Cancer kan vara kockoida former av bakterier

NewsVoice är en oberoende nättidning med utgivningsbevis som startade 2011. Syftet är att publicera nyheter, debattartiklar, kommentarer och analyser. Stöd vårt arbete genom att donera, sponsra (tex granskningar, utlandsreportage) eller annonsera.
publicerad 23 oktober 2014
- NewsVoice redaktion

alan cantwellModern medicinsk vetenskap erkänner bakteriella orsaker till tuberkulos, spetälska, syfilis, pest, kolera, liksom den virala orsaken till nya sjukdomar som AIDS och ebola. Men vi vet fortfarande inte orsaken till cancer, som bröstcancer, prostatacancer, lymfom och andra. Saknas något här?

Källa: en artikel av Alan Cantwell, MD | Översättning: Pia Hellertz och Siv Wernborg

Ända sedan slutet av artonhundratalet har en liten, men ihärdig grupp forskare hävdat att pleomorfa bakterier är det oredovisade smittämnet för cancer. Pleomorfism är förmågan hos vissa bakterier att visa sig i mer än en form. Även om dessa cancermikrober har studerats noggrant, avvisar nästan alla läkare att bakterier skulle spela någon betydande roll i cancer.

Kan cancerframkallande bakterier i stort sett ha varit okända under mer än ett sekel och kan en liten grupp av cancermikrobforskare ha rätt och cancerexperter fel?

Magsår var pleomorfa bakterier

Egentligen avslöjar den historiska medicinska vetenskapen att det är fullt möjligt för en enda läkare att ha rätt och alla andra fel. År 1940 fann läkare A. Sten Freedberg (1908-2009) genom att utnyttja en speciell vävnadsfärgning, bakterier hos patienter med magsår. Vid den tiden trodde läkarna att magsår orsakades av stress och kost och att bakterier inte kunde frodas i den sura miljön i magsäcken. Tyvärr kunde inte Freedberg odla dessa bakterier och hans upptäckt bekräftades inte. Modfälld avbröt han sina studier.

Sextiofem år senare gick Nobelpriset till australiensiska läkare för att de bevisat att bakterier (Helicobacter pylori) kan orsaka magsår, vilket ibland leder till magcancer. Helicobacter är pleomorfa, dvs förekommer i olika former och existerar i både en stavform och som en liten rund kockform.

Jag blev involverad i cancerns mikrobiologi för mer än 50 år sedan, när jag stötte på extremt pleomorfa tuberkulosliknande bakterier vid sklerodermi. Genom denna forskning träffade jag min mentor Virginia Wuerthele-Caspe Livingston, som var den första läkaren att upptäcka TB-liknande mykobakterier vid denna sjukdom 1947.

Det ledde henne in i cancerbakterieforskningen och hon blev (tillsammans med sina medarbetare) en ledande förespråkare för cancermikrobteorin. Genom denna lilla grupp av forskare lärde jag mig om pleomorfa cellväggsfria bakterier och deras olika förekomst i vävnad (in vivo) och i laboratoriet (in vitro). I min medicinska utbildning hade jag inte fått lära något om det här.

Dessa forskare visade att en cancerbakterie kan variera i storlek och form och ibland framstå som mer än ett slag av mikrobarter i laboratoriet.

Extrem pleomorfism hos bakterier betraktas ofta som vetenskapligt kätteri av mikrobiologer, eftersom de tror att vanliga bakterier förökar sig genom att helt enkelt dela sig på mitten. Idén om att cancerbakterier omvandlas till olika former, beroende på hur de odlas i en laboratoriekultur, anses befängt av många mikrobiologer. (Mer om kontroverser omkring cancerbakterier och pleomorfism, se “Extreme pleomorphism and the bacterial life cycle” av Milton Wainwright, posted on-line.)

Livingstons upptäckt att mikrober kunde detekteras i vävnad och identifieras i en kultur genom användning av syrafast färgning, har använts sedan 1800-talet för detektion av syrafasta (rödfärgade) stavformade tuberkulosbakterier. Mikrober till utseendet liknande cancermikrober påträffades inte bara vid cancer, utan även vid vissa andra icke-cancerösa inflammatoriska sjukdomar.

I mina senare vävnadsstudier av icke-cancerogena sjukdomar (lupus, scleroderma, sarkoid, vaskulit) och cancer (bröstcancer, Hodgkins och non-Hodgkins lymfom, prostatacancer, klassiskt Kaposis sarkom och AIDS-associerad cancer) har jag ofta stött på små runda kockoida former såväl intra- som extracellulärt. Dessa granulära former var vanligtvis svagt syrafasta (magenta-färgade) eller icke-syrafasta (blåfärgade). Detta noterades aldrig i vävnads- och biopsirapporter från patologen, eftersom de inte tycktes färgas som typiska rödfärgade syrafasta TB-liknande stavformer av mykobakterier. Rutinfärgningen som används av patologer i deras vävnadsarbete färgar inte dessa bakterier.

Den här rapporten handlar om olika stora , stafylokock-liknande former i cancervävnad och ger en möjlig förklaring till hur dessa former kan förbises eller ignoreras som cancerframkallande agens/orsaker. Som Dr Freedberg har lärt oss kan bakterier fortfarande dyka upp i sjukdomar där de var helt förbisedda i årtionden. Här är åtta observationer och egenskaper hos pleomorfa bakterier som existerar oupptäckta i cancer, samt 12 fotografier som illustrerar hur de uppträder i vävnad in vivo och i laboratoriekultur in vitro.

Kännetecken för de cancerkockoida formerna in vivo och in vitro

1) Mikroskopisk undersökning av cancervävnad som studerats med högsta förstorin g (förstoring, x 1000, i olja) avslöjar olika stora runda kockoida former av bakterier. Dessa former liknar ofta storleken och formen hos vanliga kocker, såsom stafylokocker. De kockoida formerna i cancer finns både inom och utanför cellerna.

2) Dessa mikrobiella former färgas av den syrafasta färgningen, som ofta används för att detektera mykobakterier som Mycobacterium tuberculosis. Emellertid är kockoida former för det mesta icke-syrafasta (blåfärgade). De färgas också med Giemsa färgning, som används för att detektera mikrober. De kockoida formerna färgas inte med tillfredsställande gramfärgning, en färg som vanligtvis används för att upptäcka bakterier. De färgas inte med en färgning som används av patologer.

3) De runda formerna kan variera i storlek från knappt synliga “granulat”, upp till den större storleken av jäst och svampliknande “spor”-former. Ibland kan man observera “stora kroppar”, som kan uppnå samma storlek som röda blodkroppar eller ännu större. Denna pleomorfism och oförmågan hos dessa kockoida former att färgas med gängse vävnadsfärgning tyder på att de existerar in vivo som cellväggsfria (CWD) bakteriella former.

Laboratorieforskning kring CWD- bakterier och CWD-mykobakterier har visat att sådana former är filtrerbara och går genom vanliga bakteriologiska filter som virus gör. Dessa filtrerbara, submikroskopiska virusliknande former kallas ibland “mykoplasma”. (Mer om CWD-former, Google “Demystifying pleomorfa former”, av Gerald J Domingue)

4) “Stora kropps”-former av CWD-bakterier i vävnad påminner om vad patologer kallar “Russellkroppar.” Men patologer anser dem vara icke-mikrobiella ansamlingar av “immunglobuliner” (protein antikroppar). William Russell, en skotsk patolog, rapporterade först dessa former år 1890 som en slags “cancerparasit”.

Han hittade också liknande “parasiter” i tuberkulos och spetälska och i hudsår. För mer information om att dessa kroppar kan vara smittosamma, se min artikel ”The Russell body: The forgotten clue to the bacterial cause of cancer”, på nätet. Nyligen har en ny sällsynt patologisk vävnadsabnormitet beskrivits med titeln “Russell body gastritis” och satts i samband med Helicobacter-infektion i magen.

5) Olika cellväggsfria bakterier kan se likadana ut morfologiskt sett. Därför är det omöjligt att identifiera typarten tills CWD-bakterier återfår sin cellvägg och “återgår” till väldefinierade former i laboratoriekultur.

Vissa CWD-bakterier kan inte återgå till den “överordnade” formen. Tedeschi och hans medarbetare har funnit att normalt humant blod hyser CWD-bakterier, som identifierats som stafylokocker, streptokocker och Corynebakteria- liknande mikrober, av vilka några var syrafasta.

6) Dessa intra- och extracellulära kockoida former konsekvent observerade i syrafast färgad cancervävnad är inte “föroreningar.” De är inte “sekundära inkräktare”, eftersom de kan observeras under precancerösa förhållanden innan cancer är konstaterad. Olika arter av bakterier har odlats fram både i cancer och i icke-cancervävnad i vilka “kockoida former” noterats in vivo.

Enligt min erfarenhet har hudbiopsiprover som skickats för odling visats innehålla Staphylococcus epidermidis, “coccobacilli” i form av Corynebacteria (“diphtheroids”) och ibland Propionibacterium acnes.

I mycket sällsynta fall har syrafasta mykobakterier odlats fram från sklerodermi och AIDS-associerad “immunoblastiskt lymfom.” Efter en omfattande undersökning visade sig isolat från en sklerodermipatient innehålla Micromonospora-arter och en annan patients isolat Mycobacterium fortuitum.

7) Enligt rapporter från olika cancermikrobforskare avslöjade en noggrann odling av cancervävnad också en mängd pleomorfa vanliga bakterier samt stafylokocker, streptokocker, coccobacillary (kocker och stav) former och sällan syrafasta mykobakterier. Av särskilt intresse är mykobakteriens kontroversiella “mycococcusform”, till synes omöjlig att skilja från vanliga stafylokocker, vilket rapporterats av Anna Csillag år 1964 och som finns tillgänglig på nätet.

Observerade under en tidsperiod och på olika växtmedier tenderar dessa olika mikrober att utvecklas mot olika former. Detta, tillsammans med intermittent syrabeständighet, tycks utmana/gäcka de stela “lagar” som gäller inom bakteriologin. Specifik artbestämning beror på stabila laboratorie- kulturförhållanden och bakterier som isolerats från cancer tenderar att vara instabila och svåra att klassificera.

Dessutom har bakteriekulturer från cancer ofta snabbt identifierats och ignorerats som “enkla” och “vanliga” arter och/eller allmänt betraktats som “föroreningar” av något slag. Det är därför den ursprungliga kockoida formen in vivo är så viktig att känna igen. Det är varken en förorening eller en sekundär inkräktare. Dessa former är nyckeln till att avslöja de CWD-bakterier som gömmer sig i cancer.

8) Hur kan dessa kockoida former förbli oupptäckta när varje läkare som jagar efter TB-bakterier i vävnader utan tvekan har stött på dem? Läkare tror inte att bakterier orsakar cancer, så det finns kanske inte något intresse av att söka efter dem i speciellt färgade vävnadssnitt mödosamt undersökta mikroskopiskt i olje- immersion.

Ett annat skäl är att en del tätt packade grupper av intracellulära kockoida former och “korn” bär en liten likhet till mastceller, en gemensam vävnadscell med en cellkärna och cytoplasma fullmatade med små korn. Därför har vissa forskare avvisat alla rapporterade kockoida former i cancer som mastceller och betraktar de extracellulära kockoida formerna som “befriade” mastcellsgranulat.

Men till skillnad från mastcellsgranulat är de större kockoida formerna mycket större. Och, viktigast av allt, mastcellsgranulat uppnår aldrig samma storlek som CWD-bakteriella “stora kroppar” eller Russellkroppar. (För Internet bilder av mastceller, Google: Mastcells x1000 i bindväv.)

Bakterier, cancer och den humana microbiomen

Med början på 2000-talet finns det nu en insikt om att den mänskliga kroppen i huvudsak är en “superorganism”. Nittio procent av cellerna i kroppen är mikrobiella celler och de flesta av dessa celler är bakterier. De spelar utan tvekan en viktig roll i människors hälsa, men lite är känt om deras roll i cancer, kronisk sjukdom och åldrande. Det exakta förhållandet mellan kockoida former i cancersubstans och kroppsbakterier är inte heller känt.

När Livingston klassificerade sin pleomorfa cancermikrob som Progenitor cryptocides år 1970 och föreslog ett bakterievaccin utsattes hon för hård kritik för att lansera en mikrob som inte fanns i den vetenskapliga världen. Vissa kolleger kallade henne kvacksalvare, en benämning hon var stämplad med till sin död år 1990.

Det verkar fortfarande vara för tidigt att tvista om vilka arter som “benämns” pleomorfa cancerassocierade bakterier. Viktigare är att vara överens om huruvida dessa CWD-kockoida bakteriella former finns (eller inte finns) i cancervävnad. Efter att detta har skett, kan utredarna börja tala om vilka arter som är inblandade, och hur dessa mikrober kan starta de cellulära och genetiska förändringar som är karakteristiska för cancer.

Källa: en artikel av Alan Cantwell, MD | Översättning: Pia Hellertz och Siv Wernborg


TEXTFÖRKLARINGAR TILL FOTOGRAFIERNA 1-12

1 Staphylococcus epidermidis

Bild 1. Utstryk från odling av Staphylococcus epidermidis vanligen framodlad från mänsklig hud. Jämför den enhetliga storleken och formen på dessa typiska kocker med kockoida former som ses i vävnadsfoton nedan och med kocker som isolerats i odling från cancer. Gram färgning, x1000, i olja. (bild från Divya Ravinder, Modmedmicrobes.wikispaces.com)

2 pleomorphic bacteria

Bild 2. Oklassificerade pleomorfa bakterier isolerade från sklerodermihud. De rödfärgade stavformerna i centrum är syrafasta; de icke-syrafasta blåfärgade kockerna är stafylokock-liknande. Upprepad odling vid döden avslöjade en syrafast organism identifierad som Mycobacterium fortuitum. Ziehl-Neelsen (syrafast) färgning, x1000, i olja.

3 breastcancer tissue

Bild 3 (ovan). Vävnadssnitt från bröstcancer visar en klump av icke-syrafasta, blåfärgade kockoida former. Fite (syrafast) färgning, x1000, i olja.

4 Staphylococcus epidermidis breastcancer

Bild 4. Staphylococcus epidermidis framodlad från bröstcancermetastas i huden. Notera likheten hos dessa kocker med kockoida former in vivo avbildade i bröstcancervävnaden ovan. Gram färgning, x1000, i olja.

5 AIDS associated enlarged lymph node

Bild 5. AIDS-associerad förstorad lymfkörtel som visar “icke-specifik hyperplasi” och intracellulära små kockoida former (pil) och närliggande stora extracellulära Russell kroppar (stora kroppar). Fite (syrafast) färgning, förstoring x1000, i olja.

6 enlarged lymph gland hyperplasia

Bild 6. Samma vävnadssnitt som Bild 5 från en förstorad lymfkörtel som visar “ospecifik hyperplasi” hos en AIDS-patient. Notera övergången av de extracellulära (A) och intracellulära kockoida formerna (B-D) till successivt större Russell kroppar (E-J) och “gigantiska” Russell kroppar (K-L). Giemsa färgning A-G, L. Fite färgning H; Gram färgning K, L. x1000, i olja.

7 AIDS related Kaposis sarcoma

Bild 7. Vävnadssnitt av AIDS-relaterat Kaposis sarkom i huden som visar en samling av kockoida former i dermis. Giemsa färgning, x1000, i olja. Infogningen visar Staphylococcus epidermidis framodlad från skadan. Gram färgning, x1000.

8 Hodgkins lymphoma

Bild 8. Vävnadssnitt från Hodgkins lymfom av en lymfkörtel som visar en ensam gigant, “stor kropp” eller Russell kropp. Gram färgning, x1000, i olja.

9 AIDS related immunoblastic sarcoma

Bild 9. Vävnadssnitt från AIDS-relaterad immunoblastiskt sarkom i huden. Icke-syrafasta kockoida former ses i A-C. Tre ytterst sällsynta syrafasta stavar ses i D. Fite färgning, x1000, i olja.

10 AIDS related immunoblastic sarcoma

Bild 10. Färgfoto av samma stavar (baciller) illustrerade i Bild 9D. De syrafasta stavarna är rödfärgade. Mycobacterium avium-intracellulare franodlades från tumören.

11 Mycobacterium avium immunoblastic lymphoma

Bild 11. Utstryk på Mycobacterium avium-intracellulare odlad från immunoblastiskt lymfom. Pleomorfa former består av syrafasta stavformer och pilarna pekar på blåfärgade icke-syrafasta kocker. Jämför storleken och formen på dessa kocker vid de kockoida formerna som ses i vävnadssnitten i Bild 9 A-C. Ziehl-Neelsen (syrafasta) färgning, förstoring x1000, i olja.

12 prostate cancer

Bild 12. Vävnadssnitt från prostatacancer. En klump av kockoida former till höger och extracellulära former i sektionen till vänster. Fite färgning, x 1250, i olja.

BIBLIOGRAFI

Andersen LP, Rasmussen L (2009) Helicobacter pylori-coccoid forms and biofilm formation. FEMS Immunol Med Microbiol 56:112-115

Beran V, Havelkova M, Kaustova J, et al. (2006) Cell wall deficient forms of mycobacteria: A review. Veterinarni Medicina 51:365-389

Broxmeyer L (2004) Is cancer just an incurable infectious disease? Med Hypotheses 63:986-996

Cantwell A (1980) Histologic forms resembling “large bodies” in scleroderma and pseudoscleroderma. Amer J Dermatopathol 2:273-276

Cantwell A, Kelso D (1981) Microbial findings in cancer of the breast and in their metastases to the skin. J Dermatol Surg Oncol 7:483-491

Cantwell A (1982a) Variably acid-fast cell wall-deficient bacteria as a possible cause of dermatologic disease. In: Domingue GJ (ed) Cell wall deficient bacteria. Reading, Addison-Wesley Publishing Co, Pp. 321-360

Cantwell A, Rowe L (1985) African “eosinophilic bodies” in vivo in two American men with Kaposi’s sarcoma and AIDS. J Dermatol Surg Oncol 11:408-12

Cantwell A (1986) Mycobacterium avium-intracellulare infection and immunoblastic sarcoma in a fatal case of AIDS. Growth 50:32-40

Cantwell A (1990) The Cancer Microbe. Los Angeles, Aries Rising Press

Diller IC, Diller WF (1965) Intracellular acid-fast organisms isolated from malignant tissues. Trans Amer Micr Soc 84:138-148

Domingue GJ, Schlegel JU (1977) Novel bacterial structures in human blood: cultural isolation. Infect Immun 15:621-7

Hess, D (1997) Can bacteria cause cancer? New York University, Press, New York

Kajander EO, Tahvanainen E, Kuronen I, et al, (1994) Comparison of staphylococci and novel bacteria-like particles from blood. Zbl Bakt Suppl 26

Licci S, Sette P, Del Nonno, F, et al. (2009) Ciarletti S, Antinori A, Morelli L. Russell body gastritis associated with Helicobacter pylori infection in an HIV-positive patient: case report and review of the literature. Z Gastroenterol 47: 57-60

Malhotra S, Bhatia N, Kaushal M, et al. (2010) Case report: Pleomorphic appearance in Mycobacterium tuberculosis. J Pub Health Epidemiol 2:11-12

Mattman L (1993) Microbes and malignancy. In: Mattman L. Cell wall deficient forms: Stealth pathogens. (Ed2), CRC Press, Boca Raton

McLaughlin RW, Vali H, Lau PC, et al. (2002) Are there naturally occurring pleomorphic bacteria in the blood of healthy humans? J Clin Microbiol 40:4771-5

Nuzum JW (1925) The experimental production of metastasizing carcinoma of the breast of the dog and primary epithelioma in man by repeated inoculation of a micrococcus isolated from human breast cancer. Surg Gynecol Obstet 11:343-352

Russell W (1890) An address on a characteristic organism of cancer. Br Med J 2:1356-1360

Russell W (1899) The parasite of cancer. Lancet 1:1138-1141

Seibert FB, Yeomans F, Baker JA, Davis RL, Diller IC (1972) Bacteria in tumors. Trans N Y Acad Sci 34:504-533.

Tedeschi GG, Amici D, Sprovieri G, et al. (1976) Staphylococcus epidermidis in the circulating blood of normal and thrombocytopenic human subjects: immunological data. Experientia 32:1600-2

Wainwright M (1997) Extreme pleomorphism and the bacterial life cycle: A forgotten controversy. Perspectives in Biology and Medicine 40:407-414

Wainwright M (2000) Highly pleomorphic staphylococci as a cause of cancer. Med Hypotheses .2000 54:91-4

Wuerthele-Caspe Livingston V, Alexander-Jackson (1970) A specific type of organism cultivated from malignancy: Bacteriology and proposed classification. Ann N Y Acad Sci 174:636-654

Wuerthele-Caspe Livingston VW, Livingston AM (1974) Some cultural, immunological, and biochemical properties of Progenitor cryptocides. Trans NY Acad Sci 36:569-582

Young J (1921) Description of an organism obtained from carcinomatous growths. Edinburgh Med J 27:212-221

Dr Cantwell är en pensionerad hudläkare. Han är författare till ”The Cancer Microbe”, och ”Four Women Against Cancer”, båda tillgängliga via amazon.com. Sammanfattningar av hans medicinska journalpublikationer finns på PubMed webbplats (typ-in Cantwell AR). Hans Internetskrifter om mikrobiologi på cancer läggs ut på joimr.org hemsida och på rense.com.]

ArcanumSkolan 2024

Du kan stötta Newsvoice via MediaLinq