Bern: Varför motsätter sig myndigheter jämförande studier av vaccinerade och ovaccinerade barn?

publicerad 17 maj 2017
- Lars Bern

Lars Bern - Foto: Torbjörn Sassersson,   NewsVoice.seI alternativa medier rasar en hetsig debatt om vacciners säkerhet sedan flera år tillbaka. Det vanligast förekommande argumentet mot vaccinationer är att de orsakar autism. Diskussionen tar sig allt aggressivare uttryck med hot och karaktärsmord på båda sidor i debatten.

Text: Lars Bern, Antropocene

Det har gått så långt att vi i veckan kunde läsa i en amerikansk MSM-tidning att man borde hänga de som påstår att vaccinationer av barn orsakar autism.


Många oroliga föräldrar litar på goda grunder inte på hälsomyndigheternas bedyranden om vacciners ofarlighet och vill därför inte vaccinera sina barn.


Dessa stackars föräldrar angrips ofta med argument att de riskerar andra barns hälsa, vilket är fullständigt ologiskt eftersom ett ovaccinerat barn knappast kan utsätta ett vaccinerat för ökad risk. De ovaccinerade kan ju bara smitta varandra.

I Sverige har vi en aktuell debatt om mässlingvaccin som enligt min mening sannolikt ställer till med större hälsoproblem än det löser. När mässlingvaccinationer infördes hade vi i stort sett inga dödsfall i sjukdomen kvar. Dessa förekom på den tiden när många barn var undernärda med försvagat immunförsvar. Jag mins mässling från min barndom som något föga dramatiskt. Nyligen har den svenska Riksdagen varit klok nog att avvisa en moderat motion med krav på tvångsvaccination av barn.

Vi har även i färskt minne massvaccinationen mot den relativt harmlösa svininfluensan som lämnat en massa narkolepsifall i sitt spår. Denna influensa var inte värre än en vanlig säsongsinfluensa, ändå sprang svenska myndigheter och politiker okritiskt efter vaccinindustrins pipa.

Vaccinationerna drar in mångmiljardbelopp

En orsak till att debatten blivit så infekterad är som så ofta, att vaccinationer under senare decennier vuxit till en multimiljardindustri. Som vi erfarit på så många andra samhällsområden har stora globala ekonomiska intressen en förmåga att totalt snedvrida samhällsdebatten.


Orsaken är att de ekonomiska intressenterna lärt sig att pumpa in enorma belopp i lobbying och i att styra forskare att med forskningsfusk dra slutsatser som gynnar industrin.


Vi har tidigare sett detta hända med såväl socker i kosten som den falska kolesterolhypotesen.

I åratal har hälsodebattörer förgäves försökt få medicinska myndigheter som WHO (World Health Org.) och amerikanska CDC (Centers for Disease Control and Prevention) att genomföra studier där man jämför hälsoeffekten av vaccinering på kohorter med vaccinerade och ovaccinerade mot varandra. Detta skulle vara det bästa sättet att slita tvisten och mäta hur ofarliga eller farliga olika vaccinerna är. Trots detta har myndigheterna aggressivt motarbetat strävan efter att få genomföra sådana studier. Industrins inflytande inom såväl WHO som CDC är väl dokumenterat.

Vaccinernas negativa effekter blottade

Nyligen har trots allt en grupp danska forskare genomfört och publicerat en jämförande studie, vars resultat är i högsta grad anmärkningsvärda. Studien som genomfördes i Guinea Bissau i Västafrika var delvis finansierad av danska staten. Forskarlaget som leddes av dr Soren Wengel Mogensen fann att afrikanska barn ympade under tidigt 80-tal med DTP (difteri, stelkramp och kikhosta) vaccin hade en 5 till 10 gånger högre total dödlighet än en ovaccinerad jämförelsegrupp.

Framtagna data visar att medan vaccineringen gett skydd mot de tre infektionerna difteri, stelkramp och kikhosta, så gjorde den barnen långt mer mottagliga för andra dödliga faktorer.

Under den tidsperiod som studien genomfördes hade Guinea-Bissau en 50%-ig dödlighet för barn under 5 års ålder, så det observerade var ingen marginell effekt.

Vårdguiden nr 4 dec 2014 - Omslagsfoto: Kerstin OtterstålI den primära analysen, hade de DTP-vaccinerade barnen en 5 ggr högre dödlighet än de ovaccinerade. För flickor var dödligheten 10 ggr högre och för pojkar var den 4 ggr högre. Märkligt nog fann forskarna att barn som samtidigt med DTP fick oralt poliovaccin klarade sig mycket bättre än de som inte poliovaccinerades.

Poliovaccinet verkade motverka de negativa immunologiska effekterna av DTP-vaccinet, vilket reducerade den högre dödligheten till 3,5 ggr istället för 5 ggr i jämförelse med den ovaccinerade kontrollgruppen. Överlag var dödligheten bland de vaccinerade barnen 10 ggr högre än barnen i kontrollgruppen, när de vaccinerade barnen bara fick DTP-vaccin.

Forskarnas hypotes för att försöka förklara det dramatiska utfallet var, att DTP-vaccinet sannolikt försvagade barnens immunförsvar mot andra infektioner än vaccinets målinfektioner. De sammanfattade att trots skyddet mot målinfektionerna, kan DTP öka mottagligheten för andra infektioner… DTP var förknippad med en 5-faldigt högre dödlighet än att vara ovaccinerad. Ingen presumtiv studie har visat fördelaktiga överlevnadseffekter av DTP.

Misstanken att den typ av multivaccinationer av små barn som introducerats i USA och som är på väg även hos oss, leder till en överbelastning av barnens immunförsvar med allvarliga biverkningar som följd, verkar ytterst befogad. Bl.a. ökar autism hos vaccinerade barn oroväckande.

Mogensens studie stödjer slutsatserna från tidigare studier av barns överlevnad efter vaccinationer. En tidigare metaanalys av åtta kända studier fann en dubblerad dödlighet för DTP-vaccinerade i jämförelse med ej DTP-vaccinerade. År 2014 genomförde WHO:s strategiska expertgrupp inom immunisering (SAGE) en egen litteraturstudie av potentiella icke specifika effekter (NSEs) för ett antal vacciner, inklusive DTP.

De fann att en majoritet av rapporterade studier visade skadliga effekter av DTP på grund av dess tendens att öka dispositionen för andra oberoende infektioner.

SAGE-gruppen rekommenderade fortsatta studier.

De danska forskarna menade att de studier som SAGE gått igenom sannolikt underskattade de dödliga effekterna av DTP-vaccinet p.g.a. den osedvanligt höga dödligheten i kontrollgrupperna. Man menade att ovaccinerade barn i dessa studier har oftast varit sköra barn som varit för sjuka och undernärda för att bli vaccinerade och att studierna därför har underskattat de negativa effekterna av DTP.

Mogensen-studien försökte undvika denna fallgrop genom att använda kontrollgrupper utvalda baserat på födelsedag och genom att eliminera undernärda barn och spädbarn i båda de studerade grupperna. Man inkluderade även bara barn som var bröstfödda. Alla barnen var friska när de vaccinerades. Likväl, pekar Mogensen-gruppen ut att, även i deras studie hade de ovaccinerade en något sämre näringsstatus och de reste mer – faktorer som borde öka dödligheten.

Det är viktigt att påpeka att det använda DTP-vaccinet innehöll såväl kvicksilver (thimerosal) som aluminium. Tidigt rekommenderade amerikanska pediatrik akademin massvaccination av barn med DTP. Före 1990 var DTP det enda för barn rekommenderade vaccinet som innehöll thimerosal.

Allvaret i Mogensen-studien understryks av observationen att DTP olyckligtvis är det mest använda vaccinet och att omfattningen av de som erhåller DTP3-vaccinet, används globalt som en indikator på de nationella vaccinprogrammens utfall. Forskarna avslutar sina slutsatser med en skarp tillrättavisning av hälsomyndigheterna.

Man menar att det borde bekymra att effekterna av rutinmässiga vaccinationer på alla dödsorsaker inte har testats i randomiserade försök. Alla nu tillgängliga bevis tyder på att DTP-vaccin kan döda fler barn av andra orsaker, än de det räddar från difteri, stelkramp och kikhosta. Trots att vaccinet skyddar barnen mot målsjukdomarna kan det samtidigt öka dispositionen för icke relaterade infektioner mer.

Denna slutsats borde fungera som en kalldusch för WHO, CDC och andra officiella hälsomyndigheter. Allmänheten i både rika och fattiga länder har rätt till vetenskapligt baserad evidens att internationella vaccinationsprogram är så säkra som möjligt och att de har blivit grundligt utprovade. Det bästa sättet att åstadkomma en sådan utprovning är att jämföra utfallet av vaccinerade kohorter mot ovaccinerade. Trots detta motsätter sig både CDC och WHO aggressivt sådana jämförelser. Man måste fråga sig varför?

Politikerna rycker ut för att skydda Big Pharma

Sofia Arkelsten och Jesper Skalberg Karlsson - Pressfoton: Riksdagen
Bild: Sofia Arkelsten och Jesper Skalberg Karlsson vill införa tvångsvaccinering i Sverige. Pressfoton: Riksdagen

Tidigt på 80-talet kom en kaskad av stämningar mot vaccinindustrin i USA på uppdrag från skadade barn som drev DTP-tillverkarna från marknaden och de hotade med nedläggning av produktionen av DTP och andra vacciner. Hotet ledde till att Kongressen beviljade laglig immunitet åt vaccintillverkarna via National Childhood Vaccine Injury Program år 1986 följt år 1987 av införandet av det som kallas Vaccine Court.

På rekommendation från amerikanska Institute of Medicine, tog vaccintillverkarna bort thimerosal från de amerikanska DTP-vaccinerna mellan 2001 och 2003. Emellertid innehåller vacciner som ges till miljontals barn över hela afrikanska kontinenten fortfarande massiva doser av thimerosal (25 mikrogram med etylkvicksilver per injektion) vilket överskrider EPA:s maxdos flera ggr.


Varken CDC eller WHO har publicerat någon jämförande studie mellan vaccinerade och ovaccinerade som borde vara nödvändig för att kunna bedöma den totala hälsoeffekten av detta potenta gift på afrikanska barn. Detta är inget annat än en stor skandal.


Big Phramas intressen är överordnade barns hälsa i detta fall och politiken står helt på industrins sida.

Vi måste få en ordning där våra myndigheter slutar att låta sig styras av industriintressen och istället blir långt mer selektiva och restriktiva med att dra igång massvaccinationer. Experter med någon form av bias gentemot industrin skall inte få delta i beslut om sådana kampanjer, vilket de gör idag.

Detta sagt finns det givetvis ett antal vacciner som gör sitt jobb och minskar den totala sjukligheten, dessa måste kunna lyftas fram med en klar evidens som rätar ut alla de frågetecken som idag omgärdar hela branschen.

Denna artikel bygger delvis på en artikel skriven av Robert F Kennedy Jr.

Text: Lars Bern, Antropocene

ArcanumSkolan 2024

Du kan stötta Newsvoice via MediaLinq