Är universum en levande organism? – En ödesfråga för vår civilisation

NewsVoice är en nättidning som startade 2011. Syftet är att publicera oberoende nyheter, debattartiklar och kommentarer samt analyser.
publicerad 4 november 2019
- NewsVoice redaktion
Universum. Foto: Logan Lambert. Unsplash.com

KOSMOLOGI. Det är bevisat att världen inte kan ha kommit till av en slump utan måste ha skapats av en otroligt hög intelligens. DNA-molekylen är så komplex att inget annat är möjligt. Människan gjorde ett stort misstag för 400 år sedan. Det måste rättas till innan vi kan få fred på Jorden och kan leva det fascinerande liv vi är avsedda för!

Text: Ingemar Wärnström | Universum. Foto: Logan Lambert. Unsplash.com

Den Mekanistiska Vetenskapen

Under 1600-talet infördes den form av vetenskap som praktiseras än i dag. Dess fulla benämning är den mekanistiska vetenskapen, numera enbart kallad vetenskapen. Att alternativ till den finns är det få som vet. Bakom den nya vetenskapen låg de maktgrupper som bestämde vilka kunskaper människan skulle tillåtas ha. Hon måste förhindras att förstå livets verkliga mening annars riskerade dom att själva förlora makten.

De försäkrade att den nya vetenskapen var objektiv. Den skulle leda till sanna kunskaper och göra slut på all religiös övertro. De beslöt att bara materian var verklig och att allt annat var vidskepelse. De beslöt också att medvetandet skapas i människans hjärna och att hon inte har någon själ. Nu vet vi att allt detta var fel.


Den nya vetenskapens främsta syfte var inte att leverera korrekta kunskaper. Det var att bli av med Gud! De visste att de måste ha all makt i sina egna händer då människan vaknade upp och såg vilka som styrde. Genom att hävda att bara materian var verklig blev Gud vidskepelse.


Bara den mekanistiska vetenskapen accepteras vid världens universitet som blivit centraler för ateistisk propaganda, och självklart styrs skolorna också av detta. Den ”rationella” människan tror att vetenskapens forskning visar att livet uppstått av en slump och därför saknar mening.

Men astronomen Fred Hoyle kommenterade livets uppkomst:

“Livet kan inte ha börjat av en slump. . .  Problemet är att det finns ca 2000 enzymer, och sannolikheten att få upp dem alla i ett slumpvist försök är bara 1 på 10 upphöjt till 40,000, en så otroligt liten sannolikhet att den inte skulle kunna inträffa även om hela universum bestod av en organisk soppa”.

Universums medvetande hade för avsikt att skapa människan till sin egen avbild, en andlig mästare med högsta medvetande. Den mekanistiska vetenskapen förhindrade den utvecklingen. Den är vår civilisations kunskapssystem men kan inte leda människan till upplysning! I stället garanterar den de mörka krafterna att behålla makten och planerar nu en bankirernas diktatur på Jorden.

Fred kan vi bara få genom att bryta oss ur den lömska mekanistiska vetenskapens grepp. Livet är inte mekaniskt. Grunden för all vetenskap måste vara medvetandet, det är grunden för allt.

Mörkrets krafter ingår i universums undervisning av oss. Livet på Jorden är en skola där människans omdöme och självständiga tänkande ska utvecklas under starkt motstånd från mörkrets krafter. Då blir människan vis och stark.

Den Medvetna Skapelsen

I stället för att acceptera de felaktiga antaganden som gjordes på 1600-talet, får vi gå tillbaka till när skapelsen ägde rum och se vad som kan ha skett, och korrigera det som blev fel då den mekanistiska vetenskapen infördes.

Innan skapelsen börjat var världsrymden tom. Ingen materia fanns, men i stället fanns hos den tomma rymden en egenskap som möjliggjorde skapelsen — medvetandet! Medvetandet självt har aldrig skapats, det hör hemma i en dimension bortom tid och rum, vilket innebär att det alltid funnits, att det finns överallt och att det inte kan skapas. Det kan inte ha uppstått i människans hjärna vilket vetenskapen hävdar. Medvetande är existens!

Att världen först skapades i universums medvetande är inte mycket konstigare än att Beethoven när han var döv, skapade sina stora orkesterverk i sitt medvetande, innan de uppfördes i konserthusen.

Ett enda medvetande finns

Detta enda medvetande förenar alla universums organismer till ett enda liv omfattande allt levande i universum.

Också människan ingår i denna enda levande organism och vi har inte heller ett eget medvetande! Det vi upplever som vårt eget, är universums medvetande så som hjärnan förmedlar det till oss. Hjärnan fungerar som ett begränsade filter som ger oss en ofullständig verklighetsuppfattning.

Universums Medvetande skapade den materiella världen i form av tankar, någon annan möjlighet fanns inte. Tankarna materialiserades och dess vibration sänktes så de blev synliga för människan. De blev den värld vi lever i och som astronomerna studerar i sina teleskop.

Einstein sa om materian: ”Det vi kallar materia är energi vars vibrationer sänkts så att den blir synlig för våra sinnen. Det finns ingen materia!” Det han inte sa, men som han sannolikt visste, var att energin han talade om var mental energi! Men detta hade inte varit vetenskapligt (politiskt!) korrekt av honom att säga.

Max Planck, nobelpristagare och en av kvantfysiken grundare, sa vid ett föredrag;

“Jag betraktar medvetandet som grundläggande och materian som skapad ur medvetandet. Vi kan inte komma bortom medvetandet. Allt vi talar om, allt vi betraktar som existerande, förutsätter att medvetandet finns . . . Det finns ingen materia som sådan! All materia uppstår och existerar bara på grund av en kraft som håller samman detta atomens minimala solsystem . . . Vi måste antaga att det bakom denna kraft det finns ett medvetet och intelligent sinne som är upphov till all materia.”

Därmed bekräftade en av vetenskapens främsta tänkare en högre skapande intelligens bakom all materia!

Universum andas troligen 

Astronomerna förklarar att universum expanderar och att expansionen kommer att fortsätta i all evighet. Men den slutsatsen bygger på teorin om Big Bang och förutsätter att universum består av död materia som följer mekaniska lagar. Men så är det inte. All ”materia” som skapas av universums otroliga intelligens, är levande. Varje atoms elektroner hålls igång av den energi som universum bildar genom att andas. För liksom alla levande organismer så andas också universum! Konstigt vore det annars. Det lever, är intelligent och omnipotent.

Universum expanderar bara när det andas in, när utandningen tar vid drar det sig samman igen!

Big Bang teorin

Den mekanistiska vetenskapen presenterade en alternativ skapelseberättelse som i korthet säger:

“Innan skapelsen ägde rum var rymden tom, ingen intelligens fanns, allt som skedde berodde på slumpen. Då inträffade en explosion, som skapade allt som behövdes för att fylla den tomma rymden med materia.”

Alla kan förstå att ingen explosion kan ske som är skapande, speciellt inte i en rymd som är tom! Detta är inte vetenskap och kan knappast accepteras ens som science fiction. Det var ett försök att förklara det som inte går att förklara utan medverkan av en skapande intelligens.

Men efter att människan lurats tro på en ”vetenskap” som avskaffade Gud, så behövdes en förklaring till skapelsen. Big Bang fick duga till detta, bättre fanns inte att tillgå.

Det nu aktuella problemet är att människan ännu inte förstått att allt i universum är levande och regleras av dess egen intelligens som är oändlig. Det beror åter på vetenskapen, och har fått många konsekvenser.

Den hotande miljökollapsen är en. Människan sägs ha gjort sig skyldig till alltför stora utsläpp av koldioxid som sägs leda till en ökning av Jordens temperatur med en miljökollaps som följd. Men så är det inte. Universum är självreglerande. Temperaturen styrs inte av slumpen, vilket ”vetenskapen” fått många att tro. Solen och Jorden reglerar temperaturen till det bästa för oss och ingen klimatkatastrof hotar. Om vi haft en korrekt vetenskap skulle vi vetat att universum lever och hotet hade då inte kunnat uppstå! Men i den mekanistiska vetenskapens värld styr slumpen!

Ett högre syfte med miljöhotet kan vara att påpeka för människan att universum lever och har allt under kontroll! Ingen risk för miljökatastrof finns. Det är hög tid för människan att vakna ur sin slummer!

Mycket indikerar att universum inte består av död materia 

 1. För 150 miljoner år sedan var Jorden mindre, bara 20-25% av nuvarande storlek! Den slutsatsen kan dras av att kontinenternas kustlinjer passar perfekt in i varandra på en mycket mindre planet. Där bildar de en sammanhängande landmassa utan några hav. Detta kan omöjligt vara en slump utan visar att Jorden en gång varit en baby-planet som vuxit upp. Vi kan utgå från att alla planeter följer samma skapelseprincip och att alla lever. De är del av vårt levande universum. De är medvetna, men de saknar eget De ingår i det medvetande som omfattar allt i universum.               Se denna lilla video-animering om Jordens uppväxt. (1)
 2. The Global Consciousness Project har 70 slumptalsgeneratorer utplacerade över jordklotet som kontinuerligt och slumpvist, producerar ettor och nollor. Vid tillfällen då någon händelse inträffar som berör många människor, till exempel då Olympiska Spelen invigs eller då någon älskad kändis begravs, blir dessa oberoende generatorer i viss mån samordnade. Slumpen påverkas av människors känslor och är inte alltid slump! Kanske finns det ingen slump. (2)
 3. Vid Princetonuniversitetet gjordes under 27 år en studie som undersökte om människan med tankekraft kan påverka materiell apparatur. Dess resultat var så sensationellt och kontroversiellt att det i stort sett hållits hemligt. Det visade att människan kan påverka olika slags apparater med tankekraft, vilket indikerar att medvetandet är mer grundläggande än materian. Medvetandet kan inte ha uppstått ur materian! (3)
 4. Om två ”besläktade” (entangled) partiklar skickas ut åt motsatt håll i universum och något sker med den ena under dess resa, så vet den andra om detta – samtidigt som det sker. Antingen måste informationen förmedlas med oändlig hastighet eller så är rymden inte vad vi trott. I en mental värld finns inga avstånd, all information är samtidig. (4)  Magnetism är ett annat fenomen som fortplantar sig i medvetandet med till synes oändlig hastighet, det är av mental natur, inte av fysisk.
 5. Termiten, en liten insekt, bygger sitt bo ventilerat så att dess inomhusklimat blir behagligt för dem även i tropisk hetta. (6) Den gör det utan utbildning i byggnadsteknik som borde krävas för det. Termitens medvetande är inte dess eget, det är universums medvetande som verkar genom den så att den kan utföra sina uppgifter utan att själv behöva veta vad den gör. Den kan bara göra vad den är programmerad att göra. Detsamma gäller alla djur, deras intelligenta handlande kommer från universums medvetande och gör att de kan fungerar rationellt och felfritt.
 6. Också växter är direktkopplade till universums medvetande. Ett litet träd som fötts i närheten av sitt moderträd får hjälp med sin överlevnad av moderns rötter som söker upp barnets och vid behov förser det med vatten och andra näringsämnen. Men trädet har varken hjärna eller eget medvetande, kärleken hos universums medvetande verkar genom trädet och får det att verka medvetet (5)

Mörk materia

Med tiden stod det klart för astronomerna att den fysiska modellen av universum inte fungerade som man trott. Något saknades som kunde förklara rörelser hos planeter i universum som inte följde de mekaniska lagarna. Det ledde till att man tvingades införa mörk materia och mörk energi och år 2019 har ”upptäckten” av dessa belönats med Nobelpriset, trots att man inte funnit en enda av de mörka partiklarna någonstans där man försöker fånga dom och trots att man ännu inte vet vad de är.

Men så länge man ändå tror att de existerar kan vårt levande universum förbli dödförklarat! Kanske är det anledningen till priset. Ett nobelpris stärker onekligen de mörka partiklarnas ”status”.

En vetenskap måste vara grundad i medvetandet

När grunden för vetenskapen ändras från att ha varit materian till att bli medvetandet, så korrigeras automatiskt många fel. Medvetandet är grunden för allt, materian är inte grunden för något, den är resultatet av medvetandets skapande. Den felaktiga idén att livet uppstått ur materian måste också bort. Livet har, liksom medvetandet, aldrig uppstått. Bara vår fysiska kropp föds och dör. Själen kommer alltid att finnas, den är odödlig.

“En civilisation som inte accepterar den oändliga intelligens som skapat allt materiellt i universum men som tror på den idioti som slumpen representerar, är inte värd att överleva. I pågående kaos och krig förstörs nu den västerländska civilisationen, en naturlig följd av att den spårat ur och inte kan leda människan till upplysning.”

Möjligheten att avbryta förstörelsen finns fortfarande, men då måste den mekanistiska vetenskapen bort, och sanningen ta över, vilket kan ske genom en revolution inom undervisningen i kombination med massiv information.

Idag har varken skola eller universitet något att erbjuda dom som vill veta vad livet är, var vi kommer ifrån. och allra viktigast vad meningen med livet är. Enligt vetenskapen är vi bara ett resultat av tillfälligheter, vi är slumpvist hopkomna datamaskiner av kött och blod, utan själ och utan mening. Vi lever bara ett liv och när vi dör försvinner vi spårlöst, som om vi aldrig existerat. Detta är fruktansvärt och har fått många människor att ta sitt liv för att komma undan meningslösheten. Vår civilisations kunskapssystem kostar många unga människor livet!

Nirvana är meningen med livet

Livet på Jorden ger oss möjlighet att utvecklas till upplysta mästare, med samma förmågor som Buddha, Jesus och andra profeter haft. Upplysning och Nirvana är samma sak. De innebär att vårt lilla ”provisoriska” ego övergår till ett verkligt, och ofantligt mycket större jag. Det vi trott var vårt verkliga jag försvinner, det var skapat av hjärnan och förmedlades till oss som en ”grumlig” spegelbild av universums medvetande.

Då grumligheten försvinner är vi upplysta. De gamla mästarna talade om hur det fungerar och om hur vi ska leva för att nå dit. Skrifter i alla kulturer har informerat om det, så även bibeln. Genom tiderna har Nirvana varit målet för många, främst i österns länder, men bara ett mindre antal har nått ända fram.

Vägen till upplysning har ansetts svår och mycket lång. Idag kan sannolikt tiden förkortas till några få år. Nya metoder och kunskaper har kommit till och en gruppeffekt gör tiden kortare för studerande som utvecklas tillsammans. Hos många unga pressar utvecklingen på inifrån och kan vara svår att hålla tillbaka.

Födelsen av ett högre medvetande kan medföra viss förvirring och i vårt samhälle finns ingen kunskap som kan förklara en persons upplevelser under tiden fram till upplysningen. I stället riskerar personer med dessa symtom att medicineras med nervlugnande kemiska preparat. Nutidens psykologi kommer från den mekanistiska människosynen som bestämde att människan är att betrakta som en maskin, jämställd med roboten. Många fler skulle troligen varit upplysta idag, om inte vetenskapen lurat oss alla.

Det ryska världsfredprojektet, The Russian World Peace Project (8), syftar till fred genom att fler människor blir upplysta. Ett årligt tillskott av upplysta människor leder till fred i världen och Rysslands ledning känner till att andliga värden är nödvändiga för människans välmående. I de flesta andra länder är dessa bara onödiga hinder för en teknisk utveckling mot full robotisering av människan, och måste bort.

Projektet kan kanske leda till omgående fred. Universums Medvetande har full kontroll på allt som sker och håller liv i varje atom i universum. Dess mål var att skapa människan till en kopia av sig själv, men den möjligheten förhindrades då den mekanistiska vetenskapen infördes och gjorde livet mekaniskt. När detta rättas till öppnas möjligheter att skapa avspänning så att krig inte längre ges någon näring.

Bara ett jag är verkligt

Människan tror sig vara sitt lilla ego, den person som hjärnan fått henne att se som sitt jag. Men identiteten förändras då hjärnan får förmågan att med högsta klarhet visa verkligheten. Då tynar vårt lilla ego bort och vi smälter samman med universums allomfattande medvetande. Vi blir i stället vårt kosmiska jag, det medvetande som skapade världen, och som omfattar allt, det enda medvetande som finns!

Därför meddelade skaparen att människan skulle bli en kopia av honom själv! 

En upplyst människa kan lära sig det som Jesus demonstrerade när han gick på vattnet, när han materialiserade mat så att 5000 människor kunde äta sig mätta, och andra underverk. Dessa kallas Siddhis och är kända i Indien sedan länge. De är omskrivna i Yoga Sutras, en mer än 2000 år gammal skrift av yogamästaren Patanjali.

När vi inser att världen skapats av universums medvetande och att Jesus hade detta medvetande, blir hans mirakel möjliga att förstå. Människans framtid ligger i att utveckla sig själv, inte i att utveckla robotar för att ersätta henne.

Jesus befann sig i Indien under de 18 år han saknades i sitt hemland. (7) Där lärde han sig bemästra materian. Han togs ner från korset av sina vänner innan han dog och reste via sidenvägen till Indien tillsammans med sin mor Maria. Hans tid där omnämns av flera indiska historieskrivare. Som en högt aktad yogi gifte han sig, fick barn och levde till hög ålder. Hans grav finns i SriNagar i Kashmir, mor Marias finns i Murrree, Pakistan, på gränsen till Kashmir.

Jesus sista ord finns nedtecknade:

”Nu, i detta sista ögonblick är min själ beredd att flyga till den helige skaparen . . . det är nödvändigt för var och en av er att följa Guds budord. Ingen ska följa osanningen och överge sanningen”.

Han betonade betydelsen av sanning också i orden till lärjungarna: ”Sanningen ska göra er fria!”

Onekligen är det ett mirakel att leva i denna värld som vi trott består av död materia, men där allt lever och där alla har möjlighet att nå Nirvana och bli medskapare i universum. Den mekanistiska vetenskapen däremot lärde oss leva med deras lögner. Det slutade med krig och elände!

Detta är del 1 i en serie filosofiska funderingar av Ingemar Wärnström.

Text: Ingemar Wärnström, filosof, författare och social nyskapare. Han skrev boken Långsamt Vaknar Vi Upp, och ser vilka som styr vår värld. Han grundade ett internationellt College i Höör i Skåne 1998, University for Global Well-Being, där en av invigningstalarna var professor Brian D. Josephson, nobelpristagare i fysik 1973. Colleget tvingades avsluta sin verksamhet efter 5 år. Många av världens främsta nytänkare och professorer undervisade, Amit Goswami, professor i teoretisk fysik, Henryk Skolimowski, den första professorn i Eko-Filosofi, David Lorimer, skapare av The Scientific and Medical Network, och många andra.

Ingemar Wärnströms plan är att starta The Russian World Peace Project i Ryssland, med utbildning innefattande teori och praktik för att nå upplysning under studietiden.

Intresserade kan ta kontakt via formuläret på sidan: Rusworldpeace.org

Referenser

 1. Video: Neal Adams – Science: 01 – Conspiracy: Earth is Growing!
 2. Video: The Science of Collective Consciousness | Roger Nelson | The Global Consciousness Project
 3. Video: Princeton Mind Matter Interaction Research
 4. Artikel, Live Science: Entangled particles reveal
 5. Video: The Hidden Life of Trees, interview Peter Wohlleben
 6. Video: How Termites Inspired a Building That Can Cool Itself
 7. Video: Govt of India Documentry on Jesus in Kashmir
 8. The Russian World Peace Project

Bildannons för Dieseltrim.se

Så här kan du stötta Newsvoice

 • Efter att ha läst hela frågeställningen och alla inlägg ännu en gång så framstår det för mig att den här debatten förs på två plan. Det känns som om vi befinner oss inom olika dimensioner. Det är verkligen intressant för jag måste rannsaka mig själv varför jag känner så.
  Jag har inte akademiska studier och är därmed fri att bilda mig egna uppfattningar om tillvaron. Jag är inte heller begränsad att försvara en viss religion. Jag läser mycket och tar till mig det som känns relevant efter att noga ha begrundat det lästa.
  Jag använder mig gärna av symbolspråket och ser mycket i inre bilder. Därför brukar jag, när jag ber, visualisera att jag kopplar upp mig till Fältet genom den kanal som jag känner står i förbindelse med den guddomliga kraften. Alltså är jag övertygad om att universum är levande för jag får alltid ett tecken på att min bön blivit mottagen. Antingen i en dröm som jag tolkar genom symbolspråket eller att jag får en plötslig insikt som ger mig svaret på det jag vill få klarhet i.
  Jag söker alltid efter bekräftelse på hur detta kan ske och det får jag genom den nya vetenskapen.
  Insikter tolkar jag som de wormholes som aktiveras genom mitt DNA.
  En amerikansk vetenskapsman , Nassim Haramein, förklarar att: “man kan inte se fältet men man kan länka till det. Informationen mellan allt i universum kommer från fältet. Och det sker ett ständigt utbyte (via så kallade “maskhål”) av information. På så vis existerar vårt medvetande”. Han säger också att “det är just informationsutbytet i universum som knyter ihop allt. Man kan kalla det för fältet, rymden eller Gud”.
  På detta sätt kan andlighet och vetenskap knytas ihop. Det är inte det ena eller det andra utan både och.
  Hur kan jag ha kännedom om detta ? Jag får först mina inre tankar, som jag sedan söker
  bekräftelse för inom vetenskapen. Jag tror inte på slumpen .Jag får anta att svaret får sin förklaring genom reinkarnationen.

 • Efter att ha läst hela frågeställningen och alla inlägg ännu en gång så framstår det för mig att den här debatten förs på två plan. Det känns som om vi befinner oss inom olika dimensioner. Det är verkligen intressant för jag måste rannsaka mig själv varför jag känner så.
  Jag har inte akademiska studier och är därmed fri att bilda mig egna uppfattningar om tillvaron. Jag är inte heller begränsad att försvara en viss religion. Jag läser mycket och tar till mig det som känns relevant efter att noga ha begrundat det lästa.
  Jag använder mig gärna av symbolspråket och ser mycket i inre bilder. Därför brukar jag, när jag ber, visualisera att jag kopplar upp mig till Fältet genom den kanal som jag känner står i förbindelse med den guddomliga kraften. Alltså är jag övertygad om att universum är levande för jag får alltid ett tecken på att min bön blivit mottagen. Antingen i en dröm som jag tolkar genom symbolspråket eller att jag får en plötslig insikt som ger mig svaret på det jag vill få klarhet i.
  Jag söker alltid efter bekräftelse på hur detta kan ske och det får jag genom den nya vetenskapen.
  Insikter tolkar jag som de wormholes som aktiveras genom mitt DNA.
  En amerikansk vetenskapsman , Nassim Haramein, förklarar att: “man kan inte se fältet men man kan länka till det. Informationen mellan allt i universum kommer från fältet. Och det sker ett ständigt utbyte (via så kallade “maskhål”) av information. På så vis existerar vårt medvetande”. Han säger också att “det är just informationsutbytet i universum som knyter ihop allt. Man kan kalla det för fältet, rymden eller Gud”.
  På detta sätt kan andlighet och vetenskap knytas ihop. Det är inte det ena eller det andra utan både och.
  Hur kan jag ha kännedom om detta ? Jag får först mina inre tankar, som jag sedan söker
  bekräftelse för inom vetenskapen. Jag tror inte på slumpen .Jag får anta att svaret får sin förklaring genom reinkarnationen.

 • Intressant. Två herrar som debatterar och inte tycker lika om något trots att det är samma verklighet de säger sig beskriva. Om man se något uppifrån eller underifrån får man onekligen olika bilder men vad har det med tolkning av tillvarons mekanismer att göra? Hoppas ni kan definiera ett gemensamt språk så kanske vi läsare kan börja förstå vad ni egentligen är oense om. Öppenhet, nyfikenhet, tacksamhet är mina ledord.

  • Har du läst artikeln, följt upp referenserna och tänkt igenom det hela, så kanske du har frågor. Det vore en utgångspunkt menar jag. Det du föreslår anser jag inte vara möjligt.

 • Huruvida vårt Universum kan betraktas såsom levande, som t.ex en cell-organism,
  en kopia av vår hjärna osv. kräver en hel bok för att kunna beskrivas.
  Läs förslagsvis boken om Vårt Levande Universum. Finns hos alla nätbokhandlar, Bokus, Adlibris mm.

 • Intressant. Två herrar som debatterar och inte tycker lika om något trots att det är samma verklighet de säger sig beskriva. Om man se något uppifrån eller underifrån får man onekligen olika bilder men vad har det med tolkning av tillvarons mekanismer att göra? Hoppas ni kan definiera ett gemensamt språk så kanske vi läsare kan börja förstå vad ni egentligen är oense om. Öppenhet, nyfikenhet, tacksamhet är mina ledord.

  • Har du läst artikeln, följt upp referenserna och tänkt igenom det hela, så kanske du har frågor. Det vore en utgångspunkt menar jag. Det du föreslår anser jag inte vara möjligt.

 • Huruvida vårt Universum kan betraktas såsom levande, som t.ex en cell-organism,
  en kopia av vår hjärna osv. kräver en hel bok för att kunna beskrivas.
  Läs förslagsvis boken om Vårt Levande Universum. Finns hos alla nätbokhandlar, Bokus, Adlibris mm.

 • Ingemar Wärnström, Ursäkt antagen. Visst har du rätt att presentera din egen uppfattning med pondus. Din fråga angående självsanering. Om jag uppfattat din fråga korrekt, JA.
  Meningsutbytet oss emellan visar att man kan debattera ett ämne med olika basala uppfattningar utan att slänga epitet på motparten så debatten spårar ur. Ha det bra!

 • Nej, jag vill inte konkurrera med vetenskapen på dess egen planhalva. Jag står på sanningens planhalva. Men eftersom jag förstår att du står stadigt förankrad (visserligen med förbundna ögon) i dess jord så vill jag be dig om bevis för att universum består av död materia på vilken man kan tillämpa de fysiska, mekaniska lagar som man hittills gjort.
  Sanningen är att vetenskapen, den du förlitar dig helt på, inte har en aning om ifall universum är en produkt tillkommen genom en tankeprocess och därför är levande, eller om den är en produkt av Big Bang då den förmodligen är död materia. Kan du bevisa att denna stora skräll verkligen har ägt rum, i så fall är jag tacksam för bevisen för detta. Kan din vetenskap bevisa att livet, utan anledning, utan närvaro av någon intelligens, uppstått ur materian? Sannolikheten för detta är en på 10 upphöjt till 40.000. (vilket framgår av artikeln jag skrivit, men som jag tvivlar på att du läst)

  Vetenskapen bygger hela dess kosmologi på teorier där det första ledet saknas. De har byggt ett luftslott och det är förvånande hur många människor det finns som gått på denna bluff!

  Det är dags att vakna nu Gustav!

  • Nja, det är ju din personliga sanning som du uppfattar den och det kan vi inte ta ifrån dig. Men din sanning behöver inte nödvändigtvis stämma överens med andras sanning eller ens verkligheten för det är så den mänskliga hjärnan tyvärr fungerar.

   Vetenskapen är till skillnad från t.ex. religioner dynamisk och föränderlig. Nya upptäckter kan helt omkullkasta gamla teorier och det är så det ska fungera om vi vill veta hur t.ex. rymden fungerar. Vetenskapen är inte komplett och det är dess styrka. Ju mer vi lär oss desto fler nya frågor dyker upp och just den nyfikenheten är människans absolut största styrka. Sen finns det alltid en grupp människor som läser “statiska skrifter” och är nöjda med det svaret de får där och de människorna eller kulturerna kommer aldrig att utvecklas och gå framåt. De saknar helt enkelt drivkraften och får stå och stampa på samma ställe.

   Som det är idag står vetenskapen för den bästa modellen för hur vi ska skaffa kunskap om det mesta som finns på samtliga plan, allt från biologi, astronomi, arkeologi, medicin, geologi till kärnfysik. Hur jag kan bevisa det är att den helt enkelt fungerar rent praktiskt. Vi lär oss och skapar nya saker hela tiden som fungerar. Från första flintakniven till dagens kvantdatorer.

   Om du har en hypotes att vetenskapen har fel och din förklaring om rymden och livets uppkomst är rätt ligger det faktiskt på dig att leda i bevis att det faktiskt är så. Vetenskapen har en solid och vedertagen hypotes angående Big bang, inflationen, partiklar, fundamentala krafter och hur enkelt liv uppstod. Hur evolutionen sedan fungerar är t.o.m. observerbar idag.

   Sen finns det en uppsjö med olika religioner som alla har sina egen förklaringar hur världen skapades och hur livet uppstod. Men då kommer den oundvikliga frågan vilken religion som har “tolkningsföreträde”? Alla tror ju att just sin egen religion har rätt svar. Den diskussionen ger jag mig inte in i för det skulle inte leda någonstans.

   Att gå ifrån dagens vetenskap till som vi hade det förr i tiden när prästen förkunnade hur allt fungerade skulle vara ett stort steg bakåt i vår utveckling.

   • Så om jag förstår dig rätt så tycker du att det mesta är ganska bra som det är?
    I så fall kan jag bara önska dig lycka till.

    • Det jag säger är att allt kan bli bättre och att det ligger i människans natur att utvecklas och förstå mer om allt.
     Om vi inte litar på vetenskapen kan vi kasta all kunskap vi har samlat de senaste 10.000 åren i papperskorgen, riva pyramiderna, stänga alla skolor och sätta oss på baken och tugga nötter.
     Jag känner personer som flytt från Afghanistan, Syrien och Irak just p.g.a. att det finns starka konservativa krafter där som är besatta att göra just det. Och dessa krafter är beredda att ta till alla tillgängliga medel för att uppnå sina mål och jag tror att du förstår vilka krafter jag talar om.

     • OK, då förstår jag att det jag försökt säga inte gått fram. Kanske har jag inte uttryckt mig tydligt nog.

      • Kristallklart!
       Du vill förklara universum och materia på ett alternativt sätt mot vad vetenskapen gör. Du hävdar även att din förklaring är den sanna oavsett stöd i vetenskapen för det. Du hävdar även att vetenskapens förklaring är en bluff och ett luftslott.
       Nu tjuvläste jag t.o.m. lite i dina inlägg men rätta mig gärna om jag läst/tolkat dem helt fel.
       Problemet är att jag ser inga belägg för dina påståenden. Vem som helst kan påstå vad som helst men vill man bli tagen på allvar måste man ge belägg för påståendena
       Jag tror tyvärr att vi har fundamentalt olika syn på vad som är tro och kunskap eller vad som är åsikt och fakta.

     • Nej Gustav, du har missuppfattat totalt. Det problematiska är inte vetenskap som kunskapssökande system, utan att vi har en 400 år gammal vetenskap, kallad den mekanistiska vetenskapen, som grundades på antagandena att 1. bara materian är verklig (därmed blev man av med Gud) 2. Att medvetandet uppstår i människans hjärna (vilket t ex de 5 fenomen jag tagit upp i min artikel visar vara fel) 3. att människan inte har någon själ. Detta är omöjligt vilket visats på en mängd olika sätt.
      Denna “vetenskap” är ateistisk, men trots detta har den blivit vår civilisations kunskapssystem, och genom den utbildas alla barn och studenter i skolor och universitet till ateister. Att detta trossystem inte är korrekt visar kvantfysiken, som du sett om du läst min artikel först i stället för att svara först.
      Det finns massor av belägg för det jag påstår, dels i artikeln och även i referenserna. Men till skillnad från dig anser jag det inte vara min uppgift att bevisa allt. Det får du göra själv. Jag delar bara min syn på sakernas tillstånd. Är du intresserad bra, är du inte intresserad bra också, det är inte min sak.

 • Visst är vårt Universum levande!
  Har faktiskt skrivit en bok om detta, utgiven i år.
  Bokens titel är: Vårt Levande Universum.
  Finns på varje nätbokhandel, Bokus, Adlibris etc.
  Läs och begrunda.

 • Helt fel Gustav. Religionen vetenskap kan inte förklara någonting. Det finns heller inga “krympande kunskapsluckor”. Det finns ett bottenlöst sumphål av trams som är till för att dölja sakernas verkliga förhållanden.
  Lite kul när någon inom deras domän lyckas göra det i det blå skåpet…

  “Under lång tid har fysiker ansett att största delen av universum består av mörk materia och mörk energi. Men nya teorier indikerar att den mystiska mörka materian är rent påhitt…

  … De resultatlösa ansträngningarna gör att kosmologin är på väg in i en existentiell kris…

  … Begreppen mörk materia och mörk energi uppfanns och tillfördes kosmologin för att rädda Albert Einsteins allmänna relativitets­teori…

  … Men varken astronomerna eller fysikerna har lyckats sprida ljus över universums mörka sida. Därför förkastar nu flera forskare idén som ett teoretiskt villospår och förlitar sig nu på andra teorier…

  Från förkunnelsetidsskriften Illustrerad Vetenskap. Från teori till teori till teori…

  • OK, men om vi utgår ifrån att vetenskapen i allmänhet är helt felaktig hur ser din egen teori om hur allt fungerar ut då? Och kan du leda dina teser i bevis som man gör inom vetenskapen?

   Kan du förklara varför vi har bilar, flygplan, mobiltelefoner och månlandare om den fundamentala kunskapen om hur de fungerar och hur man konstruerar dessa är helt felaktig. Är det bara en optisk illusion och masspsykos eller är de alla ett “Divine Intervention”?

   Själv har jag el i eluttaget som delvis kommer från kärnkraft som i sin tur bygger på vetenskapens kunskap hur atomer och partiklar fungerar. Jag har GPS i min mobil som fungerar tack vara vetenskapens kunskap om den allmänna relativitetsteorin. Min TV och radio hade inte fungerat utan kunskapen om elektromagnetism.

   Listan kan göras nästan oändligt lång med saker i din omgivning som inte skulle fungera utan vetenskapens framsteg.

   Vetenskapen har inte alla svar men även för den obildade räcker det ibland att öppna ögonen bara lite. Så mitt förslag är att du själv kommer ut ur ditt blå skåp och sätter lite fart på de små grå. Jag lovar att det blir en fantastisk upplevelse för dig.

   • Ja visst är vetenskapen intressant med ständigt nya rön som ibland ställer gamla sanningar offside. Jag använder mig av el i eluttaget, som jag ser att även du gör.
    TV håller jag mig ifrån sedan många år, då jag finner att den har blivit en “propagandalåda.”
    Jag har ingen GPS i min mobil, men jag har laddat ner WhatsApp och tackar vetenskapen för denna tjänst. Den möjliggör för mig att ha kontakt med min dotter i England. Helt otroligt att kunna se henne och hennes djur på gården och då jag ser hennes hund så kan jag ropa på honom och han tittar sig omkring för att se var jag är. Och allt händer i nutid! Jag i en soffa i mitt vardagsrum i Sverige och hon utanför stallet på den engelska landsbygden. Ingen kunde ens i sin vildaste fantasi föreställa sig detta under min uppväxt.
    Men jag är även mottaglig för andliga insikter och har en stark intuition. Den gamla föreställningen om en inre intuitiv kunskapsväg, som medeltidens filosofer kallade intellectus är det närmaste jag kan komma min tro. Den är främmande inom den världsbild, som vi har lärt oss acceptera. Jag har alltid varit en sökare och född rebell så präster och annat kyrkfolk har aldrig funnit något gensvar hos mig.
    Sätt inte religion och andlighet i samma rum. Jag betraktar dem som helt skilda begrepp. Våga pröva tanken – att vetenskap och andlighet i högsta grad hör ihop. Läs Lynne MacTaggart och Greg Braden.

    • Så var står du nu då?
     Hur ser du på världens tillstånd?
     Är vi en fock individer som bara har att följa med i livets ström, eller kan vi och ska vi påverka den? Vad är meningen med det hela?
     Är vi fria människor?

     • Ingemar Wärnström.

      Jag skrev ett utförligt svar på dina frågor men det försvann ut i Kosmos då jag skulle skicka iväg det!
      Jag är övertygad om ett levande Universum !
      Kanske gör jag ett nytt försök i morgon.

 • All respekt för religioner och andlighet men att försöka blanda tro och vetenskap är ett fundamentalt misstag. Ur ett veteskaplig perspektiv är risken är stor att det blir samma dravel som “Treasures in the Sunnah – A scientific approach”, underhållande och väcker ett och annat skratt men som inte tillför någon kunskap alls.
  Vetenskapen har förklaring och bevis för väldigt mycket av vårt universum även om det fortfarande finns krympande kunskapsluckor kvar såsom mörk materia och energi. Mycket är gjort men mycket återstår att göra.
  Vill du konkurrera med vetenskapen på vetenskapens planhalva måste du konkurrera på samma villkor och det är att leda det du säger i bevis och det förstår du säkert det omöjliga i.
  Sen är kanske vetenskapen kall och rak men den förklarar saker som de är i verkligheten och inte som vi vill att det ska vara som religionen gjorde tidigare i historien.

 • Ingemar Wärnström, Ursäkt antagen. Visst har du rätt att presentera din egen uppfattning med pondus. Din fråga angående självsanering. Om jag uppfattat din fråga korrekt, JA.
  Meningsutbytet oss emellan visar att man kan debattera ett ämne med olika basala uppfattningar utan att slänga epitet på motparten så debatten spårar ur. Ha det bra!

 • Nej, jag vill inte konkurrera med vetenskapen på dess egen planhalva. Jag står på sanningens planhalva. Men eftersom jag förstår att du står stadigt förankrad (visserligen med förbundna ögon) i dess jord så vill jag be dig om bevis för att universum består av död materia på vilken man kan tillämpa de fysiska, mekaniska lagar som man hittills gjort.
  Sanningen är att vetenskapen, den du förlitar dig helt på, inte har en aning om ifall universum är en produkt tillkommen genom en tankeprocess och därför är levande, eller om den är en produkt av Big Bang då den förmodligen är död materia. Kan du bevisa att denna stora skräll verkligen har ägt rum, i så fall är jag tacksam för bevisen för detta. Kan din vetenskap bevisa att livet, utan anledning, utan närvaro av någon intelligens, uppstått ur materian? Sannolikheten för detta är en på 10 upphöjt till 40.000. (vilket framgår av artikeln jag skrivit, men som jag tvivlar på att du läst)

  Vetenskapen bygger hela dess kosmologi på teorier där det första ledet saknas. De har byggt ett luftslott och det är förvånande hur många människor det finns som gått på denna bluff!

  Det är dags att vakna nu Gustav!

  • Nja, det är ju din personliga sanning som du uppfattar den och det kan vi inte ta ifrån dig. Men din sanning behöver inte nödvändigtvis stämma överens med andras sanning eller ens verkligheten för det är så den mänskliga hjärnan tyvärr fungerar.

   Vetenskapen är till skillnad från t.ex. religioner dynamisk och föränderlig. Nya upptäckter kan helt omkullkasta gamla teorier och det är så det ska fungera om vi vill veta hur t.ex. rymden fungerar. Vetenskapen är inte komplett och det är dess styrka. Ju mer vi lär oss desto fler nya frågor dyker upp och just den nyfikenheten är människans absolut största styrka. Sen finns det alltid en grupp människor som läser “statiska skrifter” och är nöjda med det svaret de får där och de människorna eller kulturerna kommer aldrig att utvecklas och gå framåt. De saknar helt enkelt drivkraften och får stå och stampa på samma ställe.

   Som det är idag står vetenskapen för den bästa modellen för hur vi ska skaffa kunskap om det mesta som finns på samtliga plan, allt från biologi, astronomi, arkeologi, medicin, geologi till kärnfysik. Hur jag kan bevisa det är att den helt enkelt fungerar rent praktiskt. Vi lär oss och skapar nya saker hela tiden som fungerar. Från första flintakniven till dagens kvantdatorer.

   Om du har en hypotes att vetenskapen har fel och din förklaring om rymden och livets uppkomst är rätt ligger det faktiskt på dig att leda i bevis att det faktiskt är så. Vetenskapen har en solid och vedertagen hypotes angående Big bang, inflationen, partiklar, fundamentala krafter och hur enkelt liv uppstod. Hur evolutionen sedan fungerar är t.o.m. observerbar idag.

   Sen finns det en uppsjö med olika religioner som alla har sina egen förklaringar hur världen skapades och hur livet uppstod. Men då kommer den oundvikliga frågan vilken religion som har “tolkningsföreträde”? Alla tror ju att just sin egen religion har rätt svar. Den diskussionen ger jag mig inte in i för det skulle inte leda någonstans.

   Att gå ifrån dagens vetenskap till som vi hade det förr i tiden när prästen förkunnade hur allt fungerade skulle vara ett stort steg bakåt i vår utveckling.

   • Så om jag förstår dig rätt så tycker du att det mesta är ganska bra som det är?
    I så fall kan jag bara önska dig lycka till.

    • Det jag säger är att allt kan bli bättre och att det ligger i människans natur att utvecklas och förstå mer om allt.
     Om vi inte litar på vetenskapen kan vi kasta all kunskap vi har samlat de senaste 10.000 åren i papperskorgen, riva pyramiderna, stänga alla skolor och sätta oss på baken och tugga nötter.
     Jag känner personer som flytt från Afghanistan, Syrien och Irak just p.g.a. att det finns starka konservativa krafter där som är besatta att göra just det. Och dessa krafter är beredda att ta till alla tillgängliga medel för att uppnå sina mål och jag tror att du förstår vilka krafter jag talar om.

     • OK, då förstår jag att det jag försökt säga inte gått fram. Kanske har jag inte uttryckt mig tydligt nog.

      • Kristallklart!
       Du vill förklara universum och materia på ett alternativt sätt mot vad vetenskapen gör. Du hävdar även att din förklaring är den sanna oavsett stöd i vetenskapen för det. Du hävdar även att vetenskapens förklaring är en bluff och ett luftslott.
       Nu tjuvläste jag t.o.m. lite i dina inlägg men rätta mig gärna om jag läst/tolkat dem helt fel.
       Problemet är att jag ser inga belägg för dina påståenden. Vem som helst kan påstå vad som helst men vill man bli tagen på allvar måste man ge belägg för påståendena
       Jag tror tyvärr att vi har fundamentalt olika syn på vad som är tro och kunskap eller vad som är åsikt och fakta.

     • Nej Gustav, du har missuppfattat totalt. Det problematiska är inte vetenskap som kunskapssökande system, utan att vi har en 400 år gammal vetenskap, kallad den mekanistiska vetenskapen, som grundades på antagandena att 1. bara materian är verklig (därmed blev man av med Gud) 2. Att medvetandet uppstår i människans hjärna (vilket t ex de 5 fenomen jag tagit upp i min artikel visar vara fel) 3. att människan inte har någon själ. Detta är omöjligt vilket visats på en mängd olika sätt.
      Denna “vetenskap” är ateistisk, men trots detta har den blivit vår civilisations kunskapssystem, och genom den utbildas alla barn och studenter i skolor och universitet till ateister. Att detta trossystem inte är korrekt visar kvantfysiken, som du sett om du läst min artikel först i stället för att svara först.
      Det finns massor av belägg för det jag påstår, dels i artikeln och även i referenserna. Men till skillnad från dig anser jag det inte vara min uppgift att bevisa allt. Det får du göra själv. Jag delar bara min syn på sakernas tillstånd. Är du intresserad bra, är du inte intresserad bra också, det är inte min sak.

 • Visst är vårt Universum levande!
  Har faktiskt skrivit en bok om detta, utgiven i år.
  Bokens titel är: Vårt Levande Universum.
  Finns på varje nätbokhandel, Bokus, Adlibris etc.
  Läs och begrunda.

 • Helt fel Gustav. Religionen vetenskap kan inte förklara någonting. Det finns heller inga “krympande kunskapsluckor”. Det finns ett bottenlöst sumphål av trams som är till för att dölja sakernas verkliga förhållanden.
  Lite kul när någon inom deras domän lyckas göra det i det blå skåpet…

  “Under lång tid har fysiker ansett att största delen av universum består av mörk materia och mörk energi. Men nya teorier indikerar att den mystiska mörka materian är rent påhitt…

  … De resultatlösa ansträngningarna gör att kosmologin är på väg in i en existentiell kris…

  … Begreppen mörk materia och mörk energi uppfanns och tillfördes kosmologin för att rädda Albert Einsteins allmänna relativitets­teori…

  … Men varken astronomerna eller fysikerna har lyckats sprida ljus över universums mörka sida. Därför förkastar nu flera forskare idén som ett teoretiskt villospår och förlitar sig nu på andra teorier…

  Från förkunnelsetidsskriften Illustrerad Vetenskap. Från teori till teori till teori…

  • OK, men om vi utgår ifrån att vetenskapen i allmänhet är helt felaktig hur ser din egen teori om hur allt fungerar ut då? Och kan du leda dina teser i bevis som man gör inom vetenskapen?

   Kan du förklara varför vi har bilar, flygplan, mobiltelefoner och månlandare om den fundamentala kunskapen om hur de fungerar och hur man konstruerar dessa är helt felaktig. Är det bara en optisk illusion och masspsykos eller är de alla ett “Divine Intervention”?

   Själv har jag el i eluttaget som delvis kommer från kärnkraft som i sin tur bygger på vetenskapens kunskap hur atomer och partiklar fungerar. Jag har GPS i min mobil som fungerar tack vara vetenskapens kunskap om den allmänna relativitetsteorin. Min TV och radio hade inte fungerat utan kunskapen om elektromagnetism.

   Listan kan göras nästan oändligt lång med saker i din omgivning som inte skulle fungera utan vetenskapens framsteg.

   Vetenskapen har inte alla svar men även för den obildade räcker det ibland att öppna ögonen bara lite. Så mitt förslag är att du själv kommer ut ur ditt blå skåp och sätter lite fart på de små grå. Jag lovar att det blir en fantastisk upplevelse för dig.

   • Ja visst är vetenskapen intressant med ständigt nya rön som ibland ställer gamla sanningar offside. Jag använder mig av el i eluttaget, som jag ser att även du gör.
    TV håller jag mig ifrån sedan många år, då jag finner att den har blivit en “propagandalåda.”
    Jag har ingen GPS i min mobil, men jag har laddat ner WhatsApp och tackar vetenskapen för denna tjänst. Den möjliggör för mig att ha kontakt med min dotter i England. Helt otroligt att kunna se henne och hennes djur på gården och då jag ser hennes hund så kan jag ropa på honom och han tittar sig omkring för att se var jag är. Och allt händer i nutid! Jag i en soffa i mitt vardagsrum i Sverige och hon utanför stallet på den engelska landsbygden. Ingen kunde ens i sin vildaste fantasi föreställa sig detta under min uppväxt.
    Men jag är även mottaglig för andliga insikter och har en stark intuition. Den gamla föreställningen om en inre intuitiv kunskapsväg, som medeltidens filosofer kallade intellectus är det närmaste jag kan komma min tro. Den är främmande inom den världsbild, som vi har lärt oss acceptera. Jag har alltid varit en sökare och född rebell så präster och annat kyrkfolk har aldrig funnit något gensvar hos mig.
    Sätt inte religion och andlighet i samma rum. Jag betraktar dem som helt skilda begrepp. Våga pröva tanken – att vetenskap och andlighet i högsta grad hör ihop. Läs Lynne MacTaggart och Greg Braden.

    • Så var står du nu då?
     Hur ser du på världens tillstånd?
     Är vi en fock individer som bara har att följa med i livets ström, eller kan vi och ska vi påverka den? Vad är meningen med det hela?
     Är vi fria människor?

     • Ingemar Wärnström.

      Jag skrev ett utförligt svar på dina frågor men det försvann ut i Kosmos då jag skulle skicka iväg det!
      Jag är övertygad om ett levande Universum !
      Kanske gör jag ett nytt försök i morgon.

 • All respekt för religioner och andlighet men att försöka blanda tro och vetenskap är ett fundamentalt misstag. Ur ett veteskaplig perspektiv är risken är stor att det blir samma dravel som “Treasures in the Sunnah – A scientific approach”, underhållande och väcker ett och annat skratt men som inte tillför någon kunskap alls.
  Vetenskapen har förklaring och bevis för väldigt mycket av vårt universum även om det fortfarande finns krympande kunskapsluckor kvar såsom mörk materia och energi. Mycket är gjort men mycket återstår att göra.
  Vill du konkurrera med vetenskapen på vetenskapens planhalva måste du konkurrera på samma villkor och det är att leda det du säger i bevis och det förstår du säkert det omöjliga i.
  Sen är kanske vetenskapen kall och rak men den förklarar saker som de är i verkligheten och inte som vi vill att det ska vara som religionen gjorde tidigare i historien.

 • Tack Ingemar Wärnström! Jag fann så mycket som jag kände igen. Tankar jag haft, saker jag ‘vetat’ sedan jag var barn, upplevelser jag haft under åren. Underbar artikel ..även en del av kommentarerna.

  • Intressant det där att du “vetat sedan du var barn”. Det lär vara intuitiv kunskap som bekräftar att du, och vi alla har någon grad av tillgång till den kunskapskälla som de upplysta har full och permanent tillgång till. Det bekräftar att det bara handlar om att putsa sina inre speglar, för att bli upplyst!
   Tyvärr har vår utbildning, skolor och universitet missat detta. Jag menar att detta gjorts avsiktligt, inte för att vara elaka, utan för att det är något vi själva måste komma fram till och kämpa för.
   Jag vill ha en skola där man tidigt får förståelse av fenomenet upplysning. Då får man en mening med livet, något att kämpa för. Vad anser du själv om detta?

 • Tack Ingemar Wärnström! Jag fann så mycket som jag kände igen. Tankar jag haft, saker jag ‘vetat’ sedan jag var barn, upplevelser jag haft under åren. Underbar artikel ..även en del av kommentarerna.

  • Intressant det där att du “vetat sedan du var barn”. Det lär vara intuitiv kunskap som bekräftar att du, och vi alla har någon grad av tillgång till den kunskapskälla som de upplysta har full och permanent tillgång till. Det bekräftar att det bara handlar om att putsa sina inre speglar, för att bli upplyst!
   Tyvärr har vår utbildning, skolor och universitet missat detta. Jag menar att detta gjorts avsiktligt, inte för att vara elaka, utan för att det är något vi själva måste komma fram till och kämpa för.
   Jag vill ha en skola där man tidigt får förståelse av fenomenet upplysning. Då får man en mening med livet, något att kämpa för. Vad anser du själv om detta?

 • Hur är det med ett eventuellt parallelluniversum som kvantfysikforskarna diskuterar. Har det ett eget medvetande, eller har de ett gemensamt medvetande? Är det ena universumet en levande organism och det andra död materia eller är båda levande. Kvantfysikernas bevisföring och beräkningar handlar om avancerad matematik och i vissa fall gissningar. I atomläran beskrivs atomkärnan som en partikel omgiven av en eller flera elektroner som snurrar runt kärnan med ljusets hastighet. Vid vissa förutsättningar hamnar elektronen i en så kallad superposition. Detta innebär att elektronen befinner sig på två positioner samtidigt. I förlängning av detta resonemang kommer frågan, befinner sig universum i en superposition och existerar som två världar? Eller är ett universum eller båda delvis bestående av antimateria s. k. svarta hål? Kvantfysiken har vissa svagheter som ger plats för andra teorier t.ex. att universum skulle skapats av en högre för människa ouppnåelig intelligens en allsmäktig Gud och att människans själ skulle vara odödlig.
  Jag håller mig än så länge till fysik och matematik.

  • Jag tror uppriktigt sagt inte att den vetenskap som i dag utforskar universum med mekaniska och matematiska verktyg, någonsin kan komma fram till något av värde om vad universum är. Deras verktyg fungerar bara för att utforska det som är materiellt och mekaniskt, inte det som är levande och oförutsebart. Det handlar om två helt olika världar. Det finns ett bra verktyg som går att använda, medvetandet, och det är kanske det enda.
   Om min hypotes om ett levande universum som andas är korrekt, då rasar, vad jag förstår, alla beräkningar som hittills gjorts om universum.
   Medvetandet saknas helt i matematikens och fysikens teoretiska verktygsuppsats, men det är högst primärt i det levande universum vi lever i. Och vad säger astrofysikens teorier om den starkaste skapande och sammanhållande kraften i ett levande universum, den som kallas kärleken?
   Den finns inte!

   Bland kommentarerna ovan finns någon som kallar mitt försök till beskrivning av ett annat universum, för “vilket trams”. Men kan det inte vara så att den mekanistiska vetenskap som idag är vår civilisations kunskapssystem bättre passar för dessa ord.

   Nu formas ett samhälle utifrån denna mekanistiska vetenskap, där artificiell intelligens och dess robotar ska ersätta människan, det blir ju både billigare och mer rationellt än ett samhälle där kärlek och medkänsla ännu existerar. Jag tror att de mörka krafter som vill skapa detta mekaniska paradis, representerar universums medvetande som gör det för att visa människan vart hon är på väg om hon inte vill förstå att universum lever, och att vårt kunskapssystem måste bytas ut mot ett som är baserat på medvetandet (på livet). Inser vi inte detta så förstörs i stället vår civilisation genom krig, terrorism, och allt av elände vi kan tänka oss. Detta måste anses helt rimligt.

   Människan var tänkt att bli en avbild av skaparen själv, med ett medvetande som jag försökte beskriva i min artikel. Vi fick för länge sedan anvisningar om hur vi skulle leva för att kunna nå upplysning, målet för våra liv. Det var 10 anvisningar från det skapande medvetande som innefattar allt. Och det första budet sa klart och tydligt att: Du ska inte ha några andra gudar än mig, för då kan du inte bli en upplyst människa, och då måste civilisationen förstöras. För vad är en civilisation värd, som ser livets mening som att samla på sig prylar och pusta ut framför TV:n med en öl. och en uppsättning kemiska mediciner, för att orka leva. Det var långt ifrån det som var meningen, meningen var att vi skulle ble medskapare i universums utbyggnad. Alla kan få samma höga medvetandetillstånd som Buddha och Jesus hade, vore det inte nåt att tänka på?
   I världens nuvarande utbildning finns inget om hur det ska gå till, och anledning till detta är att vi lever med en mekanistisk vetenskap, som vårt kunskapssystem, som måste bort, helt enkelt för att den leder oss fel!!!

   • Jag respekterar din tro och åsikt i förevarande ämne. Men du kan inte helt förkasta kvantfysikernas försök att förklara det mekaniska sammanhanget gällande materiens uppbyggnad. Det förklarar en del av gåtan men inte helheten.
    Själ, levande, kärlek, jag är inte troende och tror inte på ett liv efter detta men Jesu historia tror jag till vissa delar vara sann. Jag förstår din besvikelse över några kommentarer som inte sakligt bemöter din artikel. Det är aldrig fel att framföra sin sin åsikt och tro på det man anser har högst prioritet i livet. Jag har sökt, men hittills inte hittat mållinjen.

    • Kvantfysiken är inte mekanistisk, den ingår inte i den mekanistiska vetenskapen som blivit vårt kunskapssystem, den är ett ljus i mörkret. Problemet är att alla universitet har kvar sitt krav på att allt är dött, livet är bara ett olyckligt undantag som man inte kan förklara och som man med alla medel vill förklara bort. Den är en nagel i ögat nå den accepterade mekaniska världsbild som accepteras.
     Vi måste byta ut vetenskaps sätt att tänka inom vetenskapligt. Jag säger det igen, livet är inte ett mekaniskt fenomen utan ett levande, och bakom det ligger en skapande intelligens. Kalla den gärna Gud, även om det medför att majoriteten av västcivilisationens människor då vänder ryggen till och går. Dom tror i sin enfald att slumpen (med intelligensen noll) har skapat livet ur materian, och att det är bevisat. Men så är det inte, det är medvetandet som innehåller livet som aldrig skapats utan alltid funnits.
     Astronomin utgår från svaret och nu försöker man få till lösningen till alla gåtorna, som oförskämt nog bara blir större.
     Det är mycket inom den enda godkända vetenskap som är fel. Men man kan inte acceptera detta för det skulle innebära att vi fick en sann vetenskap. Vi styrs ännu av mörka krafter, de har makten över människan (via vetenskapen) och släpper den inte. Men människorna tror sig ju vara fria, men tyvärr inte ännu, det skulle innebära att sanningen vann över ondskan, att ljuset vann över mörkret, och alla ateister skulle behöva ompröva sin tro på idiotin, som slumpen ju är.

     Se gärna Rupert Sheldrakes TED-video, som blockerades från nätet https://www.youtube.com/watch?v=JKHUaNAxsTg

     • Bäste Wärnström, LÄS INNANTILL! Jag har inte skrivit att kvantfysiken är mekanisk. Det står kvantfysikernas försök att förklara det mekaniska sammanhanget. Du har en missionerande ton i dina argument. Det verkar som du inte kan acceptera någon annan uppfattning än din egen.

      • Ursäkta då, jag menade bara att jag inte förkastar kvantfysiken. Jag accepterar alla uppfattningar, men nog har jag väl rätt att presentera min egen uppfattning med viss pondus.
       Det du nämner är förresten intressant, att det inte är klart deklarerat att den mekanistiska vetenskapen medför missuppfattningar om skapelsen. Universiteten borde vara självsanerande, tycker jag. Eller hur ser du det?

 • Redan den första meningen sätter nivån på denna artikel:

  “Det är bevisat att världen inte kan ha kommit till av en slump utan måste ha skapats av en otroligt hög intelligens.”

  Bevis sysslar man med inom matematiken, det här handlar mer om tro. I övrigt avstår jag att kommentera artikelns innehåll.

  • Är väl lite inne på samma spår. Skulle kunna angripa artikel från många aspekter, likväl kan andemeningen vara helt riktig, nämligen antaganden om ett universum med ett medvetande, behöver således inte vara helt fel.

   Att ta sig ann en artikel som gör anspråk på dylik alternativ förklaringsmodell om något så abstrakt, sett till sin helhet, är naturligtvis en oerhört svår uppgift, även för en respekterad astrofysiker, då artikeln glider över flera olika ämnesområden. Ger därför tummen upp, då försöket åtminstone är ett försök, som jag i vart fall skulle tacka nej till.

   • Det svenska språket är lite fattigt kring vissa viktiga begrepp till skillnad från engelskan som skiljer mellan evidens och prof. Evidens är något starkare än en åsikt men svagare är ett faktum. Evidens betyder, mer strikt, alltså indicium = riktning. Porf förekommer enbart inom logiken och mattematiken.

 • Hur är det med ett eventuellt parallelluniversum som kvantfysikforskarna diskuterar. Har det ett eget medvetande, eller har de ett gemensamt medvetande? Är det ena universumet en levande organism och det andra död materia eller är båda levande. Kvantfysikernas bevisföring och beräkningar handlar om avancerad matematik och i vissa fall gissningar. I atomläran beskrivs atomkärnan som en partikel omgiven av en eller flera elektroner som snurrar runt kärnan med ljusets hastighet. Vid vissa förutsättningar hamnar elektronen i en så kallad superposition. Detta innebär att elektronen befinner sig på två positioner samtidigt. I förlängning av detta resonemang kommer frågan, befinner sig universum i en superposition och existerar som två världar? Eller är ett universum eller båda delvis bestående av antimateria s. k. svarta hål? Kvantfysiken har vissa svagheter som ger plats för andra teorier t.ex. att universum skulle skapats av en högre för människa ouppnåelig intelligens en allsmäktig Gud och att människans själ skulle vara odödlig.
  Jag håller mig än så länge till fysik och matematik.

  • Jag tror uppriktigt sagt inte att den vetenskap som i dag utforskar universum med mekaniska och matematiska verktyg, någonsin kan komma fram till något av värde om vad universum är. Deras verktyg fungerar bara för att utforska det som är materiellt och mekaniskt, inte det som är levande och oförutsebart. Det handlar om två helt olika världar. Det finns ett bra verktyg som går att använda, medvetandet, och det är kanske det enda.
   Om min hypotes om ett levande universum som andas är korrekt, då rasar, vad jag förstår, alla beräkningar som hittills gjorts om universum.
   Medvetandet saknas helt i matematikens och fysikens teoretiska verktygsuppsats, men det är högst primärt i det levande universum vi lever i. Och vad säger astrofysikens teorier om den starkaste skapande och sammanhållande kraften i ett levande universum, den som kallas kärleken?
   Den finns inte!

   Bland kommentarerna ovan finns någon som kallar mitt försök till beskrivning av ett annat universum, för “vilket trams”. Men kan det inte vara så att den mekanistiska vetenskap som idag är vår civilisations kunskapssystem bättre passar för dessa ord.

   Nu formas ett samhälle utifrån denna mekanistiska vetenskap, där artificiell intelligens och dess robotar ska ersätta människan, det blir ju både billigare och mer rationellt än ett samhälle där kärlek och medkänsla ännu existerar. Jag tror att de mörka krafter som vill skapa detta mekaniska paradis, representerar universums medvetande som gör det för att visa människan vart hon är på väg om hon inte vill förstå att universum lever, och att vårt kunskapssystem måste bytas ut mot ett som är baserat på medvetandet (på livet). Inser vi inte detta så förstörs i stället vår civilisation genom krig, terrorism, och allt av elände vi kan tänka oss. Detta måste anses helt rimligt.

   Människan var tänkt att bli en avbild av skaparen själv, med ett medvetande som jag försökte beskriva i min artikel. Vi fick för länge sedan anvisningar om hur vi skulle leva för att kunna nå upplysning, målet för våra liv. Det var 10 anvisningar från det skapande medvetande som innefattar allt. Och det första budet sa klart och tydligt att: Du ska inte ha några andra gudar än mig, för då kan du inte bli en upplyst människa, och då måste civilisationen förstöras. För vad är en civilisation värd, som ser livets mening som att samla på sig prylar och pusta ut framför TV:n med en öl. och en uppsättning kemiska mediciner, för att orka leva. Det var långt ifrån det som var meningen, meningen var att vi skulle ble medskapare i universums utbyggnad. Alla kan få samma höga medvetandetillstånd som Buddha och Jesus hade, vore det inte nåt att tänka på?
   I världens nuvarande utbildning finns inget om hur det ska gå till, och anledning till detta är att vi lever med en mekanistisk vetenskap, som vårt kunskapssystem, som måste bort, helt enkelt för att den leder oss fel!!!

   • Jag respekterar din tro och åsikt i förevarande ämne. Men du kan inte helt förkasta kvantfysikernas försök att förklara det mekaniska sammanhanget gällande materiens uppbyggnad. Det förklarar en del av gåtan men inte helheten.
    Själ, levande, kärlek, jag är inte troende och tror inte på ett liv efter detta men Jesu historia tror jag till vissa delar vara sann. Jag förstår din besvikelse över några kommentarer som inte sakligt bemöter din artikel. Det är aldrig fel att framföra sin sin åsikt och tro på det man anser har högst prioritet i livet. Jag har sökt, men hittills inte hittat mållinjen.

    • Kvantfysiken är inte mekanistisk, den ingår inte i den mekanistiska vetenskapen som blivit vårt kunskapssystem, den är ett ljus i mörkret. Problemet är att alla universitet har kvar sitt krav på att allt är dött, livet är bara ett olyckligt undantag som man inte kan förklara och som man med alla medel vill förklara bort. Den är en nagel i ögat nå den accepterade mekaniska världsbild som accepteras.
     Vi måste byta ut vetenskaps sätt att tänka inom vetenskapligt. Jag säger det igen, livet är inte ett mekaniskt fenomen utan ett levande, och bakom det ligger en skapande intelligens. Kalla den gärna Gud, även om det medför att majoriteten av västcivilisationens människor då vänder ryggen till och går. Dom tror i sin enfald att slumpen (med intelligensen noll) har skapat livet ur materian, och att det är bevisat. Men så är det inte, det är medvetandet som innehåller livet som aldrig skapats utan alltid funnits.
     Astronomin utgår från svaret och nu försöker man få till lösningen till alla gåtorna, som oförskämt nog bara blir större.
     Det är mycket inom den enda godkända vetenskap som är fel. Men man kan inte acceptera detta för det skulle innebära att vi fick en sann vetenskap. Vi styrs ännu av mörka krafter, de har makten över människan (via vetenskapen) och släpper den inte. Men människorna tror sig ju vara fria, men tyvärr inte ännu, det skulle innebära att sanningen vann över ondskan, att ljuset vann över mörkret, och alla ateister skulle behöva ompröva sin tro på idiotin, som slumpen ju är.

     Se gärna Rupert Sheldrakes TED-video, som blockerades från nätet https://www.youtube.com/watch?v=JKHUaNAxsTg

     • Bäste Wärnström, LÄS INNANTILL! Jag har inte skrivit att kvantfysiken är mekanisk. Det står kvantfysikernas försök att förklara det mekaniska sammanhanget. Du har en missionerande ton i dina argument. Det verkar som du inte kan acceptera någon annan uppfattning än din egen.

      • Ursäkta då, jag menade bara att jag inte förkastar kvantfysiken. Jag accepterar alla uppfattningar, men nog har jag väl rätt att presentera min egen uppfattning med viss pondus.
       Det du nämner är förresten intressant, att det inte är klart deklarerat att den mekanistiska vetenskapen medför missuppfattningar om skapelsen. Universiteten borde vara självsanerande, tycker jag. Eller hur ser du det?

 • Redan den första meningen sätter nivån på denna artikel:

  “Det är bevisat att världen inte kan ha kommit till av en slump utan måste ha skapats av en otroligt hög intelligens.”

  Bevis sysslar man med inom matematiken, det här handlar mer om tro. I övrigt avstår jag att kommentera artikelns innehåll.

  • Är väl lite inne på samma spår. Skulle kunna angripa artikel från många aspekter, likväl kan andemeningen vara helt riktig, nämligen antaganden om ett universum med ett medvetande, behöver således inte vara helt fel.

   Att ta sig ann en artikel som gör anspråk på dylik alternativ förklaringsmodell om något så abstrakt, sett till sin helhet, är naturligtvis en oerhört svår uppgift, även för en respekterad astrofysiker, då artikeln glider över flera olika ämnesområden. Ger därför tummen upp, då försöket åtminstone är ett försök, som jag i vart fall skulle tacka nej till.

   • Det svenska språket är lite fattigt kring vissa viktiga begrepp till skillnad från engelskan som skiljer mellan evidens och prof. Evidens är något starkare än en åsikt men svagare är ett faktum. Evidens betyder, mer strikt, alltså indicium = riktning. Porf förekommer enbart inom logiken och mattematiken.

 • Visst är universum medvetet om sig själv…Vi finns ju här och säkert en massa annat intelligent liv på andra planeter. Men att tro ett hela universum är en organism är väl att ta i antar jag. Materia i sig själv är ren energi som svalnat ner och fått de egenskaper som materien har i vårt universum. Den kan ha helt andra egenskaper, i det av allt att döma enorma bubbeluniversum, som vårt universum bara är en liten del av. Och troligtvis är det så att liv kom till jorden från universum så man kan nog anta att livets utveckling är liknande den vi har på jorden även i resten av vårt universum. Sedan kan ju miljöfaktorer göra att det intelligenta livet ser väldig annorlunda ut än det vi har men grunden är nog densamma.

  • Du missar själva poängen, Benny. DET FINNS BARA ETT MEDVETANDE! Därför finns bara ett liv i universum. Det i sig självt innehåller alla andra liv. Men ett enda medvetande innebär att all kunskap samlas hos ett medvetande. När man pratar om små gröna män från Mars så avser man att livet förmodligen har utvecklats i helt olika riktning i olika delar av universum. Men så är inte fallet om det bara finns ett medvetande.
   Om man vill kalla detta medvetande för Gud så kan man göra det, och då kan man också kalla alla nebulosor och alla livsformer överallt för Guds kropp.
   Jag ser att du snuddar vid detta i din kommentar.

 • Min kommentar 5/11-19 19:11 inväntar moderering – varför tar det sån tid?

  Ny kommnentar:
  är inte exapansion utandning och inandning sammandragning?
  citat: “Universum expanderar bara när hen andas in, när utandningen tar vid drar hen sig samman igen!”
  Ingemar kan du förklara?

 • Tack Ingemar för en ypperlig essä!
  Instämmer och skickar med en text jag skrev till Lars Gullins It’s True för några år sen:

  It’s true, though you may say I’m dreaming,
  it’s true, though you may think I’m just a fool.
  but Love’s the force that drives the Universe, the desire to become, to live, to feel.

  It’s true that all is mind, it’s everywhere, it’s true that we are all part of this mind,
  So then, why should Man become his own enemy?
  He thought the world we all belong to was his,
  and so he started his war on Life… it’s true…

  It’s true that every single atom is there thanks to a craving to exist,
  to dance its dance for stars and galaxies, be discovered and named by a scientist.
  It’s true that Love is Mind, Intelligence: do harm to others and you harm yourself,
  So then, why should Man become his own enemy?
  He thought the world we all belong to was his,
  and so he started his war on Life… it’s true…

  • Tack Hans! Det slår mig att musiktexter spelar en viktig roll i världen. Och så har det väl alltid varit, många protestsångare medverkade för att få slut på Vietnamkriget, bland annat. Livet är centralt, utom för vetenskapen, där det ska bort om det inte följer givna lagar.
   Jag försökte hitta låten på nätet, men utan framgång.

 • Visst är universum medvetet om sig själv…Vi finns ju här och säkert en massa annat intelligent liv på andra planeter. Men att tro ett hela universum är en organism är väl att ta i antar jag. Materia i sig själv är ren energi som svalnat ner och fått de egenskaper som materien har i vårt universum. Den kan ha helt andra egenskaper, i det av allt att döma enorma bubbeluniversum, som vårt universum bara är en liten del av. Och troligtvis är det så att liv kom till jorden från universum så man kan nog anta att livets utveckling är liknande den vi har på jorden även i resten av vårt universum. Sedan kan ju miljöfaktorer göra att det intelligenta livet ser väldig annorlunda ut än det vi har men grunden är nog densamma.

  • Du missar själva poängen, Benny. DET FINNS BARA ETT MEDVETANDE! Därför finns bara ett liv i universum. Det i sig självt innehåller alla andra liv. Men ett enda medvetande innebär att all kunskap samlas hos ett medvetande. När man pratar om små gröna män från Mars så avser man att livet förmodligen har utvecklats i helt olika riktning i olika delar av universum. Men så är inte fallet om det bara finns ett medvetande.
   Om man vill kalla detta medvetande för Gud så kan man göra det, och då kan man också kalla alla nebulosor och alla livsformer överallt för Guds kropp.
   Jag ser att du snuddar vid detta i din kommentar.

 • Min kommentar 5/11-19 19:11 inväntar moderering – varför tar det sån tid?

  Ny kommnentar:
  är inte exapansion utandning och inandning sammandragning?
  citat: “Universum expanderar bara när hen andas in, när utandningen tar vid drar hen sig samman igen!”
  Ingemar kan du förklara?

 • – Ja, jag anser att universum är en levande organism ! En levande organism som vi, i vårt väldigt snäva perspektiv, många gånger har svårt att tro att det kan vara en levande organism. Jag talar här om mikrouniversum, mellanuniversum och makrouniversum, beroende på vilket utsiktsläge man har.

  När vi tittar på mikrovärlden (på kvantnivå), alltså atomkärnan och dess elektroner som rör sig omkring den, då går deras rörelser mycket fort, där den höga hastigheten ska ställas i proportion/relation med dess storlek. Men om vi sänker hastigheten i atomens rörelser ner till solens och dess planeters hastighet samtidigt som vi förstorar upp atomen till vårt solsystems storlek så ska vi säkert kunna upptäcka att mikrouniversumet är nästan en kopia av vårt eget solsystem. Och när vi lyfter upp den här teorin ett steg till, till vårt universums storlek, där vårt universum nu ses som att det består av atomer, då kan vi ana att dessa vårt universums solar och dess planeter är atomkärnor med elektroner omkring sig faktiskt är byggstenar i t.ex. en levande organism, en för oss, enorm skapelse.

 • Tack Ingemar för en ypperlig essä!
  Instämmer och skickar med en text jag skrev till Lars Gullins It’s True för några år sen:

  It’s true, though you may say I’m dreaming,
  it’s true, though you may think I’m just a fool.
  but Love’s the force that drives the Universe, the desire to become, to live, to feel.

  It’s true that all is mind, it’s everywhere, it’s true that we are all part of this mind,
  So then, why should Man become his own enemy?
  He thought the world we all belong to was his,
  and so he started his war on Life… it’s true…

  It’s true that every single atom is there thanks to a craving to exist,
  to dance its dance for stars and galaxies, be discovered and named by a scientist.
  It’s true that Love is Mind, Intelligence: do harm to others and you harm yourself,
  So then, why should Man become his own enemy?
  He thought the world we all belong to was his,
  and so he started his war on Life… it’s true…

  • Tack Hans! Det slår mig att musiktexter spelar en viktig roll i världen. Och så har det väl alltid varit, många protestsångare medverkade för att få slut på Vietnamkriget, bland annat. Livet är centralt, utom för vetenskapen, där det ska bort om det inte följer givna lagar.
   Jag försökte hitta låten på nätet, men utan framgång.

 • Intressant text och diskussion. Jag tänker på några saker. “The spark of life”. “Själen som animerar materia, tid och rum” det var bra uttryckt tycker jag. Jag tror vår nuvarande astrofysik och andra vetenskaper däribland medicinen missar att allt i universum i grunden handlar om elektriska krafter. Kan finnas fler än de vi känner till idag. Energi kan inte förstöras bara omvandlas det talar för att vi i någon form inte kan förstöras utan bara omvandlas. Alltså själens odödlighet.

  Vi känner till Birkeland currents och det finns försök inom plasma fysik som visar på likheter med hur solen kan fungera. Det finns idéer om att tankar är skalärvågor. Det finns en idé om att allt är sammanbundet av ett fält (eter) där dessa elektriska energier kan färdas långt snabbare än ljusets hastighet kanske ögonblickligt.

  Vi vet att hjärtat drivs av elektriska impulser. Tror vi kommer att upptäcka att kroppens olika komponenter kommunicerar via elektriska ögonblickliga krafter. Den kinesiska medicinen har redan upptäckt vissa kommunikationsvägar genom att man kartlagt meridiansystemet.

  Vad var det Tesla sa, för att förstå universum tänk “energy, frequency and vibration”. Vi har var och en vår egen unika vibration. Med den är vi uppkopplade med “nätet” där det finns tillgång till allt som hänt och tänkts (Jungs term det kollektiva omedvetna/akashic records).

  “I begynnelsen var ordet” står det i bibeln. Tanken/ordet är skapande. Vårt medvetande. Som är sammanbundet med det kollektiva medvetandet etern/nätet.

  Jag tror hela universum är som en levande organism som precis som vi är självlärande. Som ett AI system (artificiell intelligens). Det finns en självlärande aspekt inbyggd i det universell systemet/organismen.

 • Varför blev inte mitt svar till T Sassersson red. 5 november, 2019 at 23:26
  godkänt?
  Det innehöll inget stötande, bara ett konstaterande att i ett ateistiskt samhälle kan man inte smita undan sanning och moral genom att skylla på straff eller paradis i livet efter detta. Allt sådant får amn stå till svars för här och nu inför de medmänniskor man har runt omkring sig.

 • I den kristna teologin är Gud transcendent, vilket innebär att det gudomliga medvetandet står utanför världen. Men både världen och människosjälen bär ändå på ett gudomligt avtryck. Världen är fallen. Det innebär att även om den i grunden är god så är den imperfekt. Det tycks mig som om den världsbilden stämmer bättre överens med fakta än den New Age-modell som redovisas i artikeln. Den som djupast har undersökt idén om universum som organism är filosofen Alfred North Whitehead (1861-1947). Enligt honom så finns det ingen annan verklighet bakom de fysiska tingen, utan tingen är “självskapande”. Emellertid är hans filosofi svårbegriplig, och hans bok “Process and Reality” är nästan oläsbar. Jag tror vi måste acceptera den vetenskapliga bilden av universum, trots att den knappast kan lyckliggöra oss. Det står en fritt att anamma den kristna världsbilden, som är den enda som kan ge oss inre lycka. Man kan leva utan tro på den utomvärldsliga gudomen, men man mår inte bra psykiskt.

 • – Ja, jag anser att universum är en levande organism ! En levande organism som vi, i vårt väldigt snäva perspektiv, många gånger har svårt att tro att det kan vara en levande organism. Jag talar här om mikrouniversum, mellanuniversum och makrouniversum, beroende på vilket utsiktsläge man har.

  När vi tittar på mikrovärlden (på kvantnivå), alltså atomkärnan och dess elektroner som rör sig omkring den, då går deras rörelser mycket fort, där den höga hastigheten ska ställas i proportion/relation med dess storlek. Men om vi sänker hastigheten i atomens rörelser ner till solens och dess planeters hastighet samtidigt som vi förstorar upp atomen till vårt solsystems storlek så ska vi säkert kunna upptäcka att mikrouniversumet är nästan en kopia av vårt eget solsystem. Och när vi lyfter upp den här teorin ett steg till, till vårt universums storlek, där vårt universum nu ses som att det består av atomer, då kan vi ana att dessa vårt universums solar och dess planeter är atomkärnor med elektroner omkring sig faktiskt är byggstenar i t.ex. en levande organism, en för oss, enorm skapelse.

 • Intressant text och diskussion. Jag tänker på några saker. “The spark of life”. “Själen som animerar materia, tid och rum” det var bra uttryckt tycker jag. Jag tror vår nuvarande astrofysik och andra vetenskaper däribland medicinen missar att allt i universum i grunden handlar om elektriska krafter. Kan finnas fler än de vi känner till idag. Energi kan inte förstöras bara omvandlas det talar för att vi i någon form inte kan förstöras utan bara omvandlas. Alltså själens odödlighet.

  Vi känner till Birkeland currents och det finns försök inom plasma fysik som visar på likheter med hur solen kan fungera. Det finns idéer om att tankar är skalärvågor. Det finns en idé om att allt är sammanbundet av ett fält (eter) där dessa elektriska energier kan färdas långt snabbare än ljusets hastighet kanske ögonblickligt.

  Vi vet att hjärtat drivs av elektriska impulser. Tror vi kommer att upptäcka att kroppens olika komponenter kommunicerar via elektriska ögonblickliga krafter. Den kinesiska medicinen har redan upptäckt vissa kommunikationsvägar genom att man kartlagt meridiansystemet.

  Vad var det Tesla sa, för att förstå universum tänk “energy, frequency and vibration”. Vi har var och en vår egen unika vibration. Med den är vi uppkopplade med “nätet” där det finns tillgång till allt som hänt och tänkts (Jungs term det kollektiva omedvetna/akashic records).

  “I begynnelsen var ordet” står det i bibeln. Tanken/ordet är skapande. Vårt medvetande. Som är sammanbundet med det kollektiva medvetandet etern/nätet.

  Jag tror hela universum är som en levande organism som precis som vi är självlärande. Som ett AI system (artificiell intelligens). Det finns en självlärande aspekt inbyggd i det universell systemet/organismen.

 • Varför blev inte mitt svar till T Sassersson red. 5 november, 2019 at 23:26
  godkänt?
  Det innehöll inget stötande, bara ett konstaterande att i ett ateistiskt samhälle kan man inte smita undan sanning och moral genom att skylla på straff eller paradis i livet efter detta. Allt sådant får amn stå till svars för här och nu inför de medmänniskor man har runt omkring sig.

 • I den kristna teologin är Gud transcendent, vilket innebär att det gudomliga medvetandet står utanför världen. Men både världen och människosjälen bär ändå på ett gudomligt avtryck. Världen är fallen. Det innebär att även om den i grunden är god så är den imperfekt. Det tycks mig som om den världsbilden stämmer bättre överens med fakta än den New Age-modell som redovisas i artikeln. Den som djupast har undersökt idén om universum som organism är filosofen Alfred North Whitehead (1861-1947). Enligt honom så finns det ingen annan verklighet bakom de fysiska tingen, utan tingen är “självskapande”. Emellertid är hans filosofi svårbegriplig, och hans bok “Process and Reality” är nästan oläsbar. Jag tror vi måste acceptera den vetenskapliga bilden av universum, trots att den knappast kan lyckliggöra oss. Det står en fritt att anamma den kristna världsbilden, som är den enda som kan ge oss inre lycka. Man kan leva utan tro på den utomvärldsliga gudomen, men man mår inte bra psykiskt.

 • @ T Sassersson red. 5 november, 2019 at 23:26
  Men det är ingen naturlag att ett ateistiskt samhälle saknar moralkompass. Det är snarare den osunda inverkan av religioner och annan vidskepelse.

 • Har inte orkat ta del av alla kommentarer: skriver min utifrån vad jag TROR, liksom den materialistiska vetenskapen (mv) gör. Nu har mv nått sin gräns och närmast ligger den andliga vetenskapen som näste steg i evolutionen, många inom mv har redan förstått detta, men makten bromsar. Dessutom hemlighålls vetenskap som ligger 100 år och kanske mer före den nuvarande. Ondskan tar inte hänsyn till lidande de upprätthåller genom att hemlighålla vetenskap som skulle ta bort lidandet och bristen på planeten ganska omgående.

  1. Det finns ingen död, allt är liv, när vi lämnar våra kroppar transformeras den in i andra former av liv.

  2. Liksom medvetandet är skapande och överordnat det fysiska, tankekraften sätter partiklar i rörelse. Så är hjärtat överordnat hjärnan, all information kommer via själen till hjärtat och sen vidare till hjärnan och även direkt till andra organ och mikroorganismer i våra mikrokosmos.
  Det fjärde materieformen, den strålformiga osynlig för våra ögon men de finns de som begåvats med förmågan att förnimma och tolka budskap från den källan.

  Ja, vi har mycket att lära och de hemliga arkiven mycket att avslöja, vi har omvälvande avslöjanden och fina upplevelser att få uppleva.
  Vi har inte uppnått civilisationsstadiet ännu – det är högmod eller teomania att påstå det, vi har ännu inte lämnat barbarstadierna, här har jag dristat mig att beskriva stadierna för den som vill ta del; https://docs.google.com/document/d/1lVMH5ERhZCVPCZJCuOBKkTFz38ieN28DdZ2nOMA2I_o/

 • Intressant diskussion om universum som levande väsen. Och själva diskussionen säger mer om dess deltagare än om själva universum, kosmos eller för den delen Gud. Det går att urskilja den som har en religiös ståndpunkt, som har en fast tro – en sorts andlig förtröstan. Sedan kan vi se den rena materialisten som förnekar allt som inte är direkt observerbart från dennes perspektiv och som finner allt annat vara trams. Slutligen kan vi ana den självständigt tänkande individen som via logik och en smula intuition fattar samband som visar på något som måste finnas där bakom materian. Den sistnämndes tro är inte grundad på en förtröstan som den religiöse, utan tron är en följd av en intelligent förmodan. Många av våra mest geniala fysiker har nått det sistnämnda stadiet och också uttryckt denna insikt, som Ingemar mycket riktigt visade. Klarast har väl Max Planck uttryckt vår nuvarande vetenskaps begränsningar ”Vetenskap kan inte lösa naturens djupaste mysterium. Och det beror på att vi i den djupaste analysen själva är en del av mysteriet som vi försöker lösa.”
  Vi är alltså själva en del av mysteriet … och därför måste vi också fundera över vår egen natur. Denna fundering måste grunda sig i språket, eftersom språket är det mentala redskapet för vår tanke. Om oss själva säger vi att vi har en kropp; vi är inte en kropp – vi har en kropp. Vad innebär denna lilla enkla utsaga? Den innebär att kroppen är ett redskap för fysiskt liv, ett förnimmelse- och upplevelseredskap som vi har alltså inte är, men har! Och när vårt redskap (läs kropp!) är utslitet så lämnar vi den åt sitt öde. Från den fysiska sidan så ser det ut som vi dör, men vi själva existerar fortfarande. För den som har haft en Nära Döden Upplevelse så är detta inte en förmodan utan något som man är förvissad om. Vi är alltså primärt andliga väsen som stundom är inkarnerade i en kropp. Samma sak gäller Universum. När vi tittar ut i rymden ser vi alltså den fysiska insidan av ett väsen som vi kan kalla Helheten. Och liksom vi, är denna helhet primärt andlig. Att så är fallet börjar naturvetenskapen att förstå när de uttrycker att större delen av universum till största delen består av mörk energi och mörk materia. Endast 4-5% är fysisk materia som vi kan komma i kontakt med via våra fem sinnen och dessas förlängningar.
  Tesla var ju långt förre sin tid och beskrev hur vi i framtiden kommer att kunna ta energi direkt från tomrummet (vilket inom parentes sagt visar att tomrummet inte är något tomrum!) I tomrummet finns medvetandeenergier som vi kommer att kunna omvandla till fysisk energi. Tomrummet är alltså det medvetandeområde där vi och vårt medvetande ständig befinner oss, oavsett som vi är knutna till en fysisk kropp eller inte.
  Och som sagt: Hur vi uppfattar Universum och för den delen oss själva, säger mer om oss än om Universum.

 • Ordet själ har ingen hållbar definition på svenska. Den blandas upp med en massa psykologi trams av tyckanden. På engelska går det att finna en definition på SOUL hos Webster World Dictionary 1913 (pappersupplaga) som harmonierar med alla dessa berättelser om upplevelser utanför kroppen. Kortad tolkning: själen är den entitet som animerar(skapar energi), materia, tid, rum.

 • @ T Sassersson red. 5 november, 2019 at 23:26
  Men det är ingen naturlag att ett ateistiskt samhälle saknar moralkompass. Det är snarare den osunda inverkan av religioner och annan vidskepelse.

 • Har inte orkat ta del av alla kommentarer: skriver min utifrån vad jag TROR, liksom den materialistiska vetenskapen (mv) gör. Nu har mv nått sin gräns och närmast ligger den andliga vetenskapen som näste steg i evolutionen, många inom mv har redan förstått detta, men makten bromsar. Dessutom hemlighålls vetenskap som ligger 100 år och kanske mer före den nuvarande. Ondskan tar inte hänsyn till lidande de upprätthåller genom att hemlighålla vetenskap som skulle ta bort lidandet och bristen på planeten ganska omgående.

  1. Det finns ingen död, allt är liv, när vi lämnar våra kroppar transformeras den in i andra former av liv.

  2. Liksom medvetandet är skapande och överordnat det fysiska, tankekraften sätter partiklar i rörelse. Så är hjärtat överordnat hjärnan, all information kommer via själen till hjärtat och sen vidare till hjärnan och även direkt till andra organ och mikroorganismer i våra mikrokosmos.
  Det fjärde materieformen, den strålformiga osynlig för våra ögon men de finns de som begåvats med förmågan att förnimma och tolka budskap från den källan.

  Ja, vi har mycket att lära och de hemliga arkiven mycket att avslöja, vi har omvälvande avslöjanden och fina upplevelser att få uppleva.
  Vi har inte uppnått civilisationsstadiet ännu – det är högmod eller teomania att påstå det, vi har ännu inte lämnat barbarstadierna, här har jag dristat mig att beskriva stadierna för den som vill ta del; https://docs.google.com/document/d/1lVMH5ERhZCVPCZJCuOBKkTFz38ieN28DdZ2nOMA2I_o/

 • Intressant diskussion om universum som levande väsen. Och själva diskussionen säger mer om dess deltagare än om själva universum, kosmos eller för den delen Gud. Det går att urskilja den som har en religiös ståndpunkt, som har en fast tro – en sorts andlig förtröstan. Sedan kan vi se den rena materialisten som förnekar allt som inte är direkt observerbart från dennes perspektiv och som finner allt annat vara trams. Slutligen kan vi ana den självständigt tänkande individen som via logik och en smula intuition fattar samband som visar på något som måste finnas där bakom materian. Den sistnämndes tro är inte grundad på en förtröstan som den religiöse, utan tron är en följd av en intelligent förmodan. Många av våra mest geniala fysiker har nått det sistnämnda stadiet och också uttryckt denna insikt, som Ingemar mycket riktigt visade. Klarast har väl Max Planck uttryckt vår nuvarande vetenskaps begränsningar “Vetenskap kan inte lösa naturens djupaste mysterium. Och det beror på att vi i den djupaste analysen själva är en del av mysteriet som vi försöker lösa.”
  Vi är alltså själva en del av mysteriet … och därför måste vi också fundera över vår egen natur. Denna fundering måste grunda sig i språket, eftersom språket är det mentala redskapet för vår tanke. Om oss själva säger vi att vi har en kropp; vi är inte en kropp – vi har en kropp. Vad innebär denna lilla enkla utsaga? Den innebär att kroppen är ett redskap för fysiskt liv, ett förnimmelse- och upplevelseredskap som vi har alltså inte är, men har! Och när vårt redskap (läs kropp!) är utslitet så lämnar vi den åt sitt öde. Från den fysiska sidan så ser det ut som vi dör, men vi själva existerar fortfarande. För den som har haft en Nära Döden Upplevelse så är detta inte en förmodan utan något som man är förvissad om. Vi är alltså primärt andliga väsen som stundom är inkarnerade i en kropp. Samma sak gäller Universum. När vi tittar ut i rymden ser vi alltså den fysiska insidan av ett väsen som vi kan kalla Helheten. Och liksom vi, är denna helhet primärt andlig. Att så är fallet börjar naturvetenskapen att förstå när de uttrycker att större delen av universum till största delen består av mörk energi och mörk materia. Endast 4-5% är fysisk materia som vi kan komma i kontakt med via våra fem sinnen och dessas förlängningar.
  Tesla var ju långt förre sin tid och beskrev hur vi i framtiden kommer att kunna ta energi direkt från tomrummet (vilket inom parentes sagt visar att tomrummet inte är något tomrum!) I tomrummet finns medvetandeenergier som vi kommer att kunna omvandla till fysisk energi. Tomrummet är alltså det medvetandeområde där vi och vårt medvetande ständig befinner oss, oavsett som vi är knutna till en fysisk kropp eller inte.
  Och som sagt: Hur vi uppfattar Universum och för den delen oss själva, säger mer om oss än om Universum.

 • Ordet själ har ingen hållbar definition på svenska. Den blandas upp med en massa psykologi trams av tyckanden. På engelska går det att finna en definition på SOUL hos Webster World Dictionary 1913 (pappersupplaga) som harmonierar med alla dessa berättelser om upplevelser utanför kroppen. Kortad tolkning: själen är den entitet som animerar(skapar energi), materia, tid, rum.

 • Vilket trams!
  Det är inget sådant bevisat.
  Dessutom kvittar det egentligen vad folk tror livets eller universums ursprung.
  Det vi har är här och nu, samt vad vi så här långt lärt oss om hur det funkar. Låt oss gå vidare med det istället för att spekulera i hur kunde ha varit.

   • Ja, jag förkastar alla religioner. Jag är konsekvent på det viset serru!
    Förkastar även religionsliknande spekulationer om livets uppkomst, materiens ursprung, metafysiska filosofier som inte söker sanningen om verklighetens beskaffenhet, astrologi, med mera flum.

    Nej, sådant trams bör inte finnas i civilisationens mitt. Jag ser ingen plats alls för det i ett civiliserat samhälle, men av frihetsskäl kan det tolereras som personliga fantasier. Bara det inte tillåts påverka politisk policy, lagstiftning och förvaltning.

    Så tråkig är jag!

    • Svar till Mats Jangdal 5 november, 2019 kl 16:50

     Ja, du är verkligen en tråkmåns. 🙂

     Jag förkastar också alla religioner, men inte den sanna kärna som jag tror de flesta religioners upphovsmakare hade, alltså profeterna. Därmed inte sagt att jag tror att alla profeter var sunda människor.

     Jag tror även att när de existentiella frågorna förkastas förpassar sig en civilisation in på ett sluttande glidplan ner i perverterade fixeringar vid det materiella, prylkonsumtion, statussymboler och teknokrati, alltså de dysfunktionella samhällen vi har idag. På det viset anser jag att det redan finns bevis för att de existentiella frågorna måste finnas i centrum av samhället.

     Till det existentiella räknar jag även naturvetenskapen och frågor om tex transhumanism och genetik.

     Eller vad säger du Wärnström? Fiskar jag i grumliga vatten?

      • Den heter.
       Långsamt Vaknar Vi Upp, och ser vilka som styr vår värld.
       Tyvärr är den slutsåld nu och trots fina omdömen säljs väldigt få exemplar.

     • Det är bra att inte vara ensam i att försöka hitta sanningen i den värld av motsägelser vi lever i så tack för det Sassersson.
      Det verkar vara så att alla grupperingar har blivit lurade, det gäller vetenskapen där den mekanistiska vetenskapen introducerades för att vinkla in den på ett sidospår så att inte sanningen kom fram och möjligheten till upplysning framgick, det gäller religionerna som alla åtminstone delvis har infiltrerats och styrts så att dom blivit ofarliga för makten, av samma anledning. Kanske buddismen som saknar en organisatorisk topp klarat sig bäst.
      Men som du säger, sanningens kärna finns hos alla. Synd bara att det väcker ont blod att försöka bidra till att reda ut problemet, men samtidigt är det ett sundhetstecken att människor reagerar och att vi får igång en riktig debatt.
      Den skola jag startade i Höör 1998, med det provocerande namnet University for Global Well-Being hade till syfte att skapa en från makten fristående utbildning. Att den var ett steg i rätt riktning framgick av att människor kom från Amerika för att förstöra, eller helt enkelt kidnappa skolan och flytta den till Amerika.
      Den som försöker ändra samhället bort från den centralstyrning som äger rum från den dolda makten, har ingen lätt uppgift. Men ändå är det nödvändigt och den ser för närvarande ut att lyckas riktig bra, så låt oss köra vidare.
      Jag har valt att kalla den skapade intelligensen just så, för att det är nödvändigt för att kunna nå alla ateister. Annars har jag inget emot att kalla Gud för Gud.

      • Jag har lyssnat på ett föredrag av Erland Lagerroth och läst hans bok Världen och vetandet sjunger på nytt. Det liknar mycket du beskrivit.

       Hopplöst att ta på allvar.

     • Varför anta att jag skulle pervertera ner till materiell fixering? Då vet du inget om mig.
      Jag har ända sedan jag som barn förkastade gud, hävdat att ateism ställer ett mycket större krav på ärlighet, sanning och moral än vad religionerna gör. För i ett ateistiskt samhälle kommer straffet för åsidosättande av dessa levnadsregler i detta liv, här på Jorden. Inte sedan i ett eventuellt efter-döden-tillstånd.

      • Jag är ateist, i den meningen att jag förkastar existensen av en extern gud “därute”. Någon gestalt, nån vitskäggig man bakom molnen. Detta är ju också den teistiska bilden av Gud. Däremot är jag öppen för högre tillstånd av medvetande, tillgängliga på det inre planet. Inre utveckling. Var nånstans gränsen för detta går, vet jag inte. Igen: Gud är inte en gestalt. Det är medvetandetillstånd. Därför sägs Buddhister inte tro på Gud. Men de gör istället den inre resan, strävar mot upplysning. Nirvana. Tao. Det är tillstånd. Dogmatisk religion däremot, förespråkar just en gud “därute”.

 • Den här artikeln innehåller mycket s k österländsk filosofi / religion och även New Age som anammat mycket av just det österländska tänkandet. Det sägs inte Gud, utan Universum t ex. Ändå ha detta universum ett intelligent medvetande. Varför inte kalla det Gud, Skaparen ?

  ” I begynnelsen skapade Gud himmel och jord. Och jorden var öde och tom, och Guds ande svävade över vattnet.”
  Så börjar Bibeln i första Moseboken. Men varken vetenskapen eller politiken eller ens den här artikeln vill veta av Bibelns sanning. En del saker liknar kanske Bibelns budskap men förvanskar det också ;
  Att Jesus skulle ha tagits ner från korset medan Han levde för att sen resa till Indien och tillbringa 18 år där är så obibliskt det kan bli. Gjorde Han inte många underverk redan innan Han blev korsfäst t ex ? Han gick på vattnet och gjorde underverk med mat, så det räckte till många. Han helade sjuka och hade t o m makt att uppväcka döda.
  Jesus kom för attf befria människorna från den eviga döden som är en följd av mänsklighetens syndafall. Står bl a i Joh 3;16. Och på många fler ställen i Bibeln. Han behövde inte åka till Indien för att bli “upplyst”.

  • Jodå, jag tar bibelns skapelseberättelse på stort allvar. Och jag anser att kristendomen har klarat sig bäst genom att hålla fast vid Gud, den skapande intelligensen. Men det betyder inte att den helt klarat sig från maktens försök att motarbeta den.
   Varför inte låta Jesus vara den profet han var, med förmågor som han inte varit den enda om att ha. Idag har kristendomen blivit en tandlös religion som inte förmedlar dess fulla potential, en stelnad lära som nu håller på att gå under. Islam har uppenbart bättre dynamik. Dom säger om oss: Ni tror ju inte ens på er egen religion! Att utveckla andligheten och se till att många kristna blir upplysta skulle varit ett sätt att locka stora människomassor till kristendomen.
   Det ska till mer än att ha trevliga sammankomster med gratis kaffe och bullar.
   Det allra viktigaste som måste komma fram och praktiseras i kristendomen är sanningen, vilket Jesus också påpekade många gånger. Hur många människor följer i vår tid de tio budorden? Knappast någon. Sanningen ska göra er fria sa han, och med fria menade han sannolikt: bli upplysta.

   • Jag håller med dig om att den officiella s k kristna tron numera blivit tandlös och stelnad. Kyrkorna är fullt upptagna med världens sociala och politiska göranden och verkar ha lagt Bibeln på hyllan.

    Du vill att jag skall låta Jesus vara den profet han var och inget mer. Där håller jag inte med. Jesus Kristus var så mycket mer. Han förutsågs i GT av olika profeter, där det t o m står var Han skulle födas. (Betlehem) När Jesus en gång frågade sina lärjungar vem dom trodde Han var, svarade Simon Petrus :
    ” Du är Messias, den levande Gudens Son “.
    Då sa Jesus ; ” Salig är du, Simon, Jonas son ! Ingen människa har uppenbarat detta för dig, utan min Fader som är i himmelen. ” ( Matt 16; 13-17)

    Jesus sa också om sig själv ;
    ” Jag är uppståndelsen och livet. Den som tror på mig , han skall leva ,även om han dör ; och var och en som lever och tror på mig , han skall aldrig i evighet dö. ” (Joh 11;25-26)

    • Jamen bra!
     Jesus var utan tvekan en stor profet, om han var den största är svårt att säga, det som skrivits om honom kommer ju från människor som levde några hundra år efter hans död, och man kan inte utesluta att de var beställningsverk från makten. Så gör de mörka krafterna i dag så varför inte då. Men jag vill inte ta ifrån honom några gudomliga egenskaper. Däremot tycker jag det finns en bra förklaring till att Jesus skulle höjas till skyarna, och samtidigt den stora massan skulle få klart för sig att dom var helt utan värde. Det var viktigt att människan inte fick klart för sig att det var möjligt för alla att nå upplysning. Och den som gör det får sitt medvetande från det enda medvetande som finns, (för det kan bara finnas ett medvetande). Det lilla egot ersätts då av ett allomfattande kosminskt medvetande. De blir av samma klass som Jesus, även om det säkert finns gradskillnader även där.
     Det som skrevs om Jesus före hans död verkar relativt OK, (men varför denna lucka på 18 år otroligt nog skulle ha ägnat sig åt fiske och snickeriarbete) medan det som gällde efter korsfästningen verkar vara uppdiktat på order från makten, de som korsfäste honom. Varför skulle det inte handla om makt och pengar då, som det ju gör idag?
     Jesus sa att den som tror på honom ska ha evigt liv. (eller så har det berättats). Jag menar att det har vi ju redan, vår kropp kan dö, men inte vår själ. Var det kanske makten som hotade människorna med döden?
     Den mekanistiska vetenskapen tog ifrån oss vår själ, men det är en annan sak.

 • Jesus reste till Indien två gånger, när han var 12-13 år och andra gången efter korsfästelsen.
  Det finns definitivt anledning att vara skeptisk till vissa delat av kristendomen, jag beklagar detta, förstår att det svider, men vi måste hitta sanningen om vad som skedde.
  Den kristna kyrkan bildades av romarmakten, inte för att stödja Jesus lära, utan för att försäkra sig om att bibehålla makten och stärka kontrollen över människorna. De var av samma sort som korsfäste Jesus som nu också gjorde honom till något alldeles unikt som ingen annan andlig mästare ens kommit i närheten av. Under inkvisitionen som pågick under 600 år mördade de minst 10 miljoner människor. Det är ett mysterium att människor okritiskt tagit till sig den övernaturliga bild av Jesus som dessa slaktare satte ihop. Samtidigt förklarade de att den vanliga människan var ingenting, av jord kommen och utan hopp och möjligheter i livet.
  Sanningen, som dom verkligen var rädda för, var att den vanliga människan skulle förstå genom inflytande från Indien att de alla hade möjlighet att nå upplysning, och bli som de stora andliga mästarna. Akta er för indiska läror, de är av djävulen varnade man, medan de själva visade upp just denna egenskap.
  Kristendomen har många ärliga följare och jag stöder dem, men lite självkritik vore också på plats, det skulle hjälpa kyrkans plats i världen.

 • Viktig artikel. Intresset för de här frågorna har sannolikt ökat kraftigt. Och det behövs. Världen står just nu inför postmodernismen, som av allt att döma vill konservera det mekanistiska synsättet, och förslava ytterligare.
  Propaganda genom våra mainstream media jobbar dygnet runt för att implementera det här, främst genom klimatskrämsel, men också genom andra galenskaper, som genusprogrammet. Det är inte nödvändigtvis vetenskapen som felar, utan det är politiken, som vetenskapsmän – tyvärr – måste anpassa sig efter och som är av socialistisk valör. Och det finns stormrika sponsorer som bara sponsrar “rätt” slags vetenskap.
  Och de vill plocka ner allting. Sanning blir till åsikt, och alla åsikter har samma värde. Individen ska smetas ut, tillintetgöras, och kollektivet gäller. Men en elit, som vi aldrig ser, styr nånstans ifrån. Och deras intressen är inte våra intressen.
  Vad ovanstående dock bygger helt på är dualism, som i sin extremform kallas polarisering (svart-vitt tänkande), och separation.

  Det handlar om föreställningen att jag ÄR min kropp, och därmed separerad från andra kroppar, därmed utsatt för risk. Och att jag därmed kan skada andra kroppar utan att det drabbar mig.
  Det är detta “mindset” världen – på ett djupare plan – också står inför.
  Det är inte nödvändigtvis vetenskapen som är mekanistisk. Det är materialism, premissen att att materia genererar anden (medvetande) och inte tvärtom – att materia är en produkt av medvetande. Det är alltså en skillnad mellan vetenskaplig materialism (som är en sekt!), och vetenskap. Inom kvantfysiken tar vetenskapen steget ut ur materialismen, det blir uppenbart att medvetandet får betydelse. Det finns oerhört intressanta samarbeten mellan vetenskapsmän (främst kvantfysiker) och andlighet (non-duality).

  Vetenskaplig materialism och dogmatisk religion är ytterst samma sak. Bägge lär att du ÄR din kropp, lever bara EN gång, som är separerad från någon sanning och BEROENDE av någon yttre makt, en auktoritet DÄRUTE (antingen prästerskap eller vetenskapsmän). Men Jesus sa: Gud är INOM dig (vilket ledde till hans död!). Sanningen är att medvetande har kroppen (och har haft en massa kroppar) – och att medvetande själv – dvs DU – är evigt.

  Rekommenderar att lyssna på Rupert Spira, denna meditation t ex. (det är ingen “meditation” i dess typiska bemärkelse utan man KAN bara lyssa på det utan att inta Lotusställning, andas rätt.. etc)
  https://www.youtube.com/watch?v=84E1NGMM00s

 • Vilket trams!
  Det är inget sådant bevisat.
  Dessutom kvittar det egentligen vad folk tror livets eller universums ursprung.
  Det vi har är här och nu, samt vad vi så här långt lärt oss om hur det funkar. Låt oss gå vidare med det istället för att spekulera i hur kunde ha varit.

   • Ja, jag förkastar alla religioner. Jag är konsekvent på det viset serru!
    Förkastar även religionsliknande spekulationer om livets uppkomst, materiens ursprung, metafysiska filosofier som inte söker sanningen om verklighetens beskaffenhet, astrologi, med mera flum.

    Nej, sådant trams bör inte finnas i civilisationens mitt. Jag ser ingen plats alls för det i ett civiliserat samhälle, men av frihetsskäl kan det tolereras som personliga fantasier. Bara det inte tillåts påverka politisk policy, lagstiftning och förvaltning.

    Så tråkig är jag!

    • Svar till Mats Jangdal 5 november, 2019 kl 16:50

     Ja, du är verkligen en tråkmåns. 🙂

     Jag förkastar också alla religioner, men inte den sanna kärna som jag tror de flesta religioners upphovsmakare hade, alltså profeterna. Därmed inte sagt att jag tror att alla profeter var sunda människor.

     Jag tror även att när de existentiella frågorna förkastas förpassar sig en civilisation in på ett sluttande glidplan ner i perverterade fixeringar vid det materiella, prylkonsumtion, statussymboler och teknokrati, alltså de dysfunktionella samhällen vi har idag. På det viset anser jag att det redan finns bevis för att de existentiella frågorna måste finnas i centrum av samhället.

     Till det existentiella räknar jag även naturvetenskapen och frågor om tex transhumanism och genetik.

     Eller vad säger du Wärnström? Fiskar jag i grumliga vatten?

      • Den heter.
       Långsamt Vaknar Vi Upp, och ser vilka som styr vår värld.
       Tyvärr är den slutsåld nu och trots fina omdömen säljs väldigt få exemplar.

     • Det är bra att inte vara ensam i att försöka hitta sanningen i den värld av motsägelser vi lever i så tack för det Sassersson.
      Det verkar vara så att alla grupperingar har blivit lurade, det gäller vetenskapen där den mekanistiska vetenskapen introducerades för att vinkla in den på ett sidospår så att inte sanningen kom fram och möjligheten till upplysning framgick, det gäller religionerna som alla åtminstone delvis har infiltrerats och styrts så att dom blivit ofarliga för makten, av samma anledning. Kanske buddismen som saknar en organisatorisk topp klarat sig bäst.
      Men som du säger, sanningens kärna finns hos alla. Synd bara att det väcker ont blod att försöka bidra till att reda ut problemet, men samtidigt är det ett sundhetstecken att människor reagerar och att vi får igång en riktig debatt.
      Den skola jag startade i Höör 1998, med det provocerande namnet University for Global Well-Being hade till syfte att skapa en från makten fristående utbildning. Att den var ett steg i rätt riktning framgick av att människor kom från Amerika för att förstöra, eller helt enkelt kidnappa skolan och flytta den till Amerika.
      Den som försöker ändra samhället bort från den centralstyrning som äger rum från den dolda makten, har ingen lätt uppgift. Men ändå är det nödvändigt och den ser för närvarande ut att lyckas riktig bra, så låt oss köra vidare.
      Jag har valt att kalla den skapade intelligensen just så, för att det är nödvändigt för att kunna nå alla ateister. Annars har jag inget emot att kalla Gud för Gud.

      • Jag har lyssnat på ett föredrag av Erland Lagerroth och läst hans bok Världen och vetandet sjunger på nytt. Det liknar mycket du beskrivit.

       Hopplöst att ta på allvar.

     • Varför anta att jag skulle pervertera ner till materiell fixering? Då vet du inget om mig.
      Jag har ända sedan jag som barn förkastade gud, hävdat att ateism ställer ett mycket större krav på ärlighet, sanning och moral än vad religionerna gör. För i ett ateistiskt samhälle kommer straffet för åsidosättande av dessa levnadsregler i detta liv, här på Jorden. Inte sedan i ett eventuellt efter-döden-tillstånd.

      • Jag är ateist, i den meningen att jag förkastar existensen av en extern gud “därute”. Någon gestalt, nån vitskäggig man bakom molnen. Detta är ju också den teistiska bilden av Gud. Däremot är jag öppen för högre tillstånd av medvetande, tillgängliga på det inre planet. Inre utveckling. Var nånstans gränsen för detta går, vet jag inte. Igen: Gud är inte en gestalt. Det är medvetandetillstånd. Därför sägs Buddhister inte tro på Gud. Men de gör istället den inre resan, strävar mot upplysning. Nirvana. Tao. Det är tillstånd. Dogmatisk religion däremot, förespråkar just en gud “därute”.

 • Protesterar mot påståendet att Jesus togs ner från korset medan Han levde, för att sen resa till Indien för att lära sig bemästra materien.
  Det kunde Han redan före korsfästelsen. Skribenten vill reducera Jesus till ” en av många ” upplysta. Precis som Svenska kyrkan och även många politiker vill.

 • Den här artikeln innehåller mycket s k österländsk filosofi / religion och även New Age som anammat mycket av just det österländska tänkandet. Det sägs inte Gud, utan Universum t ex. Ändå ha detta universum ett intelligent medvetande. Varför inte kalla det Gud, Skaparen ?

  ” I begynnelsen skapade Gud himmel och jord. Och jorden var öde och tom, och Guds ande svävade över vattnet.”
  Så börjar Bibeln i första Moseboken. Men varken vetenskapen eller politiken eller ens den här artikeln vill veta av Bibelns sanning. En del saker liknar kanske Bibelns budskap men förvanskar det också ;
  Att Jesus skulle ha tagits ner från korset medan Han levde för att sen resa till Indien och tillbringa 18 år där är så obibliskt det kan bli. Gjorde Han inte många underverk redan innan Han blev korsfäst t ex ? Han gick på vattnet och gjorde underverk med mat, så det räckte till många. Han helade sjuka och hade t o m makt att uppväcka döda.
  Jesus kom för attf befria människorna från den eviga döden som är en följd av mänsklighetens syndafall. Står bl a i Joh 3;16. Och på många fler ställen i Bibeln. Han behövde inte åka till Indien för att bli “upplyst”.

  • Jodå, jag tar bibelns skapelseberättelse på stort allvar. Och jag anser att kristendomen har klarat sig bäst genom att hålla fast vid Gud, den skapande intelligensen. Men det betyder inte att den helt klarat sig från maktens försök att motarbeta den.
   Varför inte låta Jesus vara den profet han var, med förmågor som han inte varit den enda om att ha. Idag har kristendomen blivit en tandlös religion som inte förmedlar dess fulla potential, en stelnad lära som nu håller på att gå under. Islam har uppenbart bättre dynamik. Dom säger om oss: Ni tror ju inte ens på er egen religion! Att utveckla andligheten och se till att många kristna blir upplysta skulle varit ett sätt att locka stora människomassor till kristendomen.
   Det ska till mer än att ha trevliga sammankomster med gratis kaffe och bullar.
   Det allra viktigaste som måste komma fram och praktiseras i kristendomen är sanningen, vilket Jesus också påpekade många gånger. Hur många människor följer i vår tid de tio budorden? Knappast någon. Sanningen ska göra er fria sa han, och med fria menade han sannolikt: bli upplysta.

   • Jag håller med dig om att den officiella s k kristna tron numera blivit tandlös och stelnad. Kyrkorna är fullt upptagna med världens sociala och politiska göranden och verkar ha lagt Bibeln på hyllan.

    Du vill att jag skall låta Jesus vara den profet han var och inget mer. Där håller jag inte med. Jesus Kristus var så mycket mer. Han förutsågs i GT av olika profeter, där det t o m står var Han skulle födas. (Betlehem) När Jesus en gång frågade sina lärjungar vem dom trodde Han var, svarade Simon Petrus :
    ” Du är Messias, den levande Gudens Son “.
    Då sa Jesus ; ” Salig är du, Simon, Jonas son ! Ingen människa har uppenbarat detta för dig, utan min Fader som är i himmelen. ” ( Matt 16; 13-17)

    Jesus sa också om sig själv ;
    ” Jag är uppståndelsen och livet. Den som tror på mig , han skall leva ,även om han dör ; och var och en som lever och tror på mig , han skall aldrig i evighet dö. ” (Joh 11;25-26)

    • Jamen bra!
     Jesus var utan tvekan en stor profet, om han var den största är svårt att säga, det som skrivits om honom kommer ju från människor som levde några hundra år efter hans död, och man kan inte utesluta att de var beställningsverk från makten. Så gör de mörka krafterna i dag så varför inte då. Men jag vill inte ta ifrån honom några gudomliga egenskaper. Däremot tycker jag det finns en bra förklaring till att Jesus skulle höjas till skyarna, och samtidigt den stora massan skulle få klart för sig att dom var helt utan värde. Det var viktigt att människan inte fick klart för sig att det var möjligt för alla att nå upplysning. Och den som gör det får sitt medvetande från det enda medvetande som finns, (för det kan bara finnas ett medvetande). Det lilla egot ersätts då av ett allomfattande kosminskt medvetande. De blir av samma klass som Jesus, även om det säkert finns gradskillnader även där.
     Det som skrevs om Jesus före hans död verkar relativt OK, (men varför denna lucka på 18 år otroligt nog skulle ha ägnat sig åt fiske och snickeriarbete) medan det som gällde efter korsfästningen verkar vara uppdiktat på order från makten, de som korsfäste honom. Varför skulle det inte handla om makt och pengar då, som det ju gör idag?
     Jesus sa att den som tror på honom ska ha evigt liv. (eller så har det berättats). Jag menar att det har vi ju redan, vår kropp kan dö, men inte vår själ. Var det kanske makten som hotade människorna med döden?
     Den mekanistiska vetenskapen tog ifrån oss vår själ, men det är en annan sak.

 • Det som Ingemar Wärnström skriver här håller jag med om – det att livet är betydligt vidare och djupare än vad vi normalt har fått lära oss och att det finns en andlig dimension och att vetenskapen inte har kunnat ge oss en riktig förklaring på människans existens och på de fysiska tingen.

  Vetenskapen har ju normalt den uppfattningen att andligheten är flummig och därmed åtnjuter andligheten inget större förtroende hos vetenskapen. Men här anser jag alltså att vetenskapen har fel, därför att jag tror att det är just de subtila andliga energierna som är upphovet till de fysiska tingen, att det är medvetandet och de högre finare andliga energierna som är grundläggare och skapare till den ”grova” fysiska materien.

  Jag anser helt enkelt att vetenskapen måste gå utanför sin gamla tankebox för att hitta svaren t.ex. gå utanför den tredimensionella världen och gå upp till en högre dimension för att få svaret på hur den fysiska materien är konstruerad. Och jag både tror och hoppas att en vacker dag kommer vetenskapen och andligheten att mötas och förenas och därmed kommer detta mysterium att kunna lösas.

  Jag anser att i grunden är vi människor andliga subtila varelser som lever i ett andligt subtilt universum.
  Och jag är övertygad om att livet styrs av en högre intelligens och att det finns en mening och ett samband med allt som sker. Jag anser att det är människans uppgift att se bakom ytan på de fysiska skeendena, för där finns en annan verklighet som talar om att livet handlar om någonting mycket viktigare än de materiella tingen – att livet handlar om själslig utveckling.

  Se bara på de så kallade ”övernaturliga fenomen” – för att ta några exempel; människors sjätte sinne (intuition), livets osannolika sammanträffanden, människors änglavakt, nära-döden-upplevelser och vittnesberättelser från människor som har upplevt paranormala fenomen. Alla dessa fenomen är tecken till oss på att livet har en högre mening.

  Många författare har gjort djupgående analyser av vår jordiska tillvaro och förklarar på ett insiktsfullt sätt att livet handlar om andlig utveckling och att människan främst av allt är ett andligt väsen. Denna visdom svarar rätt mot min inre känsla (min inre erfarenhet), men minst lika övertygande anser jag att den logiska aspekten är. Albert Einstein lär ha sagt; ”Varje allvarligt sökande vetenskapsman kommer att bli övertygad om att en andlig kraft verkar inom universums lagar, en andlig kraft som är vida överlägsen människans”.

  – Ja, ämnet är hur stort som helst och är inte helt lätt för oinvigda att ta till sig, men spännande är det så det förslår.

 • Jesus reste till Indien två gånger, när han var 12-13 år och andra gången efter korsfästelsen.
  Det finns definitivt anledning att vara skeptisk till vissa delat av kristendomen, jag beklagar detta, förstår att det svider, men vi måste hitta sanningen om vad som skedde.
  Den kristna kyrkan bildades av romarmakten, inte för att stödja Jesus lära, utan för att försäkra sig om att bibehålla makten och stärka kontrollen över människorna. De var av samma sort som korsfäste Jesus som nu också gjorde honom till något alldeles unikt som ingen annan andlig mästare ens kommit i närheten av. Under inkvisitionen som pågick under 600 år mördade de minst 10 miljoner människor. Det är ett mysterium att människor okritiskt tagit till sig den övernaturliga bild av Jesus som dessa slaktare satte ihop. Samtidigt förklarade de att den vanliga människan var ingenting, av jord kommen och utan hopp och möjligheter i livet.
  Sanningen, som dom verkligen var rädda för, var att den vanliga människan skulle förstå genom inflytande från Indien att de alla hade möjlighet att nå upplysning, och bli som de stora andliga mästarna. Akta er för indiska läror, de är av djävulen varnade man, medan de själva visade upp just denna egenskap.
  Kristendomen har många ärliga följare och jag stöder dem, men lite självkritik vore också på plats, det skulle hjälpa kyrkans plats i världen.

 • Viktig artikel. Intresset för de här frågorna har sannolikt ökat kraftigt. Och det behövs. Världen står just nu inför postmodernismen, som av allt att döma vill konservera det mekanistiska synsättet, och förslava ytterligare.
  Propaganda genom våra mainstream media jobbar dygnet runt för att implementera det här, främst genom klimatskrämsel, men också genom andra galenskaper, som genusprogrammet. Det är inte nödvändigtvis vetenskapen som felar, utan det är politiken, som vetenskapsmän – tyvärr – måste anpassa sig efter och som är av socialistisk valör. Och det finns stormrika sponsorer som bara sponsrar “rätt” slags vetenskap.
  Och de vill plocka ner allting. Sanning blir till åsikt, och alla åsikter har samma värde. Individen ska smetas ut, tillintetgöras, och kollektivet gäller. Men en elit, som vi aldrig ser, styr nånstans ifrån. Och deras intressen är inte våra intressen.
  Vad ovanstående dock bygger helt på är dualism, som i sin extremform kallas polarisering (svart-vitt tänkande), och separation.

  Det handlar om föreställningen att jag ÄR min kropp, och därmed separerad från andra kroppar, därmed utsatt för risk. Och att jag därmed kan skada andra kroppar utan att det drabbar mig.
  Det är detta “mindset” världen – på ett djupare plan – också står inför.
  Det är inte nödvändigtvis vetenskapen som är mekanistisk. Det är materialism, premissen att att materia genererar anden (medvetande) och inte tvärtom – att materia är en produkt av medvetande. Det är alltså en skillnad mellan vetenskaplig materialism (som är en sekt!), och vetenskap. Inom kvantfysiken tar vetenskapen steget ut ur materialismen, det blir uppenbart att medvetandet får betydelse. Det finns oerhört intressanta samarbeten mellan vetenskapsmän (främst kvantfysiker) och andlighet (non-duality).

  Vetenskaplig materialism och dogmatisk religion är ytterst samma sak. Bägge lär att du ÄR din kropp, lever bara EN gång, som är separerad från någon sanning och BEROENDE av någon yttre makt, en auktoritet DÄRUTE (antingen prästerskap eller vetenskapsmän). Men Jesus sa: Gud är INOM dig (vilket ledde till hans död!). Sanningen är att medvetande har kroppen (och har haft en massa kroppar) – och att medvetande själv – dvs DU – är evigt.

  Rekommenderar att lyssna på Rupert Spira, denna meditation t ex. (det är ingen “meditation” i dess typiska bemärkelse utan man KAN bara lyssa på det utan att inta Lotusställning, andas rätt.. etc)
  https://www.youtube.com/watch?v=84E1NGMM00s

 • Protesterar mot påståendet att Jesus togs ner från korset medan Han levde, för att sen resa till Indien för att lära sig bemästra materien.
  Det kunde Han redan före korsfästelsen. Skribenten vill reducera Jesus till ” en av många ” upplysta. Precis som Svenska kyrkan och även många politiker vill.

 • Det som Ingemar Wärnström skriver här håller jag med om – det att livet är betydligt vidare och djupare än vad vi normalt har fått lära oss och att det finns en andlig dimension och att vetenskapen inte har kunnat ge oss en riktig förklaring på människans existens och på de fysiska tingen.

  Vetenskapen har ju normalt den uppfattningen att andligheten är flummig och därmed åtnjuter andligheten inget större förtroende hos vetenskapen. Men här anser jag alltså att vetenskapen har fel, därför att jag tror att det är just de subtila andliga energierna som är upphovet till de fysiska tingen, att det är medvetandet och de högre finare andliga energierna som är grundläggare och skapare till den “grova” fysiska materien.

  Jag anser helt enkelt att vetenskapen måste gå utanför sin gamla tankebox för att hitta svaren t.ex. gå utanför den tredimensionella världen och gå upp till en högre dimension för att få svaret på hur den fysiska materien är konstruerad. Och jag både tror och hoppas att en vacker dag kommer vetenskapen och andligheten att mötas och förenas och därmed kommer detta mysterium att kunna lösas.

  Jag anser att i grunden är vi människor andliga subtila varelser som lever i ett andligt subtilt universum.
  Och jag är övertygad om att livet styrs av en högre intelligens och att det finns en mening och ett samband med allt som sker. Jag anser att det är människans uppgift att se bakom ytan på de fysiska skeendena, för där finns en annan verklighet som talar om att livet handlar om någonting mycket viktigare än de materiella tingen – att livet handlar om själslig utveckling.

  Se bara på de så kallade “övernaturliga fenomen” – för att ta några exempel; människors sjätte sinne (intuition), livets osannolika sammanträffanden, människors änglavakt, nära-döden-upplevelser och vittnesberättelser från människor som har upplevt paranormala fenomen. Alla dessa fenomen är tecken till oss på att livet har en högre mening.

  Många författare har gjort djupgående analyser av vår jordiska tillvaro och förklarar på ett insiktsfullt sätt att livet handlar om andlig utveckling och att människan främst av allt är ett andligt väsen. Denna visdom svarar rätt mot min inre känsla (min inre erfarenhet), men minst lika övertygande anser jag att den logiska aspekten är. Albert Einstein lär ha sagt; “Varje allvarligt sökande vetenskapsman kommer att bli övertygad om att en andlig kraft verkar inom universums lagar, en andlig kraft som är vida överlägsen människans”.

  – Ja, ämnet är hur stort som helst och är inte helt lätt för oinvigda att ta till sig, men spännande är det så det förslår.

 • Utomordentlig beskrivning av vårt universum och hur allt hänger ihop!
  För att börja förstå så måste man pröva det andliga eftersom praktisk användning av teori antingen bekräftar eller förkastar en tes. Att enbart försöka tänka sig till en sanning utan praktiska försök är oerhört komplicerat i vår dag med ofullständiga förklaringar till tillvarons existens och principer som underlag och dessutom har de flesta alldeles för många förutfattande meningar och falsk information för att kunna tänka sig till sanning.
  Endast ett fåtal människor i jordens historia har förstått hur universums grundprinciper fungerar och dessa har betraktats som genier eller stenats som galningar.

 • Det här är mycket intressant, jag har aldrig accepterat the Big Bang eller Darwin. Nyligen har jag upptäckt Tibetansk självhealing som handlar om energi och att vi inte bara har en fysisk kropp och att vi är en del av kosmos.

  Det är önskvärt att varje människa bara höll sig till en enda regel så skulle det vara frid på jorden.
  Nämligen Jesus gyllene regel: det som du inte vill att en människa ska göra mot dig ska du inte heller göra mot hen.

  • Du har bättre kunskaper än alla teoretiker, för dina kunskaper är intuitiva. Dom kommer alltid från en säker källa.
   Beträffande freden så är det inte människorna som krigar, det är andra krafter, bankirerna, frimurarna osv, men jag menar att dessa maktens människor deltar i den viktigaste processen, den som syftade till att skapa människan till hans (skaparens) egen avbild. För det som Jesus var skulle vi alla bli var det tänkt.
   Men visst hade Jesus rätt, han var själv sanningen.

   • Teoretiker använder ofta intuition. Det är inget särskiljande drag. Falsifierbarhet är det som skiljer och som kräver uthållighet. Sitzfleich…

    • Ett godtyckligt påstående är enligt Poppers kriterier vetenskapligt om det är falsifierbart. Ett rimligt påstående är att detaljer i berättelser skapade av skönlitterära författare är falsifierbara, inte minst då författaren själv säger att berättelsen är uppdiktad.
     ( http://www.vetenskapsteori.se )

 • Även om vi tänker oss ett utomjordiskt eller kosmiskt intellekt eller medvetande bortom eller utanför det materiella, måste även det i sin tur ha en början, ett ursprung, en gräns – eller?

 • Utomordentlig beskrivning av vårt universum och hur allt hänger ihop!
  För att börja förstå så måste man pröva det andliga eftersom praktisk användning av teori antingen bekräftar eller förkastar en tes. Att enbart försöka tänka sig till en sanning utan praktiska försök är oerhört komplicerat i vår dag med ofullständiga förklaringar till tillvarons existens och principer som underlag och dessutom har de flesta alldeles för många förutfattande meningar och falsk information för att kunna tänka sig till sanning.
  Endast ett fåtal människor i jordens historia har förstått hur universums grundprinciper fungerar och dessa har betraktats som genier eller stenats som galningar.

 • Den etablerade vetenskapen är inte mekanistisk som artikeln påstår i början och den ger hela tiden innovationer som ger mänskligheten mer makt över sin tillvaro.
  Den fungerar alltså. Och den kommer nog med tiden att utvecklas till att säkerställa en del djupare sammanhang tex om universum som en levande organism eller kanske att det biologiska livet är en sorts artificiell intelligens redan i sitt ursprung. Det är ren pragmatism som gör att man inte släpper in alla spekulativa tankegångar som uppkommit innan man har kunnat bevisa det.
  Om jorden verkligen varit så mkt mindre undrar jag. Att dom passar in i varandra är ju vad den etablerade vetenskapen lär men dom menar att den ursprungliga storkontinenten inte täckte hela jorden.
  Jag håller med om att en del mäktiga oligarkiska krafter har hindrat och hindrar mänskligheten att utveckla sitt rationella tänkande. Paradoxalt nog var en del av det som kallas upplysningen ett verktyg för att uppnå det förrädiska målet.
  Det är ingalunda bevisat att livet ej uppkommit av en slump och det är heller inte bevisat att en sån slump vore väldigt osannolik. Det räcker med att göra antagandet att det finns flera parallellt verkande tidsbegrepp för att ändra alla sannolikhetskalkyler.
  Så kan det mkt väl förhålla sig om det finns en inre rörelse i materien. Kvantmekaniken är flertydig på den punkten. Dels säger den i ett sammanhang att alla hastighetsmätningar på elektronen ger ljusets hastighet, dels att ingen rörelse lik den i ett planetsystem förekommer. Så långt ifrån den mekanistiska vetenskapen man kan komma.
  Dessutom finns det kosmiska system tex multipelstjärnor och enorma kosmiska moln som möjliggör mkt större chanser att skapa komplexa molekyler. Det är för tidigt att döma ut den konventionella vetenskapen. Med tiden kommer den kanske att inkorporera en del av det som människor har anat och förkasta andra delar.

   • Du motsäger det varje gång du framför en åsikt via det enorma IT-system vi kommunicerar med och som gör att man blixtsnabbt kan etablera kontakt över hela världen.
    David Rockefeller sade om internet att det borde aldrig ha uppfunnits.

  • Jo, den är mekanistisk, det ingår i dess egen definition. “Bara materian är verklig, allt annat är vidskepelse” Visst ger den innovationer, men bara mekanistiska innovationer. Försök att tala om en intelligens bakom skapelsen på ngt universitet så får du se hur glada dom blir!

   • Jag föredrar termen reduktionistisk framför mekanistisk. Den sistnämnda termen känns passerad efter kvantteorins etablerande. Reduktionism innebär att lokala verkningar ligger bakom allt. Men kvantmekaniken bryter mot reduktionismen utan att det ännu finns någon generell vidareutveckling av vad det innebär. Accepterar man en typ av ickelokal verkan verkar det som man måste vara beredd på att det finns någon form av global återkoppling vars egenskaper inte är kända ännu men som kan tänkas gå i riktningen att universum är ett intelligent system. Det finns ju tolkningar av kvantteorin som gör gällande att medvetandet förändrar verkligheten. Men vetenskapen har tålamod och vill vässa argumenten så det kan fomuleras precist och falsifierbart.

    • Men problemets kärna är detta menar jag:
     Den vetenskap vi fick (lurades på) under 1600-talet tog bort möjligheten att det fanns och finns en ofantlig intelligens bakom skapelsen (Gud). Den banade vägen för Big Bang, som blev etablerad och ännu är en hörnsten i människans världsbild. Resultatet har blivit att livet därmed är meningslöst, en total katastrof för människan. Syftet (som därmed försvann) med livet är att vi ska utvecklas till upplysta individer.
     Tänk om vi haft en skola där barnen redan vid tidig ålder lärde känna begreppet Upplyst (eller Nirvana)! Då skulle dom haft med sig en anledning till att anstränga sig för nå dit. Och säkert hade en stor del av alla lyckats.
     Idag lär dom sig att livet är ett misstag, och att någon mening med det inte finns. Det ger inte en inre trygghet, utan leder helt logiskt till dagens katastrofala situation där mängder av unga människor tar livet av sig.
     Skolan måste förnyas från grunden, så länge vi inte får lära oss sanningen om livet där, så kommer världens bedrövliga situation att bli ännu värre och den civilisation vi skapat att utplånas.
     Men makten i västvärlden, som styrs av mörka krafter motarbetar detta. Det är ingen konspiration att en kamp mellan mörkret och ljuset pågår, det är dagens sanning. Förlorar ljuset, ingen fara, då förflyttas vi en miljon år bakåt i tiden och får göra ett nytt försök att bygga en upplyst civilisation.
     Ateismen är en nödvändig protest mot religionernas försök att placera sig själv mellan människan och universums intelligens. Att den råkat få med sig den skapande intelligensen korrigeras nog så småningom.

 • Det här är mycket intressant, jag har aldrig accepterat the Big Bang eller Darwin. Nyligen har jag upptäckt Tibetansk självhealing som handlar om energi och att vi inte bara har en fysisk kropp och att vi är en del av kosmos.

  Det är önskvärt att varje människa bara höll sig till en enda regel så skulle det vara frid på jorden.
  Nämligen Jesus gyllene regel: det som du inte vill att en människa ska göra mot dig ska du inte heller göra mot hen.

  • Du har bättre kunskaper än alla teoretiker, för dina kunskaper är intuitiva. Dom kommer alltid från en säker källa.
   Beträffande freden så är det inte människorna som krigar, det är andra krafter, bankirerna, frimurarna osv, men jag menar att dessa maktens människor deltar i den viktigaste processen, den som syftade till att skapa människan till hans (skaparens) egen avbild. För det som Jesus var skulle vi alla bli var det tänkt.
   Men visst hade Jesus rätt, han var själv sanningen.

   • Teoretiker använder ofta intuition. Det är inget särskiljande drag. Falsifierbarhet är det som skiljer och som kräver uthållighet. Sitzfleich…

    • Ett godtyckligt påstående är enligt Poppers kriterier vetenskapligt om det är falsifierbart. Ett rimligt påstående är att detaljer i berättelser skapade av skönlitterära författare är falsifierbara, inte minst då författaren själv säger att berättelsen är uppdiktad.
     ( http://www.vetenskapsteori.se )

 • Även om vi tänker oss ett utomjordiskt eller kosmiskt intellekt eller medvetande bortom eller utanför det materiella, måste även det i sin tur ha en början, ett ursprung, en gräns – eller?

 • Den etablerade vetenskapen är inte mekanistisk som artikeln påstår i början och den ger hela tiden innovationer som ger mänskligheten mer makt över sin tillvaro.
  Den fungerar alltså. Och den kommer nog med tiden att utvecklas till att säkerställa en del djupare sammanhang tex om universum som en levande organism eller kanske att det biologiska livet är en sorts artificiell intelligens redan i sitt ursprung. Det är ren pragmatism som gör att man inte släpper in alla spekulativa tankegångar som uppkommit innan man har kunnat bevisa det.
  Om jorden verkligen varit så mkt mindre undrar jag. Att dom passar in i varandra är ju vad den etablerade vetenskapen lär men dom menar att den ursprungliga storkontinenten inte täckte hela jorden.
  Jag håller med om att en del mäktiga oligarkiska krafter har hindrat och hindrar mänskligheten att utveckla sitt rationella tänkande. Paradoxalt nog var en del av det som kallas upplysningen ett verktyg för att uppnå det förrädiska målet.
  Det är ingalunda bevisat att livet ej uppkommit av en slump och det är heller inte bevisat att en sån slump vore väldigt osannolik. Det räcker med att göra antagandet att det finns flera parallellt verkande tidsbegrepp för att ändra alla sannolikhetskalkyler.
  Så kan det mkt väl förhålla sig om det finns en inre rörelse i materien. Kvantmekaniken är flertydig på den punkten. Dels säger den i ett sammanhang att alla hastighetsmätningar på elektronen ger ljusets hastighet, dels att ingen rörelse lik den i ett planetsystem förekommer. Så långt ifrån den mekanistiska vetenskapen man kan komma.
  Dessutom finns det kosmiska system tex multipelstjärnor och enorma kosmiska moln som möjliggör mkt större chanser att skapa komplexa molekyler. Det är för tidigt att döma ut den konventionella vetenskapen. Med tiden kommer den kanske att inkorporera en del av det som människor har anat och förkasta andra delar.

   • Du motsäger det varje gång du framför en åsikt via det enorma IT-system vi kommunicerar med och som gör att man blixtsnabbt kan etablera kontakt över hela världen.
    David Rockefeller sade om internet att det borde aldrig ha uppfunnits.

  • Jo, den är mekanistisk, det ingår i dess egen definition. “Bara materian är verklig, allt annat är vidskepelse” Visst ger den innovationer, men bara mekanistiska innovationer. Försök att tala om en intelligens bakom skapelsen på ngt universitet så får du se hur glada dom blir!

   • Jag föredrar termen reduktionistisk framför mekanistisk. Den sistnämnda termen känns passerad efter kvantteorins etablerande. Reduktionism innebär att lokala verkningar ligger bakom allt. Men kvantmekaniken bryter mot reduktionismen utan att det ännu finns någon generell vidareutveckling av vad det innebär. Accepterar man en typ av ickelokal verkan verkar det som man måste vara beredd på att det finns någon form av global återkoppling vars egenskaper inte är kända ännu men som kan tänkas gå i riktningen att universum är ett intelligent system. Det finns ju tolkningar av kvantteorin som gör gällande att medvetandet förändrar verkligheten. Men vetenskapen har tålamod och vill vässa argumenten så det kan fomuleras precist och falsifierbart.

    • Men problemets kärna är detta menar jag:
     Den vetenskap vi fick (lurades på) under 1600-talet tog bort möjligheten att det fanns och finns en ofantlig intelligens bakom skapelsen (Gud). Den banade vägen för Big Bang, som blev etablerad och ännu är en hörnsten i människans världsbild. Resultatet har blivit att livet därmed är meningslöst, en total katastrof för människan. Syftet (som därmed försvann) med livet är att vi ska utvecklas till upplysta individer.
     Tänk om vi haft en skola där barnen redan vid tidig ålder lärde känna begreppet Upplyst (eller Nirvana)! Då skulle dom haft med sig en anledning till att anstränga sig för nå dit. Och säkert hade en stor del av alla lyckats.
     Idag lär dom sig att livet är ett misstag, och att någon mening med det inte finns. Det ger inte en inre trygghet, utan leder helt logiskt till dagens katastrofala situation där mängder av unga människor tar livet av sig.
     Skolan måste förnyas från grunden, så länge vi inte får lära oss sanningen om livet där, så kommer världens bedrövliga situation att bli ännu värre och den civilisation vi skapat att utplånas.
     Men makten i västvärlden, som styrs av mörka krafter motarbetar detta. Det är ingen konspiration att en kamp mellan mörkret och ljuset pågår, det är dagens sanning. Förlorar ljuset, ingen fara, då förflyttas vi en miljon år bakåt i tiden och får göra ett nytt försök att bygga en upplyst civilisation.
     Ateismen är en nödvändig protest mot religionernas försök att placera sig själv mellan människan och universums intelligens. Att den råkat få med sig den skapande intelligensen korrigeras nog så småningom.

 • Lämna ett svar

  Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *