I tysthet förgiftas vi allt mer – Del 1: Degenerativa sjukdomar kan snart stå för 75% av alla dödsfall

publicerad 5 oktober 2015
- av Kerstin Unger-Salén
Fysiologi ekologi - Foto: Crestock
Fysiologi ekologi - Foto: Crestock
Fysiologi-ekologi - Foto: Crestock

Kerstin Unger-SalenDEBATT. Kommer du ihåg den banbrytande boken Silent Spring (Tyst vår) av Rachel Carson? Hon är en av de mest inflytelserika författare under det senaste århundradet. Boken gjorde oss medvetna om hur vetenskapliga framsteg även kan leda till miljöförstöring och försämrad hälsa. Ingen kunde väl ana hur rätt hon hade när hon förutspådde att ökade utsläpp och kemikalier skulle få katastrofala följder. Det skriver Kerstin Unger-Salén.

Text och foto: Kerstin Unger Salén, blogg: Alltomcancer.com

ARTIKELSERIEN
Del 1: Degenerativa sjukdomar kan snart stå för 75% av alla dödsfall
Del 2: Kvicksilver i alla influensavaccin och bisfenoler gör oss infertila
Del 3: Trådlös teknik stressar och påverkar DNA
Del 4: Du bestämmer om vi ska ha en giftfri värld

Idag kan vi konstatera att kemikalier i mat och miljö är ett av våra allvarligaste problem. 500 miljoner kemikalier anses finnas på jorden. 80 000 gifter har numera registrerats i miljön. Av dessa kemikalier har endast ett par hundratal testats (i USA) för säkerhet. Hur har det kunnat gå så här långt?

Jorden, vår hemvist och försörjare och människokroppen, vår livgivare, visar klara symtom att vi nått en bristningsgräns. Det gått för långt. Jordens motståndskraft har försämrats och immunförsvaret hos människorna försvagas allt mer.

Cancer har antagit epidemiska proportioner vilket bl.a. har att göra med att vi utsätts för alltför många gifter. Det går inte längre att hålla takten att avgifta kroppen trots att den har effektiva utrensningssystem som under normala omständigheter kan göra jobbet.

Tarmarna där 70-80 % av vårt immunsystem sitter, skadas kontinuerligt av alla dessa främmande miljögifter. På tarmväggen finns livsviktiga goda bakterier som skapar en barriär mot skadliga invasioner såsom gifter, parasiter, osmält mat etc. Om detta bakterieskydd förstörs skadas tarmväggen och gifter ”läcker ut i systemet. Även immunförsvaret försämras och det är vårt bästa försvar som förebygger cancer och andra sjukdomar.

Kemikalier, syntetiska hormoner, främmande ämnen, gifter och tungmetaller förekommer i det mesta; alltifrån mat, läskedrycker, skönhetsmedel, hygienprodukter, tvättmedel, läkemedel, plaster, vacciner, cigaretter och konserver. Vi är invaderade av ohälsosamma ämnen och man kan undra hur det är möjligt att myndigheterna låtit detta ske. Det är helt galet.

Överbelastning av ackumulerade gifter får de vitala systemen att kollapsa

Sveriges regering och riksdag har fastställt 16 miljökvalitetsmål, varav ett är “Giftfri miljö”. Sverige kan bli ett föredöme vad gäller att ta itu med miljögifter. Målsättningen är ambitiös och lovvärd och kommer att kräva radikala grepp, politisk klarsynthet och vilja.

Här finns sannerligen mycket att göra, bla stödja samt kräva att myndigheter står upp mot stora multinationella företag som exempelvis Nestlé, Coca Cola, McDonalds, eller varför inte Monsanto som bär ett stort ansvar för att jorden gradvis förgiftas.

Det krävs att man utför systemiska undersökningar som tar reda på vilka gifter och kemikalier som redan ackumuleras i människokroppen och hur den s.k. cocktaileffekten skadar framför allt barn men även vuxna människor. Det kommer följaktligen också att krävas radikala förbud, att allmänheten verkligen blir informerad om alla de gifter som vi utsätts för dagligen, utan hänsynstagande till ekonomiska intressen hos storföretag. Myndigheterna måste ges befogenheter att kunna avkräva ansvar hos dem det berör. Hittills finns få tecken på att de är villiga eller kan stå upp mot ekonomiska påtryckningar med kommersiella intressen.

Barnakuten.nu vilseleder om ekologiskt producerad mat

Barnakuten.nu är producerad av två unga läkare. De uttalar sig om ekologisk mat för barn. Ekologisk mat kommer från ekologiska odlingar där man inte får använda konstgödsel och syntetiskt framställda kemiska bekämpningsmedel.

Barnakuten.nu är förvisso inte en myndighet, men de representerar typisk etablerad läkarinformation. De svarar på frågan om ekologisk mat är bättre för barn näringsmässigt och vad beträffar gifter. Utan några tveksamheter avfärdar de att ekologisk mat skulle ha några fördelar framför vanlig besprutad mat. De hänvisar till en forskningsrapport utan att uppge källan och konstaterar att ekologisk mat inte är mer näringsrik och dessutom är de kemikalier och ev. gifter den innehåller, inte farliga för barn, en tillrättalagd information som är en ren lögn vilket säger sig självt.

Besprutning av mat, samt kemikalier och främmande ämnen som tillsätts vid produktion av industriframställd mat, är klart sämre för vital hälsa, både vad gäller näring och gifter än vad ekologiska matprodukter är, speciellt för barn. Ekologisk mat är dyrare men ofta kan man kompensera detta genom att avstå från läsk, juicer och läskedrycker, godis och kex samt äta mindre kött, framför allt nitrithaltiga skinkor, korvar och industriframställd leverpastej. Alla gör så gott de kan men ju mer ekologiskt odlad mat vi äter desto bättre. Det gör också att den blir billigare på marknaden.

Man skulle kunna tänka sig lite mer ansvar från de läkare som står bakom bloggen Barnakuten.nu. Andra forskningsrapporter visar nämligen motsatsen till vad de påstår.

Framför allt en av de senaste som utförts av Prof. Carlo Leifert vid Newcastle University och som har publicerats i den väl respekterade vetenskapliga tidskriften "the British Journal of Nutrition".

Prof. Carlo Leifert konkluderar i en studie att det finns vitt skilda och meningsfulla skillnader (statistiskt signifikanta) mellan konventionella frukter, grönsaker och spannmål. Speciellt innehåller ekologiska matprodukter fler antioxidanter som bidrar större hälsa men, även i andra avseenden. De innehåller lägre nivåer av giftiga metaller och pesticider.

Bekämpningsmedelsrester i maten kopplat till degenerativa sjukdomar

En annan omfattande sammanställning av forskningsstudier visar signifikanta samband mellan exponering för bekämpningsmedel och ökad förekomst av barnleukemi och Parkinsons sjukdom.

På uppdrag av den europeiska livsmedelssäkerhetsmyndigheten (EFSA) genomförde ett grekiskt forskarlag den hittills mest omfattande litteraturstudien, där man gick igenom över 600 vetenskapliga artiklar, mer än 20 olika sjukdomskategorier, och gjorde kopplingar mellan exponering för bekämpningsmedel och negativa effekter för den mänskliga hälsan. Det är epidemiologiska studier som har utförts mellan 2006–2012.

För två sjukdomar, barnleukemi och Parkinsons sjukdom kunde man dra slutsatsen att det finns signifikanta samband mellan exponering för bekämpningsmedel och högre risk för sjukdomarna.

Speciellt såg man ett samband mellan en ökad förekomst av barnleukemi och exponering för bekämpningsmedel under graviditet och barndom.

Många barn (och även vuxna) har idag problem med fetma eller för mycket fett kring midjan. Vad många inte vet är att det som kroppen inte behöver av glukos för att skapa energi såsom kolhydrater, fruktos och socker, lagras som fett. Vissa kemikalier och syntetiska hormoner är s.k. obesogena, och förstör vanlig lipid metabolism vilket i sin tur kan leda till fetma. Gifter får kroppen att producera fett för att lagra dem så att de inte gör skada på annat håll. Hur tråkigt det än låter, fett runt midjan är ofta lagrade gifter.

Det tycks rimligt att vi börjar fråga oss själva varför autism, ADHD, depressioner, Alzheimers, Parkinsons och MS ökar. Incidens av Parkinsons över hela världen exempelvis, ansågs ligga på 4,1miljoner år 2005. 25 år senare förutspås den öka till 8,7 miljoner. Mer än en fördubbling enligt Parkinsons Disease Foundation. En ny forskningsstudie i “the Surgical Neurology International journal” bekräftar att demens utvecklas hos människor 10 år tidigare än vad de gjorde för 20 år sedan.

När barn utvecklas, speciellt deras hjärna, är de mer utsatta än någonsin för att nervceller kan skadas eller förstöras. De flesta gränser som fastställs för tillåtet innehåll av gifter eller kemikalier utgår från fullvuxna människor och inte från barn. Därför är barn mer utsatta och oskyddade.

Leukemi och hjärntumörer hos barn ökar ständigt sedan ett antal decennier. Cancer dödar fler barn än någon annan sjukdom. Enligt experter är exponering av kemikalier i fosterstadiet eller under uppväxttiden en klar anledning. Klor i lösningsmedel och framför allt bensen som klassats av IARC som cancerframkallande för människor, är vanligt förekommande i avgaser, plaster pesticider, gummi, blekningsmedel, tvättmedel, läkemedel och läskedrycker. Enligt en artikel I DN har man analyserat Fanta och Jaffa.

Analysen visar att Fanta och Jaffa innehåller 2,0 respektive 2,2 mikrogram bensen per liter. Sodium benzoate är E- ämnet 211. När sodium benzoate och askorbinsyra blandas och utsätt för viss värme skapas bensen. Enligt Livsmedelsverket får bensen inte förekomma i livsmedel men uppenbarligen har de inte förstått att olika kombinationer i livsmedelsprodukter just framkallar bensen. Kanske skulle det vara bra om de testade livsmedel som är i farozonen och redovisar resultaten för allmänheten.

Gränsvärdet för bensen i dricksvatten i Sverige och inom EU ligger på 1,0 mikrogran per liter jämfört med Fanta och Jaffa som ligger på 2,0 och 2,2 mikrogram.

Kroniska degenerativa sjukdomar kan stå för 75% av alla dödsfall i en nära framtid - Vi är inte hjälpta av hälsomyndigheterna

Det här är bara ett av en mängd exempel på hur vi och våra barn och barnbarn ovetandes får i oss kemikalier som bidrar till cancer och andra degenerativa sjukdomar.

Kroniska inflammationer i cellerna orsakas av ohälsosam mat och gifter och kemikalier som absorberas genom hud, lungor och i tarmar. Inflammation är en normal reaktion när kroppen försöker läka sig själv. Inflammation är en respons av immunförsvaret mot skadliga ämnen. Det är ett problem på cellnivå som hindrar cellerna för att regenerera sig själva. Inflammation anses bidra till de flesta degenerativa sjukdomarna.

Kolesterol är ett sätt för kroppen att försöka läka inflammationer. När vi tar kolesterolnedsättande läkemedel såsom statiner förvärrar vi inflammationsrisken snarare än sänka risken för hjärtsjukdomar.

Det är inte kolesterol som är grundproblemet utan snarare de ämnen som åstadkommer inflammation.

Allt detta bidrar till att framkalla hjärtsjukdomar, cancer, fetma, diabetes och neurodegenerativa sjukdomar. Förgiftningen sker i det tysta.

Tyvärr har vi blivit vilseförda av livsmedels industri men också av Livsmedelsverket och Läkemedelsverket, Folkhälsovårds myndighet och andra myndigheter.

År 2020 förväntas kroniska degenerativa sjukdomar stå för 75% av alla dödsfall i världen. Det är hög tid att regering och myndigheter tar ett radikalt grepp för att minska människors lidande.

Text och foto: Kerstin Unger Salén, blogg: Alltomcancer.com

ARTIKELSERIEN
Del 1: Degenerativa sjukdomar kan snart stå för 75% av alla dödsfall
Del 2: Kvicksilver i alla influensavaccin och bisfenoler gör oss infertila
Del 3: Trådlös teknik stressar och påverkar DNA
Del 4: Du bestämmer om vi ska ha en giftfri värld