Så här censurerade SVT Opinion en debattartikel om strålningsrisker i skolan

Torbjörn Sassersson är grundare av NewsVoice som startade 2011. Torbjörn har arbetat inom media sedan 1995. Han har en fil kand (1992) inom miljövård från Stockholms Universitet. Stöd hans arbete genom en direktdonation via Paypal.
publicerad 20 april 2016
- Torbjörn Sassersson
Strålningsfri skola

Strålningsfri skola

SVT Opinion publicerade en debattartikel signerad flera pedagoger, en lärare, en IT-konsult och ansvariga på Strålskyddsstiftelsen  om riskerna med strålning från mobiler, surfplattor och routrar i skolan och förskolan. Men SVT Opinion lade in en faktaruta under artikeln från Strålsäkerhetsmyndigheten som avfärdade hela artikelns budskap. Dessutom ändrades i texten trots att den inskickade texten redan innan hade varit ”något för kort”.

Text: Torbjörn Sassersson, uppd kl 07:42, 21 april 2016

Strålskyddsstiftelsens ordförande Mona Nilsson kommenterar:

”Detta är form av censur. Jag har aldrig sett något liknande, dvs att en faktaruta från en myndighet läggs in under en debattartikel som motsäger budskapet i artikeln”.

”Det här visar tydligt att Public Service okritiskt matar allmänheten med Strålsäkerhetsmyndighetens felaktiga och vilseledande information, säger Mona Nilsson. Public Service förvandlas allt mer till  Power Service.”

Den inskickade artikeln var  kortare än antalet maxtecken som en debattartikel på SVT Opinion får ha. Ändå kortade SVT Opinion ned den ännu mer genom att ta bort delar av  texten och även lägga in egna formuleringar vilket kraftigt tonade ned artikelns budskap.

Beskedet att ”hundratals vetenskapsmän och många specialistläkare varnar” ändrades till ”det finns vetenskapsmän och..”. Anledningen uppgavs av Annika Beijbom på SVT opinion vara att det skulle saknas källhänvisning men den fanns i den inskickade texten bland de första källhänvisningarna. En annan anmärkningsvärd ändring är att ”en stor mängd forskning” ändrats till ”forskningsexperiment”.

Artikeln var signerad av åtta skribenter, men endast fyra fanns med i den publicerade versionen. En faktaruta från Strålsäkerhetsmyndighet lades in direkt efter texten.

”Jag har ställt frågan om exempel där detta skett tidigare. Annika Beijbom har gett mig beskedet att man har ”ett nytt format”. Jag har hittills inte sett någon artikel där detta tidigare skulle gjorts”, berättar Mona Nilsson.

NewsVoice publicerar några av de meningar som SVT Opinion strök respektive ändrade i artikeln ”Barnen behöver en strålningsfri skola”

Den text som SVT Opinion strök är markerad som överstruken text och den text som man  la till är markerad med stora feta bokstäver.


 

Skolverket överlämnade den 4 april 2016 en rapport på uppdrag av regeringen om nationella IT-strategier för förskola, förskoleklass, fritidshem och den obligatoriska skolan till utbildningsminister Gustav Fridolin.

Strålningen har bland annat i upprepad forskning visats försämra inlärning, koncentration och minne det vill säga tekniken i sig kan leda till försämrat skolresultat.

Dessutom visar både forskning och erfarenhet att det är vanligt att KAN strålningen orsaka[r] huvudvärk, ökad stress, yrsel, sömnsvårigheter och andra besvär kopplade till psykisk ohälsa.

Utöver dessa effekter visar en stor mängd forskning på mycket allvarliga DET FINNS FORSKNINGSEXPERIMENT OM POTENTIELLA hälsokonsekvenser, bland annat att strålningen SKULLE KUNNA främjar cancer.

Hundratals DET FINNS vetenskapsmän och många specialistläkare SOM varnar också för allvarliga hälsokonsekvenser av en ogenomtänkt och oreglerad användning av trådlös teknik i skolan och förskolan och bland barn generellt.

Det är dags att regeringen lyssnar på de vetenskapsmän och läkare som varnar för riskerna med den exponering för mikrovågsstrålning som den trådlösa tekniken innebär KAN INNEBÄRA.

Tvärtom har vi flera rapporter från såväl lärare och elever om att de inte längre kan vistas i skolan pga svåra hälsoproblem.

Ett klokt beslut innan regeringen går vidare med denna satsning är att överväga hur man kan använda IT i skolan utan allvarliga negativa konsekvenser för barnens hälsa och studieresultaten. Det är dags att barnen får en strålningsfri skola, fri från onödig och skadlig mikrovågsstrålning!

 


 

Tog bort signaturer och la till faktaruta

Utöver dessa ändringar i texten uteslöts dessa personer som signerat artikeln:

  • Åsa Sköld, fd lärare gymnasiet biologi, kemi
  • Ingrid Berggren, narkossjuksköterska, vårdlärare, vård- och säkerhetsutvecklare
  • Ander Sjölund, Key Account Manager, Energy
  • Katharina Krusell, Strålskyddsstiftelsen

Därefter adderades faktarutan från Strålskyddsmyndigheten, vilken i princip helt neutraliserade debattartikelns budskap, men NewsVoice låter nu istället Mona Nilsson rätta myndighetens text. Då blev det enligt nedan.

Den text som Mona Nilsson strök är markerad som överstruken text och den text som Nilsson la till är markerad med stora feta bokstäver.

Fakta om trådlösa nätverk

Statliga Strålsäkerhetsmyndigheten har mätt exponeringen för radiovågor i skolmiljö där trådlösa datornätverk används. Mätningarna ÄR MISSVISANDE DÅ DE INTE MÄTT EN VERKLIG EXPONERING DÅ ETT BARN SITTER INVID EN TRÅDLÖST UPPKOPPLAD SURFPLATTA ELLER DÅ EN HEL SKOLKLASS ANVÄNDER SURFPLATTOR MED WIFI. DE PÅSTÅS visa att exponeringen är mycket låg. ETT BARN SOM SITTER VID EN TRÅDLÖST UPPKOPPLAD SURFPLATTA EXPONERAS FÖR HÖGRE NIVÅER ÄN VAD FORSKNINGEN VISAT KAN FRÄMJA TUMÖRTILLVÄXT OCH NERVCELLSSKADA I DJURFÖRSÖK SAMT ORSAKA DNA-SKADA I FORSKNING PÅ CELLER. Den är lägre än en hundratusendel av vad som krävs för att kunna orsaka en säkerställd hälsopåverkan.

Det finns inga OMFATTANDE vetenskapligt grundade misstankar om hälsorisker med att exponeras för radioMIKROvågor från trådlösa datornätverk. Därför finns det inga STARKA strålskyddsskäl för att undvika att installera eller använda sådana, vare sig på skolor OCH eller i hemmiljö.

Andra tunga expertinstanser delar INTE den här uppfattningen, bland annat Världshälsoorganisationen WHO och EU:s vetenskapliga råd (SCENIHR). Även strålsäkerhetsmyndigheter i andra länder, som har egna expertråd, har dragit liknande slutsatser. ALLA HAR ANLITAT JÄVIGA EXPERTER MED KOPPLINGAR TILL DEN TRÅDLÖSA OCH DEN MILITÄRA INDUSTRIN SOM HAR STORA INTRESSEN AV ATT HÄVDA ATT STRÅLNINGEN INTE MEDFÖR HÄLSORISKER.

Enligt strålsäkerhetsmyndigheten finns det inga strålskyddsskäl att avstå tekniken. De referensvärden som finns i Sverige följer EU:s riktlinjer. Referensvärdena skyddar INTE MOT alla säkerställda hälsoeffekter, UTAN ENBART MOT OMEDELBARA UPPVÄRMNINGSEFFEKTER DÅ STRÅLNINGEN ÄR SÅ HÖG ATT DEN VÄRMER UPP VÄVNAD, VILKET SKER INOM 30 MINUTER.

VI SAKNAR SKYDD MOT HÄLSOEFFEKTER AV DEN LÄNGRE TIDENS EXPONERING VID ICKE-TERMISKA NIVÅER VI ALLA UTSÄTTS FÖR, OCH SOM BARN UTSÄTTS FÖR I SKOLAN DÅ WIFI OCH SURFPLATTOR ANVÄNDS I UNDERVISNINGEN, EXEMPELVIS CANCER, DEGENERATIVA SJUKDOMAR OCH PSYKISK OHÄLSA (SÖMNSTÖRNINGAR, DEPRESSION, KONCENTRATIONSPROBLEM, YRSEL, HJÄRTARRYTMI, HUVUDVÄRK MM), TROTS ATT OMFATTANDE FORSKNING VISAT SÅDANA SKADLIGA EFFEKTER VID NIVÅER LÅNGT UNDER STÅLSÄKERHETSMYNDIGHETENS ”REFERENSVÄRDEN”.

DESSA ”REFERENSVÄRDEN” HAR SIN GRUND I ETT GRÄNSVÄRDE FASTSTÄLLT AV DEN MILITÄRA INDUSTRIN SEDAN DECENNIER TILLBAKA.

Text: Torbjörn Sassersson

Relaterat

Strålskyddsstiftelsens originalversion av artikeln: ”Barnen behöver en strålningsfri skola”

SVT Opinions egen version av artikeln: ”Barnen behöver en strålningsfri skola”

Mona Nilsson uppmanar dig som läsare att se denna video från NRK:s Brennepunkt. Se särskilt i filmen från 3 min 24 sekunder.


Du kan stötta Newsvoice via MediaLinq