Peter Wolodarski missbrukar DN:s ställning för att förespråka auktoritär coronastrategi

publicerad 16 april 2020
- Hedi Bel Habib
Peter Wolodarski. Foto: Rikard Westman. Licens: CC BY 3.0, Wikimedia Commons
Peter Wolodarski. Foto: Rikard Westman. Licens: CC BY 3.0, Wikimedia Commons
Peter Wolodarski. Foto: Rikard Westman. Licens: CC BY 3.0, Wikimedia Commons

REPLIK. Det är inte bara myndigheternas och regeringens agerande under coronakrisen som ska granskas. Det finns mycket idag som tyder på att granskarna själva behöver bli granskade.  Den så kallade tredje statsmakten, medierna, behöver också granskas i sin tur för att förhindra att massmedia missbrukar sin makt genom att ge avkall på objektivitet och allsidighet.

Text: Hedi Bel Habib, fil doktor och forskare med långvarig erfarenhet av strategisk samordning inom statsförvaltning och sjukvårdsutveckling

DN:s orättfärdiga krig mot Folkhälsomyndigheten

Dagens Nyheters chefredaktör Peter Wolodarski har tagit tydlig ställning för att Sverige ska införa hårdare regler än vad Folkhälsomyndigheten förespråkar. Han använder en av Sveriges kraftfullaste kanaler Dagens Nyheter som plattform för att ifrågasätta myndigheten som antas samla den djupaste expertkunskapen och som regeringen lyssnar på.  

Wolodarski har valt att framföra sina idéer på ett tvärsäkert och underkännande sätt.

Peter Wolodarski skriver i DN den 13 mars 2020: ”Stäng ned Sverige för att skydda Sverige”. Han ifrågasätter därmed Folkhälsmyndighetens dialogsstrategi som vilar på dialog och frivillighet och han förespråkar istället de auktoritära metoder som tillämpas i Italien, Frankrike och de övriga nordiska länderna.

Peter Wolodarskis kritiska linje mot Folkhälsomyndigheten fortsätter på DN-debatt sida. I en debattartikel i Dagens Nyheter skriver 22 forskare att Folkhälsomyndigheten har misslyckats med att begränsa epidemin. “Tjänstemän utan talang”, kallar skribenterna myndighetens anställda – och efterlyser ett ingripande från politikerna.” Om det funnits en genomarbetad, väl fungerande strategi för det svenska smittskyddsarbetet med covid-19 skulle knappast Sverige i dag ha lika stora dödstal som Italien, och tio gånger högre än Finlands”, står det i artikeln.

Forskarna anser att Sverige måste byta strategi för att bekämpa coronautbrottet. Statistik visar enligt dem att det just nu dör tio gånger så många av coronaviruset i Sverige som i Finland, som har betydligt hårdare restriktioner. Bland annat är kaféer och restauranger stängda, samt så gott som alla skolor. Folksamlingar på över tio personer är också förbjudna.

Ett utmärkande drag i DN:s och forskarnas kritik mot Folkhälsomyndigheten är felaktiga jämförelser mellan de nordiska länderna och brist på objektivitet och allsidighet. Som alltid vid länder-jämförelser är det viktigt att ta hänsyn till kontextuella skillnader, såsom olikheter i länders organisering av den offentliga verksamheten, och i det här fallet vilken ställning kommunerna har i organiseringen av välfärdstjänsterna.

Skillnader i dödstalen mellan de nordiska länderna beror på systemskillnader

De jämförelser som görs av forskarna på DN-debatt mellan dödstalen i de nordiska länderna och i Sverige är baserade på felaktiga premisser. Det är inte skillnaden i coronastrategin som gör att Sverige har högre dödlighet bland äldre. Det är snarare systemskillnader i beslutsnivåer hur äldreomsorg och vård är organiserad som är förklaringen.

Det är anmärkningsvärt att väsentliga skillnader i hälso- och sjukvårdsorganisationen som kan förklara skillnaden i dödstalen mellan de nordiska länderna förbises av 22 forskare samtliga med anknytning till sjukvården. Det svenska sjukvårdssystemet är indelat i tre administrativa nivåer som alla styrs av demokratiskt valda politiker: staten, regioner och kommuner. Kommunerna i Sverige ansvarar för vård av äldre, vård för personer med fysiska och psykiska funktionsnedsättningar, stöd och service till personer som är färdigbehandlade och utskrivna från sjukhusvård samt för skolhälsovården.

I motsats till de svenska kommunerna har kommunerna i de övriga nordiska länderna helt eller delvis ansvar för hälso- och sjukvården och detta beaktas varken i forskarnas eller i Wolodarskis kritik av Folkhälsomyndigheten.

Äldre i Sverige hamnar mellan stolarna

I Sverige hamnar äldre i kläm mellan två lagar. Dagens hälso- och sjukvårdslag å ena sidan och socialtjänstlagen å andra sidan krockar på ett olyckligt sätt. Den första är en skyldighetslag och den andra är en rättighetslag. Hälso- och sjukvårdslagen handlar mycket om vad landstingen är skyldiga att göra. Socialtjänstlagen var den första lag som var en ramlagstiftning, där man försökte definiera en ram och sen fick kommunerna inom den själva definiera till exempel ”skälig”. Det blir en mycket mer tolkningsbar lag.

Det här innebär att politikerna i landstingen ser sig som utförare av lagens bokstav och mening, och det gör också läkarkåren och alla som jobbar inom landstingen. I kommunerna ser politikerna sig som uttolkare av lagen, och det gör också tjänstemännen. Det här skapar två helt olika styrsystem. Detta påverkar hur sjuka äldre bemöts. När man som äldre först kanske landar inom sjukvården och sedan ska över till kommunens omsorg, så ska politikerna, tjänstemännen, läkarna och så vidare prata med varandra – men man gör det utifrån två helt olika horisonter.

En sjuk äldre bemöts på ett sätt i landstinget, och på ett annat sätt i kommunen. Inom sjukvården är man patient och del av ett patientkollektiv. I kommunen är man brukare.

Dagens svenska system med två huvudmän för vården och omsorgen om äldre som har två olika kassor och som styrs av två olika lagar gör att äldre kan hamna i kläm när de får vård- och omsorg av olika verksamheter.  Detta problem uppstår inte i Finland eftersom kommunerna är huvudmän för både sjukvård och äldreomsorg. 

I Sverige blir det hela tiden lednings- och styrningskollisioner och lagstiftningskollisioner, och det påverkar den enskilda individen, just för att hon inte blir sedd på samma sätt. Risken är stor att den coronasmittade äldre hamnar mellan stolarna.

Högre utbildningskrav och bättre smittskyddsbarriärer i Norges äldreomsorg

Sverige har störst andel privata leverantörer i äldreomsorgen, Norge har minst. Här kan man fråga sig om de högre dödstalen på äldreboenden i Sverige inte kan hänga ihop med att ”Sverige har störst andel privata leverantörer i äldreomsorgen.  

I Norge sköts äldrevården i större utsträckning på sjukhem med lokaler som är bättre anpassade för sjukvård. Norska äldreboenden har på så sätt större möjligheter att hålla bra barriärvård där smittade kan hållas avskilda.

Skillnader mellan länderna i utbildningskrav både för sköterskor och läkare spelar också en viss roll.  I Sverige behövs det ingen speciell kunskap för att jobba inom äldrevården. Ett problem är därför att en stor andel av personalen saknar utbildning, särskilt inom hemtjänsten.

Bättre arbetsvillkor i Norge, Danmark och Finland för personal inom äldreomsorg

Det finns en annan aspekt där den svenska äldreomsorgen avviker på ett negativt sätt från övriga Norden och även från flertalet andra yrken, nämligen förekomsten av delade turer. Detta innebär att arbetsdagen är uppdelad i två pass med minst två timmars obetald arbetstid emellan och förekommer i princip enbart i Sverige. Sverige har sämre kontinuitet i arbetsförhållanden i jämförelse med de övriga nordiska länderna. I Sverige har 45 procent delade turer någon gång i veckan i Norge är motsvarande siffra 1 procent, i Danmark  2 procent och i Finland 8 procent.

Arbetsvillkoren inom svensk äldreomsorg har dessutom försämrats under senare år och är idag på flera punkter sämre i Sverige än i övriga nordiska grannländer. Det visar en forskningsrapport från på Institutionen för socialt arbete. Som exempel kan det nämnas att hälften av alla undersköterskor och vårdbiträden inom svensk äldreomsorgen vill byta jobb.

Sverige är det enda land med inbäddad exitstrategi från coronakrisen

Med tanke på de system- och kvalitetsskillnader i äldreomsorg som finns mellan Sverige och de övriga nordiska länderna är det svårt att förklara de högre dödstalen bland äldre i Sverige genom att anklaga Folkhälsomyndigheten för att bedriva en felaktig coronastrategi. I stället för tvång och inskränkningar – som att stänga skolor, affärer och restauranger, införa utegångsförbud och hota med böter eller fängelse – bygger den svenska coronastrategin till största delen  på frivillighet och rekommendationer.

De länder som har valt att stänga ner sina samhällen för att få stopp på spridningen saknar idag exitstrategier. Det är en svår balansgång när flera EU-länder nu öppnar sina samhällen efter veckor av nedstängning. Risken för bakslag är stor och kan leda till att befolkningarna inte tar nya åtgärder på allvar.

Det öppna Sverige är därför en fördel när samhället trycker på start igen.Till skillnad från många andra länder har Sverige valt att inte stänga in hela befolkningen i karantän för att hindra spridningen av coronaviruset. Detta kan få en avgörande roll när krisen är över och landet ska trycka på start igen.

Sveriges öppna strategi kan således betraktas som en inbäddad exitstrategi från coronakrisen.

Text: Hedi Bel Habib, fil doktor och forskare med långvarig erfarenhet av strategisk samordning inom statsförvaltning och sjukvårdsutveckling


Så här kan du stötta Newsvoice

Stöd NewsVoice 2024
 • @Det anonyma internettrollet

  Vad är det för negativt med partireklam? Gör inte alla partier reklam på olika vis?

  Är man ständigt utsatt för psykopaternas lögner, men gillar hederlighet och evident sanning, så måste man givetvis se mörkret i psykopaternas konfliktskapande psykopati, SAMT även presentera de fredliga hederliga och evident sanna möjligheterna, vilket jag gör genom reklam för Vetenskapliga partiet.

  Hur “litet” eller stort partiet blir bestämmer väljarna genom donationer, egen aktivitet, egna samtal med varandra och genom sina röster på valdagen, precis som det ska vara i en demokrati.

  …men kanske detta retar upp konfliktskapande infiltratörer i KP, Wolodarski eller Internettrollet?

 • @Det anonyma internettrollet

  Vad är det för negativt med partireklam? Gör inte alla partier reklam på olika vis?

  Är man ständigt utsatt för psykopaternas lögner, men gillar hederlighet och evident sanning, så måste man givetvis se mörkret i psykopaternas konfliktskapande psykopati, SAMT även presentera de fredliga hederliga och evident sanna möjligheterna, vilket jag gör genom reklam för Vetenskapliga partiet.

  Hur “litet” eller stort partiet blir bestämmer väljarna genom donationer, egen aktivitet, egna samtal med varandra och genom sina röster på valdagen, precis som det ska vara i en demokrati.

  …men kanske detta retar upp konfliktskapande infiltratörer i KP, Wolodarski eller Internettrollet?

 • Så blev det lite reklam igen för ditt lilla “parti”.
  Psykopater och lögn verkar vara något som du är besatt av vart du än skriver!?!
  Har du ingen positiv sida utan ser allt i mörker? Varför inte se möjligheterna istället för problemen?

