Du kan få böter för små överträdelser medan myndighetsföreträdare kommer undan med brott

publicerad 14 juni 2018
- av Jan Norberg
Polisen arresterar en man 2007 på Nicollet Avenue i South Minneapolis. Foto: Tony Webster, Flickr.com, CC BY 2.0

Jan Norberg (Portugal, 2018) - privat fotoDEBATT. Många undrar hur domstolsväsendet egentligen fungerar bakom kulisserna med avseende på korruption och då menar jag inte pekuniär korruption dvs där pengar är direkt inblandade. Vi pratar vänskapskorruption och nepotism.

Text: Jan Norberg. Artikeln är uppdaterad/korrigerad | Bild: Polisen arresterar en man i South Minneapolis, USA. Foto: Tony Webster, Flickr.com, CC BY 2.0

Förklaringen kommer i den beskrivning som Rådman Johan Thorblad redogör för på den s.k. Domarbloggen, där finns en hyggligt korrekt beskrivning för vilka som är orsakerna till korruptionen mellan företrädare för rättsvårdande myndigheter och deras uppdragsgivare inom politiken.

Johan Thorblad sammanfattar själv det hela rätt så bra utan att därmed förstå att det just är dessa intima kontakter mellan jurister och politiker som är så förödande för rättssäkerheten tillämpad i medborgarnas vardag, godtycket frodas och korruptionen djupnar till en sådan nivå att den blir oundviklig för medborgarna att se.

Citat Johan Thorblad:

”Att arbeta på Regeringskansliet är spännande och lärorikt. Man får en djup förståelse för lagstiftningsprocessen vilket förstås är ovärderligt när man som domare sedan ska tillämpa densamma. Det är också spännande att arbeta i brytpunkten mellan politik och juridik och att vara med ”bakom kulisserna”. Jurister kan ha ett visst sätt att tänka som saknar politiska dimensioner och som därmed skiljer sig mycket från just hur politiker tänker och resonerar. Att hitta vägar för att sammanfoga tankesätten är roligt, men också utmanande.” – Att arbeta på departement, vad innebär det?

Det blir ju helt uppenbart att rättstjänarna inom rättsväsendet, med alla dessa tätt sammanflätade nätverk och kontakter mellan jurister och politiker, för alltid kommer att göra politiska överväganden då de skall tillämpa svensk lagstiftning och till den överstående EU-rätten.


Den armlängdsprincip som är brukligt för att undvika de delikatessjäv, som ständigt uppstår, lyser endast med sin frånvaro. Detta är korruption och det är illa att vi som medborgare skall behöva tvingas acceptera detta.


Tillämpat så kommer denna korruption att drabba många offer inför framför allt den förvaltningsrättsliga delen av domstolskedjan, särskilt då domstolarna där bedriver en ren ”beskyddarverksamhet” för olika myndighetsutövare. Dvs domstolarna ställer sig alltid, och ofta dessutom helt utan laglig grund, på myndigheternas sida för att skydda lagbrytarna inom offentlig sektor mot de medborgare som till äventyrs driver övergreppen till domstol.

Fallet dr Erik Enby –  ett myndighetsövegrepp

För att Newsvoice läsare bättre skall förstå kan vi ta exemplet med dr Erik Enby och de övergrepp han fått utstå genom åren. Enby har med sina rön ifrågasatt en del av etablissemangets paradigm, dvs den av Big Pharma-drivna uppfattningen att endast av dem finansierade forskningsrön skall kunna publiceras till en bredare och medicinskt intresserad allmänhet.

Göran Hägglund - Bild: monterad skärmdump av artikel i Resumé den 9 april 2016
Göran Hägglund – Bild: monterad skärmdump av artikel i Resumé den 9 april 2016

När Erik Enbys forskning skall stoppas så sker det på ett mycket sofistikerat sätt, dvs Big Pharma skickar fram sina lobbyister, ofta f.d. politiker av typen Göran Hägglund (f.d. partiledare för KD), och den mannen sitter då dels i Wallenbergs-ägda vårdföretaget Aleris styrelse och arbetar samtidigt åt lobbyföretaget Narva.

Läs mer: Göran Hägglund: ”Jag var norra Europas blygaste barn” – Resumé

Man behöver ju inte vara Einstein för och inse att Big Pharma bla anlitar dessa s.k. PR-byråer av typen Narva för att sådana som Göran Hägglund förväntas söka upp och försöka påverka alla de kontakter han har, vilka jobbar kvar i den politiska och juridiska ankdammen inom regering, riksdag och departement, oräknat alla kontakter denne har inom myndighetsvärlden.

Dr Erik Enby är kritisk mot kortison
Dr Erik Enby – Foto: Anna Böhlmark, Pelicanmedia.se

Mission completed för lobbyisterna är det dock inte förrän etablissemangets hantlangare inom rättskedjan får ett ärende av typen Erik Enby på sitt bord, detta ombesörjs därför av regelverksföreskrivande myndighet av typen Socialstyrelsen, Läkemedelsverket, mfl genom att de på politikernas uppdrag utkommer med föreskrifter som gör Erik Enbys forskning åtkomlig för lämpliga tillsynsmyndigheter av typen IVO och HSAN.

När man väl tagit läkarlegitimationen av Erik Enby är denne tillintetgjord och kan inte driva sin forskning vidare. Skulle någon, som Erik Enby redan gjort, begära upprättelse genom en domstolsprövning så kan vi alla vara helt säkra på att domstolarna, utan minsta darr på manschetterna, exekverar sin beskyddarverksamhet och går sina uppdragsgivares ärenden. Hur skulle det annars se ut?

Ställ inte upp på orättvis rättsosäkerhet


Du kan få böter för små överträdelser medan myndighetsföreträdare som begår brott och kommer undan.


Vill rättstjänarna inom åklagare och domarskrået ha en hygglig karriärutveckling så får man allt se till att vara sina herrar till lags, dvs döma enligt vad de politiska uppdragsgivarna förväntar sig av denna korrupta yrkeskår. Glöm inte att det är Regeringen som utser varenda svensk domare.

Allt detta kan ske rakt under näsorna på medborgarna utan att dessa på minsta sätt kan komma åt denna genomkorrupta verksamhet, det saknas nämligen sedan Palme regeringen 1975 tog bort det s.k. tjänstemanna och ämbetsmanna ansvaret (dvs ett personligt straffansvar). Med andra ord, som offentliganställd kan du agera helt laglöst utan att på minsta sätt behöva vara rädd för att behöva stå till svars för dina övergrepp.

Vi som begår mindre överträdelser vet att vi kan bli bestraffade för detta, alltmedan landets myndighetsföreträdare inom rättskedjan säkert och ostraffat kan gå vidare i livet efter att helt rättsvidrigt ha kränkt Erik Enbys alla medborgerliga rättigheter.

Läs mer om rättsosäkerheträttssäkerhet och juridik i NewsVoice

Text: Jan Norberg