Christian von Koenigsegg tog äran av uppfinnare Mats Hedman som avrättades ekonomiskt

publicerad 5 juli 2017
- Hans G Eriksson
Christian von Koenigsegg - Foto: Hans G Eriksson
Christian von Koenigsegg - Foto: Hans G Eriksson
Christian von Koenigsegg – Foto: Hans G Eriksson

DEBATT. Hans G Eriksson som är auktoriserat Europapatentombud kallar det för en skenrättegång med ekonomisk avrättning av uppfinnaren Mats Hedman när denne försökte stå upp för rättigheterna till sin egen uppfinning.

Ingeborg Simonsson, Peter Adamsson, Heléne Eliasson samt f.d. patenträttsrådet Håkan Sandh står alla, utan reservation, bakom Patent- och Marknadsdomstolens dom som meddelades den 29 juni 2017. Domen kommer att överklagas och ny rättegång begäras på grund av rättegångsfel.

Domen berörde flera mål och efter en skenrättegång mot Mats Hedman och hans företag ASE Engine kammade Mats 0,0 enligt avkunnad dom.

Mats Hedman är svensk uppfinnare med inriktning på energiomvandling och förbränningsmotorer med hög verkningsgrad och låga emissioner och ligger bakom ett 20-tal uppfinningar inom området. De flesta sökta i forna Cargine AB, vilket numera namnändrats till Freevalve AB som ägs a miljardärerna Bård Ekker och Christian von Koenigsegg.

Koenigsegg har varit mycket duktig på att marknadsföra Hedmans uppfinning internationellt och har till och med lyckats utverka ett pris för uppfinningen i USA. IPOPSCI AUTOMOTIVE INNOVATION AWARD 2016. Inte ett ord har nämnts om att Mats Hedman är uppfinnaren, utan den äran har Christian v Koenigsegg utan knot själv tagit till sig.

Undertecknad har följt Mats Hedman i hans försök att via svenskt rättssystem hävda sina rättigheter som uppfinnare och att inte acceptera att bli exkluderad och marginaliserad samt bli utan ersättning för sin uppfinnargärning.

Almedalsveckan är inledd och många aktörer finns på plats, bl.a. Patentverket och Vinnova – Sveriges innovationsmyndighet med uppdrag att stärka Sveriges innovationskraft för hållbar tillväxt och samhällsnytta.

Det kommer tidvis att bli en tävlan i att uttala honnörsord med syfte att understryka betydelsen av svensk innovationskraft för Sveriges positiva utveckling baserat på innovationer. Bakom varje innovation finns en eller flera personer – originaltänkarna, uppfinnarna. Är det i sin ordning att hantera dessa individer på det sätt som skett av den nya ”specialdomstolen” som sedan årsskiftet 2016/2017 finns vid Stockholms Tingsrätt.

Det mest flagranta rättegångsfelet är att domstolen på rättegångens andra dag ombad att motparten skulle sända in handlingar efter att huvudförhandlingarna i princip avslutats, och vilka handlingar uppenbarligen föranledde att tidpunkten för domens meddelande sköts fram 14 dagar. Tillgång till och möjlighet att yttra sig över dessa handlingar fick inte Hedman.

Ett annat rättegångsfel, eller, åtminstone i skenet av domslutet, en skenmanöver, härrör från vad som hände under andra rättegångsdagen då rätten starkt opponerade sig mot att motparten förde in en ny omständighet (konkludent handlande) som ”bevis” att den icke-dispositiva lagen om anställdas uppfinningar LAU inte skulle gälla.

Rättegångssalen utrymdes och ett deldomslut meddelades efter 20 minuter där motparten förbjöds använda ”konkludent handlande” under pågående rättegång. Trots detta användes under slutpläderingen uttrycket som skäl till att motparten skulle ha rätt till Mats Hedmans uppfinningar. Inget om deldomslutet eller avsaknaden av förmåga till efterrättelse av detta deldomslut från motpartens sida finns omnämnt i domen.

Mats Hedman och jag själv invaggades i en falsk övertygelse att rätten ledamöter var alldeles särskilt alerta och uppmärksamma på procedurfrågor och ombad vid flera tillfällen motpartens ombud att inte störa Hedmans klarläggande av fakta, bl.a kring det avtal som tecknades vid Hedmans inträdande i Cargines firmaverksamhet tillsammans med Urban Carlson. Mats hade då, som nu, huvudinriktning på emissionsfria, effektiva förbränningsmotorer.

Text: Hans G Eriksson, Auktoriserat Europapatentombud

Swisha Hans G. ErikssonFör vidare information angående detta fall kan information i första hand inhämtas från Hans G Eriksson (tel 0707700701). Mats kan finnas tillgänglig för att svara på frågor kring sin uppfinnargärning inför mediarepresentanter.

Bilagt foto ovan är taget av undertecknad den 29 maj 2011 vid Koenigseggs testbana i Ängelholm och visar C von Koenigsegg under förklaring av den hjulupphängning, som har föranlett flera avåkningar, inför ett par tyska fordonstekniker. Mats Hedman övervakar skeendena, men lägger sig inte i denna del av fordonsdynamiken.

ArcanumSkolan 2024

Du kan stötta Newsvoice via MediaLinq