Information, energi och helhetsperspektiv – Jerndals paradigmkrönika – Del 2

Jens Jerndal, 2019 Jens Jerndal (1934-2024), nationalekonom och statsvetare, tidigare förste kanslisekreterare i UD, förste ambassadsekreterare och chargé d´affaires a.i. i Pakistan, professor i holistisk medicin vid Open International University of Complementary Medicines i Sri Lanka. Egen företagare i Spanien och Argentina. Författare och föredragshållare. Styrelseordförande i partiet Enhet.
publicerad 28 juni 2016
- Jens Jerndal

Jens Jerndal, 2014I första avsnittet i denna serie skrev jag att ett paradigm är detsamma som en världssyn som sätter gränser för vad vi tror är möjligt och som via kultur och tradition bestämmer hur vi tolkar eller upplever vad vi uppfattar med våra sinnen. Och att vi just nu befinner oss mitt i det mest dramatiska paradigmskiftet i mänsklighetens historia.

 Text: Jens Jerndal | Paradigmskifteskrönikorna publicera exklusivt på NewsVoice

Här är det först på sin plats med en varning:

Vi människor har en stark tendens till vad som kan kallas ”paradigmblindhet”. Det betyder att vi fixerar oss vid det härskande paradigmet som satt strukturen och gränserna för vad vi tillåtits tro och betrakta som sant och möjligt.

Vi är alla mer eller mindre offer för den sortens blindhet, som får oss att fastna i gängse uppfattningar och fördomar. Och tyvärr gör det ofta att vi vägrar att ens lyssna till argument som strider mot dessa fördomar, och blundar för alla bevis som motsäger dem.

Det är denna mänskliga egenskap som kan göra paradigmskiften tröga och traumatiska. För en del betyder det att hela deras tryggt cementerade värld hotas, och till och med att vad de upplevt som sin identitet kan kännas ifrågasatt.

För att förstå det nya paradigmet behöver vi vidga vårt perspektiv långt utöver den materialistiska syn på tillvaron som ”Upplysningstidens” vetenskap indoktrinerat oss med. Dramatiska genombrott under 1900-talet inom fysikens, biologins och psykologins områden, för att inte ens nämna radio, TV och datorer, kommer till vår hjälp. Och inte minst får vi avgörande hjälp av astrologin. Ja, kära ärade naturvetenskapare, faktiskt!

Astrology reagan TIMEDe äldre av oss är vittnen till hur astrologin under det senaste halvseklet kommit att bli ett populärt studie- och samtalsämne, från att ha varit totalt okänd i Sverige, eller avsågad som medeltida skrock och nonsens.

Bild: Framsidan av tidskriften TIME

Att astrologin i stor omfattning kidnappats av ytliga och oseriösa utövare som givit den dåligt rykte ändrar inte det faktum att den, rätt utövad, är en empirisk tvärvetenskap baserad på energifält med elektromagnetiskt kodad information, och på resonans.

För att ens börja förstå vad sann vetenskaplig astrologi är och vad den förmår, krävs många års intensiva studier, och ett öppet sinne.

Att fördöma astrologin som en primitiv vidskepelse, gör bara den som aldrig studerat ämnet och inte har en aning om vad han uttalar sig om. Efter att i över 40 år ha studerat ämnet, förutspår jag att astrologin kommer att bli det nya paradigmets supervetenskap.

Den amerikanska självständighetsförklaringen 1776 och den franska revolutionen 1789 handlar om en medvetandeexpansion

Astrologin kommer med hjälp av informationsteknologin att kunna tillföra alla vetenskaper och allt vetande en helt ny dimension av vidgad insikt om universum och oss själva, bara vi släpper våra materialistiska fördomar och öppnar oss för den osynliga verkligheten.


Astrologins växande popularitet är i högsta grad ett uttryck för det pågående paradigmskiftets medvetande-expansion.


Min historiska analys ger vid handen att det nu inkommande paradigmet fick sina första väsentliga uttryck redan under andra hälften av 1700-talet. Den amerikanska självständighetsförklaringen 1776 och den franska revolutionen 1789 var de första uttrycken för det nya paradigmets idéer som haft djupgående och varaktig effekt på samhällets utveckling sedan dess.

Båda de nämnda revolutionerna var ytligt sett främst ett uppror mot det enväldiga monarkiska samhällsskicket som dominerat mänsklighetens historia i tusentals år.


Därmed infördes nya ideal som jämlikhet, frihet från slaveri och demokrati, men också en anda av solidarisk gemenskap och samarbete mellan individer, samhällsklasser och nationer.


Det visar sig att samtliga dessa ideal är typiska uttryck för vad Vattumannens tecken står för inom astrologin.

Vattumannens tecken bjuder även på en annan dimension, vid sidan om sociala och politiska reformidéer. Jag syftar på den osynliga fysiska dimension som utgörs av elektrisk energi och elektronik.

Det var ingen tillfällighet att en av upphovsmännen till den amerikanska självständighetsförklaringen och USA:s första grundlagar, Benjamin Franklin, också var uppfinnare av åskledaren, ett tidigt uttryck för förståelse och kontroll av naturliga elektriska fenomen. Och inte heller var det någon tillfällighet att den amerikanska självständighetsförklaringen undertecknades just när Månen stod i zenith i Vattumannens tecken.

Bild: Uranus - Illustration: SETI Project

Bild: Uranus – Illustration: SETI Institute

Inom astrologin står planeten Uranus, jämte Vattumannens tecken, för sammanlänkande av separata enheter genom kommunikation och informationsutbyte över avstånd med hjälp av osynliga energivågor. Exempel är telefonen, radion, televisionen, internet och – ja, just det: telepati!

Även teknologi som möjliggör snabba fysiska kommunikationer, från tåg och bilar till flygo och månraketer, har inom astrologin med Vattumannen att göra. Likaså energi- och informationsutbytet inom våra kroppar genom akupunkturens s.k. meridianer och genom cellernas ljusfotoner. Inte minst gäller detta hjärnans och nervsystemets kommunikation.

Anahata hjärt-chakra - Illustration: Wikimedia CommonsOch vi får inte glömma hjärtat, som visat sig vara den del av vår organism som genererar den starkaste elektriska aktiviteten av alla.

Illustration: Anahata, hjärt-chakrat: Wikimedia Commons

Holistisk medicin, och i synnerhet s.k. energimedicin, är därför också uttryck för vattumannaparadigmet. Detsamma gäller insikten om miljöns och de naturliga eco-systemens avgörande betydelse för allt levandes livsbetingelser.

Allt detta leder till ett nytt helhetsmedvetande, och till insikten att vi alla bara är delar av ett större sammanhang, och att vi beror av varandra och behöver varandra för att göra det mesta möjliga av vår tillvaro.

Vattumannaparadigmet visar oss att helheten är något helt annat, och mycket mer, än summan av delarna.

I nästa krönika vill jag ge några exempel på hur Vattumannaparadigmet påverkar affärsvärlden och företagens arbetssätt.

 Text: Jens Jerndal


Du kan stötta Newsvoice via MediaLinq