Ingela Bel Habib: En olöst interpersonell konflikt bakom det kristna budskapet

publicerad 19 november 2019
- av NewsVoice
Willem Dafoe spelade Jesus i filmen "Jesu sista frestelse" (1988). Foto: Universal Pictures

DEBATT & RELIGION. I en tid då kristendomen går tillbaka och Islam växer i Sverige kan det finnas skäl att återvända till en granskning av Jesu liv och gärning. Ingela Bel Habib är forskare och filosofie doktor i psykologi.

Habib:Jesu lidande och död för våra synders skull kan sägas vara det centrala budskapet inom kristendomen. Jesus offrar sitt liv för oss för att ge oss frälsning och antar martyrrollen i en grym och plågsam död på korset, men vilka synder syftar egentligen Jesus på?”

Text: Ingela Bel Habib (belhabib2[at]gmail.com), fil doktor i psykologi och forskare | Bild: Willem Dafoe spelade Jesus i filmen “Jesu sista frestelse” (1988). Foto: Universal Pictures via IMDB.com

Ingela Bel-Habib
Ingela Bel-Habib

Handlar det om det första syndafallet, då människan blev medveten om sig själv och sin omgivning och därmed förlorade sin oskuldsfullhet och skapade en syndfull distans till Gud eller rör det sig om det andra syndafallet, då människan i sitt övermod byggde Babels torn ända in i himlen, vilket tävlade med Guds storhet och överhöghet.

 • Vilka synder och vilka problem försökte Jesus lösa och komma till rätta med?
 • Hur kommer det sig att Jesus fokuserar så starkt på synd och skuld i sitt sätt att närma sig Gud och i sin lära?
 • Hur kan man förstå hans handlande ur ett psykologiskt och interpersonellt perspektiv?
 • Vilka traumatiska händelser och vilka personer kan ha präglat hans tankeliv och gärningar?

Om man tittar närmare på Jesus bakgrund kan man säga att profetens skuld- och syndtematik kan härledas till två betydelsefulla personer i hans liv, nämligen hans moder Maria och den person som döpte honom, Johannes, vars livshistoria är intimt förknippad med Jesus.

Enligt den religiösa berättelsen är Jesus son till Maria och avlad av den helige ande. I Lukas evangelium (Lukas 1:26-45) kan vi läsa följande:

“I den sjätte månaden blev ängeln Gabriel sänd av Gud till en jungfru i staden Nasaret i Galileen. Hon var trolovad med en man som hette Josef och som var av Davids släkt, och jungfruns namn var Maria. Ängeln kom in till henne och sade: “Gläd dig, du som fått nåd! Herren är med dig.” Men hon blev förskräckt av hans ord och undrade vad denna hälsning kunde betyda. Då sade ängeln till henne: “Var inte rädd, Maria! Du har funnit nåd hos Gud. Du ska bli havande och föda en son, och du ska ge honom namnet Jesus. Han ska bli stor och kallas den Högstes Son, och Herren Gud ska ge honom hans fader Davids tron. Han ska vara kung över Jakobs hus för evigt, och hans rike ska aldrig ta slut.”

Då sade Maria till ängeln:

“Hur ska detta ske? Jag har ju inte haft någon man.”

Ängeln svarade henne:

“Den helige Ande ska komma över dig, och den Högstes kraft ska vila över dig. Därför ska barnet som föds kallas heligt och Guds Son. Och din släkting Elisabet är också havande med en son på sin ålderdom. Hon som kallades ofruktsam är nu i sjätte månaden, för ingenting är omöjligt för Gud.”

Maria sade:

“Jag är Herrens tjänarinna. Låt det ske med mig som du har sagt.”

…och ängeln lämnade henne.

I denna berättelse kan man även dra paralleller till det första syndafallet, i den meningen att båda kvinnorna i dessa religiösa narrativ, det vill säga Maria och Eva, blir medvetna om sin sexualitet genom två manliga framträdanden, ormen och ängeln Gabriel, där ärkeängeln ges en positiv roll som Guds sändebud.

Ett mer realistiskt antagande än den evangeliska berättelsen är att Jesus är frukten av en utomäktenskaplig förbindelse, som sedan förklätts till en helig relation mellan Maria och Gud i Jesus egen framställning av sitt ursprung. Det är troligt att starka kompensatoriska drivkrafter för sin ställning som utomäktenskapligt barn legat till grund för Jesu berättelse om sig själv och religiösa narrativ.

Läs mer i NewsVoice: Jim Caviezel nära döden när han träffades av blixten under inspelningen av ”Passion of the Christ”

Samtidigt får Maria veta av ängeln att hennes släkting Elisabeth också är havande med en son på sin ålders höst. Denna son är Johannes Döparen som skulle födas sex månader före Jesus och spela en avgörande roll i hans liv och för utvecklingen av den nya läran.

Stora delar av Jesu liv är höljt i dunkel och vi vet inte mycket om hans levnad mellan 12 och 30 års ålder. Det är troligt att han under denna tid bedrev hantverk med sin pappa Josef för att försörja familjen. Kanske gjorde sig, vid denna ålder, orättvisor och oförrätter från barndomen påminda, då han säkerligen under sin uppväxt fått utstå spott och spe för att han var ett oäkta barn. Jesus uppmärksammande, stora känslighet, milda inställning och öppna famn gentemot utstötta i samhället kan tyda på att han av egen erfarenhet visste vad det innebar att vara utesluten och inte vara inkluderad i gemenskapen.

Kanske var det nu dags att framträda som Guds son i människoskepnad, för att ge sig själv upprättelse och sitt eget och andras liv ett värde. Han låter nu döpa sig av sin släkting Johannes och kom därmed att upptas i en religiös och helig rörelse som han snabbt blir ledare för.

Uppfylld av sin nya roll och heliga mission att sprida Guds ord och lära på jorden vinner han snabbt nya anhängare till sin religion. Glädjen grusas emellertid av att den person, Johannes, som döpte honom och gav honom helig status, avrättas på ett förnedrande sätt vid en romersk tillställning, då kejsar Herodes låter halshugga honom och bära fram hans huvud på ett fat.

Läs mer i NewsVoice: Kristendomens dubbla skuldbeläggande genomsyrar västerländskt tänkande och samhällspolitikIngela Bel Habib

Detta måste ha varit en mycket traumatisk och destruktiv händelse för Jesus. Den person som på något sätt hade räddat honom och gett hans liv mål och mening i vuxen ålder, hade avrättats och dödats på det mest skamfulla sätt, som vore han värdelös och samhällets paria.

Kanske var det nu han började fundera på att anta martyrskapets roll, eftersom han inte hade någon möjlighet att rikta sin ilska utåt, varken när det gällde sin egen ställning som utomäktenskapligt barn eller sin ”räddares” förnedrande död.

Kanske handlar korsfästelsen, martyrskapet och Jesus död för våra synders skull helt enkelt om att profeten själv inte har kunnat förlåta vare sig sin moder eller Johannes för de händelser som varit meningsförstörande för honom och vänder därmed sin ilska inåt, mot sig själv.

Kristendomens fördömande av köttets lustar och skuldbeläggningen av sexualiteten tyder på att så kan vara fallet och att Jesus inte har förlåtit sin moder för att ha blivit havande utanför äktenskapet.

Låt oss istället för att rikta vår uppmärksamhet och blicken mot synd, skuld och förnekelse istället vända den mot det positiva budskapet i kristendomen, det vill säga mot förlåtelse, barmhärtighet och nåd. Låt oss betona kärlekens och nådens evangelium och istället se ilska, förnekelse och fördömande, som om än nödvändiga, men tillfälliga etapper i en konstruktiv försoningsprocess med sig själv och med varandra innehållande ny förlösande mening.

Text: Ingela Bel Habib, fil doktor i psykologi och forskare | Läs mer av Ingela Bel Habib


Så här kan du stötta Newsvoice

 • Suzanne, Jordan Maxwell är alltid intressant att lyssna på, vilket jag gjort genom åren. Han nämner där att man ska lyssna på Santos Bonacci. Jordan har sagt att han sätter Bonacci främst bland alla… om man vill ha fakta vad det hela rör sig om. Det är besynnerligt att folk än idag lever i sådan förnekelse, ja det är mer än det, det är möjligen ett sjukligt syndrom, dumskallementalitet, att inte ens se det som ligger mitt framför ögonen på en, om vad tex Nya testamentet är. Om man tar Bibeln och “holy books” som historieböcker och tar ordens yta som att vore vad det hela handlar om, då är man ju inte med på banan och missar hela det andliga, alla principerna – därför är det S-atanism.

  Du skriver: “Men det förefaller ändå rimligt att astrologi och religion har någon sammankoppling!?”

  Ja det är inte bara “sammankoppling”, utan det ÄR ju själva HELA HOLY innehållet, essensen, meningen.

  Det finns bara EN vetenskap och EN S-anning. Det var andlighet förr, dessa principer om “som ovan så nedan”, att vi är skapade till en AVBILD, av det ovan, det står ju i Bibeln självt. Därför var tex tempel, vilka senare kom att kallas buddistiska tempel… helt riktade mot Solen och det “ovan”. Senare försvagades den andliga förståelsen, och “principerna” fördes över till personer som kunde ha existerat eller inte, och det blev till “religioner” med “karaktärer/personer” att följa… istället. Pseudo kristna (kallas för kristna) bryr sig inte ens om att “jesus” säger att han finns i ett stycke trä man klyver, att det är där man finner “honom”.

  Det växte och blev alla våra sagor, därför kallas det för S-ago-S-KATT, och det blev mängder av texter och metaforiska berättelser där tex solen och planeterna gjordes till gudar och då även blev till personer i berättelser – och som då också döljer/kodar den egentliga meningen, men bevarar den samtidigt -det esoteriska – vilket också sagorna är till för att göra – som tex Nya testamentet – vilket främst bottnar i två indiska sutror. “Kristendom” är från buddism, som i sin tur var från sanning och andliga principer, metafysisk.

  I Bibeln finns bara ett ord på hebreiska, Mazzaroth, zoo-diaken, disken, med de tolv disc-iples, eller cirkeln med 12 lärjungar, följarna, disc-iples. Det/sonen/solen löper runt, går runt “a round”, en rund-a – det pro-feteras alltid om vad som kommer, “pro” är “pre” – pre-dika, förutse, osv – eftersom man vet att det är inget nytt under solen… det är en cirkel, upprepas alltid (därför finns det bara EN veten-skap) . Så “jesus” pre-dikar”, i tex Galileen. Vad betyder Galilleen – jo just CIRKEL kirke kyrka” <<< In plain sight…

  Den "bana" S-olen har under året – det är en "nivå" av Nya testamentet. Det är konstant kring 12 och sju i Bibeln. För det är kring "som ovan så nedan" – och vår kropp är det heliga landet, huvudet, heaven, heaved up, är templet. De 12 gick ut i världen, nedåt ned i kroppen, de förlorade stammarna, Israels förlorade stammar, våra nervstammar. Vi har om sju och tolv ring allt möjligt i Bibeln. Sju chakran, chakra-hjul, i Bibeln heter det "hjul i hjul". För Bibeln är om "himlen", skyn med stjärnor och planeter och solen. En annan nivå är om vår kropp – för det är allt samma "av-bild", build/built, som ryska dockor.

  "De hämtade tolv stenar ur Jordan, lika många som Israels stammar, som Herren hade sagt till Josua"
  "Det stod på tolv tjurar, tre av dem vända mot norr, tre mot väster, tre mot söder och tre mot öster" osv osv osv.

  Jag frågar ännu en gång pseudo kristna på NW – vad innebär det att "vår herre" korsfästes i Egypten?

  • Israelerna tog upp tolv stenar från floden och slängde ned tolv andra. Om detta kan man skriva flera predikningar. Titta på de dömda stammarnas namn. De står för synder.

   Herren korsfästes i Egypten på det sättet att Israel hade degenererats. Egypten är en symbol för en havererad religion. En av flera föregående.

   Bibeln är en andlig bok, inte en historiebok. Ett skydd för de som inte kan ta emot budskapet.

   Jag råder dig att studera talen tre, sju och tolv. Hjul i hjul är en evighetsmaskin.

 • Håller med Ingela, som jag anser ger en bra analys av figuren Jesus. Sanningen är att inget vet vad Jesus sagt eller menat, då de tidigaste nerskrivna citaten dels skedde mellan 50-70 år efter hans död samt dels av människor som aldrig möt honom i livet. (http://www.earlychristianwritings.com/mark.html).

  Till hans karaktär hör nog en viss mått av narcissism, då han faktiskt är upphovsmannen till begrepp som “Jesuskomplex” samt att han bär tydliga spår av självskadebeteende. Det är inte fel tycka om sig själv eller att älska sig själv, men narcissism är något annat – en kompensation för dåligt självförtroende eller till och med för ett självhat. Detta destruktiva beteende, eller tillstånd, är per definition en inåtvänd aggression, tillika en mer kvinnlig sådan. Ty det är skillnad mellan mäns och kvinnors aggressivitet. Männens aggressivitet karakteriseras av att anklagandet riktas utåt, mot andra människor omkring dem, dit även våldet riktas; emedan kvinnors aggressivitet karakteriseras av att anklagelsen riktas inåt, mot individen själv. Således är en majoritet av patienter inom psykvården också kvinnor och omvänt förhållande råder för män som är överrepresenterade inom kriminalvården. Detta ger en fingervisning om var Jesus skulle hamna om han kom tillbaka i dag.

  Att vända andra kinden till, och att älska sina fiender, är tydliga tecken på självskadebeteenden som är destruktiva, då detta beteende tenderar att omdirigerar individens krafter mot självupplösning som på sikt verkar hotande mot den egna självbevarandet. Det kan dock ha en positiv inverkan om alla delar samma ideal. Det dör aldrig så många kristna martyrer som det gör just nu i världen – sett till antalet och kristendomen kryper således. Ett typiskt kollektivt självskadebeteende således. Vem och vilka ska då försvara de kristna? Andra kristna?

  • Erik. Vad jag vet så skrev Johannes sin Uppenbarelsebok på äldre dagar, när han befann sig på Patmos (en ö?) Johannes var en av lärjungarna till Jesus. Petrus var också en av lärjungarna. Han kom i kontakt med Paulus efter Jesu död. Paulus träffade även några av de andra apostlarna i Jerusalem. Bl a Jakob m fl.
   Läser man evangelierna så harmonierar dom med varandra fast de är inte direkt kopior. Små skillnader finns för de skrevs av olika människor vid olika tider. Det s k “Jul-evangeliet” finns bara hos Lukas t ex.

   Att vända andra kinden till ser jag mer som en uppmaning att inte hämnas. Vid ngt tillfälle sa ju Jesus att vi inte ” skulle hämnas oss själva, utan lämna rum åt vredesdomen/hämnden till Gud”. (Har inte skriftstället framför just nu) Visst kan det kännas övermäktigt, men Jesus ställde ofta saker på sin spets, så vi kunde inse hur ofullkomliga vi egentligen är. Och Gud kräver inte mer av oss än vi klarar av. Han ser in i hjärtat på oss och ett annat ställe lyder ;
   “Om vårt egna hjärta dömer oss, är Gud större än våra hjärtan och vet allt”. ( Förlåt att jag inte letat upp stället just nu)

   Jesus var inte heller den menlösa person som många vill göra honom till. Han blev ibland arg, särskilt när han försökte driva ut månglarna ur templet. Han grälade ofta på det dåvarande religiösa ledarskapet som var petiga med mindre viktiga saker men glömde det viktigaste ; kärleken och barmhärtigheten.

  • “Vem och vilka ska då försvara de kristna?”

   Den som vill följa Jesu Kristi ord strävar efter att inte ta del i orättfärdiga, grymma och kärlekslösa gärningar.

   Kristna vill ge andra denna inställning.

   Detta är ett försvar.

   Det är de giriga som för vinnings skull plågar andra kännande varelser som leder ondskan mot sitt mål.

   Bibeln:
   11Och haven ingen delaktighet i mörkrets gärningar, som icke giva någon frukt, utan avslöjen dem fastmer.
   (Efesierbrevet 5:11; 1917 års översättning)

   • Jo visst Savalle, men du vet lika bra som jag, och alla andra som läser detta, att antalet kristna som i dag fördrivs och mördas har nått propositioner som i inte tidigare har sett maken till – sluta blunda! Att vända andra kinden till, inför en mörade är självdestruktivt. Om du Savalle och alla andra som vurmar för kristendomen, bör tänka om! Vill att religionen skall ha en chans att överleva, gäller svärdet, inte korset!

    • Ja, ANDENS svärd:

     13Tagen alltså på eder hela Guds vapenrustning, så att I kunnen stå emot på den onda dagen och, sedan I haven fullgjort allt, behålla fältet. 14Stån därför omgjordade kring edra länder med sanningen, och ”varen iklädda rättfärdighetens pansar”, 15och haven såsom skor på edra fötter den beredvillighet som fridens evangelium giver. 16Och tagen alltid trons sköld, varmed I skolen kunna utsläcka den ondes alla brinnande pilar. 17Och låten giva eder ”frälsningens hjälm” och Andens svärd, som är Guds ord.
     (Efesierbrever 6:13-17; !917 års översättning)

     Eller ska vi genast slå ihjäl människor med ett materiellt svärd – istället för att låta dem komma till insikt om att avstå från våld?

 • Nej, jag tror inte Jesus skulle gillat FED med dess vetenskapliga artificiella ekonomisystem, varigenom pengar skapas från tomma intet, är kreditbaserat och räntebelagt sedan första kronan. Det går aldrig att återbetala, då det endast går att återbetala med nya räntebelagda lån.

  I Fedsystemet som Bonnaci beskriver, skulle Jesus mor, (MOR-ROM) Maria registrerats som leverantör av produkten Jesus.

  Så som jag uppfattat historien om Jesus, försöker han framföra sanning införda i liknelser, vilka kan vara svåra att förstå. Kanske levde han i en liknande tidsperiod som vi gör nu – den verkliga sanningen ska tystas ner och döljas. Vem vet?

  • Jag håller helt med dig, Suzanne. Vi har aldrig lyckats få ut månglarna från templet, och efter bildandet av FED så är guddomen och månglarna ett och detsamma. Centralbanksystemet har sänkt mänsklighetens moralnivå, och vi är nu nere på vad moralfilosofen Lawrence Kohlberg kallade pre-moralisk nivå, d v s den riktigt små barn befinner sig på – “det ingen har sett har inte hänt”. Problemet är att det inte sker någon moralisk utveckling, vilket innebär att mognaden som i förmodern tid uppstod genom instudering av autentiske Jesus liknelser i bibeln, uteblir. Det är i princip omöjligt att förstå dem utan moralutveckling.

   Därför tror jag att du har helt rätt när du föreslår att Jesus kanske levde i en liknande tidsperiod som vi gör nu. Skillnaden är att för 2000 år sedan hade inte mänskligheten kommit så långt i sin medvetandeutveckling, och det var därför folkhopen skrek “Släpp tjuven Barabas fri och korsfäst Jesus!”. Idag är medvetandeutvecklingen hejdad i de flesta läger p g a det urartade materialistiska systemet med FED som kronan på verket. Därför skulle nästan alla skrika samma sak idag. Tjuven Barabas kan folk känna sig överlägsna inför, vilket stärker föreställningen om det egna jaget. I jämförelse med Jesus skulle hela skocken inse sina tillkortakommanden och det finns inget som skapar så mycket aggression som just skuldkänslor.

   Mänskligheten skulle, och kommer om och om igen att, gladeligen förinta den som hotar den egna självbilden – d v s varje gång en sanningsförespråkare hamnar i rampljuset. Idag kallar vi dem vittnen, whistle-blowers och insiders. Tjuvar och våldtäcktsmän släpps fria medan polisen trakasserar de som avslöjar systemets förljugenhet och skräpmoral.

   Ett exempel från trakasserade SwebbTV om docent Biljana Martinovsky, vilken avslöjat fakta om våldtäkter: https://www.youtube.com/watch?v=ZJv7ikUmdXE
   SwebbTV har flera gånger utsatts för nedstängningar av staten.

   • Visst Carina – pågående politik har blivit en tung börda, lögner, dolda sanningar och i bästa fall halvsanningar. Människors kognitiva dissonas ekar genom landet och tvingas bort från egna behov, önskningar, ofta även moral och sunt förnuft.

    Intelligenta gangsters (IG) har tagit över styrningen av landet, kidnappat hela systemet som skulle varit för allas välfärd och trygghet.

    Under Palme-regeringen utkom från Justitiedepartementet, SOU 1972:59 Att välja framtid, vari regeringen uttrycker: “Vi önskar oss en tänkt verklighet”. Det uttalandet innefattade teknologisk styrning av ekonomi, psykologi och människor.
    Skattefinansierade utbildningar sker på universitet och högskolor av ingenjörer och forskare (egentligen bio-terrorister) för att i det dolda styra politikeradelns “tänkta verklighet”, genom tillämpning av avancerade bioteknologier och socioekonomisk ingenjörskonst.

    Vad skulle Gud säga om att Intelligenta Gangsters missbrukar naturlagarna,”leker teknologiska gudar”, stjäl människors naturliga möjligheter och livsäventyr.

    Vem skriver LAGEN? De LAGEN med gemensamma business-intressen?

    All makt har utgått från folket! Punkt. Slut. Inse det!

    Ska kolla videon du rekommenderade Carina. Tack!

    • Domstolarna styrs av vad som kallas Hägerströmianism efter nihilisten Axel Hägerström vilken bildat skola – Uppsalaskolan. Pragmatiken har med denna firat stora triumfer genom att rätt har jämställts med makt. Rättsstaten har urvattnats av godtyckliga domslut som börjar med “Domstolen finner…” och “domstolen tycker…” Vad som står i lagen – och särskilt då grundlagen – har ingen betydelse. Precis som du misstänker så har skattelagstiftningen svällt ut enormt de senaste kanske 20 åren. Vi är ju monopolpluttar numera, handelsdrivande personer och inte längre människor i statens ögon.
     I grundlagen Regeringsformen 1974:174 har sedan 1996 (48 år efter FN:s deklaration av de mänskliga rättigheterna instiftades!) haft EKMR förankrad i kapitel 2, 19§ och förstärkt 2010, citat:
     “Lag eller annan föreskrift får inte meddelas i strid med Sveriges åtaganden på grund av den europeiska konventionen angående skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna. Lag (2010:1408).”
     I kapitel 11 finns Lagprövningsparagraferna om domstolarnas, och kapitel 12 om förvaltningens ( tjänstemäns krav på att de ska lagpröva mot högre lagar – alltså grundlagen/EKMR:
     “Lagprövning

     14 § Finner en domstol att en föreskrift står i strid med en bestämmelse i grundlag eller annan överordnad författning får föreskriften inte tillämpas. Detsamma gäller om stadgad ordning i något väsentligt hänseende har åsidosatts vid föreskriftens tillkomst.

     Vid prövning enligt första stycket av en lag ska det särskilt beaktas att riksdagen är folkets främsta företrädare och att grundlag går före lag. Lag (2010:1408).”
     och
     “Lagprövning

     10 § Finner ett offentligt organ att en föreskrift står i strid med en bestämmelse i grundlag eller annan överordnad författning får föreskriften inte tillämpas. Detsamma gäller om stadgad ordning i något väsentligt hänseende har åsidosatts vid föreskriftens tillkomst.

     Vid prövning enligt första stycket av en lag ska det särskilt beaktas att riksdagen är folkets främsta företrädare och att grundlag går före lag. Lag (2010:1408).”

     Jag överklagar allt jag kan bara för att i folkbildningens namn få tillfälle att upplysa och påminna myndigheter och domstolar om grundlagen och EKMR. Ingen bryr sig dock, utan de skriver något irrelevant och hoppar över väsentligheterna. Jag ska sammanställa allting i en bok tids nog och hålla föredrag 🙂

 • Ja Suzanne… bra med Bonacci – jag har följt ALLA hans videos under åren, ser ofta om äldre videos. Är det lustigt eller sjukt att folk är så begeistrade över att följa med i attack på de andliga principerna, den inre meningen med vad andliga texter är, och vad som är det heliga i HOLY Bible. De som bedriver attack är lite som vad man benämner autoimmunt, det är attack och nedbrytning av eget sunda förnuft och är istället det som hör till förstörelse av de andliga värdena och principerna. Det är oförlåtligt. Det är det inre, det esoteriska som gör texter till HELA, eller Holy – inte den yttre exoteriska berättelsen. Det gäller så med ALLA andliga texter, och skatten av sagor mm, som nedärvs för att vi inte ska glömma…

  Som jag tidigare skrivit, “jesus” är på en “nivå” S-olen. Borta i tre dygn… i grottan. Muhammed-karaktären var i grotta i tre dagar. Den japanska solgudinnan var i grotta:
  https://en.wikipedia.org/wiki/Amaterasu

  Solen/”jesus” personifieras och är “överallt” i olika tider och traditioner/”religioner” i en grotta, alltså de dagar i zodiaken som är runt vintersolståndet. Därför finns det många platser som är “gravar” och helgedomar, där man säger att tex “jesus” är begravd. I Indien, Japan och andra platser, som denna plats i Japan:
  https://www.atlasobscura.com/places/tomb-of-jesus-christ

  Som vi såg in en annan artikel på NW så förstod artikelförfattaren ingenting – utan tog en sådan plats som en del av en grund för ett “projekt att rädda världen”.

  Man har alltid vetat vad Bibeln är, och alla som har lite andlig insikt vet det ju – men många följer Vatikanen och det S-satanistiska – fast det leder BORT från Sanningen. De som tror “jesus” kommer bland molnen… men att det hela tiden blir fördröjt… när han då kanske kommer på en skateboard genom molnen och ber om ursäkt för sin sena ankomst, ska ni göra high five då med “honom”? Denna gång kanske han tänker bli tagen av daga av Isis genom avhuvning, för att ta alla-s S-in/S-ynd/S-kuld. Vad tror ni – kom ut nu… visa ert tänk… smit inte.

  Jag har flera gånger talat om vilka sutror i sanskrit som är förlagor för Nya testamentet.

  När somliga inte har huvudet med sig och äger sina EGNA tankar, så kan man som man ser i en kommentar posta länk till artikel som är fake news på NW. Jag tycker det är lika roligt varje gång jag ser den 😉

  Har listat några videos med Santos Bonacci om astroteologi. Kan rekommendera alla hans videos, för övrigt… – men bland de få jag listar så kan man se de som finns under “Prisca Theologia”:

  https://drive.google.com/open?id=1Xlm0s_Cecs7QxDgvIVYU6VaLpptiWBG9

  • Sune – Vanligtvis brukar jag inte gå in diskussioner som handlar om religion, ämnet är svårt både att bekräfta och dementera.

   Jag har sett en del av Bonaccis och Jordan Maxwells astroteologiska analyser, därigenom utkristalliserade sig någon form av förståele.

   I vårt ceremoniella statssystem firar vi Jesus födelsedag (jul) i december vid vintersolståndet och Johannes Döpares födelsedag (midsommar) vid sommarsolståndet. Astrologiskt befinner sig dessa födelsedagar i en 180 graders opposition.
   Jesus påstådda korsfästelse och uppståndelse skedde i ca 90 graders vinkel från hans födelsedag vid det astrologiska årets början och vårdagjämningen.

   Ingår vårt planetsystem i en programmerad tidsmaskin? Som vanligt blir frågorna fler än svaren.

   Men det förefaller ändå rimligt att astrologi och religion har någon sammankoppling!?

   I engelskspråkiga länder är veckodagarna Saturday (saturnus), Sunday (solen), Monday (månen) namngivna efter planeter.

   Tack för länkar!

 • Enormt stora stora ansträngningar har gjorts och görs för att leda bort människor från sanningen.

  Lyssna på detta utomordentligt intressanta föredrag på svenska om fem personer, varav en var den mycket högt uppsatte jesuiten Carlo Martini, som ändrat i grundtexten till Bibeln:

  https://www.youtube.com/watch?v=wjJ1fK6101g

  Här lite mer om denne jesuit, Carlo Martini, som närapå blev påve:

  https://en.wikipedia.org/wiki/Carlo_Maria_Martini

  Och här kan vi beställa en nyöversättning av Nya Testamentet som bygger på textus receptus:

  http://www.bibel.se/bibeln/bestalla-reformationsbibeln_1574

 • Jesus leve i en tid utan upplysning, men tog oss alla ett viktigt steg framåt, bort från vidriga hjärtlösa ritualer och bestialiska krig, även om makten inte lyssnar på fredsprinsen Jesus, men på något helt annat.

  Idag hade han förmodligen gått ifrån religionen återigen, förmodligen varit vetenskaplig med god karaktär, tror jag, kanske satt freden först, tjatat om världsfred, varit arg på bankernas falskmynteri med fractional-reserve banking, vägrat dollar etc. och förmodligen blivit mördad av sina egna … igen.

 • Santos Bonaccis analys av astroteologi:
  LAG-LIGA,
  VETENSKAP-LIGA,
  KUNG-LIGA,
  KYRK-LIGA,
  romerska K-YRKAN(s) RÄTTS-VÄSEN (stavning av ORDEN i stil med Sylthammar, vilket kan ha sina poäng).

  Enligt romerska K-YRKANS ockulta Admirality Law system är alla LIK-STÄLLDA, det vill säga registrerade sedan födslen som “döda till havs”…
  och använda på aktiemarknaden.

  Om det förhåller sig på det viset är det en konspiration i världsklass.
  https://youtu.be/8SGBDwVmKeo

 • Denne Habib talar som en muslim, men tänker.

  Herren offrade sig för att ge oss sanning och omvändelse. Den som kommer till tro är förlåten, men sen gäller det att lyda. Sluta upp med det man gjorde förut. Inte återvända till sina spyor,som en hund. Detta budskap har något perverterats i vissa församlingar. Våra världsreligioner är i dåligt skick med inslag av konstig fundamentalism. Islam mår inte heller bra.

  eva-marie och Savalle kämpar på. Alla påminnelser om Walter Veith är välkomna. Sylt kallar också mig för Savalle.

  Det finns muslimer i Himmelen och barn av andra religioner. De undervisas om Herren,om de har gjort så gott de kunde. Vi döms inte för okunnighet. Till slut, efter tvekan, säger jag att Profeten kan visa sig i den andliga världen, men hans ansikte är svart och han är nån annanstans. Så talade och sade Swedenborg. Han dumpade inte alla muslimer.

  För de som kan nordiska.

  Anja Hansen – Tala við Jesus

  https://www.youtube.com/watch?v=RSswmbfvUGY

  • Fiskargubben, roligt att se dig igen också ! Var ett tag sen nu.
   Du är mycket klok. Inte snabb att döma någon människa. ( Fast jag vet du är besviken på våra politiker, som många är. Jag också )

   Att kämpa för den kristna tron känns nästan som en plikt. Fast glädjefylld plikt. Särskilt i dag när de styrande, också inom det kyrkliga ibland, verkar vilja förstöra den. Alla är inte troende här, men många vill ändå att den kristna budskapet skall få vara kvar som en del av vår kultur. Som den varit på ett självklart sätt tidigare. Jag är glad att även många sekulära verkar vilja försvara den. Kanske för att den är så hotad i dag.

   Jag är inne på den andra bloggen och läser allt du skriver och vad andra också skriver. Har inte sett länken än men skall lyssna sen. Några rader ur en fin amerikansk sång / psalm ;

   “Farther along we`ll know all about it.
   Farther along we`ll understand why.
   Cheer up my brother
   Live in the sunshine.
   We`ll understand it all
   by and by . . . . “

 • Artikelförfattaren vänder upp och ned på det hela. Författaren skriver: “Hur kommer det sig att Jesus fokuserar så starkt på synd och skuld i sitt sätt att närma sig Gud och i sin lära?” Men sådan fokusering finns inte alls. De tankarna kommer från Paulus!

  I evangelierna finns ordet “synden” en enda gång (Joh 8:34), medan det i Paulus Romarbrevet finns 30 gånger.

  Jesus bedrev politisk verksamhet riktad mot de romerska ockupanterna och deras vakthundar i Jerusalem, och för judarnas sak.

  Men om Paulus kan man säga att han jobbade för Rom. Om han inte var romersk agent, så var i varje fall hans verksamhet sådan att inget strålkastarljus riktades mot överklass och Rom. I stället riktades det inåt mot egen synd.

  Judarna avskydde Paulus och försökte ta död på honom. Läs Apostlagärningarna. I Apg 9:23-25 och 9:29-30, båda efter “omvändelsen”, undkom Paulus mordplaner, dock inte från överklassen. I 14:19 blev han stenad, men överlevde. I 20:3 undvek han en judisk sammansvärjning. I 21:27-36 höll han på att bli lynchad i Jerusalem. I 23:12-14 och 25:3 nya sammansvärjningar i Damaskus. Dessutom några bråk eller upplopp.

  Jesu liknelser handlade inte om vad som helst, utan de gällde samhällsordning och levnadsvillkor, och med Guds rike menade han goda förhållanden här på jorden.

  Om den kristna kyrkan ska ha någon betydelse i framtiden måste den kasta Paulus och hans brev på historiens soptipp, och när det gäller Nya testamentet utgå enbart från evangelierna.

 • Savalle, sluta att genom mängder av användarnamn under många artiklar att prata med och tacka dig själv. Skulle att bedra vara “kristen tro”?
  Jag har flera gånger tidigare bett dig lägga av det sjuka beteendet.

  • Sune , vad menar du nu ? Varför påstår du att Savalle använder olika användarnamn ?
   Menar du t ex att jag och Savalle är en och samma person ???
   Hur kan du i så fall tro det ?

   Skulle inte redaktören märka om vi använder oss av olika namn t ex ?
   Jag kan lova dig att jag är en annan person än Savalle !

  • Savalle, så härligt att se dig här igen !
   Bra att du är här och kämpar för den kristna tron som verkar vara ” under attack ” av diverse olika krafter nu.

 • Det är inte det kristna budskapet eller kristendomen som är problemet. Jesus stod för kärlekens budskap. Det är den fundamentalistiska islamska tron som anser sig stå högre än all annan tro och predikar våld för att uppnå herraväldet och islamisera och förtrycka alla. Samma sak gäller för den fundamentala judendomen, de anser sig bättre än alla andra. När dessa två religioner jobbar tillsammans kommer bara tragiska situationer att uppstå och till slut våld.
  Jag menar att vi i Sverige, oavsett om vi har den ena tron eller den andra eller är sekulariserade eller ateister, måste stå upp för vårt land och vår kultur på samma sätt som judar gör i Israel och islamister gör i sina länder. Vi är inte välkomna där och det innebär vi måste följa samma regler i Sverige. Det i sin tur innebär att dessa grupper, fundamentalistiska islamister och fundamentalistiska judar måste anpassa sig till vår kultur eller lämna Sverige och återvända till sina respektive hemländer, det finns inge annan utväg. Vi skall inte ha fundamental islam med sharia i Sverige och vi skall inte heller ha en stat som styrs av fundamental judendom.

 • Jag lyssnar hellre till ett kärleksbudskap, som Jesus förkunnade och spred.
  Och moral är mer om lagar och uppförande i vår nuvarande kultur, som ständigt är under förändring.
  Etik däremot stryrs av dig själv. Du sätter själv dina egna gränser. Och det finns ingen hårdare, gnetigare, småaktaígare, grinigare, känsligare än du själv. “Varför sa jag det där”? “Varför gjorde jag det där”? “kunde jag ha sagt eller gjort det på något annat vis”? “Varför sårade jag henne, honom, dessa människor”`?

 • Människorna i västvärlden har förlorat sitt tro, de flesta, och med detta också den sakrala gudomliga egenskapen. Idag många känner sig tomma inombords och letar efter en mening med livet eftersom de känner att trots den stora friheten (som de tror att de har) livet är meningslöst. De kan inte köpa lycka på burk som de köper alla andra prylar som de inte behöver . De är mycket osäkra inombords och därför de är rädda att vara annorlunda istället de accepterar vad allmänheten accepterar (och bli lurat till ) utan att våga vara annorlunda. Allt detta p.g.a. saknandet av en ledande tjärna i den spirituella världen. Kolla bara på de som tror i en Gud med hela sitt hjärta och se att ingen av de lider av depression eller andra värre tankar. De litar på Gud att de kommer få hjälp oavsett hur det går för de här i livet på jorden.
  @ Ingela,du kan inte jämföra Jesus med vilken annan människa som helst och göra en bedömning på detta sättet. Jesus var Guds son alltså gudomligt. Han hade mänskliga drag som att blir arg och agera argsint men på inget sätt var detta en handling som gjorde honom en enkel människa. Jag håller med dig att hans budskap är kärlek till din nästa, förlåtelse och medmänsklighet men detta gjorde inte honom till idiot och naivt. Budskapet vad jag förstår är att det är bättre leva i fred och förståelse än i gräll, maktkamp, stridigheter, girighet m.m. All Jesus budskap baseras på Guds 10 budord och försöker man leva efter det kommer man ha en mycket bättre, lugnare och fridfulare liv. Budorderna är en instruktion från Gud och det är inte ens en bok (instruktionshandboken för alla våra tekniska prylar) som vi är vana med. Börjar man använda dessa instruktioner då kommer man sakta men säkert få en meningsfulare liv det är jag säkert på.

 • Tomteverkstan…

  På jularna har det varit tradition att visa Musse Pigg och hans vänner – och TOMTE-VERKSTAN.

  Massproduktion av figurer som marscherar i samma riktning – och de hamnar alla i samma säck som tomten sedan far ut med över världen och sprider ut till människorna.

  Pågår det en massproduktion av lydiga undersåtar som sänds ut i världen med falska budskap?

  Massproducerade förvillare med doktorstitlar och utmärkelser?

  https://www.youtube.com/watch?v=p3n_ophYzF4

  • Tack Savalle! Så här är det, precis som i filmen! Annars en fantastisk film, som får mig att tänka till, efter att läst Ditt inlägg.

 • Herr redaktören skriver i ingressen: “I en tid då kristendomen går tillbaka och Islam växer i Sverige …..” utan någon förklaring till denna sin observation.
  Normalt skulle det tolkas som om att svenska folket har tröttnat på kristendomen, tror inte längre att den har något att erbjuda och som en följd av att Svenska Kyrkan inte längre är en statskyrka, kan man lika gärna gå ur den och samtidigt tjäna någon tusenlapp eller så, även om man fortfarande är tvungen att i förväg betala sin begravning (på kyrkans mark). “Islam växer”, hänger då ihop med att svenska folket finner Mohammeds lära och levnadssätt bättre att gå över till …… .
  Sakta i backarna! Så är naturligtvis inte fallet. Alla vet, att antalet muslimer i Sverige har ökat stort och linjärt under ett halvsekels tid. Antalet muslimer är numera mycket stort, minst en halv miljon, kanske en hel miljon och antalet skall ju fr o m 01-01-2020 öka lavinartat. Det bestämdes ju av Riksdagiset för ungefär ett år sedan, då U N Migration Compact Agreement bifölls, utan större besvär. 10, kanske ända upp till 30 miljoner människor från MENA och det svarta Afrika, börjar då sin folkvandring norrut, mot våra breddgrader. Här är vi tvingade, att med stora glädjeyttringar och utan protester välkomna och försörja massorna som kommer. Att uttrycket “Islam växer i Sverige”, då inte är överord, lär vi få känna av. Historiskt sett är detta en händelse som bara en ny, snabbt igångsättande istid, som vi kan jämföra med!
  Endast en ren och skär konspiration, typ bifallandet av Riksdagsproposition 1975:2 och dess förarbete av David Schwarz och hans husorgan Dagens Nyheter, kan förklara ett nationellt självmord av denna dignitet. Fullständigt otroligt. Tror mutkolvarna inom politikerskrået, att dom kommer gå fria?

 • Jag gör en koppling mellan det första syndafallet och berättelsen om Babels torn eftersom människorna i båda dessa narrativ i övermod börjar tävla med Gud vad gäller kunskap och förmågor.

 • Här spekuleras det friskt. Och psykologiseras. Det står förstås var och en fritt att göra – än så länge har vi väl religionsfrihet i landet. Man behöver inte tro alls om man inte vill. Men många tycker tydligen det är intressant att spekulera i vem och vad Jesus var och varför. Revolutionär? Utomäktenskaplig? Har hört så många varianter.

  Alla teorier utom den Bibeln står för , för den vill många inte alls acceptera.
  Det finns bara ETT syndafall ; Det som hände i Edens lustgård. Efter det var människan och mänskligheten fallen. Och det i sin tur leder till att vi inte har ett rätt förhållande till vår Skapare längre . Detta ledde också till att vi blev dödliga.
  Babels torn hann aldrig ända upp till himmelen, eftersom Gud såg till att stoppa det gnm språkförbistringen. När det byggdes var mänskligheten redan fallen.

  Återkommer till Jesus, eftersom jag inte har tid just nu.

 • Sexualiteten var en självklarhet i den judiska kulturen, likaså äktenskapet. Kvinnorna var knappast omedvetna om den aspekten av tillvaron. Lika självklart var syndens verkan. Judarna delade in människor i syndare och rättfärdiga. Men Jesus gav syndernas förlåtelse och helade de utstötta, både på det själsliga och kroppsliga planet. Han umgicks frimodigt med dem, och blev därför själv kallad en syndare.

  Så Jesus växte upp i en kulturell kontext där de som haft otur i livet, såsom de blinda och lytta, betraktades som syndare. Det var inget han själv hittade på. Men han befriade dem från syndens ok. Det är fortfarande kristendomens centrala tanke, nämligen att vi undfår frälsningen trots vår syndfullhet.

  Det var alltså kärleksbudskapet han introducerade, men inte tanken om synden. Jesus förändrade synen på dess natur. Han förklarade att synden bodde i hjärtat och att ingen kunde förklara sig syndfri. Om man var sjuk så betydde det inte att man i Guds ögon var sämre än någon annan människa.

  Jesus menade att efterföljandet av regler ej leder till helgelse, utan lagen är skriven i hjärtat. Det centrala är alltså den personliga moralen, tvärtemot islams lagiska synsätt. Det innebär att man också har ansvar för sin sexualitet. Att ha sexuellt umgänge skulle inte längre ses som en självklarhet. Då kärleken är det centrala ska en man inte få ha flera hustrur.

  Jesus introducerade alltså moralisk medvetenhet, som också gällde de moraliska aspekterna av sexualiteten. Det handlar alltså inte om en generell skuldbeläggningen av sexualiteten utan om att det är en problematisk sida av vår natur, något som kan skada medmänniskan och som kan leda till att man smutsar ner sig för livet. Det torde vara uppenbart!

  Det verkar som artikelförfattaren inte begripit Jesus budskap. Hon motiverar sin vantolkning med att islam tillväxer i Sverige. Jesus ska tydligen förminskas för att lämna plats för islam.

  • I min artikel gör jag ingen koppling till islam. Det är redaktören som gör denna koppling i ingressen. Syftet med artikeln är att tona ned fokus på skuld och synd inom kristendomen och lyfta fram kärleksbudskapet som du själv talar om i din kommentar.

 • Lämna ett svar

  Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *