Hans G Eriksson: HD prövar en resningsansökan från uppfinnaren Mats Hedman

publicerad 4 september 2017
- Hans G Eriksson
Christian von Koenigsegg - Foto: Hans G Eriksson
Christian von Koenigsegg - Foto: Hans G Eriksson
Vad finns under huven? – Foto: Hans G Eriksson

FALLET MATS HEDMAN. Det ligger nu hos högsta domstolen att pröva en begäran om resning i ett tidigare rättegångsfall där Mats Hedman ville ha ett avtal hävt med sin tidigare arbetsgivare. Resning har begärts med anledning av begångna rättegångsfel som först nu kunnat säkras.

Mycket kortfattat fattades den domen på felaktiga grunder, vilka grunder kommit klart i dagen vid en senare rättegång/dom mellan Hedman och Christian von Koenigsegg/ Freevalve AB. Det är genom domen i det fall som vi tidigare rapporterat om här på NewsVoice och som vi betraktar som en skenrättegång. I det fallet hade Koenigsegg/FreeValve AB stämt Hedman i försök att få hans uppfinning utan att betala skälig ersättning.

Ytterligare positivt i hela denna härva mellan ”den lille” originaltänkaren” och den store, fräcka, för att inte säga hänsynslöse men framgångsrike (?) superentreprenören, är att Hedman fortsätter leverera unika och avancerade motorlösningar för förbränningsmotorer. Så i detta avseende låter Hedman inte all energi gå åt att försvara sig och sina rättigheter.

Vår svenske motoruppfinnare Mats Hedman som levererar ära och berömmelse till Christian von Koenigsegg genom sin pneumatiska aktuatoruppfinning ger inte upp utan kämpar vidare för att få rättmätig ersättning och erkännande för sin uppfinnargärning. Om detta har det tidigare publicerats på NewsVoice. Motparten verkar inte sky varken kostnader eller medel för att slippa betala och som läget är nu gör Koenigsegg genom Freevalve AB intrång i Mats patent.

Genom att (till vilket pris som helst?) varken erkänna Mats uppfinnargärning och utelämna honom som meduppfinnare har nu gått så långt att Mats reser sig och sätter upp handen och säger “Stopp – det räcker nu”. Han börjar aktivt hävda sina rättigheter och begär ersättning och går till kronofogden med sina krav.

ArcanumSkolan 2024

Sista ordet är inte sagt och vi kommer att följa detta fall som har stort intresse för svenska originaltänkare.

Text:Hans G. Eriksson (European Patent Attorney since 1980)

Referens och överklagande

  • Svea HR PMT 7149-17 Ej slutligt beslut 2017-08-31

 

Överklagande av Beslut PMT 7149-17 den 2017-08-30 Aktbilaga 15

BESLUT (att meddelas 2017-08-31) Patent- och marknadsöverdomstolen bedömer att det inte finns skäl att förordna om att målet ska vila. Yrkandet om vilandeförklaring avslås. Beslutet får överklagas endast i samband med överklagande av slutligt beslut eller dom i målet och då endast om Patent- och marknadsöverdomstolen tillåter ett sådant överklagande (se 1 kap. 3 § tredje stycket lag [2016:188] om patent- och marknadsdomstolar)

Undertecknad hade idag telefonsamtal med Hovrättsfiskal Peter Olivecrona som förklarade att det är mycket stränga krav för vilandeförklaring och vidare att beslutet kan överklagas om nämnda stränga krav uppfylls. Peter Olivecrona bekräftade att överklagandet kan vara avdömt till klagandens nackdel innan en resningsansökan avgjorts och att det då uppstår ett s.k. “moment 22”.

På frågan om det är rimligt att ett “moment 22” skall kunna inträffa svarade Peter Olivecrona “att det är så lagen är skriven”.

A: Precis detta faktum uppfyller “stränga krav” på vilandeförklaring motiverat av att det inte kan ha varit lagskrivarens avsikt att nämnda “moment 22” skall kunna inträffa.

B: PMT-målen avdömda 29 juni vilandeförklarades i avvaktan på utgången av T3887-13 och måste därmed ha uppfyllt stränga krav”. Fullt ut motsvarande krav måste råda i det nu överklagade beslutet som i A.

Mats Hedman

 


Du kan stötta Newsvoice via MediaLinq

  • Lämna ett svar

    Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *