Ska vi klara att integrera alla flyktingar måste svenska regelsystemet delvis skrotas

Jens Jerndal, 2019 Jens Jerndal (1934-2024), nationalekonom och statsvetare, tidigare förste kanslisekreterare i UD, förste ambassadsekreterare och chargé d´affaires a.i. i Pakistan, professor i holistisk medicin vid Open International University of Complementary Medicines i Sri Lanka. Egen företagare i Spanien och Argentina. Författare och föredragshållare. Styrelseordförande i partiet Enhet.
publicerad 6 april 2016
- Jens Jerndal
Immigranter 1892 - Wikimedia Commons

1920 New York - Foto Bettmann, Public Domain

DEBATT. Hur starkt vi än känner för de människor på flykt som lyckas ta sig till vårt land, kan vi inte av emotionella skäl tillåta oss att bara kasta överbord allt vad sunt förnuft och praktiska hänsyn heter. Kan vi inte hantera situationen, så blir resultatet inte bra och kan leda till svåra problem och mycket lidande för många människor. Det skriver Jens Jerndal vars text skapar ett eko från tidigare migrationsperioder i vår historia.

Text: Jens Jerndal | Rubriker och bilder är valda av NewsVoice | Bild ovan: 1920 New York, Ellis Island, hälsoinspektion av immigranter – Foto: Bettmann, Public Domain

Som en hög representant för den nuvarande rödgröna regeringen nyligen uttryckte det i en debatt, så handlar det om kapacitet och resurser – helt enkelt om vad vi kan hantera. Kan vi inte hantera situationen, så blir resultatet inte bra och kan leda till svåra problem och mycket lidande för många människor.

Motargumentet kan då förstås bli, att om vi avvisar flyktingar av brist på resurser och kapacitet att hantera situationen, ja då blir ännu fler människor lidande på ett ännu värre sätt.

Sådana rent teoretiska argument är svåra att bemöta, men om man vill vara det allra minsta realistisk, så måste man börja med att inse t.ex. att en ensam människa inte kan ensam hjälpa 60 miljoner människor på flykt. Så långt kan ingen säga emot. Och samma princip gäller om ett land.

ArcanumSkolan 2024

Immigranter 1892 - Wikimedia Commons
Bild: Immigranter från Europa 1892 – Wikimedia Commons

Sverige kan inte ensamt ta hand om 60 miljoner nykomlingar. Inte om vi skall upprätthålla de mest mininala förutsättningar för alla att ens överleva, för att inte tala om en människovärdig tillvaro.

Den hypotetiska tanken att Sverige, med 10 miljoner invånare, plötsligt skulle kunna öppna sina gränser för samtliga 60 miljoner flyende människor i världen, faller alltså på sin egen orimlighet.

De som förordar öppna gränser kan då genmäla att detta är ett absurt argument, eftersom alla 60 miljonerna flyktingar i praktiken inte kommer till Sverige. Okay, men vi har konstaterat att vi inte kan ta hand om alla, och då kvarstår frågan: Hur många kan vi då ta emot?

Den frågan är inte så lätt att besvara, eftersom svaret beror på en rad olika omständigheter, bl.a. resursanvändning, kapacitetsutnyttjande och både personliga, sociala och politiska värderingar. Vidare beror den på gällande lagstiftning och system, och hur mycket, och hur snabbt vi är beredda att ändra dessa för att ge människor på flykt och andra invandrare större utrymme.

Var kapaciteten kommer att ta slut beror till sist på vilka krav vi ställer på vårt flyktingmottagande, och dels på vilka resurser vi väljer att mobilisera och hur mycket vi är villiga att ändra vårt samhälle, vår livsstil och våra värderingar. Vidare finns i detta ett ibland bortglömt men ofrånkomligt tidsperspektiv, eftersom mycket av det vi måste göra för att kunna erbjuda människor på flykt en värdig och meningsfull tillvaro i vårt land, tar sin tid att genomföra, även där vi på sikt kan mobilisera både resurser och kapacitet.

Tältlägeri Högdalen, Stockholm - Fotograf okänd
Bild: Tältläger i Högdalen, 2010-talet, Stockholm – Fotograf okänd

Det handlar inte om pengar. Det finns gott om möjligheter att skapa eller mobilisera de penningresurser som krävs, om vi bara förmår tänka i nya banor. Det handlar om reell brist på nödvändiga resurser. Det handlar om flaskhalsar i fråga om både materiella och mänskliga resurser.

Jag talar om:

 • mottagarorganisationer,
 • bostäder med uppvärmning,
 • möjlighet till skolgång och utbildning,
 • arbetsmöjligheter och
 • sjukvård, och en
 • fungerande integration med bl.a. tolkhjälp och effektiv svenskundervisning.

Svenska hem måste öppna sina dörrar

Vi har ju inget överflöd på något av allt detta i dagsläget, och även om vi har möjlighet att skärpa oss och vidta snabba åtgärder på alla dessa områden, så sker det inte på en kafferast, utan kommer att ta tid, i många fall flera år, i den mån det överhuvudtaget är möjligt med existerande förutsättningar.

Eller skall vi kanske skicka ut våra flyktingar att kampera ensamma i vildmarken utan bostäder och utan transportmöjligheter, långt från tillgång till livsnödvändigheter?

1800-talet, Amerika
Bild: Nybyggare på 1800-talet i Amerika – Fotograf okänd

Teoretiskt skulle vi kunna tillåta att hur många som helst kommer hit och sover i skogen och fryser ihjäl i vinterkylan eller lever på fiskar, smådjur och rötter och bär – förutom på allmosor från varmhjärtade svenskar – eftersom Sverige trots allt har stor yta och är glest befolkat. Det skulle påminna om den laglösa nybyggartidens Vilda Västern i USA på 1800-talet.

Men om vi vill att de som kommer skall kunna leva på ett sätt som åtminstone närmar sig en människovärdig tillvaro och vara säkra på att överleva utan att hemfalla till laglöshet, ja då finns en rad begränsningar som vi måste ta hänsyn till, antingen vi vill eller ej.

Människor som kommer hit utan chans till en människovärdig och meningsfull samhällstillhörighet och därmed döms till utanförskap och extrem fattigdom, kan knappast förväntas spela efter våra regler, vilket kan innebära enorma påfrestningar på vårt samhälle med oförutsägbara konsekvenser på sikt.

Inte nödvändigtvis så att alla dessa påfrestningar gör enbart skada – en del kan mycket väl medföra överraskande fördelar om vi är flexibla nog att vara öppna för dem – men mycket allvarliga problem blir under sådana omständigheter ofrånkomliga.

Genom att bara öppna slussarna utan kontroll för alla som vill komma, riskerar vi att till slut inte längre kunna hjälpa någon, samtidigt som vi riskerar vår egen säkerhet och vårt eget samhällsbygge, det som vi är så stolta över, och som är orsaken till att så många vill komma just till oss.

Det är alltså i och för sig logiskt och förståeligt att den röd-gröna regeringen funnit sig tvingad att införa en gränskontroll av inresande. Men hur går de tillväga? De kräver ID för att släppa in människor på flykt. Vad betyder det? Jo, att de verkliga flyktingarna, de som har störst anledning och rätt att söka asyl, t.ex. de som flytt hals över huvud från sönderbombade hem, inte har en chans att ens komma in i Sverige, och mycket mindre att få asyl här. Hur skulle de kunna ha med sig giltiga ID? Och vem bestämmer vad som menas med giltiga ID?

Resultatet av denna flyktingpolitik blir då den rakt motsatta mot den vi säger oss vilja tillämpa.

Jag anser att vi skall noggrant registrera alla asylsökande som kommer till Sverige utan ID, och ge dem unika ID-handlingar med samma krav på biometrisk identifikation – fingeravtryck, ögon etc. – som numera krävs för alla svenska pass. Även helt oavsett ett tänkbart terroristhot, är det knappast försvarligt att släppa in okända personer utan kontroll i vårt land, inte minst med tanke på den extrema personkontroll vi sedan länge utövar över alla svenskfödda medborgare.

Sedan behöver vi också bli medvetna om att en akut konflikt föreligger mellan å ena sidan vår nu gällande lagstiftning med all sin byråkrati och sin hårda beskattning, och å andra sidan möjligheten att snabbt bereda arbete och existensminimum åt flyktingar.

Amerika under 1800-talet - "Wifes wanted"
Bild: Män i Amerika under 1800-talet söker fruar – “Wifes wanted” – Fotograf okänd

Vill vi kunna ta emot så många flyktingar som möjligt och snabbt inlemma dem i det svenska samfundet, då blir vi tvungna att med omedelbar verkan skrota en rad av våra regelsystem – åtminstone tillfälligt – och t.ex. tillåta lägre standard på bostäder, samt anställningar till lägre löner och på andra villkor än de fackavtalade.

Det har påpekats att det i Sverige finns tiotusentals lediga fritidsbostäder, sommarstugor, hyresrum etc. som skulle kunna ställas till förfogande för flyktingarna. Detta stöter dock på åtminstone två kinkiga problem. I den mån ägarna spontant och frivilligt ställer dessa fritidsbostäder eller “andra hem” till förfogande för flyktingarna, så långt är allt väl – till dess att bostäderna vandaliseras eller bränns ner. Då uppstår en otrevlig fråga om ansvar och ekonomisk ersättning. Vem skall betala ägaren för skadan? Och vad händer då med människorna som bodde där?

Att ta till tvångsrekrytering eller expropiation av fritidshem eller andra tomma bostäder till flyktingar skulle utgöra ett ganska brutalt intrång i svenska medborgares frihet och rättigheter. Dels blir det svårt att försvara inför svenska folket, och dels kräver det sannolikt särskild lagstiftning av Riksdagen för att kunna genomföras. Alltså inte speciellt realistiskt, som jag ser det.

En positiv aspekt på invandringen är att det i Sverige finns en mängd behov som sedan länge inte kunnat tillgodoses, eftersom det med rådande skatte- och regelsystem blivit för dyrt. Men behovet har inte försvunnit för det. Och att det inte kunnat tillfredsställas har i hög grad bidragit till att svenska folket idag är så utbränt och “kört i väggen” som är fallet.

Det handlar om personliga service-jobb. där det finns massor av arbetsmöjligheter. Tack vare migrationen får vi nu en möjlighet att tillfredsställa åtminstone en del av dessa behov, avlasta våra stressiga vardagar och samtidigt bereda en möjlighet till både försörjning och integration av de asylsökande, som säkert blir överlyckliga över en sådan möjlighet.

Demonstration på 1:a maj 1934
Bild: Demonstration på 1:a maj 1934, demonstrationer i Malmö 1934, Amiralsgatan – Svenska välfärden byggs upp – “Bygg hälsobostäder åt alla!” –  Foto: Otto Ohm

Allt vi behöver göra är att befria anställningar av personer med flyktingstatus från alla regler beträffande kollektivavtal, arbetsgivaravgifter och skatter, och sedan uppmuntra svenskarna att anlita dem till allt möjligt som kan förbättra tillvaron för bägge parter.

Givetvis mot skälig ersättning, men utan skatter och byråkratiskt krångel. På så vis skulle en mängd nya jobb skapas i en handvändning. Ett slags lagliga “svartjobb” med andra ord, enligt samma princip som ligger bakom RUT-avdragen. De som utför dessa jobb skall vi självfallet inte behandla som slavar, utan i stället som solidariskt bidragande familjemedlemmar. På så vis kan de nya arbetstagarna integreras mycket snabbare, och både flyktingar och svenskar gynnas på flera plan samtidigt. Helt enkelt en win/win-situation i enlighet med det nya paradigmets anda.

Ett av de bästa sätten att ekonomiskt integrera invandrare av alla slag är genom att de etablerar småföretag inom olika servicebranscher. Men då behöver vi också göra det mycket lättare och billigare för dem som kommer hit att starta egna verksamheter och anställa folk, än det är idag.

Sammanfattningsvis bör vi alltså:

 • Släppa in alla verkliga asylsökande efter screening och minutiös registrering med av oss själva nyutfärdade biometriska ID:s, och hjälpa dem till bostad, arbete och integrering inklusive svenskundervisning, från dag 1.
 • Uppmuntra kyrkor, föreningar, företag och privatpersoner att erbjuda boendemöjlighet åt flyktingar med eller utan ekonomisk ersättning.
 • Inköpa tillräckligt många monteringsfärdiga modulhus av enklaste modell – en populär svensk exportartikel – och montera dem i lämpliga områden.
 • Om så erfordras, rekvirera lämpliga tomma byggnader som inte används, att användas som tillfälliga bostäder åt asylsökande.
 • Omgående genomdriva nödlagstiftning som undanröjer alla onödiga byråkratiska och socialpolitiska hinder dels för snabbt uppförande av nödbostäder, och dels för privatanställning av asylsökande till en minimilön motsvarande en basinkomst, och utan arbetsgivaravgifter och skatter av något slag.
 • Snabbutbilda svensklärare och tolkar med kunskaper i asylsökarnas språk, och omedelbart börja lära de nyanlända svenska.
 • Tydligt kräva av alla asylsökare som villkor för att beviljas asyl och uppehålls- tillstånd, att de i väsentliga avseenden accepterar och anpassar sig till svensk lag och svensk kultur. De skall inte ha rätt att etablera ett litet Syrien eller Afghanistan eller Irak i en förort i Sverige. Om de vill bo i Sverige skall de integreras i det svenska samhället. Det gäller också beträffande religionsrelaterade kulturella seder som inte är acceptabla i Sverige, t.ex. “hedersmord” och barnäktenskap, men även sådant som heltäckande s.k. burkas på kvinnor, antingen det redan täcks av svensk lagstiftning eller ej. Är de inte beredda till det, då får de söka sig till ett land där deras beteende accepteras av befolkningen. Och på den grunden skall de kunna utvisas. Ett problem kan då bli vart de skall ta vägen, om de inte längre har något hemland som är skyldigt att ta emot dem.
 • Vi vill gärna ta emot flyktingar, men bara om de, som det heter, “tar seden dit de kommer”, dvs. vill smälta in i det svenska samhället, och accepterar och tillämpar svenska seder. Religionsfrihet på vars och ens kultplats är en sak vi aldrig kan förneka någon, och i sina egna hem får de naturligtvis göra vad de vill inom ramen för gällande lag, men det innebär inte att de skall kunna påtvinga oss andra eller hela samhället sina seder och bruk utanför sina privata utrymmen, antingen dessa anses vara religiöst betingade eller ej.

Text: Jens Jerndal

Donera till NewsVoice

Du kan stötta Newsvoice via MediaLinq

 • Integration betyder ju sammansmältning (https://www.synonymer.se/sv-syn/integration). Sammansmältning betyder att något som tillförs i en existerande bas och förs samman och därmed vidgar volymen av en och samma substansen. Det fungerar ju bara om man tillför en sammansättning som basen består av. Som att fylla på vatten i en behållare – inte som att fylla med med något som inte löser sig i vatten, som olja. Viss, volym ökar men någon integration eller sammansmältning blir det aldrig.

  Ge akt på det politiska språket och gå inte vilse. Mångkultur och integration är varandras motsatts, men i det politiska språket blir det samma sak. Det i sig rättfärdigar att mer och mer resurser läggs på “integrationspolitiken” för att få ett fungerande mångkulturellt samhälle. Med sådan politiska argument, kan det aldrig tillföras nog med resurser för man når aldrig målet = sammansmältning. Perfekt om man som politiker alltid behöver ökande resurser, för sin egen politiska överlevnad samt att alltid bli omvald med samma argument hela tiden.

  Det är samma ska med ordet assimilation. Det går heller inte att förande med något mångkulturellt med mindre än att det leder till en monokultur. Frågan är då om basen i kulturen måste ändra på sig för att assimilationen skall lyckas? Ja assimilationen kan lyckas om alla får en och samma identitet – som ett folk. Men i fallet Sverige, blir det då ett svenskt folk? Beror på vad man menar med ett svenskt folk, om det nu finns ett svenskt folk? Finns det inte ett svenskt folk, kan ju heller ingen av migranterna assimilera sig då det inte finns ett folk att assimilera till.

  Antigen finns det ett svensk folk eller så finns det inte ett svensk folk – aldrig bäggedera samtidigt.

 • anders: “Ale: istället för att teoretisera om vad vi INTE kommer att kallas, så kan man ju skapa en bild, vision om vad som kommer istället. Ger initiativet och skapar gemensam grund.
  Och det kan ju vara så att samer särbehandlas för att sedan visa på orättvisor mellan samer och andra grupper. För att likställa allas nivå till icke-samers. Därmed har ALLA förlorat sina ursprungs rättigheter. Läs länken till riksdagen postad i tidigare kommentar.”

  Vet inte om jag riktigt förstår vad du menar? Alla kan bli svenskar men inte alla kan bli samer, ty för att bli same, måste du födas av samiska föräldrar. Vilken grupp är det då som särbehandlar? Samerna eller svenskarna? Jo samerna, som säger att alla inte kan bli samer, emedan svenskar säger att alla kan bli svenskar. Om nu exemplet med samerna var så belysande för samtalet vet jag ej?

  Men med exemplet USA, där alla nu är amerikaner, inte ursprungsbefolkningen indianer, så kan en massinvandring leda till att samma sak i Sverige som i USA; nämligen att alla som kommer hit, inte blir svenskar, utan migranter. Dem blir inte ursprungsbefolkningen (Svenskar) lika lite som alla migranter till USA blev indianer, utan något nytt, annat.

  Nu vet jag vet inte om det spelar någon roll, och om det gör det, i så fall för vem? För om detta blir verklighet, lär det bli långt efter att alla nu levande är döda. Och då gäller det enbart för dem med svenska rötter, som lever då och dem kanske inte misstycker? Gör dem det, blir det deras huvudverk i så fall att göra något åt det. Ansvaret vilar i vilket fall som helst på dagens politiker. Tror dem resonerar så här: Ingen äger rätten till ett visst land och dessutom kalla sig för ett folk – den rätten har bara vi politiker att bestämma över. I och med det, så kan dem sakta sudda ut ett folk och dess kultur, om “dem” (folket) inte identifierar sig som ett specifikt folk annorlunda från andra folk, som t ex samerna identifierar sig som annorlunda från andra folk.

 • @ Sigge Johansson,

  Du har helt rätt, alla borde se denna PEDAGOGISKA presentation av verkligheten. Framförallt svenska politiker. Tack, det var bland det bästa jag sett på länge!

 • För den som INTE anser att Sveriges invandringspolitik är helt bortkopplad från Verkligheten tillika fullkomligt vansinnig, rekommenderas titta på denna utomordentligt briljanta super-pedagogiska 6-minuter film:

  • Immigration, World Poverty and Gumballs — https://www.youtube.com/watch?v=LPjzfGChGlE

 • Artikeln utgår ifrån tanken att ingen kan ha det bra om de inte bor i Sverige. När vi svenskar slår oss för bröstet som superhumanister visar ett par enkla ekonomiska reflektioner endast på hur självgoda resonemangen är:

  I Migrationsverkets årsredovisning (2016) redovisas en kostnad på ca 50 miljarder för de 150 tusen Syrien som Sverige tar hand om. Det är samma budget som UNHCR eskat pengar för i FN för att ta hand om hela världens 5 miljoner flyktingar! Bara en galning kan med dessa fakta påstå att svenska politiker ägnar sig åt kostnadseffektiv minimering av mänskligt lidande!

  Förespråkaren för “den svenska invandringpolitiken” svarar då; – Vi måste BÅDE ta emot OCH hjälpa i världen. Då svarar jag; – Hur kan det någonsin vara humant att ta hand om EN ENDA flykting i Sverige när du för SAMMA summa kan hjälpa 32 flyktingar enligt UNHCR´s riktlinjer?

  Denna artikel fortsätter att ägna sig åt det svenska förmätna navelskåderiet.

 • “Det svenska regelsystemet måste ändras”. Självklart är det så. Det kommer som en naturlig följd av politikernas välvilja att skänka landet och dess resurser till andra människor. Frågan är bara hur mycket svenskt regelsystem vi har kvar sedan politikerna lämnade över all makt till EU.

  Ska en helt ny EU-region skapas på 0-tid med en blandad befolkning av all världens etniciteter, vilka år 2025 kommer att uppgå till 40% av ursprungsbefolkningen (svenskar) måste allt som förknippas med vår kultur, juridik, normer och regler transformeras/utplånas för att bättre passa kolonisatörerna och imperialisterna (frimurarna via FN, EU, politiska ledare, världsbanken m fl).

  En viktig ändring av regelsystemet ägde rum redan år 1990 då regeringen fattade beslut om att landets livsmedelsproduktion ska minska drastiskt till förmån för produktion av bioenergi. Målet är att arealen av energigrödor ska ta upp en lika stor yta som jordbruket gjorde år 1850. För att få ned kostnaden måste odlingen av bioenergier bli mer storskalig än dagens jordbruk.

  Några av Sveriges bästa jordbruksmarker finns i Halland, Skåne och Uppland, vilka också är bland de områden som bedömts som lämpligast för odling av biomassa för förädling av bioenergi. Produktionen av bioenergier är arbetsintensiv och för att hålla nere kostnaderna måste lönekostnaderna hållas nere. Det är mot denna bakgrund som vi bl a kan förstå importen av migranter som ska förflyttas till landsbygden för att verka som ett proletariat inom bioenergiproduktion. Jordbrukarnas övergivna ladugårdar ska göras om till bostäder.

  Vädermodifiering via chemtrails har pågått i flera år och som bl a rubbat den naturliga nederbörden och skapat vattenbrist, med sinande brunnar, i olika landsdelar bl a i Halland, V:a Skåne, Uppland, Småland, Blekinge, Öland och Gotland. Här kan man skönja likheter med den vädermodifiering som sker i Kaliforniens och utanför dess kust, vilken styr bort nederbörd och tvingar jordbrukare att lämna sin försörjning.

  Det pågår en vattenbristkampanj i massmedia och inom politiken. Här målas ett framtida vattenbristscenario upp som bäddar för ändring av olika regler bl a betr kollektivt ägande av vattenresurser. I slutet av april kommer en statlig utredning att presentera förslag på hur vi ska säkra den framtida försörjningen av dricksvattnet. Det står redan klart nu att en höjning av vattenavgifterna är förestående. Det är i möjligt att förhandlingarna av TTIP kommer att ge Coca-Cola rättigheter att förvalta distributionen av vårt vatten.

  Vi kan nog få se slutet av chemtrailsbesprutningen av Sverige allt eftersom odlingen av bioenergigrödor vinner terräng då denna har ett mycket stort vattenbehov. Samtidigt kommer vi att få se en normalisering av vattenransonering för människor.

  Vädermodifiering orsakar torka i Kalifornien https://www.youtube.com/watch?v=rxWb0VfAY0U

  http://blueshift.nu/globalisterna-varldsmonopol-dricksvatten/

 • Vi kanske har en ny och annorlunda typ av Lenin/Stalin-revolution pågående i Sverige.
  http://hagenbo.blogspot.se/2016/04/om-att-inse-problemet-gastinlagg.html
  Som sagt, Lenin och Stalin hade inget till övers för sina landsmän, som faktiskt burit upp landet förutom att tsaren hade missbrukat sin makt på sin tid. Men Lenin och Stalins hat mot sina landsmän, dels de intellektuella och dels de som hade förmåga tillföra mänskliga värden materiellt och andligt liknar Sveriges riksdags handlande i viss mån. Jag har helt tappat förtroende till MP och Vänstern, de verkar älska att hata och frysa ut sina landsmän. Ett Svenskt ansikte är deras fiende enligt dem. De Svenska ansikten som burit upp Sverige till en fantastisk välfärdsnation, som riksdagen nu missbrukar, genom att dela ut sina landsmäns svett och vedermöda till alla världens okända människor, som innehåller terrorister, muslimska fanatiker och brottslingar.
  Tack för ordet!

 • Redhawk – Mitt intryck är att dessa onaturliga “trails”, vad man än vill kalla dem, förekommer varhelst USA har en militär närvaro. Jag minns inte att jag någonsin såg dem i Buenos Aires, t.ex., och inte i Bangkok heller. Trots att båda dessa huvudstäder har intensiv trafik med passagerarplan från alla håll. Men i hela Europa, i USA, och i Australien förekommer de så gott som permanent. Småland tycks vara särskilt utsatt, men även Skåne och i stort sett hela mellan-Sverige. Till och med på Kanarieöarna, om än inte alls lika mycket som här, trots en intensiv och permanent turistflygtrafik över öarna. Kanarieöarna ligger dock strategiskt till för Västafrika, och USA har – med Ebola-epidemin som förevändning om jag förstod det rätt – för ett par år sedan etablerat en ny bas på Gran Canaria.

 • @ drjens. Jag bor i Nord Sverige och har fram till nyligen bott i Nord Norge. Det sistnämnda land blir sedan 2 år översållat med “trails” men inte i Nord Sverige just nu. Men tidigare var det so.
  Tänker att det kan vara så att man sprayar mest de befolkade områden av vissa anledningar som vi alla känner tills eller rättare sagt förmodar.
  Det måste till mer protester från befolkningen, man får inte släpper regeringen så lätt, de är medskyldiga för de tillåter detta. Viktig är att människor titta upp på himmeln för att se och sedan bli mer medveten. Sålänge det är bara några få som ser har de ingen röst.

 • Redhawk – Var bor Du? I södra och mellersta Sverige har “chemtrails” allt annat än upphört. Oavsett hur man förklarar dem. Vissa dagar och tider har himlen varit så gott som heltäckt av dessa “spår” medan andra – jämförelsevis sällsynta – dagar man inte kan se ett enda.

 • Har någon uppmärksammat att chemtrails har upphört sedan förra sommaren? Vi kan nu åter njutar av en klar blå himmel, eller är de nu osynliga?
  Kanske var det ett hemlig avtal mellan vår regering och uSa. “Ta emot flyktningar i stor antal och vi sluttar att spraya er.”
  Så eller så blir landet förstörd och förlora sin svensk kultur, vilket kanske var meningen. Strategiskt är Sverige ett drömläge för att ha kontroll över Norden och Ryssland.

 • Ale: istället för att teoretisera om vad vi INTE kommer att kallas, så kan man ju skapa en bild, vision om vad som kommer istället. Ger initiativet och skapar gemensam grund.
  Och det kan ju vara så att samer särbehandlas för att sedan visa på orättvisor mellan samer och andra grupper. För att likställa allas nivå till icke-samers. Därmed har ALLA förlorat sina ursprungs rättigheter. Läs länken till riksdagen postad i tidigare kommentar.

 • Arabiskan är nu på frammarsch som andraspråk i Sverige och finskan halkar ned på tredje platsen.
  All anledning till oro eftersom araberna/muslimerna snart är en maktfaktor i Sverige.
  Jämförelsen med massinvandringen av europeer i Nordamerika är berättigad. Nordamerika var ju förr helt dominerad av olika nationer av indianstammar. En bra film som åskådliggjör detta är Dansar med vargar. Även vi kommer att bli undanträngda om massinvandringen får fortsätta. Det verkar som att politikerna i 7 klövern inte förstår faran utan bara fortsätter med sina politiska floskler. Kanske Balkanrutten nu är stängd för tid och evighet så att Europa kan andas ut. Men faran ligger nu till sommaren när flyktingar fortsätter komma över Medelhavet från Libyen. Hur länge kan Europa fortsätta ta emot tusentals araber innan allt kraschar?

 • @Anders Nej jag glömmer inte Samerna. De “via” invandrade som kom hit blev inte samer utan svenskar. På samma sätt som alla som migrerade till USA inte blev indianer. Och vi kommer på samma sätt inte längre att vara svenskar.

 • Massinvandringen kommer i slutändan att resultera i total katastrof för Sverige. Minns den fina tiden när Sverige var ett fint land att leva i. Nu är det ett skräckexempel för resten av världen där invandrarrelaterat våld dominerar nyhetsflödet. Ta t.ex. IKEA mordet i Västerås där mor och son blev dödade av en vansinnig afrikan. Hur ska det sluta?

 • Innan flyktingströmmarna hade integrationen misslyckats, hur skall man lyckas nu? Vi har stora områden mest kring storstäder, som är parallella samhällen av mer eller mindre utanförskap.
  Vi har Imamen i Gävle, som agiterar extrema politiska budskap mot det samhälle de själva lever av. Så de flyktingar, som motsvarar beskrivningen i alla rubriker är säkert endast ca: 10 procent. De är förmodligen de två sista punkterna i artikeln, som skulle vara avgörande för att få allmänhetens fulla acceptans. Använd även minst samma nitiska uppföljning och kontroller mot de asyl-skyddade med fulla välfärds-bidrag, som man alltid använt mot sjukskrivna, för att sortera bort uppenbara fuskare. Det sista nyheterna jag såg, var att personnumren har tagit slut för skatteverket. Det är mycket, som kommer ta slut, som servicepersonal inom vård, omsorg, ordning. Bostäder är slut innan sommaren sägs det, osv.
  En liten vink om vad allmänheten tycker: http://www.aftonbladet.se/debatt/article22566051.ab

 • Jämförelsen med USA haltar, ty ursprungsbefolkningen var indianer – sedan blev alla invandrare amerikaner. Inte indianer. Om samma förhållanden ska gälla här ska alla bli migrantianer, med en nytt språk och ny kultur för alla. För invandrarna i USA anpassade sig inte efter indianerna. Varför skulle då invandrarna anpassa sig efter svensk kultur. Därför är det naturligt att de “tycker inte om vår frihet, hur vi klär oss och håller på som frisinnade svenskar”. Sådan får man ta. Gillar man inte utvecklingen, så skulle man tänkt på detta innan vi öppnade våra gränser. Elementärt Dr Watson.

 • USA som är byggt av invandrade valde att diskriminera alla när de kom till det förlovade landet. Alla måste lära sig språket Engelska för att integrationen skulle ha en chans att fungera.

  I Sverige har myndigheter istället valt många tolkar och översättning till många språk i kontakt med myndigheter, är det inte bakvänt tänkt? Utanförskapet blir knappast enklare utan krav på att klara språket i det land man ska leva i och förhoppningsvis arbeta i.

  Sedan undrar jag varför fattigpensionärer får mindre ersättning än ensamkommande barn som utan anknytning till oss bara kommit hit. Med hjälp av den äldres långa arbetsbörda som nu möjliggjort vår asylhjälp. Samtidigt vill jag ta time out tills myndigheterna visar att de kan hantera och utveckla No Go Zoner och tala om vad hela detta hjälp paket kostar i sämre service i samhället och utveckling för våra egna barn som riskerar trakaserier i badhus mm

  Allt verkar så flummigt med tanke på att vi nu blivit en miljon fler av utländs härkomst där väldigt många fortfarande inte behärskar språket, vill införa sharia lagar och tycker inte om vår frihet, hur vi klär oss och håller på som frisinnade svenskar. en ed gentemot landet och dess kultur som i USA borde även gälla här. Annars vinner globalisternas elit och vi blir alla bara konsumenter i en dyster värld av endast 1% av människorna. – Vill du det?

 • Skrota flertalet bidragssystem successivt. Dra ner 5-10% i månaden till vi når noll. Balanserar budgeten, skapar incitament till jobb, stävjar ekonomiska flyktingströmmar, och flera myndigheter kan dra ner på verksamheten.
  Ytterligare besparingar alltså.

 • that’s it! Har druckit mjölk hela livet, men nu är slut! Det svåraste var att inte ha en skvätt lite i kaffet.

 • Pentti Kinnunen – Tack för Dina synpunkter. Det är givetvis viktigt att så långt som möjligt undvika konfliktsituationer mellan flyktingar/invandrare å ena sidan och svenska arbetslösa å andra sidan.
  Min avsikt är inte att arbetstagarna skall få det sämre. Mitt förslag är att reducera sådana skatter, arbetsgivaravgifter etc till staten, som gör det dubbelt så dyrt att anställa folk som det hade varit utan sådana pålagor. Samtidigt kan jag inte se något orimligt i att t.ex. en människa utan tillräckliga kunskaper i svenska, och kanske utan arbetserfarenhet i de jobb han eller hon kan få, till att börja med får t.ex. lika mycket som en svensk folkpensionär anses kunna klara sig på. Med hänsyn tagen till barnfamiljer, t.ex. i form av barnbidrag. Jag nämnde visserligen inget om försäkring av de anställda på de nya villkoren, men i ett heltäckande välfärdssamhälle skall alla vara automatiskt försäkrade en människovärdig tillvaro med erforderlig hälsovård, oavsett vad som kan hända. Jag har också lösningar på hur de uppkommande skattebortfallen skall kompenseras, men det är en helt annan diskussion, som kräver stort eget utrymme.

 • Jag har några synpunkter på din artikel, Jens. Du har rätt i idén om att snabbt utfärda en ID-handling. Det är givetvis viktigare att de snabbt registreras med en ID än att den är riktig bakåt sett. När bakgrunden kommer fram registreras deras provisoriska ID som ett Alias till deras riktiga och skillnaden blir ofta inte större än att man skaffar ett nytt ID när man byter namn.
  Att uppmuntra enskilda m.fl. att upplåta boende bör, som du skriver, uppmuntras men mot ersättning och ev med vissa uppgifter mot ytterligare ersättning som t.ex att skjutsa dem till lektioner i svenska och om det svenska samhället. Den undervisning som erbjuds flyktingarna måste individanpassas redan från början också till deras tidigare yrken.
  Företagn som tillverkar de “nödbostäder” du nämner skll uppmuntras till nyskapande så att bostäderna lätt kan uppgraderas till studentbostäder, pensionärsbostäder och t.o.m. fullvärdiga hyreslägenheter. Flexibilitet är bra försäljningsargument även utomlands. Där har jag ideér som inte får plats här.
  Förenklad byråkrati är alltid bra.
  Förbjud nya detaljplaner där kontor och lågstörande verksamheter inte får förvandlas till bostäder. Det skall alltid vara tillåtet utan annat krångel än säkerhetskontroller att inrätta bostäder i fastigheter.
  Dina förslag om invandrararbeten är jag start emot. De leder till att “vanliga” rbetslösa ser att flyktingar “tar” deras jobb eftersom de blir billigare. Det leder till lönedumpning och invandrarhat. Flyktingarna kommer att vara oförsäkrade under arbetet. Risken är stor att de sätts på arbeten utan tillräcklig säkerhetsutbildning. Den delen behöver du tänka igenom bättre.

 • Vi har minst 80.000 Svenskar bara i Norge som inte får jobb här hemma sen mera än en miljon av dina “flyktingar” som aldrig kommer att få jobb då det inte finns några. Sluta snacka en massa goja och titta på siffrorna istället.

  Detta du föreslår är icke möjligt, repatriering är det enda sättet att få lugn i nationen. undantaget är om vi får en gamechanger som ny exotisk energi t.ex som kall fusion LENR som tydligen är på väg ut i världen eller nåt annat väldigt stort. om energin blir nästan gratis får vi en mammut- högkonjuktur i världen fast då kanske “flyktingarna” vill bo på varmare breddgrader. Jag tror att många vill jobba (de jag känner iaf) och då åker de nog tillbaka till sina egna domäner.

 • Jamen 95% är ju inte flyktingar lika lite som jag som svensk är flykting när jag söker ett bättre liv i annat land. Sluta att snurra ihop begreppen!!

  Sen att “svenska folket idag är så utbränt och ”kört i väggen” ” kan du fundera över varför så är.

  Tycker ni ska titta på Josef Bobergs sida, där finns info om bl.a de finansiella systemet hur det kan ändras och komma till människornas fromma, då talar jag om alla på jorden inte bara svenskar som jag själv 🙂 Det är en stor del av hela detta problemet eller lösningen kanske man ska säga.

 • Lämna ett svar

  Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *