Du kan få böter för små överträdelser medan myndighetsföreträdare kommer undan med brott

Jan Norberg, selfie 2021-08-25 Jan Norberg är pensionerad konsult med en bakgrund inom svensk industri. Han är sedan några år bosatt i Portugal. Jan är en engagerad samhällsdebattör. Se lista på alla Norbergs artiklar.
publicerad 14 juni 2018
- Jan Norberg
Polisen arresterar en man 2007 på Nicollet Avenue i South Minneapolis. Foto: Tony Webster, Flickr.com, CC BY 2.0

Jan Norberg (Portugal, 2018) - privat fotoDEBATT. Många undrar hur domstolsväsendet egentligen fungerar bakom kulisserna med avseende på korruption och då menar jag inte pekuniär korruption dvs där pengar är direkt inblandade. Vi pratar vänskapskorruption och nepotism.

Text: Jan Norberg. Artikeln är uppdaterad/korrigerad | Bild: Polisen arresterar en man i South Minneapolis, USA. Foto: Tony Webster, Flickr.com, CC BY 2.0

Förklaringen kommer i den beskrivning som Rådman Johan Thorblad redogör för på den s.k. Domarbloggen, där finns en hyggligt korrekt beskrivning för vilka som är orsakerna till korruptionen mellan företrädare för rättsvårdande myndigheter och deras uppdragsgivare inom politiken.

Johan Thorblad sammanfattar själv det hela rätt så bra utan att därmed förstå att det just är dessa intima kontakter mellan jurister och politiker som är så förödande för rättssäkerheten tillämpad i medborgarnas vardag, godtycket frodas och korruptionen djupnar till en sådan nivå att den blir oundviklig för medborgarna att se.

Citat Johan Thorblad:

”Att arbeta på Regeringskansliet är spännande och lärorikt. Man får en djup förståelse för lagstiftningsprocessen vilket förstås är ovärderligt när man som domare sedan ska tillämpa densamma. Det är också spännande att arbeta i brytpunkten mellan politik och juridik och att vara med ”bakom kulisserna”. Jurister kan ha ett visst sätt att tänka som saknar politiska dimensioner och som därmed skiljer sig mycket från just hur politiker tänker och resonerar. Att hitta vägar för att sammanfoga tankesätten är roligt, men också utmanande.” – Att arbeta på departement, vad innebär det?

Det blir ju helt uppenbart att rättstjänarna inom rättsväsendet, med alla dessa tätt sammanflätade nätverk och kontakter mellan jurister och politiker, för alltid kommer att göra politiska överväganden då de skall tillämpa svensk lagstiftning och till den överstående EU-rätten.


Den armlängdsprincip som är brukligt för att undvika de delikatessjäv, som ständigt uppstår, lyser endast med sin frånvaro. Detta är korruption och det är illa att vi som medborgare skall behöva tvingas acceptera detta.


Tillämpat så kommer denna korruption att drabba många offer inför framför allt den förvaltningsrättsliga delen av domstolskedjan, särskilt då domstolarna där bedriver en ren ”beskyddarverksamhet” för olika myndighetsutövare. Dvs domstolarna ställer sig alltid, och ofta dessutom helt utan laglig grund, på myndigheternas sida för att skydda lagbrytarna inom offentlig sektor mot de medborgare som till äventyrs driver övergreppen till domstol.

Fallet dr Erik Enby –  ett myndighetsövegrepp

För att Newsvoice läsare bättre skall förstå kan vi ta exemplet med dr Erik Enby och de övergrepp han fått utstå genom åren. Enby har med sina rön ifrågasatt en del av etablissemangets paradigm, dvs den av Big Pharma-drivna uppfattningen att endast av dem finansierade forskningsrön skall kunna publiceras till en bredare och medicinskt intresserad allmänhet.

Göran Hägglund - Bild: monterad skärmdump av artikel i Resumé den 9 april 2016
Göran Hägglund – Bild: monterad skärmdump av artikel i Resumé den 9 april 2016

När Erik Enbys forskning skall stoppas så sker det på ett mycket sofistikerat sätt, dvs Big Pharma skickar fram sina lobbyister, ofta f.d. politiker av typen Göran Hägglund (f.d. partiledare för KD), och den mannen sitter då dels i Wallenbergs-ägda vårdföretaget Aleris styrelse och arbetar samtidigt åt lobbyföretaget Narva.

Läs mer: Göran Hägglund: ”Jag var norra Europas blygaste barn” – Resumé

Man behöver ju inte vara Einstein för och inse att Big Pharma bla anlitar dessa s.k. PR-byråer av typen Narva för att sådana som Göran Hägglund förväntas söka upp och försöka påverka alla de kontakter han har, vilka jobbar kvar i den politiska och juridiska ankdammen inom regering, riksdag och departement, oräknat alla kontakter denne har inom myndighetsvärlden.

Dr Erik Enby är kritisk mot kortison
Dr Erik Enby – Foto: Anna Böhlmark, Pelicanmedia.se

Mission completed för lobbyisterna är det dock inte förrän etablissemangets hantlangare inom rättskedjan får ett ärende av typen Erik Enby på sitt bord, detta ombesörjs därför av regelverksföreskrivande myndighet av typen Socialstyrelsen, Läkemedelsverket, mfl genom att de på politikernas uppdrag utkommer med föreskrifter som gör Erik Enbys forskning åtkomlig för lämpliga tillsynsmyndigheter av typen IVO och HSAN.

När man väl tagit läkarlegitimationen av Erik Enby är denne tillintetgjord och kan inte driva sin forskning vidare. Skulle någon, som Erik Enby redan gjort, begära upprättelse genom en domstolsprövning så kan vi alla vara helt säkra på att domstolarna, utan minsta darr på manschetterna, exekverar sin beskyddarverksamhet och går sina uppdragsgivares ärenden. Hur skulle det annars se ut?

Ställ inte upp på orättvis rättsosäkerhet


Du kan få böter för små överträdelser medan myndighetsföreträdare som begår brott och kommer undan.


Vill rättstjänarna inom åklagare och domarskrået ha en hygglig karriärutveckling så får man allt se till att vara sina herrar till lags, dvs döma enligt vad de politiska uppdragsgivarna förväntar sig av denna korrupta yrkeskår. Glöm inte att det är Regeringen som utser varenda svensk domare.

Allt detta kan ske rakt under näsorna på medborgarna utan att dessa på minsta sätt kan komma åt denna genomkorrupta verksamhet, det saknas nämligen sedan Palme regeringen 1975 tog bort det s.k. tjänstemanna och ämbetsmanna ansvaret (dvs ett personligt straffansvar). Med andra ord, som offentliganställd kan du agera helt laglöst utan att på minsta sätt behöva vara rädd för att behöva stå till svars för dina övergrepp.

Vi som begår mindre överträdelser vet att vi kan bli bestraffade för detta, alltmedan landets myndighetsföreträdare inom rättskedjan säkert och ostraffat kan gå vidare i livet efter att helt rättsvidrigt ha kränkt Erik Enbys alla medborgerliga rättigheter.

Läs mer om rättsosäkerheträttssäkerhet och juridik i NewsVoice

Text: Jan Norberg


Så här kan du stötta Newsvoice

Stöd NewsVoice 2024
 • Det finns både en fördel och en nackdel med ett röstsystem som är starkt kopplat till politiken. Om folket har vett att valsamverka och införa nya partier och mer inslag av folkomröstningar (direktdemokrati) så blir både lagar och rättsskipning sannolikt mer i linje med folkviljan.

  Om folket visar ovett, d.v.s. alltid tyr sig till det minst dåliga, som presenteras av makten i fulmedierna över 4%, så sjunker anledningen för politikerna att stifta folkligt förankrade lagar, samt domstolarnas anställda att döma såsom folket vill. De kommer då döma som den korrumperade makten vill, i rädsla för den, inte med respekt för folkviljan.

 • Härnedan framgår, med anledning av kopplingen mellan regeringen vilka utser svenska domare och de jurister vilka nu av sosse regeringen, strax innan valet i September, tillsatt en hel skrälldus med jurister för att säkra lojaliteten inom rättsväsendet.

  Dessa individer har alldeles säkert jättesvårt att agera med den oväld som krävs, de är lojala med sina uppdragsgivare och kommer att tjäna de politiska åsikter som regeringen anser prioriterade.

  Nya domarutnämningar
  [2018-06-14] Domstolsverket

  Regeringen har den 14 juni 2018

  utnämnt advokaten Eric Runesson att vara justitieråd i Högsta domstolen

  utnämnt hovrättsrådet Margareta Hansson att vara hovrättsråd tillika vice ordförande på avdelning i Hovrätten över Skåne och Blekinge

  utnämnt rådmannen Katarina Persson att vara hovrättsråd i Hovrätten över Skåne och Blekinge

  utnämnt justitiesekreteraren Lisa Hedlund och tf. hovrättsrådet Elida Sundkvist att vara hovrättsråd i Hovrätten för Övre Norrland

  utnämnt biträdande chefsjuristen tillika biträdande enhetschefen Anna Karlsson och länsassessorn Ann Westerdahl att vara rådmän i Växjö tingsrätt

  utnämnt rättssakkunniga Erika Finn och kammaråklagaren Viktoria Karlsson att vara rådmän i Uddevalla tingsrätt

  utnämnt tf. rådmannen David Boberg att vara rådman i Haparanda tingsrätt

  utnämnt kammarrättsrådet Cathrine Rosell att vara kammarrättsråd tillika vice ordförande på avdelning i Kammarrätten i Jönköping

  utnämnt rådmannen Annika Åsbrink, justitiesekreteraren Petra Jansson, tf. kammarrättsrådet Haike Degenkolbe och justitiesekreteraren Emily Alfvén Nickson att vara kammarrättsråd i Kammarrätten i Stockholm

  utnämnt rättsliga experten Linda Svärd att vara kammarrättsråd i Kammarrätten i Jönköping

  utnämnt tf. rådmannen Kerstin Andres, justitiesekreteraren Paul Sjögren, tf. rådmannen Johan Rick, kanslirådet Gustav Forsberg och justitiesekreteraren Sara Asplund att vara rådmän i Förvaltningsrätten i Stockholm

 • Björn Lindqvist: “Alltid när det bildas en grupp så kommer detta rexsyndrom snart börja dominera, man håller ihop och tyr sig till ledaren. Svårare än så är det inte. Själv avskyr jag den typen av beteende.”

  Den bästa beskrivningen av voffarna (med gelikar) rörande deras beteende i akt och mening som jag någonsin läst.

  För att förstå sådana falska och förvirrande individer bör man vara bekant med begrepp som Projektiv identifikation. Personen i fråga föraktar sin egen svaghet och klarar inte kännas vid den. Denne kritiserar då sin omgivning för sin egen svaghet. Rädslan för sanningen utgör här själv bränslet och blir personens främst drivkraft genom livet. Sorgligt.

 • Björn Lindqvist är närmast en expert på att producera textmässig snömos, en slags förtäckt gallimatias. Det är irriterande, då det enbart skräpar ner i kommentarsfältet. Även om hans satser bär sin sanningsfunktion (eller inte, då en text kan vara logisk och ha en logisk funktion, så kan texten i vart fall vara en negation av logisk konjunktion) så den håller logiskt, kan likväl en text vara liktydigt med nosens. I Björn Lindqvists fall en höge form av nonsens. Jämför med att skriva att snön är vit och gräset är grönt.

  Björn Lindqvist är inget annat än en textbaserad pajas som här utför en slags värdevandalisering vars syfte alltid det samma nämligen att förringa artikelförfattarens budskap. Skäms!

  Tack Jan för att du tar dig tid för att producera så högkvalitativa artiklar som på ett mycket belysande och pedagogiskt sätt sätter fingret på den förtäckta svenska stadsförvaltningskorruptionen som få har förmåga att se samt förstå.

  Jag tror att voffarna och andra betalda sanningsförnekare har bytt taktik. Vi kommer därför tyvärr att se mer av detta på Newsvoice i framtiden.

 • Det här problemet tror jag mig veta orsaken till. Jag kallar det Rexsyndromet och det är ett fenomen som nästan uteslutande existerar i Sverige. Tvärtom vad man kan tro så är inte svenskar bra på att tänka logiskt. Sverige har sen urminnes tider varit en plats belamrad med kungar. Man har under lång, lång tid levt under regenter som hela tiden talat om för oss vad vi ska göra. Det är därför det är så svårt att orsaka folkstorm och revolution i Sverige (undantaget SAP/SAC). Svensken är präglad att hela tiden anpassa sig till ledaren för laget/gruppen – vi har förtroende för någon – vi agerar inte ensamma.

  Detta förtroende eller lag/grupparbete genomsyrar allt och alla i Sverige. Finns förtroende – finns inga problem. I andra länder är detta av mindre vikt. Försök bli accepterad om du inte platsar i gruppen? Outsiders (Enby) är inte efterfrågade på den svenska arbetsmarknaden (om du inte är billig utländsk arbetskraft/slav). Svensken är svår att få kontakt med – det finns ju inget förtroende i början. Man måste kämpa först.

  Fenomenet kan observeras på många ställen. I programmet Robinson drog man det till sin spets. På arbetsplatsen, andra grupperingar, i politiken, på diskussionsforum etc. Ryggdunkeriet är en viktig bekräftelsebias. På forumen ser man samma medlemmar år efter år i samförstånd. Samma sak på Newsvoice (Per Larsen tampades med problemet men kom aldrig till insikt). Alltid när det bildas en grupp så kommer detta rexsyndrom snart börja dominera, man håller ihop och tyr sig till ledaren. Svårare än så är det inte.

  Själv avskyr jag den typen av beteende. Förtroende betyder inget för mig – logik är allt.

 • Denna beskyddarverksamhet i dagens rättsväsende bedrivs även på mikronivå, såsom mot socialtjänst, FK m fl. Då medborgaren blir nekad det den enligt lagstadgad rätt, har rätt till, överklagar och förlorar i 90% av fallen. Då Förvaltningsrätt och Länsrätt i de flesta fall dömer till myndighetens fördel.

 • Att skaffa sig erfarenhet om arbetet som opolitisk tjänsteman är kanske inte det allvarligaste problemet. Det är nog allvarligare att förfarandet att utse domare kan vara farligare, eftersom det riskerar påverka karriären. Hur skall domare utses utan att kunna kopplas till politiken? Jag har själv inget svar, åtminstone inte ännu.

 • @ Cykelnisse 14 Jun, 2018 at 12:11

  Bäste Cykelnisse, nu var det ju kanske inte just denna detalj som var huvudfrågan i min artikel, men visst har du rätt och jag ber om ursäkt för mitt minnesfel i frågan om tvång att bära hjälm då man cyklar.

  Polisen rekommenderar att alla som cyklar använder hjälm, men för barn och ungdomar under 15 år som cyklar eller får skjuts är det tvång på hjälm och har man missat detta så ska det ge böter på 500 kronor. Det gäller också personer som fyllt 15 år som skjutsar barn som saknar cykelhjälm.

  Vore dock tacksam för kommentarer på det huvudsakliga innehållet.

 • Lämna ett svar

  Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *