Lars Bern: Matrismodellen är ingen konspirationsteori om makteliten i världen

publicerad 21 januari 2016
- Lars Bern
Lars Bern 10 feb 2015 | Foto: Torbjörn Sassersson

Lars Bern beskrev i en artikelserie The Matrix hur makten fördelas och agerar i världen enligt en matrismodell. Vissa som kommenterat modellen har förkastat den som en konspirationsteori, men det avfärdar Bern som i denna artikel sammanfattar innehållet i artikelserien. Han förklarar varför den är logisk.

Text: Lars Bern

Lars Bern, feb 2015 - Foto: Torbjörn SasserssonJag har tidigare lanserat en grovt förenklad matrismodell (tre artiklar) för maktfördelningen i världen för att lättare kunna förklara vad det är för makter som styr den globala utvecklingen. Från vissa som av allt att döma inte gilla de slutsatser jag dragit av den här modellen kommer det halvkvävda invändningar att jag hänger mig åt konspirationsteorier. Detta är en lömsk argumentationsteknik som tyvärr blivit allt vanligare bland trollen på nätet.

Det behövs inga som helst konspiratoriska spekulationer för att beskriva den här modellen. Den följer en mycket enkel logik.

Världen är indelad i snart tvåhundra olika nationalstater som är medlemmar av FN. Inom var och en av dessa nationalstater finns någon form av maktutövning för statens territorium och medborgare. Man kan därför säga att matrismodellens ena dimension är den nationella makt som utövas av statschef, regering, parlament och rättssystem. Det är lite olika utformat i skilda nationalstater och oftast reglerat i någon form av lagtext.

I demokratiska länder tillåts medborgarna i val påverka utseendet av statschef och parlament. Statens ekonomiska liv är ofta organiserat via en centralbank (Riksbanken i Sverige) och en nationell valuta och landets yttre säkerhet bevakas i allmänhet av ett nationellt försvar. Handeln med andra länder är ofta reglerad av nationella regelverk (valutareglering, fasta växelkurser, tullar m.m.) och rörligheten över den nationella gränsen är reglerad genom ID-krav, visum, uppehålls- och arbetstillstånd.

Matrismodellens andra internationella dimension utgörs av överstatliga institutioner till vilka nationalstaterna överlåtit viss del av den nationella maktutövningen, som t.ex. EU, NATO, WB, IMF och olika FN-organ.

Delar av rättskipningen utövas även internationellt genom t.ex. skiljedomstolen i Haag. Den här maktdimensionen omfattar även marknadens aktörer som har makten i multinationella banker och företag med verksamhet spridd över många stater och en omsättning som ofta överträffar en lång rad nationalstaters BNP. Till denna dimension räknas även NGO och andra organisationer av olika slag som opererar i flera länder. Den globala finansmarknaden är en mycket aktiv del av denna maktdimension.

Utvecklingen under 1900-talet innebar en omfattande omfördelning av makten i världen från den nationella dimensionen till den internationella. Många nationalstater har genom t.ex. frihandelsavtal överlåtit makt till internationella domstolar, banker och företag för att stimulera ekonomisk tillväxt som tros gynna det egna landet. Allt mer makt över ekonomin har hamnat hos den internationella marknadens aktörer och nationalstaternas inflytande över valutarörelser och kurser har krympt och i många fall upphört. I utbyte mot den makt som nationella intressen släppt har det ekonomiska livet underlättats och tillväxten ökat. Utrymmet för folkligt inflytande har dock snabbt krympt ihop.

Det är för mig uppenbart att vi ser en maktkamp i maktmatrisen mellan makthavare med en nationell bas och makthavare med en internationell.

Många av våra politiker lockas av den värld där de internationella makthavarna rör sig och låter sig därför förledas av dem på ett sätt som inte alltid är gynnsamt för deras länder och dess medborgare.

Makthavarna i den internationella dimensionen är byråkraterna inom de överstatliga organisationerna, ledarna och huvudägarna i storföretagen och ledningarna i de stora NGO:erna vars verksamhet ofta finansieras av storföretagen. Coca Cola är tex en av WWF:s huvudsponsorer.

Den allra mäktigaste internationella gruppen är som jag påpekat tidigare de rikaste av de rika – de angloamerikanska oligarkerna som kontrollerar FED (och därmed USA- dollarn som är världens reservvaluta) och de största globala bankerna och företagen. En röd tråd i deras strategi är givetvis att på alla sätt försvaga den nationella dimensionen i matrisen för att obehindrat kunna exploatera marknaderna.

De frammanipulerade klimatlarmen och klimatavtalet COP21 var ett viktigt men mindre framgångsrikt steg eftersom länderna behöll självbestämmandet. Andra exempel är projekt som Euron för att eliminera nationella valutor, destabilisering av nationalstater genom att störta ledare som motverkat deras intressen (Irak, Libyen, Syrien, Ukraina) och genom George Soros’ pågående uppmuntran av massmigrationen till EU samt hatpropaganda mot nationalisten Putin som står i deras väg.

De vet hur slipstenen skall dras. Genom diverse slutna och halvslutna lobbygrupper (Bilderberg, Trilaterala, Romklubben, Davos m.fl.) bearbetar de intet ont anande nationella makthavare och får dem att dansa efter sin pipa. Vår förre statsminister är ett skrattretande enkelt offer för deras antinationalistiska korståg.

Det behövs inga konspirationsteorier för att begripa detta. Allt är styrt av ekonomiska intressen, det är bara to FOLLOW THE MONEY.

Text: Lars Bern


Du kan stötta Newsvoice via MediaLinq

 • Just fungerande ekonomi på mikronivå är en hörnsten och det vi måste hitta är ju nya lösningar för att komma genom matrisen. Det är hela tiden rätt fiktivt piller med rätt färg som måste ner, som i filmen Matrix. Klimatdebattens undergångsprofetior är artificiella projekt skapade av en mer eller mindre kriminell bankirmaffia. Dessa förutsägelser är helt oväsentliga jämfört med den undergång som väntar om inte en annan fungerande fördelningspolitik arbetas fram mellan nord och syd. Svenskar märker en annalkande undergång i illusionen om att staten skulle vara någon sorts skyddsmekanism mot allt ont. Därmed blir det folk som själva som får organisera sej och ta ansvaret att en sådan politik kommer till stånd och att man inte förvärrar läget genom att korrumpera lokala myndigheter i mottagarländer. Annars förverkligas profetiorna obönhörligt steg efter steg.

 • Vad som gäller den självvalda elitens ekonomiska teorier som styrs från toppen av denna pyramid håller länder i västafrika på att tråckla sej ut från bedrägerierna på sin egen mikronivå. Man kan sedan årsskiftet 2016 sköta ekonomin utanför banksystemet helt via en telefon. Inget bankkonto behövs, detta finns nu i 14 länder. Kanske något för något lokalt telefonbolag eller ISP som inte är i knät på banken? http://www.orangebusiness.sn/pme-pmi/index.php/actualites/367-pack-pme

 • @Lars Bern.

  Det finns nog många, vilka mer exakt önskar få veta på vilket sätt vår förre statsminister på ett skrattretande enkelt sätt blev ett offer i sammanhanget!

  Men även hur det var med den en tid nästan geniförklarade finansministern Borg; eller vilken roll som den tidigare finans- och statsministern Göran Persson spelade med sin stöld av pensionsspararnas pengar! En stöld som raskt bildmässigt omformades till en pelare värd multimiljarder, en värdig sinnebild gällande hur våra politiker “ansvarsfullt” hanterat alla “skattebetalarnas slantar”!

  Den pelaren skulle då ha nått ända ut till en omtalad rymdstation – om slantarna växlats till tusenkronorssedlar lagda på hög sedel ovanpå sedel!

  Tänk vilken minnesvärd förvandling !!!

  Den stölden berättade “tjuven” själv om – långt borta i Australien, med förhoppning om att hans uttalande aldrig skulle nå fram till svenska folkets öron??? Eller hur vart det sedan?

  Tystnad? Ja i stort sett! Svenska folket vågar sällan utmana “makten” – utan tiger still och tror helst på vad SVT, DN och SvD hävdar – oavsett hur många skandaler som än avslöjas !

  – Finns någon bättre version av hur det ser ut i svenska maktens kulisser, vinklar och vrår?

  Vilka politiker eller mäktiga makthavare kan den “lilla människan” verkligen lita på numera?

  Följer ens våra svenska domstolar EU-domstolens domar – gällande så fundamentalt enkla saker, som alla avgivna löften om den gränsöverskridande EUvården?

  I praktiken förhindrad med hänvisning till omtolkade EUdomar av Försäkringskassan, eller underlåtenhet av svenska domstolar att konsultera EU-domstolen – trots att sådan skyldighet faktiskt finns!!!

  Eller t ex strunta i vad andra gemensamma europeiska domstolars domar beslutat – när det gäller alla våra övriga medborgerliga rättigheter?

  Är det ändå inte alltid så – att det är oligarkerna i alla länder, vilka i slutändan ändå alltid får sina viljor igenom – precis som Lars Bern antyder i sin “förenklade matrismodell” ????

 • Det är ett bra inlägg av Lars. Man kan gå in på mer detalj beträffande centralbanker, som är ett dolt verktyg för det angloamerikanska imperiets storfinans. Dessa lyder inte under nationalstaterna men den saken redovisas aldrig för allmänheten i de berörda länderna.
  Det heter att nationalstaterna tillsätter chefen i centralbanken men man berättar inte hur den chefen är bunden av villkor utanför nationalstaternas kontroll. Hur det ser ut här i landet vet jag inte men det gäller i flertalet länder.
  Och medborgarna får heller inte reda på hur hårt vi tycks ha bundit upp oss till Usas Nasdaq-börs.
  Det råder en tystnadens konspiration om bankväsendets och nationalekonomins nuvarande funktionssätt.
  En avgörande aspekt på beroendeställningen är att man ej brukar möjligheten att använda lokala valutor för lokal ekonomi. Sker såna investeringar på ett långsiktigt klokt sätt innebär det ingen försvagning av ekonomin sett utifrån ett rent marknadsmässigt perspektiv. I stf det alternativet lånar nationalstaternas regeringar i reservvalutan som ger hegemonen fördelar.

 • Intressant artikel, som Kjell Holmsten skriver är bankoligarkerna centrala. De judiska Rothschild är centrala i detta och i Sverige representeras dom av Wallenberg. Något jag saknar i detta är dock sionismens roll, den är central. Dom kontrollerar FED och har gjort det sedan dess skapelse, USA utrikes politik styrs av denna främmande makt. För mer om detta vill jag hänvisa till David Duke.

 • Bra artiklar men jag vill fokusera på Bankoligarkerna. Ekonomin styr allt – Företagsledare och Politiker.
  Baron Nathan Mayer de Rothschild (1840-1915) som en gång sa:
  “Jag bryr mig inte vad för marionett placeras på Englands tron att regera det brittiska imperiet som solen aldrig går ned. Mannen som styr Storbritanniens penningmängd styr det brittiska imperiet, och jag styra den brittiska penningmängden. “

 • Lämna ett svar

  Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *