Miljöfrågor handlar både om den yttre miljön och om den inre miljön i människokroppen

publicerad 1 maj 2015
- Kerstin Unger-Salén
Fysiologi ekologi - Foto: Crestock

OPINION. Den yttre miljön har en direkt inverkan på den inre miljön hos oss människor precis som hos alla andra däggdjur. Den inre miljön påverkar i sin tur genernas beteende och cellernas energiproduktion. Bägge påverkar vår hälsa. Bra genuttryck och effektiv energiproduktion i mitokondria är livsviktiga för att motverka degenerativa sjukdomar såsom exempelvis cancer.

Text och foto: Kerstin Unger Salén, blogg: Alltomcancer.com | Fysiologi ekologi – Foto: Crestock, montage

Alla mikrober som bor i människokroppen tillhör det s.k. mikrobiska ekosystemet. Det är sammankopplat med jordens ekosystem. Det som sker på jorden sker också inom oss. Detta är något som långsamt håller på att sjunka in i människors medvetande men myndigheter och sjukvården släpar efter.

“Det finns ingen vävnad i kroppen som är steril, vilket inkluderar reproduktiva vävnader och det ofödda barnet”, säger Seth Bordenstein, en biolog vid Vanderbilt University.

Idag vet forskningen att mikrober utgör en stor och viktig del av vår kroppsmassa, ett projekt som studerade detta i detalj lanserades år 2007 och heter “The Human Microbiome Project”. Allt mer forskning ägnas åt hur människokroppens ekosystem fungerar och hur de påverkar hälsa eller sjukdom.

Man vet exempelvis att nästan 80 % av vårt immunförsvar sitter i tarmarnas goda bakterieflora. Genom att sköta om tarmfloran tar man hand om sin hälsa och förebygger sjukdomar.

Varje gång vi tar antibiotika slår det ut viktiga bakterier i immunförsvaret. Därför är det alltid en bra idé att återge kroppen goda bakterier genom att ett par gånger om året göra en probiotika kur. Cancer är starkt förknippat med ett försvagat immunförsvar. För att förebygga cancer är tarmfloran och ett starkt immunförsvar våra bästa allierade, men det är inte lätt idag att veta vad vi får i oss.

Allmänheten är inte tillräckligt skyddad av de institutioner som är ansvariga för tillstånd för gifter, kemikalier och tungmetaller.

Vad vi dock vet är att gifter och främmande ämnen ständigt ökar i vår omgivning. Det finns ingen kontroll över hur mycket som tillåts sammantaget.

Giftämnen och tungmetaller och syntetiska hormoner förekommer i den mat vi äter, i det vatten vi dricker, i de vacciner som ges barn och vuxna, i läkemedel, i rengöringsmedel, plaster, skönhetsmedel och i/på själva marken vi går på.

Här finns verkligen mycket att göra

Jag vädjar till Naturskyddsföreningen och Kemikalieinspektionen att bli klarspråkiga och högljudda om sina kunskaper och att de använder media på ett effektivt sätt för att sätta press på regering och ansvariga institutioner såsom Jordbruksverket, Livsmedelsverket och Socialstyrelsen. De sistnämnda släpar efter och är alldeles för benägna att ta hänsyn till de stora industrijättarna och deras kommersiella hunger istället för att värna om allmänhetens rättmätiga hälsointressen.

Jordbruksverket ger regelbundet tillstånd för nya försöksodlingar av genmodifierade grödor i Sverige

Man tar inte ställning till vad en kommersiell odling av GMO grödor får för långsiktiga effekter fastän man enligt miljöbalken bör ta etiska hänsyn när det gäller verksamhet med GMO (genmodifierade grödor).

Bland annat har man godkänt ansökningar från Syngenta Seeds AB om försöksodling med genetiskt modifierad majs och sockerbetor. Monsanto, Syngenta och Du Pont är förresten industrijättar som kontrollerar 50 % av världens producerade frön.

 • Man fortsätter alltså med GMO försök trots att man vet att sådana odlingar använder mycket mer bekämpningsmedel som förstör jordarna och belastar människors hälsa.
 • Man tillåter dessutom numera import av GMO foder av bl.a. majs GA21 (till köttproduktion). Än så länge får de inte odlas men jag antar att försöksodlingar kan undgå sådana paragrafer.
 • Man tillåter också alltmer användning av Roundup vars huvudingrediens är glyfosat.

Vad är problemen med GMO och glyfosat?

GMO-grödor kännetecknas av att tolerera herbiciden (växtbekämpningsmedlet) glyfosat som bland annat finns i Roundup och som ägs av det multinationella företaget Monsanto. Det betyder att man kan använda mer bekämpningsmedel i GMO odlingar och det är precis vad som sker. I de länder som har stora GMO odlingar har användningen av Roundup och andra glyfosat medel ökat katastrofalt. Alltfler länder rapporterar negativa effekter som registrerats för både miljö och hälsa.

Glyfosat är således det i särklass mest använda bekämpningsmedlet i världen, Det förekommer frikostigt i skogs och jordbruk men sprutas också på vägkanten, tågspår och gräsmattor i parker etc. i Sverige och i andra länder.

Det är en veritabel miljökatastrof. Användandet av glyfosat dödar nämligen alla växter i odlingen som inte har genen för tolerans av bekämpningsmedlet.

Jordbruksverket skriver i beslutet att:

“när ogräsbekämpningen blir mer effektiv (används mera) så kan det få en negativ effekt på den biologiska mångfalden (m a o, på normalsvenska betyder det att många djur kommer att dö). I ett landskap med intensiv odling kan ogräsen på åkrarna vara viktiga för pollinerande insekter och fåglar som fälthöns och sånglärka. Frön från ogräsen är en viktig del av fåglarnas föda.”

Vad man däremot inte nämner är att glyfosat är giftigt för djuren.

Naturligtvis gäller den ”negativa effekten” också människors hälsa. Vi äter ju den mat som så frikostigt har besprutats med glyfosat. Intressant nog är faktiskt glyfosat patenterat som en antibiotika, vilket betyder att det uppträder som en antibiotika och slår ut delar av tarmfloran. Glyfosatrester finns i den mat vi äter och vem som helst kan räkna ut vad det betyder för vår tarmflora. Glyfosatrester försvinner liksom inte bara så fort de kommer ner i vår mage.

Glyfosat skadar tarmfloran och blockerar enzymer

I en forskningsstudie utförd av dr Seneff har man funnit klara bevis för att glyfosat skadar tarmfloran och blockerar enzymer kroppen behöver för att avgifta cancerframkallande kemikalier. Glyfosat besprutad mat gör att du inte kan avgifta glyfosaten och inte heller andra cancerframkallande ämnen.

Seneff fann också att glyfosat stör kroppens förmåga att ta upp viktiga mineraler (kalcium, järn, magnesium, och mangan) vilket också kan bidra till cancer och andra sjukdomar.

Än värre är att det numera blivit vanlig praxis att bespruta växterna med glyfosat precis innan skördetid, vilket är tillåtet och sker även i Sverige. Sen äter vi dessa grödor i en eller annan form fastän det är väl känt att glyfosatrester är högst giftigt och gör människor sjuka i långa loppet.

Industrin har alltid hävdat att glyfosat inte utgör någon fara för människor eller djur eftersom det är vattenlösligt och förs ut snabbt med urinen, men detta är helt enkelt inte sant och man har upptäckt glyfosat i vävnaderna hos människor och djur.

Kemikalieinspektionen varnar med rätta för Roundup och menar att den blivit allt vanligare i det svenska moderna jordbruket.

Förra året presenterade Jordbruksverket, i samarbete med Naturvårdsverket och Kemikalieinspektionen, en rapport som behandlar påverkan av GMO med herbicidtolerans på de tre miljökvalitetsmålen; “Ett rikt växt- och djurliv”, “Ett rikt odlingslandskap” och “En giftfri miljö”.

Där framkommer de ovanstående riskerna men Jordbruksverket motiverar beslutet för försöksodlingen med att den sker på en liten yta och under en begränsad tid. Därför tycker de att miljökonsekvenserna är försumbara. Tanken är väl att man så småningom inför GMO odlingar i Sverige i större skala. EU tillåter GMO odlingar.

För vem kan man undra är miljökonsekvenserna försumbara? Onekligen ett lättvindigt uttalande som visar på obegriplig okunnighet.

Ekonomiska intressen får ofta företräde Jordbruksverket skriver att nyttan med försöket (och det är inte det enda försöket) är större än riskerna. Det uttalandet påminner mig om hur Läkemedelsverket uttrycker sig om HPV vaccinet och den omdiskuterade Gardasilsprutan. Hur många har inte fallit offer för den sprutan?

Jordbruksverket motiverar sina tillstånd och fortsätter:

“Det är viktigt för den svenska jordbruks- och trädgårdsnäringens konkurrenskraft att det bedrivs försök för utvärdering och anpassning av tänkbara produkter för svenska förhållanden.”

De anser att grödor med tolerans mot bekämpningsmedel (GMO grödor) kan vara både bra och dåliga för en hållbar utveckling och menar att glyfosatpreparat har en mindre miljöpåverkan än andra bekämpningsmedel vilket är en lögn som de svalt från tillverkningsjätten Monsanto.

Alltför många seriösa vetenskapliga studier vittnar om motsatsen. Det finns inget som är bra vad gäller GMO och ökad användning av glyfosat och kan aldrig leda till en hållbar utveckling. Dessutom är det beklagligt att man anser ekonomiska intressen såsom konkurrenskraft ska ha företräde framför hälsorisker.

Glyfosat och cancer

Vi kan vi glädja oss åt en rapport som nylegen publicerats av självständiga vetenskapsmän som inte låter sig köpas av storindustrin. De har uttalat sig, klart och tydligt på uppdrag av The International Agency for Research on Cancer (IARC), som är en specialiserad Cancer organisation som arbetar direkt under Världshälsoorganisationen WHO. I mars i år, 2015, har de uttalat sig om ”fiorganophosphate pesticides” och huruvida de är cancerframkallande.

IARC-experterna har gått igenom cellstudier och har kommit fram till “att det fanns tunga evidens(bevis) för att glyfosat skadade cellernas genetiska information (genotoxicity), vilket i sin tur kan leda till abnormala/onormala cellfunktioner och kan leda till att celler blir cancerframkallande.”

Studierna visade också att glyfosat åstadkommer oxidativ stress (fria radikaler) i cellerna vilket kan leda till cellskador och höja risken att cellen blir en cancercell. Det förklarar och bevisar varför glyfosat kan leda till cancer.

Svenska myndigheter måste snarast möjligt ta konsekvensen av dessa resultat.
Man har alltså klassificerat glyfosat i kategorin Grupp 2A vilket betyder att man numera anser detta preparat ”möjligen kan leda till cancer”. Det är ett stort steg och bekräftar vad många inom miljörörelsen, självständiga vetenskapsmän och även jag varnat för under en lång tid.

Inte undra på att Monsanto inte låtit vänta länge innan man slagit tillbaka. Istället för att ta allvarligt på de hälsorisker som de uppenbarligen utsätter människor för säger, säger man följande:

“We question the quality of the assessment”, the vice president of global regulatory affairs for Monsanto, Philip Miller. “The WHO has something to explain.”

Undrar just vem som har något att förklara? Men, inget biter på denna industrijätte som oavbrutet skadar jorden och människans inre ”jordmån”.

Det är dags att allmänheten börjar kräva mycket hårdare regler för tillståndsgivning av preparat som uppenbarligen vi inte behöver och som ytterligare förgiftar vår planet.

Regeringen har tydligen fått upp ögonen för de allvarliga hälsorisker som människor tvingas utstå i sin vardagsmiljö. Glädjande nog har man beslutat att Kemikalieinspektionen ska vidareutveckla handlingsplanen för en Giftfri miljö. Den nya handlingsplanen gäller för åren 2015-2017. Här borde man även inbegripa en utredning om gifter och andra främmande ämnen som är cancerframkallande.

Cancer ökar för att vi blir alltmer förgiftade.

Avskaffa försöksodlingar av GMO och tillåt ingen import av densamma eller att GMO används till foder för djur avsedda för köttkonsumtion. Reducera eller helt enkelt förbjud användning av glyfosat.

Text och foto: Kerstin Unger Salén, blogg: Alltomcancer.com

Referenser

 • PubMed (2013): Glyphosate, pathways to modern diseases II: Celiac sprue and gluten intolerance
 • Glyphosate’s Suppression of Cytochrome P450 Enzymes and Amino Acid Biosynthesis by the Gut Microbiome: Pathways to Modern Diseases, Anthony Samsel and Stephanie Seneff
 • Independent Scientist and Consultant, Deerfield, NH 03037, USA;
 • Computer Science and Artificial Intelligence Laboratory, MIT, Cambridge, MA 02139, USA
 • IARC Monographs Volume 112: Evaluation of five organophosphate insecticides and herbicides
 • Lyon, France, 20 March 2015 – The International Agency for Research on Cancer (IARC), the specialized cancer agency of the World Health Organization, has assessed the carcinogenicity of five organophosphate pesticides. A summary of the final evaluations together with a short rationale have now been published online in The Lancet Oncology, and the detailed assessments will be published as Volume 112 of the IARC Monographs. Switchboard.nrdc.org
 • Regeringskansliet, “Ny handlingsplan för en giftfri vardag”N
 • Naturskyddsföreningen: “Risker och effekter av bekämpningsmedel. De kemiska bekämpningsmedlen utvecklades för att effektivisera jordbruksproduktionen. Men tyvärr har de inte enbart effekter på skadegörare och ogräs. De påverkar också den omgivande miljön och kan innebära risker för hälsan”.
 • Jordbruksverket, “Godkända Genetiskt modifierade växter”
 • Jeffrey Smith “Seeds of Deception” Responsibletechnology.org
 • Megan Westgate, executive director of the Non-GMO Project, and Courtney Pineau, assistant director of the Non-GMO Project
 • Aris A, Leblanc S, “Maternal and fetal exposure to pesticides associated to genetically modified foods in Eastern Township of Quebec, Canada”, Reproductive Toxicology, May 31, 2011 (4) 526- 33, Epub 2011 Feb/8).
 • Angående glyfosat och hälsorisker: Dr Natasha Campbell-McBride är läkare och Master of Medical Sciences in Neurology and Master of Medical Sciences in Human Nutrition. Författare till åtskilliga böcker, bl.a. till den utmärkta boken ”Put your heart in your mouth”. Hon leder också verksamheten på The Camebridge Nutrition Clinic sedan år 2000.
 • Brandli D, Reinacher S, “Herbicides found in Human Urine”
 • Ithaka Journal 1/2012: 270–272 (2012) Ithaka-journal.net
 • Editor: Delinat-Institute for Ecology and Climate- farming, CH-1974 Arbaz)
 • Delinat-institut.org, Ithaka-journal.net. ISSN 1663-0521 3
 • Assessing the safety and nutritional quality of genetetically engineered foods, John B. Fagan, Ph.D.

The use of genetic engineering in agriculture and food production has impacts, not only on the environment and biodiversity, but also on human health. Therefore, thorough bio-safety assessment requires, not only evaluation of environmental impacts of genetically engineered organisms, but also assessment of the risks that genetically engineered foods pose for the health of consumers”.

The GMO emperor has no clothes
A Global Citizens Report on the State of GMOs – False Promises, Failed Technologies “


Så här kan du stötta Newsvoice

Stöd NewsVoice 2024
 • Det är kanske dags att titta på följande film: http://ivansbj.blogspot.se/2015/05/farming-with-nature-permaculture-with.html

  Här behövs det varken rensas ogräs, bespruta, gödsla, eller bevattna. Det enda man behöver att göra är att plocka överflöd. I ovanstående odling är det låg genomsnitts temperatur, ändå odlas det där fikon t.ex. Allt vad man har lärt sig i skolan om odling är en snedvriden kunskap.
  Den rätta kunskapen för att lyckas, är att lyssna inåt och skapa inifrån utåt. I denna kommunikation vet man vilka växter hör ihop för att hjälpa varandra att växa. Denna kunskap är givetvis helt individuell och platsberoende. M.a.o. det som gäller för grannen gäller inte för dig. Allt är baserad på ett inre förståelse som är i sin tur baserad på helheten och ENHET. Denna förståelse är ytterst individuell och varje människa måste söka sin egen väg i symbios med naturen och ENHET. Detta är den sanna vägen som liknar Edens lustgård och liv utan villkorad slit som vi lever i vardagen…

 • @Eva: “Det finns säkert en mening i allt som sker” – jomenvisst… men för en figur som lever i ett tvådimensionellt universum är tre dimensioner totat obegripligt. Samma här. Det som sker har flera bottnar och så långt från traditionellt tänkande man kan komma. Perspektiven är långt bortom vad även en s.k. högutbildad ens kan börja förstå. Men eftersom Jante styr allt, även bland de som påstår sig vara upplysta, så är det ingen idé att fortsätta. 2D-folket gör sina erfarenheter, även om de gör ont och det är just så man till sist tvingas inse att 3D universumet finns och utgör grunden för 2D-ditot. Om du vill nå mig – info@zelec.se

 • Hej, skriver lite sent, men jag saknar svaret på en fråga – VARFÖR behövs besprutning?
  Hur kan behovet fås att upphöra?

 • Hej alla! Jag har fått stå ensam i hela mitt liv. Det har varit allvarliga brott mot mig i stort sett i hela mitt liv. Jag är fortfarande ensam. Jag skriver inte detta för att ni ska tycka synd om mig.Inte alls.
  Då jag har fått kämpa mot alla upptänkliga grymma maktmissbruk och mot uteslutningar i alla grupper, även min så kallade egen familj valde bort mig och mina barn, på grund av att jag vägrade ge upp. Rättspatos och etik och moral är högt utvecklat i min själ.
  Jag har också en stark överlevnadsinstinkt, är stark och en mycket modig själ.
  Alla vet att detta inte ses som någon hit.
  Jag vaknade nyss upp efter att ha vilat och tänkte tanken att det kanske är dels för att vi varit förskonade från krig i Sveriges som vi har denna mentalitet att vi skiter i varandra. Bara en tanke. Men det är verkligen ett kallt klimat i vårt land och vi finner oss i hur mycket som helst av diktatoriska handlingar mot oss själva och varann.
  Ja som sagt, man tröttnar på att stå själv.
  Jag är naiv i min kärlek till livet, vilken jag verkligen är mycket kär i =)
  Det finns säkert en mening i allt som sker, men det känns ibland som om alla vill blunda och struntar i allas våra liv och vår fantastiska planet.

 • Absolut Anders – men många behöver stöd av andra för att orka vara starka ..att orka hela vägen. Jag har levt ‘i utkanten’ av det gängse samhället sedan unga år. Jag har försökt undvika kemikalier (i mat & dryck, medicin, kroppsprodukter, i trädgården osv) så mycket som möjligt – efter förmåga och kunskap. Efterhand som jag blivit mer kunnig har jag upptäckt fler och fler ämnen vi behöver undvika – inte bara för vår egen skull utan för allt liv på planeten. Det är komplicerat – man måste hela tiden ‘läsa och lära’ och detta tar både tid och energi. Man får avstå annat för att få det att gå ihop – både tids- och energi- mässigt och även ekonomiskt.

  Vi behöver dela med oss av vår kunskap och hjälpa varandra på vägen – och jag tycker att vi gör det – mer och mer. Det händer mycket redan nu – både på NewsVoice, på Dr Dahlkvists blogg, Kostdoktorn och andra bloggar – och inte minst i mängder av grupper på Facebook.

  Det är en positiv utveckling på gång och förhoppningsvis når ‘vågen’ 38 grader mkt snart ..så att våra barnbarns barn kan leva friska i en giftfri värld!!

 • En förutsättning för att lyckas är att varje individ blir stark, får kunskap om hur saker förhåller sig först, och sedan tar bra beslut om hur förändring kan ske. En folkrörelse utan den djupare insikten hos varje individ kan leda galet, och hamnar lätt på fel sida om staketet. Detta är inte en kritik utan en uppmaning.

  Med andra ord måste man göra hemläxan först själv, och inte lita på att en större massa folk skall göra jobbet. Dessa är, om de inte är tillräckligt insatta, lätta att locka på villovägar.

  • Hej Anders, visst är det så, kunskap är basen för att kunna göra något men en folkrörelse börjar med en och kan sluta med hundratusentals. Om man tar upp ämnet och diskuterar med sin omgivning och ger information till den som är mottaglig, lägger ut på facebook och använder alla de media som står till vårt förfogande, hjälper det naturligtvis. Jag vägrar resignera och jag vet att man kan förändra saker och ting och självklart är det svårare ju större ekonomiska intressen som står på spel. Men, det går, så skicka vidare de artiklar du tycker är bra och informera din närmaste omgivning. Det är en bra början.Med vänliga hälsningar Kerstin

 • Absolut! Jag hoppas att de som förgiftar vår planet vaknar upp och inser att de själva stryker med.
  Med vänlig hälsning
  Eva

 • Dina artiklar är mycket viktiga Kerstin!
  Jag känner mycket, är en känslig person. Dina och andras artiklar drabbar mig djupt. Själv har jag barn och barnbarn och vill verkligen påverka så mycket jag kan.
  Då många genomlever svåra livssituationer i dag på grund av alla dessa brott mot människoliv, har enskilda personer inte lika mycket ork att agera eller förmedla och kämpa för en bättre värld. Ensam är inte alltid stark.
  Därför tänkte jag att en folkrörelse kanske skulle kunna vara en väg att stärka våra möjligheter att hålla oss starka och friska. Dina artiklar och ditt arbete är viktigt och bra.
  Tack för att vi får informationen.

  • hej Eva, jag förstår och håller med dig. Myten att ensam är stark tro jag är på upphällningen. Jag försöker skapa medvetenhet kring dessa problem. Säkert är en folkrörelse på gång som kommer att kräva regering och myndigheter att sluta tillåta att vi långsamt förgiftas. Bättre att kämpa än bli offer och alla kan vi bidra på vårt sätt och vi behöver inte vara lika. Med vänliga hälsningar Kerstin

 • Jag hoppas verkligen att en folkrörelse är ett konkret förslag. Kanske jag inte var tillräckligt tydlig i min text, eller så kanske mina kommentarer inte är bra nog för er? Hur kan jag i så fall förbättra dem?

 • Hej Kerstin! Jag tackade dig för din kommentar. Inget annat. Vad i min text står det att jag anser att du inte stöttar andra? Jag undrar varför du tror detta.

 • Tack Kerstin Unger Salen, Sofia, jag kritiserar ingen. Det jag ville lyfta fram var att den medvetenhet som skribenterna förmedlade i sina kommentarer haltar enligt mig.
  Om vi ska hjälpa våra medmänniskor och vår älskade Jord måste vi kanske mobilisera ett starkare försvar. Enskilda människor dör på grund av olika myndigheters maktmissbruk. Detta vet alla. Ska vi sitta och se på medans våra medmänniskor dör och vår Jord förgiftas? Det är inte min sak att döma någon, men jag tror att vi om vi bryter tystnaden som ändå råder kan förändra med ett gemensamt engagemang.
  Newsvoice är ett bra forum för kunskap, medvetenhet och kontakter för en folkrörelse att verka för “allas bästa”. Detta är en tanke som väckts hos mig och som jag nu vill dela med mig av till er alla.
  Att samarbeta och stå bakom utsatta medmänniskor är en väg att bryta tystnaden.
  För vi vet ju alla hur det är att stå ensam mot maktmissbrukare, eller hur? Och det är bråttom nu om vi ska kunna vända skeppets riktning.
  Tystnad är samtycke, handling genom en folkrörelse kan skydda liv…

  • Hej Eva jag förstår inte riktigt, vad är ditt konkreta förslag. Vad menar du med att jag inte står upp och stöttar andra ? Med vänliga hälsningar Kerstin

  • Kanske missuppfattade jag dig Eva och då ber jag om ursäkt. Läs gärna följande utredning om glyfosat:

   Här pratar man direkt om glyfosat lämningar i maten och vilken effekt den haft på mänskliga celler. Inte heller en vacker läsning.. “Apoptosis” betyder cell död.

   Chem Res Toxicol. 2009 Jan;22(1):97-105. doi: 10.1021/tx800218n.
   Glyphosate formulations induce apoptosis and necrosis in human umbilical, embryonic, and placental cells.
   Benachour N1, Séralini GE.
   Author information

   Abstract
   We have evaluated the toxicity of four glyphosate (G)-based herbicides in Roundup formulations, from 10(5) times dilutions, on three different human cell types. This dilution level is far below agricultural recommendations and corresponds to low levels of residues in food or feed. The formulations have been compared to G alone and with its main metabolite AMPA or with one known adjuvant of R formulations, POEA. HUVEC primary neonate umbilical cord vein cells have been tested with 293 embryonic kidney and JEG3 placental cell lines. All R formulations cause total cell death within 24 h, through an inhibition of the mitochondrial succinate dehydrogenase activity, and necrosis, by release of cytosolic adenylate kinase measuring membrane damage. They also induce apoptosis via activation of enzymatic caspases 3/7 activity. This is confirmed by characteristic DNA fragmentation, nuclear shrinkage (pyknosis), and nuclear fragmentation (karyorrhexis), which is demonstrated by DAPI in apoptotic round cells. G provokes only apoptosis, and HUVEC are 100 times more sensitive overall at this level. The deleterious effects are not proportional to G concentrations but rather depend on the nature of the adjuvants. AMPA and POEA separately and synergistically damage cell membranes like R but at different concentrations. Their mixtures are generally even more harmful with G. In conclusion, the R adjuvants like POEA change human cell permeability and amplify toxicity induced already by G, through apoptosis and necrosis. The real threshold of G toxicity must take into account the presence of adjuvants but also G metabolism and time-amplified effects or bioaccumulation. This should be discussed when analyzing the in vivo toxic actions of R. This work clearly confirms that the adjuvants in Roundup formulations are not inert. Moreover, the proprietary mixtures available on the market could cause cell damage and even death around residual levels to be expected, especially in food and feed derived from R formulation-treated crops.
   PMID: 19105591 [PubMed – indexed for MEDLINE]

 • Anledningen att jag skriver mina artiklar är att jag aldrig vill ge upp och därför hoppas jag ingen annan gör det heller. Lägg gärna ut artikeln om ni oroar er som jag om vår hälsa. Vill ni hjälpa till att sprida informationen och/eller min artikel, använd bloggar, facebook och allt ni kan för att sprida medvetandet hos människor. Ta reda på vem som är ansvarig för tillstånd av kemikalier på Kemikalieinspektionen, Jordbruksverket och skriv till dem och skicka min eller andra artiklar. Skriv till din riksdagsledamot i det parti du röstar på och skicka dem information . Var saklig och hövlig och börja bli aktivist. Alla bäckar små. Här gäller det att myndigheterna ska veta att vi vet även om de inte vet. Eller att vi granskar dem för att de inte ska ha inlett oheliga allianser med storfinansiella intressen. Det är är olagligt. Vi kan alla dra vårt strå till stacken.
  Fråga i affärerna om de vet vilka märken som har GMOsubstanser i sig (Heinz och Kelloggs till exempel) och köp organiskt. Prata med era vänner och informera.
  Vi måste verkligen få slut på denna ständigt ökade förgiftning av miljön och oss själva. Snart får varannan människa cancer. Ett oerhört lidande som vi måste göra något åt.
  Jag menar att det vi gör med jorden gör vi också oss själva. Vad som är viktigt är att vi inser att inget är lokalt och att ekosystem bor i människan och finns på jorden. Vi är en del av naturen och drabbas jorden , drabbas även vi av all miljöförstörelse.
  Upp till barrikaderna! Med vänliga hälsningar Kerstin Unger Salen

 • Bra exempel på detta är Greenpeace. De står på gator och vill att folk ska stoppa oljeutvinning i Norr. Energin går åt helt felaktig protest.

  Vad borde denna mäktiga organisation göra istället?
  Kräva högljud offentliggörande av alla patent som är hemligstämplade och som borgar för fri energi vilket betyder att man inte skulle behöva pumpa ut ur jorden 1 liter olja och då skulle det inte vara nödvändigt att protestera mot oljeutvinningen i norr heller. Denna fråga skulle aldrig uppstå.

  Detta visar mig hur manipulerande allt är och hur man hela tiden medvetet skjuter bredvid målet.

  • Mayne – operativsystemet i wåra hjärnor är proppade med programmeringar om att “allting går åt helvete”. Ifall Wi då slutar med att lägga ALL wår Energi på att stoppa det – så blir det ju Energi över för det som bär.

   Det allra mesta av världens bekymmer kan Wi ju ändå ej göra något åt. Det ENDA som Wi har makten att göra något åt är ju att förändra Oss själva – och därmed helt automatiskt förändra världen, förhoppningsvis…

   Men många glömmer ju bort det – till förmån för att leka “missionärer” – som andra skall rätta sig efter. Jag är inget undantag – men jag försöker i vart fall att mer och mer lägga min Energi och tid på att förändra mig själv = få hejd på mitt felprogrammerade operativsystem i hjärnan = ca 10-15 % av hjärnan.

   Ifall jag kommer att lyckas med det står skrivet i stjärnorna.

   Men vaddå… – Allt Är Möjligt !

 • Anders – Nej det tror jag ju inte. Det finns ett gammalt talesätt som säger ‘If you can’t beat them join them’ — Men jag vill leva sann mot mig själv ..och det är tufft nog som det är – utan att bli whistle-blower också.

  Ivan o’ Josef,
  Jag vet såväl att man bara kan förändra sig själv – att den fundamental förändring det gäller här bara kan ske inom var och en av oss. Mina tankar går i samma banor som era.
  JAG försöker att få Mayne (i vars kropp jag har min tillfälliga bovist..) att lyssna och hon lyssnar ..ett tag – men rätt vad det är hon så far iväg upp på barrikaderna igen!! 😉

  Betr Eva, så tror jag vi stöter på varandra då och då ..där på barrikaderna!

  • Mayne – vad händer ifall Wi av vanligt folk = väsentligt flera än 90 % av medborgarna i världens alla länder – tillåter alla världens eländes eländen att vara som de är – till förmån för att lägga ALL wår egen Energi på det som bär ?

 • Jo, att sitta hemma och slå sig själv för bröstet har ju alltid hjälpt…så att fortsätta offra varandra och vår jord är helt okej, eller?
  Kan vi, vill vi verkligen stå upp för varandra?
  Eller bara sitta och titta på när allt dör omkring och i oss…

 • Josef Boberg says:
  Mayne – jag ser inget annat att göra än att bl a fortsätta med att ”tuta om” att: We Are All ONE ! Instämmer!

  Man kan bara göra om sig själv inte andra. Jo högre man skriker desto högre motstånd möter man. En inre omvandling räcker.

  En människa kan möta givetvis problem från två håll som Mayne skriver: “Under mina många år som terapeut lärde jag mig att man kan arbeta både utifrån och in – eller inifrån och ut för att påverka ett hälso-tillstånd.”

  Men om man inte gör om sitt inre blir effekten av den yttre omvandlingen inte långvarig och om den yttre omvandling verkligen hjälpte någon vilket inte är ovanligt så har det garanterat hänt något på denna väg även inom den drabbade människan.

 • Mayne:
  “Så nu till problemet Ivan, Anders och Josef — VAD göra? HUR kan vi nå fram till -m ä n n i s k a n- inom Naturskyddsföreningen, Kemikalieinspektionen, Jordbruksverket, Livsmedelsverket och Socialstyrelsen och inte minst, Monsanto, Syngenta och Du Pont och världens alla regeringar ..och få dem att ta tag i detta – att SE/KÄNNA sig själva? ”

  Det första är att inse att dessa inte har något, räknat i deras värld, att vinna på att lyssna. Lösningen är därmed att jobba på att göra dessa enheter betydelselösa. Du trodde väl inte att det skulle kunna ske en kursomläggning inom systemet?

 • Just sett detta på Organic Consumers’ Association:

  “Have you ever noticed that when Monsanto, the FDA, or the Biotechnology Industry Organization are asked whether or not GMO-tainted foods are safe, they always say that GMOs are “just as safe” as “conventional” (i.e. chemical- and drug-tainted) foods, and pose no “unique” risks to human health or the environment?

  In a twisted sense they’re right. Because both GMO and non-GMO chemical-intensive, factory-farmed crops and foods are dangerous. And both GMO and non-GMO chemical-intensive foods destroy public health, animal health, soil health and the environment. They are also the major driving forces behind global warming and climate change.

  GMOs and Roundup, neonicotinoids, 2,4 D, atrazine, glufosinate, and dicamba—and all the other chemicals being sprayed on the food that we eat, and ultimately running off into water that we drink—are poison. The major reason chronic diseases like cancer, autism, diabetes, and obesity, along with reproductive, behavioral, endocrine and immune system disorders, are spiraling out of control is that our environment is toxic. We are ingesting—from the womb, to the hospital, to the grave—poisoned, pesticide-laden food.

  Here are 10 actions consumers need to take to protect themselves and their families, and drive GMOs off the market.

  Ronnie Cummin’s essay:
  https://www.organicconsumers.org/news/driving-gmos-and-monsantos-roundup-market ..”

  — Att sluta köpa dessa produkter – kan det hjälpa på sikt tro ..eller är det redan försent?
  Personligen har jag alltid sagt NEJ TACK till GMOs!
  Praktiskt taget allt i mitt hushåll är numera ekologiskt. Men hur ska det gå om ‘deras’ gräsliga odlingar breder ut sig alltmer?
  Det är bl a därför jag skriver på så många petitioner jag hinner mot dessa företag och inte minst the TTIP som jag tror kommer att bakbinda våra händer ännu mer!! 🙁

 • Otroligt bra artikel Kerstin – sanningen om världens hälsotillstånd ‘i ett nötskal’.

  Under mina många år som terapeut lärde jag mig att man kan arbeta både utifrån och in – eller inifrån och ut för att påverka ett hälso-tillstånd. Helst ska man använda både ock – dvs metoder som både arbetar med det fysiska (kost, massage, homeopati, örter, yoga, tai chi etc) och med det mentala (meditation, mindfulness, mental träning, yoga, tai chi etc.).

  Så nu till problemet Ivan, Anders och Josef — VAD göra? HUR kan vi nå fram till -m ä n n i s k a n- inom Naturskyddsföreningen, Kemikalieinspektionen, Jordbruksverket, Livsmedelsverket och Socialstyrelsen och inte minst, Monsanto, Syngenta och Du Pont och världens alla regeringar ..och få dem att ta tag i detta – att SE/KÄNNA sig själva?

  Vi kan skrika oss hesa att WE ARE ALL ONE från våra hustak — men de lyssnar ju inte!!

  Så VAD TROR NI ska till för att få dessa ‘herrar’ att inse sambandet mellan – både deras egen och alla andras inre och yttre miljö??

 • Angelägen artikel!
  Själv saknar jag makt, pengar och status. Vad gör man då?

  Jag odlar den lilla yta jag har i trädgården och har gjort så i 30 år. Snacka om mikrober alltså! Min jord skulle intressera många nördar!
  Allt icke-giftigt organiskt komposteras. Nyttoväxter inklusive medicinalväxter odlas.
  Det krävs kunskap; man behöver ofta lägga ned tid att förkovra sig. Även “ogräs” kan vara nyttigt, t.ex. maskros.

  Det är vad man själv kan göra för att överleva.

 • “Intressant läsning men jag skulle vilja gärna vända på ett begrepp. Den inre tillstånd i människan påverkar och skapar den yttre miljö vi lever i. Detta med tanke på att all liv är energi. Energin är skapande. Människor både som enskilda och som kollektiv sänder ut energin som i sin tur skapar vår yttre miljö.”

  Sant.

 • Den inre miljön handlar i grunden om den psykologiska miljön. Man kan fundera på varför det heter “sanity” när det handlar im det egna psyket, vilket borde tolkas i samma mening som “sanitation” handlar om städning. Att städa den egna, inre miljön. Och detta görs genom att se världen för vad den verkligen är. Och städningen handlar om att göra sig av med de falska bilder och föreställningar man har om olika saker i världen och samhället.
  https://www.youtube.com/watch?v=Fk3KsAl7QTI
  Michael Tsarion – Authority, Personal Responsibility, Psychology, and Morality

 • Intressant läsning men jag skulle vilja gärna vända på ett begrepp. Den inre tillstånd i människan påverkar och skapar den yttre miljö vi lever i. Detta med tanke på att all liv är energi. Energin är skapande. Människor både som enskilda och som kollektiv sänder ut energin som i sin tur skapar vår yttre miljö.

 • Lämna ett svar

  Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *