Bern om Globalismens tre grupperingar: utopister, företagsägare och toppolitiker

publicerad 3 augusti 2016
- Lars Bern
Lars Bern 10 feb 2015 | Foto: Torbjörn Sassersson

Lars Berns analys riktar in sig på tre grupperingar inom den västliga globalistiska eliten; utopisterna, de superrika företagsägarna och politikeradeln. Han menar att globalisterna från Väst är på väg att förlora slaget i en större värld med spelare som har resurser som Väst inte kan rå på.

Text: Lars Bern, Antropocene | Foto: Torbjörn Sassersson

Globalisterna kämpar för en världsordning utan gränser och med maktlösa eller inga nationalstater. Demokratin är ersatt med en globalisternas elit som utövar nästan all makt via överstatliga organisationer och globala jätteföretag. En stor del av västvärldens elit har tagit parti för globalismen, vilket nog skall ses mot bakgrund av att västvärlden är på väg att tappa sin flerhundraåriga hegemoni.

I globalismens nygamla världsordning ser man sin möjlighet att fortsätta maktdominansen i världen och den självpåtagna rätten att anfalla andra militärt och att störta andra länders folkvalda ledare. Detta har skapat den kris och det hot mot freden som världen nu står inför.

Västvärlden står i allt större utsträckning i motsats till resten av världen och över hela västvärlden utmanas den styrande globalistiska eliten av nationalistiska folkliga uppror.

ArcanumSkolan 2024

Den globalistiska eliten kan delas in i tre grupper

Första gruppen – utopisterna

Franciskus Islam SVT 2016Den första är de välmenande utopisterna som drömmer om en värld där alla människor kan röra sig fritt, visa tolerans och hålla sams. En typisk representant för utopisterna är den katolska påven som nyligen gjorde ett märkligt utspel där han menade att man inte skall förknippa islam med våld.

Liknande utopiska eftergivna utspel kommer från den Svenska Kyrkans ledare och många inom vår politiska elit.


En stor del av folken som omfattar islam är samtidigt folk som toppridits av västs koloniala härjning och som därför när ett hat mot våra samhällen. Att tro att vi i endräkt skall kunna samleva med dessa människor idag är en ren utopi.


Händelser som motsäger utopin förklaras bort eller förtigs för allmänheten. Bland utopisterna hittar vi alla dessa självutnämnda goda som blundar för hatet och tusenåriga konflikter mellan olika folkgrupper och religiösa trosuppfattningar.

I deras utopia kan de etniska och religiösa motsättningarna elimineras under en generation. De som kämpar emot de goda och har en mer realistisk syn samtidigt som de försvarar nationalstaten och folkstyret, blir av elitens propagandaapparat stigmatiserade som onda människor.

Andra gruppen – den rika eliten

Forbes billionaires 2016Den andra gruppen globalister är västvärldens rika elit som kontrollerar de stora globala företagen. De har ofta sina rötter i kolonialtidens exploatering av svaga nationer.


Deras målsättning är att företagen skall kontrollera marknaden helt och att nationer skall berövas möjligheten att begränsa eller förhindra företagens verksamheter inom nationen.


Handeln skall vara gränsfri och företagens intressen skall överordnad nationernas i tillväxtens namn. Självägande bönder som i frihet brukat sin jord i århundraden tvingas t.ex. att underordna sig globala företag och bakbinds av deras patenterade grödor och gifter.

Tredje gruppen – politikeradeln

Den tredje gruppen globalister är västvärldens politikeradel som arm i arm med västvärldens hyperförmögna oligarki kämpar för att vidmakthålla den västliga makthegemonin. För att nå sitt mål har man skapat rader av överstatliga och globala organisationer, allt från FN och EU till rader av förment ideella organisationer med tentakler över hela världen.


Det vi bevittnar är en maktkamp som är långt farligare än den mellan den västliga demokratin och kommunismen under kalla kriget.


Kina och Indien

Världens folkrikaste stater Kina och Indien som historiskt förödmjukats av västvärldens kolonialvälden reser sig nu mot vår makthegemoni och kommer inom kort att överträffa västvärlden ekonomiskt. Vi kan inte förvänta oss någon ny underkastelse från det hållet.

Världens största nationalstat Ryssland med sina enorma naturresurser utmanar öppet västvärlden och trotsar den världsordning som väst försöker tvinga på dem.


Utan kontrollen över Rysslands naturtillgångar och enorma jordbruksarealer kommer den västliga hegemonin inte att kunna upprätthållas.


Ett viktigt led i globalsimen är att lägga världens livsmedelsproduktion under de globala företagen, vilket ryssarna mött med att bannlysa industrijordbruket med sina patenterade grödor och giftiga bekämpningsmedel på sitt territorium.

Alliansen mellan Ryssland och Kina är det kanske största hotet mot globalisternas plan.

Propagandakriget blir allt intensivare för var dag och väst ringar in Ryssland militärt på ett ytterst provokativt sätt – ett livsfarligt maktspel av NATO/USA. Genom den iscensatta statskuppen i Ukraina försöker NATO krypa ännu närmare inpå Ryssland och utmanar landet på hemmaplan.

BBC - Erdogan Russia apology 2016Kuppen har hittills inte gått västs väg. Det senaste spektakulära inslaget i maktkampen var försöket att genom en NATO/CIA-kupp även ta kontrollen över Turkiet, vars egensinnige president blivit allt för självsvåldig.


Kuppen ser ut att ha misslyckats och NATO-landet Turkiet söker stöd hos Ryssland. NATO/USA kan notera ett svidande bakslag.


I pipelinen ligger ett försök att destabilisera den ryska regimen med ekonomiska sanktioner för att kunna störta även den. Den ryska börsens starka utveckling och den allt starkare rubeln tyder på att även dessa planer är på väg att misslyckas.

Propagandakrigets första offer är sanningen som den västliga eliten sekonderad av västs etablerade MSM dagligen kör över. I dagens uppkopplade värld är även detta dömt att misslyckas.

Globalisternas verklighetsfrämmande utopier och manipulation av sanningen har blivit uppenbar för allmänheten som börjat göra revolt – en revolt som snabbt vinner i styrka och sprider sig över hela västvärlden.

Det är dags för de goda globalisterna att inse att de hamnat i dåligt sällskap. Globalismens nygamla världsordning är idag det största hotet mot världsfreden sedan Andra Världskriget. Påven borde inse att han hamnat i sällskap med krafter som har väldigt lite med kristen kärlek och tolerans att göra.

Jag återkommer senare med en analys av propagandakriget.

Text: Lars Bern, Antropocene

Donera till NewsVoice

Du kan stötta Newsvoice via MediaLinq

 • Det finns ju också en globalistisk elit av falska vetenskapsmän som avancerat till professorer, men som inte själva är speciellt bra. För att fortsätta publicera vetenskapliga artiklar utnyttjar de utlänningar som inte kritiserar dem. De vill till varje pris hålla ute de inhemska sanna vetenskapsmännen, ty de vill inte förlora sin ställning, vilket kunde bli följden om de sanna vetenskapsmännen kunde kritisera dem. Detta leder bl.a. till att barn får sämre utbildning p.g.a. att mindre högkvalitativ populärvetenskap produceras och att barnen i landet inte får några förebilder från det egna folket som visar att den vetenskapliga vägen kan leda till framgång.

 • Det finns ju också en globalistisk elit av falska vetenskapsmän som avancerat till professorer, men som inte själva är speciellt bra. För att fortsätta publicera vetenskapliga artiklar utnyttjar de utlänningar som inte kritiserar dem. De vill till varje pris hålla ute de inhemska sanna vetenskapsmännen, ty de vill inte förlora sin ställning, vilket kunde bli följden om de sanna vetenskapsmännen kunde kritisera dem. Detta leder bl.a. till att barn får sämre utbildning p.g.a. att mindre högkvalitativ populärvetenskap produceras och att barnen i landet inte får några förebilder från det egna folket som visar att den vetenskapliga vägen kan leda till framgång.

 • Raphael Mabo, vi har INTE fria medier i praktiken, bara på pappret. Så många lögner som de sprider dagligen helt oemotsagda. De extremt få journalister som vågar ha en egen åsikt blir extremt förlöjligade av sina kolleger. Det gäller de flesta som inte har korrekt värdegrund. Folk fängslas inte, men de mobbas till tystnad, lydnad och likriktning. Den som inte ser det är extremt enfaldig, blind och döv, eller så lever de i en skyddad verkstad och har inte rest i de länder som du nu talar om. Jag får ta del av betydligt mer varierande samhällskritik från Ryssland och Turkiet än från NATO-inkletade Sverige. Sveriges regering och lydmedier och lydtjänstemän är ett pinsamt patrask som slutat tänka för länge sedan. Att dra alla “nationalister” över en kam är fullkomlig idioti. I synnerhet när de bara vill försvara sitt folk från total undergång och om det är dåligt är det ett uttryck för värsta sortens självhat och rasism. Det finns inget annat folk i världen som accepterar att offra sina egna för en självpåtagen elits skull. Det handlar inte om att nationalister inte vill samarbeta. Det handlar om att inte låta hela samhället totalt kollapsa under Soros och hans kompisars satanistiska plan. Tyvärr har de skapat en kris och ett hot som håller på att realiseras, och då finns det inte ens utrymme för samarbete längre. JAG offrar inte mina barns framtid för mångkulturisternas blandrassmet, som för övrigt påhejas JUST av den ras som vill hålla sig “ren” och som INTE vill beblanda sig med andra. De som slängs ut från sina hem för att ta emot flyktingar och “flyktingar”, som har bidragit till denna s.k. välfärdsstat, ska du fråga dem om vad de tycker? Är inte det ett regelrätt krig mot sina egna? Det är SKIT med falska godhetsapostlar. VILKA FAAN ÄR DET SOM HÅLLER PÅ ATT SKAPA DET 3DJE VÄRLDSKRIGET?

 • Vad Lars Bern bortser från är att hans samhällskritik riktad mot västvärlden är tillåten här för vi har yttrandefrihet, fria medier och en demokrati som tillåter opposition. Det saknas i både Ryssland och Kina. I både Ryssland och Kina förtrycks oppositionen, media är regeringsvänlig och en kritisk diskussion tystas ner, dessutom har de förbjudit demonstrationer mot regeringen. Turkiet har nu valt samma väg. Detta är väldigt utmärkande för nationalistiska rörelser att de vill stöpa medborgarna i samma politiska och kulturella form där ledaren sitter kvar i många år vilket hindrar utveckling. Nationalisterna bygger murar vilket blir en konfliktfaktor och kölla för krig när världens klimat förändras som nu då vi gemensamt behöver samarbeta över nationsgränser för att fördela världens resurser på ett harmoniskt sätt mellan världens folk. Vi har redan klimatflyktingar idag och värre blir det när tidugare bördiga områden ej längre kan nyttjas och människor behöver flytta för att ha en försörjning och föda. Då fungerar det inte med stängda gränser och nationalstater som vägrar att medmänskligt ge andra folk utrymme och en chans till överlevnad. Nationalismens utveckling ökar risken för krig i världen!

 • Raphael Mabo, vi har INTE fria medier i praktiken, bara på pappret. Så många lögner som de sprider dagligen helt oemotsagda. De extremt få journalister som vågar ha en egen åsikt blir extremt förlöjligade av sina kolleger. Det gäller de flesta som inte har korrekt värdegrund. Folk fängslas inte, men de mobbas till tystnad, lydnad och likriktning. Den som inte ser det är extremt enfaldig, blind och döv, eller så lever de i en skyddad verkstad och har inte rest i de länder som du nu talar om. Jag får ta del av betydligt mer varierande samhällskritik från Ryssland och Turkiet än från NATO-inkletade Sverige. Sveriges regering och lydmedier och lydtjänstemän är ett pinsamt patrask som slutat tänka för länge sedan. Att dra alla “nationalister” över en kam är fullkomlig idioti. I synnerhet när de bara vill försvara sitt folk från total undergång och om det är dåligt är det ett uttryck för värsta sortens självhat och rasism. Det finns inget annat folk i världen som accepterar att offra sina egna för en självpåtagen elits skull. Det handlar inte om att nationalister inte vill samarbeta. Det handlar om att inte låta hela samhället totalt kollapsa under Soros och hans kompisars satanistiska plan. Tyvärr har de skapat en kris och ett hot som håller på att realiseras, och då finns det inte ens utrymme för samarbete längre. JAG offrar inte mina barns framtid för mångkulturisternas blandrassmet, som för övrigt påhejas JUST av den ras som vill hålla sig “ren” och som INTE vill beblanda sig med andra. De som slängs ut från sina hem för att ta emot flyktingar och “flyktingar”, som har bidragit till denna s.k. välfärdsstat, ska du fråga dem om vad de tycker? Är inte det ett regelrätt krig mot sina egna? Det är SKIT med falska godhetsapostlar. VILKA FAAN ÄR DET SOM HÅLLER PÅ ATT SKAPA DET 3DJE VÄRLDSKRIGET?

 • Vad Lars Bern bortser från är att hans samhällskritik riktad mot västvärlden är tillåten här för vi har yttrandefrihet, fria medier och en demokrati som tillåter opposition. Det saknas i både Ryssland och Kina. I både Ryssland och Kina förtrycks oppositionen, media är regeringsvänlig och en kritisk diskussion tystas ner, dessutom har de förbjudit demonstrationer mot regeringen. Turkiet har nu valt samma väg. Detta är väldigt utmärkande för nationalistiska rörelser att de vill stöpa medborgarna i samma politiska och kulturella form där ledaren sitter kvar i många år vilket hindrar utveckling. Nationalisterna bygger murar vilket blir en konfliktfaktor och kölla för krig när världens klimat förändras som nu då vi gemensamt behöver samarbeta över nationsgränser för att fördela världens resurser på ett harmoniskt sätt mellan världens folk. Vi har redan klimatflyktingar idag och värre blir det när tidugare bördiga områden ej längre kan nyttjas och människor behöver flytta för att ha en försörjning och föda. Då fungerar det inte med stängda gränser och nationalstater som vägrar att medmänskligt ge andra folk utrymme och en chans till överlevnad. Nationalismens utveckling ökar risken för krig i världen!

 • Tack! Återigen en mycket intressant artikel.

  Det ironiska med Ryssland är att när vi började med sanktionerna och den Ryska Rubeln föll som en sten så gav vi troligen Ryssland en enorm ekonomisk boost. För att förstå det måste man titta på det relativa värdet mellan Rubeln och de Ryska olja och gas tillgångarna. Då Ryssland olja och gas säljs i dollar så ökar ju det relativa värdet på vinsten från oljeförsäljningen när rubeln föll (som mest med över 70%). Detta var ju också anledningen till att vi i Sverige devalverade kronan flera gånger på 70 och 80 talet.

 • Tack! Återigen en mycket intressant artikel.

  Det ironiska med Ryssland är att när vi började med sanktionerna och den Ryska Rubeln föll som en sten så gav vi troligen Ryssland en enorm ekonomisk boost. För att förstå det måste man titta på det relativa värdet mellan Rubeln och de Ryska olja och gas tillgångarna. Då Ryssland olja och gas säljs i dollar så ökar ju det relativa värdet på vinsten från oljeförsäljningen när rubeln föll (som mest med över 70%). Detta var ju också anledningen till att vi i Sverige devalverade kronan flera gånger på 70 och 80 talet.

 • Tackar också Lars Bern för denna klargörande analys.
  Läste just, i en fb-grupp, att ryska tanks gått in i östra Ukraina för att den rysktalande befolkningen där bett om skydd. ..låter oroande med tanke på bl a provokationer längs ryska gränser. 🙁

 • Tackar också Lars Bern för denna klargörande analys.
  Läste just, i en fb-grupp, att ryska tanks gått in i östra Ukraina för att den rysktalande befolkningen där bett om skydd. ..låter oroande med tanke på bl a provokationer längs ryska gränser. 🙁

 • Som vanligt intressant och välskrivet av Lars Bern. Fråga ställd till författaren, eller om denne inte svarar på frågor i NewsVoice kommentarsfält, till Torbjörn Sassersson:

  Är det en riktig tolkning, att västvärldens hyperförmögna oligarki, vilken Tredje gruppen – politikeradeln samarbetar med för att vidmakthålla den västliga makthegemonin, utgörs av den klick som sitter i toppen av och styr Andra gruppen – den rika eliten, det vill säga Rothschild, Rockefeller och ytterligare några ofattbart förmögna och inflytelserika familjer? Platsar namn som Ted Turner och Bill Gates här eller är de snarare skapade av och hantlangare åt västvärldens hyperförmögna oligarki?

 • SVT (3 augusti 2016): Häftigt utfall mot väst av Erdogan

  “I sitt hittills häftigaste utfall mot Turkiets västliga allierade anklagar president [förnamnen] Erdogan dem för att stödja terrorism och kuppmakare. Det misslyckade kuppförsöket genomfördes enligt ett manus som var skrivet utomlands, hävdar han [Erdogan].”

  “I ett tv-sänt tal från presidentpalatset nagelfor Erdogan på tisdagen Turkiets relation till USA och EU – ”dem som vi föreställde oss var våra vänner”.

  Erdogan ifrågasatte vilket slags strategisk partner USA är om regeringen i Washington inte går med på att utlämna Fethullah Gülen, som han anklagar för att ligga bakom den misslyckade kuppen i juli. I åratal har Erdogan anklagat Gülen för att försöka skapa en ”parallell stat” i syfte att ta kontrollen över landet.”

 • Som vanligt intressant och välskrivet av Lars Bern. Fråga ställd till författaren, eller om denne inte svarar på frågor i NewsVoice kommentarsfält, till Torbjörn Sassersson:

  Är det en riktig tolkning, att västvärldens hyperförmögna oligarki, vilken Tredje gruppen – politikeradeln samarbetar med för att vidmakthålla den västliga makthegemonin, utgörs av den klick som sitter i toppen av och styr Andra gruppen – den rika eliten, det vill säga Rothschild, Rockefeller och ytterligare några ofattbart förmögna och inflytelserika familjer? Platsar namn som Ted Turner och Bill Gates här eller är de snarare skapade av och hantlangare åt västvärldens hyperförmögna oligarki?

 • SVT (3 augusti 2016): Häftigt utfall mot väst av Erdogan

  “I sitt hittills häftigaste utfall mot Turkiets västliga allierade anklagar president [förnamnen] Erdogan dem för att stödja terrorism och kuppmakare. Det misslyckade kuppförsöket genomfördes enligt ett manus som var skrivet utomlands, hävdar han [Erdogan].”

  “I ett tv-sänt tal från presidentpalatset nagelfor Erdogan på tisdagen Turkiets relation till USA och EU – “dem som vi föreställde oss var våra vänner”.

  Erdogan ifrågasatte vilket slags strategisk partner USA är om regeringen i Washington inte går med på att utlämna Fethullah Gülen, som han anklagar för att ligga bakom den misslyckade kuppen i juli. I åratal har Erdogan anklagat Gülen för att försöka skapa en “parallell stat” i syfte att ta kontrollen över landet.”

 • Lämna ett svar

  Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *