Broderskapsrörelsen ville bygga nationellt nätverk av muslimska socialdemokratiska föreningar

NewsVoice är en oberoende nättidning med utgivningsbevis som startade 2011. Syftet är att publicera nyheter, debattartiklar, kommentarer och analyser. Stöd vårt arbete genom att donera, sponsra (tex granskningar, utlandsreportage) eller annonsera.
publicerad 9 september 2018
- NewsVoice redaktion
Lennart Hallengren (distriktsordförande i Skåne) - Foto: föreningen Socialdemokrater for tro och solidaritet
Lennart Hallengren (distriktsordförande i Skåne) - Foto: föreningen Socialdemokrater for tro och solidaritet
Lennart Hallengren (distriktsordförande i Skåne) – Foto: föreningen Socialdemokrater for tro och solidaritet

DEBATT. Socialdemokraterna beslutade 2003 att ytterligare fördjupa samarbetet med muslimska Broderskapsrörelsen numera kallad Socialdemokrater för tro och solidaritet. Är detta ett kulturproblem? Det frågar sig Öystein Rönne som funnit ytterligare dokument som visar socialdemokraters försök att islamifiera Sverige, anser Rönne. 

I en tidigare artikel skrev jag om Broderskapsrörelsens intima samarbete på 1990-talet med Sveriges Muslimska råd. Vidare efterforskningar visar att socialdemokraterna valt att gå vidare med detta samarbete genom beslut på förbundskongressen 2003.

Jag rekommenderar att läsa hela dokumentet (Broderskapsrörelsens samverkan med muslimer i Sverige, 2003) på sju sidor, då det innehåller väldig mycket av uppseendeväckande karaktär. Jag väljer att här ändå lämna några citat.

Vi kan vi läsa ur sammanfattningen i skrivelse från förbundsstyrelsen till förbundskongressen 2003:2 (själva dokumentet) följande:

”I skrivelsen förläggs förbundskongressen förslag gällande Broderskapsrörelsens framtida samverkan med muslimer i Sverige.

ArcanumSkolan 2024

I skrivelsens inledning ges en redogörelse för de gemensamma samhällsinsatser som kristna socialdemokrater och muslimska företrädare har gjort de senaste tio åren. Under 2001 bildade muslimska socialdemokrater en egen s-förening, inom ramen för Stockholms arbetarekommun, vilket måste betraktas som en milstolpe i sammanhanget.

I skrivelsen skisseras ett antal alternativ till hur kristna och muslimska socialdemokrater skall kunna samarbeta – organisation och funktionellt. Det handlar för Broderskapsrörelsens del bland annat om att stödja uppbyggnaden av ett nationellt nätverk av muslimska socialdemokratiska föreningar.”

Ur de vidare detaljerna i skrivelsen står bl.a. följande:

”Mosképrojektet innebar för de ansvariga för mosképrojektet en handfast introduktion i svensk samhällsorganisation och Broderskapsrörelsen fick i flera fall ge stöd för att lösa uppkomna problem.”

”Även om samverkan i huvudsak varit handlingsinriktad har fortlöpande en diskussion pågått för att finna organisatoriska former för muslimer som vill engagera sig i socialdemokratin.”

”Under de senaste åren har Sverige utvecklats till ett mångreligiöst samhälle. Muslimerna är den antalsmässigt största gruppen bland andra trosinriktningar, men i Sverige ökar också antalet människor med annan trosinriktning som judendom, buddism och hinduism.

Kommer dessa grupper att om de så önskar att kunna erbjudas samma ställning inom socialdemokratin som den som Broderskapsrörelsen nu har? Det praktiska svaret på den frågan är nej. Sveriges utveckling mot ett mångreligiöst samhälle ställer därför också Broderskapsrörelsen inför frågan om den samtidigt kan verka för mål om integration, likabehandling och rättvisa och samtidigt bevaka en plats inom socialdemokratin som inte kan erbjudas andra.”

”De närmaste åren (i första hand den kommande kongressperioden) bör Broderskapsrörelsen på olika sätt lokalt, i sina distrikt och som förbund aktivt även stödja muslimernas strävan till politisk organisering och delaktighet och medlemskap inom socialdemokratin. Det föreslås ske genom olika former av konkret samverkan som skisserats och genom att Broderskapsrörelsen aktivt stöder utvecklingen av ett nationellt nätverk av muslimska socialdemokrater som kan ge nationell förankring till kommande beslut om organisering.”

Dessa citat är bara en liten del av de hårresande synpunkter och samarbeten som Broderskapsrörelsen (numera kallat Socialdemokrater för tro och solidaritet) har haft (och har?) med Sveriges muslimska råd. Frågan blir om inte detta är en naiv men avancerad plan som egentligen utgör ett landsförräderi.

Förbundskongressen beslutade enligt förbundsstyrelsens förslag som innebar:

  • att uppdra år förbundsstyrelsen att vidareutveckla den funktionella och organisatoriska samverkan med muslimska socialdemokrater i Sverige och
  • att  uppdra åt förbundsstyrelsen att, inom ramen för verksamhetsområdet Tro och politik – integration genom religionsdialog och ekumenik, se till att denna samverkan sker såväl lokalt och regionalt som nationellt.

Detta är illa redan som det ser ut. Men frågan är hur samarbetet ser ut idag. Fortsätter socialdemokraternas ”utförsäljning” av landet Sverige även idag? I så fall kan vi nog utgå ifrån att det är strikt sekretess på det. Jag menar, hur många av er läsare var bekant med detta avslöjande?

MSB borde kanske granska socialdemokraternas samröre med Sveriges muslimska råd tillsammans med SÄPO.

Text: Öystein Rönne

Donera till NewsVoice

Du kan stötta Newsvoice via MediaLinq