Stöd NewsVoice så att vi säkrar verksamheten tom juni!

34%

34.000 kr av behovet 100.000 kr är insamlat. Stöd kampanjen via Swish 123 530 2005 eller donera på ett annat sätt. Det smartaste för företag är att annonsera.

Vetenskapskollen och Emma Frans förvillar om mobilstrålning

publicerad 17 december 2018
- Mona Nilsson

DEBATT. I en artikel i Svenska Dagbladet med rubriken ”Kan våra mobiler orsaka cancer” gör skribenten Emma Frans för Vetenskapskollen felaktiga påståenden om det vetenskapliga kunskapsläget om mobiltelefonstrålning och cancerrisker. Svenska Dagbladets läsare blev grundlurade om vad forskningen visat. Den så kallade vetenskapskollen på SvD verkar sakna koll på vetenskapen.

Emma Frans för Vetenskapskollen i SvD 27 nov 2018, skärmdump
Emma Frans för Vetenskapskollen i SvD 27 nov 2018, skärmdump

I artikeln publicerad på en helsida i Svenska Dagbladet lördagen den 17 november 2018 påstod Emma Frans bland annat att studier på människor ”inte verkar ge stöd åt en koppling mellan mobilanvändande och cancer”, ”indikerar att det inte finns ett samband mellan mobilanvändande och cancer”. Dessutom påstods att den under året slutredovisade NTP-studien skulle gett ”vissa belägg för att strålning från vissa typer av mobiltelefoner skulle kunna öka risken för tumörutveckling”.

SvD Vetenskapskollen vilseleder

Slutsatserna är inte korrekta. En expertpanel anlitad av NTP för att granska och bedöma resultaten bestående av 13 experter har konstaterat att NTP-studien gav ”klara belägg” för cancerutveckling. Detta var en noggrann och mycket kostsam (+200 miljoner) djurstudie som Strålskyddsstiftelsen beskrivit tidigare. Förutom belägg för cancer visade undersökningen även belägg för DNA-skador samt hjärtmuskelsjukdom något som Emma Frans också missade att redovisa.

De senaste årens forskning har genomgående visat att mobilanvändning ökar risken för hjärntumör. Nedan finns större delen av listan. Genomgående ses i de mest exponerade grupperna förhöjda risker. Fyra metaanalyser kommer fram till att forskningen sammantaget visar förhöjd risk för cancer.  Därför begär ett ökande antal forskare att mobilstrålning ska betraktas som ”cancerogen för människor” i högsta klassen.

En grupp amerikanska och kanadensiska experter på området drog i en artikel publicerad i den vetenskapliga tidskriften Environmental Research, november 2018 slutsatsen att NTP-studien tillsammans med de senaste årens studier av risk för hjärntumör bland mobiltelefonanvändare stärker och stödjer slutsatsen att mobilstrålning orsakar cancer och bör därför klassas som “Cancerogen för människa” i högsta cancerklassen (IARC Grupp 1).


Men Emma Frans sätter sig över denna vetenskap (se även listan nedan) och påstår motsatsen att forskningen “inte verkar” ge stöd för att mobilanvändning ökar risken för cancer. Emma Frans anger inte hur hon kommit fram till detta, dvs redovisar inte källförteckning.


Emma Frans på Vetenskapskollen påstår även att det skulle vara ”svårt att studera hur människor påverkas av mobiltelefoner”.

  • Varför då undrar vi?
  • Varför skulle det vara svårare än andra faktorer i vår miljö och livsstilsfaktorer?
  • Hur har Emma Frans kommit fram till att det är ”svårt”?

Emma Frans vägrar besvara frågor

Strålskyddsstiftelsen har i flera veckor sökt få kontakt med den prisbelönta  (stora journalistpriset) vetenskapsskribenten som även uppges vara verksam på Karolinska Institutet. Vi har trots upprepade kontaktförsök både via Svenska Dagbladets redaktion, Karolinska Institutet och Emma Frans Twittersida inte fått några svar på frågan om vilket underlag som Emma Frans gått igenom för att komma till så felaktiga slutsatser. Tyvärr felinformerar hon Svenska Dagbladets läsare om allvarliga idag kända, och enligt många vetenskapsmän, klarlagda hälsorisker och vem kan vilja göra det?

Vi hoppas Vetenskapskollen på Svenska Dagbladet åtminstone kan medge att forskare verksamma på området och som inte har intressekonflikter i form av bindningar till telekomindustrin inte håller med Emma Frans.

Bevisen: Mobilstrålning orsakar cancer

Faktablad (pdf)

2018: Mobilstrålning bör klassas Grupp 1, cancerogen för människa. Miller et al. 2018

2018: Ökad risk för hjärntumör. Ny metaanalys kommer fram till samma sak som tidigare analyser: den samlade forskningen visar att användning av mobiltelefon under längre tid ökar risken för hjärntumör. Wang et al. 2018

2017: Ökad risk för hjärntumör. Undersökning från Kanada visar förhöjd risk för hjärntumör av mobilanvändning. För de som använt mobilen över sammanlagt 558 timmar var risken fördubblad. Mormoli et al. 2017

2017: Ökad risk för hjärntumör. Analys av samlad tillgänglig forskning visar att mobilanvändning ökar risken för hjärntumör. Prasad et al. 2017

2017: Ökad risk för hjärntumör. Analys av samlad tillgänglig forskning visar att mobilanvändning ökar risken för hjärntumör. Bortkiewicz et al. 2017

2017: Kriterier för cancersamband uppfyllda. Resultat från tillgänglig vetenskaplig forskning klarlägger samband mobilanvändning och cancer samt uppfyller de kriterier som krävs för att samband ska anses fastlagt. Slutsats: Radiofrekvent strålning bör betraktas som cancerogen för människa. Carlberg et Hardell 2017

2016: Cancer i djurförsök. Största djurstudien någonsin om mobilstrålningens cancereffekter visar förhöjd förekomst av hjärntumör bland exponerade djur. Resultaten bekräftar därmed de resultat som visar att mobilstrålning orsakar hjärntumör bland mobiltelefonanvändare. NTP 2016.

2015: Cancermekanism. Analys visar att 93 av 100 undersökningar visar att mobilstrålning/radiofrekvent strålning orsakar oxidativ stress i celler. De är enligt forskarna ”övertygande bevisat”. Oxidativ stress är en erkänd mekanism bakom cancer och många andra sjukdomar. Yakymenko et al. 2015

2015: Cancer i djurförsök. 3G-strålning främjar cancer i djurförsök vid nivåer långt under gällande gränsvärden/referensvärden från Strålsäkerhetsmyndigheten och ICNIRP. Bekräftar tidigare forskning. Lerchl et al. 2015

2014: Cancermekanism. Skador på cellers DNA efter exponering för radiofrekvent strålning har rapporterats i 74 av totalt 114 studier (65%). BioInitative Working Group

2014Ökad risk för hjärntumör. Fyra gånger ökad risk för hjärntumör för de som använt mobilen i 30 minuter om dagen under längre tid. Ju mer mobilen använts ju högre var risken som började öka redan efter sammanlagt cirka 900 timmar. Coureau et al. 2014.

2013: Ökad risk för hjärntumör. Undersökningar från Örebro Universitetssjukhus visar upprepat att de som använt mobilen mest löper förhöjda risker för hjärntumörer. Risken är störst för de som började använda mobilen under tonåren (400-700% ökning). Örebroforskargruppen är den hittills enda som undersökt långtidsanvändning mer än 25 år. Resultaten visar att ju mer och ju längre tid som mobilen använts, ju mer ökar risken.  Användning av mobiltelefon eller trådlösa telefon i sammanlagt mer än 2376 timmar medför liknande ökade risker (mellan 2,5 – 7,7 gånger förhöjd risk), men risken börjar öka redan vid en sammanlagd användning på cirka 1000 timmar. I en analys visas att användning av 3G-telefoner ökar risken för hjärntumör ju mer timmar och ju fler år som mobilen använts. Hardell et al. 2013.

2010, 2011: Ökad risk hjärntumör. Internationell WHO-studie (Interphone) visar ökad risk för gliom. Undersökningen inleddes 1999 och baseras på intervjuer med hjärntumörfall fram till 2004 från 13 länder. Användning av mobilen i sammanlagt 1640 timmar eller mer, motsvarande 30 minuter om dagen i tio år eller lite drygt en timma om dagen i fyra år, ökade risken med 40%-380%. Risken var också förhöjd vid en analys av tumörer i det mest exponerade området i huvudet (temporal lobe) och vid den sida som mobilen använts. Undersökningen har ändå underskattat riskerna. Bland annat har trådlösa telefonanvändare betraktats som oexponerade trots att de exponeras för liknande strålning som mobiltelefonanvändare. Dessutom uteslöt undersökningen personer över 59 år som drabbats av hjärntumör trots att den gruppen innehåller många tidiga storanvändare. Interphone 2010Cardis et al. 2011

2012: Försämrad överlevnad bland hjärntumörpatienter som fortsätter använda mobilen. Undersökning från Örebro Universitetssjukhus visar även att de som fått hjärntumör har försämrade överlevnadsmöjligheter om de fortsätter att använda mobiltelefon eller trådlös telefon efter diagnosen. Hardell et al. 2012

2011: Ökad risk för hjärntumör, barn och ungdomar. Ökad risk (+115%) för hjärntumör för de barn/ungdomar som haft mobilabonnemang längst tid. Undersökningen underskattar genomgående risken då endast de tre första årens användning av trådlös telefon har undersökts och denna exponering inte adderats till mobiltelefonanvändningen. Aydin et al. 2011

2011: Risk för hörselnervstumör. Internationell WHO-studie Interphone från 13 länder visar 180% ökad risk för hörselnervstumör för de med längst latenstid och störst användning. Interphone 2011

2013: Ökad risk för hörselnervstumör. Risken är mer än fördubblad redan för den som använt en mobiltelefon i totalt mer än 512 timmar. Det motsvarar en användning av i genomsnitt knappt 10 minuter om dagen varje dag under tio år. För de som började använda mobilen eller den trådlösa telefonen för mer än 20 år sedan ökar risken för tumör på örats hörselnerv med över 300%. Hardell et al. 2013

2013: Ökad risk för hörselnervstumör. Ökad risk (+ 46%) för de som använt mobilen mest i denna undersökning som innebär användning i mer än 680 timmar, samt 67% ökad risk för de som använt trådlös telefon i mer än 900 timmar. Pettersson et al. 2014

2011: Risk för hörselnervstumör. Användning av mobiltelefon mer än 20 minuter om dagen ökar risken. Sato et al. 2011

2011: Risk för cancer på öronspottkörteln. Ökad risk för cancer på öronspottkörteln för de som använt mobilen mest. Duan et al. 2011

Text: Mona Nilsson


Du kan stötta Newsvoice via MediaLinq