Leg tandläkare: Vetenskaplig evidens för att kosttillskott förbättrar långtidshälsan

Torbjörn Sassersson är grundare av NewsVoice som startade 2011. Torbjörn har arbetat inom media sedan 1995. Han har en fil kand (1992) inom miljövård från Stockholms Universitet. Stöd hans arbete genom en direktdonation via Paypal.
publicerad 8 augusti 2014
- Torbjörn Sassersson
Karin Öckert

Karin ÖckertBrist på mikronäringsämnen i ungdomen kan ge kroniska sjukdomar senare i livet, anser Bruce Ames efter livslång forskning om åldrandets mekanismer. Bruce Ames är en av världens 100 mest citerade forskare. Han beräknar att den kollektiva notan för sjukvård skulle halveras om alla intog en multi-vitamin – mineraltablett om dagen, skriver leg tandläkare Karin Öckert.

Text: Karin Öckert, leg tandläkare

Bruce Ames är professor i biokemisk molekylärbiologiUniversity of California, Berkeley sedan 1968. Hans forskning har handlat om cancer och åldrandets biokemi med fokus på mitokondrierna samt möjligheten för mikronäringsämnen att förhindra kroniska sjukdomar och fetma. Forskningen har resulterat i ca 450 publikationer och han är en av de hundra mest citerade forskarna alla medicinska kategorier. Under sjuttio- och åttiotalen var han nummer 23 på listan. Tilläggas bör att han är ledamot av Kungliga Vetenskapsakademin i Sverige.

Magnesium viktigt för vårt DNA

Bruce AmesBruce Ames är mest känd för ett test för beräkning av ett ämnes mutagena egenskaper. Han ligger också bakom den s.k. Triage-teorin, en hypotes om att kroppen prioriterar kortsiktiga framför långsiktiga behov om det inte finns resurser för bägge. Brist på näringsämnen ökar på så sätt risken för utveckling av kroniska sjukdomar och leder till snabbare åldrande. Om kroppen till exempel har brist på magnesium och detta mineral behövs för att reparera en DNA-skada, samtidigt som det behövs för att producera energi, kommer kroppen att prioritera energiproduktionen. Om magnesiumbristen blir kronisk uppstår många oreparerade DNA-skador med tiden och cancerrisken ökar.

Foto på Bruce Ames: Wikimedia Commons

Omfattande forskning på humana cellkulturer visar att brist på näringsämnen kan orsaka DNA-skador, t.ex. kromosombrott och oxidativa skador. Det har visats vid brist på vitamin C, B12, B6, niacin, folsyra, biotin, järn, magnesium och zink (1).

Mitokondriedegeneration tycks vara en viktig orsak till åldrande och neurologiska sjukdomar. Mitokondrier från gamla råttor har, jämfört med unga råttor, en ökad mängd fria radikaler och minskad syrekonsumption. De fria radikalerna ger skador på DNA, RNA, proteiner och fetter, vilket medför nedsatt funktion hos mitokondrier, celler, vävnader och organ. Tillskott av metaboliterna acetylkarnitin och lipoinsyra kan restaurera mycket av de gamla råttornas förlorade funktion. Acetylkarnitin används för att transportera fettsyror in i mitokondrierna och lipoinsyra är ett coenzym i mitokondrierna som där reduceras till en kraftfull antioxidant (2).

Den rekommenderade dagliga dosen av vitaminer (RDI) ofta för låg

En tredjedel av mutationerna i en gen resulterar i att motsvarande enzym får minskad bindningsaffinitet till sitt koenzym, vilket resulterar i en lägre reaktionshastighet. Idag har man identifierat ca femtio sjukdomar som beror på denna minskade affinitet mellan enzym och koenzym. Tillskott av höga doser av B-vitaminkomponenten för motsvarande koenzym restaurerar delvis enzymaktiviteten.

De optimala nivåerna av B-vitaminer för att tillgodose såväl kroppens långsiktiga som kortsiktiga behov handlar vid dessa sjukdomar ofta om 10-100 gånger högre dos än det rekommenderade dagliga intaget (RDI) (3).

De doser av mikronäringsämnen som behövs för optimal hälsa varierar med livsstilsfaktorer såsom ålder, kroppsvikt, rökning, alkoholintag, stress och miljögiftsexponering. RDI har aldrig beräknats för att räcka till att reparera DNA-skador, utan enbart för att förhindra allvarliga bristsjukdomar. Stora delar av befolkningen har sannolikt därför alltför låga mängder av många näringsämnen för att optimera de biokemiska funktionerna. Bruce Ames uppskattar att halva befolkningen i USA har brister beträffande minst ett av mikronäringsämnena, vilka troligen orsakar DNA-skador på samma sätt som radioaktiv strålning eller toxiska kemikalier (1).

Forskning har visat att brist på folsyra är associerat med flera cancerformer, att brist på B12 ökar förekomsten av kognitiv dysfunktion och MS samt att tiaminbrist också tycks leda till mer kognitiv dysfunktion och diabetes. D-vitaminbrist sammanhänger med ökad förekomst av olika cancerformer, främst koloncancer och MS. Även zink- och selenbrist leder till ökad cancerförekomst. Järnbrist är den vanligaste mikronäringsbristen i världen, ledande till anemi, kognitiv dysfunktion och nedsatt immunförsvar (4).

kosttillskott magnesium kapslarBeträffande magnesium har man i USA konstaterat att 78 procent av manliga tonåringar ligger under RDI och 91 procent av de kvinnliga samt 81 procent av åldringarna. Detta medför ökad risk för osteoporos, cancer, högt blodtryck, presenilitet och diabetes. I en studie av Leone N. et al. följdes 4035 män i 18 år och det visade sig att kvartilen med högst serummagnesium hade en 40-procentig minskning i dödlighet alla orsaker samt 50 procent minskning av cancerdödligheten jämfört med kvartilen med lägst magnesiumhalt (5).

Vetenskapliga bevis för att bra kosttillskott är mycket hälsoviktiga

Bruce Ames sammanfattar ett helt livs forskning med följande: Omfattande vetenskaplig litteratur gör det sannolikt att brist på mikronäringsämnen kan leda till cancer och andra långsiktiga skadliga konsekvenser. En imponerande samling evidens finns idag för att multi-vitamin-mineraltillskott förbättrar långtidshälsan, minskar förekomsten av hjärt-kärlsjukdomar, cancer och grå starr samt stärker immunförsvaret (6). Ett optimalt intag av mikronäringsämnen, vilket varierar med ålder, livsstil och gener, kan vrida upp metabolismen. Därmed kan den medicinska kollektiva notan reduceras åtskilligt.

Text: Karin Öckert, leg tandläkare (Ockert.com se även Conem.org)

Bruce Ames hemsida: Bruceames.org

Referenser

  1. Ames BN, Wakimoto P. Are vitamin and mineral deficiencies a major cancer risk? (2002) Nat Rev Cancer 2:694-704.
  2. Hagen et al. Feeding acetyl-L-carnitine and lipoic acid to old rats significantly improves metabolic function while decreasing oxidative stress. (2002) Proc Natl. Acad Sci. USA 99:1870-5.
  3. Ames BN et al. High dose vitamin-therapy stimulates variant enzymes with decreased coenzyme binding affinity (increased K(m)): relevance to genetic disease and polymorphism. (2002) Am J Clin Nutr 75:616-658.
  4. Ames BN. Low micronutrient intake may accelerate the degenerative diseases of aging through allocation of scarse micronutrients by triage.(2006) Proc Natl Acad Sci. USA.103:17589-94.
  5. Leone N et al, Zinc, copper and magnesium and risks for all-cause, cancer and cardiovascular mortality.(2006) Epidemiology 17:308-314.
  6. Fairfield KM, Fletcher RH. Vitamins for chronic disease prevention in adults: scientific review. (2002) JAMA 287;3116-3126.

ArcanumSkolan 2024

Du kan stötta Newsvoice via MediaLinq