Hjärntumörer ökar i Danmark – 55% fler på tio år

publicerad 13 juni 2014
- Mona Nilsson

1582 danska män och kvinnor fick en tumör i hjärnan eller centrala nervsystemet år 2012. Det är 562 fler fall, eller en ökning med 55%, jämfört med för tio år sedan. Forskningen visar genomgående att mobilanvändning ökar risken enligt en sammanställning från Strålskyddsstiftelsen.

Pressmeddelande 2014-06-12 pdf

Den senaste cancerstatistiken från Danmark visar att antalet personer som får diagnosen hjärntumör ökar kraftigt. Även när hänsyn tas till antalet invånare har fallen av hjärntumörer per år ökat mycket sedan 2003 då ett markant trendbrott ses: 46% fler kvinnor samt 41% fler män fick diagnosen år 2012 jämfört med 2003.

Egon Reiver arbetade i 30 år på Telia som projektör. Han och hans kollegor började använda mobiltelefon i slutet av 1980-talet. Under de senaste 10 åren har tre av Egons tidigare kollegor från Telia dött i hjärntumör. Alla hade använt mobilen mycket. Hjärntumören fanns på samma sida, mobilsidan.

Egon Reivers berättelse är endast en i mängden som når Strålskyddsstiftelsen.

Vi får varje vecka höra talas om nya fall av hjärntumörer bland människor som använt mobilen mycket, säger Mona Nilsson, ordförande för Strålskyddsstiftelsen.

Statistiken från Socialstyrelsen över antalet fall av hjärntumörer i Sverige avviker från Danmark. I inledningen av 1990-talet hade Sverige fler fall av hjärntumörer än Danmark, men i dag i stort sett lika många fall, trots Sveriges betydligt större befolkning. Det har framkommit bland annat i en analys från Socialstyrelsen, att alla hjärntumörfall inte rapporteras till cancerregistret. En av orsakerna som diskuterats är att det görs färre patologiska analyser.

Strålskyddsstiftelsen efterlyser en mer ansvarstagande hållning från Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM som numera använder den svenska hjärntumörstatistiken som huvudargument för att mobilen inte skulle innebära några hälsorisker:

Hållningen innebär ju att SSM kräver att mobilanvändning ska skörda ett stort antal mänskliga offer innan man skärper sina föråldrade rekommendationer och riktlinjer. Det är djupt oetiskt, i synnerhet mot bakgrund av all forskning som redan visat att mobilanvändning ökar risken för hjärntumörer och skadar cellers DNA. Det innebär också att myndigheten bortser från att mänskliga offer möjligen redan avspeglas i den danska cancerstatistiken, säger Mona Nilsson.

Strålskyddsstiftelsen har under det senaste året presenterat en rad undersökningar som stärker bevisen för att mobilanvändning ökar risken för cancer och tumörer. Alla epidemiologiska fall-kontroll undersökningar som gjorts av användare av mobiltelefon visar samma sak: förhöjd risk för aggressiv hjärntumör och tumör på hörselnerven. Den samlade forskningen redovisas i ett nytt faktablad somStrålskyddsstiftelsen publicerar.

Mobilstrålning bedömdes som ”möjligen cancerframkallande” för första gången för tre år sedan av WHO:s cancerforskningsinstitut IARC. Hösten 2013 konstaterade svenska forskare att tillräckliga bevis finns för att klassningen kan skärpas till klass 1, cancerogen för människor. Samma klass som asbest, dioxin och andra kända cancerogena ämnen.

Strålskyddsstiftelsen upprepar att det är mycket brådskande att varna allmänheten om riskerna med användning av mobiltelefoner och trådlösa telefoner, men även riskerna med läsplattor. Läsplattor sänder ut lika hög strålning som en mobiltelefon när de kopplas upp mot internet. Särskilt fokus bör riktas mot riskerna för barnen eftersom de generellt sett är känsligare för cancerogena faktorer. Barn absorberar också mer strålning.

Strålskyddsstiftelsen uppmanar regering, ansvariga myndigheter och näringsliv till att omedelbart vidta nödvändiga åtgärder för att bättre skydda allmänheten:

 1. Omfattande informationskampanjer som varnar för att mobilanvändning kan orsaka aggressiv hjärntumör och att användning av trådlösa datorer kan orsaka cancer.
 2. Lagstifta om förbud för försäljning och marknadsföring av mobiler och trådlös teknik riktad till barn under 14 år
 3. Lagstifta om obligatorisk varningsmärkning ”mobilstrålning dödar” på mobiler och läsplattor
 4. Omedelbart förbud för användning av trådlösa datorer, trådlösa nätverk och mobiltelefoner på förskolor, daghem och i skolor samt på sjukhus och äldreboende.

Strålskyddsstiftelsen är en insamlingsstiftelse som arbetar för att människor och miljö skyddas mot skadlig elektromagnetisk strålning genom att informera om risker och publicera rekommendationer. Stiftelsen verkar för skärpt lagstiftning, stärkt konsumentskydd samt stöd till de som redan skadats. www.stralskyddsstiftelsen.se

Källor:

Statens Serum Institut, Danmark: Cancerregisteret. Tal og Analyse 2012 http://www.ssi.dk

Coureau et al. 2014: Mobile phone use and brain tumours in the CERENAT case-control study: Occup Environ Med doi:10.1136/oemed-2013-101754 http://oem.bmj.com/content/early/2014/05/09/oemed-2013-101754

Hardell, Carlberg, Söderqvist, Mild: Case control study of the association between malignant brain tumours diagnosed between 2007 and 2009 and mobile and cordless phone use:
http://www.spandidos-publications.com/10.3892/ijo.2013.2111

IARC cancerklassning av mobilstrålning (radiofrekventa fält) 2011
http://www.thelancet.com/journals/lanonc/article/PIIS1470-2045%2811%2970147-4/fulltext

Interphone 2010 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20483835

Cardis et al. Interphone 2011 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21659469

Hardell, Carlberg: Using the Hill viewpoints from 1965 for evaluating strengths of evidence of the risk for brain tumors associated with use of mobile and cordless phones; Rev Environ Health 2013;http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Using+the+Hill+viewpoints+from+1965++hardell

Barlow et al.: The completeness of the Swedish Cancer Register _ a sample survey for year 1998; Acta Oncologica, 2009; 48: 27_33


Bildannons för Dieseltrim.se

Så här kan du stötta Newsvoice

Tags: hjärntumör
 • Ja nu kanske ett politiskt motiverat handlande kommer, men i så fall som ersättning för den politiskt oerkestrerade förnekelse av risken vi levt med i många år. Nu kommer snart en förnekelsekeapparat bestående av trovärdiga institutioner, myndigheter, och forskare att sjunga i kör för att tysta möjlig kritik Karolinsla, Vetenskapsrådet och National Cancer Institute (USA) har investerat i förnekelsen det gångna decenniet, Anders Ahlbom och Maria Feychting på Karolinska har redan startat ett forskningsprojekt som i oväld och omfattning ska överskugga Interphonestudien, där en konsultfirma fixade tt hål i den brandvägg som utlovats mellan industri och forskning. Den konsultfirman har dessutom knutit en ICNIRP-medlem, Paolo Vecchia, till sin konsultkader.

 • Peter
  Jag har inte skrivit att jag inte vet: Jag hänvisade till http://www.stralskyddsstiftelsen.se eftersom det där redan ges de svar du efterfrågar. Det handlar inte om mina farhågor. Det handlar om omfattande bevisning i form av forskning på människor, djur och celler i kombination med omfattande mänskliga erfarenheter.
  Jag får be dig besvära dig med att studera den forskning som finns behändigt serverad på http://www.stralskyddsstiftelsen.se.

  • Mona
   Du vet alltså inte själv om det finns några svar.
   Jag vill tydligt understryka att jag utgår inte från att dina farhågor är obefogade men jag fruktar att det kommer att tas politiskt grundade beslut snarare än vetenskapligt och utan att man har kommit till säkra slutsatser om vad det är som orsakar cancer i samband med mobilanvändning , om det säkert är själva strålningen och inte något annat som utsöndras inifrån, eller från beläggningar utanpå och att till mycket stora kostnader för alla kommer nya tekniska system att ersätta de gamla. Troligen mycket mer tätt utspridda svagare sändare i varenda vrå inomhus och utomhus. Såvitt man inte tror att det går att få konsensus om att helt stänga ner det trådlösa.
   Och har väl dessa åtgärder fått politiskt stöd och kommit igång kommer det att finnas starka prestigeskäl bakom att inte dra fram fakta som tyder på att åtgärderna inriktade sig på fel orsak.

 • Mona
  Jag representerar inga partsintressen som förlorar på att man reglerar användning av radioteknik eller vad det vara månde. Min utgångspunkt är att jag inte har sett något tillfredsställande klarläggande av om det verkligen är uteslutet att det är något annat än strålningen från mobiler som ger cancer.
  Vidare.
  Jag tror på att de som hade mobiler tidigt utsattes för mycket kraftigare signaler än med den senare modernare teknologin. Och tydligen kommer verkan med rätt lång fördröjning.

  Därför undrar jag om den påtagliga ökningen som beskrivs efter 2003 berör dem som hade den gamla typen av telefoner.
  Vidare saknar jag i rapporten en tydlig redovisning av skillnaden i strålnivåer när man håller en mobil nära huvudet jämfört med den strålning som kommer till huvudet vid normal användning av läsplattor.
  Läsplattornas utsändning borde i så fall påverka händerna.
  Mobiler hålls ju med händerna. Därför vore det vettigt att undersöka cancerförekomst i mobilhanden jämfört med den andra handen i de fall där det går att fastställa.
  Därur kunde man dra slutsatser om förväntad risk med läsplattor.

  Vidare vore det intressant att veta om människor som sover i varmare rum har mer cancer.
  Jag har hört att låg temperatur gör att man åldras långsammare.
  Den gamla typen av mobil gav säkert upphov till en viss uppvärmning inne i huvudet.
  Så om det är uppvärmningen från mobilen som orsakar cancer så borde det vara väldigt beroende av sändareffekten och därför både av mobiltyp och om täckningen är bra där man befinner sig.
  Är det uppvärmningen så borde det också vara farligare att ofta ha huvudet mot något varmt än något svalt. Det borde isåfall komma rekommendationer att hålla huvudet kallt bokstavligt talat.
  Om det å den andra sidan inte är uppvärmningen behöver det inte betyda att det är strålningen överhuvudtaget utan skulle kunna vara något annat kemiskt som utsöndras i samvariation med sändareffekten.
  Mobiler lär liksom tangentbord till datorer vara fruktansvärt kontaminerade med all möjlig ohälsosam bilogisk materia. Bland det mest ohygieniska vi har.

  Och de flesta desinficerar inte såna elektroniska prylar.
  Jag hoppas att forskare verkligen har undersökt detta tillräckligt noga men jag tror inte det för jag tror att de är säkra på att det är strålningen.

  Vidare är all elektronik full av komplicerade kemikalier med säkert delvis okända verkningar.
  Troligen ökar avgivandet kraftigt i samvariation med sändareffekten eftersom elektroniken värms upp då.
  Tänk om det är något cancerframkallande lösningsmedel som avges från mobiler när sändaren är på?

  Det finns helt andra skäl än omsorg om folkhälsan att vilja få ner all civil radioutsändning. Denna alltmer utökade trafik på de tekniskt sett bästa frekvensområdena skapar en störande bakgrund för dem som vill fånga upp svaga signaler för spioneri även om spioneriet sker på delvis andra frekvenser. Tex från militära spionsatelliter men även av annat slag. Dessa intressen vill nog gärna se en sänkning av alla sändareffekter med en faktor tusen som en del har rekommenderat.

  • Detta du säger, Peter, att det kan finnas många fler tänkbara problem i mobilen som orsakar hjärntumörer än strålning, gör ju inte mobilen riskfriare. Det spelar ingen roll om det är strålning och/eller kemikalier och /eller något annat. Bort med den tills man har ersatt de andra dåligheterna + strålningsproblematiken. Bra att du belyser att det kan vara annat också, för det gör egentligen mobilen ändå farligare.

   Bra också att du nämner detta att det är bra att vistas i lite mer kyla, för det sparar energi och miljö om vi sänker inomhus temperaturen. För 45 år sedan hörde jag att 17 grader C var den optimala temperaturen, men nyligen hörde jag från ett par biologer att 11 grader C är det optimala. I 25 grader vintertid inomhus känns det inte bra tycker då jag.

   Troligen är det många faktorer som orsakar cancer, så mobilen ligger utan tvekan mest illa till. Stress, dåliga matvanor, miljöföroreningar i luft och vatten, kemikalier i hemmets material – i kläderna och så vidare, påverkar alla former av cancer. Men de faktorerna mildrar ju inte mobiltelefonerna skadligheter utan tvärtom. Ju svagare kropp desto värre är troligen mobilen.

 • Man fuskar med cancerstatistiken på bla KS/KI i Sthlm och det drar ned hela den nationella hjärncancerstatistiken så att ökningen inte visas. Jag har pratat med en sjuksköterska på KI som berättade att det är kirurgerna som ska föra in cancerfallen i statistiken, men att de “inte hinner”. Eftersom ökningen då inte syns i Sverige så anser Strålsäkerhetsmyndigheten (SSM) att de kan ogiltigförklara statistiken i andra länder eftersom Sverige har ett så gott rykte/hög trovärdighet….

 • Lämna ett svar

  Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *