Christian von Koenigsegg tog äran av uppfinnare Mats Hedman som avrättades ekonomiskt

publicerad 5 juli 2017
- Hans G Eriksson
Christian von Koenigsegg - Foto: Hans G Eriksson
Christian von Koenigsegg - Foto: Hans G Eriksson
Christian von Koenigsegg – Foto: Hans G Eriksson

DEBATT. Hans G Eriksson som är auktoriserat Europapatentombud kallar det för en skenrättegång med ekonomisk avrättning av uppfinnaren Mats Hedman när denne försökte stå upp för rättigheterna till sin egen uppfinning.

Ingeborg Simonsson, Peter Adamsson, Heléne Eliasson samt f.d. patenträttsrådet Håkan Sandh står alla, utan reservation, bakom Patent- och Marknadsdomstolens dom som meddelades den 29 juni 2017. Domen kommer att överklagas och ny rättegång begäras på grund av rättegångsfel.

Domen berörde flera mål och efter en skenrättegång mot Mats Hedman och hans företag ASE Engine kammade Mats 0,0 enligt avkunnad dom.

Mats Hedman är svensk uppfinnare med inriktning på energiomvandling och förbränningsmotorer med hög verkningsgrad och låga emissioner och ligger bakom ett 20-tal uppfinningar inom området. De flesta sökta i forna Cargine AB, vilket numera namnändrats till Freevalve AB som ägs a miljardärerna Bård Ekker och Christian von Koenigsegg.

Koenigsegg har varit mycket duktig på att marknadsföra Hedmans uppfinning internationellt och har till och med lyckats utverka ett pris för uppfinningen i USA. IPOPSCI AUTOMOTIVE INNOVATION AWARD 2016. Inte ett ord har nämnts om att Mats Hedman är uppfinnaren, utan den äran har Christian v Koenigsegg utan knot själv tagit till sig.

Undertecknad har följt Mats Hedman i hans försök att via svenskt rättssystem hävda sina rättigheter som uppfinnare och att inte acceptera att bli exkluderad och marginaliserad samt bli utan ersättning för sin uppfinnargärning.

Almedalsveckan är inledd och många aktörer finns på plats, bl.a. Patentverket och Vinnova – Sveriges innovationsmyndighet med uppdrag att stärka Sveriges innovationskraft för hållbar tillväxt och samhällsnytta.

Det kommer tidvis att bli en tävlan i att uttala honnörsord med syfte att understryka betydelsen av svensk innovationskraft för Sveriges positiva utveckling baserat på innovationer. Bakom varje innovation finns en eller flera personer – originaltänkarna, uppfinnarna. Är det i sin ordning att hantera dessa individer på det sätt som skett av den nya ”specialdomstolen” som sedan årsskiftet 2016/2017 finns vid Stockholms Tingsrätt.

Det mest flagranta rättegångsfelet är att domstolen på rättegångens andra dag ombad att motparten skulle sända in handlingar efter att huvudförhandlingarna i princip avslutats, och vilka handlingar uppenbarligen föranledde att tidpunkten för domens meddelande sköts fram 14 dagar. Tillgång till och möjlighet att yttra sig över dessa handlingar fick inte Hedman.

Ett annat rättegångsfel, eller, åtminstone i skenet av domslutet, en skenmanöver, härrör från vad som hände under andra rättegångsdagen då rätten starkt opponerade sig mot att motparten förde in en ny omständighet (konkludent handlande) som ”bevis” att den icke-dispositiva lagen om anställdas uppfinningar LAU inte skulle gälla.

Rättegångssalen utrymdes och ett deldomslut meddelades efter 20 minuter där motparten förbjöds använda ”konkludent handlande” under pågående rättegång. Trots detta användes under slutpläderingen uttrycket som skäl till att motparten skulle ha rätt till Mats Hedmans uppfinningar. Inget om deldomslutet eller avsaknaden av förmåga till efterrättelse av detta deldomslut från motpartens sida finns omnämnt i domen.

Mats Hedman och jag själv invaggades i en falsk övertygelse att rätten ledamöter var alldeles särskilt alerta och uppmärksamma på procedurfrågor och ombad vid flera tillfällen motpartens ombud att inte störa Hedmans klarläggande av fakta, bl.a kring det avtal som tecknades vid Hedmans inträdande i Cargines firmaverksamhet tillsammans med Urban Carlson. Mats hade då, som nu, huvudinriktning på emissionsfria, effektiva förbränningsmotorer.

Text: Hans G Eriksson, Auktoriserat Europapatentombud

Swisha Hans G. ErikssonFör vidare information angående detta fall kan information i första hand inhämtas från Hans G Eriksson (tel 0707700701). Mats kan finnas tillgänglig för att svara på frågor kring sin uppfinnargärning inför mediarepresentanter.

Bilagt foto ovan är taget av undertecknad den 29 maj 2011 vid Koenigseggs testbana i Ängelholm och visar C von Koenigsegg under förklaring av den hjulupphängning, som har föranlett flera avåkningar, inför ett par tyska fordonstekniker. Mats Hedman övervakar skeendena, men lägger sig inte i denna del av fordonsdynamiken.


Så här kan du stötta Newsvoice

Stöd NewsVoice 2024
 • När Olga Hedman sålde firman Cargine Ab till Koneegg, såld hon då patenten i ett paket med firman. Eller kunde hon inte göra det då patenten var skrivna på Mats Hedman och inte på firman. I så fall skall den biten ogiltigförklaras dvs patenten kan inte följa med vid en försäljning. Så enkel är det faktiskt.

  Skulle faktiskt vilja ha svar på det.

 • Vi läser nästan varje dag om att elbilar skall frälsa världen och att förbränningsmotorer bannlyses i flera städer och länder. Det är inskränkt att inte ta vara på nya idéer till effektivare förbränningsmotorer. Det är sådant Mats Hedman kan – dvs ha idéer kring hur framtida motorer kan komma att fungera.
  En av hans motoridéer går ut på att ha en 2-taktsmotor med inloppsventil. Helst skall de gå att köra även på metanol, dvs ett bränsle som vi i Sverige själva kan producera på skogsråvara. En metanolmotor kan till och med köras inomhus med minimala utsläpp och utan risk för hälsan.
  Så att helt ta bort förbränningsmotorer ingående i drivlinor för framtida fordon är inte riktigt klokt, vilket nya presidenten i USA verkar ha insett.
  Motorkoncept som loser partikelproblem och NOx-problematik hos dagens dieselmotorer finns även med på Hedmans uppfinnarlista.
  Redan 2011 erbjöd Mats en licens till Koenigsegg och Ekker – ja, självklart då mot skälig ersättning.
  Avslutar detta inlägg med en upplysning om vad patentskydd går ut på. Det är skydd för tekniska idéer. Man kan säga att uppfinnaren ger en vägledning bort från ett vanetänk med sin idé. De tre verksamma de första 5 åren i Cargine AB hade det knapert ekonomiskt, men Hedman och Höglund jobbade framåt tillsammans. Hedman som idégivare och Höglund som praktisk fackman. Det är så man kommer framåt – genom samverkan. 2005 började flera förstå att tekniken fungerade och då började fulspelet med utspädning av de ursprungliga ägarandelarna via aktieemissioner. Det var då Ekker kom in som delägare i Koenigsegg.
  Varför inte ge Hedman resurser att utveckla sina motoridéer ? Har vi i Sverige råd att inte ens försöka ?

 • Det är ytterst märkligt genom att ett mål T3887-13 fastställer att ett Avtal gäller mellan Mats Hedman och Freevalve. I det nu aktuella målet uppger Freevalve att det domskäl som avgjorde T3887-13 till Freevalves fördel inte längre gäller, man intar en rakt motsatt ståndpunkt. Detta sväljer rätten och det blir helt utan vikt tillsammans med att ett vittne i båda målen, delägare i Freevalve, under sanningsförsäkran ger rakt motsatta uppgifter i en central viktig fråga. Det andra vittnet, vd i Feevalve minns inte, vet inte, under sanningsförsäkran i en annan central viktig fråga samtidigt som Freevalves ombud ger tydligt besked. Rätten begärde under huvudförhandlingen, och fick efter denna, inlagor från motparten som enligt datering upprättades under huvudförhandlingen. Dessa inlagor innehöll EJ OSTRIDIGA UPPGIFTER som Mats Hedman inte erbjöds möjlighet att bemöta. Det måste vara rättegångsfel och rättegången skall därför tagas om för rättssäkerhetens bevarande.

 • Intressant upplysning om Koenigseggs vägegenskaper. Att man redan 2011 visste om brister i hjulupphängning som tydligen gjorde bilen svårmanövrerad. Den officiella förklaringen till avåkningen på nordslingan – att det var en falerande abs-sensor – förefaller alltför konstruerad för att vara sann.

 • Kan tyvärr bara konstatera att domstolen bara har anammat det domstolsförfarande som har tillåtits råda i ett par decennier hos våra förvaltningsdomstolar. D.v.s. att motparten (d.v.s. diverse myndigheter) kan tillåtas undanhålla/förfalska bevis, vägra svara på direkta frågor gällande saken samt att de får sända in material som den enskilde medborgaren inte får ta del av innan dom meddelas. Inte ett spår av bevisprövning i förvaltningsärenden! Vid en direkt fråga till ett kammarrättsråd om det hela, så var svaret att “eftersom förvaltningsdomstolarna saknar resurser att utreda saken, så måste de kunna förutsätta att allt det som en myndighet framför alltid är sant”. I förvaltningsärenden är den lille medborgaren därför ALLTID rättslös och dömd att förlora redan innan en överklagan lämnas in.

 • Vinnova – Sveriges innovationsmyndighet? Om folk bara visste vad Vinnova egentligen åstadkommer så hade det inte längre existerat.

 • Banditer! Inte första gången man tar äran (och vinst) från den riktige uppfinnaren. Skrupelfria äre-snyltare skäms inte för sig.
  Håller tummarna för överklagan.

 • Tror Newsvoice med denna artikel bekräftar sin egen unika och mycket välbehövliga existens i den nya generationen svensk media.

  Den här sökningen på “Freevalve” ger 7 träffar:

  http://tidningssok.se/sokresultat.php?q=Freevalve

  Den här på “Freevalve” och “Koenigsegg”ger 5:

  http://tidningssok.se/sokresultat.php?q=Freevalve+Koenigsegg

  Och den här på “Freevalve” och “Hedman” ger 0:

  http://tidningssok.se/sokresultat.php?q=Freevalve+Hedman

 • Ägget, uppfinningstanken som utvecklades till en patentbeviljande uppfinning, knäcktes i juni 2011 två år efter avslutad anställning i Cargine (nu Freevalve) vars ägare bestämt sig för att omeletten ska ätas av dem.

 • Freevalve AB fick framföra nya handlingar, alldeles i slutet. För det första, hur är detta ens möjligt i en rättegång? Och då fick Hedman inte svara på dessa, för rättegången var slut. Men Freevalve fick minsann möjlighet att svara på allt Hedman presenterade. Ha ha.

  Och det blev “bevisat” att lagen om anställdas uppfinningar LAU inte gäller i fallet. Här undrar man verkligen hur Sverige skyddar sina uppfinnare. Också detta efter att man … tagit emot “bevis” som man först öppet sagt att man nekar ja inte minst för de tas emot i sista sekund innan rättegången börjar. Vad??

  /framtida obelönad uppfinnare

 • Lämna ett svar

  Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *