Så här censurerade SVT Opinion en debattartikel om strålningsrisker i skolan

Torbjörn Sassersson är grundare av och redaktör på NewsVoice som startade 2011. Torbjörn har arbetat inom media sedan 1995. Han har en fil kand (1992) inom miljövård från Stockholms Universitet. Stöd hans arbete genom en direktdonation via Paypal.
publicerad 20 april 2016
- Torbjörn Sassersson red.
Strålningsfri skola

Strålningsfri skola

SVT Opinion publicerade en debattartikel signerad flera pedagoger, en lärare, en IT-konsult och ansvariga på Strålskyddsstiftelsen  om riskerna med strålning från mobiler, surfplattor och routrar i skolan och förskolan. Men SVT Opinion lade in en faktaruta under artikeln från Strålsäkerhetsmyndigheten som avfärdade hela artikelns budskap. Dessutom ändrades i texten trots att den inskickade texten redan innan hade varit “något för kort”.

Text: Torbjörn Sassersson, uppd kl 07:42, 21 april 2016

Strålskyddsstiftelsens ordförande Mona Nilsson kommenterar:

“Detta är form av censur. Jag har aldrig sett något liknande, dvs att en faktaruta från en myndighet läggs in under en debattartikel som motsäger budskapet i artikeln”.

“Det här visar tydligt att Public Service okritiskt matar allmänheten med Strålsäkerhetsmyndighetens felaktiga och vilseledande information, säger Mona Nilsson. Public Service förvandlas allt mer till  Power Service.”

Den inskickade artikeln var  kortare än antalet maxtecken som en debattartikel på SVT Opinion får ha. Ändå kortade SVT Opinion ned den ännu mer genom att ta bort delar av  texten och även lägga in egna formuleringar vilket kraftigt tonade ned artikelns budskap.

Beskedet att “hundratals vetenskapsmän och många specialistläkare varnar” ändrades till “det finns vetenskapsmän och..”. Anledningen uppgavs av Annika Beijbom på SVT opinion vara att det skulle saknas källhänvisning men den fanns i den inskickade texten bland de första källhänvisningarna. En annan anmärkningsvärd ändring är att “en stor mängd forskning” ändrats till “forskningsexperiment”.

Artikeln var signerad av åtta skribenter, men endast fyra fanns med i den publicerade versionen. En faktaruta från Strålsäkerhetsmyndighet lades in direkt efter texten.

“Jag har ställt frågan om exempel där detta skett tidigare. Annika Beijbom har gett mig beskedet att man har “ett nytt format”. Jag har hittills inte sett någon artikel där detta tidigare skulle gjorts”, berättar Mona Nilsson.

NewsVoice publicerar några av de meningar som SVT Opinion strök respektive ändrade i artikeln “Barnen behöver en strålningsfri skola”

Den text som SVT Opinion strök är markerad som överstruken text och den text som man  la till är markerad med stora feta bokstäver.


 

Skolverket överlämnade den 4 april 2016 en rapport på uppdrag av regeringen om nationella IT-strategier för förskola, förskoleklass, fritidshem och den obligatoriska skolan till utbildningsminister Gustav Fridolin.

Strålningen har bland annat i upprepad forskning visats försämra inlärning, koncentration och minne det vill säga tekniken i sig kan leda till försämrat skolresultat.

Dessutom visar både forskning och erfarenhet att det är vanligt att KAN strålningen orsaka[r] huvudvärk, ökad stress, yrsel, sömnsvårigheter och andra besvär kopplade till psykisk ohälsa.

Utöver dessa effekter visar en stor mängd forskning på mycket allvarliga DET FINNS FORSKNINGSEXPERIMENT OM POTENTIELLA hälsokonsekvenser, bland annat att strålningen SKULLE KUNNA främjar cancer.

Hundratals DET FINNS vetenskapsmän och många specialistläkare SOM varnar också för allvarliga hälsokonsekvenser av en ogenomtänkt och oreglerad användning av trådlös teknik i skolan och förskolan och bland barn generellt.

Det är dags att regeringen lyssnar på de vetenskapsmän och läkare som varnar för riskerna med den exponering för mikrovågsstrålning som den trådlösa tekniken innebär KAN INNEBÄRA.

Tvärtom har vi flera rapporter från såväl lärare och elever om att de inte längre kan vistas i skolan pga svåra hälsoproblem.

Ett klokt beslut innan regeringen går vidare med denna satsning är att överväga hur man kan använda IT i skolan utan allvarliga negativa konsekvenser för barnens hälsa och studieresultaten. Det är dags att barnen får en strålningsfri skola, fri från onödig och skadlig mikrovågsstrålning!

 


 

Tog bort signaturer och la till faktaruta

Utöver dessa ändringar i texten uteslöts dessa personer som signerat artikeln:

 • Åsa Sköld, fd lärare gymnasiet biologi, kemi
 • Ingrid Berggren, narkossjuksköterska, vårdlärare, vård- och säkerhetsutvecklare
 • Ander Sjölund, Key Account Manager, Energy
 • Katharina Krusell, Strålskyddsstiftelsen

Därefter adderades faktarutan från Strålskyddsmyndigheten, vilken i princip helt neutraliserade debattartikelns budskap, men NewsVoice låter nu istället Mona Nilsson rätta myndighetens text. Då blev det enligt nedan.

Den text som Mona Nilsson strök är markerad som överstruken text och den text som Nilsson la till är markerad med stora feta bokstäver.

Fakta om trådlösa nätverk

Statliga Strålsäkerhetsmyndigheten har mätt exponeringen för radiovågor i skolmiljö där trådlösa datornätverk används. Mätningarna ÄR MISSVISANDE DÅ DE INTE MÄTT EN VERKLIG EXPONERING DÅ ETT BARN SITTER INVID EN TRÅDLÖST UPPKOPPLAD SURFPLATTA ELLER DÅ EN HEL SKOLKLASS ANVÄNDER SURFPLATTOR MED WIFI. DE PÅSTÅS visa att exponeringen är mycket låg. ETT BARN SOM SITTER VID EN TRÅDLÖST UPPKOPPLAD SURFPLATTA EXPONERAS FÖR HÖGRE NIVÅER ÄN VAD FORSKNINGEN VISAT KAN FRÄMJA TUMÖRTILLVÄXT OCH NERVCELLSSKADA I DJURFÖRSÖK SAMT ORSAKA DNA-SKADA I FORSKNING PÅ CELLER. Den är lägre än en hundratusendel av vad som krävs för att kunna orsaka en säkerställd hälsopåverkan.

Det finns inga OMFATTANDE vetenskapligt grundade misstankar om hälsorisker med att exponeras för radioMIKROvågor från trådlösa datornätverk. Därför finns det inga STARKA strålskyddsskäl för att undvika att installera eller använda sådana, vare sig på skolor OCH eller i hemmiljö.

Andra tunga expertinstanser delar INTE den här uppfattningen, bland annat Världshälsoorganisationen WHO och EU:s vetenskapliga råd (SCENIHR). Även strålsäkerhetsmyndigheter i andra länder, som har egna expertråd, har dragit liknande slutsatser. ALLA HAR ANLITAT JÄVIGA EXPERTER MED KOPPLINGAR TILL DEN TRÅDLÖSA OCH DEN MILITÄRA INDUSTRIN SOM HAR STORA INTRESSEN AV ATT HÄVDA ATT STRÅLNINGEN INTE MEDFÖR HÄLSORISKER.

Enligt strålsäkerhetsmyndigheten finns det inga strålskyddsskäl att avstå tekniken. De referensvärden som finns i Sverige följer EU:s riktlinjer. Referensvärdena skyddar INTE MOT alla säkerställda hälsoeffekter, UTAN ENBART MOT OMEDELBARA UPPVÄRMNINGSEFFEKTER DÅ STRÅLNINGEN ÄR SÅ HÖG ATT DEN VÄRMER UPP VÄVNAD, VILKET SKER INOM 30 MINUTER.