 • Så blev det lite reklam igen för ditt lilla “parti”.
  Psykopater och lögn verkar vara något som du är besatt av vart du än skriver!?!
  Har du ingen positiv sida utan ser allt i mörker? Varför inte se möjligheterna istället för problemen?

 • Monopolkapitalisternas agenda är att koncentrera makt. Då kan den lättare snärjas, korrumperas och kontrolleras.

  Sanningen är att folket lätt skulle kunna bestämma en hel del i samhället genom initiativrätt och folkomröstningar som i Schweiz, genom brev, men även digitalt om man använder en dedikerad krypterad säker röstningsdosa, anonyma alias och öppna fria data och system.

  Om folket tar demokratikörkort och leds av öppna debatter mellan experter på olika områden så kan de garanterat fatta bättre beslut för folket, än vad notoriska lögnaktiga privatiserings-psykopater någonsin kommer kunna göra, MEN folket röstar inte för det och stödjer det inte… än…

  Varför är ett mysterium.

 • Monopolkapitalisternas agenda är att koncentrera makt. Då kan den lättare snärjas, korrumperas och kontrolleras.

  Sanningen är att folket lätt skulle kunna bestämma en hel del i samhället genom initiativrätt och folkomröstningar som i Schweiz, genom brev, men även digitalt om man använder en dedikerad krypterad säker röstningsdosa, anonyma alias och öppna fria data och system.

  Om folket tar demokratikörkort och leds av öppna debatter mellan experter på olika områden så kan de garanterat fatta bättre beslut för folket, än vad notoriska lögnaktiga privatiserings-psykopater någonsin kommer kunna göra, MEN folket röstar inte för det och stödjer det inte… än…

  Varför är ett mysterium.

 • Vi ska ha respekt för covid-19, skydda äldre och de med sämre immunförsvar men den är sannolikt inte mycket svårare än influensa.
  Allt tyder på att syftet med hysterin och nödlagar är att stänga ner demokratin till fördel för en teknokratisk totalitär världsordning. Det råder ingen tvekan om att det finns en global agenda vars mål är en världsregering som inte kan bli annat än fascistisk och odemokratisk men utan att människor ser fotbojan. Många reagerar med ilska när de hör detta. En naturlig psykologisk reaktion som bottnar i rädsla och brist på kunskap. Drivkraften bakom agendan är kontroll men också pengar och makt rotad i en extremrationell syn på livet med eugeniska undertoner. Man fått för sig att vi är för många på planeten vilket inte stämmer. Det behöver inte bli fallet om makten ger upp system för pengar, makt och kontroll då fler barn föds per familj som ett resultat av fattigdom.

  Tanken säljs in med till synes goda intentioner. Agenda 2030 och klimatavtal, baserat på en lögn om CO2, ska rädda mänskligheten och planeten. Covid19 är senaste problemet där den ”goda” lösningen är vaccin och övervakning. I själva verket är det samma krafter bakom problemen som lösningarna. Vi kan nå en hel ren värld i fred och välstånd för alla redan idag. Lösningar finns men förhalas, förhindras eller stoppas eftersom de skulle ta bort möjlighet till kontroll. Agendan drivs av en elit med namn som Rockefeller, Bill Gates, Ted Turner, George Soros, m fl, med ett finger i det mesta av betydelse för att kunna driva agendan framåt. Så även denna gång med kopplingar till läkemedelsindustrin och forskning relaterat till covid19. Kring eliten finns politiker, journalister, forskare och andra intellektuella som hjälper agendan. Få vet antagligen vad den går ut på. Merparten lever i okunskap och är nyttiga idioter.

  Bill Gates far William H. Gates, Sr. var ett tag chef för Planned Parenthood som grundades av Margaret Sanger. Hon trodde på eugenik, höll tal för KKK och var en inspiration för nazisterna. Det är bara att lägga ihop ett plus ett för att förstå vad Bill Gates vill. Ena stunden hävdar han att vi är för många på planeten, håller hemliga möten där detta diskuteras för att i nästa förespråka och satsa pengar på vaccin som ska ”rädda” mänskligheten.

  Okunniga hyllar Gates som en godhjärtad filantrop och hänvisar till poliovaccin men är ovetandes om att många barn har farit illa av vaccinet. Han umgicks för övrigt med Jeffrey Epstein även efter att han dömts för pedofili och sexuella övergrepp. Vaccin mot stelkramp i Afrika har visat sig innehålla HCG ett hormon som hindrar kvinnors reproduktion. Med vetskap och trolig medverkan av både FN och WHO. HPV-vaccin gör det svårare för kvinnor* att bli gravida. Och så vidare. Uppenbarligen finns en bakomliggande agenda som är större än Bill Gates.

  Mycket tyder på att covid-19 kommer från ett labb i Kina och har kommit ut av en slump eller släpps medvetet. Andra uppgifter pekar mot USA. Antagligen är det både och. Dr Judy Mikovits menar att det sedan spridits med vaccinet mot influensa. Malariamedicinen klorokin tillsammans med zink ska vara ett fungerande botemedel. Intravenös vitamin C ett annat. Om alla varit noga med sin hälsa, vitaminer C, D och zink hade antagligen långt färre blivit sjuka från början. Många hade kanske sluppit att dö om detta tagits på allvar.

  Det är uppenbart att hysterin kring covid-19 är överdriven och används för att skapa mer panik än nödvändigt och stegvis stänga ner demokratin som en del av agendan. Om inte denna gång så nästa om, när covid19 kommer tillbaka. Rådande pandemi kan vara en slags övning för att se hur långt de kan gå. Nedstängningen av samhället med krislagar som ställer sig över grundläggande rättigheter och tystnaden kring alternativa botemedel ger oss en tydlig indikation. Planen ser ut att vara att vi ska tvingas ta ett vaccin för att sedan kunna registreras som ”säkra”. Ett första steg mot total kontroll och en världsregering.
  palbergstrom.com

   • Nils, bra youtube klipp! Visar verkligen vad allt det här handlar om. Om viruset spritts med flit eller om man bara inväntat tillfället vet man inte men planlagt är det allt. Verkligen obehagligt att se hur det här utvecklar sig i världen och hur de flesta bara ser på och låter det ske. Varför är det så lätt att skrämma människor till lydnad och att manipulera och lura folk? Att så många tror att ett vaccin ska rädda världen? När vi troligen är omgivna av miljontals virus och de muterar hela tiden också. Vi kan aldrig vaccinera bort ett virus hot det är en utopi. Men folk tänker inte längre än näsan räcker. Vad göra?

 • DN o darski är ogiltiga o egennyttiga.
  För mej känns det rätt ok att ytterligare 22 forskare ogiltigförklarar sig som följare till samma agenda. Om ett tag har vi fått en bra lista och därmed en bild över hur den så kallade djupa staten är organiserad i sitt maffialiknande nätverk.

  Det skall vara obehagligt att ägna sig åt folkfientlig verksamhet även för vanliga ”journalister”.

  Är just nu hos min gamle far som läser många lokaltidningar o lokal övrig media. Han är orolig för samhället naturligtvis. Så vi samlade ihop artiklar som alla var ägnade att förstärka rädslan för
  smittan o folk i allmänhet.

  Samtliga journalister/artikelförfattare fick mail liknande nedan. Just detta handlade om döda på ett äldreboende. Har inte räknat men gissar 10-12 journalister fick mail liknande nedan.
  INGEN har svarat! Ohederligt är ett understatement.

  Det är bättre i detta fallet att gå på fotfolket än på Volodarskiliknande figurer. Dessa är genomruttna o måste ignoreras. Personliga brev till forskarna som för ett ögonblick vill få lite ljus på sig är mera meningsfyllt.

  LeifB

  ********** mail t journalistliknande folk ********************

  Hej XX
  Läste just din artikel med ovanstående rubrik.
  Är just hos min gamle far på 93vårar som känner sig väldigt isolerad i sitt hem.
  Inget besök utöver städtjänsten var 14:e dag. Min syster ställer mat utanför.
  Jag är första kramen på en månad.

  Han funderar efter att ha läst tidningen om dom som dog verkligen dog av covid19 o att dom var i god hälsa innan dom blev smittade.
  Det framgår inte av artikeln hur hälsoläget för dom döda var innan dom blev smittade.
  Han undrar också om det finns andra utan smitta som dött där nyligen.

  Han är orolig o vill gärna veta.

  Mvh

  Leif

  • Enormt bra initiativ!

   Istället för att vara granskande och grävande journalister, som de säkerligen drömde om när de bestämde sig för att välja detta yrke, har många av dem förvandlats till förvanskande och bävande ynkliga kräk!

   Detta behöver synliggöras.

   Och dessa toffel-skribenter behöver få en knuff mot en bättre riktning.

   De själva behöver ställa sig frågan om de tagit vara på det ansvar de fått, inte bara för den värld som deras egna barn växer upp till, utan även för alla medmänniskor som de påverkat med det de sagt, skrivit och gjort.

 • En artikel jag faktiskt kan hålla med om. Men Sverige hade inte ens behövt gå så långt som vi redan har gjort. Vi skulle kunnat skydda äldre och riskgrupper genom att ha samma utbildade vårdare med korrekt skyddsutrustning som tog hand om en väldigt liten grupp vårdtagare. Sen hade samhället för övrigt kunnat fungera i princip som vanligt. Men då skulle det iofs inte ha behövts lånas upp så sinnessjukt mycket pengar och som vi alla vet är låneekonomin den riskgrupp det alltid måste värnas mest om.

  • Ja! klokt sagt. Vi får se när allt det här är över. Det är starkt av Sverige att gå mot strömmen. Man har resonerat med huvudet på axlarna, medan majoriteten (om inte alla andra länderna och speciellt vara grannländer) har låtit paniken styra. Jag tror inte att Danmark och Norge skulle öppnat skolorna nu efter påsk om Sverige hade valt samma linje som dem. De röster som vill stänga samhället (eller vill ha strängare regler) är, rent ut sagt, “enögda profeter” som bryr sig bara om kvantitativ data; antal smittade, antal döda. De psykiska konsekvenser som samhällsställning har på människorna är gigantiska och det verkar de inte vilja ta hänsyn till. Dessa konsekvenser är av kvalitativ karaktär och är inte mätbara. De är bara att fråga fransmännen mår de, som har varit fångar i sina egna hem i 4 veckor och ska fortsätta att vara det i 4 veckor till. Framtiden ska avgöra vilken strategi har varit bäst.

 • Vi ska ha respekt för covid-19, skydda äldre och de med sämre immunförsvar men den är sannolikt inte mycket svårare än influensa.
  Allt tyder på att syftet med hysterin och nödlagar är att stänga ner demokratin till fördel för en teknokratisk totalitär världsordning. Det råder ingen tvekan om att det finns en global agenda vars mål är en världsregering som inte kan bli annat än fascistisk och odemokratisk men utan att människor ser fotbojan. Många reagerar med ilska när de hör detta. En naturlig psykologisk reaktion som bottnar i rädsla och brist på kunskap. Drivkraften bakom agendan är kontroll men också pengar och makt rotad i en extremrationell syn på livet med eugeniska undertoner. Man fått för sig att vi är för många på planeten vilket inte stämmer. Det behöver inte bli fallet om makten ger upp system för pengar, makt och kontroll då fler barn föds per familj som ett resultat av fattigdom.

  Tanken säljs in med till synes goda intentioner. Agenda 2030 och klimatavtal, baserat på en lögn om CO2, ska rädda mänskligheten och planeten. Covid19 är senaste problemet där den “goda” lösningen är vaccin och övervakning. I själva verket är det samma krafter bakom problemen som lösningarna. Vi kan nå en hel ren värld i fred och välstånd för alla redan idag. Lösningar finns men förhalas, förhindras eller stoppas eftersom de skulle ta bort möjlighet till kontroll. Agendan drivs av en elit med namn som Rockefeller, Bill Gates, Ted Turner, George Soros, m fl, med ett finger i det mesta av betydelse för att kunna driva agendan framåt. Så även denna gång med kopplingar till läkemedelsindustrin och forskning relaterat till covid19. Kring eliten finns politiker, journalister, forskare och andra intellektuella som hjälper agendan. Få vet antagligen vad den går ut på. Merparten lever i okunskap och är nyttiga idioter.

  Bill Gates far William H. Gates, Sr. var ett tag chef för Planned Parenthood som grundades av Margaret Sanger. Hon trodde på eugenik, höll tal för KKK och var en inspiration för nazisterna. Det är bara att lägga ihop ett plus ett för att förstå vad Bill Gates vill. Ena stunden hävdar han att vi är för många på planeten, håller hemliga möten där detta diskuteras för att i nästa förespråka och satsa pengar på vaccin som ska “rädda” mänskligheten.

  Okunniga hyllar Gates som en godhjärtad filantrop och hänvisar till poliovaccin men är ovetandes om att många barn har farit illa av vaccinet. Han umgicks för övrigt med Jeffrey Epstein även efter att han dömts för pedofili och sexuella övergrepp. Vaccin mot stelkramp i Afrika har visat sig innehålla HCG ett hormon som hindrar kvinnors reproduktion. Med vetskap och trolig medverkan av både FN och WHO. HPV-vaccin gör det svårare för kvinnor* att bli gravida. Och så vidare. Uppenbarligen finns en bakomliggande agenda som är större än Bill Gates.

  Mycket tyder på att covid-19 kommer från ett labb i Kina och har kommit ut av en slump eller släpps medvetet. Andra uppgifter pekar mot USA. Antagligen är det både och. Dr Judy Mikovits menar att det sedan spridits med vaccinet mot influensa. Malariamedicinen klorokin tillsammans med zink ska vara ett fungerande botemedel. Intravenös vitamin C ett annat. Om alla varit noga med sin hälsa, vitaminer C, D och zink hade antagligen långt färre blivit sjuka från början. Många hade kanske sluppit att dö om detta tagits på allvar.

  Det är uppenbart att hysterin kring covid-19 är överdriven och används för att skapa mer panik än nödvändigt och stegvis stänga ner demokratin som en del av agendan. Om inte denna gång så nästa om, när covid19 kommer tillbaka. Rådande pandemi kan vara en slags övning för att se hur långt de kan gå. Nedstängningen av samhället med krislagar som ställer sig över grundläggande rättigheter och tystnaden kring alternativa botemedel ger oss en tydlig indikation. Planen ser ut att vara att vi ska tvingas ta ett vaccin för att sedan kunna registreras som “säkra”. Ett första steg mot total kontroll och en världsregering.
  palbergstrom.com

   • Nils, bra youtube klipp! Visar verkligen vad allt det här handlar om. Om viruset spritts med flit eller om man bara inväntat tillfället vet man inte men planlagt är det allt. Verkligen obehagligt att se hur det här utvecklar sig i världen och hur de flesta bara ser på och låter det ske. Varför är det så lätt att skrämma människor till lydnad och att manipulera och lura folk? Att så många tror att ett vaccin ska rädda världen? När vi troligen är omgivna av miljontals virus och de muterar hela tiden också. Vi kan aldrig vaccinera bort ett virus hot det är en utopi. Men folk tänker inte längre än näsan räcker. Vad göra?

 • DN o darski är ogiltiga o egennyttiga.
  För mej känns det rätt ok att ytterligare 22 forskare ogiltigförklarar sig som följare till samma agenda. Om ett tag har vi fått en bra lista och därmed en bild över hur den så kallade djupa staten är organiserad i sitt maffialiknande nätverk.

  Det skall vara obehagligt att ägna sig åt folkfientlig verksamhet även för vanliga “journalister”.

  Är just nu hos min gamle far som läser många lokaltidningar o lokal övrig media. Han är orolig för samhället naturligtvis. Så vi samlade ihop artiklar som alla var ägnade att förstärka rädslan för
  smittan o folk i allmänhet.

  Samtliga journalister/artikelförfattare fick mail liknande nedan. Just detta handlade om döda på ett äldreboende. Har inte räknat men gissar 10-12 journalister fick mail liknande nedan.
  INGEN har svarat! Ohederligt är ett understatement.

  Det är bättre i detta fallet att gå på fotfolket än på Volodarskiliknande figurer. Dessa är genomruttna o måste ignoreras. Personliga brev till forskarna som för ett ögonblick vill få lite ljus på sig är mera meningsfyllt.

  LeifB

  ********** mail t journalistliknande folk ********************

  Hej XX
  Läste just din artikel med ovanstående rubrik.
  Är just hos min gamle far på 93vårar som känner sig väldigt isolerad i sitt hem.
  Inget besök utöver städtjänsten var 14:e dag. Min syster ställer mat utanför.
  Jag är första kramen på en månad.

  Han funderar efter att ha läst tidningen om dom som dog verkligen dog av covid19 o att dom var i god hälsa innan dom blev smittade.
  Det framgår inte av artikeln hur hälsoläget för dom döda var innan dom blev smittade.
  Han undrar också om det finns andra utan smitta som dött där nyligen.

  Han är orolig o vill gärna veta.

  Mvh

  Leif

  • Enormt bra initiativ!

   Istället för att vara granskande och grävande journalister, som de säkerligen drömde om när de bestämde sig för att välja detta yrke, har många av dem förvandlats till förvanskande och bävande ynkliga kräk!

   Detta behöver synliggöras.

   Och dessa toffel-skribenter behöver få en knuff mot en bättre riktning.

   De själva behöver ställa sig frågan om de tagit vara på det ansvar de fått, inte bara för den värld som deras egna barn växer upp till, utan även för alla medmänniskor som de påverkat med det de sagt, skrivit och gjort.

 • En artikel jag faktiskt kan hålla med om. Men Sverige hade inte ens behövt gå så långt som vi redan har gjort. Vi skulle kunnat skydda äldre och riskgrupper genom att ha samma utbildade vårdare med korrekt skyddsutrustning som tog hand om en väldigt liten grupp vårdtagare. Sen hade samhället för övrigt kunnat fungera i princip som vanligt. Men då skulle det iofs inte ha behövts lånas upp så sinnessjukt mycket pengar och som vi alla vet är låneekonomin den riskgrupp det alltid måste värnas mest om.

  • Ja! klokt sagt. Vi får se när allt det här är över. Det är starkt av Sverige att gå mot strömmen. Man har resonerat med huvudet på axlarna, medan majoriteten (om inte alla andra länderna och speciellt vara grannländer) har låtit paniken styra. Jag tror inte att Danmark och Norge skulle öppnat skolorna nu efter påsk om Sverige hade valt samma linje som dem. De röster som vill stänga samhället (eller vill ha strängare regler) är, rent ut sagt, “enögda profeter” som bryr sig bara om kvantitativ data; antal smittade, antal döda. De psykiska konsekvenser som samhällsställning har på människorna är gigantiska och det verkar de inte vilja ta hänsyn till. Dessa konsekvenser är av kvalitativ karaktär och är inte mätbara. De är bara att fråga fransmännen mår de, som har varit fångar i sina egna hem i 4 veckor och ska fortsätta att vara det i 4 veckor till. Framtiden ska avgöra vilken strategi har varit bäst.

 • Lämna ett svar

  Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *