Bekämpningsmedel för GMO-mat skadar allvarligt hälsa och ekosystem

publicerad 28 maj 2014
- Kerstin Unger-Salén

Kerstin Unger-SalenDEBATT. Varför dör stora mängder pollineringsbin? Vilken relation har det till GMO odlingar och deras ökade användning av giftiga bekämpningsmedel? Alarmerande rapporter visar att antalet pollinerings bin i världen håller på att reduceras kraftigt. En nyckelfaktor är neonikotinoid.

Text och foto: Kerstin Unger Salén, blogg: Alltomcancer.com

Denna massdöd kallas for Colony Collapse Disorder, CCD, och har skett förut men inte i lika stor omfattning.

Biodlingar och deras honungsproduktion bidrar till stora inkomster i flertalet länder, inklusive Sverige. Enbart i USA har biodlingarnas population minskat med 30 % sedan 1990.

Utan dessa fantastiska medarbetare som ju bina är, kan inte jordens växtlighet eller produktivitet frodas. Minst 30 % av de grödor som produceras i jordbruket världen över är beroende av korspollinering och i vilda naturen är beroendet 90 %.

Situationen betraktas som så pass allvarlig att EU- kommissionen lagt fram ett förslag till medlemsstaterna att bli mer restriktiva i sin användning av de pesticider som tillhör neonikotinoid-familjen (clothianidin, imidacloprid och thiametoxam).

Som läsaren säkert kan ana, satte de stora kemikaliebolagen, sin vana trogen, igång en massiv kampanj för att förhindra att ett sådant förslag genomfördes. EU:s expertkommitté som behandlade EU-kommissionens förslag att under två år starkt begränsa användandet av tre neonikotinoider, slutade med att inget beslut fattades eftersom varken ja- eller nejsidan nådde kvalificerad majoritet. EU:s egen myndighet för livsmedelssäkerhet ansåg att neonikotinoider hotar de europeiska bina.

Vad beror binas massdöd på?

Människan är boven i dramat, för genom våra aktiviteter medverkar vi till deras massdöd. Utan tvekan är den katastrofala ökningen av bekämpningsmedel som används i det industrialiserade jordbruket, en starkt bidragande faktor till att bina försvinner.

I och med att produktionen av genmodifierade grödor blir allt vanligare över hela världen, även i Europa, ökar också förgiftningen.

Aldrig förr har så mycket bekämpningsmedel använts. GMO odlingar har förvärrat situationen anmärkningsvärt, eftersom de använder mer och starkare pesticider/herbicider än vanligt jordbruk gör.

De bekämpningsmedel som används alltmer sedan 1990-talet, och som nästan helt tagit över marknaden, är systemiska medel som innehåller nikotinyl (också känt som neonikotinoider, vilket intressant nog, är ett nervgift). Det är också dessa substanser som har återfunnits hos de bin man undersökt.

I en studie fann man hos vissa bikolonier, nivåer av bekämpningsmedel som direkt kan klassas som giftiga. Därför har man börjat undersöka närmare hur dessa neonikotinoider inverkar på den dramatiska massdöden av pollinerings bin. Harvard University har gjort en forskningsstudie som bekräftar länken mellan pesticider och Colony Collapse Disorder.

Andra studier visar direkta hälsorisker, speciellt för drottningbin. Man börjar också tro att dessa medel kan störa binas navigeringsförmåga när de ska hitta hem till sina kolonier. Eftersom neonikoinoider är ett nervgift, kan man ju förstå att de arma bina blir disorienterade.

Varför är GMO-plantor extra farliga för bina?

Mellan 1997 0ch 2003 har Monsanto (som äger den större marknaden av GMO-frön, samt är tillverkare av pesticider och herbicider såsom Roundup) introducerat 3 olika patenterade GMO-majskorn. Dessa frön omges av ett hölje som innehåller 5 gånger så höga nivåer av neonikotionoider. De tas sedan upp i plantan allteftersom den växer. Giftet finns i hela plantan för att ge skydd mot insekter, vilket är den effekt man vill åstadkomma. Ett utomordentligt begränsat seende kännetecknar de som tagit fram dessa frön, eftersom naturligtvis andra insekter och även djur och människor drabbas av att äta av dessa giftiga plantor.

Sådana GMO-frön är sålda även till Europa och dessa majsodlingar är vanliga i många EU-länder. Däremot har enskilda EU- länder såsom Italien, Frankrike, Slovenien, Schweiz och Ukraina förbjudit dessa planteringar. Vad gör Sverige? Mig veterligen är GMO-planteringar ännu inte vanliga i Sverige, men för varje år kommer nya planteringsförsök till stånd och hittills finns inga direkta förbud mot sådana typer av frön.

År 2007 används i USA (som nästan uteslutande odlar GMO-majs) tre olika systemiska bekämpningsmedel innan skörd. Bara för att läsaren ska förstå hur allvarlig situationen är, vill jag informera att under det senaste decenniet har användningen av giftiga kemikalier ökat, minst tio gånger så mycket.

GMO-odlingar ökar mängden gifter i miljön och i befolkningen

Vi måste ha klart för oss att allt eftersom fler GMO-produkter introduceras på marknaden, blir miljön mer och mer förgiftad, och därmed även vi själva. Inte undra på att många degenerativa sjukdomar, såsom exempelvis cancer, ökar.

Ett av de senaste exemplen är en ny GMO-produkt som skapats för att kunna stå emot allt starkare gifter. Det är ett genetiskt modifierat gräs. I juli 2011, övertygade Scotts Company och Monsanto, the U.S. Department of Agriculture (USDA), att ge dessa företag frisedel att marknadsföra Roundup-Ready Kentucky Bluegrass, utan att de ska behöva testa ev. hälsorisker hos produkten.

Ett sådant gräs skall sedan med all sannolikhet introduceras i offentliga parker, golfbanor och även för att odlas, varför inte, som gräsbete åt djur?

Man kan fråga sig hur hälsovådligt blir inte det för barn som frekventerar parker, när de leker på ett gräs som är dränkt i gifter?

Därutöver planerar USDA att godkänna ytterligare nya varianter av genetiskt modifierade soja- och majsfrön. De har tagits fram med syfte att kunna tolerera extra höga doser av 2, 4-D.

Vad är 2,4-D?

2,4-D användes för första gången I USA på 40-talet. Vad är det för fel på 2,4-D? Agent Orange sprejades över befolkningen i Vietnamkriget. Agent Orange är ett bekämpningsmedel som innehöll till hälften 2,4-D (Dichlorophenoxyacetic syra) och den andra hälften 2,4,5-T. I generationer efter kriget har Vietnams befolkning lidit av ökad cancerincidens.

Vem producerade Agent Orange?

Under 60-talet framställde före detta Monsanto företaget Agent Orange till militären i USA för att användas i krig. Monsanto är ett ledande företag vad gäller GMO försäljning av frön, och tillhörande pesticider och herbicider.

2,4-D har ansetts den mindre giftiga komponenten av Agent Orange, men den är rankad nummer 7, som källa av dioxiner i USA. Dioxiner är utan tvekan högst giftiga biprodukter av 2,4-D och kan ackumuleras i kroppens system, över tid.

En studie som utfördes 2008 fann att kvinnor som levde nära Dows Chemicals-fabriken i Michigan hade en signifikant högre incidens av bröstcancer. Dioxin, som är en biprodukt of 2,4,5-T, gjorde att Agent Orange så småningom förbjöds.

Nu vill man på ett listigt sätt återinföra än mer användning av denna typ av komposition genom, så kallade: “Agent Orange, genetiskt modifierat majs och soja.

Man har räknat ut att sådana GMO soja/ majs produkter skulle öka användningen av 2,4-D med ett värde av 100 miljoner pund. Inte bara det, utan än värre, öka mängden giftigt bekämpningsmedel med 2,4-D, i mat, luft och vatten.

Bekämpningsmedel vars komposition innehåller 2, 4-D finns i och för sig redan på marknaden och används i flertalet länder, men de kommer som sagt, att användas i mycket högre utsträckning när dessa GMO produkter blir tillåtna.

I Australien har man tagit så allvarligt på rapporter om risken med 2,4-D att man förbjudit den.

gmo-agent-orange-resistant-corn-soy

Sverige använder herbiciden 2,4-D i jordbruket

I “Rapport 2013 till Naturvårdsverket”, utförd av Lunds Universitet, vars titel heter: “Analyser av pesticider i urin hos skånska kvinnor 2010”, framgår klart och tydligt att medelålders kvinnor som konsumerar mycket frukt och grönt, den livsmedelsgrupp som bidrar mest till exponeringen för bekämpningsmedel (om de inte är ekologiska), har förhållandevis höga doser bekämpningsmedelsrester i kroppen.

Det betyder att man vet att gifter i naturen också tar sig in i människans och djurens fysiska kroppar. DDT är ett bra exempel och därför förbjöds det, även om det tog lång tid och många blev sjuka. När ska lära myndigheterna lära sig att det är bättre att förekomma än efterkomma?

Vart är vi på väg och hur är det möjligt att politiker och myndigheter som är tillsatta och betalda för att beskydda befolkningen, kan tillåta att man producerar matplantor med en mängd gifter i sig?

Om man inte förstår att skydda den vuxna befolkningen, borde man väl åtminstone tänka på barnen och vår framtid?

GMO-odlingar är verkligen ett slag mot all logik om hur människan ska kunna överleva. De är också en miljökatastrof.

Vi vill ha ätbar mat på tallriken. Hur konstigt är det?
Av den anledningen bör vi nog tänka om radikalt hur vi förhåller oss till jorden och vad vi vill ska planteras och hur det ska ske. Annars blir vi bara sjukare och får ännu mer cancer.

Framtidens jordbruk måste bli hållbart genom att kraftigt reducera de ohälsosamma nivåer av kemikalier som numera förgiftar jordens alla innevånare, inklusive oss människor.

Ta bort GMO ur våra liv och låt oss hitta vettiga och långvariga lösningar som stödjer hälsa och utveckling på ett rimligt sätt.

Text och foto: Kerstin Unger Salén, blogg: Alltomcancer.comSå här kan du stötta Newsvoice

Stöd NewsVoice 2024
 • Hej Kerstin

  Jo din artikel handlar ju om det du skriver, pollineringsbin och GMO. Vad jag ville ha fram var att då man skriver om varför bina försvinner och inte har med om orsaken till det, elektromagnetisk strålning, så är det synd… 😉

  Tog länkar från:
  https://newsvoice.se/2014/02/01/morgan-stralman-den-stora-viltdoden-2013/
  Där finns fler än dessa i i kommentarerna:

  Mobiler kan ligga bakom massdöd på bin

  http://old.theclimatescam.se/2011/05/17/manskligheten-stalls-infor-ratta/#comment-220057

  ————–

  Are Electromagnetic Waves the Culprit
  A Warning From Deformed Plants

  Se bilder:
  http://www.japanfocus.org/-Kato-Yasuko/1568

  ————-

  DECT and bee decline

  http://www.emfacts.com/weblog/?p=665

  ——————————-

  Bin:

  ”Will Some Device Save The Bees from Bee-Colony Collapse Disorder?

  http://www.laleva.org/eng/2007/04/protecting_bees_from_mobile_phone_radiation.html

  ———-

  Honey Bee Crisis extends from US to Britain and Netherlands

  http://www.emfacts.com/weblog/?p=664

 • Ämnet är: Bekämpningsmedel för GMO-mat skadar allvarligt hälsa och ekosystem

  Ämnet är inte att man kan leva utan att äta mat. Alla diskussioner om att en människa kan överleva utan mat får tas på Ivan Björns blogg.

  Ytterligare kommenterar som avviker från ämnet GMO-mat, ekosystem och hälsa tas omedelbart bort.

  Redaktören

  • Jag förstår Överinseende Vad heter du förresten) och det är bra att du ger ut denna viktiga information. Min inriktning i just dessa artiklar är hur GMO skadar ekosystem och människors hälsa.Kanske skriver jag en hel artikel om skador från elektromagnetisk strålning, för jag är intresserad och skriver om det i min bok om Cancer, som jag hoppas kommer ut alldeles snart.Med vänliga hälsningar Kerstin

 • Kerstin Unger Salen! Jag tror också det är ett hårt tryck mot myndigheter och att det borde få mer stöd från allmänheten. Nu har tyvärr utvecklingen gått en väg som försvårar. Utvecklingen har gått mot att myndigheter skall “försvara sig” mot allmänheten för att allmänheten är alltför ovetenskaplig och har alltför ovetenskaplig tro. Det är ett paradigm, som fortfarande lever i detta alltmer totalitära. I de flesta massmedier har man alltid en “neutral” expert att utfråga för att man måste vara main stream. Men som sagt, det är långt ifrån för sent. Jag antar du genomskådat detta också. Jag skulle föreslå vad du säger, ringer, hör av sig, frågar och berättar.

  • Hej Ruben, jag ringer faktiskt ganska ofta till myndigheterna och har konversationer.Jag vill säga att för det mesta får jag tala med en ansvarig person och de är oftast villiga att samtala och tillmötesgå. Däremot är alla oerhört specialiserade och jag saknar en helhetssyn.Verkligt ansvar och engagemang vet jag inte om de känner..Men , till sist är vi alla människor och jag har ibland känt att de vill att man ifrågasätter. Jag vet att både läkare och byråkrateter många gånger känner sig klämda.Skulle dock önska att Sveriges medborgare vore lite modigare, även offentligt.Med vänliga hälsningar Kerstin

 • Vi får helt enkelt hoppas på att alla dessa människor som forskar kring alternativ energi kommer få fram en bra och relativt billig lösning. Skulle inte bli allt för förvånad om ekologisk odling flyttar helt och hållet inomhus.
  Slutna system med egna bin, bär och ljuskällor.

 • Såg en dokumentär i går på SVT, som nog bekräftar följderna av det dödliga metoderna.
  http://www.svtplay.se/video/2062985/bieffekten
  Tillgänglig till 28 Juni
  I USA måste de frakta miljontals bin 1000 tals mil runt om i USA för att de skall pollinera deras grödor. De bin som funnits naturligt, börjar dö ut på olika platser och man är tvungna frakta nya bin till olika områden. Det har blivit snart en jätteindustri att t.ex. snabbproducera humlor som exporteras runt i världen. Att inga myndigheter reagerar är en gåta.

  • Ja Ruben, det är en gåta att myndigheterna inte gör något.Det är min stående fråga.Hur mycket tryck utsatts de för av d som har ekonomiska intressen? Vem vet.Jag tror det är bra om allmänheten ringer, frågar och berättar vad de tycker, till myndigheterna.Kanske skulle man inrätta ett öppet forum där man kan mötas och utbyta tankar idéer.Jag tror de är för isolerade och skulle till och med behöva stöd från allmänheten så att de kan stå på sig mot de som trycker på.Men , en sak är säker.Myndigheter har inte skyddat oss från alla de gifter som vi tvingas leva med idag.Och det är oförlåtligt. Med vänliga hälsningar Kerstin

 • Tack Kerstin.

  Rädslan styr människor och världen. Jag tänker mig hypotetisk att inget växer, allt är död. Det enda som växer är GMO. Jag såg en sådan kommentar i filmen om chemtrails “Varför sprayar de på oss” där en man förlorade hela skogen. Monsanto erbjöd honom sina plantor som skulle växa garanterat. Han tackade nej förstås. Min mamma känner flera bönder. Jag frågade henne om de inte har problem p.g.a. det stressiga vädret. En bonde sa till henne att han köper frön från Monsanto, inget annat växer nämligen! Bönder är också trängda med sina lån och överlevnadsbehov. De måste få avkastning och det som växer bäst det sår de givetvis.

  Men återigen till rädsla. Föreställ er att det inte finns annat än GMO på grund av all manipulation med naturen! Väljer vi hellre en tom tallrik och ingen mat eller väljer vi hellre GMO?

  Det är bara fåtal människor som vet att man inte behöver ha mat i fysisk form för att leva. Det är därför vi är hjärntvättade av media om hur viktig maten är, balanserad kost, rätt kost o.s.v. Just dessa kunskaper om hur viktig det är att äta fysisk mat skapar rädsla den dagen som det skulle bli underskott på maten… och då har Monsanto vunnit….

  • Hej, jag vet inte vad du menar att vi inte behöver äta mat i fysisk form. Mig veterligen är det ytterst få som kan leva av ljus allena.
   I vilket fall är jag mer optimist än du, för jag tror inte det kommer till en punkt där allt är död och bara GMO plantor återstår.Det håller på att bli en folkresning mot GMO och de kommer tvingas till reträtt.Låt oss ha hoppet kvar.Alla kan vi bidra. Vänliga hälsningar Kerstin

 • @ Kerstin Unger Salen. Tyvärr har du inte förstått alls vad jag har skrivit. Jag är inte för GMO jag är emot GMO. Titta på följande video: http://youtu.be/mEfJO0-cTis i synnerhet i 49 minuten där en kvinna som har ekologisk odling pratar. Då kanske du kommer att förstå vad jag menade med mitt förra inlägg.Chemtrails är inga föroreningar. Det är en illvillig spridning av chemikalier i luften med syfte att förstöra och kontrollera allt liv!

  • Hej Ivan, jag förstår att du är emot GMO, men argumentet att de kan hjälpa lösa jordens svält häller inte, och används flitigt av Monsanto som en god anledning varför man ska plantera mer och mer GMO i Afrika..
   Jag är väl medveten om chemtrails och alla giftiga kemikalier de släpper ut över jordens befolkning utan att regeringar ens vill erkänna vad de gör.Jag ser dem ofta mot den klarblå himlen och jag har en gård som inte besprutats på 20 år.Vi odlar bara ekologiskt.Det är mycket som är tokigt.
   Sverige är också med och sprutar.. Men min artikel handlar om GMO, så jag ville koncentrera mig på det.
   I vilket fall, vi är överens.Vänliga hälsningar Kerstin

 • Det var faktiskt lite debatt mellan partierna om frihandelsavtalet.
  Var nån från M som försvara sekretessen med att alla måste spela efter samma regler, som i fotboll mena han. 😀
  Undra då om vi snart får NDAA i Sverige om vi nu alla ska spela med samma regler.

 • Hej Kerstin – ja GMO och frihandel borde uppmärksammas betydligt mera. Tyvärr måste noteras att de två damer vi har i EU som pratar så mycket om ren mat BÅDA är för GMO. Hade väntat mig bättre av Marit P och A-M.Corazza-Bildt men kanske lobbyism påverkan i Bryssel är för stark ?

  • Ja Jo Rodhe, jag tror lobbyism är stor i EU. Skrämmande nog verkar de flesta partierna i Sverige vara för GMO. Här saknas verkligen en debatt. Nej till Frihandelesavtal med USA.Varför ingen debatt om det heller? Vänliga hälsningar Kerstin

 • Hej Ivan Björn, tyvärr är det argument du ger för användning av GMO samma som Monsanto och Bill Gates använder. Det är kortsiktigt för så småningom har jordarna urlakats och förgiftats så till den milda grad att vi kommer inte kanske dö av svält men av akut förgiftning Läs gärna om Vandana Shiva, kärnfysiker som blivit anti GMO aktivist. http://www.seedfreedom.in och http://www.navdanya.org. Med vänliga hälsningar Kerstin

 • Att man samordnar galna åtgärder så den ena galenskapen skapar framgång för andra galenskaper är för jäv-likt.
  En site av flera, som tog upp frågan vad partierna tycker.
  http://f4.nu/vad-tycker-partierna-gmo-fragan/

  Jag kan tänka mej rösta enbart på någon av dem som motsätter sig GMO överhuvudtaget. Det kan vara bland de viktigaste frågorna på lång sikt att förbjuda skiten.
  Däremot vet jag ingen undersökning nu vad partierna tycker om chemtrails, många harklar sig bara när de får frågan.

  • Hej Ruben, tack för att du delade med dig om info var partierna står i GMO frågan.Det är en beklaglig läsning.Jag vill uppmana alla dem som inser hur allvarlig miljö och hälsokatastrof GMO är, att skriva brev till partiernas EU delegater och be dem läsa på bättre och ge dem gärna material de kan läsa som är objektiv och och vetenskaplig belagt. med vänliga hälsningar Kerstin

 • Det ironiska är att GMO är nödvändig om vi ska överhuvudtaget ha något på tallriken! De som odlar ekologisk klagar över minskade skördar p.g.a. chemtrails och vädermanipulation. GMO växter är just framtagna att klara av denna chemtrailsförgiftade och stressiga miljö. ALLT passar ihop som hand i handsken och det slutgiltiga målet är att kontrollera ALLT liv.

 • Hej, vore trevligt om du hade haft ett namn men tack för ditt överseende med ev,grammatiks fel. Jag ber om ursäkt. Sen är jag medveten om de problem för hälsa och annat som elektromagnetisk strålning för med sig, men nu råkade min artikel handla om massmord av pollineringsbin och vilket samband det har med GMO plantor och gifter. Hur ställer du dig till GMO?
  Med vänliga hälsningar Kerstin

 • Typiskt… text om bin och varför de försvinner, men inte ett ord om utbyggnaden av mobilmasterna, alltså elektromagnetisk strålning. Däremot många grammatiska fel, kanske knaprat för många gmo-popcorn 😉

 • Hej Jo Rodhe, du trycker tummen mitt i prick för det här frihandelsavtalet kommer frånta EU möjligheten att bestämma över GMO märkning så vitt jag kan förstå.Jag bävar för detta frihandelsavtal.Enskilda länder får allt mindre besluträtt och till slut uppstår populistpartier som lovar att upprätta nationernas suveränitet. Men en del av dessa extrempartier är verkligen ingen lösning.De etablerade partierna kommer få betala om de inte börjar lyssna på folket.Jag vill verkligen inte ha något frihandelsavtal med USA. Jag tror inte att det gagnar oss, sett ur ett helhetsperspektiv och det är en säkerhetsfråga.Jag vill själv kunna välja hur vår mat ska odlas, vilka frön jag vill använda och hur vår miljö ska tas om hand hur maten ska märkas.GMO är ett slag mot demokrati och matsäkerhet.Med vänliga hälsningar Kerstin

 • @ Thomas
  Var mitt sätt att säga hur uppenbart idiotiskt allt med GMO och debatten kring detta är. Känns faktiskt som att all forskning om bla gmo är överflödig. Vet att sånna åsikter är tabu i dessa tider, men vart fasen tog sunt förnuft vägen? Vi har ställt in oss allt för mycket till betalda debunkers sätt att tänka och resonera.

  @ Julius
  Menar bara att man bör va lite försiktig med att berömma eliten.
  Många skulle nog säga att USA gjorde rätt i med att avrätta Sadam och fria Irak.
  Vet vi med all säkerhet att Ryssland inte sysslar med gmo eller har några planer på att få ut några egna gmo produkter på marknaden?
  Och jag har inte följt msm och deras anti trummor på många många år. Så detta tänk är inte anti ryss, bara anti elit 🙂

  Visst jättebra att det kommit ett litet gmo hinder, men mer vet vi inte.
  Angående Sverige så skulle jag inte vara ett dugg överraskad ifall vi redan har en massa gmo i den mat vi äter.
  Kan va så att en låg procent gmo i en produkt anses vara gmo fritt.
  Finns det ens gmo fritt majs eller sojabönor?

 • Det kvittar Jocke om Putin gjorde det för att skydda sitt folk eller inte,det är resultatet som är viktigast att ryska folket behöver inte äta GMO proppad mat.Våra politiker med jordbruks ministern Erlandsson har godkänt att GMO kan tas in i Sverige på prov.Det är som med vargen och 3 små grisar.Släp in min tå….. sedan kommer godkännas i hela Sverige.Som jag sagt,dessa politiker representerar inte oss de representerar stora internationella företag och USA makteliten.Det detta är bara ett exempel av flera där man kan se klart och tydligt vilka de representerar både här hemma och i EU.

 • @camilla

  Tack. Jag är också född på sjuttiotalet men förstår ändå inte ironi så för mig är det inte på något sätt klart. För mig är ironi inget annat än ett oärligt sätt att kommunicera även om jag intelektuellt sett kan förstå att många människor använder ironi för att vara roliga och inte alls menar att vara oärliga.

  Men tack för förtydligandet, som sagt.

 • Tror knappast att Putin förbjudit GMO för att skydda folket, har nog mer med patent och royalties att göra (kontroll). Man klättrar inte upp till toppen med empati och ärligt spel. Gäller alla länder inte bra USA. Organiserad brottslighet, ibland är det krig och ibland samarbete.

 • I alla fall ryssarna hade lite vet i huvudet eftersom nu har de förbjudit all sort av GMO i Ryssland och straffet blir fängelse om någon skrupellös företagare vågar ta in den i Ryssland.Det är en anledning till att USA vill provocera fram krig mot Ryssland genom Ukraina och för att Putin vill skydda den ryska folket mot denna USA baserad ondska och terrorism.

 • Och vår regering har inget emot frihandelsavtal med USA som inkluderar detta elände ?
  GMO bör exkluderas från avtalet, folk bör ta detta mera på allvar, se t.ex. Stefan Jarls film från 2010 ” Underkastelsen” som belyser kemikaliesamhället och läs National Geographic Oct 2006 – The Pollution Within – om gifterna vi bär inom oss. Det har pågått länge och blir bara värre

 • Thomas för mig som är född på 70-talet (dvs den ironiska generationen) så var Jockes skämt rätt kul. Klart det är ironi. Monsanto, Dupont mm, dessa penningkåta och maktgalna företag måste stoppas innan det är försent.

 • Utmärkt artikel Kerstin.Du frågar hur kan politikerna trots de många forskningsresultat om GMOs hälsofarliga resultat godkänna dessa i Sverige och många andra europeiska länder.Samma fråga gäller den dax aktuella rysslandsfobi när de fattar beslut om sanktion efter sanktion mot Ryssland trots att de håller på att driva hela Europa i ekonomiskt katastrof.Det finns bara ett svar på den.Alla dessa politiker är lakejer till USA makteliten,annars skulle de inte ta beslut som slår mot sina ägna länder och dess invånare.Dessa politiker representerar inte oss länge,de representerar USA makteliten.Det är därför lyckades i de flesta länder s.k. extremhöger öka så drastiskt eftersom många har börjat vakna och vill inte längre styras av dessa skrupellösa politiker istället väljer stödja de partier som vill sitt folk eget bästa och vill inte styras av en ännu mer centralt styrd Europas Förenta Nationer där alla nationella beslut kommer tas i Bruxell av en liten USA maktelit styrd byråkrater..Jag hittar ingen annan förklaring på dessa idiotiska invånarfientliga beslut.

 • Förstår inte all den misstro till ett företag som gett oss PCB, DDT, Dioxin, Agent Orange och säkerligen en rad andra katastrofer. Vid det här laget måste Monsatan ha lärt sig av alla misstag dom begått. Kan inte tänka mig att GMO-mat skulle kunna vara farligt för djur och natur.

 • Lämna ett svar

  Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *