Massmigrationen: Så tävlar Sveriges partier om att undergräva demokratin och det statliga utredningsväsendet

publicerad 20 september 2018
- Hedi Bel Habib
Migranter i Rumänien längs "Balkan route" (2015). Foto: Gémes Sándor, SzomSzed (Szegedma.hu). Licens: CC BY-SA 3.0, Wikimedia Commons

DEBATT. Regeringen, Sverigedemokraterna och övriga oppositionspartier hjälptes åt för att undergräva demokratin genom ett antikonstitutionellt beteende. Man har även underminerat tilltron till det statliga utredningsväsendet. Framför allt SD har gjort det genom att mata allmänheten med en förvrängd och politiserad bild av invandringens konsekvenser för den svenska välfärden. Det skriver Hedi Bel Habib, filosofie doktor och forskare.

Text: Hedi Bel Habib | Bild: Migranter i Rumänien längs “Balkan route” (2015). Foto: Gémes Sándor, SzomSzed (Szegedma.hu). Licens: CC BY-SA 3.0, Wikimedia Commons

Hedi Bel Habib
Hedi Bel Habib, privat foto

Det svenska utredningsväsendet är berömt långt utanför landets gränser. Den vanliga och rimliga ordningen är att ett parti väcker en fråga i riksdagen om utredningsbehov eller regeringen ger direktiv och tillsätter en självständig utredare som står fri från partipolitiken. Utredaren ska vara konstitutionellt självständig från regeringen och övriga politiska partier och därigenom med en hög grad av trovärdighet kunna lägga fram sina förslag och slutsatser.

1. Politiska partier uppträder antikonstitutionellt

Sverigedemokraterna tillsammans med regeringen och övriga oppositionspartier har under valkampanjen bidragit till att i snabb takt undergräva tilltron till det statliga utredningsväsendet, vilket i förlängningen skadar demokratin och det politiska systemet i stort.

SD har gjort detta genom att mata allmänheten med en förvrängd och politiserad bild av invandringens konsekvenser för den svenska välfärden.

Denna bild har okritiskt anammats av regeringen och övriga oppositionspartier som började tävla med SD i sin svartmålning av invandringen och dess effekter på samhället. Många politiska debatter fördes och beslut fattades i migrationsfrågor på ett bristfälligt och hastigt hoprafsat underlag utan någon saklig offentlig utredning som underlag.


På så sätt kan man säga att regeringen, SD och övriga oppositionspartier hjälptes åt för att undergräva demokratin genom ett antikonstitutionellt beteende. Resultat blev att alla partier är förlorare i valet 2018.


2. Ögonblicksbild om nyanlända kan inte synliggöra invandringens effekter

Expertgruppen för studier i offentlig ekonomi, ESO, har studerat sysselsättningsnivån hos flyktingar mellan 1983 och 2015. Studien visar bland annat att integrationen av flyktingar gradvis försämrats under perioden, och att en genomsnittlig flykting utgör en kostnad på 74 000 kronor per år för de offentliga finanserna.

Att invandringen skulle vara en nettokostnad för statens finanser baseras på en ögonblicksbild av nyanländas situation på arbetsmarknaden. Ingen seriös forskare kan tro att invandringens effekter på ett samhälle helt enkelt kan härledas ur en provisorisk och övergående situation såsom nyanländas nuvarande ställning på arbetsmarknaden.

3. Invandringen påverkar samhället på ett komplext sätt

Invandringens effekter på ett samhälle är komplexa och strukturella och påverkar befolkningstillväxt, humankapitalbildning, språkkompetenser, export och importutveckling, räntebildning, prisbildning, företagsstruktur, tjänsteutveckling, sysselsättning bland infödda. Sådana komplexa effekter kräver att man genomför en analys av hur statsfinanserna utvecklas över långa tidsperioder i samhällen med restriktiv invandring jämfört med samhällen med större invandring.

Låt oss titta på ett antal välutvecklade ekonomier med olika invandringstraditioner och jämföra hur befolkningstillväxten och samhällsekonomin ser ut. Statsfinanserna påverkas av många olika faktorer. Men eftersom debatten utgår från att invandringen är en nettokostnad för staten borde länder med lägre andel invandrade uppvisa strukturellt bättre finansbalans än länder med hög andel invandrade.

4. Sämre statsfinanser i länder med restriktiv invandring

Japan och Finland är kända för att bedriva en mycket restriktiv migrationspolitik. Andelen utrikesfödda i Japan uppgår till 2 procent och 5 procent i Finland. Detta kan jämföras med 43 procent i Luxemburg, 28 procent i Schweiz, 16 procent i Sverige, 14 procent i Norge och 9 procent i Danmark. Denna process med öppenhet för invandring respektive restriktiv hållning har pågått i mer än 60 år. Skulle invandringen medföra en nettokostnad borde detta efter 60 år av generös migrationspolitik lämna synliga negativa spår i migrationsländernas statsfinanser.

Graf : Bel Habib
Graf : Bel Habib

Enligt bilden figuren ovan kan vi konstatera att Japan är det mest invandringsrestriktiva land i jämförelsegruppen med 2 procent utrikesfödda. Landet har ändå en statskuld på över 250 procent av BNP och detta har varit fallet i nästan 20 år.

5. Sämre befolkningstillväxt i länder med restriktiv invandring

Eftersom Japan lånar av egna medborgare som älskar statsobligationer kan statskulden liknas vid en självätande process. Men vad händer när den japanska regeringen börjar inse att det är medborgarnas besparingar och deras pensioner som till en stor har gått upp i rök? Till detta bör läggas att Japan har världens största andel äldre över 65 år. I Japan är redan idag 28 procent av befolkningen över 65 år. År 2050 beräknas landet ha närmare 80 procent över 65 år i förhållande till arbetskraften.


Tack var den föryngring som migrationen har inneburit i Sverige är 18 procent av befolkningen över 65 år jämfört med 28 procent för Japan. Det kommer att dröja till år 2070 innan andelen över 65 år kan uppnå 25 procent i Sverige.


Om vi jämför andelen i befolkningen över 65 år med andelen utrikesfödda i befolkningen kan vi konstatera att en högre andel utrikesfödda medför en lägre andel över 65 år. Utrikesfödda är i genomsnitt yngre än den inrikesfödda befolkningen och bidrar därmed till en föryngring av befolkningen.

När vi tittar på befolkningsutvecklingen sedan 1960 kan vi tydligt se att de länder som har haft en öppnare migrationspolitik har en bättre balans i befolkningen och bättre statsfinanser. Föryngringsprocessen som invandringen medför tycks leda till en högre andel i arbetsför ålder och högre skatteintäkter, vilket i sin tur påverkar statsfinanserna.

Andel äldre över 65 år (1960) Andel äldre över 65 år (2017) Andel utrikesfödda

2018

Statsskuld i % av BNP
Japan 5 24 2 250
Finland 6 19 5 61
Danmark 10 18 8,5 36
Norge 10 15 14 36
Sverige 11 18 16 38
Schweiz 9 17 28 29
Luxemburg 10 13 43 23

Källa: Världsbanken

I tabellen ovan kan vi konstatera att Luxemburg har högst andel utrikesfödda, yngst population och lägst statsskuld som andel av BNP. Andelen utrikesfödda är 43 %, andelen över 65 år är 15 % och landets statsskuld uppgår till bara 21 % av BNP. I Schweiz som har 20 procent utrikesfödda bland sin befolkning är anden över 65 år 17 procent och det kommer att dröja till 2060 innan denna andel når 28 procent.

6. Sveriges problem är inte invandring, utan inkompetenta politiker och en ineffektiv byråkrati

Länder med hög andel utrikesfödda har således bättre statsfinanser och bättre balans i befolkningsstrukturen. En rimlig hypotes är att invandringen bidrar till att föryngra befolkningen, balansera försörjningskvoten och därmed statsfinanserna.

Sveriges problem är inte invandring i sig, utan inkompetenta politiker och en ineffektiv och irrationell byråkrati som förstör tillskott av mänskliga resurser istället för att förvalta dessa som ett tillväxtkapital.

Text: Hedi Bel Habib, filosofie doktor och forskare

Bildannons för Dieseltrim.se

Så här kan du stötta Newsvoice

 • Statsskuld eller inte statsskuld – är inte det största problemet för ett land som har stor invandring. Det som är det mest påtagliga problemet med en hög invandring är istället; kriminaliteten, bostadsköer, sjukhusköer, tandvårds-köer, lärarbrist o oreda i skolorna, segregation, socialkostnader, kulturkrockar och kvinnoförtryck etc. Jag tror att författaren glömde detta.

 • Tack för ditt trevliga svar Hedi Bel Habib, vilket dock kringgår min kritik.

  Att USA inte är med i din jämförelse kanske inte beror på något särskild anledning men du säger inte emot mig att det hade stört bilden om du tagit med USA, så jag drar slutsatsen att det ligger nåt i mitt påpekande.
  Att det är den negativa bytesbalansen som ligger bakom USAs höga statsskuld kan jag förstå, men när du för det på tal punkterar du också trovärdigheten i din statistik. Självfallet är det så att om man tittar närmare på varje enskilt land så finns det specifika och kanske komplexa orsaker till att statsskulden ser ut som den gör. Man gör alltså en mycket grov förenkling om man ställer andelen utlandsfödda i relation till statsskulden för att därefter påstå att det finns ett orsakssamband mellan just dessa två variabler.

  Att ta Schweiz, med sin höga andel utlandsfödda och låga statsskuld, som intäkt för att Sverige bör fortsätta med massinvandring av asylsökande välfärdsmigranter är absurt. Schweiz har länge varit en trygg hamn för rika människor från olika länder och tar troligen bara emot ett fåtal asylsökande jämfört med Sverige (du kanske har tillgång till exakta siffror).

  Att den japanska staten lånar av sina egna medborgare i stället för av andra länder kanske är ett problem men det är inte självklart. T ex så skulle den japanska staten kunna skriva ned värdet på statsskulden med 50%. Japanerna skulle förståss knota, men de skulle nog acceptera det om de ansåg att det var det bästa för Japan. Den möjligheten finns inte för oss som har andra länder som långivare.
  Vidare, för att få hela bilden så behöver man nog titta på den totala skuldsättningen i landet. I Sverige har hushållen i stället en mycket hög belåningsgrad i form av bolån. Vidare ökar nu kommunernas skuldsättning i takt med att staten trycker ut kostnaderna för nyanlända på kommunerna. Man håller statsskulden på en snygg nivå men det är inte hela sanningen.
  I jämförelsen med Japan ska man också ta i beaktande att Sverige är ett stort land i förhållande till sin folkmängd med goda naturresurser (skog, vattenkraft och järnmalm) medan alla japaner får trängas på några små öar där det är ont om naturresurser. Helt andra förutsättningar alltså och då blir det en grov förenkling om man drar slutsatsen att Japans höga statsskuld beror på brist på invandring.

 • Själv kan jag inte se något positivt alls med massinvandringen av unga män från tredje världen. Kriminaliteten är värst med alla bil ränder, skolbränder, personrån, trakasserier, etc. Kostnaderna enorma förstås. Massinvandringen är en metod att förstöra konkurrenskraftiga nationalstater till missar.

 • Hej Kalle,

  Du undrar varför USA inte är med i jämförelsen. USA är inte med av någon särskild anledning. I Japan lånar staten från sina egna medborgare och därför jag kallade denna typ av skuld som ett självätande system. Då Japan har bränt upp sina medborgare besparingar och pensioner. I USA är det bytesbalansen som är bakom USA statsskuld. Den amerikanska ekonomin är världens största och har under lång tid varit inriktad på att driva tillväxt genom konsumtion av varor och tjänster på sin egen inre marknad. Under decennier har USA haft stora underskott i handeln med omvärlden, det vill säga man har varje år importerat varor och tjänster till ett betydligt större värde än man har exporterat. Över tid har dessa underskott i handelsbalansen ackumulerats och starkt bidragit till att landets finansiella nettoposition blivit allt mer negativ.

  USA:s statsskuld är 100 procent av BNP jämfört med 250 procent för Japan. SKILLNADEN MELLAN Japan och USA är därför att det är inte amerikanska medborgare som äger skulden, utan det är andra länder och nationaliteter som istället äger en allt större del av USA:s statsskuld. Framförallt är det Kina och Japan som är stora ägare av amerikanska statsskuldpapper. Under finanskrisen har statsskulden ökat kraftigt. Kina är den största enskilda ägaren av amerikanska statspapper, följt av Japan och Belgien. Ett antal karibiska länder, ett antal oljeproducerande länder, Brasilien, Storbritannien, Schweiz, Hongkong, Taiwan och Luxemburg har också stora innehav.

  En förklaring till att USA startar ett handelskrig är att landet vill minska sitt handelsunderskott och därmed statsskulden gentemot utlandet.

  • Hedi Bel Habib du både låter och skriver som en mainstream skolboksutbildad auktoritet; och dem gör alla samma misstag då dem tar sin bildning från ett och samma håll – nämligen det korrupta systemet it self. Betänk att USAs statsskuld inte är ett problem, tvärt om. Du skriver att: “Japan och Belgien. Ett antal karibiska länder, ett antal oljeproducerande länder, Brasilien, Storbritannien, Schweiz, Hongkong, Taiwan och Luxemburg (Kina, min anmärkning) har också stora innehav”.

   Varför då? Ställ dig den frågan först du!

   Vad gör man av sitt sparkapital? Stoppar man det i den egna madrassen hemma = i dessa länders egna nationella banker? Neej! Varför då?

   När värdens rikaste människor handlar, så handlar dem från världens bästa butiker världens bästa kapitalvaror. På så sätt inverterar dem samtidigt sin förmögenhet i något som har det bästa andrahandsvärdet. Man investerar alltså i något som ger avkastning. USA har aldrig missat en enda utbetalning från sina statsobligationer. Vad skall Kina göra med sitt enorma kapital, att det i vart fall inte tappar i värde och allra helst ökar i värde? Jo investera det i värdes mest stabila värdehandlingar nämligen amerikanska statspapper. Det i ligger styrkan i US Dollar.

   Jag kan inte siffrorna, men säg allt från att en tredjedel till 70% av USAs statsskuld kommer från utländska valutor. FED kan när den så vill, trycka upp så mycket US Dollar som det behövs för att täcker hela skulden för att sedan betala tillbaka allt i morgon, om FED så önskar. Det skulle omvänt innebära att FED tvångsdevalverar alla andra valutor. Sedan slänga ut alla utländska investerare ut landet. USA har allt den behöver för att bli helt självförsörjande inom landets egna gränser.

   Det sista alla utländska investerare vill, är att USA betalar tillbaka sin skuld till utlandet. Sker det, skulle det göra USA enormt rikt och resten av världen fattig, under en ganska lång period framåt. Värdens största marknad finns nämligen i USA. USA kan när den vill göra hela sin befolkning stormrika, och sedan välja vilka utländska säljare de vill släppa in på sin marknad och göra dessa länder rika.

 • Tack för en nyanserat artikel. Har alltid ansett att SD fördummar sin omgivning med sin enögda, kortsiktiga antipropaganda. Det beklagliga i det hela är alla går på det också. SD är och förblir ett socialistiskt samt nationalistiskt enfrågeparti. Själv misstänker jag att 7 klövern och SD bägge är kontrollerad opposition. Den enda för invandring den andra emot.

  “Sveriges problem är inte invandring i sig, utan inkompetenta politiker och en ineffektiv och irrationell byråkrati som förstör tillskott av mänskliga resurser istället för att förvalta dessa som ett tillväxtkapital”.

  Håller med skribenten, med den avvikelsen att artikeln INTE problematiserar VILKA som kommer invandrar. Det är omvänt lika viktigt som själva frågan i sig. Indisk IT-arbetskraftsinvandring eller afrikansk analfabetism utgör en avgrund i skillnad, något som skribenten blundar för.

 • Hej Kalle,
  USA är inte med av någon anledning. I Japan lånar staten från sina egna medborgare och därför jag kallade denna typ av skuld som ett självätande system. Då Japan har bränt upp sina medborgare besparingar och pensioner. I USA är det bytesbalansen som är bakom USA statsskuld. Den amerikanska ekonomin är världens största och har under lång tid varit inriktad på att driva tillväxt genom konsumtion av varor och tjänster på sin egen inre marknad. Under decennier har USA haft stora underskott i handeln med omvärlden, det vill säga man har varje år importerat varor och tjänster till ett betydligt större värde än man har exporterat. Över tid har dessa underskott i handelsbalansen ackumulerats och starkt bidragit till att landets finansiella nettoposition blivit allt mer negativ.
  USA:s statsskuld är 100 procent av BNP jämfört med 250 procent för Japan. SKILLNADEN MELLAN Japan och USA är därför att det är inte amerikanska medborgare som äger skulden, utan det är andra länder och nationaliteter som istället äger en allt större del av USA:s statsskuld. Framförallt är det Kina och Japan som är stora ägare av amerikanska statsskuldpapper. Under finanskrisen har statsskulden ökat kraftigt. Kina är den största enskilda ägaren av amerikanska statspapper, följt av Japan och Belgien. Ett antal karibiska länder, ett antal oljeproducerande länder, Brasilien, Storbritannien, Schweiz, Hongkong, Taiwan och Luxemburg har också stora innehav.

 • En ovetenskaplig forskning med argumentationsfel, utan hållbara evidens, Märkligt med tanke på att Habib påstås ha kunskaper inom Filosofi och vetenskapsteori, eller hur? Desinformation?

  Med tanke på vilken uppmärksamhet Habib får i maktens medier, samtidigt som andra mer relevanta individer portas ur debatten, ex. Gunnar Sandelin & Karl-Olov Arnstberg, så antar jag att Habib utgör en del av den utlandsägda makt-agendan.

  Om mångkultur och populationsökning är av godo, varför ökar då inte hans familj på berikandet, mångkulturen och populationen i ex. Nordafrika, istället för att försöka motivera oss till ännu mer “berikning” som, enligt statistiken, alls inte är berikande men våldsamt dålig?

  Naturligtvis är extrema kulturer som leder till överbefolkning INTE “berikande” men utarmade för varje lands medborgare och för naturen.

  Min uppmaning är att se upp med liknande s.k. “filosofer”, “vetenskapsteoretiker” och “forskare”! De kan vara något ännu värre i förklädnad. Det är alls inte ovanligt inom fulmedia eller sekter att ljuga ihop saker.

  Rockström som hittar på saker om klimatet är ex. agronom, inte meterolog. Likväl är Rockström fulmedias favorit och berättar storvulet och dominant om hur allting är utan att någon tillåts att säga emot honom.

  Låt mig citera filosofen Bertrand Russell om den troliga källan till desinformationen!

  ”En av de främsta hindren för intelligens är godtrogenhet, och godtrogenhet kan minskas enormt genom instruktioner i de vanligaste formerna av osanning. Godtrogenhet är ett större ont i nutid än det var tidigare, eftersom, tack vare tillväxten av utbildning, är det mycket lättare än vad det brukade vara att sprida felaktig information, och tack vare demokratin, är spridningen av desinformation viktigare än förr för de som håller i makten.”
  / Bertrand Russell (Källa: Demokraticitat Vetenskapliga partiet)

 • Tråkigt att läsa att artikelförfattaren har en sådan negativ syn på kritiker till massmigrationen. Det finns väl ingen naturlag som säger att ett land måste ha ett visst antal invånare? Ett land och dess invånare mår bäst av en organisk utveckling efter behov (arbetskraftsinvandring) istället för av globalister påtvingad samlevnad.

  Nationalekonomen Hans Jensevik stoppar däremot inte huvudet ner i sanden utan är en realist som förlitar sig på ren statistik. Han gör inga “ögonblicksbilder” eller försöker skönmåla migrationen utan visar svart på vitt “vad som händer när invandrarna kommer ner till våra kommuner och börjar konsumera de välfärdstjänster som finns där. I vardagen ser de kritiska invånarna vad som händer och pratar om undanträngningseffekter” som av nationalekonomer kallas för alternativkostnad.

  Kommunerna kommer framgent att ha alldeles för lite inkomster och för mycket utgifter för att klara sitt uppdrag oavsett vad invandringspositiva forskare än säger. Vi kan inte fortsätta att låna pengar för att försörja allt fler migranter utan vi behöver ha en balans mellan intäkter och kostnader såväl på statlig som kommunal nivå. Om staten verkligen hade velat ha en bättre balans i befolkningsutvecklingen så hade de kunnat uppmuntra invånare att skaffa sig fler barn istället för att köra abortkampanjer och fösa ut kvinnor från hus, hem och barn.

  https://detgodasamhallet.com/2017/11/22/gastskribent-hans-jensevik-ursprungsbefolkningens-valfard-ar-invandringens-alternativkostnad/

 • Det går naturligtvis att visa vad man vill i en graf bara man väljer ut rätt länder och blandar i hop korten på lämpligt vis.

  Genom att använda det vidare begreppet “utrikesfödda” blir det passande att ta med länder som Schweiz och Luxemburg i statistiken. Varför inte ta med Monaco också, då hade det önskade sambandet blivit ännu tydligare? Endast c:a 20% av monegaskerna är födda i landet och statsfinanserna är det nog inget fel på.

  Men det SD, AfS och delar av det uppvaknande svenska folket vänder sig emot är massimigration av asylsökande ekonomiska migranter, Så i stället för att titta på andelen “utrikes födda” hade det varit hederligare om artikelförfattaren istället tittat på andelen “utrikes födda som beviljats asyl”.

  Saknar också t ex USA i grafen. Tror att det landet både har en stor andel utrikesfödda och en skyhög statsskuld – vilket i så fall inte alls stämmer med det samband som Habib vill måla upp.

  • Håller helt med sign Kalle 01, utrikesfödda är ju ett typiskt byråkratpåfund för att slippa debattera massinvasionens olika konsekvenser på en mer detaljerad nivå.

   Habib skriver:

   “6. Sveriges problem är inte invandring, utan inkompetenta politiker och en ineffektiv byråkrati
   Länder med hög andel utrikesfödda har således bättre statsfinanser och bättre balans i befolkningsstrukturen. En rimlig hypotes är att invandringen bidrar till att föryngra befolkningen, balansera försörjningskvoten och därmed statsfinanserna.”

   Som (vad jag förstår) sakkunnig hos Konkurrensverket inleder Habib sin artikel med påpekandet att utredningsväsendet i Sverige måste stå fri från olika faktorer som kan misstänkliggöra tex partipolitiska ställningstaganden.

   Desto större blir förvåningen när man sedan läser vad Habib torgför om bla SD, hur skall man kunna undvika intressekonflikter när också statliga utredare som Habib har rösträtt??

   Det är ju fullständigt självklart att en utsedd utredare påverkas av pekuniära styrmedel, dvs Habib måste ju också försörja sig och tillsammans med fru betala räkningar, amortera lån, betala räntor, osv, osv.

   Efter att till viss del ha tagit in vad Habib sysslat med under många år i Sverige så har han varit offentliganställd hela tiden, jag ber om ursäkt om jag misstagit mig.

   Resonemangen som Habib för fram är så typiskt för alla de relativt anonyma Deep State representanter som finns vid Sveriges mer än 500 !! olika myndigheter (kommuner, landsting, länsstyrelser oräknade).

   Inte utan att man måste fördjupa sig en hel del för att verkligen förstå Habibs egentliga ståndpunkt, därtill lägger han på sedvanligt Deep State manér ut rejält med rökridåer för att dölja sitt egentliga uppsåt.

   Tar man dock ett steg bakåt och funderar på vilket syfte Habib har med sin artikel så inser man efter ett tag att han egentligen bara vill kritisera den politiska debatten för att den inte stödjer vad olika forskare som han själv kommit fram till, dvs ett helt klart egennyttigt syfte och den kritik mot sin egen roll som sk sakkunnig vid ett statligt verk som detta egentligen innebär.

   Habib tycks på allvar mena att olika utredare sitter på alla svar betr massmigrationens alla konsekvenser, att frågor kring massmigrationen också har politiska dimensioner ser Habib på med visst förakt.

   Det är den här typen av Deep State medarbetare som är så farliga för Sveriges utveckling, jag förordar väl inte direkt utrensningar av Stalinistisk modell men hur många tusen såna här människor finns det inte inom den statliga myndighetsvärlden tror ni??

   Habibs påstående under pkt 6 härovan är dessutom helt fel, dvs att massmigration leder till ökat välstånd och bättre balans vad avser befolkningsstrukturen. Att nyttja begreppet utlandsfödda, som är ett medvetet sätt att undvika en mer detaljerad debatt kring tex asylanter, välfärdsmigranter, mfl kategorier.

   Normalt brukar då såna som Habib försvara sig med att detta är det vedertagna begreppet, tyvärr måste man ibland kunna diversifiera de olika kategorierna migranter som årligen vill komma till Sverige. Något som också Migrationsverkets statistik faktiskt redovisar men som Habib väljer att bortse i från.

   Att beskriva tex Japan som ett förlorat land är att medvetet försöka hitta hypoteser till stöd för sitt haltande resonemang. Habib tycks helt fixerad vid sin utgångspunkt att befolkningstillväxten är det enda som är eftersträvansvärt, och därmed blir Habib endast en tillskyndare av ohämmad invandring till länder med en hög andel äldre.

   Stabilitet och hänsyn till folkviljan i ett samhälle sätts därmed på undantag, något som Habib tycks blunda för.

   Man måste också alltid fråga sig Vad det är som Habib INTE nämner, dvs vad skall Sverige med en massa unga outbildade, bidragsberoende och missanpassade män från tredje världen till??

   En majoritet av dessa invällare har ju dessutom ingen som helst avsikt att assimilera sig i sin nya miljö i Sverige, de tillåts också att helt öppet och ogenerat tillbe en våldsideologi som Islam.

   Med lite välvilja kan man ju förstå att som invandrare vill inte Habib gärna kacka i eget bo, men att hylla utilitarism på det sätt som Habib gör är att medvetet inte debattera massmigrationen och dess olika konsekvenser på ett ärligt och hederligt sätt.

 • Bra att en inte är enögd utan ser verkligheten klart. Dom som måste gräva fram länkar, snacka om sin brist på förståelse och acceptans där rädsla styr deras uppfattningar gör samma misstag som många tyskar på 1930-talet. Att tro på naiviteter som modell – förakt som lösning – drömma om återgången till isolering – världen är större än så – problemet är rövarkapitalismen som Wallenberg, degeneration inom politiken och enögdhet.

  • Protektionism är monopolkapitalisternas stora skräck, men det är varje nations medborgares möjlighet till demokrati, självständighet och beredskap. Utan demokrati, självständighet och beredskap så återstår enbart finanskapitalets diktatur, d.v.s. rövarkapitalismen som säljer vapen till diktaturer, rövarkapitalismen som invaderar land efter land, rövarkapitalismen som mördar oskyldiga människor och sprider desinformation genom de medier som rövarkapitalismen äger.

   Frihet från den globala rövarkapitalismens frihndelsunioner (BRICS, EU och USA) är ingen isolering. Det är en frigörelse för varje folkstyre i hela världen,

 • Massinvandringen är en del av makthavarnas agenda för att driva fram en ny världsordning. Hedi Bel Habibs argumentation i artikeln är rent skitsnack.
  För mig finns inget parti att rösta på. Jag vill inte ha kapitalism. Det kommer att bli civilisationens undergång. Vi överkonsumerar och gör slut på jordens tillgångar. Vi äter näringsfattig och giftig mat som gör att vi blir sjuka och åldras snabbare. Vi har en sjukvård som pumpar i oss ännu mer gifter och gör oss ännu sjukare. För att en liten klick ska få allt. Kapitalismen har orsakat att våra näringar i Sverige har försvunnit utomlands till fattiga länder med låga löner och obefintliga miljökrav. Sverige tillhör de länder som exporterar mest vapen. Befolknings IQ har sjunkit. Det blir fler och fler elever i skolan som har psykiska problem och äldre som blir dementa och kräver mycket resurser. Vi har ju sett på TV om gravt handikappade barn som fråntas rätten att få ha assistans i sitt hem. Många barn föds för tidigt och många skadas av vaccinationer vilket också beror på näringsbrist och gifter. Många äldreboende har i stället blivit boende för ensamkommande ungdomar. De äldre sjuka isoleras i sina hem eller åker med i bussar därför att de klarar inte att vara hemma.
  Det finns bot men skolmedicinens vetenskap väljer bort den. Ni som arbetar inom vården borde ta bort era skygglappar och stå för vad ni gör. Unga människor får bo kvar hemma därför att invandrare behöver den lediga lägenheten bättre. Det går inte ihop. För lite inkomster och för mycket utgifter. Makthavarna skapar krig och oroligheter överallt i världen, de drog ner på matransonerna i Syrien och rädslan för svält gjorde att befolkningen flydde. Sverige bär sig vidrigt åt mot flyktingar. De bjuder in dem i paradiset och tvingar dem att lära sig svenska sen kastar man ut dem. Det enda Hedi Bel Habib har rätt i är att vi har inkompetenta politiker.

  • Kul att du uppskattar åtminstone ett av mina alster, Jan. Det var faktiskt kul att läsa vad jag skrivit en gång till. Tack.

   Jag är f.ö. för en blandekonomi med hög nivå av jämlikhet, som ligger ungefär i nivå med Vänsterpartiets eller Olof Palmes vilja, detta p.g.a. det vetenskapliga skälet att mordfrekvensen sjunker i mer jämlika samhällen och att Vetenskapliga partiet är för det bästa för framtidens generationer.

   Kommunism är människan ännu inte redo för, verkar det.

   • Martin, jag har alltid hyllat principen att alla skall ha rätten att yttra sina åsikter, hur tokiga jag än själv kan tycka att de är. Det jag gillar är att du ganska rättframt analyserar olika saker men ur ditt perspektiv, du duckar inte heller för att gå på tvärs med vad andra tycker. Det gillar jag!

    Att vi ibland har helt olika uppfattningar får inte skymma sikten för ett öppet och fränt debatterande.

    Slutligen tycker jag att det är bra att du nu kommit till insikt om att människan ännu inte är redo för kommunism. Grattis!!

 • Lämna ett svar

  Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *