Är universum en levande organism? – En ödesfråga för vår civilisation

publicerad 4 november 2019
- av NewsVoice
Universum. Foto: Logan Lambert. Unsplash.com

KOSMOLOGI. Det är bevisat att världen inte kan ha kommit till av en slump utan måste ha skapats av en otroligt hög intelligens. DNA-molekylen är så komplex att inget annat är möjligt. Människan gjorde ett stort misstag för 400 år sedan. Det måste rättas till innan vi kan få fred på Jorden och kan leva det fascinerande liv vi är avsedda för!

Text: Ingemar Wärnström | Universum. Foto: Logan Lambert. Unsplash.com

Den Mekanistiska Vetenskapen

Under 1600-talet infördes den form av vetenskap som praktiseras än i dag. Dess fulla benämning är den mekanistiska vetenskapen, numera enbart kallad vetenskapen. Att alternativ till den finns är det få som vet. Bakom den nya vetenskapen låg de maktgrupper som bestämde vilka kunskaper människan skulle tillåtas ha. Hon måste förhindras att förstå livets verkliga mening annars riskerade dom att själva förlora makten.

De försäkrade att den nya vetenskapen var objektiv. Den skulle leda till sanna kunskaper och göra slut på all religiös övertro. De beslöt att bara materian var verklig och att allt annat var vidskepelse. De beslöt också att medvetandet skapas i människans hjärna och att hon inte har någon själ. Nu vet vi att allt detta var fel.


Den nya vetenskapens främsta syfte var inte att leverera korrekta kunskaper. Det var att bli av med Gud! De visste att de måste ha all makt i sina egna händer då människan vaknade upp och såg vilka som styrde. Genom att hävda att bara materian var verklig blev Gud vidskepelse.


Bara den mekanistiska vetenskapen accepteras vid världens universitet som blivit centraler för ateistisk propaganda, och självklart styrs skolorna också av detta. Den ”rationella” människan tror att vetenskapens forskning visar att livet uppstått av en slump och därför saknar mening.

Men astronomen Fred Hoyle kommenterade livets uppkomst:

“Livet kan inte ha börjat av en slump. . .  Problemet är att det finns ca 2000 enzymer, och sannolikheten att få upp dem alla i ett slumpvist försök är bara 1 på 10 upphöjt till 40,000, en så otroligt liten sannolikhet att den inte skulle kunna inträffa även om hela universum bestod av en organisk soppa”.

Universums medvetande hade för avsikt att skapa människan till sin egen avbild, en andlig mästare med högsta medvetande. Den mekanistiska vetenskapen förhindrade den utvecklingen. Den är vår civilisations kunskapssystem men kan inte leda människan till upplysning! I stället garanterar den de mörka krafterna att behålla makten och planerar nu en bankirernas diktatur på Jorden.

Fred kan vi bara få genom att bryta oss ur den lömska mekanistiska vetenskapens grepp. Livet är inte mekaniskt. Grunden för all vetenskap måste vara medvetandet, det är grunden för allt.

Mörkrets krafter ingår i universums undervisning av oss. Livet på Jorden är en skola där människans omdöme och självständiga tänkande ska utvecklas under starkt motstånd från mörkrets krafter. Då blir människan vis och stark.

Den Medvetna Skapelsen

I stället för att acceptera de felaktiga antaganden som gjordes på 1600-talet, får vi gå tillbaka till när skapelsen ägde rum och se vad som kan ha skett, och korrigera det som blev fel då den mekanistiska vetenskapen infördes.

Innan skapelsen börjat var världsrymden tom. Ingen materia fanns, men i stället fanns hos den tomma rymden en egenskap som möjliggjorde skapelsen — medvetandet! Medvetandet självt har aldrig skapats, det hör hemma i en dimension bortom tid och rum, vilket innebär att det alltid funnits, att det finns överallt och att det inte kan skapas. Det kan inte ha uppstått i människans hjärna vilket vetenskapen hävdar. Medvetande är existens!

Att världen först skapades i universums medvetande är inte mycket konstigare än att Beethoven när han var döv, skapade sina stora orkesterverk i sitt medvetande, innan de uppfördes i konserthusen.

Ett enda medvetande finns

Detta enda medvetande förenar alla universums organismer till ett enda liv omfattande allt levande i universum.

Också människan ingår i denna enda levande organism och vi har inte heller ett eget medvetande! Det vi upplever som vårt eget, är universums medvetande så som hjärnan förmedlar det till oss. Hjärnan fungerar som ett begränsade filter som ger oss en ofullständig verklighetsuppfattning.

Universums Medvetande skapade den materiella världen i form av tankar, någon annan möjlighet fanns inte. Tankarna materialiserades och dess vibration sänktes så de blev synliga för människan. De blev den värld vi lever i och som astronomerna studerar i sina teleskop.

Einstein sa om materian: ”Det vi kallar materia är energi vars vibrationer sänkts så att den blir synlig för våra sinnen. Det finns ingen materia!” Det han inte sa, men som han sannolikt visste, var att energin han talade om var mental energi! Men detta hade inte varit vetenskapligt (politiskt!) korrekt av honom att säga.

Max Planck, nobelpristagare och en av kvantfysiken grundare, sa vid ett föredrag;

"Jag betraktar medvetandet som grundläggande och materian som skapad ur medvetandet. Vi kan inte komma bortom medvetandet. Allt vi talar om, allt vi betraktar som existerande, förutsätter att medvetandet finns . . . Det finns ingen materia som sådan! All materia uppstår och existerar bara på grund av en kraft som håller samman detta atomens minimala solsystem . . . Vi måste antaga att det bakom denna kraft det finns ett medvetet och intelligent sinne som är upphov till all materia."

Därmed bekräftade en av vetenskapens främsta tänkare en högre skapande intelligens bakom all materia!

Universum andas troligen 

Astronomerna förklarar att universum expanderar och att expansionen kommer att fortsätta i all evighet. Men den slutsatsen bygger på teorin om Big Bang och förutsätter att universum består av död materia som följer mekaniska lagar. Men så är det inte. All ”materia” som skapas av universums otroliga intelligens, är levande. Varje atoms elektroner hålls igång av den energi som universum bildar genom att andas. För liksom alla levande organismer så andas också universum! Konstigt vore det annars. Det lever, är intelligent och omnipotent.

Universum expanderar bara när det andas in, när utandningen tar vid drar det sig samman igen!

Big Bang teorin

Den mekanistiska vetenskapen presenterade en alternativ skapelseberättelse som i korthet säger:

"Innan skapelsen ägde rum var rymden tom, ingen intelligens fanns, allt som skedde berodde på slumpen. Då inträffade en explosion, som skapade allt som behövdes för att fylla den tomma rymden med materia."

Alla kan förstå att ingen explosion kan ske som är skapande, speciellt inte i en rymd som är tom! Detta är inte vetenskap och kan knappast accepteras ens som science fiction. Det var ett försök att förklara det som inte går att förklara utan medverkan av en skapande intelligens.

Men efter att människan lurats tro på en ”vetenskap” som avskaffade Gud, så behövdes en förklaring till skapelsen. Big Bang fick duga till detta, bättre fanns inte att tillgå.

Det nu aktuella problemet är att människan ännu inte förstått att allt i universum är levande och regleras av dess egen intelligens som är oändlig. Det beror åter på vetenskapen, och har fått många konsekvenser.

Den hotande miljökollapsen är en. Människan sägs ha gjort sig skyldig till alltför stora utsläpp av koldioxid som sägs leda till en ökning av Jordens temperatur med en miljökollaps som följd. Men så är det inte. Universum är självreglerande. Temperaturen styrs inte av slumpen, vilket ”vetenskapen” fått många att tro. Solen och Jorden reglerar temperaturen till det bästa för oss och ingen klimatkatastrof hotar. Om vi haft en korrekt vetenskap skulle vi vetat att universum lever och hotet hade då inte kunnat uppstå! Men i den mekanistiska vetenskapens värld styr slumpen!

Ett högre syfte med miljöhotet kan vara att påpeka för människan att universum lever och har allt under kontroll! Ingen risk för miljökatastrof finns. Det är hög tid för människan att vakna ur sin slummer!

Mycket indikerar att universum inte består av död materia 

 1. För 150 miljoner år sedan var Jorden mindre, bara 20-25% av nuvarande storlek! Den slutsatsen kan dras av att kontinenternas kustlinjer passar perfekt in i varandra på en mycket mindre planet. Där bildar de en sammanhängande landmassa utan några hav. Detta kan omöjligt vara en slump utan visar att Jorden en gång varit en baby-planet som vuxit upp. Vi kan utgå från att alla planeter följer samma skapelseprincip och att alla lever. De är del av vårt levande universum. De är medvetna, men de saknar eget De ingår i det medvetande som omfattar allt i universum.               Se denna lilla video-animering om Jordens uppväxt. (1)
 2. The Global Consciousness Project har 70 slumptalsgeneratorer utplacerade över jordklotet som kontinuerligt och slumpvist, producerar ettor och nollor. Vid tillfällen då någon händelse inträffar som berör många människor, till exempel då Olympiska Spelen invigs eller då någon älskad kändis begravs, blir dessa oberoende generatorer i viss mån samordnade. Slumpen påverkas av människors känslor och är inte alltid slump! Kanske finns det ingen slump. (2)
 3. Vid Princetonuniversitetet gjordes under 27 år en studie som undersökte om människan med tankekraft kan påverka materiell apparatur. Dess resultat var så sensationellt och kontroversiellt att det i stort sett hållits hemligt. Det visade att människan kan påverka olika slags apparater med tankekraft, vilket indikerar att medvetandet är mer grundläggande än materian. Medvetandet kan inte ha uppstått ur materian! (3)
 4. Om två ”besläktade” (entangled) partiklar skickas ut åt motsatt håll i universum och något sker med den ena under dess resa, så vet den andra om detta – samtidigt som det sker. Antingen måste informationen förmedlas med oändlig hastighet eller så är rymden inte vad vi trott. I en mental värld finns inga avstånd, all information är samtidig. (4)  Magnetism är ett annat fenomen som fortplantar sig i medvetandet med till synes oändlig hastighet, det är av mental natur, inte av fysisk.
 5. Termiten, en liten insekt, bygger sitt bo ventilerat så att dess inomhusklimat blir behagligt för dem även i tropisk hetta. (6) Den gör det utan utbildning i byggnadsteknik som borde krävas för det. Termitens medvetande är inte dess eget, det är universums medvetande som verkar genom den så att den kan utföra sina uppgifter utan att själv behöva veta vad den gör. Den kan bara göra vad den är programmerad att göra. Detsamma gäller alla djur, deras intelligenta handlande kommer från universums medvetande och gör att de kan fungerar rationellt och felfritt.
 6. Också växter är direktkopplade till universums medvetande. Ett litet träd som fötts i närheten av sitt moderträd får hjälp med sin överlevnad av moderns rötter som söker upp barnets och vid behov förser det med vatten och andra näringsämnen. Men trädet har varken hjärna eller eget medvetande, kärleken hos universums medvetande verkar genom trädet och får det att verka medvetet (5)

Mörk materia

Med tiden stod det klart för astronomerna att den fysiska modellen av universum inte fungerade som man trott. Något saknades som kunde förklara rörelser hos planeter i universum som inte följde de mekaniska lagarna. Det ledde till att man tvingades införa mörk materia och mörk energi och år 2019 har ”upptäckten” av dessa belönats med Nobelpriset, trots att man inte funnit en enda av de mörka partiklarna någonstans där man försöker fånga dom och trots att man ännu inte vet vad de är.

Men så länge man ändå tror att de existerar kan vårt levande universum förbli dödförklarat! Kanske är det anledningen till priset. Ett nobelpris stärker onekligen de mörka partiklarnas ”status”.

En vetenskap måste vara grundad i medvetandet

När grunden för vetenskapen ändras från att ha varit materian till att bli medvetandet, så korrigeras automatiskt många fel. Medvetandet är grunden för allt, materian är inte grunden för något, den är resultatet av medvetandets skapande. Den felaktiga idén att livet uppstått ur materian måste också bort. Livet har, liksom medvetandet, aldrig uppstått. Bara vår fysiska kropp föds och dör. Själen kommer alltid att finnas, den är odödlig.

"En civilisation som inte accepterar den oändliga intelligens som skapat allt materiellt i universum men som tror på den idioti som slumpen representerar, är inte värd att överleva. I pågående kaos och krig förstörs nu den västerländska civilisationen, en naturlig följd av att den spårat ur och inte kan leda människan till upplysning."

Möjligheten att avbryta förstörelsen finns fortfarande, men då måste den mekanistiska vetenskapen bort, och sanningen ta över, vilket kan ske genom en revolution inom undervisningen i kombination med massiv information.

Idag har varken skola eller universitet något att erbjuda dom som vill veta vad livet är, var vi kommer ifrån. och allra viktigast vad meningen med livet är. Enligt vetenskapen är vi bara ett resultat av tillfälligheter, vi är slumpvist hopkomna datamaskiner av kött och blod, utan själ och utan mening. Vi lever bara ett liv och när vi dör försvinner vi spårlöst, som om vi aldrig existerat. Detta är fruktansvärt och har fått många människor att ta sitt liv för att komma undan meningslösheten. Vår civilisations kunskapssystem kostar många unga människor livet!

Nirvana är meningen med livet

Livet på Jorden ger oss möjlighet att utvecklas till upplysta mästare, med samma förmågor som Buddha, Jesus och andra profeter haft. Upplysning och Nirvana är samma sak. De innebär att vårt lilla ”provisoriska” ego övergår till ett verkligt, och ofantligt mycket större jag. Det vi trott var vårt verkliga jag försvinner, det var skapat av hjärnan och förmedlades till oss som en ”grumlig” spegelbild av universums medvetande.

Då grumligheten försvinner är vi upplysta. De gamla mästarna talade om hur det fungerar och om hur vi ska leva för att nå dit. Skrifter i alla kulturer har informerat om det, så även bibeln. Genom tiderna har Nirvana varit målet för många, främst i österns länder, men bara ett mindre antal har nått ända fram.

Vägen till upplysning har ansetts svår och mycket lång. Idag kan sannolikt tiden förkortas till några få år. Nya metoder och kunskaper har kommit till och en gruppeffekt gör tiden kortare för studerande som utvecklas tillsammans. Hos många unga pressar utvecklingen på inifrån och kan vara svår att hålla tillbaka.

Födelsen av ett högre medvetande kan medföra viss förvirring och i vårt samhälle finns ingen kunskap som kan förklara en persons upplevelser under tiden fram till upplysningen. I stället riskerar personer med dessa symtom att medicineras med nervlugnande kemiska preparat. Nutidens psykologi kommer från den mekanistiska människosynen som bestämde att människan är att betrakta som en maskin, jämställd med roboten. Många fler skulle troligen varit upplysta idag, om inte vetenskapen lurat oss alla.

Det ryska världsfredprojektet, The Russian World Peace Project (8), syftar till fred genom att fler människor blir upplysta. Ett årligt tillskott av upplysta människor leder till fred i världen och Rysslands ledning känner till att andliga värden är nödvändiga för människans välmående. I de flesta andra länder är dessa bara onödiga hinder för en teknisk utveckling mot full robotisering av människan, och måste bort.

Projektet kan kanske leda till omgående fred. Universums Medvetande har full kontroll på allt som sker och håller liv i varje atom i universum. Dess mål var att skapa människan till en kopia av sig själv, men den möjligheten förhindrades då den mekanistiska vetenskapen infördes och gjorde livet mekaniskt. När detta rättas till öppnas möjligheter att skapa avspänning så att krig inte längre ges någon näring.

Bara ett jag är verkligt

Människan tror sig vara sitt lilla ego, den person som hjärnan fått henne att se som sitt jag. Men identiteten förändras då hjärnan får förmågan att med högsta klarhet visa verkligheten. Då tynar vårt lilla ego bort och vi smälter samman med universums allomfattande medvetande. Vi blir i stället vårt kosmiska jag, det medvetande som skapade världen, och som omfattar allt, det enda medvetande som finns!

Därför meddelade skaparen att människan skulle bli en kopia av honom själv! 

En upplyst människa kan lära sig det som Jesus demonstrerade när han gick på vattnet, när han materialiserade mat så att 5000 människor kunde äta sig mätta, och andra underverk. Dessa kallas Siddhis och är kända i Indien sedan länge. De är omskrivna i Yoga Sutras, en mer än 2000 år gammal skrift av yogamästaren Patanjali.

När vi inser att världen skapats av universums medvetande och att Jesus hade detta medvetande, blir hans mirakel möjliga att förstå. Människans framtid ligger i att utveckla sig själv, inte i att utveckla robotar för att ersätta henne.

Jesus befann sig i Indien under de 18 år han saknades i sitt hemland. (7) Där lärde han sig bemästra materian. Han togs ner från korset av sina vänner innan han dog och reste via sidenvägen till Indien tillsammans med sin mor Maria. Hans tid där omnämns av flera indiska historieskrivare. Som en högt aktad yogi gifte han sig, fick barn och levde till hög ålder. Hans grav finns i SriNagar i Kashmir, mor Marias finns i Murrree, Pakistan, på gränsen till Kashmir.

Jesus sista ord finns nedtecknade:

”Nu, i detta sista ögonblick är min själ beredd att flyga till den helige skaparen . . . det är nödvändigt för var och en av er att följa Guds budord. Ingen ska följa osanningen och överge sanningen”.

Han betonade betydelsen av sanning också i orden till lärjungarna: ”Sanningen ska göra er fria!”

Onekligen är det ett mirakel att leva i denna värld som vi trott består av död materia, men där allt lever och där alla har möjlighet att nå Nirvana och bli medskapare i universum. Den mekanistiska vetenskapen däremot lärde oss leva med deras lögner. Det slutade med krig och elände!

Detta är del 1 i en serie filosofiska funderingar av Ingemar Wärnström.

Text: Ingemar Wärnström, filosof, författare och social nyskapare. Han skrev boken Långsamt Vaknar Vi Upp, och ser vilka som styr vår värld. Han grundade ett internationellt College i Höör i Skåne 1998, University for Global Well-Being, där en av invigningstalarna var professor Brian D. Josephson, nobelpristagare i fysik 1973. Colleget tvingades avsluta sin verksamhet efter 5 år. Många av världens främsta nytänkare och professorer undervisade, Amit Goswami, professor i teoretisk fysik, Henryk Skolimowski, den första professorn i Eko-Filosofi, David Lorimer, skapare av The Scientific and Medical Network, och många andra.

Ingemar Wärnströms plan är att starta The Russian World Peace Project i Ryssland, med utbildning innefattande teori och praktik för att nå upplysning under studietiden.

Intresserade kan ta kontakt via formuläret på sidan: Rusworldpeace.org

Referenser

 1. Video: Neal Adams - Science: 01 - Conspiracy: Earth is Growing!
 2. Video: The Science of Collective Consciousness | Roger Nelson | The Global Consciousness Project
 3. Video: Princeton Mind Matter Interaction Research
 4. Artikel, Live Science: Entangled particles reveal
 5. Video: The Hidden Life of Trees, interview Peter Wohlleben
 6. Video: How Termites Inspired a Building That Can Cool Itself
 7. Video: Govt of India Documentry on Jesus in Kashmir
 8. The Russian World Peace Project