas i krig. Monsanto är ett ledande företag vad gäller GMO försäljning av frön, och tillhörande pesticider och herbicider.

2,4-D har ansetts den mindre giftiga komponenten av Agent Orange, men den är rankad nummer 7, som källa av dioxiner i USA. Dioxiner är utan tvekan högst giftiga biprodukter av 2,4-D och kan ackumuleras i kroppens system, över tid.

En studie som utfördes 2008 fann att kvinnor som levde nära Dows Chemicals-fabriken i Michigan hade en signifikant högre incidens av bröstcancer. Dioxin, som är en biprodukt of 2,4,5-T, gjorde att Agent Orange så småningom förbjöds.

Nu vill man på ett listigt sätt återinföra än mer användning av denna typ av komposition genom, så kallade: “Agent Orange, genetiskt modifierat majs och soja.

Man har räknat ut att sådana GMO soja/ majs produkter skulle öka användningen av 2,4-D med ett värde av 100 miljoner pund. Inte bara det, utan än värre, öka mängden giftigt bekämpningsmedel med 2,4-D, i mat, luft och vatten.

Bekämpningsmedel vars komposition innehåller 2, 4-D finns i och för sig redan på marknaden och används i flertalet länder, men de kommer som sagt, att användas i mycket högre utsträckning när dessa GMO produkter blir tillåtna.

I Australien har man tagit så allvarligt på rapporter om risken med 2,4-D att man förbjudit den.

gmo-agent-orange-resistant-corn-soy

Sverige använder herbiciden 2,4-D i jordbruket

I “Rapport 2013 till Naturvårdsverket”, utförd av Lunds Universitet, vars titel heter: “Analyser av pesticider i urin hos skånska kvinnor 2010”, framgår klart och tydligt att medelålders kvinnor som konsumerar mycket frukt och grönt, den livsmedelsgrupp som bidrar mest till exponeringen för bekämpningsmedel (om de inte är ekologiska), har förhållandevis höga doser bekämpningsmedelsrester i kroppen.

Det betyder att man vet att gifter i naturen också tar sig in i människans och djurens fysiska kroppar. DDT är ett bra exempel och därför förbjöds det, även om det tog lång tid och många blev sjuka. När ska lära myndigheterna lära sig att det är bättre att förekomma än efterkomma?

Vart är vi på väg och hur är det möjligt att politiker och myndigheter som är tillsatta och betalda för att beskydda befolkningen, kan tillåta att man producerar matplantor med en mängd gifter i sig?

Om man inte förstår att skydda den vuxna befolkningen, borde man väl åtminstone tänka på barnen och vår framtid?

GMO-odlingar är verkligen ett slag mot all logik om hur människan ska kunna överleva. De är också en miljökatastrof.

Vi vill ha ätbar mat på tallriken. Hur konstigt är det?
Av den anledningen bör vi nog tänka om radikalt hur vi förhåller oss till jorden och vad vi vill ska planteras och hur det ska ske. Annars blir vi bara sjukare och får ännu mer cancer.

Framtidens jordbruk måste bli hållbart genom att kraftigt reducera de ohälsosamma nivåer av kemikalier som numera förgiftar jordens alla innevånare, inklusive oss människor.

Ta bort GMO ur våra liv och låt oss hitta vettiga och långvariga lösningar som stödjer hälsa och utveckling på ett rimligt sätt.

Text och foto: Kerstin Unger Salén, blogg: Alltomcancer.com


ArcanumSkolan 2024

Du kan stötta Newsvoice via MediaLinq