VI SAKNAR SKYDD MOT HÄLSOEFFEKTER AV DEN LÄNGRE TIDENS EXPONERING VID ICKE-TERMISKA NIVÅER VI ALLA UTSÄTTS FÖR, OCH SOM BARN UTSÄTTS FÖR I SKOLAN DÅ WIFI OCH SURFPLATTOR ANVÄNDS I UNDERVISNINGEN, EXEMPELVIS CANCER, DEGENERATIVA SJUKDOMAR OCH PSYKISK OHÄLSA (SÖMNSTÖRNINGAR, DEPRESSION, KONCENTRATIONSPROBLEM, YRSEL, HJÄRTARRYTMI, HUVUDVÄRK MM), TROTS ATT OMFATTANDE FORSKNING VISAT SÅDANA SKADLIGA EFFEKTER VID NIVÅER LÅNGT UNDER STÅLSÄKERHETSMYNDIGHETENS “REFERENSVÄRDEN”.

DESSA “REFERENSVÄRDEN” HAR SIN GRUND I ETT GRÄNSVÄRDE FASTSTÄLLT AV DEN MILITÄRA INDUSTRIN SEDAN DECENNIER TILLBAKA.

Text: Torbjörn Sassersson

Relaterat

Strålskyddsstiftelsens originalversion av artikeln: “Barnen behöver en strålningsfri skola”

SVT Opinions egen version av artikeln: “Barnen behöver en strålningsfri skola”

Mona Nilsson uppmanar dig som läsare att se denna video från NRK:s Brennepunkt. Se särskilt i filmen från 3 min 24 sekunder.


Så här kan du stötta Newsvoice

Stöd NewsVoice 2024
 • Trippel Henke:  “Beijbom* darrar inför sina uppdragsgivare.
  *:  Annika Beijbom på SVT opinion.

  — Men vilka är då dessa uppdragsgivare?

  Enligt Förvaltningsstiftelsen för SR, SVT och UR så har varken denna stiftelse eller styrelserna för programbolagen något inflytande över innehåll.*  De som har inflytande, sägs det, är respektive bolags företagsledning.  Därtill kan jag tänka att regeringen med hänvisning Radio- och tv-lag (2010:696) 11 kap. 1 § 1-5 st. eller andra kryphål kan kräva att få göra propagandasändningar  ( https://lagen.nu/2010:696#K11P1S1 ).  Just detta kryphål ger juridisk möjlighet till radiopropagandasändningar, för tänk särskilt efter vad stycke 3-5 i 1 § innebär, och tänk därvid som en kriminell (vilket man alltid ska göra när man ska försöka förstå hur makten tänker).  Styckena ifråga hänvisar till att Regering och Myndigheten för radio och tv får ge undantag från 14 och 15 kap, där formuleringar om att programverksamheten ska präglas av det demokratiska statsskickets grundidéer och principen om alla människors lika värde och den enskilda människans frihet och värdighet förekommer.  Det finns säkert liknande kryphål för TV sändningar, för att inte tala om att det som står på textsidor nog är helt oreglerat.  Ut & dekonstruera lagtexten.  🙂

  Men Trippel Henke, är det någon annan uppdragsgivare du tänker på?  “Extrapengar” ?  Marginalisering?  Och om det sista, vilka är mobbarna?  Och vilka finansierar i så fall mobbarna?  Och vad gör i så fall företagsledningarna för att komma tillrätta med det?  Är det rentav företagsledningarna som är de skyldiga?

  *:  “Stiftelsen har inte något inflytande över programmen eller dess innehåll.  Det har inte heller programbolagens styrelser utan enbart respektive bolags företagsledning.”  (Om Förvaltningsstiftelsen för SR, SVT och UR, http://www.forvaltningsstiftelsen.se/omstiftelsen.html ).  Från samma sida:  “Programföretagen Sveriges Radio AB (Sveriges Radio), Sveriges Television AB (SVT) och Sveriges Utbildningsradio AB (UR) är stiftelseägda sedan början av 1990-talet.  Ändringen av ägandeformen gjordes när delar av den tidigare ägarkretsen – folkrörelserna, näringslivet och dagspressen – inte ville kvarstå som ägare.  Efter beslut av riksdagen skulle företagen från år 1994 ägas av var sin stiftelse […] Från och med år 1997 ägs programföretagen av den nuvarande Förvaltningsstiftelsen, som formellt heter Förvaltningsstiftelsen för Sveriges Radio AB, Sveriges Television AB och Sveriges Utbildningsradio AB.  Regering och riksdag ansåg att det är mer rationellt med endast en stiftelse, eftersom de tre ägarstiftelserna hade samma övergripande mål. […] Stiftelsen har inte något inflytande över radio- och TV-programmen

 • Trippel Henke:  “Beijbom* darrar inför sina uppdragsgivare.
  *:  Annika Beijbom på SVT opinion.

  — Men vilka är då dessa uppdragsgivare?

  Enligt Förvaltningsstiftelsen för SR, SVT och UR så har varken denna stiftelse eller styrelserna för programbolagen något inflytande över innehåll.*  De som har inflytande, sägs det, är respektive bolags företagsledning.  Därtill kan jag tänka att regeringen med hänvisning Radio- och tv-lag (2010:696) 11 kap. 1 § 1-5 st. eller andra kryphål kan kräva att få göra propagandasändningar  ( https://lagen.nu/2010:696#K11P1S1 ).  Just detta kryphål ger juridisk möjlighet till radiopropagandasändningar, för tänk särskilt efter vad stycke 3-5 i 1 § innebär, och tänk därvid som en kriminell (vilket man alltid ska göra när man ska försöka förstå hur makten tänker).  Styckena ifråga hänvisar till att Regering och Myndigheten för radio och tv får ge undantag från 14 och 15 kap, där formuleringar om att programverksamheten ska präglas av det demokratiska statsskickets grundidéer och principen om alla människors lika värde och den enskilda människans frihet och värdighet förekommer.  Det finns säkert liknande kryphål för TV sändningar, för att inte tala om att det som står på textsidor nog är helt oreglerat.  Ut & dekonstruera lagtexten.  🙂

  Men Trippel Henke, är det någon annan uppdragsgivare du tänker på?  “Extrapengar” ?  Marginalisering?  Och om det sista, vilka är mobbarna?  Och vilka finansierar i så fall mobbarna?  Och vad gör i så fall företagsledningarna för att komma tillrätta med det?  Är det rentav företagsledningarna som är de skyldiga?

  *:  “Stiftelsen har inte något inflytande över programmen eller dess innehåll.  Det har inte heller programbolagens styrelser utan enbart respektive bolags företagsledning.“  (Om Förvaltningsstiftelsen för SR, SVT och UR, http://www.forvaltningsstiftelsen.se/omstiftelsen.html ).  Från samma sida:  “Programföretagen Sveriges Radio AB (Sveriges Radio), Sveriges Television AB (SVT) och Sveriges Utbildningsradio AB (UR) är stiftelseägda sedan början av 1990-talet.  Ändringen av ägandeformen gjordes när delar av den tidigare ägarkretsen – folkrörelserna, näringslivet och dagspressen – inte ville kvarstå som ägare.  Efter beslut av riksdagen skulle företagen från år 1994 ägas av var sin stiftelse […] Från och med år 1997 ägs programföretagen av den nuvarande Förvaltningsstiftelsen, som formellt heter Förvaltningsstiftelsen för Sveriges Radio AB, Sveriges Television AB och Sveriges Utbildningsradio AB.  Regering och riksdag ansåg att det är mer rationellt med endast en stiftelse, eftersom de tre ägarstiftelserna hade samma övergripande mål. […] Stiftelsen har inte något inflytande över radio- och TV-programmen

 • Det är skillnad på lort och pannkaka. Och vi har sett liknande censur när det gäller vacciner osv. Man är inte direkt förvånad men man måste ju förstås inse att det Beijbom darrar inför sina uppdragsgivare. Hon vet inte och vill inte veta hur det verkligen ligger till.

  Det som är viktigt för henne är självfallet att behålla sin position och sin lön och att slicka uppåt är naturligt för henne. Snarast en instinkt. Ursäkta mitt grova språk här men jag är dödstrött på att man förväntas låta städad när man talar till eller om dessa som löper maktens ärenden och alltså indirekt blir ansvariga för den värsta hälsokatastrofen i modern tid eller kanske t.o.m någonsin.

  När man kollar den norska videon hur Mobilindustrin och militären styr organen blir man trots allt chockad att dominansen är så total.

 • Det är skillnad på lort och pannkaka. Och vi har sett liknande censur när det gäller vacciner osv. Man är inte direkt förvånad men man måste ju förstås inse att det Beijbom darrar inför sina uppdragsgivare. Hon vet inte och vill inte veta hur det verkligen ligger till.

  Det som är viktigt för henne är självfallet att behålla sin position och sin lön och att slicka uppåt är naturligt för henne. Snarast en instinkt. Ursäkta mitt grova språk här men jag är dödstrött på att man förväntas låta städad när man talar till eller om dessa som löper maktens ärenden och alltså indirekt blir ansvariga för den värsta hälsokatastrofen i modern tid eller kanske t.o.m någonsin.

  När man kollar den norska videon hur Mobilindustrin och militären styr organen blir man trots allt chockad att dominansen är så total.

 • Det är en medveten mörkläggning som förmodligen kommer att gå till historien som den värsta hälsoskandalen någonsin. Förfärligt!

 • Det är en medveten mörkläggning som förmodligen kommer att gå till historien som den värsta hälsoskandalen någonsin. Förfärligt!

 • Ordet “censur” känns nästan lite svagt i detta fallet. Det handlar ju om ren förfalskning av författarnas budskap. Kan det verkligen vara så att man inte har brutit mot något lagrum med denna förfalskning. Och faktarutan från strålskyddsmyndigheten, den kan ju knappast vara tillagd av SVT utan myndighetens kännedom. Då inställer sig frågan på vilket sätt myndigheten varit inblandad och vem som har förfalskat/censurerat texten, är det SVT, strålskyddsmyndigheten eller ett samarbete? Det vore intrtessant att få reda på.

 • Ordet “censur” känns nästan lite svagt i detta fallet. Det handlar ju om ren förfalskning av författarnas budskap. Kan det verkligen vara så att man inte har brutit mot något lagrum med denna förfalskning. Och faktarutan från strålskyddsmyndigheten, den kan ju knappast vara tillagd av SVT utan myndighetens kännedom. Då inställer sig frågan på vilket sätt myndigheten varit inblandad och vem som har förfalskat/censurerat texten, är det SVT, strålskyddsmyndigheten eller ett samarbete? Det vore intrtessant att få reda på.

 • Henning, SVT låter dotterbolaget Radiotjänst använda en lag som snickrats ihop av bådas verkliga uppdragsgivare för att bedriva utpressning mot dem som innehar viss teknisk utrustning (“TV”).  SVT ägs av en avskild stiftelse.  Men Radiotjänst har getts makt som en myndighet.  Och Regeringen tillåts i lag göra propagandasändningar.  Vilket SVT säkert ställer upp på.  Det är så ruttet.

  Om du erkänner innehav av den vissa tekniska utrustningen ifråga, men hävdar dina civila och politiska rättigheter enligt t.ex. International Covenant on Civil and Political Rights (CCPR) som från 23 mars 1976 skulle ha skänkt svenskarna civil och politisk frihet och rättigheter, såsom, hävdar jag, rätten att slippa stödja radio- och tv-propaganda som går emot den egna övertygelsen, då skiter Radiotjänst högaktningsfullt i detta eftersom de ägs av SVT som ägs av en stiftelse.  De är ej part i avtal om dina politiska rättigheter.  Sverige är fullt av denna typ av målvakts-/plausible deniability-konstruktioner.  Det är så ruttet.

  Samma med uttrycket “I Sverige tillämpas inte Ministerstyre”, som i översättning blir:  Ingen tar ansvar.  Det är så ruttet.

  “Faktaruta”

  FÖRVALTNINGSSTIFTELSEN FÖR SR, SVT OCH UR, 802404-6982
  äger Sveriges Television Aktiebolag, 556033-4285
  som äger Radiotjänst i Kiruna Aktiebolag, 556300-4745

  Radio- och tv-lag (2010:696) 11 kap. 1 § 1-5 st. ger regeringen mer eller mindre carte blanche att tillåta tillfälliga propagandasändningar inom landet samt helt carte blanche att tillåta propagandasändningar till utlandet, då här finns möjligheter för regeringen att strunta i 14 kap. om respekt för alla människors lika värde och den enskilda människans frihet och värdighet osv., och då här finns möjligheter för regeringen att strunta i 15 kap. om reklam osv..

  SVT är inte politiskt oberoende eftersom SVT trots att det ägs av en stiftelse ändå är beroende av riksdagens välvilja, då riksdagen har makt att lagstiftningsvägen rycka undan SVTs finansiering.  Eftersom riksdagen närsomhelst lagstiftningsvägen kan rycka undan finansieringen från SVT måste SVT vara lyhörd till de utländska politiska påtryckningar som görs gentemot staten, då mäktigare utländska stater knappast låter sig imponeras av argument om SVT:s juridiska oberoende givet hur lätt staten kan stoppa SVT.

 • Vad de håller på med är grovt moraliskt kriminellt mot vår demokrati och potentiellt medhjälp till mord. Det är i demokrati-skandal i nivå med “kod 291” där statistik om vad som sker i Sverige mörkades för att inte gynna SD.

  Det är grovt. Censur är faktiskt rätt ord. Jag har inget emot censur om det finns fog för det, ex. att skydda människor som inte begått allvarliga våldsbrott, ej heller är jag emot repliker på debattinlägg som innehåller faktarutor som är baserade på fakta, men det det här är mycket grova tilltag.

  SVT arbetar åt de sittande politikerna och kvaliteten på rapporteringen beror på hur de sittande politikerna ser på värdet av att förmedla sanningen eller att dölja den. Skönt att jag redan bojkottar SVT. Det känns bra.

 • Henning, SVT låter dotterbolaget Radiotjänst använda en lag som snickrats ihop av bådas verkliga uppdragsgivare för att bedriva utpressning mot dem som innehar viss teknisk utrustning (“TV”).  SVT ägs av en avskild stiftelse.  Men Radiotjänst har getts makt som en myndighet.  Och Regeringen tillåts i lag göra propagandasändningar.  Vilket SVT säkert ställer upp på.  Det är så ruttet.

  Om du erkänner innehav av den vissa tekniska utrustningen ifråga, men hävdar dina civila och politiska rättigheter enligt t.ex. International Covenant on Civil and Political Rights (CCPR) som från 23 mars 1976 skulle ha skänkt svenskarna civil och politisk frihet och rättigheter, såsom, hävdar jag, rätten att slippa stödja radio- och tv-propaganda som går emot den egna övertygelsen, då skiter Radiotjänst högaktningsfullt i detta eftersom de ägs av SVT som ägs av en stiftelse.  De är ej part i avtal om dina politiska rättigheter.  Sverige är fullt av denna typ av målvakts-/plausible deniability-konstruktioner.  Det är så ruttet.

  Samma med uttrycket “I Sverige tillämpas inte Ministerstyre”, som i översättning blir:  Ingen tar ansvar.  Det är så ruttet.

  “Faktaruta”

  FÖRVALTNINGSSTIFTELSEN FÖR SR, SVT OCH UR, 802404-6982
  äger Sveriges Television Aktiebolag, 556033-4285
  som äger Radiotjänst i Kiruna Aktiebolag, 556300-4745

  Radio- och tv-lag (2010:696) 11 kap. 1 § 1-5 st. ger regeringen mer eller mindre carte blanche att tillåta tillfälliga propagandasändningar inom landet samt helt carte blanche att tillåta propagandasändningar till utlandet, då här finns möjligheter för regeringen att strunta i 14 kap. om respekt för alla människors lika värde och den enskilda människans frihet och värdighet osv., och då här finns möjligheter för regeringen att strunta i 15 kap. om reklam osv..

  SVT är inte politiskt oberoende eftersom SVT trots att det ägs av en stiftelse ändå är beroende av riksdagens välvilja, då riksdagen har makt att lagstiftningsvägen rycka undan SVTs finansiering.  Eftersom riksdagen närsomhelst lagstiftningsvägen kan rycka undan finansieringen från SVT måste SVT vara lyhörd till de utländska politiska påtryckningar som görs gentemot staten, då mäktigare utländska stater knappast låter sig imponeras av argument om SVT:s juridiska oberoende givet hur lätt staten kan stoppa SVT.

 • Vad de håller på med är grovt moraliskt kriminellt mot vår demokrati och potentiellt medhjälp till mord. Det är i demokrati-skandal i nivå med “kod 291” där statistik om vad som sker i Sverige mörkades för att inte gynna SD.

  Det är grovt. Censur är faktiskt rätt ord. Jag har inget emot censur om det finns fog för det, ex. att skydda människor som inte begått allvarliga våldsbrott, ej heller är jag emot repliker på debattinlägg som innehåller faktarutor som är baserade på fakta, men det det här är mycket grova tilltag.

  SVT arbetar åt de sittande politikerna och kvaliteten på rapporteringen beror på hur de sittande politikerna ser på värdet av att förmedla sanningen eller att dölja den. Skönt att jag redan bojkottar SVT. Det känns bra.

 • Jag tänker på en f d arbetskamrat som nyligen dött av hjärntumörer. Som sekreterare sitter man framför datorn hela dagarna och det är det ju många som gör. På Sahlgrenska sjukhuset förstår man inte varför vissa sorters cancer ökar.Det är ju katastrof att all denna strålning mörk läggs.

 • Jag tänker på en f d arbetskamrat som nyligen dött av hjärntumörer. Som sekreterare sitter man framför datorn hela dagarna och det är det ju många som gör. På Sahlgrenska sjukhuset förstår man inte varför vissa sorters cancer ökar.Det är ju katastrof att all denna strålning mörk läggs.

 • Häpnadsväckande!

  Jag har ju förstått länge att åsiktskorridorerna på SVT är väldigt trånga men att censuren har gått så långt att de ändrar i ursprungstext för att en artikel ska passa bättre in på deras agenda är helt otroligt.

  Detta bådar inte gått! ”Annika Beijbom har gett mig beskedet att man har ”ett nytt format””. Ska vi nu behöva gå igenom varenda artikel på SVT för att kontrollera att de inte blivit censurerade.

 • Liknande brutal censur från SVT fick jag lida under i samband med M/S Estonia massmordet. SVT begår brottet skyddande av brottsling. De skyddar gärna kriminella och därför borde SVT läggas ner omedelbart. Slöseri med skattepengar!

 • Häpnadsväckande!

  Jag har ju förstått länge att åsiktskorridorerna på SVT är väldigt trånga men att censuren har gått så långt att de ändrar i ursprungstext för att en artikel ska passa bättre in på deras agenda är helt otroligt.

  Detta bådar inte gått! “Annika Beijbom har gett mig beskedet att man har “ett nytt format””. Ska vi nu behöva gå igenom varenda artikel på SVT för att kontrollera att de inte blivit censurerade.

 • Liknande brutal censur från SVT fick jag lida under i samband med M/S Estonia massmordet. SVT begår brottet skyddande av brottsling. De skyddar gärna kriminella och därför borde SVT läggas ner omedelbart. Slöseri med skattepengar!

 • Lämna ett svar

  Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *