Evidensbaserad politik? – VoF-professorn Sven Ove Hansson kanaliseras av 18 debattörer på DN och SvD

publicerad 10 juni 2015
- av NewsVoice
Prof. Sven Ove Hansson KTH - Foto: Europa Biotech

Prof. Sven Ove Hansson KTH - Foto: Europa Biotech

DEBATT OCH ANALYS. En debatt tar form på DN och SvD. Nu ska politiken bli evidensbaserad tycker 18 personer varav flera är beteendeingenjörer. De flesta har en koppling till VoF och KTH-professor Sven Ove Hansson som är politisk filosof och grundare av VoF. De anser att bakom politiska beslut och motioner ska finnas evidens, vetenskapliga bevis. Personerna startade “Nätverket för evidensbaserad policy” för att öka trycket på politikerna.

Text, debatt och analys: Torbjörn Sassersson, NewsVoice | Prof. Sven Ove Hansson KTH – Foto: Europa Biotech | Läs mer om evidensbaserad politik i NewsVoice

Artikeln skapade förmodligen en del reaktioner hos läsarna, men det är inte möjligt för vanligt folk att kommentera på varken SvD eller DN. Debatten genomförs ovanför folkets huvuden.

Läs och debattera därför gärna på NewsVoice. Hela debattartikelserien presenteras längst ner.

Tankeväckande repliker i DN och SvD

Martin Peterson från den filosofiska institutionen vid ett universitet i Texas, skriver i sin replik att ett Platonskt expertråd som ska filtrera politikernas motioner och beslut knappast är eftersträvansvärt:

”En grundläggande demokratisk princip är att det inte bara är kostnadseffektivitet och måluppfyllelse som avgör ett besluts legitimitet.”

”De väljare som inte gillar den politik som förs bör rösta fram andra politiker, snarare än försöka påverka ett Platonskt expertråd.”

”I det långa loppet vinner vi alla på att tillåta våra politiker fatta stundvis stolliga beslut, eftersom konsekvenserna av ett Platonskt expertstyre på lång sikt blir att demokratin urholkas.”

Maria Ludvigssom hävdar i sin replik att skaran verkar vilja designa väljarnas röstbeteenden. Ludvigsson skriver:

”Om nu nätverket hade rätt skulle sann evidensbaserad politik leda till ett enda förslag, en lösning, fritt från ”ideologi och populism”. Det skulle i sin tur innebära att alla partier kom fram till ett och samma svar och det är absolut omöjligt att förstå varför det – om än aldrig så evidensstint – skulle vara önskvärt.

En levande demokrati bygger på att det finns konflikter åsikts- och värderingsskillnader, intellektuell mångfald och på medborgarens rätt att fritt uttrycka det. Den färdiga och rationella medborgaren är en anomali och bygger på den obehagliga idén att en upplyst överhet kan fostra fram, designa, en ny människa.

Paradoxalt nog är det just starkt ideologiskt drivna regimer som har försökt sig på precis detta. Resultaten har varit förödande.”

NewsVoice kommentar och analys

Ska Sverige bli det första evidensbaserade landet i världen styrt av evidensbaserade politiker? Är det dit vi är på väg eftersom evidensbaserad politik innebär att politikerna måste bli “evidensbaserade”. De kommer att värderas av ett “platonskt expertråd”. Bara de politiker som drillas till att ha “rätt åsikter” – eftersom vetenskap också är politik –  blir de mest framgångsrika.

Frågan är vilken evidens som ska vara godkänd och vilken som inte är det? Vi vet att den största delen av forskningen som sker på universiteten är industrifinansierad och att den evidens som publiceras är den som industrierna har nytta av. Vi vet även att forskningsfusket är utbrett tack vare insiders och visselblåsare. Dessutom är forskare sällan överens om vilken evidens som är säkrast och vad som är evidens idag kan bytas ut mot annan evidens i morgon. Hur kvalitetssäkras att det “platonska rådet” har tillräckligt med moral och frihet från jäv för att kunna av avgöra vad som är bäst evidens för dagen?

Hur ska det gå för väljarna i ett evidensbaserat samhälle? Kommer enbart personer med vetenskaplig utbildning att få rösträtt? Icke evidensbaserade människor kanske riskerar att bli nedklassade. De  får tillhöra den evidenslösa kasten när de evidensbaserade människorna tar över, vilket i och för sig är en tillspetsad spekulation.

De 18 debattörerna knyts samman genom politisk filosofi från KTH med inslag av sekulär humanism

Hela idén med evidensbaserad politik låter misstänkt likt det naturvetenskapsorienterade tänkande och det bevis-krav-beteende som skeptikerföreningen VoF gjort sig känt för. NewsVoice undersökte därför om det fanns kopplingar och mycket riktigt: VoF och en av VoF:s grundare Sven Ove Hansson hänger som en ande ovanför evidensspektaklet.

