Lars Bern om Big Food och varför vi bör välja ekologisk mat – Del 2

publicerad 18 juli 2017
- Lars Bern
Sunrise nature - Crestock.com
Sunrise nature - Crestock.com
Soluppgång för ekologisk mat hoppas Lars Bern – Crestock.com
Lars Bern - Foto: Torbjörn Sassersson,   NewsVoice.se
Lars Bern – Foto: Torbjörn Sassersson, NewsVoice.se

BIG FOOD. Lars Bern visade i del 1 hur utvecklingen av världens livsmedelsproduktion domineras av ett konglomerat – Big Food – som eftersträvar total marknadsdominans, för att de skall kunna styra råvarupriser, hindra nyetablering av konkurrenter och i slutändan kunna sätta priset till konsument med ett minimum av konkurrens, skriver Bern.

“Glöm aldrig bort att stilbildaren för dagens globala företag John D Rockefeller myntade begreppet att konkurrens är en synd!”.

Text: Lars Bern | Artikelkälla: Antropocene | Läs del 1 i artikelserien

Billiga förgiftade råvaror

De råvaror som Big Food prioriterar är billigt spannmål, socker, industrisocker som high fructose corn syrup,  vegetabiliska oljor och rena industrioljor som Canola. Därför bedriver man lobbyverksamhet för att industrimat baserad på dessa billiga råvaror skall gynnas.


Det är bara att gå in i dagens matmarknader för att konstatera hur oerhört framgångsrik denna industrilobby varit. Den på spannmål, socker och växtoljor baserade industrimaten dominerar golvytan.


De rekommendationer mot animaliskt fett som lanserades av en amerikansk regeringskommission år 1977 låg helt i linje med den strategi Big Food dragit upp. De animaliska råvarorna som är dyra och svårhanterliga vill man minimera. En fullständigt hysterisk kampanj mot naturligt fet mat och mestadels hälsosamt kolesterol drogs igång i MSM [Main Stream Media] som kontrolleras av samma globalister som kontrollerar Big Food.

Ekologiska äpplen inget för Big Food - Foto: Torbjörn Sassersson
Ekologiska äpplen – Foto: Torbjörn Sassersson

Den omfattande avfettning av en massa matprodukter som sattes in, innebar att allt måste passera någon av industrins processer. Självhushållning med färska lokalt producerade matvaror försvårades, vilket var ytterst gynnsamt för industrin.


Den naturliga maten demoniserades av kampanjer i MSM precis som nu ekologiskt odlade produkter.


Omställningen av den amerikanska livsmedelsförsörjningen skedde mot bakgrund av intensiv lobbyverksamhet och betalda forskare som skrev falska forskningsrapporter. Redan på 60-talet betalade Big Food forskare för att spela ner sambandet mellan kardiovaskulär sjuklighet och billigt socker, för att istället falskeligen lägga skulden på animaliskt mättat fett.

Läs mer: Ny stor studie: Ekologisk mat är mer hälsosam och innehåller mer antioxidanter än konventionellt odlad mat

Läs mer: Coop och IVL: ekologisk mat innehåller mycket låga gifthalter

Läs mer: Stanfords studie om ekologisk mat ej trovärdig – Kopplingar till industrin


Konsekvenserna av denna människofientliga livsmedelspolitik visade sig nästan omedelbart. Omkring år 1980 ser man hur kurvan över olika former av metabol sjuklighet viker av brant uppåt, i en takt som idag sprider sig som en pandemi över hela världen.


Snart är varannan människa överviktig, vilket är det första tecknet på en begynnande metabol ohälsa.

Produktionen av industrins råvaror i form av spannmål, socker och växtoljor drivs efter en enda princip – max utbyte i kg per areal. Andra kvalitetskriterier än mängd saknar i praktiken betydelse. Näringsinnehållet blir betydelselöst och produkterna består mest av tomma kalorier. Maxutbyte uppnår man genom storskalig produktion där massiv konstgödning används.

Glyfosat

Gifter som t.ex. glyfosat (Roundup) sätts in på bred front, för att effektivt ta död på allt annat växtmaterial som kan påverka produktiviteten. Av bara farten förstörs med tiden viktiga mikroorganismer i jorden. Många ogräs är faktiskt nyttiga, de har vanligen mycket djupare och kraftigare rötter än våra matväxter.

Därigenom löser de ur och drar upp näring och mineraler från djup, liknande de som ofta endast träd klarar. Det man borde göra är att slå ogräsen samt plöja och harva ner resterna före sådd så att det uppsugna plus en del inlagrat kol tillförs toppskiktet där matväxterna hämtar sin näring.

Big Food bedriver intensiv lobbyverksamhet för att få acceptans för giftresistenta GMO-grödor som möjliggör giftbesprutning under hela växtperioden. Därmed kan utsädet även patenteras, vilket ger industrin totalkontroll över bönderna och underlättar deras styrning av råvarupriserna.


Ett exempel på ett riktigt oskick som utvecklats på senare år, är att man strax före skörd av spannmål glyfosatbesprutar för att döda av spridda områden med ej mognade strån.


De sädesstrån som fortfarande är gröna över spridda områden på ett fält dödas på detta sätt för att underlätta att få sädeskornen att lossna när man skördar.

Läs mer om glyfosat i NewsVoice

Big Food bakom Metabol pandemi

Resultatet av den omfattande giftbesprutningen blir kortsiktigt ett högre utbyte och en säd med ännu högre förorening med glyfosat. Innehållet av växtgift i rader av industrimat och i viner blir allt större och utgör idag ett allvarligt hot mot folkhälsan. Bl.a. ökar enligt “American Cancer Society” förekomsten av mycket dödlig levercancer med en dubblering sedan 1980. Med stöd av olika studier knyts detta till människors exponering för växtgifter.


Big Foods accelererande giftanvändning för att uppnå billiga produktivitetsvinster, är inget mindre än att såga av den gren vi sitter på. Gifterna förstör människors hälsa och förgiftar jordbruksmarken och utarmar den biologiska mångfalden.


Världen befinner sig nu i en katastrofal metabol pandemi som kommer att knäcka sjukvården inom något decennium. Vi är samtidigt på väg in i en global förgiftningskatastrof orsakad av Big Foods kortsiktiga massiva missbruk av växtgifter.

För att kunna skapa en hållbar livsmedelsförsörjning måste såväl giftanvändningen som industrimatens innehåll av billiga kolhydrater och växtoljor ersättas med riktig naturlig mat, med en för oss människor naturlig blandning av ekologiska animalier och icke förgiftade växter.

Text: Lars Bern, grundare av Riksföreningen för Metabol Hälsa | Artikelkälla: Antropocene | Läs del 1 i artikelserien

ArcanumSkolan 2024

Du kan stötta Newsvoice via MediaLinq

Tags: Big Food