Gabay: Glyfosat och viruspromotor i GE-maten

publicerad 26 februari 2016
- av Ulla Gabay
Ulla Gabay

Ulla GabayMot bakgrund av 795 miljoner kroniskt undernärda människor på jorden, menar etikforskaren Payam Moula att det är ”en moralisk skyldighet att odla genmodifierad mat”. Samtidigt sågar han argumentet att GMO-maten är skadlig för hälsan.

Text och foto: Ulla Gabay, journalist, författare och föreläsare | Läs mer av Ulla Gabay

Glyfosat är den aktiva ingrediensen i Monsantos Roundup som används vid odling av GE-spannmål. I en konsensusartikel, Consensus Statement, publicerad den 17 februari 2016 i Environmental Health (Nature-koncernen) riktar sig Consumers Union och en grupp forskare vid olika fakulteter i USA och London till vetenskapsmän, läkare och myndigheter världen över.

De understryker behovet av att undersöka om effekterna av de glyfosatbaserade bekämpningsmedlen (GBH:s) beror på hormonstörningar. Och pekar på ökad glyfosatexponering för människan, miljöförstöring i luft, vatten och mark, hälsoeffekter på njurar och lever, samt cancersamband och inaktuella säkerhetsbedömningar.

GE-grödorna, ”Roundup Ready (RR)”, har fått transgener (icke sexuellt överförda gener från en organism till en annan) för att vara resistenta mot glyfosat i bekämpningsmedlet Roundup från Monsanto.

  • En studie från 2014 på idisslare har visat att glyfosat kan påverka mikrobiotan (bakterierna i magen). Det finns ingen anledning att tro att våra tarmars mikroflora skulle vara annorlunda i detta avseende mot en idisslares. Det här reser också frågan om även icke GE-grödor som besprutas med Roundup borde märkas (havre är vanligt).
  • En tillsatt gendrivande viruspromotor i mer än hälften av alla GE-spannmål är CaMV 35S (P35S), isolerad från ett virus som infekterar korsblommiga växter. En litteraturstudie har visat att P35S har en ”öppning” som skulle kunna leda till oönskade förändringar i fenotyper; yttre genuttryck i samspel med miljöfaktorer, som människors storlek, blommors färg, djurs beteende och snäckskals utseende. Trots att det var forskare från EFSA:s GMO-panel som upptäckte det här, togs det ingen hänsyn till det i EU:s säkerhetsbedömning runt GE-maten.

Begreppsförvirring runt genmodifierad mat

Som bevis för säkerheten runt genmodifiering används ofta argumentet att GMO-maten funnits i årtusenden; utvecklad genom selektering, öppen pollinering och en med tiden alltmer kontrollerad hybridisering. Detta kan helt korrekt kallas genmodifiering (GM/GMO), men det är inte jämförbart med dagens GE-grödor. Förvirringen understryks av att även biotekniska kemiföretag som Monsanto använder GMO som beteckning.

  • GMO står kort och gott för genmodifiering av närbesläktade arter, där naturen fått avgöra de nya genuttrycken i de korsade växterna.
  • GE, Genetical Engineering (genetisk ingenjörskonst), är en tekniskt, målstyrd genförändring. Ofta över artgränserna, med främmande DNA/RNA från bakterier och virus som förs in i plantorna.

Svagt stöd för säkerhetsaspekten

Medan förespråkarna hänger upp sin övertygelse på en påstådd konsensus runt säkerheten runt GE-maten, argumenterar motståndssidan utifrån misstänkta hälsorisker.

"Detta argument saknar stöd i verkligheten. En enorm forskningsinsats har gjorts på området. EU-kommissionen har exempelvis satsat 300 miljoner euro på 130 olika forskningsprojekt för att söka bevis för detta. 500 forskargrupper har i 25 år forskat om genmodifierad mat kan påverka människor negativt. Man har inte kunnat se att genmodifierade grödor som sort är mer skadlig än någon annan gröda", skriver Payam Moula i en forskningsartikel den 10 december 2015 på KTH:s hemsida.

Av etiska skäl har inga studier godkänts på människor (även om det påstås pågå i Kina). Däremot kan man säga att det globalt pågår ett biokemiskt kostexperiment som involverar miljarder människors hälsa. Grundförutsättningen för att kunna bedöma säkerheten runt en matprodukt är att man har tillgång till alla ämnen/komponenter som ingår. Låt oss titta på vad det är Payam Moula och andra GE-förespråkare lutar sin säkerhetsövertygelse emot.

  • I ett lagförslag som antogs av den amerikanska kongressen den 23 juli 2015, H.R.1599 – Food safety affirmation for certain plant products, står det uttryckligen att underlaget till FDA för säkerhetsbedömning kommer från producenten: the FDA evaluates a scientific and regulatory assessment provided by the developer of a food produced from, containing, or consisting of a plant that is a genetically engineered organism (GMO)”. Detta kan inte EU/EFSA ändra på inom ramen för ett eventuellt TTIP-avtal.
  • Myndigheternas säkerhetsbedömningar vilar alltså helt på bioteknikindustrins egna forskningsstudier. Patenten på produkterna det handlar om gör att inga fristående vetenskapliga studier kan göras, eftersom företagen bakom patenten inte lämnar ut sina "formler".
  • De fristående studier som "visat på säkerhet", har utförts på råttor och andra smådjur under alltför kort tid. Det räcker inte för att se långtidseffekter på människor. Framför allt inte mot bakgrund av epigenetiken, som visat att våra gener är påverkbara över generationer, genom både yttre och inre miljöfaktorer.
  • Verkligheten har visat påtagliga effekter på jordbrukare som hanterat GE-grödorna. I några fall fastställda i domstol till brukarens favör, i de flesta fall lösta genom uppgörelser med Monsanto som därefter belagt jordbrukarna med munkavle. Runt 700 fall väntar just nu i USA:s domstolar.
  • I rapporten Consensus Statement finns flera studier angivna som visar glyfosatpåverkan på lever och njurar, hos både råttor och jordbruksarbetare.

Swisha-UllaGabayI en sammanställning från European Commission, ”A decade of EU-funded GMO research”, står det:

"Science can certify the existence of danger but not its absence – Vetenskapen kan intyga en existerande fara, men inte dess frånvaro.”

Det är just frånvaron som behöver intygas, innan GE-maten kan anses säker.

Text och foto: Ulla Gabay, journalist, författare och föreläsare | Läs mer av Ulla Gabay

Källor

Payam Moula, artikel KTH, 2015-12-10

Consensus Statement, Environmental Health

Påverkan på mikrobiomet

Påverkan i fenotyper

Genteknik, genotyp och fenotyp

Independent Science News, EFSA:s hantering av riskmoment

Genmodifiering, GM/GMO

Genetic engineering, GE

H.R. 1599

Rättsfall med Monsanto

French court upholds poisoning case against Monsanto

U.S. lawsuits build against Monsanto over alleged Roundup cancer link

Citat från ”A decade of EU-funded GMO research”, sid 22

Global Research, ”Säkerhetskulturen” runt GE

Studier runt Roundup

GMO Awareness, Glyfosat/Roundup

GreenMed Info, Sayer Ji

GreenMed Info, diverse GMO-studier