Det visar sig att 70% av de 18 personer som signerat debattartiklarna är Sven Ove Hanssons elever, kollegor eller VoF-följare på Facebook.

Vem är professor Sven Ove Hansson?

Sven Ove Hansson (1951-) är en svensk filosof, författare och professor i filosofi vid KTH (hemsida). Han har publicerat cirka 30 böcker om vetenskapsteori och politisk filosofi samt över 200 fackfilosofiska artiklar inom beslutsteori och filosofisk logik. Sven Ove Hansson är marxist och var anställd i Industriarbetarfacket 1975-78 och av Socialdemokraterna 1978-83. Han har deltagit i flera statliga kommissioner. Han är redaktör för den filosofiska tidskriften Theoria och sitter i redaktionsrådet för Tidskrift för politisk filosofi. Han har tidigare varit vice ordförande i Riskkollegiet.

Sven Ove Hansson grundade 1982 föreningen Vetenskap och Folkbildning (VoF) tillsammans med bla beteendepsykologen Berndt Brehmer (1940-2014) från Försvarshögskolan (tribute). FOI kallade honom för “Sveriges mister Ledning” (Framsyn). Brehmers specialitet var “Command and Control” (litt) och hans inflytande i VoF handlade bla om att ge råd om hur allmänhetens “konstiga tänkande” bör hanteras (overhead).

Hansson är redaktör och ansvarig utgivare för VoF:s tidskrift Folkvett och har skrivit studentlitteratur som används på KTH. Sven Ove Hansson är eximinator och kursansvarig för en rad kurser om bla: vetenskaplig kvalitet, riskfilosofi och bioteknologins etik.

Sven Ove Hansson har frekvent samarbeten med Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) som lyder under Justitiedepartementet. MSB ersatte 2009 bla Styrelsen för psykologiskt försvar. Sven Ove Hansson anlitas även av Försvarets forskningsinstitut (FOI) som lyder under Försvarsdepartementet. FOI:s forskning stödjer totalförsvaret, svensk och internationell säkerhet.

9 av de 18 debattörerna är medlemmar på VoF:s Facebook-sida

VoF:s Facebooksida

Marie Björnstjerna, konsult vid Beteendelabbet, grundare av The Swedish Nudging Network (SNN).

Elias Dietrichson, lärarstudent, Forum för lärarutbildning och utbildningsvetenskaplig forskning.

Karim Jebari, postdoc i filosofi, Institutet för Framtidsstudier, kursansvarig för kursen Teknik och etik vid KTH med eximinator Sven Ove Hansson. Jebari skriver för bloggen Politisk Filosofi.

Magnus Johansson, beteendeingenjör och psykolog, Network planner på Teracom AB.

Ida Lemoine, konsult vid Beteendelabbet, ­grundare av The Swedish Nudging Network.

Måns Magnusson (Linkedin), doktorand i statistik vid ­Linköpings universitet, testperson på LEAB i Uppsala. Skriver för bloggen Politisk Filosofi.

Gustav Nilsonne, medicine dr, forskare i kognitiv neurovetenskap, Karolinska institutet, Stockholms universitet. Återkommande skribent för Folkvett, VoF:s medlemstidning. Skriver även för bloggen Politisk Filosofi.

Stefan Schubert, postdoc i filosofi, London School of Economics, författade “On the coherence of higher-order beliefs” publicerad i Southern Journal of Philosophy (2012), disputerade vid Filosofiska institutionen Lunds Universitet (Humanistiska teologiska fakulteten). Han skriver för bloggen Politisk Filosofi.

Marcus Widengren, forskningsingenjör, KTH (hemsida), listad på avdelningen för filosofi KTH med avdelningsföreståndare Sven Ove Hansson

4 av de 18 debattörerna är på annat sätt VoF-associerade

Tobias Malm, fil kand i filosofi, Stockholms ­universitet, kollega med Sven Ove Hansson.

Björn Lundgren, doktorand i filosofi, Kungliga Tekniska högskolan, doktorand på Sven Ove Hanssons avdelning för filosofi, KTH. Lundgren är lärare på kursen Teknik och etik vid KTH, med eximinator Sven Ove Hansson. Björn Lundgren var forskare på FOI-projektet Securit, memo 5253: Definition of information security culture (2015) tillsammans med bla Sven Ove Hansson.

Dan Munter Fil. lic. och doktorand i filosofi på KTH (hemsida), skriver fn avhandling om etiska koder vid KTH:s filosofiavdelning, Skolan för Arkitektur och Samhällsbyggnad med avd.föreståndare Sven Ove Hansson.

Simon Klein, fil kand i kognitionsvetenskap, ­Göteborgs universitet, ordförande (2014-) i Unga Humanister, en systerorganisation till VoF.

Övriga debattörer

Adam Altmejd (hemsida), doktorand i nationalekonomi, Handelshögskolan i Stockholm.

Eskil Forsell (Twitter), doktorand i beteendeekonomi, Handelshögskolan i Stockholm.

Linda Lindström, konsult vid Beteendelabbet, grundare av The Swedish Nudging Network.

Jenny Maria Nilsson, journalist, prisbelönt av Bonnier.

Robert Östling, forskare i nationalekonomi, Stockholms universitet.

Text, debatt och analys: Torbjörn Sassersson, NewsVoice | Läs mer om evidensbaserad politik i NewsVoice

Relaterat

DN/SvD-debatten om evidensbaserade politiker:

DN: 31 maj 2015: Nätverket för Evidensbaserad Policy: ”Kunskap måste gå före ideologi och populism”

DEBATT.”Gör politiken evidensbaserad. Politiska beslut måste fattas på basis av evidens, snarare än ­populism eller ideologiskt motiverat tyckande. För att öka trycket på ­politikerna och se till att så faktiskt sker startar vi nu det partipolitiskt oberoende ­Nätverket för evidensbaserad policy, skriver 18 forskare och aktivister.”

DN: 1 juni 2015: ”Tre politiska frågor som borde hanterats evidensbaserat”

REPLIK.”Tack ni 18 kloka kvinnor och män för att ni bildat Nätverket för evidensbaserad policy. Jag har tre exempel på politiska frågor som under våren borde ha hanterats evidensbaserat, skriver barnläkaren och professorn Inge Axelsson.”

DN: 1 juni 2015: ”Lagstiftning om evidensbasering ger inte bättre beslut”

REPLIK.”Initiativet att starta ett nätverk för evidensbaserad policy är välkommet. Det behövs fler aktörer som driver betydelsen av kunskap i politiskt beslutsfattande. Nätverkets formuleringar är dock bara en början till att skapa förutsättningar för en konstruktiv evidensbasering, skriver två vetenskapsteoretiker.”

DN: 1 juni 2015: Martin Peterson: ”Politiker bör få torgföra stolliga förslag”

REPLIK.”I en demokrati röstas dåliga politiker bort i allmänna val. Att låta allvetande akademiker tillrättavisa dem är inte rätt väg att gå, skriver filosofiprofessorn Martin Peterson.”

SvD: 1 juni 2015: Maria Ludvigsson: “De designar ditt röstbeteende”

REPLIK.”Det är förvisso inte den ”upplyste despoten” som efterfrågas i debattartikeln men väl den disputerade. Dagens mest hårresande läsning stod det nyligen formerade ”Nätverket för evidensbaserad policy” för (DN 1/6).”

SvD: 5 juni 2015: Nätverket för Evidensbaserad Policy: Evidensdebattörer i replik: “Desinformation om disputerade despoter”

REPLIK.”Maria Ludvigsson läser mellan raderna i vår DN-artikel att vi efterfrågar ”disputerade despoter”. Det finns ett värde av att läsa mellan raderna, men också en fara. Risken är att man hittar saker som inte finns, utan som man trollat fram själv.”

DN: 6 juni 2015: Carl Johan von Seth: Politik är inte bara att tycka och önska

REPLIK.”Nyfascismen har i veckan fått ett ansikte. Åtminstone om man ska tro reaktionerna på det inlägg på DN Debatt som undertecknades av Nätverket för evidensbaserad policy (31/5).”

DN: 8 juni 2015: Nätverket för Evidensbaserad Policy: ”Vårt intresse ligger i de politiska beslutsprocesserna”

SLUTREPLIK.”Nätverket ägnar sig inte åt att föreskriva politiska värderingar eller ställa upp politiska mål. I stället ligger vårt intresse i den politiska beslutsprocessen efter att målen har ställs upp, skriver undertecknarna bakom Nätverket för Evidensbaserad Policy.”


Så här kan du stötta Newsvoice

 • Ett ganska bra initiativ måste jag medge. Kanske rent utav ett slags svar på Vetenskapliga partiet fast märkligt nog utan grundvärderingar? Frågan är varför.

  Tanken på att bevisa vad som krävs för att uppnå de fina ord som politikerna använder för att lura befolkningen är naturligtvis politiskt sprängstoff i sig självt.

  Genom att föra in vetenskaplighet i resonemanget kan man undvika alla retoriska trix och de ad hominem-argument som redan används flitigt i massmedia av motståndarna till demokrati. De använder ständigt denna ovetenskap för att kontrollera den obildade massan.

  Blir de robbade på sitt ständiga käbbel kan man fråga sig vad för kontrollmöjligheter de då kommer ha kvar? Dettta berör även begreppet “deliberativ demokrati” som har god potential att ta kål på käbblet och öka medvetandet om ordens verkliga betydelse.

  Politik handlar givetvis till slut om värderingar, vilket de insett. Detta är således inget parti. Därför har Vetenskapliga partiet, till skillnad från denna organisation, en politisk värdegrund om största möjliga lycka för kommande generationer.

  De av er som delar den värdegrunden är varmt välkomna att bidraga politiskt till de lösningar som är i linje med denna värdegrund.

  MVH
  Martin Gustavsson
  Partiledare
  Vetenskapliga partiet

 • De tänker sig ett användandeav hjärmaskingränssnitt för att erhålla rätt information till rätt beslut, d v s information som förbipaserar människans ordinarie sinnesinformation.
  De har sedan många år påbörjat utvecklingen av artificiell intelligens, ett beslutsfattande system som någon gång i framtiden kan uppnå superintelligens, se Nick Boströms bok (Superintelligence)

 • Bra fråga, och svaret är väl att journalister som tar upp sådant här blir av med jobbet direkt. Det utarmade uranet i pansarbrytande ammunition förgasas vid rätt låg temperatur, alltså vid en träff.
  Efter många års användning i mellanöstern märks det nu inte om man testar taktiska kärnvapen vilket det krigsindustriella komplexet antagligen gör just nu. Eventuell radioaktivitet kan skyllas på den ”normala” halten. Ungefär som de förhöjda aluminiumhalterna i naturen efter chemtrails. Det fanns tester om förhöjda halter av radioaktivitet i Storbritannien efter anfallet på Irak 2003, kanske görs det tester fortfarande som inte kommer ut i informationsdimman. Det förgasade uranet sprids alltså i atmosfären. Allt finns faktiskt att ta till sej för den som orkar; varför hittar jag inga jämförande artiklar om varför Afghanistan fortsätter att vara världens största producent av heroin? De amerikanska myndigheter som annars leker världspolis avlyssnar och spelar in alla samtal i landet sedan lång tid tillbaka. Men de är väl inbäddade i vallmofälten de ska beskydda. En evidensbaserad officiell politik skulle i praktiken grunda sej på mörkläggningar och i den ligan ligger också Sverige i täten idag.

 • Håller med dej där. Vid imperiepolitik är just det som sopas under mattan som är huvudverktyget. Verksamheten i Gyllene triangeln kunde fortsätta i skydd av khmerpolitiken och penningströmmar kanaliserades via HSBC i Hong kong och via Chicagobanker. Flyget fanns kvar i Asien som transportmedel, Richard Nixon hade ju påbörjat ”War on Drugs” 1971. Hur mycket av detta kapital placerades inte i sydamerikanska karteller och byggde upp nya konstellationer varav en bråkdel senare hamnade i Iran-contras affären. Samma slags operationer sker över hela världen idag i anslutning till Natobaser. Underrättelsetjänster jobbar på den högsta nivån direkt med bank- och finansvärlden och inte med nationella incitament. Idag finns västafrikanska länder som är överhopade med kartellfolk som jobbar i skuggan av underrättelsetjänster och levererar cirka ett ton kokain per dag norrut till EU. En motsvarande trafik med heroin från Asien sker västerut till USA. Allt detta är givetvis finansierat av banker i sista ändan. 90% av transporterna sker i kontrollerad form vilket betyder att de passerar genom tull och andra visitationer utan att stoppas, de har alltså en geopolitisk status. Genom att man destabiliserar samhällssystem och skaffar kriminella medarbetare i form av femtekolonnare så underlättas maktövertaganden. Därför kan evidensbaserad politik få ödesdigra och direkt kontraproduktiva följder när informationsbilden inte belyser det som inte får yppas offentligt.

  • Väl sammanfattat. Vad får msms medarbetare och ledning att kliva ur ledet? Kanske, tänker jag grafiska redovisningar av svåra missbildningar som en följd av Usas krig i Irak tillsammans med utpekande av mediafolk för att de vill utsätta våra barn och barnbarn för detta. Att appelera till såna känslor kan ha en effekt allrahelst som det är objektivt. En förklaring som framförts beträffande missbildningarna är utarmat Uran, som Usa 1943 i ett memo karakteriserade som ett giftgasvapen – det bildas mikroskopiskt damm och jag antar att det är vad som åsyftas med ‘gas’. Men andra experter hävdar att flera taktiska kärnvapen sprängdes både i Irak och Afghanistan. Och kraftigt förhöjda strålnivåer uppmättes på flera håll.

 • Det var planerat under lång tid, till exempel byggdes röda khmernas flygvapen upp av CIA men vapen kom även från kineserna. Ren affärsuppgörelse i gyllene triangeln. Det som hände där och då kan hända även här om man inte ser upp eftersom allt kommer i små steg.

  • Utan de ohyggliga Laosbombningarna hade inte förutsättningarna funnits.
   Gör det inte till ngn kålsuparteori utan tydlig huvudaktör – det är vad imperialisterna vill.
   Zhou Enlai lär ha varit under starkt brittiskt inflytande. England lyckades sen långt före kommunismen i Kina nästla sig in och påverka mestadels negativt.
   Och vem stöder mest världens organiserade brottslighet, inkl i gyllene triangeln jo storfinansens London och Wall street mha deras agenter.
   När man lyfter av deras korrumperande roll – hur mycket finns då kvar?

 • Pol Pots Kambodja förde en evidensbaserad politik och den vägen gick ju inte så bra. Toppstyrd social ingenjörskonst är kraftigt överreklamerad för samhällsförbättrande åtgärder. Men detta är väl ett centralstyrt förslag till optimering av befolkningsunderlaget.

  • Säkert riktigt men du nämnder inte att det var Usa som provocerade fram hela situationen genom terrorbombningar och Usa och England som sen manipulerade så att Pol Pot fick makt. Dessutom lyckades de spela ut Vietnam och Kina mot varandra.

 • Arne du sitter med Svarte Petter, så det spelar ingen roll att andra också har mössor. Du har redan fått saxen av honom ser vi, så du kan klippa av dumma långa ord. 😉

 • Red, tack för information producerad av prof. Germund Hesslow på Facebook, som enligt min i livet utvecklade och ägda kunskap, att i nutid och mentala rum förstå, vänder upp och ner på enskild utvecklad och ägd ”evidensbaserad” kunskap att i nutid och mentala rum, LYDA Jante och Luthers partipolitiska läror, återförsäkrat av Ågrens ofta livslånga kognitiva förnekelse av information sammansatt av ord eller begrepp, som i nutid och mentala rum vänder upp och ner på enskilt ägda undermedvetna och medvetna vanor och ovanor att lyda ”evidensbaserad” information med kvalitet och säkerhet i nutid och rum, som bara är statisk, empirisk och logiskt mätbar.

  Prof. Germund Hesslow kan som prof. Dennis Töllborg i Göteborg blev för ”Älska din navel” en säkerhetsrisk för partipolitisk laglös folkvald svensk lagstiftare och kontrollmakt, som i styrelse, utskott eller nämnd styr och ställer med hjälp av partipolitisk värdefattig laglös målvakt utan personligt ansvar och risk, för att säkerhetsbrist i producerat resultat är fördragsbrott, lokalt i EN medlemsstat på den inre solidariska fria marknaden för skola, vård och omsorg i EES och Europeiska unionen.

 • Jag fick Germund Hesslows tillstånd att citera från hans Facebooksida. Hesslow är professor i neurofysiologi vid Lunds universitet. Han lyfter upp följande tankar om problemet med evidensbaserad politik.

  “I en debattartikel i DN häromdagen skrev ett antal personer att politiken bör bli mer ”evidensbaserad”. Det låter kanske bra men reser ett svårt problem. Vem skall vakta väktarna? I det här fallet: vem skall avgöra vem som sitter inne med expertkunskaperna?

  Att författarna i flera fall är just beteendevetare är ironiskt och belyser problemet. Universitetsutbildade psykologer och psykoterapeuter har under de flera decennier sysslat med Freudiansk psykoanalys och analyserat Oedipuskomplex och penisavund. Många har arbetat med ”bortträngda minnen” och satt flera oskyldiga personer i fängelse.

  En professor i psykologi har medverkat till en av de värsta rättsskandalerna genom tiderna. Med få undantag har beteendevetare underblåst rena lögner i arv-miljöfrågan. De som velat veta vad ”evidensen” säger i beteendevetenskapliga frågor har inte kunnat räkna med vederhäftiga svar från beteendevetenskapens företrädare.

  Mycket elände hade kunnat undvikas om politiker och företrädare för rättsväsendet litat mer på sunt förnuft och mindre på dem som gör anspråk att veta något om ”evidensen”.”

  https://www.facebook.com/germund.hesslow

 • Man kan gott säga att nu när politiken avhänt snart sagt alla möjligheter till styra investeringar och finansiering såväl som demokratins grundläggande förutsättningar har kapialet bakbundit politiken så att vilken hitler som helst kan få makten att få gräset att växa på kommando. Försäkringen mot alla invändningar är alltså att kunna kväva allt i sin linda.. Välkomna till diktatorskapet och syndabockarnas samhälle..

 • RED, du vet vad jag fann vid min undersökning före jul av svenska politiker… Återge gärna den undersökning, den passar i i tiden just nu. Som alltid ligger jag före… Den hade det jobbiga namnet “Politikens Förfall”.

 • Ska voffarna bilda en svensk politbyrå? Var har de tänkt sig skapa sitt Gulag? De talar gärna om etik, som om det vore ett träslag. Jag trodde det handlade om moral, men den evidensbaserade etiken handlar om kodifierade normer, hur omoraliska de än är! Det är just fixeringen vid det kodifierade, dvs juridiken som gör näringslivet så inflytelserikt, vare sig det gäller tobak, kemikalier eller läkemedel. Det är viktigare att sälja margarin och att bränna sopor med förtjänst än att se till folkhälsan!

 • Skadar inte med evidensbaserad journalistik heller, Investigative Reporting into Drug Trafficking, 9/11 & Terrorism. Fast som Daniel Hopsicker där själv nämnde den 4 februari, när han efter 4 månaders tystnad postade om att en nära släkting till ‘Boston bombarna’ som i det sammanhanget länge synts i TV-rutorna, visat sig vara en hemlig CIA-agent, så var det inte nyheten i sig utan hans egen långa tystnad som kommenterades. Hans publik är alltså ej längre förvånad av denna typ av nyheter, men detsamma kanske inte kan sägas om DN’s och SvD’s publik?

 • Jag tycker evidensbasering kunde vara en utmärkt idé, om den tillämpades konsekvent. T.ex. kunde man ju evidensbasera krigsinsatser som medel för att åstadkomma fred. Det torde vara uppenbart för alla att kriget aldrig någonsin leder till dom goda resultat som dom varma krigsivrarna och förespråkarna och reklammakarna målar upp. Och därmed skulle krigets saga vara all. Och det är väl därför politiker m.fl. nogsamt undviker att låta evidensbasera det som dom tänker genomföra vad populasen än tycker: EU-medlemskap, kontantbortskaffande, vaccinationer, Natomedlemskap, kärnkraft, JASplan, privatbilismen, skolan, wifi-strålning ….

 • Jag kan tänka mig fysikern Brage Norin i ett sådant expertråd. Han är inte typen som faller i farstun ens för amsagor 99.9% av mänskligheten tror på. När han väl själv har undersökt dem, ska jag väl tillägga. För ingen av oss är helt immuna mot sånt vi hört från alla, men ännu ej själva undersökt.

  Givetvis blir det en märklig situation, om 99.9% är säkra på att experterna ‘är galna’. För det blir ju konsekvensen, om experterna tillämpar evidens, riktig evidens, medan 99.9% tillämpar de amsagor TV och andra sagoberättare berättat för dem.

 • Sven Ove Hansson och kompani är fel typer för ett platonskt expertråd. Lars Bern vore kanske en kandidat att välja in där däremot.
  Försvaret samarbetar alltså med en marxist. Det vanliga tricket som anglosaxarna har lanserat för att kontrollera och styra andra med fel bakgrund in i fållan. Att tala om att man är för evidensbaserad analys men inte ha genomskådat det 150 år gamla brittiska knepet med sponsrade revolutionärer som prisade det brittiska imperiet, vilket var fallet med Marx, diskvalificerar Sven Ove per omgående.
  Tricket är nog att samla ihop etablissemangets mest opportunistiska invånare färdigindoktrinerade och definiera dem som experter utan någon som helst evidens för att de verkligen är i stånd att tänka kritiskt.
  Akademiska filosofer är hänvisade till etablerad litteratur under sin stigande karriär. Där finns bara det som gynnar anglosaxarnas intressen.
  Med tanke på den anglosaxiska dominansen i all akademisk verksamhet är det tveksamt om filosofer är lämpliga. I så fall skulle de först sättas på skolbänken och tenta av massor av information om Usas och Englands verkliga roll i historien eftersom nästan allt som når karriärister är lögn. All info som avslöjar hegemonerna ogillas av dem och det betyder avsteg från en hittills rätlinjig etablerad karriär.
  Observera att anglosaxarna vill minska jordens befolkning med ca 90%. Återstoden täcker Usa Kanada Storbrittanien Australien Nya Zealand och lite till men inte hela Europa.
  Evidensbaserad blir man inte förrän man grundligt genomskådat dessa imperialister.
  Men tanken att det behövs ett de klokes råd är ändå god. Det gäller att ha noga genomtänkta urvalskriterier bara. Haken är ju att Makt Är Rätt under imperiet.

 • För ett år sedan hade “Euroscience Open Forum” sitt första möte. Forumet ävser att vara “a new pan-EU network of government science advisers. Senior scientific representatives from twelve member states, including the UK’s Sir Mark Walport, will discuss how to strengthen the use of evidence in EU policymaking and improve coordination between national systems”

  http://www.theguardian.com/science/political-science/2014/jun/23/evidence-based-union-a-new-alliance-for-science-advice-in-europe
  .
  Med den här modellen vore det ärligt att erkänna att politikerna spelat ut sin roll som medborgarnas språkrör. Ska vi nu få börja rösta på olika forskarlag som producerar evidensbaserad forskning utifrån olika politiska värderingar? Viktigt är då att staten/EU skjuter till medel så att forskare med olika värderingar får möjlighet att knåda kunskapen på sitt lilla vis.

  Det finns ingen objektiv kunskap bara olika värderingar. Smaken är som baken delad.

 • Science is Evil

  Yesterday I got into an argument with a Science teacher during one of our professional development sessions. I don’t like to get into arguments with colleagues but sometimes I get so fired up about trivial academic questions that I can’t stop myself. Criticisms become feuds, feuds become wars–and now I have many people at school who won’t talk to me. But that is the price you pay for being a truth teller.

  Yesterday, Mr. Science asked for feedback on a lesson where he had kids debate the safety of GMOs using research that he had gathered from both sides of the argument. I interrupted: “Since the days of Prometheus mankind has meddled and tinkered with Nature and no good has ever come of it! We now stand on the brink of apocalypse because we have lost control of Technology and the machines are enslaving us. It’s all Sciences fault!”

  He countered that the students were merely learning how to formulate and present arguments from a set of facts and that incidentally he could point to numerous scientific developments that improved life on the planet. I challenged him to name one. He said synthetic fertilizers developed in the 1940s allow us to feed billions of people. I said sure, but thanks to synthetic fertilizers we have overrun the earth, destroyed the ecology, polluted the atmosphere. “Science is like the fruit of the Tree of Knowledge that we should never have eaten!” I said.

  He asked if we could simply focus on his lesson, but I told him that his lesson was poisoning kids with false knowledge. Then he asked if I would leave the room so that he could continue his demo. I refused.

  Being an Educator means sticking up for kids twenty-four hours a day at any cost. Sometimes we risk our professional relationships but as I mentioned before that is the price we pay for keeping our school’s safe from bad ideas.

  https://larrynewhart.wordpress.com/2015/01/17/science-is-evil/

 • Ja Robert – science står i motsättning till etik, moral, samvete, etc – de vill därför styra in allt så “det ovan”, det andliga, Sanningen – ve verkliga större principerna vänds ryggen, och där Science är den härskande religionen och dess “värdegrundade/värdelösa” befolkning följer in i tranhumanismen, och annat alien.

  Detta ytliga vetenskapsspöke har noll av värde – vad de tror är “evidens” är bara illusioner, små fjuttigheter.

  De krymper in livet till att passa in i en liten materialistisk box, det som våra nästan avstängda hjärnor tar in via fem sinnen – i det stora hela är det som ingenting.

  Dessa personer är onda, och ska inte gå lösa. Vi har många namn, adresser? De är fiender till livet och mänskligheten, och är som våra femtekollonnare.

  Grip dom.

 • Faktaunderlaget för politiska beslut kan med fördel evidensbaseras när så är möjligt. Men själv beslutet kan inte evidensbaseras. Politiska beslut handlar om vad man vill genomföra samt det som är möjligt att genomföra. Skall vi ge mer pengar till vägar, skolor eller till försvaret? Sådana sådant beslut kan knappast evidensbaseras. Dessutom finns det etik, moral och politisk ideologi som styr, och måste få styra, politiska beslut.

 • Problemet är att VOF själva står för det de säger sig bekämpa: vetenskapsfientlighet. De är fientligt inställda till vetenskap, forskning och forskare som motsäger VOF:s trosuppfattningen – som inte sällan sammanfaller med ekonomiska/ politiska intressen. VOF talar tvärtomspråket och foliehattsspråket. De kallar gärna redovisning av forskning och vad vetenskapsmän säger för “skräckpropaganda” närhelst det tjänar uppdragsgivarna. VOF är en typisk frontorganisation för säkerhetstjänst och industri. http://www.sourcewatch.org/index.php/Front_groups
  De ogillar demokrati. Exempel http://www.expressen.se/nyheter/arets-forvillare-bjuds-in-till-riksdagen/
  Att jämföras med detta http://www.stralskyddsstiftelsen.se/

 • Professor Martin Peterson som replikerade i debatten om evidensbaserad politik meddelar per mail att han inte tror att Sven Ove Hansson är hjärnan bakom de 18 debattörernas utspel på DN/SvD, men å andra sidan var Sven Ove Hansson Martin Petersons handledare på KTH enligt Peterson.

  Oavsett det anser jag att det är tydlig hur VoF-tänkandet sprider sig ut i samhället via Sven Ove Hanssons kollegor, elever och föreningsföljare och det slår rot i formen av beviskrav på allt möjligt och de som inte kan leva upp till voffarnas politiskt korrekta beviskrav blir utmobbade ock riskerar att få deras antipris Årets förvillare.

  Fältarbetet för att skrämma in alla i voffarnas åsiktskorridor sköts av VoF:s fotsoldater, dvs de unga lättrekryterade männen mellan 25-35 år som är mycket aktiva på webben. Dessa tycks agera utifrån självsynkronicering enligt principen “command without commanders” dvs utifrån det tänkande som var “försvarsbeteendepsykologen” Berndt Brehmers specialitet.

  KTH-docenten Per-Anders Forstorp som analyserade VoF i en rapport noterar den militära stil som VoF har. Avhandlingen är rubricerad: “The construction of pseudo-science: Science patrolling and knowledge policing by academic prefects and weeders”.

  Per-Anders Forstorp reserverar sig dock med orden:

  “The choice to use military metaphors are here my own and do not reflect the lexical choices of Hansson, at least not in this part of the text. In other parts of the text, however, expressions such as ”combat” [bekämpa] is used, but such formulations can of course be used without any military or combative intention.”

  När Forstorp skrev rapporten tror jag dock inte han var medveten om Brehmers inflytande över VoF och att VoF:s bekämpande metoder utifrån autonoma grupper av unga män på webben liknar taktiken som Brehmer forskade på.

  I vilket fall som helst använder VoF ordet bekämpa i sin förklaring av VoFs mission:

  “Organisation som har till syfte att främja folkbildning om vetenskapens metoder och resultat, och att bekämpa vetenskapsfientlighet och pseudovetenskap.” Källa VoF.se

  …och nu ska ej evidensbaserade politiker bekämpas.

 • Detta är helt i linje med NWO och började redan då man i Sverige la stora områden i träda istället för att fortsätta att odla dem. Detta handlar om att alla ska vara beroende av alla. För att sätta ihop något behöver man idag material från olika håll i världen. Likaså är det med ekonomi där alla länder är sammanvävda med alla länder. På det immateriella planet där idéer födds blir politiker beroende av evidensbaserade – d.v.s. godkännande. Detta har vi redan idag. Obekväma politiker är anklagade, förlöjligade – t.ex. sådana som beställde utredningen om chemtrails. Sådana politiker som inte går att tysta blir uteslutna ur gruppen som t.ex. Pernilla Hagberg.

 • Voffarna lider av uppfattningen att det finns nån sorts kliniskt ren högre sanning som är befriad från värderingar och att deras version av verkligheten är just detta. En farlig inställning för oss andra. Vetenskap är en metod, inte den sanna bilden av verkligheten. Att tro att vetenskap på något sätt skulle vara befriat från tro, ideologi och värderingar är stolligt i sig.

  Jag kan ju hålla med om en princip att man borde kunna ställa krav på konsekvensutredningar och liknande inför politiska beslut, så att vi inte satsar en massa pengar på stolligheter. Vilket redan sker i viss mån, även om dessa utvärderingar i sin tur är belastade med ideologier och värderingar… Men förslag och motioner måste få komma upp på bordet. Utan en massa vansinniga idéer sker inga nya associationer och inget nyskapande. Dessutom brukar det väl vara så att ca 99% av riksdagsledamöternas motioner avslås i alla fall. Men det kanske är den varmluften voffarna vill spara in på?

  I grund och botten anser jag att det är de gamla strukturerna som är förlegade. Att styra upp verksamheten med lite unket elittänkande och urholkning av de redan krassliga demokratiska instrument vi har löser ingenting. Strukturerna klarar inte av att hantera de informationsmängder som flyter runt bland folk idag. Det är väl där de stora vinsterna skulle kunna göras – att få fölk å prate lätter med varann iställ. Men det är väl farligt eftersom inte alla har rätt värderingar… eller “inga värderingar” var det visst det skulle vara?

  Man kan ju också konstatera att de flesta i gruppen kallas filosofer, fast utan att tala om vilken filosofi de anser sig höra hemma i. Ska vi ställa motkrav på evidensbaserad filosofi, måhända?

 • På alla nivåer av beslutsfattande, även på expertnivå, fattas beslut. Alla beslut fattas utifrån värderingar. Både beslut om mål (politiskt beslut) och beslut om medel (expertbaserad utformning av mål) fattas utifrån värderingar. Någon värdefri, teknokratisk, evidensbaserad utformning (medel) av politiska beslut (mål) är alltså omöjlig.

 • Det största problemet vi har idag är att andra ska få bestämma vad som är vad. Det sker ju redan nu, med katastrofala följder, för folks hälsa, medvetenhet, välstånd, frihet och insikt. Det är kanske bekvämt att låta andra göra research, utvärdera och besluta åt en, men, jag vet ju hur det går till idag med så kallade evidensbaserade beslut, som används som styrmedel och propaganda. Låt folk själva få avgöra, OCH ta ansvar för sina egna beslut och handlingar, så länge de inte går över andras kropp och tillgångar, så löser sig det mesta. De som vill låta sig luras kommer att fortsätta att låta sig luras, men de slipper i lala fall betala för att andra INTE ska göra det arbete de säger att de ska göra. (Tjänstemän, myndighetsanställda, politiker och företagare som tillverkar skitprodukter. Just don’t buy it.)

 • Mycket är väl redan så. Media måste alltid ha experter, som verifierar en verklighet som ingen ännu förstått och inte alltid är bevisad. Men med väl valda ord av experten har man sagt allmänheten vad “den etablerade kunskapen” tror. Nej jag förstår faktiskt inte vad de menar med den debatten. Vill de ha en “åsiktselit” som är certifierad?

  Som i artikeln: “Jag kan inte låta bli att associera till filmen Divergent om en dystopisk framtid där de intellektuella och påstått kunskapsbaserade människorna försöker ta över samhället. De som avgör vad som är genuin evidensbaserad kunskap är självklart de som anser att de har den.”
  Jag skulle inte för allt i världen vilja ha ett Sovjet-liknande samhälle ens i modernaste tappning.

 • Lämna ett svar

  Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *