Jens Jerndal – Tankar om svensk migrations- och asylpolitik

publicerad 16 augusti 2016
- Jens Jerndal
Jens Jerndal - Foto: Partiet Enhet, pressbild
Jens Jerndal, 2014. Pressfoto: partiet Enhet.se
Jens Jerndal, 2014. Pressfoto: partiet Enhet.se

Sverige kan inte ensamt erbjuda en människovärdig tillvaro åt de tiotals miljoner flyktingar som blivit resultatet av USA:s alla oprovocerade krig i Mellanöstern och Afrika. Detta är den faktabaserade utgångspunkten för en realistisk politik.

Text: Jens Jerndal,  styrelseordförande i partiet Enhet | Observera att Enhet ännu inte genom en demokratisk process fastställt sin flyktingpolitik. Detta är därför enbart Jens Jerndals personliga åsikter.

En annan utgångspunkt, som samtliga riksdagspartier utom SD tycks glömma bort, är att Sverige enligt sin författning är en demokrati, och i en demokrati anses all makt utgå från folket. Avsikten med demokratin är att politikerna skall lyssna till folkets åsikter och stå fast vid den politik de valdes att genomföra.

I en demokrati är dessutom regeringens främsta uppgift att ta till vara det egna folkets och de egna väljarnas långsiktiga intressen framför alla andras. Motsatsen har traditionellt brukat kallas landsförräderi. En demokratisk regering bör därför inte utan stark förankring i folkviljan skänka bort eller sälja ut sådant som land och folk arbetat för och skapat under sekler, hur behjärtansvärt detta än må förefalla i en specifik politisk situation.

När vi talar om att ta hand om asylsökande människor på flykt, handlar det om vår kapacitet och våra resurser – helt enkelt om vad vi kan hantera med ett acceptabelt resultat. Men också hur mycket vi är villiga att ändra vårt samhälle, vår livsstil och våra värderingar. För övrigt tar det tid att genomföra allt det vi måste göra för att kunna erbjuda ett större antal människor på flykt en värdig och meningsfull tillvaro i vårt land, även i de fall vi på sikt har möjlighet att mobilisera både resurser och kapacitet.

Det krävs mottagarorganisationer, bostäder med uppvärmning, möjlighet till skolgång och utbildning, arbetsmöjligheter och sjukvård, och en fungerande integration med bl.a. tolkhjälp och effektiv svenskundervisning. Vi har redan i dagsläget brist på allt detta, och det kommer att ta tid, typiskt många år, att råda bot på den bristen, i den mån det överhuvudtaget är möjligt med existerande förutsättningar.

Om vi tillåter människor att komma hit utan möjlighet till en människovärdig och meningsfull samhällstillhörighet, kan vi inte förvänta oss att de spelar enligt våra regler. Utanförskap, fattigdom och kriminalitet blir resultatet, och på sikt skulle detta innebära enorma påfrestningar på vårt samhälle. Vi ser redan en sådan effekt i flertalet invandrartäta orter.

Genom att bara öppna slussarna utan kontroll för alla som vill komma, riskerar vi att till slut inte kunna hjälpa någon, samtidigt som vi riskerar vår egen säkerhet och hela vårt samhällsbygge, som vi är så stolta över, och som är orsaken till att så många vill komma just till oss.

SverigeDemokraterna är det enda parti hittills som lyssnat till väljarnas oro och rädsla, och som rättat sin politik därefter. De och deras väljare har då skällts för rasister och fascister. Som följd har de frusits ut ur den politiska gemenskapen med ett åsiktsförtryck som ironiskt nog måste kallas fascistiskt, och absolut inte har med demokrati att göra. Vidare kallas de föraktfullt ”populister”, eftersom de lyssnar till folket. Men vad är då demokrati, om inte populism?

Demokrati innebär ju att folket skall bestämma. Jag inser att demokrati kanske inte alltid leder till den bästa och mest upplysta politiken, men om vi nu har bestämt oss för att hysa tillit till folket och låta alla vara med och bestämma, ja då får vi väl vara konsekventa och följa folkviljan, hur den än ser ut. Annars hamnar vi ju där vi de facto nu befinner oss: i en gruppdiktatur, eller kanske korrektare oligarki av politiska proffs.

I den politiska korrekthetens intresse undanhålls allmänheten många fakta och väsentliga delar av sanningen Visst har vi – och har alltid haft – våldtäktsmän och mördare, som varit infödda svenskar, och formellt kristna. Och dem får vi leva med. Men kan svenska folket verkligen begäras acceptera att vi urskillningslöst, utan kontroll, släpper in asylsökande som vi inte vet något om, och sedan ser genom fingrarna med att de begår allvarliga brott i Sverige?

Visst bör vi förstå att asylsökande kan lida av trauman från sina krigserfarenheter, som vi svenskar inte ens kan föreställa oss, och att vi därför bör ha tålamod och överseende med dem. Men inte att se genom fingrarna med allvarliga brott mot andra människor. – Detta har förresten ingenting med deras religion att göra.

99% av alla muslimer är normala, goda människor som ofta är mycket mer empatiska och hjälpsamma mot sina medmänniskor än medelsvensken. Så låt oss inte blanda ihop saker som inte hör ihop. ISIS är ett problem, som vi nu vet har skapats av USA för deras maktpolitiska agenda i Mellanöstern, men det har inget verkligt samband med varken Islam eller Koranen, eller normala muslimer i allmänhet. Fanatiska fundamentalister behöver vi inga i Sverige, vare sig de är kristna, muslimer eller judar. Någon måtta får det vara på religionsfrihet.

Svenska skattebetalare har rätt kräva av sina myndigheter att bli skyddade från våldsgärningar, oavsett vem som begår dem. Att våldsbrotten ökat väsentligt genom invandringen kan ingen förneka, och inte heller att en oproportionerligt stor andel av dem begås av invandrare. Det är definitivt svenska myndigheters skyldighet att söka förhindra att sådana brott begås. Utan att stänga gränserna. Javisst är det lättare sagt än gjort.

Den första åtgärden måste vara att så gott det går, söka filtrera dem som släpps in. Nästa åtgärd är att se till att de nyanlända omedelbart integreras genom att sättas in i ett positivt mänskligt sammanhang, där de får tillgång till meningsfull gemenskap och sysselsättning, samt till undervisning i svenska och svensk samhällskunskap. Om man struntar i deras naturliga emotionella, psykologiska och sexuella behov – för att inte ens nämna deras traumatiska bakgrund – ja då bäddar man för problem. Är det inte ganska självklart?

Alla som släpps in skall tas om hand på ett tillfredsställande sätt redan från första dagen. Ingen skall behöva sitta i sysslolös väntan i tillfälliga bostäder utan integrationsåtgärder. Kan vi inte erbjuda det, så skall vi inte ta emot dem. När de kommit ända hit, så är det knappast längre fråga om att rädda liv, utan det handlar om att möjliggöra liv värda att levas.

Sedan behöver vi också bli medvetna om att en akut konflikt föreligger mellan å ena sidan vår nu gällande lagstiftning med all sin byråkrati och sin hårda beskattning, och å andra sidan möjligheten att snabbt bereda bostad och försörjning åt de nyanlända.

För att kunna ta emot så många flyktingar som möjligt och snabbt inlemma dem i det svenska samfundet, bör vi med omedelbar verkan skrota en rad av våra regelsystem – åtminstone tillfälligt – och i solidaritetens namn tillåta något lägre standard på bostäder, samt anställningar till lägre löner och på andra villkor än de fackavtalade. Detta är enkel logik, eller till och med matematik.

En positiv aspekt på invandringen är att det i Sverige finns en mängd behov som sedan länge inte kunnat tillgodoses, eftersom det med rådande skatte- och regelsystem blivit för dyrt att anställa folk som kan fylla dem.

Men behoven har inte försvunnit, även om det sedan länge anses politiskt inkorrekt att erkänna dem. Och att de behoven inte kunnat tillfredsställas har i hög grad bidragit till att svenska folket idag är så utbränt och “kört i väggen” som är fallet. Alltför många människor har haft alltför stora krav på sin energi och sin tid.

Är det inte värt att fråga sig, varför Sverige har så exceptionellt många människor med utbrändhetssyndrom och psykiska problem trots vår vitt omskrutna välfärd? – Jag har rest och bott i många länder, men ingen annanstans har jag mött så många som ”gått i väggen” och tvingats sjukskriva sig på grund av utmattning 

De behov jag syftar på kan fyllas genom personliga service-jobb. Och där finns massor av arbetsmöjligheter. Tack vare migrationen får vi nu en möjlighet att tillfredsställa åtminstone en del av dessa behov, avlasta våra stressiga vardagar och samtidigt bereda en möjlighet till både försörjning och integration av de asylsökande, som bör bli överlyckliga över en sådan möjlighet.

Vi behöver då lätta på våra regelverk i fråga om anställning av personer med flyktingstatus. Hoppa över kollektivavtal, arbetsgivaravgifter och skatter, och uppmuntra sedan alla att anlita de nyanlända till allt möjligt som kan förbättra tillvaron för bägge parter. Givetvis mot skälig ersättning men utan skatter och byråkratiskt krångel. På så vis skulle en mängd nya jobb skapas i en handvändning. Ett slags lagliga “svartjobb” med andra ord, enligt samma princip som ligger bakom RUT-avdragen, men utan byråkratin. De som utför dessa jobb skall vi behandla som solidariskt bidragande och respekterade familjemedlemmar. Så kan de nya arbetstagarna integreras mycket snabbare, och både flyktingar och svenskar gynnas på flera plan samtidigt. Helt enkelt en win/win-situation i enlighet med det nya paradigmets anda.

Ett av de bästa sätten att ekonomiskt integrera invandrare av alla slag är genom att hjälpa dem etablera småföretag inom olika servicebranscher. Men det behöver då bli mycket lättare och billigare för dem som kommer hit att starta egna verksamheter och anställa folk, än det är idag.

Under alla omständigheter skall vi kräva av alla asylsökande, som villkor för uppehållstillstånd, att de accepterar och anpassar sig till svensk lag och svensk kultur. Det är inte vi som skall anpassa oss till dem. De skall inte tillåtas etablera ett litet Syrien eller Afghanistan eller Irak i en förort i Sverige. Detta gäller också beträffande religionsrelaterade kulturella seder som inte är acceptabla i Sverige, t.ex. “hedersmord” och barnäktenskap, men även klädedräkter som döljer kvinnors ansikten. Är de inte beredda att anpassa sig till svenska värden och seder, då får de söka sig till ett land med en kultur, som accepterar deras beteende. Och uppfyller de inte detta krav, efter att ha beviljats asyl, skall de kunna utvisas.

Det finns emellertid ett annat perspektiv på detta. Varför skall Sverige sitta passivt och vänta på att ta emot de flyktingar som lyckas ta sig hit? För det första är dessa förmodligen de minst behövande, då de lyckats resa den långa vägen hit utan vår hjälp. För det andra vet vi inte vilka förutsättningar de har att smälta in och göra en positiv insats för vårt samhälle, eller med vilken avsikt de kommer. Och för det tredje är sannolikt en del av dessa asylsökande inte krigsflyktingar i egentlig bemärkelse, utan snarare ekonomiska invandrare.

Vore det då inte bättre att Sverige proaktivt uppsöker de mest utsatta flyktinglägren och där rekryterar sådana behövande personer och familjer som bäst matchar våra behov och våra möjligheter att ge dem en dräglig framtid? – Samtidigt som vi då tillkännager att vi inte tar emot några fler asylsökande vid våra gränser, utan att vi tar emot ansökningar genom särskilda representanter där de flyende befinner sig. Vi skall då också stå för de utvalda asylsökandenas säkra flygtransporter till Sverige och omedelbara integration i det svenska samhället.

Vi kan inte ensamma lösa hela flyktingproblemet, men på detta sätt kan vi dra vårt strå till stacken med bästa tänkbara resultat för både flyktingarna och oss.

Jens Jerndal, Partiet Enhets styrelseordförande

Bildannons för Dieseltrim.se

Så här kan du stötta Newsvoice

 • Isis stöder sig visst på koranens skrifter. Och dom har både stöd och belägg för sina handlingar enligt skrifterna i koranen…

 • Bra skrivet men det stora problemet är överbefolkningen och fattigdomen i världen, varför måste Sverige sälla sig till detta? Vore mycket bättre att skapa ett tryggt och värdigt land och bygga upp samhället under den förutsättningen att vi är en krympande befolkning vilket jag är säker på inte egentligen är några problem. Problemet med en krympande befolkning blir aktuellt när de ekonomiska intressena får bestämma. Stoppa all utom europeisk invandring och satsa på självhjälp på plats. Det är dessutom så att genom Sveriges ytterst generösa flyktingpolitik som definitivt har passerat gränsen för dumhet så fråntar vi de länder de flyr från ansvar för sina egna befolkningar. Det är varje lands ansvar att ta hand om sitt eget folk, klarar de inte detta av olika omständigheter så kan vi hjälpa till på plats men först måste usa sluta starta krig och konflikter i hela världen, usa är utan att tveka den stora djävulen i sammanhanget och i usa är det judarna som styr.

 • Jag håller i princip med Jens. Varken infrastruktur, samhällsstrukturer eller kulturen tål fri invandring. Och våra politiskt tillsatta har som uppgift att ta hand om Sverige och dess medborgare i första hand, inte agera världssamvete. Jag ser också en fara i att ge skattelättnader etc till nyanlända. Det skulle ge skapade skillnader som strukturerna inte är gjorda för. Att skattebefria en specifik grupp på så sätt tror jag får SD att kamma hem minst 50% av rösterna i nästa val.

  Sen konstaterar jag ånyo att ordet “integrera” används väldigt rundhänt idag. Att integrera är att ta två saker och blanda dem. Vad många verkar mena med “integrering” är “assimilering”, men det får man inte säga längre. Det verkar vara det Jens menar, och jag håller fullständigt med honom. Få av oss svenskar har bjudit in flyktingarna. Att kräva att alla svenskar ska integrera sig med dem innebär att vi ska börja studiecirklar i närmare 100 olika språk, lära oss laga annan mat, börja bära slöja etc. Det är inte svenskarnas jobb att försöka bli som dem, det är invandrarnas jobb att försöka smälta in i det nya. De flyktingar jag hittills har pratat djupare med håller med mig fullständigt.
  Jens skriver:
  “Under alla omständigheter skall vi kräva av alla asylsökande, som villkor för uppehållstillstånd, att de accepterar och anpassar sig till svensk lag och svensk kultur. Det är inte vi som skall anpassa oss till dem. […] Är de inte beredda att anpassa sig till svenska värden och seder, då får de söka sig till ett land med en kultur, som accepterar deras beteende. Och uppfyller de inte detta krav, efter att ha beviljats asyl, skall de kunna utvisas.”

  Varför tar inte Saudi-arabien och liknande stater emot några flyktingar? Vore inte muslimer de första att ta hand om muslimer?

 • Birgitta – Jag tror Du har missuppfattat innebörden i min artikel. Jag anser att vi skall så långt möjligt ha kontroll över invandringen och vi skall ta fullt ansvar för dem vi tar emot, både i förhållande till “ursprungsbefolkningen” och de nyanlända. Vad beträffar skattefrihet, så är det en icke-fråga. Lever man på existensminimum – eller en basinkomst – så kan man inte rimligen betala skatt på den. Det som betyder något är hur mycket man kan lagligen disponera för sitt uppehälle, och det brukar i det här sammanhanget inte bli mer än man behöver för ett drägligt liv. Mindre än så skall uppenbarligen ingen tjäna i ett anständigt samhälle.

 • Mycket bra artikel med analyser av de problem vi har i dag, samt även lösningar som borde kunna fungera. Det är alldeles för mycket byråkrati som fördröjer och det är inte konstigt att samhället inte klarar av sitt åtagande och inte heller verkar ha en plan för hur denna invasion skall kunna lösas. Det verkar som om boendet är det enda som intresserar Migrationsverket och att sätta dessa människor i ett sysslolöst vaccum kommer inte att fungera. Undersök kunnande, utbildning och önskemål. Kontakta arbetsgivare, arbetsförmedling, m fl för ev. anställningar. Lönerna i deras egna länder ligger väl ungefär på samma nivå som fattigpensionärernas och kunde väl gälla även här.

 • Tack för utmärkt inlägg och bra summerat. Håller med om i princip allt. Speciellt att samhället inte i någon form stödja någon typ av religiös fundamentalism.
  Enda lösningen är nog att skrota vår form av indirekt demokrati eftersom de i stort sett hela tiden går mot folkviljan.
  Ja, till direktdemokrati, beslutande folkomröstningar, helst från datorn och med t ex verifiering med bankid.

 • Tack för utmärkt inlägg och bra summerat. Håller med om i princip allt. Speciellt att samhället inte i någon form stödja någon typ av religiös fundamentalism.
  Enda lösningen är nog att skrota vår form av indirekt demokrati eftersom de i stort sett hela tiden går mot folkviljan.
  Ja till beslutande folkomröstningar, helst från datorn och med t ex verifiering med bankid.

 • Varför inte ge en villkorslös grundinkomst till ALLA! Samtidigt se till att ALLT är automatiserat så att robotar så långt det är möjligt jobbar åt oss så att vi kan ha mera fritid att förverkliga oss som människor. De som jobbar får givetvis grundinkomst plus lön och därmed kan de skaffa sig ännu rikare tillvaro. Alla skatter borde avskaffas och en enda skatt borde införas. D.v.s. då jag köper tjänster eller varor. Varför ska en café ägare betala arbetsgivaravgifter när det inte sitter en enda kund på caféet? Är det inte mera rättvist att betala då någon köper något i samma ögonblick? Detta skulle kunna medföra att fler kan jobba på arbetsplatsen och dela bördan och med villkorslös grundinkomst i bakgrunden få en människovärdig tillvaro.

 • “Demokrati innebär ju att folket skall bestämma”. Om så, är det helt oförenligt med föreställningen om att vi ska “ta emot så många flyktingar som möjligt”. Vi måste lägga resurser på att såväl ta hand om de som beviljats asyl som att snarast återsända alla de, minst 80 000 människor, som utan lovliga skäl befinner sig i landet. Innan dess måste migrationsdörren hållas hermetiskt tillsluten.

  Om Jens Jerndals privata tankar skulle komma att bli partiets officiella inställning om svensk migrations- och asylpolitik riskerar partiet att bli ett ointressant yttepytte-parti. Opinionsinstitutet Ipsos Moris släppte den 11 aug en rapport som visar att det globala missnöjet mot invandring bara ökar i de 21 undersökta länderna. Svensk media har varit helt knäpptyst rörande resultaten som bl a visar att antalet positiva till invandringen i Sverige stadigt minskar och är nu bara 24%. Det är rimligt att anta att denna siffra kommer att minska ytterligare mot nästa val när samhällskostnaderna för invandringen skenar iväg samtidigt som välfärden och säkerheten för svenskar och skattebetalare demonteras.

  Varför ska staten fixa jobb åt migranter och befria dem från skatt? Staten har i allra högsta grad varit helt ointresserade av att fixa jobb åt våra svenska arbetslösa ungdomar och äldre. Om stekta sparvar ska flygas in i migranters munnar genom fixade och skattebefriade jobb så ska de heller inte kunna ta del av alla de sociala förmåner som förknippas med skatteinbetalningar som ingår i den “svenska modellen”.

  Vi måste se om vårt hus och rekrytera endast de personer som svarar mot våra behov. Vi kan ju inte importera all världens fattiga människor utan att riskera allas vår välfärd. Vad har vi då vunnit – en gemensam erfarenhet av utslagning och fattigdom?

  Visst ska Sverige hjälpa till men gör det bäst på plats. Afrika är t ex hur stort som helst och skulle kunna svälja en stor del av världens flyktingar på kontinenten. Med hjälp från väst skulle stora infrastrukturella satsningar kunna göras. Hela öknen står obebyggd. Vi måste ställa hårda krav på afrikanska länder om att de i första hand ska ta hand om nödställda på kontinenten enligt närhetesprincipen = lika barn leka bäst.

  Nyliberala institutioner som FN, Världsbanken, think-thanks m fl och den Svenska staten har alla kalla och kalkylerande hjärtan. Ett stort antal identitetslösa och outbildade människor flyttas kors och tvärs för att hjälpa till att fullgöra elitisternas planer; 1) skapa kaos genom att verka söndrande på traditionella och välfungerande samhällsstrukturer 2) öka antalet högkonsumerande individer drastiskt genom spridning av “helikopterpengar” = välfärdsbidrag utan motprestation 3) prioritera export av migranter från traditionella kulturer till världens mest sekulariserade länder som bl a Sverige och Tyskland för att möjliggöra “snabbspår” till sekularisering och indoktrinering i HBTQ 4) eliminering av medelklassen för att få ned lönerna till en absolut lägstanivå för att öka företagens vinster.

  http://ledarsidorna.se/2016/08/peter-andersson-globalt-missnoje-med-invandring-okar/

 • Tack för en mycket bra artikel. Mycket tydligt beskriver den hur saker hänger samman, samt med bra förslag till lösningar. En väl genomtänkt artikel.

 • Utmärkt artikel. Jag är stolt över att läsa Newsvoice tillsammans med Jens och Enhet idag.

  En fråga till de med allra högst IQ i Enhet, eftersom man behöver IQ för att se samband:

  Ser ni ett samband mellan miljöförstöring och folkmängd?

  Eftersom många av er i Enhet har en fast tro på Demiurgen så tar jag ett citat av en man som också trodde på Demiurgen som ansåg följande:

  “Eftersom omkretsen av världen är given och inte expanderar med det ökade antalet av dess invånare, och eftersom resor till andra planeter, som tros vara obebodda, inte ännu uppfunnits; eftersom jordens bördighet inte kan förlängas utöver en given punkt, och eftersom den mänskliga naturen förmodligen kommer att förbli oförändrad, så att ett givet antal hädanefter kommer att kräva samma mängd av jordens frukter för deras undrstöd nu, och eftersom deras ransoner inte kan reduceras godtyckligt, följer att påståendet ”att världens invånare blir lyckligare ju fler de är” inte kan bibehållas, så snart antalet överstiger det som vår planet med all dess rikedom av mark och vatten kan stödja, måste de börja svälta ut varandra, för att inte nämna andra nödvändigtvis åtföljande olägenheter, nämligen, en brist på andra bekvämligheter i livet, ull, lin, timmer, bränsle, och så vidare . Men den vise Skaparen som befallde män att i början vara fruktsamma och föröka sig, hade inte för avsikt, eftersom Han satte gränser för sina invånare och näring, att multiplikationen skulle fortsätta utan gräns.”
  /Otto Diederich Lutken
  https://vetenskapligapartiet.wordpress.com/citat-om-population-2/

  När Enhet har funderat på saken riktigt ordentligt och låtit stafettpinnen gå runt, sedan kanske mediterat djupt, så kanske ni kommer få insikter om hur vi kan lösa problemet på ett förnuftigt och känslomässigt korrekt sätt?

  Eftersom jag är säker på att vissa av er också gillar Dalai Lama, likt mig, så fundera gärna på vad han sagt här: http://buddhist.se/smf/index.php?topic=6093.0

  Jag har redan funderat djupt på saken om vad vi ska göra på ett, som jag anser vara, känslomässigt korrekt sätt för att lösa problemet, https://vetenskapligapartiet.wordpress.com/2016/03/01/utvandring-tillbaka-over-medelhavet-forslag-pa-losning-i-tre-logiska-och-emotionellt-korrekta-steg/ ,men kanske ni har ett bättre förslag?

 • Lämna ett svar

  Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *