I tysthet förgiftas vi allt mer – Del 2: Kvicksilver i alla influensavaccin och bisfenoler gör oss infertila

publicerad 16 oktober 2015
- Kerstin Unger-Salén
Fysiologi ekologi - Foto: Crestock
Fysiologi-ekologi - Foto: Crestock
Fysiologi-ekologi – Foto: Crestock

Kerstin Unger-SalenDEBATT. Kerstin Unger Salén fortsätter i del två i sin artikelserie ”I tysthet förgiftas vi allt mer” med att beskriva några av de vanligaste och samtidigt giftigaste kemikalierna som förekommer i vår vardag tex: glyfosat, bisfenoler (BPA), PBDE och vaccintillsatser. Även trådlös teknik är en risk i vår vardag.

Text: Kerstin Unger Salén, blogg: Alltomcancer.com

ARTIKELSERIEN
Del 1: Degenerativa sjukdomar kan snart stå för 75% av alla dödsfall
Del 2: Kvicksilver i alla influensavaccin och bisfenoler gör oss infertila
Del 3: Trådlös teknik stressar och påverkar DNA
Del 4: Du bestämmer om vi ska ha en giftfri värld

Ogräsbekämpningsmedel

Ett av de mest använda ogräsbekämpningsmedlen som används i parker och vid dikeskanter, i jordbruk (än mer i genetiskt modifierade odlingar) och som sprutas på våra matgrödor, heter Roundup.

Professor Christopher Portier, som är ansvarig för Världshälsoorganisationens (WHO) undersökning av Roundup och glyfosat (en huvudingrediens i Roundup) talade på ett forskarmöte i Westminster London om glyfosater. Han berättade för åhörarna att det inte råder någon som helst tvekan om att glyfosater gör genetisk skada som kan leda till att celler skadas och blir cancerogena.

Glyfosat-USA-autismVärldshälsoorganisationen har därför definierat glyfosater som ”möjligen cancerframkallande”. I Frankrike fastslog högsta domstolen, år 2009, efter anmälan och påtryckningar av miljöorganisationer, att tillverkaren av Roundup, Monsanto, ljugit om att ämnet var snabbt nedbrytbart och inte skadade mark eller grundvatten. Det är inte de enda de har ljugit om. Glyfosat uppträder under olika namn som ogräsmedel inom EU. I Sverige såldes enligt Kemikalieinspektionen 700 ton glyfosat under 2012. 2015 lär inte vara bättre.

Men det är inte bara cancer som Roundup kan framkalla utan även autism, Parkinson, Mutiples Skleros, Alzheimers och många andra kroniska sjukdomar.

Glyfosat liknar bensen, vilket numera är universellt erkänt som ett cancerframkallande ämne. Vetenskapsmän klassar glyfosat på samma sätt som tobak, asbest och arsenik. Glyfosat är ett av hundratals exempel hur mänskligheten förgiftas.

Min fråga är följande: Kommer svenska myndigheter införa förbud att använda glyfosater och Roundup?

Bisfenoler, BPA

Bisfenoler är andra kemikalier som är kända för att öka risken för många sjukdomar. Det finns tillräckligt med data för att bekräfta att de bidrar med ökad risk för bröstcancer, prostatacancer, infertilitet (män har fått lägre spermatäthet p.g.a. av bisfenoler), tidigare pubertet, missfall, sexuella dysfunktioner metaboliska, störningar, hjärtsjukdomar, nedsatt immunförsvar, kognitiva beteendestörningar (hos barn) och typ 2 diabetes

Referenser: Braun, 2009, 2011; Rees-Clayton, 2011; Lang, 2008; Li, 2009; Miao, 2011; Sugiura-Ogasawara, 2005). Läs gärna mer på Breast Cancer Fund.org

Bisfenoler är de vanligast förekommande kemikalierna som människor utsätts för dagligen. De finns i allt från mat till plast flaskor, nappar, tandfyllnader, konservburkar och på kvitton. I Sverige utsätts de flesta för en låg och kontinuerlig exponering av bisfenol A (BPA), säger man i en utredning som gjorts av kemikalieinspektionen för riksdagen. En av många källor till BPA är kvitton, biljetter m.m. av termopapper som innehåller BPA.

BPA misstänks kunna ge effekter på foster och små barn även vid en mycket låg exponering. Det är ett speciellt allvarligt hot för ofödda barn som exponeras redan i livmodern eller tidigt i sina liv.

Samuel Epstein är professor emeritus och högsta auktoritet beträffande gifter och kemikalier som man vet är cancerframkallande. Han varnar för faran mrf bisfenoler och efterlyser mer engagemang från ländernas regeringar och han ifrågasätter myndigheternas politik och att de saknar verklig vilja att skydda allmänheten och vidta åtgärder som förebygger cancer.

Hur skadar bisfenoler?

Bisfenoler påverkar det endokrina systemet och stör hormonbalansen. Det endokrina systemet består av en uppsättning körtlar (t.ex. sköldkörteln, könskörtlarna och binjurarna) och de hormoner som körtlarna utsöndrar (tyroxin, östrogen, testosteron och adrenalin). Det endokrina systemet medverkar till att styra utveckling, tillväxt, fortplantning och beteende hos djur och människor. M.a.o. ett system som hjälper oss att leva och utvecklas.

Vissa industriframställda kemikalier såsom bisfenoler liknar det kvinnliga hormonet östrogen. Vad betyder det? Över tid sänder dessa östrogenliknande kemikalier massvis av meddelande in i cellerna vilket kan påverka vårt DNA.

Engelska forskare upptäckte att mer än 30 olika pesticider förstörde mäns fertilitet genom att blockera testosteron. En större publicering visade att kemikalier i solskyddskrämer, kosmetika och tvålar kan likna östrogen och blockera testosteron.

Samma sak skrev man om i journalen ”Science of the Total Environment. De hävdar att män som exponeras för den populära kemikalien PBDE (polybromerade difenyletrar) som används i brännbara produkter, tyger, plaster, på flygplan i sitsarna och i möbler, elektronik och även kläder, hade signifikativt lägre testosteronhalter.
5 miljoner ton endokrinstörande kemikalier producerades globalt 2008. Enligt “Global Industry Analysts” förväntas den globala marknaden öka och uppnå 6 miljoner år 2015.

Kemikalier som gör människan infertil

Infertilitetskliniker poppar upp som svampar ur jorden. De har kommit till stånd för att människornas fertilitet har försämrats (och för att kvinnor bestämmer sig för att få barn senare). Endokrina störningar framkallade av bisfenoler och andra giftiga ämnen har medverkat till denna situation. Det är dags att man börjar lägga ihop ett och ett.

Högbromerade PBDE (hexa-BDE) tillhör samma kategori och har enligt forskare på Karolinska Institutet fortsatt att öka fram till den senaste mätningen 2007. Små barn exponeras troligen för högre doser PBDE enligt professor Helen Håkansson.

Penta-BDE är det mest studerade bromerade flamskyddsmedlet. Där rapporteras bestående påverkan på spontanbeteende, inlärning och minne hos möss och råttor samt försenad könsmognad och försämrad spermieproduktion hos råttor. Man har även rapporterat leverpåverkan, samt minskade nivåer av östrogen, testosteron och sköldkörtelhormon i råttor som exponerats för pentaBDE.

Vad säger då svenska Riksdagen? ”Regeringen skall inom EU verka för att dels kvicksilver, dels bromerade flamskyddsmedel fasas ut.” M.a.o. inga bindande löften utan fluffiga åtaganden där regeringen gömmer sig bakom EU:s regler.

Vacciner

 

Antalet vacciner som ges till barn och även vuxna har ökat avsevärt under de sista decennierna. Det har lett till att barn i den industrialiserade världen inte får lov att utveckla sin egen immunitet. Nutidens barn är också utsatta för mer gifter och tungmetaller p.g.a. den ökade mängden vaccinationer de får.

Enligt data från The National Vaccine Information Center (NVIC) i USA får barn i den industrialiserade världen upp till 40 doser av 14 vacciner innan de hunnit bli sex år. Det är 12 gånger mer än på 1940-talet.

Några av komponenterna i vacciner är neurotoxiska och försvagar immunförsvaret eller orsakar försämrade funktioner i hjärnan, speciellt tungmetaller såsom kvicksilver eller aluminium.

Många vacciner innehåller aluminium vilket skulle ersatta kvicksilver men nu börjar man förstå att aluminium kanske är mer giftigt än kvicksilver.

Gardasil är det vaccin (ges till unga flickor i 11 års ålder) som fått i särklass mer anmärkningar än något annat vaccin sammanlagt. Det betyder inte lite för de flesta vaccinerna innehåller främmande ämnen och tungmetaller och ger bieffekter, men Gardasil har en stor cocktail av gifter. Det innehåller aluminium adjuvans, polysorbate 80, som i forskningsstudier visar sig åstadkomma infertilitet hos råttor, och sodium borate som används i medel mot kackerlackor. Det sistnämnda medlet är konstaterat cancerframkallande.

Tiomersal – thiomersal – thimerosal

I en del vacciner används kvicksilverTiomersal i form av tiomersal (etylkvicksilver) som ett konserveringsmedel. Många enkel? och kombivacciner som hepatit B?vacciner, DTP (difteri, tetanus, kikhosta), DT (difteri och tetanus) och influensavacciner innehåller tiomersal (på engelska: thiomersal och i USA: thimerosal). Se illustration till höger.

Tiomersal (C9H9HgNaO2S), innehåller 49 % kvicksilver i vikt och är en aktiv ingrediens i influensavacciner.

Det bekräftas av WHO som skriver:

“Tiomersal är ett ämne som innehåller kvicksilver och som används mot bakterier och svamp som konserveringsmedel”.

De influensavacciner som finns på marknaden idag innehåller samtliga någon kvicksilverförening trots att kvicksilver utdömts som hälsofarligt.

Var och en som tänker ta en influensavaccinering bör betänka om de verkligen vill ha dessa ingredienser i blodet.

Det kan vara bra att veta att kvicksilver är ett nervgift vars toxiska nivå ligger 1000 ggr. högre än bly. Influensavacciner innehåller även formaldehyd (väl känt cancerframkallande ämne) aluminum (nervgift som misstänks öka risken för Alzheimers), ethylenglykol, carbolsyra eller fenol, polysorbate 80, Triton X-100 (tvättmedel)) och en variation av antibiotika.

Donald Miller, M.D. (Hjärtkirurg och professor vid The University of Washington School of Medicine och The Seattle VA Medical Center) säger följande om influensavacciner:

”Alla riskerar att skadas, speciellt från kvicksilver, aluminium och formaldehyd som finns i vaccinet”.

Dr. Miller föreslår istället att människor tar D vitamin istället. Läs mer

Intressant nog meddelar Folkhälsomyndigheten att:

”I Sverige togs preparat med tiomersal (etylkvicksilver) från marknaden 1992 (flergångsförpackningar upphörde). ”Små mängder formalin (formaldehyd) kan finnas i färdigt vaccin”, meddelar Folkhälsomyndigheten.

Det finns kvicksilver i alla influensavacciner

Det låter ju betryggande eftersom formaldehyd klassats som cancerframkallande ämne. Numera används fenoxietanol som konserveringsmedel. Myndigheten hävdar att kvicksilver bara används i tillverkningen av vaccinen.

Märkligt för Karolinska Institutets ”Drugline information” (och internationella officiella informationscentraler) meddelar att i Begrivac influensavaccin ingår natriumtimerfonat (organisk kvicksilverförening) 0,005 mg per dos om 0.5 ml .

Övriga influensavacciner som finns att tillgå är SBL:s vaccin mot influensa som innehåller tiomersal natrium (organisk kvicksilverförening) 0.5 mg samt Influvac som bland annat innehåller tiomersal (organisk kvicksilverförening) 0.05 mg per dos.

Enligt en representant för SBL finns inget influensavaccin som inte innehåller kvicksilverkonserveringsmedel att tillgå. Med andra ord det finns inga influensavaccin utan kvicksilverföreningar!

Man har tagit bort kvicksilver från barnvaccin, men influensavacciner rekommenderas åt gravida kvinnor(!) och barn av vissa kategorier.

Detta om något är ett bra exempel på hur svårt det är att få fram sanningen om gifter i vacciner. Den som tvivlar på den neurotoxiska potential beträffande tiomerosal, kan fördjupa sig och läsa vetenskapliga skrifter som tar upp de negativa effekterna av kvicksilver.

Jag kan också meddela att innehållet i vacciner ofta inte har testats för cancerframkallande ämnen. Läsaren kanske tror det inte skulle vara nödvändigt men det är det enligt min erfarenhet.

Läs mer i del 3 som publiceras den 19 oktober.

Text och foto: Kerstin Unger Salén, blogg: Alltomcancer.com

ARTIKELSERIEN
Del 1: Degenerativa sjukdomar kan snart stå för 75% av alla dödsfall
Del 2: Kvicksilver i alla influensavaccin och bisfenoler gör oss infertila
Del 3: Trådlös teknik stressar och påverkar DNA
Del 4: Du bestämmer om vi ska ha en giftfri värld

Övriga referenser

  • “Vaccinsäkerhet, tillsatser, adjuvans, konserveringsmedel – Vad vet vi om riskerna?” Samuel Epsteins webbsida.


Du kan stötta Newsvoice via MediaLinq